Рекова ліляна ПетрівнаСкачати 368.66 Kb.
Дата конвертації22.11.2016
Розмір368.66 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я уКРАЇНИ

НаціональнА медичнА академіЯ післядипломноїосвіти імені П.Л. Шупика
РЕКОВА Ліляна Петрівна
УДК 616.314 – 089.23 – 77:615.461
Профілактика та передопераційна корекція стресових реакцій у хворих з одонтогенними запальними процесами на амбулаторному прийомі

14.01.22 - стоматологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2010

Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Харківського національного медичного університету МОЗ України (ректор – доктор медичних наук, професор Лісовий В.М.).
Науковий керівник:

доктор медичних наук, професорРузін Геннадій Петрович,

Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.


доктор медичних наук, професор, академік УАН

Процик Володимир Семенович,

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра щелепно-лицевої хірургії, завідувач відділу пухлин голови та шиї Національного інституту раку.


Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професорБезруков Сергій Григорович,

Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри хірургічної стоматології


Захист відбудеться «_____»___________2010 р. о ______ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.09 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 10 А.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за адресою: 04112, м. Київ,

вул. Дорогожицька, 9.
Автореферат розісланий «____» _________2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.М. Дорошенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та обґрунтування теми. Незважаючи на сучасні можливості ефективного знеболення в клініці хірургічної стоматології, відвідування стоматологічного кабінету для пацієнтів є стресовою ситуацією, що супроводжується відчуттям тривожності, страху. Немає таких хворих, які не відчували б страху перед оперативним втручанням, а страх і неприємні емоції - це психічна травма, слід якої може залишитися надовго. Усе це і є психоемоційний стрес, що створює додаткові труднощі при керуванні функціями організму під час анестезії й операції. Це гіперкатехолемія, викид гормонів кори надниркових залоз, порушення рівноваги у вегетативній нервовій системі, надвисокий рівень метаболізму. Іноді при відсутності антистресового захисту ці зміни стають небезпечними для життя. Стресові реакції пацієнтів в передопераційному періоді, викликаючи психоемоційне напpуження, можуть заважати проведенню лікарських маніпуляцій та потребують корекції (Гришанін Г.Г., 1998; Тимофеєв А.А., 2002; Бунятян А.А., 1994; Рибалов О.В., Волошина Л.И., 1997; Данілевський Н.Ф. та співавт., 1998; Jonhajzerova J., 1999; Тарасенко Л.М. та співавт., 2003; Мишунін Ю.В. та співавт., 2001; Пшеннікова М.Г., 2000; Безруков С.Г. та співав., 2004, Зорян Є.В., 2005). За даними різних авторів, 50 - 70% стоматологічних хворих потребує заспокійливих медикаментів. В хірургічній стоматології запропоновано декілька схем премедикації хворим з щелепно-лицевою патологією, які складаються з передопераційної седативної підготовки психотропними препаратами (седативні, нейролептики, транквілізатори) та снодійними (Бернадський Ю.І., 2000; Трезубов В.Н., 1994; Грицук С.Ф., 1999; Friedrich M., 1999; Кірічек Л.Т., 2003; Новикова С.Г., 2006, 2008). Але водночас з терапевтичною дією ці препарати мають побічний ефект: токсичний, алергічний, формують медикаментозну залежність. Також потрібний додатковий час для початку ефекту їх дії та подовження перебування хворого в клініці до повного відновлення функціонального стану життєзабеспечуючих систем організму (Fields M., 1990; Бизяев А.Ф., 1992; Ziegelstein R.Y., 2007; Рибалов О.В., 2008; Кабаль І.І., 2009).

З літературних джерел відомо ефективне застосування фітотерапевтичного анксіолітика для профілактики та лікування стану тривоги, нервової напруги й занепокоєння (Напрєєнко О.К., 1999). Також можливе застосування в якості стреспротекторної дії гомеопатичних засобів (Лісова І.Г., 2005; Анісімова О.М., 2006). За даними наукових розробок та досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених 70 - 100% стоматологічних хворих потребують психологічної підготовки. Крім стандартних методів обстеження хворого необхідно враховувати психофізіологічні дослідження (Пузін М.Н., 2001; Московец О.Н., 2004; Джерелей А.А., 2006). На важливість та позитивний вплив психологічної підготовки хворого до стоматологічної операції вказують цілий ряд авторів (Кльомін В.А., 2002; Данілевський Н.Ф., 1998; Pacak K., 1998; Рузін Г.П., 2008).

Завдяки фундаментальним науковим розробкам останнім часом вдалося значно поглибити знання про патогенез стресу (Мєєрсон Ф.З., 1998; Мандрієвська Н.М, 1997; Khajuria A., 1997; Ступницький Р.М., 2008).

Доведено, що психоемоційний стрес супроводжується генерацією вільнорадикальних продуктів, тому є необхідним відновлення балансу системи індукції перекісних процесів і антиоксидантних систем організму людини для зниження ступеню прояву стресових реакцій при операційних втручаннях (Барабой В.О., 1991; Нідзельский М.Я., 1998, Kowalski A., 2000).

Однак в повсякденній амбулаторній практиці хірурга-стоматолога премедикація не використовується належним чином та носить емпіричний характер, тому лікування хворих на одонтогенні запальні процеси, як правило, проводиться без урахування психоемоційного стану хворого, хоча це є однією з важливих ланок в лікуванні цієї патології (Безруков С.Г., 2004; Гумецький Р.О., 2000; Хижов В.Б., 2002; Дем`яненко С.О., 2004, Григорова А.О., 2004; Поліщук С.С., 2006).

Враховуючи зазначене, застосування оптимального засобу профілактики та корекції стресових реакцій у хворих з одонтогенними запальними процесами на хірургічному амбулаторному стоматологічному прийомі в передопераційному періоді із врахуванням суб’єктивних та об’єктивних критеріїв залишається актуальним. Зокрема, застосування препаратів із стресопротекторною, антистресовою, ноотропною та антиоксидантною дією, до складу яких входять амінокислоти та біофлавоноіди, які мають фізіологічну дію та біодоступні для перорального використання (Д’ячкова Н.Г., 1996; Ніколаєнко С.О., 2001; Астахов А.Л., 2003; Авдоніна Л.І., 2004).

Зважаючи на доволі високий відсоток стоматологічних хворих, що потребують корекції стресових реакцій, та потребу надання сучасної кваліфікованої медичної допомоги, вбачається доцільним вивчити ефективність застосування антистресових препаратів у хворих на одонтогенні запальні процеси в передопераційному періоді в залежності від психоемоційного стану.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії «Профілактика, діагностика, лікування основних стоматологічних захворювань» (№ ДР 0102U001822) та комплексної наукової теми стоматологічного факультету Харківського національного медичного університету «Удосконалення та розробка нових методів діагностики та лікування хворих з патологією щелепно-лицевої ділянки» ( № ДР 0106U001858). Автор є безпосереднім виконавцем зазначеного фрагменту планової науково-дослідницької роботи.

Мета дослідження. Профілактика та зниження ступеню прояву стресових реакцій у пацієнтів на хірургічному амбулаторному стоматологічному прийомі.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно було вирішити такі задачі:

1) розробити тест-опитувач для скрінінг-діагностики психоемоційного стану хворих на амбулаторному хірургічному стоматологічному прийомі;

2) визначити інформативність та діагностичне значення психофізіологічних методів оцінки стану хворих на амбулаторному хірургічному стоматологічному прийомі в передопераційному періоді;

3) вивчити характер змін перекісного окислення ліпідів (ПОЛ), взаємозв’язок процесів ПОЛ та вміст макро- і мікроелементів в твердих тканинах видалених зубів в процесі розвитку адаптаційної реакції у хворих в залежності від психоемоційного стану на амбулаторному хірургічному стоматологічному прийомі;

4) вивчити та обгрунтувати ефективність препаратів «Гліцісед-КМП» та «Еноант» для корекції психофізіологічних станів у хворих в умовах амбулаторного хірургічного стоматологічного прийому з урахуванням психоемоційного стану;

5) розробити та обгрунтувати на основі скрінінг-діагностики показання профілактики стресової реакції у хворих в залежності від психоемоційного стану.

Об'єкт дослідження: стресові реакції у хворих на амбулаторному хірургічному стоматологічному прийомі.

Предмет дослідження: ефективність профілактики та корекції стресових реакцій у хворих на амбулаторному хірургічному стоматологічному прийомі.

Методи дослідження: клінічні та параклінічні-для оцінки стану хворих з гострими одонтогенними запальними захворюваннями (ГОЗЗ) в передопераційному та післяопераційному періодах; психофізіологічний-для визначення ступеню тривожності хворого у передопераційному періоді; біофізичні, біохімічні - для вивчення рівня вільнорадикального перекисного окислення ліпідів (ВРПО) при психоемоційному та больовому стресі у хворих ГОЗЗ; ядерно - фізичний - для визначення вмісту макро- і мікроелементів (МЕ) у видалених за показаннями зубах у хворих з ГОЗЗ у трьох досліджуваних групах при використанні гама-активаційного аналізу; статистичні - для аналізу отриманих результатів досліджень.

Наукова новизна отриманих результатів. При виконанні даної дисертаційної роботи вперше були отримані наступні результати:

− вперше здійснено вивчення клінічної інформативності та діагностичного значення психофізіологічних методів оцінки загального стану хворих та використання теста - опитувача для скрінінг-діагностики психофізіологічного стану хворих з одонтогенними запальними процесами на етапі їх передопераційної підготовки (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 20533);

− встановлено три ступені тривожності (низька, помірно - висока, дуже висока) при стресових реакціях у хворих з одонтогенними запальними процесами щелепно-лицевої ділянки для використання індивідуальних методів профілактики та корекції стресових реакцій у цих хворих;

− доведена достовірна залежність інтенсивності перекісного окислення ліпідів від вмісту кальцію в проблемних зубах у трьох досліджених групах на основі комплексних досліджень вивчення інтесивності та активності вільнорадикального перекісного окислення ліпідів у хворих з одонтогенними захворюваннями, вмісту макро- та мікроелементів в видалених зубах даних груп хворих при індукції перекісного окислення ліпідів, викликаного емоційно-больовим стресом;

− обґрунтовано та розроблено спосіб зниження прояву стресових реакцій у хворих в передопераційному періоді. Досягнуто поліпшення якості лікування хворих на одонтогенні запальні процеси завдяки урахуванню ступеню прояву стресових реакцій шляхом використання у передопераційному періоді препарату «Гліцисед - КМП» та природного біоантиоксиданта «Еноант» ( Патент № 18960).

Практичне значення отриманих результатів полягає в наступному:

− проведені дослідження дозволяють обґрунтувати і рекомендувати для практичного використання психофізіологічний метод у вигляді тесту - опитувача для діагностики ступеня тривожності у хворих на амбулаторному хірургічному стоматологічному прийомі;

− аналіз результатів досліджень дав можливість обґрунтувати варіанти корекції психофізіологічного стану хворих в умовах амбулаторного хірургічного стоматологічного прийому;

− запропонована оптимальна диференційована схема корекції психофізіологічного стану хворих в умовах амбулаторного хірургічного стоматологічного прийому, що сприяє підвищенню ефективності місцевого знеболювання й попередженню ускладнень загального характеру. Ефективний результат лікування хворих з одонтогенними запальними процесами досягається за рахунок синергізму дії передопераційної корекції стресових реакцій та хірургічного втручання.

Завдяки стреспротекторної, антистресової, ноотропної та антиоксидантної дії препаратів, які входять до складу схеми передопераційної корекції, забезпечується істотне ослаблення ступеня виразності стресової реакції та нормалізація загального стану хворого. Все це сприяє проведенню адекватної анестезії і хірургічного втручання з успішним результатом та загоєнню післяопераційної рани без ускладнень.

Результати дисертаційної роботи впроваджено у лікувальний процес у міській стоматологічній поліклініці №8 м. Харкова, Університетському стоматологічному центрі ХНМУ, клініці кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії УМСА м. Полтава, стоматологічних кабінетах «РІККО» та «Стоматологічні послуги» м. Мукачево Закарпатської області.

Теоретичні положення та практичні рекомендації, що представлені в дисертаційній роботі, викладаються в циклі лекцій та практичних занять для студентів на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ХНМУ, для лікарів-інтернів на кафедрі стоматології ХНМУ, що підтверджено відповідними актами впровадження.

Отримані автором результати досліджень можуть бути використані в роботі стоматологічних лікувальних закладів, клініках кафедр хірургічної стоматології та щелепно - лицевої хірургії, стоматологічних кабінетах.Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто проведений патентно-інформаційний пошук та аналіз наукових публікацій за даною темою. Сумісно з науковим керівником сформульовані мета та задачі дослідження, обґрунтовані висновки і практичні рекомендації.

Самостійно проведені клінічні, психофізіологічні дослідження з метою вивчення реакцій організма на стресову ситуацію у хворих з одонтогенними запальними процесами на амбулаторному хірургічному стоматологічному прийомі у передопераційному періоді.

Дисертант є автором розробки та впровадження в практику тесту для вивчення психоемоційного стану пацієнтів (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 20533) та схеми профілактики та корекції стресових реакцій перед хірургічними втручаннями (Патент № 18960).

Дисертант особисто проводила лікування хворих відповідно до запропонованого засобу, статистичну обробку отриманих даних, написала основний текст дисертації. Інтерпретація отриманих результатів, основні положення, що виносяться на захист, основний текст статей з даної теми належать автору.Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися та обговорювалися:

− на міжвузівських конференціях молодих вчених «Медицина третього тисячоліття» (Харків, 2001-2004 р.);

− международном совещании по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра (С.-Петербург, 1999г.);

− конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям (Харков, 2005г.);

− международной конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматологов (С.-Петербург, 2004-2007 г.);

− I з’їзді черепно - щелепно - лицевих хірургів України (Київ, 2009 р.).Публікації результатів дослідження. За темою дисертації опубліковано 24 друковані праці: 6 статей у наукових фахових виданнях, ліцензованих ВАК України, 16 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій та з’їзду. Отримано деклараційний патент України № 18960 «Спосіб зниження стресових реакцій у стоматологічній практиці» та Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 20533 «Вкладка до амбулаторної карти пацієнта «Тест опросник - самоотчёт (для пациентов хирурга-стоматолога)».

Структура дисертації та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 183 сторінках друкованого тексту, основний текст викладено на 160 сторінках.

Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, заключення, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, який включає 270 найменувань праць (224 кирилицею та 46 латиницею). Дисертація ілюстрована 60 таблицями, 9 малюнками, 7 діаграмами, 8 виписками з амбулаторних карт стоматологічних хворих.ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


Матеріал та методи дослідження. Обстежено 273 хворих з одонтогенними запальними процесами, що лікувались на базі стоматологічної клініки № 8 м.Харкова (головний лікар Дікало О.В.) та в Університетському стоматологічному центрі Харківського національного медичного університету (ректор - д.м.н. проф. Лісовий В.М.) за період з 2003 по 2007 роки.

Для досягнення поставленої в дисертаційній роботі мети використовувалися наступні методи дослідження: клінічні й параклінічні –для оцінки стану хворих з одонтогенними запальними процесами у передопераційному й післяопераційному періодах, вимірювались артеріальний тиск (систолічний й діастолічний) і пульс вимірювали тричі: до огляду порожнини рота хворого, перед знеболюванням і після видалення зуба через 15 хвилин, частоту пульсу рахували протягом однієї хвилини; проводили розрахунок вегетативного індекса Кердо, що є одним з доступних крітеріїв оцінки стану нейровегетативної системи в пацієнтів хірурга-стоматолога в умовах психоемоційного стресу; психофізіологічні - для визначення ступеня тривожності пацієнта в передопераційному періоді; біофізичні - в роботі були використані різні види хемілюмінесцентних реакцій, що дозволяло судити про участь різних киснескладових продуктів вільнорадикального перекісного окислення (ВРПО) в патологічному процесі при психоемоційній напрузі пациєнтів; біохімічні-методи визначення рівня малонового діальдегіду та дієнових кон’югатів для об’єктивного вивчення процеса ВРПО при психоемоційному та больовому стресі у хворих, що звернулися до хірурга-стоматолога; ядерно - фізичні - гама-активаційний метод визначення вмісту макро- і мікроелементів у видалених за показаннями зубах у хворих з гострими одонтогенними запальними процесами. В роботі над тестом були отримані фахові консультації практикуючого психолога В.В. Воробєй.

Дослідження проводили поетапно: до хірургічного втручання, через 15 хвилин після корекції психоемоційного стану та після хірургічного втручання.

Обстежено 273 хворих з одонтогенними запальними процесами без явних проявів супутніх соматичних захворювань, в віці від 20 до 69 років.

За аналізом результатів теста-опросника (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 20533 від 18.05.2007 р.) хворі були розділені на 3 групи. Групи співвідносні за статтю, віком та діагнозом. В передопераційному періоді пацієнтам за 15 хвилин до хірургічного втручання проводилась корекція стресових реакцій згідно запропонованої нами схеми:

− 1 група - хворі з низьким ступенем тривожності (57) - проводили психологічну підготовку у вигляді роз'яснення, заспокоєння, переконання, схвалення, підбадьорення, наведення прикладів успішного лікування хворих і т.п., запевнення його про прийняття всіх заходів, щоб операція була гранично безболісною й короткочасною;

− 2 група -хворі з помірно - високим ступенем тривожності (183);

З метою вивчення ефективності запропонованої нами схеми корекції стресових реакцій у хворих в передопераційному періоді 2 група була поділена на дві підгрупи:

− 2 А -без передопераційної корекції психоемоційного стану (91);

− 2 Б -з призначенням передопераційної корекції психоемоційного стану (92) на фоні психологічної підготовки за 15 хвилин до хірургічного втручання призначали антистресовий препарат «Гліцисед - КМП» сублингвально 1-2 табл. до повного розсмоктування.

− 3 група - хворі з дуже високим ступенем тривожності (33) - на фоні психологічної підготовки за 15 хвилин до хірургічного втручання призначали антистресові препарати за наступною схемою: «Еноант» перорально 20 мл, запити водою, потім «Гліцисед - КМП» сублингвально 1-2 табл. до повного розсмоктування.

Пацієнтам після комплексу діагностичних заходів встановлювали кінцевий діагноз та за загальноприйнятими показаннями під місцевим провідниковим та інфільтраційним знеболюванням проводили видалення зубів, розтин та дренування субперіостальних абсцесів з призначенням необхідного медикаментозного лікування.Результати власних досліджень. Проведені дослідження показали, що пацієнтам 1 групи, що мають сильну нервову систему, перед хірургічним втручанням треба проводити тільки психологічну підготовку. Достатність такої підготовки для пацієнтів 1 групи підтверджується результатами клініко-лабораторних і спеціальних методів дослідження.

У той же час пацієнти 2 групи, результати досліджень яких показали, що для нівелювання стану тривожності, який підтверджується як даними тесту-опитувача, так і показниками артеріального тиску, індексу Кердо, біофізичними й біохімічними показниками, вимагають обов'язкової медикаментозної корекції психоемоційного стану в передопераційному періоді. При зіставленні результатів в 2 А (без корекції) і 2 Б (з корекцією) підгрупах можна бачити, як змінюються показники в передопераційному й післяопераційному періодах. Оцінку стану нейровегетативної системи пацієнтів в умовах емоційного стресу ми робили на прийомі хірурга - стоматолога шляхом розрахунків вегетативного індексу Кердо з урахуванням статі й віку хворих, що зображено на рис. 1.Рис. 1. Індекс Кердо в передопераційному періоді у досліджуваних групах
В умовах психоемоційної напруги в пацієнтів, що звернулися, превалювала гіпертензія, гіпотензивні реакції практично не відзначалися, спостерігалося достовірне збільшення систолічного тиску в передопераційному періоді в середньому в 1,2 рази й зниження в ближньому післяопераційному періоді.

Аналогічна тенденція з діастолічним тиском. Також нами було виявлено, що у хворих з одонтогенними запальними захворюваннями в умовах психоемоційної напруги порушується процес генерації активних форм кисню, що виявляється підвищеною кінетикою ХЛ.

Спостерігається інтенсивна генерація активних форм кисню, які індукують процес ПОЛ, причому, рівень його інтенсивності залежить значною мірою, від ваги патологічного процесу. При використанні корекції психоемоційного стану ці показники мали тенденцію до нормалізації в післяопераційному періоді, що свідчило про адекватність проведеної корекції й адаптації. Також при індукції ПОЛ, яку викликав емоційно-больовий стрес, у хворих досліджуваних груп спостерігається порушення кальцієвого гомеостазу, чітко прослідковується достовірна залежність інтенсивності ПОЛ від вмісту Са у видалених зубах по трьом досліджуваним групам.

Відзначається зниження вмісту Са: в 1 групі - на 5,9% ((301,7  7,03) мг/г), в 2 групі - на 7,8% ((295,6  5,41) мг/г), в 3 групі - на 36% ((203,30  11,37) мг/г) щодо норми (норма 32010 мг/г) (рис. 2).
Рис. 2. Вміст Ca у видалених зубах по трьом досліджуваним групам
Зниження цього показника у твердих тканинах зуба свідчить про те, що зареєстровані порушення інтенсивності ПОЛ, рівня високореакційних форм кисню, МДА, ДК і МЕ зв'язані не тільки з локальною проблемою, у цьому випадку зуба, а викликані метаболічними порушеннями всього організму.

Представлені дані показали, що ізотопне відношення Са при гострих і загостренні хронічних одонтогенних запальних захворювань знижене щодо норми в основному за рахунок легкої фракції 44Са, що, очевидно, можна розглядати як порушення Са - транспортуючої системи. Вміст Zn і Pb мало тенденцію до збільшення щодо норми на 6,83 і 16,05 % відповідно. Порушення співвідношення елементів - антагоністів Са-Zn і Са-Рb приводить до обмеження вступу конкуруючого елемента в організм.У таблиці 1 представлені біофізичні показники (ПОЛ) у пацієнтів 2 групи (2 А и 2 Б підгрупи) в передопераційному та ближньому післяопераційному періоді.
Таблица. 1

Біофізичні (іпм./сек) та біохімічні (мкмоль/л) показники ПОЛ

у пацієнтів груп, які досліджувались в предопераційоному (до корекції) і ближньому післяопераційному

(після корекції) періоді (M ± m)

Показники

ПОЛНорма


1

(n=57)

2

(n=183)

2 А (n=91)

2 Б (n=92)

3

(n=33)

До

Після

До

До

Після

До

Після

макс.

2100120

2882178

2580132

3934386

5000120

2922120

6498797

5310797

кінц.

32080

567254

33080

737142

158088

50088

1144120

980120

Світосума

734123

978148

880120

1188132

85092

90192

2140482

1890482

синглет.кис.

3455205

5378736

3990200

5876594

7010504

4299606

76921015

67801015

он-

3000187

47121344

3250183

486984

598072

350072

6376859

4880859

МДА

3,650,55

9,481,09

5,150,56

10,91,10

11,202,0

4,532,0

11,31,70

9,431,70

ДК

2,440,36

2,830,28

3,770,37

3,370,32

3,630,11

2,530,11

5,711,19

4,81,19

р

р0,05

р0,05

р0,05

р0,05

р0,05

р0,05

р0,05

р0,05Примітка. р – достовірність (p<0,05).
Зниження вмісту Са спричинило зменшення ізотопного відношення 44Са/48Са = 0,75, яке показано на рис. 3

Рис. 3. Ізотопне відношення 44Ca/48Ca у видалених зубах пацієнтів досліджуваних груп. Похибка виміру склала ± 1%


При дослідженні показано зниження концентрації Mn - до (14,0  0,16) мкг/г (норма (15,2  0,7) мкг/г); F - до (276,7  5,49) мкг/г (норма (300  3) мкг/г); I - до (129,6  2,87) мкг/г (норма (150  5) мкг/г); Cu и Sr практично не відрізнялись від показників норми, кількість Pb була достовірно вища – (22,7  0,73) мг/г (норма (20,5  0,5)). Свинець відноситься до групи токсичних елементів. Тому можливе заміщення есенційних елементів, таких як кальцій, мідь, фтор, йод і ін. на токсичний елемент свинець, який впливає, насамперед, на проникність мембран кліток (із чим зв'язаний дисбаланс продуктів ПОЛ), перехід метаболітів у неактивний стан і інгібіцію ферментів. Цинк - елемент - антиоксидант, що входить до складу антиоксидантного ферменту супероксиддисмутази, яка проявляє захисну дію для зниження швидкості ПОЛ. Збільшення вмісту цинку показує, очевидно, компенсаторні можливості організму, зв'язані в цьому випадку з вільнорадикальними процесами. Таким чином, важливу роль у розв'язці проблеми стресу відіграє комплекс факторів - і больовий синдром, і відношення пацієнта до того, що відбувається (уміння контролювати свій стан, здатність вірити в позитивний результат і т.п.). Однак наші результати по показниках ПОЛ як критерії оцінки стресу, так само як і інші отримані в даній роботі, показали, що зв'язані зі стресом фізіологічні системи організму глибоко чутливі й що психоемоційні фільтри не завжди можуть знивелювати ці показники.

Відзначено, що метали змінної валентності в зубах також проявляють властивості ініціаторів активації перекісного окислення у хворих гострими одонтогенними захворюваннями, що збільшується стресовою реакцією (рис. 4). Але, вивчаючи глибину патогенезу даних захворювань, можна знаходити шляхи профілактики стресу, особливо, в передопераційному періоді.


Рис. 4. Вміст мікроелементів в видаленних зубах пацієнтів 2 групи з помірно - високим ступенем тривожності


Ми проводили індивідуальну профілактику й корекцію психоемоційного стану в пацієнтів у передопераційному періоді залежно від виявленого ступеня тривожності, який об’ектизувався і корелював з біофізичними, біохімічними, морфологічними показниками й індексом Кердо. Розподіл щільності ймовірності величини максимального спалаху ХЛ, індукованої розчином пероксиду водню пацієнтів 2 Б підгрупи до й після корекції, представлений на рис. 5.

Рис. 5. Функція розподілу щільності ймовірності Iмакс. 2 Б підгрупи до й після корекції


Найбільш наочно оцінити ефективність проведеної корекції представляється можливим завдяки проведеній математичній обробці за допомогою розрахунків відновлення функції розподілу щільності ймовірності. Цей показник демонструє, як досліджувані показники даної групи пацієнтів розподілені щодо середнього значення. Як видно з цього малюнка, несиметрична крива, відповідна до максимального рівня інтенсивності ХЛ, індукованої розчином пероксида, з більшим ступенем однозначності вказує на те, що в 2 Б підгрупі до проведення корекції існують значні відхилення по зазначеному параметру, які виходять за нормальний розподіл. Функція розподілу має вигляд двупікової кривої. Перший пік цього розподілу виявляється більш сконцентрованим, тобто більш високим по амплітуді й лежить в області 2900 - 5600 імп./сек, другий пік, менше великої по амплітуді, свідчить про те, що в дану групу ввійшли окремі пацієнти з більш високими показниками максимальної інтенсивності ХЛ.

Після проведення корекції в 2 Б підгрупі чітко прослідковується зміна характеру функції розподілу: крива стає однопіковою і симетричною з меншим розкидом даних щодо середнього значення. Відновлення функції розподілу щільності ймовірності по показанню максимальної інтенсивності ХЛ у досліджуваних групах показало реалізацію ефекту корекції, яка виявилася в концентруванні досліджуваного параметра. Намітилася чітка тенденція до нормалізації цього параметра, хоча значення норми досягнуті не були.

Аналіз інших досліджуваних параметрів до і після проведення корекції (I кінц., *102, рівня синглетного кисню, аніон - радикала гідроксилу, МДА й ДК) показує таку ж тенденцію до нормалізації.

Проведена багатоступінчаста корекція (словесна, фармакологічна) привела до відновлення кореляційного поля, що свідчило про важливу роль процесів у патологічних і психофізіологічних станах пацієнтів. У якості позитивного моменту можна вказати на зміцнення кореляційних зв'язків між параметрами ХЛ із середніх на сильні, наприклад, Iмакс. - Iкінц. - КК = 0,83; Iмакс. - світосума - КК = 0,76; рівень синглетного кисню - рівень аніон - радикалу гідроксилу КК = 0,92. Зазначений факт відновлення значимості коефіцієнтів кореляції після корекції свідчить про адекватність проведених заходів, спрямованих на інгибіцію стресорних реакцій, які підсилювали процеси ВРО. Слід зазначити, що інтерпретація кожного із цих показників окремо скрутна.

Комплексна оцінка всіх вивчених показників ПОЛ дозволяє зробити висновок про посилення процесів ПОЛ й про патогенетичне значення виявлених порушень у розвитку стресової реакції на тлі ГОЗЗ. Вивчивши психофізіологічний стан хворих з одонтогеними запальними захворюваннями й провівши дослідження макро- і МЕ у видалених за показниками зубах, як правило, довгостроково зруйнованих, можна зробити висновок про те, що одонтогенні запальні процеси ведуть до розбалансування метаболічних процесів, що збільшується психоемоційним напруженням хворого, тобто виникає своєрідна система взаємновпливових факторів, що відображено на схемі (рис. 6).

Рис. 6. Схема взаємновпливових факторів
На підставі проведених клінічних та лабораторних досліджень можна констатувати, що одонтогенний запальний процес, особливо тривалий, погано переноситься хворим, супроводжується болем, тривожністю, потім хронічним стресом, що сприяє порушенню тонких регуляторних механізмів, установлення яких показує єдність і взаємозв'язок усіх ланок в організмі людини - психофізіологічних, біофізичних, біохімічних і морфологічних.

Таким чином, запропонована нами схема профілактики та корекції стресових реакцій сприяє створенню оптимальних умов лікування хворих з одонтогенними запальними захворюваннями в залежності від ступеня тривожності на амбулаторному хірургічному прийомі.ВИСНОВКИ

У дисертації репрезентовано нове теоретичне узагальнення та розв’язання актуального науково-практичного завдання − покращення якості лікування хворих з одонтогенними запальними процесами в амбулаторних умовах завдяки використанню антистресової корекції психоємоційного стану в передопераційному періоді з урахуванням стуненю тривожності.

Отримані в роботі наукові і практичні результати дозволяють зробити наступні висновки:

1. Для передопераційної скрінінг - діагностики психофізіологічного стану хворого розроблений «Тест - опросник - самоотчёт» для пацієнтів хірурга - стоматолога, який включає 10 критеріїв, оцінюваних у балах, і дозволяє визначити ступінь тривожності пацієнта в передопераційному періоді по запропонованій шкалі тривожності (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №20533 від 18.05.2007 р.).

2. Використання даного тесту дає можливість розподілити хворих на три групи залежно від ступеня тривожності: 1 група - 21 % хворих; 2 група - 67% хворих; 3 група - 12 % хворих.

3. Встановлено, що в процесі розвитку стресової реакції відзначається активація ПОЛ у ротовій рідині у хворих 1, 2 і 3 груп. Інтенсивність ХЛ слини у хворих цих груп характеризується зростанням кінетики електронно-збуджених продуктів в 1 групі на 23,9 %, в 2 групі на 30,4 %, в 3 групі на 50,2 % щодо норми. Зміст вторинних продуктів ПОЛ: МДА й ДК вірогідно зростає в 1 групі на 32,7 %, в 2 групі на 41,8 %, в 3 групі на 52,2 % щодо норми. Вивчені показники свідчать про зниження надійності антиоксидантної системи організму в пацієнтів, особливо, 2 і 3 груп і є об'єктивними критеріями оцінки рівня стресової реакції.

4. Встановлена достовірна залежність інтенсивності ПОЛ від вмісту Са у видалених зубах по трьом досліджуваним групам: у пацієнтів 1 групи - зниження концентрації Са до (301,7  7,03) мг/г (норма (320  10) мг/г); у пацієнтів 2 групи - до (295,6  5,41) мг/г; у пацієнтів 3 групи - до (203,30  11,37) мг/г. Відзначено зниження вмісту таких елементів, як Cu, Mn, F, I. Вміст Zn і Pb має тенденцію до збільшення щодо норми на 6,83 і 16,05 %, відповідно, що можна розцінити як прояв властивостей ініціаторів перекісного окиснення ліпідів у хворих ГОЗЗ із різним ступенем тривожності.

5. Розроблений і обґрунтований метод профілактики й корекції стресових реакцій у передопераційному періоді у хворих ГОЗЗ, що включає в себе психологічну, медикаментозну, антистресову й антиоксидантну корекцію препаратами «Гліцисед - КМП» і «Еноант» (Патент на корисну модель №18960 «Спосіб зниження стресових реакцій у стоматологічній практиці» від 15.11 2006 р.).ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Для виявлення ступеня виразності стресової реакції у хворих на амбулаторному хірургічному стоматологічному прийомі необхідно застосовувати тест - опитувач - самозвіт для пацієнтів хірурга - стоматолога. Тест - опитувач надається хворому за 15 хвилин до прийому. Лікар після заповнення його хворим підраховує суму балів.

2. Сума балів - до 25: хворому в передопераційному періоді досить тільки психологічної підготовки; сума балів - 25 - 30: хворий потребує медикаментозної корекції антистресовими препаратами на тлі психологічної підготовки; сума балів - від 31 і більше: хворий у зв'язку з вираженою стресовою реакцією на фоні психологічної підготовки потребує полікомпонентної медикаментозної корекції антистресовими препаратами.

3. При сумі балів - до 25: хворому в передопераційному періоді необхідно провести психологічну підготовку у вигляді роз'яснення, заспокоєння, переконання, схвалення, підбадьорення, наведення прикладів успішного лікування хворих і т.п., запевнення його про прийняття всіх заходів, щоб операція була гранично безболісною й короткочасною.

4. При сумі балів - 25-30: хворому в передопераційному періоді на тлі психологічної підготовки за 15 хвилин до хірургічного втручання необхідно призначити антистресовий препарат «Гліцисед-КМП» сублингвально 1-2 табл. до повного розсмоктування.

5. При сумі балів - від 31 і більш: хворому в передопераційному періоді на тлі психологічної підготовки за 15 хвилин до хірургічного втручання необхідно призначити антистресові препарати за наступною схемою: «Еноант» перорально 20 мл, запити водою, потім «Гліцисед-КМП» сублингвально 1-2 табл. до повного розсмоктування.


ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Рекова Л.П. Дінаміка змін активності перекисного окислення ліпідів і збуджених форм кисню при загоєнні ГОЗП / Рекова Л.П., Рузін Г.П., Дикий М.П., Медведєва О.П. // Галицький лікарський вісник, науково-практичний журнал, № 1, Івано-Франківськ.- 2003.- С.140-141. Дисертантом особисто здійснено клінічне обстеження хворих, проведено аналіз та статистичну обробку отриманих результатів і підготовано статтю до друку.

2. Рекова Л.П. Стресс-реакция сердечно-сосудистой системы на операцию удаления зуба в геронтологическом аспекте / Рекова Л.П. // Медицина сьогодні та завтра.- 2004.- № 1.-С.192-193.

3. Рекова Л.П. Особенности клинического и психологического состояния пациентов с острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями на амбулаторном приеме / Рекова Л.П. // Медицина сьогодні та завтра.- 2004.- № 2.- С.173-174.

4. Рекова Л.П. Опыт применения антистрессовых лекарственных средств в клинике хирургической стоматологии / Рекова Л.П. // Український стоматологічний альманах .- 2006.-№ 3.-С.ЗЗ-34.

5. Рекова Л.П. Применение препаратов антиоксидантного действия для профилактики стресса у хирургических стоматологических больных на амбулаторном приёме / Рекова Л.П., Рузин Г.П., Дикий М.П., Медведева Е.П. // Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии, выпуск 6, Харьков.- 2003.- С.126-128. Дисертантом особисто здійснено клінічне обстеження хворих, проведено аналіз отриманих результатів і підготовано статтю до друку.

6. Рекова Л.П. Индекс Кердо как характеристика реакции на стрессовую ситуацию у хирургических стоматологических больных / Рекова Л.П., Дмитриева А.А. // Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии, выпуск № 8, Харьков.- 2004.- С.133-134. Дисертантом особисто здійснено клінічне обстеження хворих, проведено аналіз та статистичну обробку отриманих результатів і підготовано статтю до друку.

7. Рекова Л.П. Использование ядерно-физических методов в стоматологии / Рекова Л.П., Рузин Г.П., Дикий М.П., Медведева Е.П., Федорец И.Д. // Международная конференция по ядерной физике «50 лет ядерным оболочкам», XLIX Совещание по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра, Дубна, Московская обл., 21-24 апреля 1999 г. - С.145. Дисертантом особисто здійснено клінічне обстеження хворих, лікування, видалення зубів, пробопідготовка видалених зубів, проведено аналіз отриманих результатів і підготовано статтю до друку.

8. Рекова Л.П. Изучение прооксидантно-антиоксидантного баланса при острых одонтогенных воспалительных заболеваниях / Рекова Л.П., Рузін Г.П., Дикий М.П., Медведєва О.П. // Медицина третього тисячоліття, збірка тез, ХДМУ.- 2001.- С.103-104. Дисертантом особисто здійснено клінічне обстеження хворих, проведено аналіз та статистичну обробку отриманих результатів і підготовано статтю до друку.

9. Рекова Л.П. Исследование высокореакционных форм кислорода в слюне больных с одонтогенными воспалительными заболеваниями / Рекова Л.П. // Медицина третього тисячоліття, збірка тез, ХДМУ.- 2001.- С.99-100.

10. Рекова Л.П. Показатели перекисного окисления липидов как критерии оценки стресса на амбулаторном стоматологическом приеме / Рекова Л.П., Рузін Г.П., Дикий М.П., Медведєва О.П. // Міжнародна конференція: «Вітчизняна стоматологія на рубежі століть», стендова доповідь. Полтава, 9 листопада 2001 року. Дисертантом особисто здійснено клінічне обстеження хворих, проведено аналіз отриманих результатів і підготовано статтю до друку.

11. Рекова Л.П. Опыт профилактики стресса на хирургическом стоматологическом приёме / Рекова Л.П. // Медицина третього тисячоліття, збірник тез молодих вчених, ХДМУ, січень 2002 року.- С.141.

12. Рекова Л.П. Определение изотопного соотношения кальция в зубах у больных при одонтогенных воспалительных заболеваниях / Рекова Л.П.//  Медицина третього тисячоліття, збірник тез молодих вчених, ХДМУ, січень 2002 року.- С.142.

13. Рекова Л.П. Оценка и профилактика стрессовых состояний у больных на амбулаторном хирургическом приеме / Рекова Л.П., Рузин Г.П. // Сборник тезисов Всероссийской научно-практической конференции, Москва.- 2003. - С.126-127. Дисертантом особисто здійснено клінічне обстеження хворих, проведено аналіз отриманих результатів і статистичну обробку отриманих результатів та підготовано статтю до друку.

14. Рекова Л.П. Методы математической обработки в выявлении новых аспектов патогенеза острых одонтогенных воспалительных заболеваний / Рекова Л.П., Рузин Г.П., Дикий Н.П., Медведева Е.П. // Материалы ІХ Международной конференции челюстно-лицевих хирургов и стоматологов, С.-Петербург, 25- 27 мая 2004 года, - С.150. Дисертантом особисто здійснено клінічне обстеження хворих, проведено аналіз та статистичну обробку отриманих результатів і підготовано статтю до друку.

15. Рекова Л.П. Модельный тест-эксперимент в диагностике лекарственных аллергических реакций при лечении острых одонтогенных воспалительных заболеваний / Рекова Л.П., Дикий Н.П., Медведева Е.П. // Медицина третього тисячоліття, збірник тез Міжвузівської конференції молодих вчених, ХДМУ, січень 2004 року.- С.183. Дисертантом особисто здійснено клінічне обстеження хворих, проведено аналіз та статистичну обробку отриманих результатів і підготовано статтю до друку.

16. Рекова Л.П. Анализ макроэлементного состава твердых тканей зуба при одонтогенных воспалительных заболеваниях / Рекова Л.П., Рузин Г.П., Дикий Н.П., Медведева Е.П. //  Материалы Х Международной конференции челюстно-лицевих хирургов и стоматологов С.-Петербург, 24-26 мая 2005 года, - С.154. Дисертантом особисто здійснено клінічне обстеження хворих, лікування, видалення зубів, пробопідготовка видалених зубів, проведено аналіз отриманих результатів і підготовано статтю до друку.

17. Рекова Л.П. Использование гамма-активационного анализа для определения содержания макроэлементов в зубах при острых одонтогенных воспалительных заболеваниях / Рекова Л.П., Рузин Г.П., Дикий Н.П., Медведева Е.П. // Материалы III Международной конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, Харьков, 28 февраля - 4 марта 2005 года, - С.38. Дисертантом особисто здійснено клінічне обстеження хворих, лікування, видалення зубів, пробопідготовка видалених зубів, проведено аналіз отриманих результатів і підготовано статтю до друку.

18. Рекова Л.П. Використання методу математичноії лінійної регресії в прогнозі рецидиву гострих запальних одонтогенних захворювань / Рекова Л.П., Рузін Г.П., Дикий М.П., Медведєва О.П. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології щелепно-лицевої хірургії і хірургічної стоматології», Івано-Франківськ, 16-17 вересня 2005 року,- С.84. Дисертантом особисто здійснено клінічне обстеження хворих, проведено аналіз та статистичну обробку отриманих результатів і підготовано статтю до друку.

19. Рекова Л.П. Использование растительного препарата на основе полифенолов в комплексном лечении острых воспалительных одонтогенных заболеваний / Рекова Л.П., Рузин Г.П., Дикий М.П., Медведева Е.П. //  Материалы ХІ Международной конференции челюстно-лицевих хирургов и стоматологов, Санкт-Петербург, 24-26 мая 2006 года, - С.157. Дисертантом особисто здійснено клінічне обстеження хворих, проведено аналіз та статистичну обробку отриманих результатів і підготовано статтю до друку.

20. Рекова Л.П. Использование метода математической линейной регрессии в прогнозе рецидива острых воспалительных одонтогенных заболеваний / Рекова Л.П., Рузин Г.П., Дикий Н.П., Медведева Е.П. // Материалы ХІ Международной конференции челюстно-лицевих хирургов и стоматологов, С.-Петербург, 24-26 мая 2006 года,- С.158. Дисертантом особисто здійснено клінічне обстеження хворих, проведено аналіз та статистичну обробку отриманих результатів і підготовано статтю до друку.

21. Рекова Л.П. Опыт предоперационной коррекции психофизиологических реакций у пациентов на амбулаторном хирургическом приёме / Рекова Л.П. // Материалы ХІІ Международной конференции челюстно-лицевих хирургов и стоматологов, С.-Петербург, 22-24 мая 2007 года,-С.180. Дисертантом особисто здійснено клінічне обстеження хворих, проведено аналіз отриманих результатів, статистичну обробку отриманих результатів та підготовано тези до друку.

22. Рекова Л.П. Патогенетические аспекты развития стрессовых реакций у пациентов в клинике хирургической стоматологии и их коррекция / Рекова Л.П. // Матеріали I З’їзду черепно-щелепно-лицевих хірургів України, Київ, 15- 16 травня 2009 року, с.253-256. Дисертантом особисто здійснено клінічне обстеження хворих, проведено аналіз отриманих результатів, статистичну обробку отриманих результатів та підготовано статтю до друку.

23. Рекова Л.П. Патент на корисну модель №18960 «Спосіб зниження стресових реакцій у стоматологічній практиці». Дата реєстрації 15.11.2006.

24. Рекова Л.П. «Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір» №20533. Науковий твір «Вкладиш до амбулаторної карти пацієнта «Тест опросник-самоотчёт (для пациентов хирурга стоматолога)». Дата реєстрації 18.05.2007.

АНОТАЦІЯРекова Л.П. Профілактика та передопераційна корекція стресових реакцій у хворих з одонтогенними запальними процесами на амбулаторному прийомі.  Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, 2010 р.

Дисертація присвячена питанням профілактики та корекції стресових реакцій у пацієнтів у передопераційному періоді на хірургічному амбулаторному стоматологічному прийомі шляхом застосування корекції психофізіологічного стану хворих з урахуванням комплексу психофізіологічних, біофізичних і біохімічних індикаторів.

Запровадження запропонованої схеми корекції стресових реакцій у пацієнтів у передопераційному періоді шляхом застосування фармацевтичного препарату «Гліцисед - КМП» і природного біоантиоксиданту «Еноант» з урахуванням суб'єктивних та об'єктивних критеріїв дозволить знизити кількість ускладнень, а також обґрунтувати диференційований підхід до можливостей профілактики та передопераційної корекції стресових реакцій у хворих з одонтогенними запальними процесами.Ключові слова: гострі одонтогенні захворювання, психоемоційний стан, корекція стресових реакцій, «Глицисед - КМП», биоантиоксидант «Еноант».

АННОТАЦИЯРекова Л.П. Профилактика и предоперационная коррекция стрессовых реакций у больных с одонтогенними воспалительными процессами на амбулаторном приёме.− Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л.Шупика, г. Киев, 2010 г.

Диссертация посвящена вопросам профилактики и коррекции стрессовых реакций у пациентов в предоперационном периоде на хирургическом амбулаторном стоматологическом приёме путём применения коррекции психофизиологического состояния больных с учетом комплекса психофизиологических, биофизических и биохимических индикаторов.

Для практического здравоохранения предложен тест - опросник для скрининг - диагностики психофизиологического состояния больных с одонтогенними воспалительными процессами на этапе их предоперационной подготовки и способ коррекции психофизиологического состояния больных в условиях амбулаторного хирургического стоматологического приёма, что обеспечивает быструю оптимизацию и нормализацию психоэмоционального состояния, предупреждение осложнений общего характера у пациентов, благодаря использованию доступных и эффективных антистрессовых препаратов.

В ходе работы были использованы клинические и лабораторные исследования, имеющие практическое и теоретическое значение в таких областях медицины как хирургическая стоматология, а также терапевтическая и ортопедическая стоматология. Все исследования: клинические, психофизиологические, биофизические, биохимические, ядерно-физические, статистические проводились параллельно с целью объективизации психоэмоционального статуса больного в предоперационном и ближайшем послеоперационном периодах, корреляции психоэмоционального статуса с тяжестью патологического процесса, обоснования необходимости его коррекции.

Полученные результаты отражают снижение содержания Са и достоверную зависимость интенсивности ПОЛ от его концентрации в удаленных зубах по трем исследуемым группам Эти изменения показали нарушение Са - транспорти­рующей системы и связаны не только с локальным поражением зуба, а и с метаболическими нарушениями всего организма. Также выявлены изменения содержания в твёрдых тканях удаленных зубов металлов переменной валентности, которые являются инициаторами активации ПОЛ у больных с острыми одонтогенными заболеваниями, что усугубляется стрессовой реакцией. Установленные закономерности подчеркивают обоснованность проведения у пациентов антистрессовой и антиоксидантной коррекции, которая препятствует разбалансировке про- и антиоксидантных систем и способствует стабилизации психоэмоционального состояния .

Результаты клинико - лабораторных исследований расширяют клиническое мышление хирургов - стоматологов, потому что современное предоставление квалифицированной медпомощи и улучшение качества лечения больных с одонтогенными воспалительными процессами на хирургическом амбулаторном стоматологическом приеме нуждается в эффективных средствах с учетом степени проявления стрессовых реакций и дифференцированного использования в предоперационном периоде антистрессовых препаратов.

Применение предложенной схемы коррекции стрессовых реакций у пациентов в предоперационном периоде путём применения фармацевтического препарата «Глицисед - КМП» и природного биоантиоксиданта «Эноант» с учетом субъективных и объективных критериев позволяет снизить количество осложнений, а также обосновать дифференцированный подход к возможностям профилактики и предоперационной коррекции стрессовых реакций у больных с одонтогенними воспалительными процессами.

Использование в клинике хирургической стоматологии разработанного способа предоставляет хирургу - стоматологу возможности надежной профилактики и предоперационной коррекции стрессовых реакций у больных с одонтогенними воспалительными процессами.

SUMMARYRekova L.P. Prevention and presurgical correction of stress response in patients with odontogenic inflammatory processes while attending outpatient appointment.− Manuscript.

These competing for the degree of Candidate of medical sciences. Speciality 14.01.22 - Stomatology.  - P.L. Shupik Institute of Dentistry of NMAPE, Kyiv, 2010.

The research studies issues of prevention and correction of stress response in patients during presurgical period while attending dental outpatient appointment by means of correction of psychophysiologic state of the patients concerning the complex of psychophysiologic, biophysical and biochemical indicators.

The introduced pattern of correcting stress response in patients during presurgical period by means of pharmaceutical medication «Glycesid - KMP» and natural bioantioxidant «Enoant» concerning subjective and objective criteria allowed to decrease a number of complications and ground the differential approach to possible prevention and presurgical correction of stress response in patients with odontogenic inflammatory processes.The method in question applied to clinical oral surgery provides dental surgeon with possibility of reliable prevention and presurgical correction of stress response in patients with odontogenic inflammatory processes.

Key words: acute odontogenic diseases, psychoemotional state, correction of stress response, «Glycesid - KMP», bioantioxidant «Enoant».
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ГОВЗ – гострі одонтогенні запальні захворювання

ВРПОЛ – вільнорадикальне перекісне окислювання ліпідів

ВРО – вільнорадикальне окислення

ПОЛ – перекісне окислення ліпідів

ХЛ – хемілюмінесценція

МДА – малоновий діальдегід

ДК – дієнові кон’югати

МЕ – мікроелементи твердих тканин зубаБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка