Рекомендації щодо проведення батьківських зборівСкачати 89.22 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір89.22 Kb.
Рекомендації щодо проведення

батьківських зборів

План


Батьківські збори в 5—11-х класах школи

Організація роботи з батьками є важливою складовою освітнього процесу..

5-й клас

1. Труднощі адаптації дитини до навчання в 5-му класіФорма проведення: круглий стіл.

Запрошуються педагоги, що працюють у класі, керівники гуртків, у яких займаються чи будуть займатися діти, бібліотекар.Завдання педагогів:

 • Познайомитися з батьками й послухати ко­роткі характеристики, які вони дають своїм дітям.

 • Розповісти про вимоги до навчання зі свого предмета.

Завдання лікаря: ознайомитися з результатами проведеного медогляду, дати з урахуванням отри­маних даних рекомендації вчителям, батькам, від­значити фізіологічні особливості, пов'язані з віко­вими змінами дітей.

Завдання бібліотекаря:коротко розповісти про можливості бібліотеки, ознайомити з бібліо­течним фондом, порекомендувати інші бібліоте­ки (з великим фондом; розташовані поруч та ін.)

Питання для обговорення:

 1. Роль родини та її значення для адаптації школи у зв'язку з новою якістю навчання й віко­вими особливостями.

 2. Закони шкільного життя в навчанні і ви­хованні дитини.

2. Роль спілкування в житті школяра.
Форма проведення: дискусія.

У ході зборів аналізуються різні педагогічні си­туації й проводиться анкетування учнів «Я і моя родина» .За змістом запи­тань, наведених в анкеті, можна проводити

індиві­дуальні бесіди класного керівника з вихованцями.

Результати анкетування використовуються клас­ним керівником під час обговорення теми зборів.Питання для обговорення:

 • Значення для дитини родинного спілкування.

 • Проблеми спілкування в дитячому колективі.

• Завдання школи й колективу класу з подо­лання проблем у спілкуванні.

3. Культурні цінності родини та їх значення


для дитини

Форма проведення: обмін думками за темою зборів.

Питання для обговорення:

1. Книга та її значення для розвитку пізнаваль­них і моральних якостей особистості. 1. Культурні традиції родини.

 2. Вплив культурних цінностей родини на пізна­вальний розвиток дітей.

 3. Розповіді батьків про традиції родини з фор­мування культурних цінностей: читання книг, газет і журналів; відвідування театрів і музеїв; спілку­вання з природою; туристичні походи та ін.

 4. Лекція класного керівника про вплив куль­турних традицій родини на пізнавальну активність дітей (пов'язати її з думками, висловленими у про­цесі обговорення теми зборів).

4. Підсумки минулого навчального року «От і стали ми на рік дорослішими»

Форма проведення :усний журнал.

Готуючись до зборів, учні випускають клас­ну газету «Я+ти», готують сюрпризи на тему «У майбутньому році тобі бажаю...». У ході зборів проводиться анкетування учнів і батьків . Класний керівник дає всім учням завдання на літо «Де б ти не був, пам'ятай про друзів». Батьків нагороджують за активне співробітництво з класом. 1. Фізіологічні проблеми дорослішання дітей (виступ лікаря).

 2. Завдання фізичного виховання; вимоги до уроку; проблеми класу, шляхи їх вирішення; робота спортивних гуртків і секцій (виступ учи­теля фізичної культури).

 3. Проблеми фізичного розвитку учнів, шля­хи вирішення проблем у класі (виступ класного керівника).

 4. Результативність шкільного уроку. Від чого вона залежить?

 1. Аналіз уроків із різних предметів, на яких був присутній класний керівник. Проблема актив­ності учнів на уроці (виступ класного керівника).

 2. Рекомендації батькам щодо розв'язання про­блеми.

4. Підсумки минулого навчального року
форма проведення :вогник (разом з учнями).

6-й клас

1. Роль книги в розвитку інтелектуальних і особистісних якостей людини

Форма проведення: круглий стіл.

Збори проходять за участю дітей. Проводиться анкетування батьків (можливо й анкетування дітей з аналогічних питань) (див. додаток 2 на с. 24). Ре­зультати анкетування класний керівник використо­вує для подальшої роботи з батьками й учнями. Ці­кавим буде порівняння результатів анкетування бать­ків і учнів, проведеного за цією тематикою раніше.

Питання для обговорення:


 1. Виступ бібліотекаря гімназії з аналізом чи­тацьких умінь, запитів учнів. Нагородження най­більш активних читачів.

 2. Виступ учителів-предметників із повідом­леннями для дітей і їхніх батьків про те, що собою являє підручник.

3. Виступ батьків і дітей щодо проблем:

 • «Книга в нашій родині»;

 • «Традиції нашої родини»;

• «Ставлення учнів до читання (результат тех­ніки читання в 6-му класі)».

4. Визначення найактивнішого читача класу.


2. Фізичний розвиток учня та шляхи його

вдосконалення7-й клас

1. Статеві розбіжності, статеве дозрівання. Проблеми їх вирішенняПитання для обговорення:

 1. Роль родини для дитини в період її статево­го дозрівання.

 2. Фізіологія підлітка.

3. Шляхи вирішення проблем у класі,
пов'язаних зі статевим дозріванням дітей (педагогічні ситуації для батьків).

2. Роль родини в розвитку працездатності учняФорма проведення: обмін думками з теми зборів.

Питання для обговорення:

 1. Роль родини в розвитку працездатності учнів (виступ класного керівника).

 2. Значення мотивації в розвитку працездатності учнів.

 3. Обмін досвідом родин (трудові традиції ро­дини, значущість доручень тощо).

До зборів проводиться анкетування батьків із теми зборів Воля і шляхи її формування в учнів

Питання для обговорення:

 1. Роль вольових якостей особистості в подо­ланні інстинктів.

 2. Значення родини в подоланні дитиною нега­тивних рис характеру. 1. Думка учнів про себе і свої вольові якості (провести анкетування щодо оцінювання осо-бистісних вольових якостей).

 2. Підсумки попереднього навчального року

8-й клас

1. Роль родини в розвитку моральних якос­тей підлітка

Питання для обговорення: 1. Тема «Закон і відповідальність» (виступ представника правоохоронних органів).

 2. Аналіз класним керівником розвитку колек­тиву класу за кілька років і визначення завдань на майбутнє.

 3. Аналіз ситуацій, що містять моральний кон­флікт.

 4. Анкетування дітей і батьків із теми зборів, результати якого класний керівник використовує у виховній роботі (див. додаток 4 на с. 24).

2. Здібності гімназистів і роль родини в їх розвитку

Форма проведення: круглий стіл за участю ад­міністрації гімназії.

Питання для обговорення:


 1. Аналіз уроків за участю адміністрації, керівників гуртків, робота яких стимулює заняття.

 2. Обмін сімейним досвідом із теми зборів.

Виставка «Світ наших захоплень».

3. Психологічні і вікові особливості підлітка Питання для обговорення: 1. Психологічні і вікові особливості підлітка (виступ психолога).

 2. Аналіз процесу дорослішання дітей (виступ класного керівника).

 3. Відповіді фахівців на питання батьків із те­ми зборів.

4. Підсумки минулого навчального року

9-й клас

1.Допомога родини в правильній професій­ній орієнтації дитини

Питання для обговорення: 1. Інформація про навчальні заклади, до яких може вступити учень після 9-го класу.

 2. Аналіз професійних інтересів дев'яти­класників і ставлення до них батьків.

3. Рекомендації психолога з профорієнтації.
2.Аналіз навчальної роботи учнів 9-х класів
Питання для обговорення:

 1. Аналіз ставлення учнів до навчання (інфор­мацію надають учителі з основних предметів).

 2. Аналіз контрольних робіт, диктантів тощо (об'єктивні оцінки рівня навчальних досягнень учнів).

 3. Співбесіда адміністрації гімназії з невстигаючими учнями.

3. Важка дитина. Яка вона? Питання для обговорення:

 1. Виступ класного керівника з теми зборів.

 2. Виступ представника інспекції у справах не­повнолітніх.

 3. Співбесіда відповідних фахівців із батьками.

 4. Аналіз підготовки учнів до державної під­сумкової атестації

Питання для обговорення:

1. Значення родини у відповідальні моменти


життя підлітка.

2. Готовність учнів до здачі ДПА.10-й клас

1. Особливості організації навчальної праці гімназиста в 10-му класі і роль батьків у цьому процесі

Питання для обговорення: 1. Інформація про підготовчі курси, очні й заоч­ні школи тощо (виступ класного керівника).

 2. Результати визначення профпридатності уч­нів (виступ психолога).

 3. Думка учнів про вибір професії (за даними класного керівника й батьків). Аналіз творів «Про­фесія, яку я обираю».

2. Режим дня гімназиста, його роль Питання для обговорення:

 1. Домашні завдання (їх обсяг і необхідний час для виконання).

 2. Додаткова література, що рекомендується пе­дагогами. 1. Аналіз працездатності старшокласників (повідомлення класного керівника, медичних пра­цівників і психологів).

 2. Значення харчування в юнацькому віці, ре­комендації фахівців для батьків.

3. Відповідальність, самооцінка і самоконт­роль. Як їх у собі розвинути? Форма проведення: дискусія. Питання для обговорення:

 1. Що значить бути відповідальною люди­ною?

 2. Чи впливає відповідальність на формування самоконтролю й самооцінки?

 3. Як сформувати в собі відповідальність? (Аналіз результатів мозкового штурму.)

4. Підсумки минулого навчального року

11-й клас

1. Особливості фізичного виховання в 11-му класі

Питання для обговорення:

1. Нормативи і фізичні можливості учнів, їх­нє ставлення до уроку фізичної культури (виступ учителя фізкультури).

Рекомендації батькам і учням щодо врахуван­ня особливостей фізичного розвитку в 11-му класі.2. Результативність навчання учнів 11-х класів за перший семестр

Питання для обговорення:

 1. Дні відкритих дверей для батьків.

 2. Співбесіда з батьками з теми зборів.

 3. Значення вибору в житті людини Форма проведення: круглий стіл (дискусія). Питання для обговорення:

Діти і батьки — професійний вибір. За і проти.

4. Підсумки минулого навчального року
.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка