Рекоменда ц І ї щодо проведення попередньої експертизи атестаційних справ здобувачів учених звань доцента І професора в нтуу „кпі”, укладені на основі положень Порядку присвоєння вчених звань професора І доцентаСкачати 87.16 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір87.16 Kb.
4
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї
щодо проведення попередньої експертизи атестаційних справ здобувачів учених звань доцента і професора в НТУУ „КПІ”, укладені на основі положень Порядку присвоєння вчених звань професора і доцента , затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року № 1149 зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 507 (507-2010-п) від 23.06.2010 р.

.


  1. Підстави для присвоєння вченого звання доцента (кафедри):

- науковий ступінь кандидата або доктора наук;

- успішно працювати на час проведення атестації на відповідних посадах , перелічених у Порядку (доцента, професора, завідувача кафедри; для військових – начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи, начальника кафедри або його заступника), у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на якійсь із зазначених вище посад з оплатою праці не менше 0,25 ставки, причому загальний педагогічний стаж у вищих навчальних закладах Ш-ІУ рівнів акредитації має складати не менше п’яти років (до педагогічного стажу не зараховуються аспірантура і докторантура);

- спеціальність з базової освіти або за дисертацією має відповідати профілю кафедри (факультету);

- викладати основні лекційні курси на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри;

- мати необхідну кількість навчально-методичних праць, що використовуються у навчальному процесі, та наукових і не менш як п’ять наукових праць (статей) після захисту кандидатської дисертації, опублікованих у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав;

- наукові та методичні праці повинні відповідати профілю кафедри, а також курсам, які читає здобувач .

2. Підстави для присвоєння вченого звання профессора (кафедри):
- науковий ступінь доктора наук; учене доцента або старшого наукового співробітника ;

- успішно працювати на час проведення атестації на відповідних посадах, перелічених у Порядку : професора, завідувача кафедри; для військових –начальника кафедри або його заступника ; декана факультету (за умови виконання педагогічного навантаження); для військових - начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи - в тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на якійсь із зазначених вище посад з оплатою праці не менш ніж 0,25 ставки, причому загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах Ш-ІУ рівнів акредитації має складати не менше восьми років (до педагогічного стажу не зараховуються аспірантура і докторантура);

- стаж педагогічної роботи на посаді професора, завідувача кафедри у вищих навчальних закладах Ш-ІУ рівнів акредитації або закладах післядипломної освіти Ш-ІУ рівнів акредитації не менш як п’ять років за умови наявності стажу наукової роботи не менш як 10 років (для наукових працівників, які перейшли на науково-педагогічну роботу);
- спеціальність з базової освіти або за дисертацією має відповідати профілю кафедри (факультету);
- стаж педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента або старшого наукового співробітника - не менш як п’ять років ;
- мати наукові , навчально-методичні праці і не менш як 10 праць, опублікованих після захисту докторської дисертації у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав, праці повинні відповідати курсам, які читає здобувач та профілю кафедри;
- викладати навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновками кафедри;

- при обговоренні кандидатури на присвоєння вченого звання професора на засіданні Вченої ради університету береться до уваги і такий показник, як участь у підготовці наукових кадрів.
3. Підстави для присвоєння вченого звання професора

(кафедри) як виняток :
- науковий ступінь кандидата наук і вчене звання доцента:

- успішно працювати на час проведення атестації на відповідних посадах, перелічених у Порядку : професора, завідувача кафедри; для військових – начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи, начальника кафедри або його заступника - у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на якійсь із зазначених вище посад з оплатою праці не менше 0,25 ставки, причому загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах Ш-ІУ рівнів акредитації має складати не менш як 15 років (до педагогічного стажу не зараховуються аспірантура та докторантура) ;

- стаж педагогічної діяльності після отримання вченого звання доцента - не менш як 5 років ;

- спеціальність з базової освіти або за дисертацією має відповідати профілю кафедри;

- є авторами наукових і навчально-методичних праць, у тому числі авторами підручника або співавторами не менш як трьох підручників (навчальних посібників) з грифом МОН, виданих протягом останніх 10 років, та мають не менш як 25 наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав.

- наукові та методичні праці мають відповідати профілю кафедри , а також курсам, які здобувач читає;

- викладати навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри;

- одноосібно підготувати не менш як три кандидати наук.4. Підстави для присвоєння вченого звання професора зі спеціальності :
- науковий ступінь доктора наук; учене звання старшого наукового співробітника або доцента;

- працювати в НТУУ “КПІ» на посадах завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектора, лабораторії), головного наукового співробітника, провідного наукового співробітника, старшого наукового співробітника або директора, заступника директора, вченого секретаря ;

- стаж наукової та науково-педагогічної діяльності не менш як 10 років (останній календарний рік на одній із зазначених посад);

- стаж наукової та науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років після отримання вченого звання старшого наукового співробітника або доцента ;


- друковані наукові праці, у тому числі є авторами монографій (розділу монографій) або підручників (навчальних посібників ) з грифом МОН;

Має отримувати

- не менш як 10 наукових праць, опублікованих після захисту докторської дисертації у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав;

- підготувати не менш як три кандидати наук;


- брати участь у науково-педагогічній роботі (читання курсів лекцій, керівництво курсовими і дипломними роботами та інші види навчальних занять з аспірантами і студентами).
5. Особливості присвоєння вчених звань:
а) для осіб, які читають лекційні курси не у профілі кафедри:

- здобувач має отримувати вчене звання по кафедрі, якій відповідають лекційні курси;


- відлік років перебування на посаді доцента (професора) ведеться від часу зарахування на посаду доцента (професора) тієї кафедри, яка є основним місцем роботи;

- після проведення відкритих лекцій окремо на двох кафедрах питання щодо рекомендування на отримання вченого звання обговорюється на спільному засіданні кафедр з оформленням на підставі відкритого голосування загального висновку з характеристикою лекцій та підписами обох завідувачів і вчених секретарів кафедр.- атестаційну справу здобувача розглядає рада того факультету (інституту), до складу якого входить кафедра, що представляє до вченого звання, згідно з курсами, які відповідають її профілю.
- список праць підписують обидва завідувачі кафедр, причому першим підписує завідувач тієї кафедри, яка представляє до вченого звання згідно з курсами лекцій;

У супровідному листі дається таке пояснення :

« У зв’язку з тим, що кандидат (доктор) ___________наук ……………………………………..працює на посаді доцента (професора) кафедри_______________, викладаючи курси лекцій, які відповідають профілю кафедри_____________________, надсилаючи атестаційну справу , просимо присвоїти йому ( їй) вчене звання доцента (професора) кафедри _______________________.

У довідці 7 (п.1. Подання) після наказу про зарахування треба писати:

Оскільки курс, який читає (прізвище, ініціали) , у профілі кафедри______________________-, було проведено спільне засідання двох кафедр (висновок спільного засідання кафедр додається).

б) для творчих працівників, які не мають наукового

ступеня кандидата наук

Для отримання вченого звання доцента здобувачам необхідно:

1) мати відповідне почесне звання (див.Порядок присвоєння вченого звання професора і доцента ( п.14);

2) мати відгуки-рекомендації 3-х фахівців про досягнення здобувача;

3) підготувати 3-х фахівців вищої кваліфікації (повинні бути документи, що ці фахівці є призерами або лауреатами, засвідчені підписами і печатками);

4) подавати документи щодо присвоєння вченого звання не менш як за рік після отримання почесного звання;

5) представити такі додаткові документи:

а) копію диплома про вищу освіту;

б) копію документа, що є членом Спілки художників України.

6. Деякі додаткові пояснення щодо порядку рекомендування

до вчених звань

1) Згідно з п.5 Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента наукові та науково-педагогічні працівники можуть отримувати звання тільки за основним місцем роботи.
2) Якщо на час атестації контракт або термін роботи здобувача на даній посаді закінчується, питання щодо присвоєння вченого звання розглядається тільки за умови продовження роботи на цій посаді; якщо у передатестаційний період відбуваються зміни, які не перешкоджають атестації (напр. призначення на посаду, яку здобувач обіймає, на черговий термін; переведення на відповідну посаду в зв’язку з реорганізацією кафедри або навчального закладу) , то вони мають бути підтверджені документально.
3) Дипломи кандидатів і докторів наук, видані ВАК СРСР до 1 вересня 1992 року, вважаються дійсними і не підлягають нострифікації згідно з постановою КМ України № 423 від 7 березня 2007 року

Порядок розгляду атестаційних справ здобувачів учених звань

доцента і професора:

1) здобувач ученого звання доцента або професора (кафедри) під час атестації має провести відкриту лекцію у присутності не менш як трьох викладачів і представника навчально-методичної комісії факультету (інституту);

2) кафедра, заслухавши на своєму засіданні звіт здобувача про навчально-методичну і наукову роботу, дає висновок щодо присвоєння вченого звання (по кандидатурі претендента проводиться відкрите голосування);

3) для науковців, які працюють у наукових підрозділах, рекомендацію дає науковий підрозділ;

4) далі атестаційну справу здобувача розглядає рада факультету (інституту), куди структурно входить кафедра, на якій працює здобувач, і на підставі обговорення й результатів таємного голосування, яке проводиться по кожній кандидатурі окремо, рекомендує чи не рекомендує претендента до присвоєння вченого звання ( на засіданні повинно бути не менше двох третин від складу вченої ради, а позитивне рішення приймається, якщо за присвоєння вченого звання проголосувало не менше трьох четвертих від присутніх на засіданні членів ради); за наявності позитивного рішення факультету (інституту) питання щодо рекомендування здобувача до присвоєння вченого звання доцента або професора передається на розгляд Вченої ради університету ;

5) якщо здобувач вченого звання є членом ради, він участі у голосуванні по своїй кандидатурі не бере та не зараховується до кворуму, також не включається до складу лічильної комісії;6) для науковців - рекомендацію на розгляд атестаційної справи Вченою радою університету дають науково-технічна рада підрозділу та науково-організаційна комісія Вченої ради університету;

7) в разі необхідності додаткового розгляду атестаційної справи професора або доцента (кафедри) відділ ученого секретаря університету перед засіданням Вченої ради університету може звернутися до експертно-правової комісії та методичної ради університету за остаточним висновком по справі;

8) на підставі обговорення і позитивних результатів таємного голосування (щонайменше трьох четвертих від присутніх на засіданні) Вчена рада університету за наявності кворуму (не менш ніж 2/3 від усього складу ради) приймає рішення щодо присвоєння здобувачеві вченого звання , після чого документи оформляються у відділі вченого секретаря університету і надсилаються до МОНМС України;


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка