Регламентований Законом України «Про виконавче провадження»Скачати 136.28 Kb.
Дата конвертації21.11.2016
Розмір136.28 Kb.
Порядок виконання рішень про стягнення аліментів.
Загальний порядок примусового виконання рішень про стягнення аліментів регламентований Законом України «Про виконавче провадження» (далі – Закон), Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 (далі – Інструкція№ 512/5), іншими нормативно-правовим актами.

Так, відповідно до вимог статті 19 Закону, нормами якої визначений загальний порядок відкриття виконавчого провадження, державний виконавець відкриває виконавче провадження з виконання рішення про стягнення аліментів на підставі відповідного виконавчого документа, зазначеного в статті 17 цього Закону (зокрема, на підставі виконавчого листа про стягнення аліментів або виконавчого напису нотаріуса):

1) за заявоюстягувачаабойогопредставника про примусовевиконаннярішення;

2) за заявою прокурора у випадкахпредставництваінтересівгромадянина в суді;

3) у разіякщовиконавчий лист надійшоввід суду на підставіухвали про наданнядозволу на примусовевиконаннярішенняіноземного суду в порядку, встановленому законом;

4) в іншихпередбачених законом випадках.

Згідно з частиною 3 статті 22 Закону, рішення, зокрема, про стягненняаліментівможуть бути пред'явлені для виконанняпротягомусьогоперіоду, на якийприсудженіплатежі.

Одночасно, статтею 194Сімейного кодексу Українирегламентовано, щоаліментиможуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більш як за три роки, що передували пред'явленнювиконавчого листа до виконання.

Якщо за виконавчим листом, пред'явленим до виконання, аліменти не стягувалися у зв'язку з розшукомплатникааліментівабоузв'язку з йогоперебуваннямза кордоном, вони мають бути сплаченіза весь минулий час.

Відповідно до частини 1 статті 74 Закону порядок стягненняаліментіввизначається законом.

Основним заходом примусовоговиконаннярішень про стягненняаліментів є зверненнястягнення на заробітну плату, пенсію, стипендії та інші доходи боржника.

Таким чином, якщоборжникпрацює,абоотимуєвідповідні доходи,виконаннярішень про стягненняаліментівзабезпечуєтьсяшляхом зверненнястягнення на такі доходи.

Уразі, якщоборжник не працює, будь-яківідповідні доходи не отримує та за наявностізаборгованостіізсплатиаліментівпонад три місяцістягненняможе бути звернено на майноборжника.

Загальний порядок звернення стягнення на майно боржника встановлений Главою 4 Закону. Так, нормами цієї глави, зокрема, визначено - стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника, інші цінності, у тому числі кошти на рахунках і вкладах боржника у банках та інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах у депозитаріях цінних паперів. Готівкові кошти, виявленні у боржника, вилучаються. У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається також на належне боржнику інше майно, за винятком майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення.Зверненнястягнення на заробітну плату не перешкоджаєзверненнюстягнення на майноборжника.

Якщо за результатами вжитих державним виконавцем заходів встановити місце проживання, перебування чи місцезнаходження боржника не є можливим, державний виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника.

Розшук боржника оголошується за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживанням (місцезнаходженням) боржника, або за місцем проживанням (місцезнаходженням) стягувачата здійснюється органами внутрішніх справ.

Якщо місце проживання чи перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога, яка не може бути меншою ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України відповідним управлінням праці та соціального захисту населення.

Згідно з частиною 4 статті 74 Закону та п. 7.13. розділу VІІ Інструкції державний виконавець, у разі надходження виконавчого документа про стягнення аліментів, у день відкриття виконавчого провадження повинен підрахувати розмір заборгованості зі сплатиаліментів та разом з постановою про відкриття виконавчого провадження повідомити про нього стягувача і боржника.

Розрахунок заборгованості повинен бути помісячним і містити суму заробітної плати та інших доходів боржника, що залишилася після утримання податків, відсоток або частку заробітку (доходу), визначений виконавчим документом, загальну суму заборгованості.

Якщоборжник не працюєабовідсутняінформація про отриманняборжникомдоходів, державнийвиконавецьрозраховуєзаборгованість у такому самому порядку, виходячиізсередньомісячноїзаробітної плати для відповідноїмісцевості.

Післяотриманнядостовірноїінформації про джереладоходівборжника та їхрозмірдержавнийвиконавецьздійснюєперерахунокзаборгованості та повідомляє про ньогостягувача і боржника.

Крім того, державний виконавець обчислює розмір заборгованості із сплати аліментів, складає відповідний розрахунок та повідомляє про нього стягувачу і боржнику:


  • за заявою сторін виконавчого провадження;

  • у разі надсилання постанови до адміністрації підприємства,

установи, організації, фізичної особи, фізичної особи – підприємця;

  • для проведення відрахування із заробітної плати (доходів), пенсії та стипендії боржника;

  • у разі закінчення виконавчого провадження у зв'язку з надходженням виконавчого документа за належністю до іншого органу державної виконавчої служби;

  • за власною ініціативою;

  • в інших передбачених законом випадках.

Відповідно до частини 3 статті 74 Закону України «Про виконавче провадження» розмір заборгованості зі сплати аліментів визначається державним виконавцем за місцем виконання рішення у порядку, встановленому Сімейним кодексом України. У разі визначення суми заборгованості у частці від заробітку (доходу) розмір аліментів не може бути менше встановленого Сімейним кодексом.

Так, згідно з вимогами статті 182 Сімейного кодексу України (далі – Кодекс) мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 % прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, за винятком випадків, коли розмір аліментів встановлений у твердій грошовій сумі.

Статтею 195 Кодексу встановлено, що у разі стягнення аліментів у частці від заробітку (доходу) боржника сума боргу визначається, виходячи з фактично отриманої боржником заробітної плати (після утримання обов'язкових зборів та податків) за час, протягом якого не провадилося їх стягнення.Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості, але працює на час визначення її розміру, заборгованість визначається із заробітку (доходу), який він одержує.

Якщо боржник не працював на час виникнення заборгованості і не працює на час визначення її розміру,борг обчислюється у відповідній частці від середньостатистичної заробітної плати у місцевості, де проживає боржник. Проте, і в цьому разі розмір аліментів не може бути менше встановленого Кодексом.

Спір щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів вирішується судом за заявою заінтересованої особи у порядку, встановленому законом.  

У разі стягнення аліментів у частці від заробітку (доходу) боржника на підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи, фізичної особи - підприємця відрахування здійснюються з фактичного заробітку (доходу) на підставі постанови державного виконавця.

При цьому розмір аліментів у разі їх стягнення у частці від заробітку (доходу) не може бути менше встановленого Сімейним кодексом України. У разі якщо стягнути аліменти в зазначеному розмірі неможливо, адміністрація підприємства, установи, організації, фізична особа, фізична особа - підприємець, які проводили відрахування, нараховують боржнику заборгованість із сплати аліментів.

У разі якщо боржник отримує заробіток (доходи) у різних місцях, відрахування аліментів із кожного виду виплат здійснюється за окремими постановами про стягнення аліментів згідно з розміром утримання, визначеним виконавчим документом.

Відповідно до вимог статті 70 Закону України "Про виконавче провадження", розмір відрахувань із заробітної плати та інших доходів боржника вираховується із суми, що залишається після утримання податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Обмеженнярозмірувідрахуваньіззаробітноїплати встановлюєтьсязаконодавством про працю.

Так, зокрема, із заробітної плати боржникаможе бути утримано за виконавчими документами про стягнення аліментів до погашення у повномуобсязізаборгованості - 50відсотків.

Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати не може перевищувати п'ятдесят відсотків заробітної плати, що має бути виплачена працівнику, у тому числі в разі відрахування за кількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється на відрахування із заробітної плати в разі відбування боржником покарання у виді виправних робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадкахрозмірвідрахуваньіззаробітної плати не можеперевищуватисімдесятивідсотків. Положенняцієїстаттізастосовуютьсятакож у разізверненнястягнення на належніборжниковістипендію та іншідоходи.

Згідно з частиною 6 статті 70 Закону України «Про виконавче провадження звернення стягнення на пенсію здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Так, особливістю звернення стягнення на даний вид доходу є те, що згідно з вимогами вказаного Закону з пенсії може бути відраховано не більше 20 %, за виключенням, зокрема, відрахувань на утримання членів сім'ї (аліменти). За такими виконавчими документами з пенсії може бути утримано 50 %.
Згідно зі статтею 69 Закону України «Про виконавче провадження» підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи - підприємці здійснюють відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника і перераховують кошти стягувачуу строк, встановлений для здійснення зазначених виплат боржнику, а якщо такий строк не встановлено - до десятого числа кожного місяця, наступного за звітним.

Якщо боржник працює на роботах з періодичним нарахуванням заробітної плати (сезонні роботи в сільському господарстві, на риболовецьких та рибопереробних підприємствах тощо), відрахування проводяться в міру нарахування заробітної плати. Якщо боржник працює за сумісництвом на кількох підприємствах, відрахування проводяться із заробітку за кожним місцем роботи на підставі окремо винесених державним виконавцем постанов. Якщо боржник працює у фізичної особи або фізичної особи - підприємця, у якого немає бухгалтера та рахунку в банку, утримані кошти із заробітку боржника перераховуються стягувачу безпосередньо цими особами.

Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів та доходів з яких утримання аліментів не провадиться встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 № 146 (далі - Постанова №146).

Так, відповідно до п. 1 Постанови №146 утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і роботою за сумісництвом, в тому числі з:

1) основноїзаробітної плати за посадовим окладом, тарифною
ставкою, відряднимирозцінкамитощо;

2) усіхвидів доплат і надбавок до заробітної плати;

3) грошових і натуральнихпремій;

4) оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочіта вихіднідні;

5) заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;

6) заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;

7) винагороди за загальнірічніпідсумкироботипідприємствта організацій;

8) винагороди що виплачується штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;

9) одноразовоївинагороди (відсоткових надбавок) за вислугуроків;

10) допомоги по державному соціальномустрахуванню, а також з допомоги по тимчасовійнепрацездатності, щовстановлені в колективнихсільськогосподарськихпідприємствах;


11) доплат до допомоги по державному соціальномустрахуванню,
виплачуваних за рахунокпідприємств, установ, організацій;

12) сум, виплачуваних для відшкодуваннязбитків у зв'язку з втратоюпрацездатностівнаслідоккаліцтваабоіншогопошкодженняздоров'я, за виняткомсум для відшкодуваннявитрат на догляд за ними, на додатковехарчування, санаторно-курортнелікування(включаючи оплату проїзду) і протезуванняпотерпілих;

13) допомоги по безробіттю;

14) одержуваноїпенсії, за винятком надбавок допенсії, щовиплачуютьсяінвалідампершоїгрупи на догляд за ними;

14-1) державноїсоціальноїдопомогиінвалідам з дитинства, призначеноївідповідно до Закону України "Про державнусоціальнудопомогуінвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";

15) стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

16) доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;

17) усіхвидівзаробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичнихконсультаціях;

18) плати, отриманої за передачу в орендуземельноїділянкиабоземельноїчастки (паю);

19) іншихвидівзаробітку.

Зчленівколективнихсільськогосподарськихпідприємствутриманняаліментівмаєпровадитисяз сум, одержуваних за роботу в цихгосподарствах (включаючивартістьнатуральнихвидач).

З письменників, композиторів, художників та інших творчих працівників утримання аліментів провадиться з сум авторського гонорару і винагороди, одержуваної за публічне виконання творів, а з тих, що одержують заробітну плату, - із заробітної плати.

Зпозаштатнихлекторів - з оплати, одержуваної за читаннялекцій.

З членів кооперативів, спільних підприємств утримання аліментів провадиться з усіх видів заробітку, одержуваного за роботу в кооперативі чи спільному підприємстві (в тому числі із заробітку у валюті).

Зфермерів та осіб, якіпрацюють у сільськомугосподарствіза сімейнимпідрядом, утриманняаліментівпровадитьсяпісляреалізаціїпродукції з власногогосподарства в кінці року.

Зосіб, щовідбуваютьпокарання на виправних роботах, аліментиутримуютьсяіззагальноїсумизаробітку без врахуванняутримань, передбаченихвирокомабопостановою суду.

До всієї заробітної суми, з якої відраховуються аліменти з осіб, що відбувають покарання в установах виконання покарання, а також з осіб, що перебувають у наркологічних відділеннях психіатричних диспансерів, лікарень та на підприємствах, включається та частина суми, що стягується для покриття витрат на утримання цих осіб у вказаній установі.

З військовослужбовців Збройних Сил України та інших військ, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, Держспецзв'язку та Державної кримінально-виконавчої служби утримання аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення, що надається щомісячно (оклад за штатною посадою, оклад за військовеабоспеціальнезвання, відсоткова надбавка за вислугуроків, вченезвання і науковийступінь, кваліфікацію та умовислужби).

Особи, якіпрацюють в установахУкраїни за кордоном, виплачуютьаліменти на користьосіб,якіпроживають в Україні, з подвійногозаробітку з установленими надбавками, одержуваного в Україні у національнійвалюті.

З осіб, які працюють за контрактами в іноземних компаніях і одержують заробітну плату тільки за кордоном, аліменти утримуються із 100 відсотків заробітної плати, яку платник аліментів одержував до укладення контракту, або виходячи із його заробітної плати за останній місяць роботи на момент від'їзду, або з п'ятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час проведення розрахунків.

Аліменти з осіб, що одержують заробітну плату як у гривнях, так і у валюті на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих на території України, утримуються бухгалтеріями (розрахунковими відділами) за місцем роботи у розмірах, встановлених рішеннями судів, як із гривень, так і з валюти (п.п. 2 - 11 Постанови № 146).

Утриманняаліментів не провадиться з:

1) вихідноїдопомоги при звільненні і сумнеоподаткованогорозміруматеріальноїдопомоги;

2) компенсаціїпрацівникові заневикористанувідпустку, крімвипадків, коли особа при звільненніодержуєкомпенсацію за відпустку, не використанупротягомкількохроків;

3) допомоги на лікування;

4) допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;

5) компенсаційнихвиплатпривідрядженнях і переведенні на роботу в іншумісцевість;

6) польовогозабезпечення, надбавок до заробітної плати й іншихсум, яківиплачуютьсязамістьдобових і квартирних;

7) компенсаційнихсум, яківиплачуються за амортизаціюінструментів і зношеністьодягу;

8) матеріальноїдопомогиосіб, яківтратили право на допомогупо безробіттю;

9) вартостібезкоштовногонадання квартир та комунальнихпослуг;

10) одноразовоїдопомоги при народженнідитини;

11) державноїдопомоги на поховання;

12) допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічноговіку;

13) допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

14) допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми;

15) соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

16) державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів, а також надбавки на догляд за інвалідом з дитинства та дитиною-інвалідом, що передбачені Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";

17) допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років;

18) тимчасової державної допомоги, якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину;

19) субсидійготівкою для відшкодуваннявитрат на придбанняскрапленого газу, твердого та рідкогопічногопобутовогопалива;

20) щомісячної грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення;

21) вартостіречового, продовольчогозабезпеченняабойогогрошовоїкомпенсації;

22) дотацій на обіди, вартостіпутівок до санаторіїв і будинківвідпочинку, щонадаються зарахуноккоштівпідприємств та організацій.

З військовослужбовців, а також осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Держспецзв'язку та Державної кримінально-виконавчої служби утримання аліментів не провадиться з вихідної допомоги при звільненні звійськовоїслужби і з органів внутрішніх справ, Держспецзв'язку та Державної кримінально-виконавчої служби, а також інших видів грошового забезпечення, що не має постійного характеру.

Утримання аліментів провадиться з суми заробітку (доходу), що належить особі, яка сплачує аліменти, після утримання з цього заробітку (доходу) податків.Доставка стягувачугрошовихпереказівутриманихаліментівчерез відділеннязв'язкупровадиться за рахунокплатникааліментів (п.п. 12 - 14 Постанови № 146).


Після закінчення строку, передбаченого законом для стягнення аліментів, у разі відсутності заборгованості зі сплати аліментів адміністрація підприємства, установи, організації, фізична особа, фізична особа - підприємець, які проводили відрахування, повертають постанову державного виконавця про стягнення аліментів органу державної виконавчої служби з відміткою про перерахування в повному обсязі стягувачу утриманих сум аліментів. У разі, якщо утримані суми аліментів стягувачу не перераховані, державний виконавець письмово повідомляє стягувачу про розмір заборгованості, роз'яснює йому права, встановлені частиною першою статті 87 Закону, та виносить постанову про закінчення виконавчого провадження.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка