Регламент модульно-рейтингової системи контролю І оцінювання з дисципліни сигнали в телекомунікаційних системахСкачати 54.25 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір54.25 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Факультет електроніки

та інформаційних технологій

Кафедра «Електроніки і комп’ютерної техніки»

Регламент
модульно-рейтингової системи контролю і оцінювання з дисципліни


СИГНАЛИ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Напрям підготовки: 6.050802 «Електронні пристрої та системи».

Спеціальність: 8.05080201 «Електронні системи».

Профілізація: «Телекомунікаційні системи».

Форма навчання: денна.

   1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг – 144 год./4 кред.: Лк. – 40 год./20; прак. – 10 год./5; лаб.роб. – 10 год./5; іспит.


 1. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних циклів - 3.

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R=100 балів.

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

 1. Робота на аудиторних заняттях 6 балів:

  • Лекції: 20 лк.*0,2 бали/лк.=4 бали.

  • Практичні заняття: 5 пр*0,2 бали/пр=1 бал.

  • Лабораторні заняття: 5 лаб.*0,2 бали/лб =1 бал.

б)Виконання завдань на практичних заняттях (2 завдання) – максимально 8 балів(при позитивному оцінюванні кожного завдання від 5 до 8 балів).

в)Захист лабораторних робіт (3 роботи) – максимально 12 балів (при позитивному оцінюванні з кожної лаб. роботи 2-4 балів).

г)Виконання РГР – максимально 10 балів.

д)Складання комплексних письмових модульних контролів - всього 24 бали (у першому та третьому модульному циклі), шкала оцінювання:

перший модуль – 12 балів:

- Теоретичне завдання (при позитивному оцінюванні) – від 4 до 6 балів;

- Практичне завдання (при позитивному оцінюванні) – від 4 до 6 балів.третій модуль – 12 балів:

     • Теоретичне завдання (при позитивному оцінюванні) – від 4 до 6 балів;

     • Практичне завдання(при позитивному оцінюванні) – від 4 до 6 балів.

.
5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному оцінюванні):

1-ий модульний цикл: (10 лк., мод. контроль) – 8…14 балів.

2-ий модульний цикл: (5 лк.;5 прак. занять; 2 завдання прак. занять) – 6...10 балів.

3-ий модульний цикл: (5 лк.;5 лаб. занять; РГР, 3 зах. лаб. робіт.; модульний контроль) – 22...36 балів.
6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п.5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.

7. ІРС за розкладом занять використовуються для консультаційної роботи (в тому числі за призначенням викладача) та робіт за п.6.

8. Додатковий семестровий контроль: 40 балів.

9. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:

  • оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:
Шкала оцінювання ECTS

Визначення


Національна п'ятибальна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

А

ВІДМІННО

5 (відмінно)

90 RD 100

В

ДОБРЕ

4 (добре)

82 RD 89

С

74 RD 81

D

ЗАДОВІЛЬНО

3 (задовільно)

64 RD 73

E

60 RD 63

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО

2 (незадовільно)

35 RD 59

F

RD 35
 • Студент, який протягом навчального періоду виконав всі заплановані види навчальної роботи та за наслідками модульних атестацій набрав кількість рейтингових балів не менше 60, отримує семестрову оцінку у відповідності до набраних рейтингових балів. Складання заходу підсумкового семестрового контролю з метою підвищення позитивної оцінки не здійснюється;

 • Студент, який протягом поточної роботи не набрав кількість рейтингових балів, що відповідає позитивній оцінці, але не менше 35, зобов’язаний складати захід підсумкового семестрового контролю. У такому випадку складання заходу підсумкового семестрового контролю здійснюється після завершення останнього модульно-атестаційного циклу екзаменаційної сесії, за додатковою відомістю семестрової атестації (першою незадовільною оцінкою вважається та, що отримана за наслідками модульних атестацій, яка виставляється в основну відомість семестрової атестації). Студент має право на два складання ПСК: викладачу та комісії. Замість складання комісії студент може вибрати повторне вивчення дисципліни в наступному навчальному періоді. У разі незадовільного складання підсумкового семестрового контролю комісії студент отримує оцінку «неприйнятно» («F» за шкалою ECTS) і йому призначається повторне вивчення дисципліни;

 • Студент, який за наслідками модульних атестацій набрав кількість рейтингових балів менше 35, не допускається до підсумкового семестрового контролю і отримує оцінку «неприйнятно» (за шкалою ECTS – «F»). Йому призначається повторне навчання з дисципліни.

Провідний викладач

навчальної дисципліни доц. Кобяков О.М.

Завідувач кафедри проф., д.т.н. Борисенко О.А.____” _______________ 20 р.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка