«Регіональна економічна і соціальна географія» Назва дисципліни – «Регіональна економічна і соціальна географія»Скачати 87.81 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір87.81 Kb.
«Регіональна економічна і соціальна географія»
1. Назва дисципліни – «Регіональна економічна і соціальна географія».

2. Лектори – доц. Редін Вадим Іванович, доц. Гусєва Наталія Володимирівна, доц. Вірченко Павло Анатолійович.

3. Статус – нормативний.

4. Курс – 3-й, 4-й, семестр – 6-й, 7-й, 8-й.

5. Кількість кредитів – 9; академічних годин – 324 (в т.ч. лекції – 72, практично-семінарські заняття – 62, самостійна робота – 190).6. Попередні умови для вивчення – комплексний курс, що інтегрує у собі базові знання, вміння і навички з багатьох інших географічних курсів і дисциплін (Основи суспільної географії, Фізична географія материків та океанів, Географія світового господарства), призначений для студентів геогра­фічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Охоплює блоки тематичних лекцій, практично-семінарських занять, самостійну роботу з різноманітними джерелами географічної інформації (літературними, картографічними, електронними).

7. Опис курсу: Мета курсу - сформувати цілісний просторово-часовий погляд у студентів на сучасні соціально-економічні і політичні процеси в різних країнах і регіонах світу, сформувати чіткі знання та навички складання їх комплексної соціо-економіко-географічної характеристики.Основними завданнями вивчення дисципліни є:

• характеристика динаміки, тенденцій, закономірностей та перспектив розвитку соціальних, економічних та політичних процесів у регіонах світу;

• вміння давати комплексну суспільно-географічну характеристику зарубіжних країн світу за регіонально-континентальним принципом, зокрема, аналізувати природно-ресурсний потенціал, населення, галузеву та територіальну структуру господарства, зовнішньоекономічні зв’язки зарубіжних країн;

• характеристика особливостей розміщення продуктивних сил у межах окремих регіонів, умов та особливостей їх розвитку;

• визначення особливостей просторової організації суспільства країн світу;

• аналіз особливостей транспортної мережі країн світу;

• вміння давати комплексні суспільно-географічні порівняння різних країн та регіонів світу.

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких результатів навчання:

- володіти суспільно-географічною термінологією та орієнтацію в сучасних процесах світового господарства, які суттєво впливають на географію господарських комплексів зарубіжних країн;

- знати особливості сучасної політичної карти світу, історико-географічних регіонів та типи зарубіжних країн за рівнем соціально-економічного розвитку;

- вміти виявляти особливості територіальної організації суспільства регіонів та країн світу;

-   знати особливості природно-ресурсного потенціалу, населення, господарства субрегіонів та окремих країн, їх місце і роль у світовому господарстві, спеціалізацію окремих країн і субрегіонів світу в міжнародному поділі праці;

- складати комплексну соціально-економічну характеристику регіонів та окремих країн світу та порівняльні характеристики регіонів та країн світу (географічного положення, ресурсозабезпеченості, геодемографічних процесів, структури й особливостей розселення населення, галузевої й територіальної структури господарства тощо);

- визначати сучасні проблеми регіонального розвитку країн світу;

-  знати основну географічну номенклатуру (центри видобутку корисних копалин, промислового виробництва, великі транспортні вузли та магістралі, світові порти тощо);

- творчо використовувати літературні, статистичні й Інтернет-джерела для підготовки повідомлень, рефератів, аналітичних записок тощо.

Зміст курсу. Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:

1.  Суспільно-географічна характеристика Австралії та Океанії.

2.  Суспільно-географічна характеристика країн Африки.

3.  Суспільно-географічна характеристика країн Північної Америки.

4.  Суспільно-географічна характеристика Південної Америки.

5.  Суспільно-географічна характеристика країн Європи.6.  Суспільно-географічна характеристика країн Азії.

Теми розділів. Розділ 1. Вступ до дисципліни «Регіональна економічна і соціальна географія». Теоретичні і методологічні основи курсу «Регіональна економічна і соціальна географія». Об’єкт, предмет та методи дослідження регіональної економічної і соціальної географії світу. Суспільно-географічна характеристика Австралійського Союзу: загальні відомості, геополітичне положення, ФГП та ЕГХ, населення, характеристика економіки, транспорту, рекреацій­ної галузі, зовнішньоекономічних зв'язків. Суспільно-географічна характеристика Нової Зеландії та Океанії: загальні відомості, геополітичне положення, ФГП та ЕГХ, населення, характеристика економіки, транспорту, рекреацій­ної галузі, зовнішньоекономічних зв'язків.

Розділ 2. Суспільно-географічна характеристика Африки: загальні відомості, геополітичне положення, ФГП та ЕГХ, населення, характеристика економіки, транспорту, рекреацій­ної галузі, зовнішньоекономічних зв'язків. Головні регіональні групи країн Африки. Суспільно-географічна характеристика країн Північної Африки. ЕГХ Єгипту та Алжиру. Суспільно-географічна характеристика країн Західної Африки. ЕГХ Нігерії. Суспільно-географічна характеристика країн Східної Африки. ЕГХ Ефіопії. Суспільно-географічна характеристика країн Центральної Африки. Суспільно-географічна характеристика країн Південної Африки. ЕГХ ПАР.

Розділ 3. Суспільно-географічна характеристика Англо-Америки: загальні відомості, геополітичне положення, ФГП та ЕГХ, населення, характеристика економіки, транспорту, рекреацій­ної галузі, зовнішньоекономічних зв'язків. Суспільно-географічна характеристика США та Канади.

Розділ 4. Суспільно-географічна характеристика Латинської Америки: загальні відомості, геополітичне положення, ФГП та ЕГХ, населення, характеристика економіки, транспорту, рекреацій­ної галузі, зовнішньоекономічних зв'язків. Суспільно-географічна характеристика Мексики, Бразилії та Аргентини. Суспільно-географічна характеристика країн Північного Сходу Південної Америки. Суспільно-географічна характеристика країн Центральної Америки і Вест-Індії. Суспільно-географічна характеристика Андських та Ла-Платських країн.

Розділ 5. Суспільно-географічна характеристика країн Західної, Північної, Південної, Центральної, Південно-Східної та Східної Європи: загальні відомості, геополітичне положення, ФГП та ЕГХ, населення, характеристика економіки, транспорту, рекреацій­ної галузі, зовнішньоекономічних зв'язків. ЕГХ Німеччини, Франції, Великої Британії, Швеції, Італії, Іспанії, Польщі, Болгарії та Хорватії.

Розділ 6. Суспільно-географічна характеристика країн Північної, Центральної, Південно-Західної, Південної, Південно-Східної та Східної Азії: загальні відомості, геополітичне положення, ФГП та ЕГХ, населення, характеристика економіки, транспорту, рекреацій­ної галузі, зовнішньоекономічних зв'язків. ЕГХ Казахстану, Туреччини, Індії, Індонезії, Японії, Російської Федерації.

8. Форми та методи навчання – лекції, практично-семінарські заняття згідно програми курсу.

9. Форми організації контролю знань, система оцінювання – тестування, практичні роботи, усне опитування на практично-семінарських заняттях, виконання індивідуального завдання, письмові поточні контролі; наприкінці курсу – залік (в 6-му і 7-му семестрах) та екзамен (у 8-му семестрі).

10. Навчально-методичне забезпечення – підручник: Безуглий В.В. Регіональна економічна і соціальна географія світу: Навч. посіб. Вид. 2-ге, доп., перероб. / Безуглий В.В., Козинець С.В. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 688 с.

11. Мова викладання – українська.

12. Список рекомендованої літератури:

Основна:

 1. Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн : Навчальний посібник / В. В. Безуглий. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 704 с.

 2. Безуглий В. В. Регіональна економічна і соціальна географія світу : Навчальний посібник / В. В. Безуглий, С. В. Козинець. – 2-ге вид., доп., перероб. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 688 с.

 3. Воронин В. П. Мировое хозяйство и экономика стран мира: Учебное пособие для вузов / Воронин В. П., Кондакова Г. В., Подмолодина И. Н. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 240 с.

 4. Економiка зарубiжних країн : Навчальний посiбник для вузiв / А. П. Голiков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз. – К. : Центр учбової лiтератури, 2008. – 463 с.

 5. Економiка зарубiжних країн : Навчальний посiбник для вузiв / В. В. Ковалевський, Ю. Г. Козак, Н. С. Логвiнова, А. А. Наумчик; за ред. В. М. Осипова. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : Центр учбової лiтератури, 2007. – 543 с.

 6. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн / Під ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 1997. – 200 с.

 7. Економічна і соціальна географія світу : Навчальний посібник / За ред. С. П. Кузика. – Львів : Світ, 2002. – 672 с.

 8. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / Под ред. В. П. Колесова. – М. : Флинта, 2000. – 480 с.

 9. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В. В. Вольского. – 2-е изд., испр. – М. : Дрофа, 2003. – 560 с.

 10. Страноведение : Учебное пособие / П. И. Рогач, Н. Е. Косяков, В. Г. Гаркавая, С.В. Лукьянчик. – Минск : Издательство Белорусского экономического университета, 2003. – 284 с.

 11. Страны мира. 2006: Справочник / В. В. Агрономов, С. В. Андреев, А. С. Андрианов, И. А. Анипченко; под общ. ред. С. Б. Лаврова . – М. : Республика, 2006. – 590 с.

 12. Тарасенко Н. Г. Экономическая и социальная география мира : Конспекты тем по программам Министерства образования и науки Украины / Н. Г. Тарасенко. – Донецк : Центр подготовки абитуриентов, 1999. – 247 с.

 13. Хохлов А. В. Справочные материалы по географии мирового хозяйства 2014. Випуск 2 : Статистичний збірник / А. В. Хохлов. – Консалтинговая компания «Влант», 2015. – 126 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.vlant-consult.ru/projects/materials/

 14. Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья : Пособие для вузов / Под ред. М. П. Ратановой. - М. : Дрофа, 2004. – 576 с.

 15. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны / Под ред. С. Б. Лаврова, Н. В. Каледина. – М. : Гардарики, 2002. – 928 с.

 16. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни : Підручник / В. М. Юрківський. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 2001. – 416 с.


Додаткова:

 1. Голиков А. П. Экономика зарубежных стран : Учебное пособие для вузов. – Х. : Издательство ХНУ им. В.Н. Каразина, 2000. – 68 с.

 2. Желтиков В. П. Экономическая география / В. П. Желтиков, Н. Г. Кузнецов, С. Г. Тяглов. – Серия «Учебники и учебные пособия». – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 384 с.

 3. Косолапов А. Б. Туристское страноведение: Европа и Азия : Учебно-практическое пособие для вузов. – М. : КНОРУС, 2006. – 395 с.

 4. Ломакин В. К. Мировая экономика : Учебник / В. К. Ломакин. – М. : Финансы, 1998. – 719 с.

 5. Максаковский В. П. Географическая картина мира. Кн. I: Общая характеристика мира / В. П. Максаковский. – М. : Дрофа, 2008. – 495 с.

 6. Максаковский В. П. Географическая картина мира. Кн. II: Региональная характеристика мира / В. П. Максаковский. – М. : Дрофа, 2009. – 480 с.

 7. Масляк П. О. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу / П. О. Масляк, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. – К. : Лібра, 1996. – 145 с.

 8. Олейник А. П. Страны мира в цифрах / 2011 / А. П. Олейник. – Электронное издание, 2011., 2-е изд. – 62 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.alleng.ru/d/geog/geo030.htm

 9. Погорлецкий А. И. Экономика зарубежных стран : Учебник. – СПб. : Издательство Михайлова В. А., 2000. – 491 с.

 10. Родионова И. А. Экономическая география : Учебно-справочное пособие / И. А. Родионова. – М. : Московский лицей, 2001. – 239 с.

 11. Социально-экономические концепции стран мира на рубеже тысячелетий (власть, экономика, социальная сфера): Международная энциклопедия. – М. : Издательство Международного университета «Содружество», 2000. – 191 с.

 12. Ушаков Д. С. Страноведение : Учебное пособие для вузов. – М. – Ростов-н/Д : МарТ, 2007. – 253 с.

 13. Юрківський В. М. Країни світу : Довідник / В. М. Юрківський. – К. : Лібра, 2001. – 332 с.


Інформаційні ресурси


 1. Офіційний сайт Світового банку. Режим доступу: www.worldbank.org

 2. Офіційний сайт Світової Торгівельної Організації. Режим доступу: www.wto.org

 3. Офіційний сайт Комісії ООН з промислового розвитку ЮНІДО. Режим доступу: www.unido.org

 4. Офіційний сайт корпорації British Petroleum (статистика з енергетики – Statistical Review of World Energy). Режим доступу: www.bp.com

 5. Офіційний сайт OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) – статистика з машинобудування. Режим доступу: www.oica.net

 6. Офіційний сайт Всесвітньої організації World Steel Association (статистика з чорної металургії). Режим доступу: www.worldsteel.org

 7. Офіційний сайт FAO (статистика з сільського господарства – Food and Agricultural Organiza-tion of the United Nations). Режим доступу: www.fao.org

 8. Офіційний сайт компанії CNN. Режим доступу: www.money.cnn.com

 9. Офіційний сайт ЦРУ США (статистика за країнами World Factbook). Режим доступу: www.cia.gov

 10. Офіційний сайт Організації економічного співробітництва і розвитку (Organisation for Economic Cooperation and Development). Режим доступу: www.oecd.org

 11. Офіційний сайт консалтингової компанії «Влант» (статистика по світовому господарству). Режим доступу: http://www.vlant-consult.ru/projects/materials/

 12. Сайт регіональної статистики. Режим доступу: www.world-gazetteer.com

 13. Географія світу. Режим доступу: www.geo-tur.narod.ru

 14. Країни світу. Режим доступу: www.world-countries.org.ua

 15. Країни світу. Режим доступу: www.allcountries.org.ua

 16. Країни світу. Режим доступу: www.strani.ru

 17. Офіційний сайт Австралійського статистичного бюро. Режим доступу: www.abs.gov.au


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка