Ранні гестози вагітнихСторінка1/6
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

для ведення практичного заняття

стоматологічний факультет
Тема: ранні гестози вагітних

(2 години)


I. Актуальність теми: Актуальність проблеми обумовлена високою частотою гестозів, рівнем материнської і перинатальної захворюваності і смертності, відсутністю єдиної точки зору на патогенез, лікування і профілактику цієї грізної акушерської патології. Частота гестозів за останні роки не має тенденції до зниження і складає в середньому до 10% від числа всіх пологів. Більше того, в останні роки є тенденція до збільшення частоти тяжких форм гестозів.
II. Навчальні цілі заняття:

А. Ознайомитись з сучасними медико-соціальними поглядами на проблему ранніх гестозів вагітних (a-I).

В. Знати (a-IІ):


 • сучасні погляди на етіологію та патогенез гестозів вагітних;

 • класифікацію ранніх гестозів;

 • клініку ранніх гестозів;

 • методи ранньої діагностики гестозів;

 • основні принципи і методи лікування ранніх гестозів;

 • профілактику ускладнень та реабілітацію;

 • принципи диспансерного нагляду за вагітними.

С. Оволодіти навичками (a-IІІ):

 • виявляти групи підвищеного ризику розвитку гестозу;

 • проводити діагностику ранніх гестозів;

 • об'єктивно оцінювати складність гестозу;

 • призначити додаткові методи обстеження, інтерпретувати їх;

 • скласти план індивідуального обстеження і лікування.

D. Розвивати творчі здібності визначаючи особливості діагностики та впроваджуючи нові схеми лікування та реабілітації (a-IV).
III. Цілі розвитку особистості: студентам необхідно навчитися діагностувати причини ранніх гестозів вагітних і визначати тактику ведення, реабілітацію.
IV. Міждисциплінарна інтеграція:

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1. Забезпечуючі:

1.

Анатомія людини

Запліднення та розвиток плідного яйця.
2.

Фізіологія

Гормональний фон вагітності. Механізми центральної і місцевої регуляції гемодинаміки.

Механізми регуляції водно-електролітного, вуглеводного, ліпідного, білкового обмінів, кислотно-лужного стану


2. Внутрішньопредметна інтеграція:

1.

Акушерство

Ранні ознаки вагітності.

Критичні періоди розвитку плідного яйця.

Клініку пологів.


Збирати анамнез.

Проводити загальний та спеціальний огляд вагітної.V. Зміст теми заняття

Структурно-логічна схема теми
VI. План та організаційна структура заняття:

№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час хв.

Підготовчий етап

1.

2.

3.Організаційні заходи

Постановка навчальних цілей та їх мотивація

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь.


І та ІІ рівні

Фронтальне опитування,

вирішення тестів та задачКонтрольні запитання, тести, задачі, лікарські препарати, таблиці.

2

3

25Основний етап

1.

Формування професійних навичок


ІІІ рівень

Самостійна робота студентів

Алгоритми для формування практичних навичок, гінекологічний інструментарій, пацієнтки, муляжі.

35

Заключний етап

1.

2.
3.Контроль та корекція рівня професійних навичок та вмінь.
Підведення підсумків заняття.

Домашнє завдання.ІІІ рівень

Аналіз та оцінка результатів клінічної роботи,

навичок або їх результатів.

Вирішення задач.


Гінекологічний інструментарій, обладнання, результати клінічної роботи, задачі.

Методичні вказівки для студентів.20

3

2
VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

7.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу.

7.1.1. Тести, задачі.

7.1.2. Питання для індивідуального усного опитування:

 1. Сучасні погляди на етіологію та патогенез ранніх гестозів вагітних.

 2. Назвіть та обгрунтуйте групи вагітних за ризиком розвитку гестозів.

 3. Класифікація гестозів вагітних.

 4. Патогенез та клініка блювання вагітних. Такти­ка обстеження вагітних.

 5. Назвіть головні принципи лікування блювання вагітних та препарати, які використовуються при цій патології.

 6. Назвіть показання для дострокового переривання вагітності при ранніх гестозах.

 7. Назвіть заходи щодо профілактики ранніх гестозів вагітних.


7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття.

Завдання для самостійної роботи на основному етапі заняття

 1. Зібрати анамнез та оцінити скарги жінки.

 2. Провести зовнішнє акушерське обстеження.

 3. Оцінити ступінь тяжкості раннього гестозу.

 4. Скласти план та оцінити результати додаткового обстеження вагітної.

 5. Скласти план ведення вагітної з раннім гестозом.


7.3. Матеріали контролю для заключного етапу заняття.

Задачі по темі.
VІІІ. Література:

8.1.Основна:

 1. Хміль С.В. Акушерство. — Тернопіль: Укрмедкнига, 1998.

 2. Степанківська Г.К., Михайленко О.Т. Акушерство: - К.: Здоров'я, 2000.

8.2. Додаткова:

 1. Бодяжина В.И. Акушерская помощь в женской консультации: - М.: Медицина, 1983.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

акушерства та гінекології

«___» ______________ 20__ р.
Завідувач кафедри акушерства та гінекології

доктор медичних наук, професор Геник Н.І.

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

для ведення практичного заняття

стоматологічний факультет
Тема: Фізіологія пологів та післяпологового періоду.

(2 години)
I. Актуальність теми: Знання фізіології пологів започатковує клінічне акушерство. Вивчення основних етапів перебігу та ведення фізіологічних пологів дозволяє опанувати на практиці найважливіші методи обстеження роділь, вміння оцінювати акушерську ситуацію, надання належної допомоги у фізіологічних пологах з урахуванням даних, базованих на принципах доказової медицини. Післяпологовий період – дуже відповідальний у зв'язку з особливостями функціонування органів і систем породіллі. Стан здоров'я породіллі, її чутливість до можливого інфікування, нормальний перебіг процесів інволюції матки і лактації в більшості випадків залежить від правильного гігієнічного режиму в післяпологовому періоді. Чітке знання перебігу фізіологічного післяпологового періоду дозволяє попередньо і своєчасно виявити початкові ознаки захворювань та ускладнень, що виникли у породіллі.

II. Навчальні цілі заняття:

А. Знати (a=II):
 • передвісники пологів, прелімінарний період;

 • біологічну готовність організму до пологів;

 • клінічний перебіг пологів;

 • час відходження та характеристику навколоплідних вод;

 • особливості ведення пологів;

 • знеболювання пологів;

 • особливості клінічного перебігу та ведення ІІІ періоду пологів;

 • первинний туалет новонародженого;

 • оцінка новонародженого за шкалою Апгар;

 • поділ післяпологового періоду на ранній та пізній;

 • особливості інволюції статевих органів, характер лохій;

 • становлення та перебіг лактації;

 • функціонування органів та систем жінки в різні етапи післяпологового періоду;

 • особливості ведення раннього і пізнього післяпологового періоду;

 • заходи профілактики ускладнень у післяпологовому періоді.

В. Оволодіти навичками (a=III):

 • визначати рівень розміщення дна матки відносно лонного зчленування та консистенцію матки;

 • оцінювати характер та кількість лохій;

 • визначати стан молочних залоз, сосків, характер лактації;

 • навчати породіллю правильно годувати малюка та зціджувати молоко;

 • проводити туалет промежини породіллі.

Вміти (оволодіти вміннями) (a=III):

 • робити висновок про відповідність стану матки і лохій фізіологічній нормі післяпологового періоду;

 • на підставі даних обстеження породіллі з використанням лабораторних методів дослідження оцінити перебіг післяпологового періоду;

 • дати вказівки щодо тактики лікування та гігієни післяпологового періоду.


III. Цілі розвитку особистості: молодим спеціалістам необхідно навчитися правильно оцінити перебіг пологів та спрогнозувати можливі ускладнення в них. Оволодіти методиками обстеження, встановлюючи психоемоційний зв'язок з породіллею; усвідомити сучасні принципи більш гуманістичного ставлення ведення післяпологового періоду з мінімальною фармакологічною та лікарською агресією.

IV. Міждисциплінарна інтеграція:

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1. Попередні (забезпечуючі) дисципліни:

1.


Анатомія людини.

Анатомія жіночих статевих органів.2.

Загальна хірургія.

Основи асептики та антисептики.
3.


Нормальна та патологічна фізіологія.


Особливості функціонування молочних залоз.

Інтерпретація результатів лабораторного дослідження, термометрії.


4.

Загальна гігієна.

Санітарно-гігієнічний режим у післяпологовому відділенні.
5.

Фармакологія.

Середники, що сприяють скороченню маткової мускулатури

Виписати рецепти препаратів, що скорочують матку.

2. Внутрішньопредметна інтеграція:

1.

Методи дослідження.

Площини тазу, межі і розміри.

Синклітичне вставлення.

Будова голівки плоду, розміри, шви, тім′ячка, сегменти голівки плода.

Визначення виду. Позиції та положення плода.

Методика визначення висоти стояння дна матки


Проводити пельвіометрію, зовнішнє та внутрішнє акушерське обстеження, визначати істинну кон′югату.

Складати план пологів.

Визначити висоту стояння дна маткиV. Зміст теми заняття:

Структурно-логічна схема теми
VI. План та організаційна структура заняття:

№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час хв.

Підготовчий етап

1.

2.
3.Організаційні заходи

Постановка навчальних цілей та їх мотивація

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь.


 1. Ознаки початку пологів.

 2. Прелімінарний період.

 3. Механізм відкриття шийки матки.

 4. Час вилиття навколоплідних вод.

 5. Тривалість та фази І періоду пологів.

 6. Оцінка характеру пологової діяльності.

 7. Акушерська допомога в пологах.

 8. Поняття про післяпологовий період.

 9. Інволюція матки.

 10. Лактація, склад молозива та молока.

 11. Профілактика маститу та гіпогалактії.

 12. Догляд за породіллею (санація зовнішніх статевих органів породіль, обробка швів на промежині).

α - ІІ


Індивідуальне усне опитування.


Програмований контроль, побудований на тестах ІІ рівня.

Питання для індивідуально­го усного опитування.

Тести ІІ рівня;

таблиці.


3

2


25

Основний етап

4.

Формування професійних навичок та вмінь.

1.Визначити початок І періоду пологів.

2.Оцінити динаміку пологової діяльності.

3.Оцінити утробний стан плода.

4.Надати допомогу при народженні плода (на фантомі).

5.Тактика ведення ІІІ періоду пологів.

6.Оцінка крововтрати.

7.Первинний туалет новонародженого.

8. Оцінити процес інволюції матки.

9. Проведення туалету зовнішніх статевих органів породіль, обробка швів на промежині.
α - ІІІПрактичний тренінг
Алгоритми для формування практичних навичок та вмінь. Завдання для самостійної роботи. Акушерський інструментарій для ведення пологів та післяпологового періоду.

45


Заключний етап

5.

6.
7.Контроль та корекція рівня професійних навичок та вмінь.

Підведення підсумків заняття.

Домашнє завдання.


α - ІІІ


Індивідуальний контроль навичок або їх результатів.

Аналіз та оцінка результатів клінічної роботи.

Вирішення клінічних задач.


Обладнання, фантом.

Результати клінічної роботи.

Задачі ІІІ рівня.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою15


VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

7.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу.

7.1.1. Тести ІІ рівня засвоєння.

7.1.2. Питання для індивідуального усного опитування II рівня:

 1. Які є теорії початку пологів?

 2. Що таке прелімінарний період?

 3. Які розрізняють періоди пологів?

 4. Які об′єктивні ознаки пологової діяльності та її ефективності в І періоді пологів?

 5. Як визначається ступінь розкриття шийки матки?

 6. Які показання до внутрішнього акушерського дослідження?

 7. Яке розрізняють відходження навколоплідних вод?

 8. Які методи контролю стану роділлі?

 9. Які особливості ведення ІІ періоду пологів?

 10. Які механізми відшарування плаценти?

 11. Яка тактика ведення ІІІ періоду пологів?

 12. Як оцінити крововтрату?

 13. Оцінка стану та первинний туалет новонародженого?

 14. Скільки триває післяпологовий період?

 15. Визначення раннього післяпологового періоду.

 16. Як здійснюється інволюція матки та інших статевих органів після пологів?

 17. Що таке лохії? Їх характеристика та фізіологічна роль.

 18. Як змінюються розміри та маса матки після пологів?

 19. Спостереження за статевими органами породіллі та швами.

 20. Спостереження за молочними залозами, режим годування, зціджування молока, склад молозива та молока.

 21. Як проводиться профілактика тріщин сосків?

 22. Які захисні механізми сприяють безпечності перебігу післяпологового періоду?

 23. Роль лікувальної фізкультури в післяпологовому періоді.


7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття.

7.2.1. Професійні алгоритми.

№ п/п

Завдання

Вказівки

Примітки

1.

2.


Оцінити процес інволюції матки

Санація промежини породіль, обробка швів на промежиніВ перші години після пологів дно матки розташовується на рівні пупка, тобто в середньому на 15 см вище лобка. Щодня цей рівень зменшується на 1,5-2 см (приблизно на 1 поперечний палець). В першу добу після пологів дно матки розташоване вище лобкового зчленування на 13-16 см, в другу добу - 10-12 см, 3 доба - 7-9 см.

Обробка проводиться 4 рази на добу, антисептичними середниками, регламентованими протоколами МОЗ України (1% спиртовий розчин бриліантового зеленого, йодобак та інші).

7.2.2. Завдання для самостійної роботи на основному етапі заняття

 1. Зібрати анамнез, виконати зовнішнє дослідження роділлі, зробити висновок про період пологів, в якому вона перебуває.

 2. Визначити положення, позицію, вид та передлежання плода, ступінь вставлення голівки зовнішніми методами.

 3. Оцінити час відходження та характеристику навколоплідних вод.

 4. Оцінити стан плода методом аускультації.

 5. Перевірити ознаки відшарування плаценти.

 6. Оглянути плаценту після пологів.

 7. Оцінити рівень крововтрати в пологах.

 8. Провести санацію промежини, швів на промежині.

 9. Провести зовнішнє обстеження породіллі та дати оцінку перебігу післяпологового періоду на підставі клінічних та лабораторних досліджень.

 10. Виписати рецепти препаратів, що скорочують матку.

 11. Дати настанову породіллі при виписці.

 12. Дати рекомендації щодо лікування гіпогалактії.

7.3. Матеріали контролю для заключного етапу заняття.

Задачі ІІІ рівня.

7.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів.

Навчальні завдання

Вказівки

Вивчити:

 1. особливості раннього післяпо­логового періоду.

 2. особливості інволюції статевих органів, характер лохій.

3. Функціонування органів та систем жінки в різні етапи післяпологового періоду

Самостійна оцінка перебігу раннього і пізнього післяпологового періоду в конкретних обстеженнях породіль залежно від перебігу вагітності, пологів

Значення раннього прикладання дитини до грудей та зціджування молока у налагодженні лактації.VІІІ. Література:

1. Навчальна:

Основна:


1. Хміль С.В. Акушерство.- Тернопіль: Укрмедкнига, 1998.

2. Степанківська Г.К., Михайленко О.Т. Акушерство: - К.: Здоров’я, 2000.

Додаткова:

1. Жиляєв Н.И. Оперативное акушерство: - К.: Гідромас, 2004.


Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

акушерства та гінекології

«___» ______________ 201__ р.
Завідувач кафедри акушерства та гінекології

Д.м.н., доцент Н.І.Геник


МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

для ведення практичного заняття

стоматологічний факультет


Тема: ПЛАЦЕНТАРНА НЕДОСТАТНІСТЬ.

ДИСТРЕС ПЛОДА.

(2 години)


І. Актуальність теми: Інтенсивний розвиток перинатології і перинатальної медицини в останні два десятиліття має великий вплив на практичне акушерство. Важливим до­сягненням є вчення про єдину функціональну систему мати — плацента — плід, яке дозволяє по новому вирішувати проблеми перинатальної захворю­ваності і смертності, пов'язані з плацентарною недостатністю. Але, незва­жаючи на інтенсивне використання найновіших методів діагностики і лікування, недостатність функції плаценти залишається основною причиною високого рівня захворюваності і смертності дітей не тільки в перинатальному періоді, але і на етапах наступного розвитку.
II. Навчальні цілі заняття:

А. Мати уявлення про основні моменти ембріонального розвитку, теорії плацентації та плацентарної дисфункції (a=I).


В. Знати (а=ІІ):

причини і патогенез плацентарної недостатності;

сучасні методи діагностики плацентарної недостатності;

комплексні методи лікування плацентарної недостатності;

причини та патогенез розвитку дистресу плода;

діагностику дистресу плода за допомогою клінічних та функціональних методів дослідження;

тактику ведення вагітності при дистресі плода під час вагітності та пологів;

методи профілактики дистресу плода.


С. Оволодіти навичками (а=ІІІ):

 • проводити аускультацію плода;

 • проводити запис кардіотокограми та оцінювати нестресовий тест;

 • навчати вагітних вести актограму;

 • проводити амніоскопію (на фантомі).

Вміти (оволодіти вміннями) (а=III):

 • за результатами сучасних методів діагностики оцінювати внутрішньоутробний стан плода;

 • призначити заходи з лікування дистресу плода під час вагітності;

 • скласти план ведення пологів при дистресі плода.

поняття «маловаговий плід» та «затримка внутрішньоутробного розвитку плода»;

причини розвитку затримки внутрішньоутробного розвитку плода (ЗВУР);

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка