Р. М. Літнарович, Ю. Г. ЛотюкСторінка1/7
Дата конвертації31.12.2016
Розмір0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ                      УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА

СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА

Р.М.ЛІТНАРОВИЧ, Ю.Г.ЛОТЮК
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
КНИГА 1Рівне, 2010
ББК 22.193.73

Л 64

УДК 378.147.31

Літнарович Р.М., Лотюк Ю.Г. Комп’ютерне моделювання. Навчально-методичний посібник. Книга 1. МЕГУ,Рівне, 2010,-127 с.

Вивчення дисципліни включає лекційні,

практичні заняття під керівництвом викладача, а також самостійну роботу за комп’ютером, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє набуттю практичних навичок і розвитку самостійного наукового мислення.

Для студентів МЕГУ освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр інформаційних технологій».
Litnarovich R.M., Lotyuk Yu.G. Computer design. Educational- methodic manual. Book 1. IEGU, Rivne, 2010-127 p.

The study of discipline includes a lecture

laboratory employments under the direction of teacher, and also independent work at the computer, which provides fixing of theoretical knowledges, instrumental in acquisition of practical skills and development of independent scientific thought.

For students IEGU of educationally qualifying level master's «Degree of information technologies».


Рецензенти: В.О.Боровий,доктор технічних наук,професор

В.Г.Бурачек, доктор технічних наук,професор

Є.С.Парняков, доктор технічних наук,професор
Відповідальний за випуск:

Й.В.Джунь, доктор фізико-математичних наук, професор


© Літнарович Р.М., Лотюк Ю.Г.,2010 р.

ISBN 978-966-8647-16-4 ©Тетіс, Рівне, 2010 р.
ЗМІСТ
Передмова……………………………………………………5

1.Програма спецкурсу«Засобиомп’ютерного моделю-

вання у вивченні складних природних явищ» ……………..6
2. Лекційний курс…….………..…..………………………..19

Лекція 1. Введення в курс. Загальне знайомство з системою «Model Vision Studium 3.2»……………………..19

….Лекція 2. Установка пакета і загальні угоди…………..21

… Лекція 3. Створення проекту Новий проект…………..22

…Лекція 4. Створюємо безперервну модель…………..25

4.1. Введення змінних, параметрів і констант ... ... ... ... ... 26

4.2. Введення рівнянь ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... 28

4.2.1. Введення рівнянь. Додаткова інформація ................30

4.3. Створення та запуск виконуваної моделі .... ... ... .. ... 32

4.4.Експерименти з візуальною моделлю ... ... ........ ... .. ..33

4.4.1. Запуск і рестарт моделі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... …..34

4.4.2. Тимчасова та фазова діаграми ... ... ... ... ... ... .. ……35

4.4.3. 3D-анімація ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... …..38

4.4.4. Інтерактивне втручання ... ... ... ... ... ... ... .. ………..40

4.4.5. 2D-анімація ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... …..43

4.4.6. Зупинка за умовою ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ….46

4.4.7.Формульний калькулятор ... ... ... ... ... ... ...... ... ... …48

4.4.8. План ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ..48

Лекція 5. Створюємо гібридну модель ... ... ... ... ... ... ... .. 49

5.1. Створення карти поведінки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..52

5.2. Редагування карти поведінки ... ... ... ... ... ... ... ... …..53

5.2.1. Редагування вузлів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... …….56

5.2.2. Редагування переходів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ….…..61

5.3.Візуальна модель відривається маятника ... ... ... ……67

Лекція 6. Створюємо компонентну модель.... ... ... …...70

6.1. Зовнішні перемінні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... …71

6.2. Структурна схема ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ..74

6.2.1. Додавання локального блоку ... ... ... ... ... ... ... .. …74

6.2.2. Редагування локального блоку ... ... ... ... ... ... ……76

6.2.3.Додавання зв'язку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... …78

6.2.4. Редагування зв'язку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ……81

6.3. Експеримент з компонентної моделлю ... ......... ... ... .82

Лекція 7. Експорт та імпорт класів……... ... ... ... ... ... ... .. 83 7.1. Експорт класу в інший проект ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..83

7.2. Імпорт класу з бібліотеки класів ... ... ... ... ... ... .. …..84

7.3.Створення власної бібліотеки класів ... ... ... ... ………86

3. Практичні роботи………………..………………………87

Практична робота 1……………………………………87

Практична робота 2…………………………..……..…92

..Практична робота 3……………………………………99

….Практична робота 4………………..…………………103

….Практична робота 5 …………………………..……..…105

....Практична робота 6…………………………………....106

…Практична робота 7………………………………..…108

…Практична робота 8……………………………..……111

…Практична робота 9…………………………………113

Література………………………………………..126ПЕРЕДМОВА
Навчальний посібник призначений для швидкого освоєння основних принципів та придбання первинних навичок побудови моделей у програмному середовищі MVS (Model Vision Studium).Посібник орієнтований і на кваліфікованих, і на малопідготованих людей, у тому числі студентів-заочників та школярів, що бажають швидко та ефективно створювати наочні моделі і з їх допомогою ілюструвати рішення фізичних завдань і вивчати поведінку реальних пристроїв.Посібник може бути корисний й тим викладачам і вчителям, хто тільки недавно отримав доступ до комп'ютера й надолужує згаяне.
Мета дисципліни – поглиблення бази знань

магістрантів з програмування, теорії програмування, сформованої у попередніх курсах, засвоєння студентами основних принципів програмування, набуття вмінь використання мов програмування на практиці з метою побудови комп’ютерних моделей складних природних і соціальних явищ..

Вивчення дисципліни включає лекційні,

практичні заняття під керівництвом викладача, а також самостійну роботу за комп’ютером, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє набуттю практичних навичок і розвитку самостійного наукового мислення.


1. Програма спецкурсу «Засоби комп’ютерного моделювання у вивченні складних природних явищ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ           УНІВЕРСИТЕТ ім. акад. С.Дем’янчука

УДК 378.14

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчально-                                                    методичної роботи

                                   Підпис____________Кузьменко А.П.                                              (підпис,прізвище,ініціали )

                                   «10» вересня 2010 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для підготовки магістрів факультету Кібернетики
……….. СПЕЦКУРС:
«ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

У ВИВЧЕННІ СКЛАДНИХ ПРИРОДНИХ ЯВИЩ»

За напрямом «ІНФОРМАТИКА»

спеціальності «ІНФОРМАТИКА»
Денна і заочна форми навчання
Рівне,2010


Нормативні дані . Форма навчанняК у р с

Се- ме стр

Лек- ції


Прак-тичні

СРС.


Аудиторних

Всього

Залік (семестр)

Іспит


(семестр)

Денна


2

3

18

18

72

36

108

3Заочна

2

3

4

6

98

10

108

-

ОПИС ПРЕДМЕТУ КУРСУ


Курс 1

Напрям,освітньо-

Кваліфікаційний рівеньХарактеристика нав-

Чального курсуКількість кредитів ECTS:3

Модулів:1

Змістовних модулів:1

Загальна кількість годин:108

Тижневих годин:1,6


Магістр

Спецкурс

3 семестр

Лекції(теоретична

Підготовка): 18/4 год

Практичні:18/4 год

Самостійна робота:72/98


Примітка: В знаменнику приведені години для заочного відділення


Робоча програма складена доцентом, к.т.н. Літнаровичем Р.М.         на основі типової програми,розробленої у МЕГУ.

Затверджена на засіданні кафедри математичного моделювання “ 07 “ вересня 2010, протокол №1.

Завідувач кафедрою

Джунь Й.В. ………………… Підпис

доктор фізико-математичних наук,професор
1.АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

Робоча програма складена на основі «Нормативних програм дисциплін фундаментального циклу підготовки магістрів з інформатики» Київ: КНУ ім.Т.Г.Шевченка, 1997, 232 с.,освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням 0802 «Прикладна математика» циклу підготовки магістра , затвердженої рішенням Вченої Ради ПВНЗ «МЕГУ» ім.академіка степана Дем’янчука, протокол №6 від 24.02.2006.2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ,

ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
2.1. Мета дисципліни – поглиблення бази знань магістрантів з програмування, теорії програмування, сформованої у попередніх курсах, засвоєння студентами основних принципів комп’ютерного

моделювання, набуття вмінь використання комп’ютерного моделювання у вивченні складних природних явищ на практиці.

2.2.Вивчення дисципліни включає лекційні,

практичні заняття під керівництвом викладача, а також самостійну роботу за комп’ютером, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє набуттю практичних навичок і розвитку самостійного наукового мислення.

2.3. Міжпредметні зв’язки та їх реалізація при викладан-

ні дисципліни (структурно-логічна схема).

Спецкурс «Засоби комп’ютерного моделювання у вивченні складних природних явищ» є продовженням спецкурсу «Математичне моделювання та системний підхід до вивчення складних природних та соціальних явищ», і вимагає базової підготовки з дисциплін «Програмування», «Системне програмування», «Теорія програмування», аплікативні системи, комп’ютерна алгебра, сучасні проблеми прикладної математики. Знання та навички, отримані студентами при вивченні дисципліни, успішно можуть використовуватись при написанні квалі-

фікаційних робіт (магістерських дисертацій).


3. ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧКІВ

Студент повинен знати суть комп’ютерного моделювання в системі Model Vision Studium та напрямки його застосування, освоїти основні принципи та придбати первинні навички побудови моделей у програмному середовищі MVS (Model Vision Studium).


4. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

3 С Е М Е С Т Р

4.1.ЛЕКЦІЇ, НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМ ЗА ЇХ ЗМІСТОМ
Т Е М А


Ле

Кці я


Са

Мос тійна


1.


2.

3.

4.
Лекція 1. Введення в курс.

Загальне знайомство з системою «Model Vision Studium 3.2»
Лекція 2. Установка пакета і загальні угоди
Лекція 3. Створення проекту

3. Новий проект.


Лекція 4. Створюємо безперервну модель

4.1. Введення змінних, параметрів і констант

4.2. Введення рівнянь

4.2.1. Введення рівнянь. Додаткова інформація

4.3. Створення та запуск виконуваної моделі

4.4.Експерименти з візуальною моделлю

4.4.1. Запуск і рестарт моделі .10

4.4.2. Тимчасова та фазова діаграми

4.4.3. 3D-анімація .

4.4.4. Інтерактивне втручання

4.4.5. 2D-анімація

4.4.6. Зупинка за умовою 4.4.7.Формульний калькулятор

4.4.8. План

Лекція 5. Створюємо гібридну модель ...

5.1. Створення карти поведінки

5.2. Редагування карти поведінки

5.2.1. Редагування вузлів

5.2.2. Редагування переходів

5.3.Візуальна модель відривається маятника

Лекція 6. Створюємо компонентну модель

6.1. Зовнішні перемінні

6.2. Структурна схема

6.2.1. Додавання локального блоку

6.2.2. Редагування локального блоку

6.2.3.Додавання зв'язку

6.2.4. Редагування зв'язку

6.3. Експеримент з компонентної моделлю

Лекція 7. Експорт та імпорт класів

7.1. Експорт класу в інший проект

7.2. Імпорт класу з бібліотеки класів

7.3.Створення власної бібліотеки класів

Всього за 1 семестр

4.2. П Р А К Т И Ч Н І Р О Б О Т И

Практична робота 1……………………

Практична робота 2………..……..……

..Практична робота 3…………………

….Практична робота 4…..………………

….Практична робота 5 .……..…………

....Практична робота 6………………........

…Практична робота 7……………..…….

…Практична робота 8…………..………..

…Практична робота 9……………………Здача Модуля

Всього за 1 семестр…………………


2/2

2

2/2


6

2

22


18/4

2

22

2/2


2/2

2/2


2

2

218/6

4/5

4/5

4/5


24/23

6/6


6/6

6/6


54/56

2/4


2/4

2/4


2/5

2/5


2/5

2/5


2/5

2/5

18/42
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка