Публікації =161. 2 09“18/19”(092)І. Франко один з “моїх знайомих євреїв” Роман ГоракСторінка13/13
Дата конвертації31.03.2017
Розмір1.79 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Ivan Franko st., 150-152, UA-79011 Lviv, Ukraine;


Ivan Franko National University of Lviv Philology Department

Universytetska st., 1, UA-79000 Lviv, Ukraine

The article describes Yosyp Levytskyi, a forgotten priest and the man of literature, who made a great contribution to the development of our culture,together with other prominent men of his time, having prepared the appearance of “Ruthenian Triat”. Yosyp Levytskyi – is the author of the first Ukrainian grammar book in Halychyna, which was used by Franko, and later was called an important work.


Key words: Yosyp Levytskyi, grammar book, schooling.

Стаття надійшла до редколегії 20.05.2001

Прийнята до друку 14.10.2001

З М І С Т

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ


КРУПАЧ Микола. “Бунт Митуси” І.Франка (До проблеми генеалогії

художнього тексту) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ПОПАДИНЕЦЬ Ганна. Жанротворча і стилетворча роль

автологічного слова у збірці Івана Франка “З вершин і низин” . . . . . . . . . . . . . . 10

КОРНІЙЧУК Валерій. Імпресіоністична лірика І.Франка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

СКОЦЬ Андрій. “Буркутські станcи” Івана Франка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ШУПТА-В’ЯЗОВСЬКА Оксана. “Майові елегії” І.Франка

у контексті хронотопічності художнього мислення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

ІЛЬНИЦЬКИЙ Микола. Теоретичний підтекст “Майових елегій”

(Спроба аналізу одного вірша) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

ДУРКАЛЕВИЧ Вікторія. “Єврейська тема” у двох редакціях

повісті Івана Франка “Петрії і Довбущуки”: рух тексту твору . . . . . . . . . . . . . . . .47

ПАСТУХ Тарас. Психопоетика новели Івана Франка “Пироги з черницями” . . .55

ДЕНИСЮК Іван. “Не спитавши броду” як роман виховання . . . . . . . . . . . . . . . . 64

ЛЕГКИЙ Микола. “Великий шум” Івана Франка: до поетики модернізму .. . . . .78

ШВЕЦЬ Алла. Типологія персонажів-злочинців у прозі Івана Франка . . . . . . . . 94

КОСТЬ Степан. Франко – публіцист у контексті ідеї державності . . . . . . . . . . .104

БУДНИЙ Василь. Хто говорить в літературному творі?

(Суб’єкт поетичного мовлення в осмисленні Івана Франка) . . . . . . . . . . . . . . . . 117
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ
ГНАТЮК Михайло. До проблеми функціонування соціологічного

літературознавства в Україні (І.Франко – С.Єфремов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

БАҐАН Олег. Іван Франко в оцінках Дмитра Донцова: долання епохи Ratio . 135

МЕЙЗЕРСЬКА Тетяна. Типологія гностицизму в творчості І.Франка . . . . . . . . 146

КЛИМ’ЮК Юрій. Стиль як фактор жанрової єдності

віршів-алегорій І.Франка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

ТИХОЛОЗ Наталя. Казка в генологічній свідомості І.Франка . . . . . . . . . . . . . . .159
КОНТАКТИ
БОРИС Оксана. І.Франко і хатяни – дві епохи

в розвитку літературної критики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

КОЛОДІЙ Оксана. І.Франко про “Перші зорі” Т.Галіпа

(Екскурс у полеміку столітньої давності) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

МИКИТЮК Володимир. Іван Франко про трилогію Генріка Сенкевича . . . . . 184

МОТОРНИЙ Володимир. Якби Франко у Лужиці з’явився…

(Лужицькі літератури про І.Франка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
МОВОЗНАВСТВО
ЦІХОЦЬКИЙ Іван. Мовностилістичні експерименти І.Франка

(на матеріалі художньої прози). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

ТРУШ Олена. Складнопідрядні речення

в мовознавчих статтях Івана Франка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

РЯЗАНОВА Олеся. Акцентуація форм дієслова “взяти

в поетичному мовленні І.Франка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

БЛИНОВА Неля. Функції полонізмів

у публіцистичних текстах І.Франка (1878-1907 рр.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220


ПУБЛІКАЦІЇ
ГОРАК Роман. Один з “моїх знайомих євреїв” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

МЕЛЬНИК Ярослава. “Для тих, котрі інтересуються

розвоєм науки теологічної в Європі”: реферати І.Франка . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
РЕЦЕНЗІЇ
ТИХОЛОЗ Богдан, ТИХОЛОЗ Наталя. Іван Франко та модернізм:

погляд із Відня (Simonek S. Ivan Franko und die “Moloda Muza”.

Motive in der westukrainischen Lyrik der Moderne. – Köln-Weimar-Wien, 1997) . 257
СПОГАДИ

З ІСТОРІЇ КАБІНЕТУ ФРАНКОЗНАВСТВА. Ярослав Шуст, Ангелина Кабайда


ГНАТЮК Михайло. Із недалекого минулого... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

ЗАВАДКА Богдан. Зерно, посіяне Ярославом Шустом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

МОРОЗ Мирослав. Мої спогади про Ярослава Шуста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

ГАЛЕНКО Іраїда. Ярослав Іванович Шуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

СІРАК Іван. Вони були перші… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

СВАРНИК Галина. Спогади про Ангелину Василівну Кабайду-Саєнчук . . . . . 284

ГРИНЧИШИН Дмитро. Незабутня і неповторна особистість . . . . . . . . . . . . . . . 293

ПОЛЮГА Левко. В її очах завжди світились спокій і доброта . . . . . . . . . . . . . . 295

ЄДЛІНСЬКА Уляна. Світлячок із людської гущі

(Спогади про Ангелину Василівну Кабайду). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

МОРОЗ Мирослав. Мої спогади про Ангелину Василівну Кабайду . . . . . . . . . 301

ГАЛЕНКО Іраїда, ВОРОНОВСЬКА Ірина. Світлої пам’яті А.В.Кабайди . . . . . 304

Лист Ангелини Кабайди зі Львова до Галини Букоємської-Більчук у Холм.

Підготовка до публікації і передмова Галини СВАРНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
ЮВІЛЕЇ
ГНАТІВ Ярослав. Інтелект нашої літератури (про Р.Горака) . . . . . . . . . . . . . . . 310
КРАЄЗНАВСТВО
КУКУЛА Світлана. “Я жию тут досить добре…”

(Іван Франко в Довгополі Галицькім – в отця Івана Попеля. . . . . . . . . . . . . . . . 315

ГОРАК Роман, ГОРАК Іван. Зневажений

(До 200-ї річниці від дня народження Йосипа Левицького). . . . . . . . . . . . . . . . . 320C O N T E N T S

INTERPRETATION OF THE ТЕXT


KRUPACH Mykola. “Riot of Mytusa” I.Franko (to genealogies of poetical text) . . . . 3

POPADYNETŚ Hanna. The function of autological word in genre

and style creation in the collection from “the heights and the depths” . . . . . . . . . . . . 10

KORNIJCHUK Valerij. I.Franko’s impressionistic poetry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

SKOTŚ Andrij. “Burkutski stansy” by Ivan Franko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

SHUPTA-VIAZOVŚKA Oksana. “May elegy” by I.Franko in the context

of chronotopisity of artistic thinking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

IĹNYTŚKYI Mykola. Theoretical implication of the “May elegy”

(an endeavour to analyse one poem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

DURKALEVYCH Viktoriya. “Hebrew theme” in two versions

story “Petriis and Dovbushchuks” by I.Franko: the movement of text-composition . . 47

PASTUKH Taras. The psychopoetics of Ivan Franko’s short story

“The boiled dough with the blueberry” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

DENYSIUK Ivan. “Look before you leap” as an educational novel . . . . . . . . . . . . . . 64

LEHKYI Mykola. “The great noise” by Ivan Franko:

towards the poetic of modernism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

SHVETŚ Аlla. The typologication of character-criminals in Franko’s prose . . . . . . . 94

KOST΄ Stepan. Franko is a publicist in the context idea of statehood . . . . . . . . . . . . 104

BUDNYJ Vasyl. Who speaks in a literary work?

(A narratology problems in I.Franko’s criticism) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117


THEORY AND METHODOLOGY
HNATIUK Mykhailo. To the problem of sociological literature

studies/criticism functioning in Ukraine (I.Franko-S.Jefremov) . . . . . . . . . . . . . . . . 128

BAGAN Oleh. Dmytro Dontsov evaluates Ivan Franko:

The development of the epoch Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

MEIZERŚKA Tetiana. Typology of gnosticism in I.Franko’s creative activity . . . . 146

KLYMIUK Yurij. Style as a factor of genre unity of I.Franko’s poems-allegories . 151

TYKHOLOZ Natalia. The fairy tale in the I.Franko’s genological mentality . . . . . .159
CONTACTS
BORYS Oksana. I.Franko and “Khatiany” –

two periods in the developing of literature criticism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

KOLODIY Oksana. I.Franko about “First stars” by T.Halipp

(retrospection to the discussion of a hundred years ago) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

MYKYTIUK Volodymyr. I.Franko about the trilogy by Henry Senkevich . . . . . . . 184

MOTORNYI Volodymyr. If Franko found himself in Lusatia… . . . . . . . . . . . . . . . 191


LINGUISTICS
TSIKHOTŚKYI Ivan. Ivan Franko`s lingual-stylistic experiments

(on the basis of artistic prose material) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202

TRUSH Olena. The complex sentences

in Ivan Franko’s scientific linguistic articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

RIAZANOVA Olesia. Accentuation of the verb form “to have”

in І.Franko’s poetic discourse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215


BLINOVA Nelia. The functions of polish borrovings in І.Franko’s

publicistic texts (1878-1907) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

PUBLICATIONS


HORAK Roman. One of “my jewish acquaintances” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

MEĹNYK Jaroslava. “To those, interested in the theological science

development in Europe”: I.Franko’s synopsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
RECENSIONS
TYKHOLOZ Bohdan, TYKHOLOZ Natalia. Ivan Franko and modernism:

point of view from Wienne (Simonek S. Ivan Franko und die “Moloda Muza”:

Motive in der westukrainischen Lyrik der Moderne. – Köln-Weimar-Wien, 1997) . 257
MEMOIRS FROM HISTORY

OF THE CABINET OF FRANKO’S STUDIES. Jaroslav Shust, Аnhelyna Kаbаjdа


HNATIUK Mykhailo. From recent past... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

ZAVADKA Bohdan. A seed sown by Jaroslav Shust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

МOROZ Мyroslav. My memoirs about Jaroslav Shust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

HALENKO Іraida. Jaroslav Ivanovych Shust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

SIRAK Ivan. They were the first… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

SVARNYK Hаlyna. Memoirs about Аnhelyna Vasylivna Kаbаjdа-Sajenchuk . . . . 284

HRYNCHYSHYN Dmytro. Unforgettable and unique personality. . . . . . . . . . . . . . 293

POLIUHA Levko. In her eyes always shone peace and kindness . . . . . . . . . . . . . . . 295

JEDLINŚKA Uliana. A fire-fly from human crowd

(Memoirs about Аnhelyna Vasylivna Kаbаjdа). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

МOROZ Мyroslav. My memoirs about Аnhelyna Vasylivna Kаbаjdа . . . . . . . . . . . 301

HALENKO Іraida, VORONOVŚKA Iryna. In fond memory of А.V.Kаbаjdа . . . . 304

Letter of Аnhelyna Kаbаjdа from Lviv tо Hаlyna Bukojemska-Bіĺchuk

in Kholm. Preparation to publishing and foreword by SVARNYK Hаlyna. . . . . . . . 306


JUBILEE

HNATIV Jaroslav. The intellect of our literature (about R.Horak) . . . . . . . . . . . . . 310

COUNTRY STUDIES


KUKULA Svitlana. “I live here quite well…”

(Ivan Franko visiting father Ivan Popel’ in Dovhopole Halytske) . . . . . . . . . . . . . . . 315

HORAK Roman, HORAK Ivan. Outcast

(to the 200-th anniversary of Yosyp Levytskyi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320


З б і р н и к н а у к о в и х п р а ц ь


УКРАЇНСЬКЕ
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Випуск 66
Іван Франко

Статті і матеріали


Підп. до друку 2002. Формат 70х100/16. Друк. на різогр.

Папір друк. № 3. Умовн. друк. арк. 26,7. Обл.-вид. арк. 27,8.

Наклад 150 прим. Зам. №

Видавничий центр Львівського національного університету

імені Івана Франка

79000 Львів, вул. Дорошенка, 41. У 1992 р. було записано дві телепередачі спогадів про Євгена Маланюка та Олену Те-лігу.

 Саме цей роман академік Л.Новиченко назвав зразком інтелектуальної української прози, повторивши свою думку ще в низці пізніших статей.


© Горак Р., 2003


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка