Психологія спортуСкачати 124.11 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір124.11 Kb.


КИЇСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Інститут післядипломної освіти

Укладач: доцент Кириленко Таїса Сергіївна


ПСИХОЛОГІЯ спорту
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

КИЇВ – 2013
Рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол №5 від 8 січня 2013 року)

П Е Р Е Д М О В А
Дисципліна “Психологія спорту” викладається в обсязі 1 кредит (36 год.), з них 6 год. лекцій, 30 год. самостійної роботи. Форма підсумкового контролю – залік.

Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: забезпечити підготовку студентів у використанні психологічних знань для досягнення успішності спортивної діяльності.

Завдання дисципліни:

 1. Опанування знаннями про психологічні особливості спортивної діяльності (типи стилів, стани психологічної підготовки;

 2. Формування умінь користуватись методиками та методичними прийомами вивчення психічних станів, спортивних здібностей);

 3. Розвиток умінь аналізу отриманих результатів.

Предмет навчальної дисципліни : психологічні закономірності спортивної діяльності.

Вимоги до знань і вмінь.

Студенти повинні знати:

 • особливості психологічного контролю у спорті;

 • методи дослідження регуляції психічних станів спортсмена.

Студенти повинні вміти:

 • застосувати на практиці психологічні методи та методики дослідження в спортивній діяльності;

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Зміст навчальної дисципліни «Психологія спорту» складений з урахуванням того, що студенти вивчають теоретичні і практичні курси з загальної, соціальної, диференціальної, медичної психології, психотерапії, психодіагностики. Курс є логічним продовженням тематики психології праці, психологічної служби.
Система контролю знань та умови складання комплексного підсумкового модулю (заліку). Навчальна дисципліна "Психологія спорту" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з одного змістовного модулю.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.


Шкала відповідності


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100
зараховано

75 – 89

зараховано

60 – 74

зараховано

1 – 59
не зарахованоНАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

теми

Назва теми

Кількість годин
Лекції

Практичні

Самостійна

робота

ЗМІСТОВИЙ Модуль 1. «Психологічна підготовка в спорті»

1

Психологія спорту як прикладна дисципліна.

2
10

2

Психологічне забезпечення та психологічна підготовка в спорті.

2
10

3

Психічне тренування в спорті

2
10

Всього

6
30


Загальний обсяг: 36 год.

Лекції – 6 год.

Самостійна робота - 30 год.

Змістовий модуль 1. «Психологічна підготовка в спорті»
Тема 1. Психологія спорту як прикладна дисципліна. (12 год.)
Лекція 1. Історія становлення психології спорту. Функції психолога. ( 2 год.)

Предмет психології спорту. Історія розвитку. Етапи формування основної проблематики психології спорту. Основні задачі практичного психолога в спорті. Методи дослідження психології спорту


Завдання для самостійної роботи (10 год):


 1. Систематизувати методи та методики для самостійної оцінки емоційного стану спортсмена.

 2. Порівняти предмет психології спорту та психології праці.Контрольні запитання та завдання
 1. Коли вперше з’явився термін “психологія спорту”?

 2. Назвіть етапи розвитку психології спорту?

 3. В чому полягає особливість об’єкту та суб’єкту в спорті?

 4. Як формувалась основна проблематика з психології спорту.

 5. В яких умовах здійсняється спортивна діяльність?

 6. В чому полягає специфіка експрес-методик в спорті?

 7. Розкрийте зміст психодіагностики в спорті.

Рекомендована література: (1,3,4 )


Тема 2. Психологічне забезпечення та психологічна підготовка в спорті. (2 год.)
Лекція 2. Ефективність спортивної діяльності. (2 год.)

Типологічні особливості спортсменів. Ознаки підготовчих та виконавчих стилів діяльності в різних видах спорту. Мотивація в спорті. Співвідношення ефективності і типологічних особливостей спортсмена. Психопрофілактичні заходи. Психологічний контроль в спорті.Завдання для самостійної роботи (10 год):
Підготуйте аналітичну доповідь на тему:

 1. Стиль спортивної діяльності в ігрових видах спорту.

 2. Проаналізуйте структуру психологічної підготовки в спорті за

Г.Горбуновим.
Контрольні запитання та завдання:


 1. Розкрийте поняття підготовчих та виконавчих стилів спортивної діяльності .

 2. Розкрийте структуру та види надійності в спорті.

 3. В чому зміст прогнозування змагальних ситуацій?

 4. Що таке психологічна підготовка в спорті.

 5. Назвіть види психологічної підготовки в спорті.

 6. В чому полягає зв’язок ефективності спортивної діяльності і типологічних особливостей спортсмена?


Рекомендована література : (1,3,4,5)
Тема 3. Психічне тренування в спорті.

Лекція 3. Психічне тренування в спорті. (2 год.)

Рівні регуляції. Психорегулююче тренування. Моделі тренування. Ідео-моторне тренування. Психічна репетиція в спорті.Завдання для самостійної роботи (10 год.)


 1. Вивчити діагностичний інструментарій для контролю за психічним станом спортсменів.


Контрольні запитання та завдання:

 1. Розкрийте поняття психічного стану.

 2. Що таке ідеальний психічний стан в спорті?

 3. Розкрийте поняття психорегулююче тренування.

 4. В чому суть важливості психічного тренування в спорті?

 5. Співставте особливості психічного і фізичного тренування в спорті.

 6. Розкрийте форми психологічного контролю в спорті?

 7. Яка мета психічної репетиції в спорті?


Рекомендована література : (4,6,7,8)


Завдання на залік

1) Виконання тестів з теоретичного матеріалу трьох рівнів складності:

І – вставити пропущення – 10 балів

ІІ – визначити вірно чи не вірно – 15 балівІІІ – вибрати вірну відповідь – 15 балів

Перелік запитань до комплексного підсумкового модулю (залік)

 1. Що таке психологія спорту?

 2. З чим пов’язані необхідність та інтенсифікація досліджень з психології спорту?

 3. Назвіть наукові основи спортивної діяльності і місце психології спорту серед них.

 4. Назвіть основні прізвища відомих вітчизняних та зарубіжних спеціалістів з психології спорту та їх внесок у її розвиток.

 5. Охарактеризуйте основні періоди розвитку психології спорту.

 6. Розкрийте зовнішні і внутрішні об’єктивні умови розвитку психології спорту як прикладної дисципліни.

 7. У чому полягає специфіка спортивної діяльності?

 8. Покажіть зв’язки психології спорту з іншими галузями психологічної науки.

 9. Що вивчає психологія спорту?

 10. Назвіть етапи формування проблематики психологічних досліджень у спорті та їх зміст.

 11. Які теоретичні підходи використовує психологія спорту?

 12. Поясніть формальні та змістові завдання психології спорту.

 13. Які функції спеціаліста в галузі психології спорту?

 14. Назвіть мету досліджень у психології спорту.

 15. Які організаційні методи використовують у психології спорту? Спостереження та його види в психології спорту.

 16. Експеримент у психології спорту. Його головні змінні.

 17. Переваги та недоліки наукових методів.

 18. Зв’язок особистісних якостей спортсмена й успішності спортивної діяльності. Підходи до розуміння.

 19. Види методик за формою проведення.

 20. Експрес-методики в психології спорту.

 21. Правила застосування психологічних методик у спорті.

 22. Опишіть, як пов’язані між собою психічні стани, психічні процеси і властивості.

 23. Поясніть рівні вивчення психічних станів.

 24. Які фактори впливають на виникнення і динаміку психічних станів?

 25. Назвіть стани зниженої працездатності в спорті.

 26. Що таке стан тривоги? Які його складові?

 27. Поясніть особистісну тривожність та її зв’язок із спортивними досягненнями.

 28. Розкрийте стадії стресового стану.

 29. Що таке ситуаційні й особистісні стресори?

 30. Перерахуйте ознаки підвищеного стресу і тривоги.

 31. Які ознаки ідеального стану для виступу?

 32. Назвіть переважаючі тенденції прояву властивостей нервової системи у представників різних видів спорту.

 33. Розкрийте стилі спортивної діяльності.

 34. Як пов’язані стилі спортивної діяльності з психологічними властивостями нервової системи?

 35. Вкажіть оптимальне співвідношення між типологічно обумовленим стилем діяльності і ефективністю спортсмена.

 36. Назвіть психічні стани в спорті за характеристикою їх тривалості.

 37. Охарактеризуйте стійкість до несприятливих психічних станів у спортсменів з різними типологічними властивостями нервової системи.

 38. У чому зміст диференційно – психофізіологічного підходу в спортивній діяльності?

 39. Які принципи прогнозування ефективності спортивної діяльності треба враховувати спортивному психологу?

 40. Що означає профіль особистості спортсмена?

 41. Який зв’язок між рисами особистості спортсмена й ефективністю спортивної діяльності?

 42. Чи пов’язані прояви особистісних властивостей спортсменів з видами спорту?

 43. Які відмінності спортсменів за мотивацією спортивної діяльності?

 44. Чи існує пряма залежність між рівнем особистісної тривоги і станом тривоги у спортсмена?

 45. Чим опосередковується зв’язок стану агресії та агресивності як особистісної характеристики спортсмена?

 46. Розкрийте поняття “агресія”.

 47. Як впливає покарання на рівень агресії?

 48. Чи виконує агресія в спорті позитивну функцію?

 49. Які мотиви проявляються в умовах спортивної діяльності?

 50. Як пов’язується зміна психічних станів спортсмена з особливостями позитивної та негативної мотивації та схильністю до ризику?

 51. Розкрийте поняття фрустрації в спорті.

 52. Що таке психологічне забезпечення в спорті?

 53. Назвіть складові психологічного забезпечення в спорті.

 54. У чому полягає головна мета психологічної підготовки в спорті?

 55. Опишіть структуру психологічної підготовки в спорті.

 56. Розкрийте види та форми психологічної підготовки.

 57. Що таке стан психічної готовності спортсмена?

 58. Які складові надійності спортсмена?

 59. Що таке психічна регуляція та які її рівні?

 60. Яка структура психічної регуляції?

 61. Розкрийте механізми психічної регуляції.

 62. Які особливості психологічного контролю в спорті?

 63. Яка мета психологічного контролю в спорті?

 64. Назвіть основні форми психологічного контролю.

 65. Розкрийте зміст поглибленого психологічного контролю.

 66. Як використовуються результати поглибленого психологічного контролю?

 67. Яка мета етапного психологічного контролю?

 68. Як оцінюються зміни в психічному стані спортсмена на етапі поточного психологічного контролю?

 69. Які методи експрес-діагностики стану спортсмена в умовах оперативного контролю?

 70. Розкрийте шляхи регуляції психічних станів.

 71. Назвіть методи психічної регуляції.

 72. Що входить у завдання психічного тренування?

 73. Які є види психічного тренування?

 74. Що таке психічна репетиція?

 75. Які фази виділяють у тренуванні психологічних умінь?

 76. Як посилити здатність відтворювати та контролювати ідеальний стан для виступу?

 77. Яка структура програми психотренінгу Л.Унесталя?

 78. У чому суть загальних вимог до проведення програми тренування психологічних умінь?

 79. Яка головна мета програми психічного тренування?


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
а) основна:

 1. Кириленко Т.С. Психологія спорту. Регуляція психічних станів. К.:КУ ІПО, 2002.

 2. Ложкин Г.А. Психологія спорту. Методичний посібник. К. 2004.

 3. Марищук В.Л., Блудов Ю.Л. и др. Методики психодиагнистики в спорте . – Л., 2001.

 4. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культури. – К., 1998.

б) додаткова:

 1. Ильин Е.П., Киселёв Ю.Я., Сафонов В.К. Психология спорта. Современные направления в психологии. – Ленинград, 1999.

 2. Загайнов Р. Дневник психолога. Как осознанный долг. – М., 1999.

 3. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. – М., 1999.

 4. Куликов Л.В. Психические состояния . Хрестоматия. СПб.2000. 1. Практикум по психологи спорта. Л., 2001.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка