Програми навчальних дисциплін, за якими проводиться вступне тестування в Науоа українська моваСкачати 211.09 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір211.09 Kb.
Програми навчальних дисциплін,

за якими проводиться вступне

тестування в НаУОА
Українська мова
Завдання тесту – визначити рівень володіння сучасною українською літературною мовою та вміння користуватися нею в різних стилях. Передбачається перевірка знань, умінь та навичок з таких тем:

Фонетика.

Поділ слів на склади. Склади закриті й відкриті. Наголос. Спрощення в групах приголосних. Подвоєння і подовження приголосних звуків. Чергування голосних. Чергування приголосних. Чергування у-в, і-й.Графіка та орфографія.

Співвідношення між літерами українського алфавіту і звуками української літературної мови. Позначення на письмі подовжених приголосних звуків. Вживання м’якого знака й апострофа. Правопис слів іншомовного походження. Правопис українських та іншомовних імен, прізвищ і географічних назв. Написання слів разом, окремо і через дефіс.Лексикологія.

Активна і пасивна лексика в сучасній українській мові. Синонімічність слова. Омоніми, синоніми. антоніми, пароніми та їх стилістичне використання.Фразеологія.

Значення фразеологізмів, їх синонімічність. Заміна лексичних одиниць фразеологічними і навпаки.Словотвір.

Корінь, суфікс, префікс. Основа слова і закінчення. Способи словотвору. Творення іменників, прикметників, дієслів та прислівників.Морфологія.

Рід, число та відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни та групи. Відмінювання іменників множинної форми. Невідмінювані іменники. Розряди прикметників за значенням. Ступені порівняння прикметників. Розряди числівників за значеннями та граматичними ознаками. Групи числівників за будовою. Відмінювання числівників. Узгодження іменника з числівником. Групи займенників за значеннями. Відмінювання займенників. Дієслово. Категорія виду. Творення видових пар. Особові та безособові дієслова. Утворення та вживання часових форм. Спосіб дієслів. Дієвідміни. Дієприкметник. Дієприслівник. Прислівник та його розряди за значенням. Службові частини мови: прийменник, сполучник, частка, вигук.


Синтаксис.
Просте речення. Головні та другорядні члени речення. Речення з відокремленими означеннями, прикладками, обставинами, додатками. Слова, граматично не зв’язані з членами речення. Розділові знаки у простому реченні. Складне речення. Сполучникове і безсполучникове. Складносурядні та складнопідрядні речення. Розділові знаки в них. Дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти. Заміна їх підрядними реченнями. Пряма мова. Діалог. Цитата.
Рекомендована література
1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити: Посібник/ За ред. О.Сербенської. – Львів:Світ, 1994.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Видавничий дім “КМ akademia”, 1994.

3. Бурячок А. Що змінилося в “Українському правописі?”. – К.: Наукова думка, 1997.

4. Бабич Н. Основи культурного мовлення. – Львів, 1990.

5. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К.: Українська книга, 2000.

6. Козачук Г. Українська мова для абітурїєнтів. Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1997.

7. Кононенко П., Кадомцева Л., Мацько Л. Українська мова. Навч.посібник. – К.: Либідь, 1990.

8. Мацько Л., Сидоренко М. Українська мова. Навч.посібник. – К.: Либідь,1993.

9. Навчальний правописний словник української мови. – Хар-ків: Око, 1997.

10. Новий тлумачний словник української мови в 4-х т. / Укл. В.Яременко, О.Сліпушко. – К.: Аконіт, 1998.

11. Олійник І., Сидоренко М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. – Харків:Прапор, 1997.

12. Орфографічний словник української мови. – К.:1994.

13. Орфоепічний словник / Укл. М.Погрібний. – К.:1984.

14. Плющ М., Грипас Н. Українська мова: Довідник.-К.: Радянська школа, 1990.

15. Словник іншомовних слів / Укл. О.Пустовіт та ін. – К.:Довіра, 2000.

16. Словник труднощів української мови / За ред. С.Єрмоленко. – К., 1989.

17. Український правопис. Вид.4-те. – К.: Наукова думка, 1993.

18. Фразеологічний словник української мови у 2-х т. –К.,1998.

19. Шевченко Л. та ін. Сучасна українська мова: Довідник / За ред. О.Пономаріва. – К.: Либідь, 1993.

20. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. Вид.3-тє. – К.:Освіта,1997.


English
Завдання модуля – визначення рівня володіння ангійською мовою та вміння її використовувати. Передбачається перевірка знань з таких граматичних тем:
System of Tenses

1. Present Continuous. Present Simple. Present tenses with future meaning.

2. Past Continuous. Past Simple.

3. Present Perfect. Present Perfect Continuous. For and since. Present Perfect and Past Simple.

4. Past Perfect. Past Perfect Continuous.

5. Future. Will and going to. When and if sentences. Future Simple. Future Continuous. Future Perfect.

6. Imperative and let’s.

7. Be, Trere is / Trere are.

8. Have, have got.

9. Used to + Inf., would + Inf.

10. Word order, negatives, questions, short answers. So / neither am I. So / neither do I.
Modals
11. Ability: can, could, be able to.

12. Possibility: could (do) and could (have done).

13. Obligation and necessity: must, have to, have got to, be to.

14. Absence of necessity: mustn’t, don’t have to, don’t need to, needn’t.

15. Needn’t have and don’t need to.

16. Deduction: must (have) and can’t (have).

17. Possibility: may and might.

18. Obligation and advice: shouldn’t, ought to, had better, be supposed to, shall.

19. Requests, permissions and offers: can, could, may, will, would.

20. Refusals: won’t, wouldn’t.
Passive
21. Passive (Simple, Continuous and Perfect tenses).

22. Be-passive and get-passive.

23. The passive with by and with.

24. It is said that he…/ He is said to…

25. Have smth done.
Conditionals
26. Real conditionals (present / future).

27. Unreal conditionals (present).

28. Unreal conditionals (past).

29. Wish – clauses.

30. Conditionals without if.
Reported Speech
31. Sequence of Tenses.

32. Reported statements. Say and tell.

33. Reported questions.

34. Reported commands and requests.


-ing form and Infinitive
35. Verb + -ing form (enjoy doing).

36. Verb + to Infinitive (decide to do).

37. Verb + object + Infinitive (I want you to do it).

38. Verb + Infinitive or –ing form (stop to do, stop doing ).

39. Preposition + -ing form (interested in doing, look forward to doing, be used to doing smth).

40. Infinitive of purpose.

41. See someone do and see someone doing.

42. –ing and –ed adjectives (He is boring. He is bored).


Nouns, articles and exspressions of quantity
43. Singular and plural.

44. Compound nouns (a toothbrush).

45. Possessive case (my sister’s toy, yesterday’s newspaper).

46. Countable and uncountable nouns.

47. Article: a / an / the and no article.

48. Articles with geographical names.

49. Some and any.

50. Much, many, little, few, a little, a few.

51. No, None, all, every, both, either, neither.
Pronouns
52. Personal pronouns.

53. Possessive pronouns (my friend, a friend of mine).

54. Reflexive pronouns.

55. Something, anything, nothing.


Adjectives and adverbs
56. Comparative and superlative.

57. as…as.


Advebs of frequency
58. hard / hardly

59. too / enough

60. so and such.
Relative Clauses
61. Defining relative clauses

62. Non-defining relative clauses


Linking words
63. Time (when, as, while, as soon as, before, after, until).

64. Contrast (although, even though, though, in spite of, despite of , while, whereas, however).

65. Reason and result (because (of), as, since, so, as a result, therefore, so / such … that)/

66. Purpose: to, in order to, so as to, for, so that/


Prepositions of time, place and movement
67. Like and as.

68. Adjektive + preposition (good at).

69. Noun + preposition (reason for).

70. Verb + preposition (to believe in).

71. Verb + object + preposition (accuse smb of smth).
Phrasal Verbs

Рекомендована література
1. Murphy P., Hashemy L., Murphy R/ English Grammar in Use: Supplementary Exercises: With Answers. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – 126 pp.

2. Soars.J. & L. Headway Pre-Intermediate. Student’s book. Oxford University Press, 1991 – 143 pp.

3. Soars.J. & L. Headway Pre-Intermediate. Workbook. Oxford University Press, 1991. – 94 pp.

4. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. – М.:ЮНЕВС, 1999. – 556 стр.

5. Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. Вид. 3-є. – К.: Освіта, 1993. – 320 стор.
Математика
Завдання модуля - перевірка базових знань з математики на рівні програми загальноосвітньої школи й уміння застосувати ці знання. Основні математичні знання можуть бути використані в тесті.
І. Основні математичні поняття
Арифметика, алгебра і початки аналізу

1. Натуральні числа. Прості і складені числа. Дільники, кратне. Розклад на прості множники. Найбільший спільний дільник та найменше спільне кратне, їх знаходження.

2. Ознаки подільності на 2, 3,5, 9,10.

3. Цілі числа. Раціональні числа, дії над ними. Порівняння раціональних чисел.

4. Дійсні числа, їх представлення у вигляді десяткових дробів.

5. Зображення чисел на прямій. Модуль дійсного числа, його геометричний зміст.

6. Числові вирази. Вирази із змінними. Формули скороченого множення.

7. Степінь з натуральним і раціональним показником. Арифметичний корінь.

8. Логарифми, їх властивості.

9. Одночлен і многочлен.

10. Многочлен з однією змінною. Корінь многочлена.

11. Поняття функції. Способи задання функції. Область визначення та множина значень функції. Функція, обернена даній.

12. Графік функції. Перетворення графіків функцій. Зростання і спадання функції, періодичність, парність і непарність.

13. Достатня умова зростання( спадання) функції на проміжку. Поняття екстремуму функції. Необхідна та достатня умови екстремуму функції. Найбільше та найменше значення функції на проміжку.

14. Означення й основні влативості функції: лінійної, квадратичної, степеневої, логарифмічної, тригонометричних.

15. Рівняння. Корені рівняння. Поняття про рівносильні рівняння.

16. Нерівності. Властивості числових нерівностей. Розв’язування нерівностей. Поняття про рівносильні нерівності.

17. Система рівнянь і нерівностей. Способи розв’язування систем.

18. Арифметична та геометрична прогресії.

19. Співвідношеня між тригонометричними функціями одного кута. Формули тригонометричних функцій суми і різниці кутів. Тригонометричні функції подвійного і потрійного кута. Тригонометричні функції половинного кута. Формули перетворення суми тригонометричних функцій в добуток. Формули перетворення добутку тригонометричних функцій.

20. Похідна та її застосування.
Геометрія
1. Пряма, промінь, відрізок, ламана, довжина відрізка. Кут, величина кута. Вертикальні та суміжні кути. Коло, круг. Паралельні прямі.

2. Приклади перетворення фігур, види симетрії. Рух, його властивості. Перетворення подібності, її властивості.

3. Вектори. Операції над векторами. Колінеарні вектори.

4. Многокутник. Правильні многокутники.

5. Трикутник. Медіана, висота, бісектриса трикутника. Види трикутників. Співвідношення між елементами трикутника. Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника.

6. Чотирикутники: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція.

7. Коло і круг. Центр, хорда, діаметр, радіус. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор. Сегмент.

8. Центральні і вписані кути.

9. Формули площі: трикутника, прямокутника, паралелограма, ромба, квадрата, трапеції.

10. Довжина кола і довжина дуги кола. Радіанна міра кута. Площа круга і площа сектора.

11. Подібність. Подібні фігури. Відношення площ подібних фігур.

12. Площина. Палалельні площини і площини, що перетинаються.

13. Паралельність прямої і площини.

14. Кут прямої з площиною Перпендикуляр до площини.

15. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Перпендикулярність двох площин.

16. Многогранники. Призма. Піраміда. Правильні многоранники.

17. Фігури обертання: циліндр, конус, сфера, куля. Центр, діаметр, радіус сфери і кулі. Площина, дотична до сфери.

18. Формула об’єму паралелепіпеда.

19. Формули площі поверхні та об’єму призми, піраміди, циліндра, конуса.

20. Формули площі сфери.

21. Формули об’єму кулі та її частин.

ІІ. Основні навички та вміння,

що перевіряються тестом
Абітурієнт повинен уміти:

1. Виконувати арифметичні дії над числами, заданими у вигляді десяткових та звичайних дробів; з необхідною точністю округлювати дані числа і результати обчислень, розробити наближену прикидку результату; виконувати операції з відсотками.

2. Проводити тотожні перетворення многочленів, дробів, що містять змінні, виразів, що містять степеневі, показникові, логарифмічні та тригонометричні функції.

3. Будувати графіки лінійної, квадратичної, степеневої, показникової, логарифмічної та тригонометричних функцій. Будувати графіки функцій за допомогою їх елементарних перетворень та використовувати їх при розв’зуванні задач.

4. Розв’язувати рівняння та нерівності, що зводяться до них, Розв’язувати системи рівнянь і нерівностей першого і другого степеня і ті, що зводяться до них.

5. Розв’язувати найпростіші степеневі, показникові, логарифмічні і тригонометричні рівняння та нерівності.

6. Розв’язувати задачі на складання рівнянь та систем рівнянь.

7. Використовувати геометричні знання при розв’язуванні алгебраїчних задач, а методи алгебри та тригонометрії – при розв’язуванні геометричних задач.

8. Проводити операції над векторами (додавання і віднімання векторів, множення вектора на число) і користуватися властивостями цих операцій.

9. Користуватися поняттям похідної при дослідженні функцій на зростання (спадання), на екстремуми і при побудові графіків функцій.


Рекомендована література
1. Вишенський В.А., Перестук М.О., Самойленко А.М. Збірник задач з математики. Посібник для вступників до ВУЗів. – К.:1993.

2. Вишенський В.А. Вибрані питання елементарної математики. –К.:1990.

3. Бевз Г.П. Математика 10,11.-К.:1995.

4. Алесєєв В.М., Ушаков Р.П. Математика (довідковий повторювальний курс). – К.:Вища школа, 1992.

5. Павлов Є.О. Математика: Основні формули. –К.:Либідь, 1996.

6. Кремер Н.Ш., Константинова О.Г., Фридман М.Н. Математика абитуриентам экономических вузов: Учеб. пособие для вузов /Под. ред. Н.Ш.Кремера. –2-е изд., перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

7. Збірник задач з математики для вступників до втузів/ В.К.Єгерєв, В.В.Зайцев, Б.А.Кордемський та ін.; За ред. М.І.Сканаві. –3-тє вид., стер. –К.:Вища шк., 1996.
Історія
Завдання модуля – перевірка знань з історії в межах програми середньої школи, а також вміння орієнтуватися в перебігу політичних та історико-культурних процесів.

Насамперед, перевіряється рівень обізнаності абітурієнта з фактичним матеріалом (соціально-економічні, політичні та культурні аспекти всесвітньої історії та історії України від найдавніших часів до сьогодення. Наголос робиться на причинно-наслідкових зв’язках історичного процесу, орієнтації в хронології подій, знаннях про видатних осіб вітчизняної та зарубіжної історії, вмінню співвідносити однотипні явища в Україні та за її межами.


Історія Стародавнього світу
Цивілізації Стародавнього Сходу (Єгипет, Дворіччя, Ассирія, Ізраїльсько-іудейське царство, Іран, Індія, Китай). Культура і релігія народів Стародавнього Сходу.

Релігія і культура Давньої Греції та Давнього Риму. Крит та Мікенська Греція. Афінська держава та Спарта. Велика грецька колонізація, греко-персидські війни. Еллінізм. Імперія Олексан-дра Македонського та її розпад. Римська республіка. Пунічні війни. Падіння республіки та утворення Римської імперії. Виник-нення християнства. Пізня Римська імперія та її крах. Варварські королівства.


Історія середніх віківі
Велике переселення народів. Франкська імперія. Візантійська імперія. Епоха вікінгів (VIII-XI). Іслам та арабські завоювання. Німеччина, Англія, Франція у Х-ХІІст. Хрестові походи. Монголо-татарські завоювання. Реконкіста. Середньовічне місто. Англія і Франція у Столітній війні. Падіння Візантії, турецькі завоювання. Країни Центральної та Східної Європи у ІХ-XVст. Християнська церква. Культура доби Середньовіччя. Культура Європи доби Відродження. Московська держава у XIV-XV ст. Китай, Японія, Індія доби середньовіччя.


Нова історія
Великі географічні відкриття. Реформація і Контрреформація у Європі. Нідерландська та Англійська революції XVI-XVII ст. Абсолютизм і громадянські війни у Франції XV-XVII ст. Тридцятилітня війна. Московська держава у XVI-XVII ст. Османська імперія кінця XV-XVIIст. Індія та Китай кінця XV-XVII ст. Культура і наука Європи XVI-XVII ст. Московська держава XVIII ст. Німецькі держави й Австрійська імперія у XVII-XVIII ст. Утворення США. Французька революція кінця XVIII ст. Наполеон Бонапарт та його імперія. Наполеонівські війни. Віденський конгрес. Європа після Віденського конгресу (1815-1847 рр.). Революції 1848-1849 рр. у Європі. Об’єднання Італії та Німеччини. Англія 50-60-х рр. XIX ст. США у XIX- на поч. XX ст. Громадянська війна у США. Робітничий і соціалістичний рух у Європі XIX- поч. XX. Франко-прусська війна 1871 р. Англія, Франція, Німеччина у 1870-1914 рр. Російська імперія у XIX- на поч.XX ст. Японія у другій половині XIX- на поч. XX ст. Національно-визвольний рух народів Китаю та Індії, революції в Ірані й Туреччині. Балканські війни. Мексиканська революція 1910-1917 рр. Міжнародні відносини кінця XIX- поч. XX ст. Перша світова війна. Наука і культура нової доби.
Новітня історія
Світ між Першою та Другою світовими війнами. Суспільно-політичні рухи. Індустріальні країни Європи та Америки. Країни Центральної та Східної Європи. Росія-СРСР. Японія, Китай, Індія, Туреччина, Іран у міжвоєнний період. Здобуття незалежності Єгиптом. Палестинська проблема. Міжнародні відносини. Культура Європи та США міжвоєнного періоду. Друга світова війна. США і Канада у повоєнний період. Країни Західної Європи. Світова система соціалізму. СРСР і його розпад. Країни Азії, Африки і Латинської Америки у повоєнний період. Культура країн зарубіжного світу у другій половині XX ст. Сучасне становище провідних країн світу.

Історія України
Кіммерійці, скіфи, сармати, готи, давні греки на території України. Тріпільська культура. Київська Русь. Культура Київської Русі. Прийняття християнства. Галицько-Волинське королівство – правонаступник Київської Русі. Культура Галицько-Волинського королівства. Українські землі у складі Великого князівства Литовського, їхнє політичне, культурне і церковне життя.Соціальний устрій. Українські землі під владою Речі Пос-политої, Угорщини, Молдавії, ординців, Московської держави. Виникнення українського козацтва і Запорозької Січі. Національно-визвольні рухи і повстання XV-XVII ст.Національно-визвольна війна українського народу сер. XVII ст.

Культура України XIV – сер. XVII ст. Гетьманщина XVII-XVIII ст. Запорозька Січ XVII-XVIII ст. Соціальні рухи в Україні XVIII ст. Наука і культура України сер.XVII-XVIII ст.

Українські землі під владою Російської імперії кінця XVIII-першої половини XIX ст. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії (кінець XVIII-перша половина XIX ст.). Українська культура першої половини XIX ст. Україна під владою Російської та Австро-Угорської імперій у другій половині XIX-на початку XX ст. Українська культура цього періоду. Україна у Першій світовій війні. Українська революція. Радянська Україна у революційний час. Західноукраїнські землі під владою Польщі, Румунії, Чехословаччини. Україна у Другій світовій війні 1939-1945рр. Національно-визвольний рух на Україні (40-початок 50-х рр). Україна в повоєнний період. Розпад СРСР і утвердження незалежності України. Культурно-духовне життя українського народу у XX-на початку XXI ст. Українська еміграція та діаспора у XIX-на початку XXI ст.
Рекомендована література
1. Бандровський О.Історія Стародавнього світу. – К., 1998.

2. Бердичевський Я., Ладиченко Т. Всесвітня історія. 10кл. – К.,1997.

3. Бердичевський Я., Ладиченко Т. Всесвітня історія. 11 кл. – К., 1998.

4. Бунятян К.П., Зубар В.М. Історія Стародавнього світу. – К., 1998.

5. Власов В. Історія України. 8 кл. – К., 2000.

6. Власов В. Історія України. – К., 1998.

7. Гісем А., Мартинюк А. Всесвітня історія. 8 кл. – К., 1997.

8. Дрібниця В., Крижанівська В. Всесвітня історія. 8 кл. – К., 1998.

9. Крижанівський О., Хірна О. Історія середніх віків. – К., 1998.

10. Ладиченко Т. Всесвітня історія. 10 кл.- К., 1997.

11. Коляда І.А., Малій О. Всесвітня історія. 9 кл. – К., 1998.

12. Стельмах С., Слюсаренко А., Пивовар С. Всесвітня історія. Новий період: кінець XVIII-початок XX ст. – К., 1998.

13. Сарбей В. Історія України XIV-початку XX ст. – К., 1996.

14. Слісаренко А.Г., Стельмах С.П., Пивовар С.Ф. Всесвітня історія. Новітній період. – К., 1998.

15. Рожик М. та ін. Всесвітня історія. Новітні часи: 1914-1945рр. – К., 1998.

16. Бураков Ю. та ін. Всесвітня історія. Новітні часи: 1945-1997рр. – К., 1998.

17. Турченко Ф. Новітня історія України. 1914-1945. – К., 1998.

18. Турченко Ф. та ін. Новітня історія України. 1945-1995. – К., 1998.


Література
Завдання модуля – перевірка знань із літератури в межах програми середньої школи, а також уміння орієнтуватися в історико-культурних процесах, у разі потреби робити необхідні узагальнення.

Перевіряються знання елементів теорії літератури (літературні роди, жанри, стильові течії та напрями, сюжет і композиція твору, тропи та стилістичні фігури, віршові розміри, стопи, рими, строфи).

З історії української словесності будуть ставитися запитання, пов’язані зі змістом і художніми особливостями народних дум і пісень, літопису “Повість минулих літ”, “Слова о полку Ігоревім”, творчості Івана Вишенського, Григорія Сковороди, Івана Котляревського, Григорія Квітки-Основ’яненка, Євгена Гребінки, Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Марка Вовчка, Леоніда Глібова, Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Івана Карпенка-Карого, Івана Франка, Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Олександра Олеся, Володимира Винниченка, Павла Тичини, Богдана-Ігоря Антонича, Максима Рильського, Микола Зерова, Володимира Сосюри, Миколи Хвильового, Уласа Самчука, Андрія Головка, Валер’яна Підмогильного, Івана Кочерги, Юрія Яновського, Євгена Плужника, Миколи Бажана, Миколи Куліша, Остапа Вишні, Олександра Довженка, Євгена Маланюка, Андрія Малишка, Олеся Гончара, Михайла Стельмаха, Василя Земляка, Івана Драча, Дмитра Павличка, Бориса Олійника, Василя Симоненка, Ліни Костенко, Павла Загребельного, Юрія Мушкетика, Олекси Коломійця, Григора Тютюнника, Валерія Шевчука, Василя Стуса.

З історії зарубіжної словесності будуть ставитися питання, пов’язані зі змістом і художніми особливостями давньогрецьких міфів, творів Гомера, Есхіла, Вергілія, Біблії, “Пісні про Роланда”, “Роману про Трістана та Ізольду”, Данте, Дж. Бокаччо, Ф. Рабле, Уільяма Шекспіра, Сервантеса, Кальдерона, Мольєра, Й.В. Гете, Шіллера, Дж. Байрона, В. Гюго, Стендаля, О. де Бальзака, Ч. Діккенса, Г. Флобера, О. Пушкіна, М. Гоголя, Л. Толстого, Ф. Достоєвського, А. Чехова, Ібсена, Метерлінка, Б. Шоу, А. Сент-Екзюпері, Т. Манна, Ф. Кафки, Е. Хемінгуея, А. Камю.


Рекомендована література
1. Бернадська Н., Задорожна С. Українська література: Довідник для вступників. – К.: Феміна, 1996.

2. Чирков О. Зарубіжна література для 11 класу. – К.: Освіта, 1996.

3. Денисова Т., Сиваченко Г. Зарубіжна література: Читанка- підручник. – К.: Освіта, 1995.

4. Антична література. Довідник / За ред. С.В. Семчинського. – К., 1993.

5. Парандовський Я. Міфологія. – К., 1971.

6. История всемирной литератури. В 9-ти т. – М., 1983-1991. – Т.1-7.

7. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Гром’яка Р.Т. та ін. – К., 1996.

8. Грицай М.С., Микитась В.Л., Шалом Ф. Я. Давня українська література. – К., 1989.

9. Історія української літератури XX ст. У 2-х т. / За ред.: В. Дончика, В. Мельника, В. Моренця. – К.

10. Історія української літератури XIX ст. У2-х т., 3-х кн. / За ред. М.Т. Яценка. – К., 1997.

11. Історія української літератури XX ст. За ред. В. Дончика. – К., Либідь, 1993-1995.

12. Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та відродження. – Львів, 1982.

13. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы XVII – XVIII вв. – М., 1986.

14. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література XIX ст. Доба романтизму. – К., 1997.

15. Література Англії / За ред. К. Шахової. – К., 1993.

16. Шахова К. Нариси творчості зарубіжних письменників XIX-XX ст. – К., 1973.


Правознавство
Мета тестування – виявити рівень знань абітурієнта з навчальної дисципліни “Основи правознавства” згідно з програмою для 9 класу середньої загальноосвітньої школи, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, а саме:

- вміння орієнтуватися в системі законодавства, користуватися джерелами права;

- володіння елементарною правовою термінологією;

- вміння використовувати у повсякденному житті правничу довідкову літературу (Конституцію України, словники, довідники);

- вміння застосовувати правові знання для пояснення звичайних життєвих фактів;

- вміння керуватися у своїй повсякденній поведінці вимогами правових норм.


Абітурієнтові пропонується відповісти на питанння, включаючи розв’язання ситуаційних завдань, складених за такими основними розділами і темами шкільної програми:
1. Загальні положення про виникнення і розвиток держави і права.

2. Історія виникнення і розвитку української державності і права.

3. Сучасний державний устрій України.

4. Сучасне право України: загальна характеристика, структура і роль у суспільстві.

5. Законодавча, виконавча і судова гілки державної влади: конституційні засади їх формування та функції.

6. Президент України та його повноваження.

7. Правоохоронні органи та адвокатура України: структура і функції.

8. Основні права та свободи людини і громадянина України.

9. Основні обов’язки людини і громадянина України.

10. Юридична відповідальність в Україні: види, форми і методи.


Рекомендована література
1. Конституція України. – К., 1996.

2. Котюк В.О. Основи держави і права. – К.,1998.

3. Лемах В.В. Основи держави і права. – Ужгород, 1999.

4. Сумський Д.О. Основи держави і права. Навчальний посібник. – К., 1999.

5. Правознавство /За ред. В.В. Копейчикова. – К., 2000.

6. Брецко Ф.Ф. Основи правознавства. – Ужгород, 1998.

7. Костюченко О.А. Основи конституційного права України. Конспект лекцій. – К., 1999.

8. Тодика Ю.М., Клименко Г.Б. Основи конституційного права України. Навчальний посібник. – Харків, 1998.

9. Молдаван В.В. Основи держави і права. – К.; Юмана, 1996.

10. Основи правознавства /За ред. І.Б. Усенка. – К.,1995.

11. Права людини /За ред.Є.І. Євінтова, - К.; Право, 1997.
Історія Києво-Могилянської

та Острозької академії

Завдання модуля – виявити знання абітурієнтів з історії навчального закладу, а саме:

- які обставини сприяли її заснуванню;

- зміст і характер навчання;

- спадкоємність національних освітніх традицій;

- зв’язок із загальноєвропейськими досягненнями освіти і науки;

- етапи розвитку;

- адміністративна структура й матеріальні кошти закладу;

- демократичні засади організації внутрішнього життя;

- правовий статус на різних етапах існування;

- права й обов’язки студентів, виховні принципи;

- досягнення в галузі освіти, науки, мистецтва;

- просвітницька роль;

- місце у суспільному, культурному й релігійному житті України;

- міжнародні культурні зв’язки, вплив на становлення освіти, культури інших країн;

- найвідоміші діячі академії: засновники, ректори, покровителі, вчені, державні й релігійні діячі, медики, митці та ін.
Рекомендована література
1. Аскоченский В. Киев с его древнейшим училищем Академиею. - К., 1856.

2. Брюховецький В.С. Світильник духовності // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1996, грудень.

3. Голубев С.Т. Киевская академия в конце XVII и в начале XVIII ст.- К., 1901.

4. Горбенко Є. Києво-Могилянська академія :Архітектурний нарис. – К., 1995.

5. Жуковський А. Петро Могила й питання єдності церков. – Париж, 1969.

6. Микитась В. Давньоукраїнські студенти й професори. – К., 1994.

7. Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України. – К., 1997.

8. Семчишгин М. Тисяча років української культури. – Нью-Йорк- Париж – Торонто, 1985.

9. Титов Хв. Стара вища освіта на Україні. – К., 1924.

10. Хижняк З. Києво-Могилянська академія. – К., 1981.

11. Хижняк З. Києво-Могилянська академія. –К., 1988.

12. Хижняк З. Києво-Могилянська академія. Суспільно-політичні й ідеологічні передумови виникнення вищої освіти в Україні. – К., 1991.

13. Хижняк З. Києво-Могилянська академія та Острозька академія. Історичний нарис. – К., 1999.

14. Sydorenko At. The Kievan Academy, 1977.

15. Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов’янських народів. – К., 1988.

Зразки тестових завдань

Українська мова
1. Який із фразеологізмів випадає зі смислового ряду?

У завданнях 2-4 визначте:

- чи всі вони відповідають нормам сучасної української літературної мови (якщо так, на аркуші відповідей позначте відповідь 5);

- якщо помилка є у двох парах слів або словосполучень, то позначте відповідь 4;

- якщо помилка є в одній парі, то позначте, в якій саме (1,2,3).

2.


3. Чи правильно вжито літеру Ґ ?


4. Чи правильно поставлено наголос?

English

LISTENING COMPREHENSION
For questions 1-5 you will hear a text. The teacher will not repeat it. After you hear the text, choose the correct answer to each question according to the story you have heard. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the number of the answer you have chosen.
Remember that you should not take notes or write on your testbook. You will be given 30 seconds to answer each question.

For questions 6-10 you will hear short conversations. After each conversation a question about what was said will be asked. Each conversation will be spoken just once. After you hear the conversation and the question, read the five possible answers in your testbook and choose the one which best answers the question. Then, on your answer sheet, mark the number, which corresponds to the answer you have chosen. You will be given 30 seconds to answer each question.


In questions choose the correct words to complete each sentence and mark 1, 2, 3, 4 or 5 on your answer sheet. Only one answer is correct.
1. The next two classes ……. .

2. There are ….. good programmes on TV that I rarely watch it.

3. You haven’t got a spare pen, ……?

4. …. Italians eat ….. lot of …. spaghetti.


5. On the way back we stopped ….. some tea.


Математика
1. Визначити середнє арифметичне цілих розв’язків нерівності
2. Обчислити:
3. Пішохід, рухаючись вздовж трамвайного шляху, помітив, що кожні 12 хвилин його обганяє трамвай, а кожні 4 хвилини він зустрічає трамвай. Пішохід і трамвай рухаються рівномірно. Через скільки хвилин один за одним покидають трамвайні вагони свої кінцеві пункти?

4. Діагональ у прямокутній трапеції, що дорівнює
ділить трапецію на два рівнобедрені прямокутні трикутники. Обчислити периметр трапеції.

Історія
1. Як називався російсько-український договір, укладений гетьманом Данилом Апостолом?
2. Хто очолював делегацію Центральної Ради, яка у травні 1917 р. вручила Тимчасовому уряду вимогу проголошення автономії України?


3. Першою україномовною газетою у Російській імперії 1905 р. була ...


Література

1. “Ти завжди береш на себе відповідальність за того, кого приручив”, - ці слова у повісті А.Сент-Екзюпері “Маленький принц” належать ...


2. Дія якої драматичної поеми Лесі Українки відбувається в Корінфі?


3. Який твір випадає із логіки ряду?

4. Гнат, Корній Перепутька, Лаврін, Максим… Героями якого твору вони є?

Правознавство
1. Яка з вказаних теорій походження держави лягла в основу зародження і розвитку конституціоналізму та демократії більшості держав світу:


2. Слюсар заводу Василь М. 17 березня отримав копію рішення комісії по трудових спорах за поданою ним заявою. Вкажіть дату закінчення строку оскарження рішення комісії по трудових спорах до суду.


3. Суб’єктивну сторону правопорушення становлять
Історія Острозької академії
1. Хто був першим ректором „Острозької Академії”?


2. Списки “Геннадіївської Біблії” до Острога привіз ...

3. Богоявленський собор в Острозі було збудовано в період діяльності ...

4. Предмети „тривіуму” – це:


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка