Програма зі спецкурсу комерційне право зарубіжних країн для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"Скачати 380.33 Kb.
Дата конвертації22.11.2016
Розмір380.33 Kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультету
Кафедра господарського права

Укладач: д.ю.н., проф. Вінник О.М.Робоча навчальна програма зі спецкурсу

КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"


спеціалісти, 5-й курс, господарсько-правова спеціалізація

Затверджено

на засіданні кафедри господарського права

Протокол № 2 від 19.10.2009 р.)

Декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С.

________________________________Київ – 2010


Укладач: д.ю.н., проф. Вінник О.М.

Лектор: д.ю.н., проф. Вінник О.М.


Рецензент: д.ю.н., проф. Щербина В.С.


Погоджено

з навчально-методичною комісією

юридичного факультету

(протокол № _6__від _04.12.2009 р.)

__________________________________

Голова НМК© О.М. Вінник

З М І С Т


1. Передмова………………………………………………………………4

2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю………5

2.1. Поточний контроль…………………………………………………

2.2. Модульний контроль……………………………………………….

2.3. Підсумковий контроль……………………………………………..3. Навчально-тематичний план зі спецкурсу «Комерційне право зарубіжних країн»…………………………………………………………………..8

4. Зміст дисципліни «Комерційне право зарубіжних країн» за темами……………………………………………………………………………… 10

4.1. Змістовний модуль 1……………………………………………………. 10

4.1.1.Тематика та короткий зміст лекцій, самостійної роботи студентів…………………………………..…………………………………………10

4.1.2. Зразки тестів для модульного контролю та експрес-опитування ….15

5. Питання до заліку…………………………………………………………

6. Література………………………………………………………………….

6.1. Обов’язкова (навчальна) література ……………………………………..

6.2. Збірники законодавства/коментарі ….……………………………

6.3. Додаткова література …………………………………………………


1. Передмова
Вступ. Дисципліна «Комерційне право зарубіжних країн» є спецкурсом для господарсько-правової спеціалізації спеціальності «Правознавство», що читається в І семестрі на 5-му курсі денного відділення в обсязі 1 кредиту (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS), в т.ч. 18 год. аудиторних (лекційних) занять і 25 год. самостійної роботи, і завершується заліком.

Метою і завданнями навчальної дисципліни «Комерційне право зарубіжних країн» є:

- опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять та інститутів комерційного права зарубіжних країн (комерційна діяльність, комерційні відносини, суб’єкти комерційних відносин, правове регулювання майнових відносин/відносин власності, комерційні/господарські договори, господарська відповідальність, антимонопольно-конкурентне регулювання);

- формування у студентів практичних навичок щодо: 1) самостійного вивчення і використання актів зарубіжного законодавства, літератури з зарубіжного комерційного права; 2) розв’язання проблем, що виникають в процесі застосування зарубіжного законодавства (при здійсненні, наприклад, інвестування на території інших країн чи захисті інтересів вітчизняних суб’єктів господарювання в іноземних судах); 3) розробки правових документів, що використовуються в практичній юридичній діяльності та пов’язані із застосуванням іноземного законодавства (установчих та внутрішніх документів комерційних організацій, в т.ч. іноземних, договорів, претензій тощо).

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Комерційне право зарубіжних країн» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вивчення спецкурсу «Комерційне право зарубіжних країн» на останньому, 5-му, курсі є завершенням (поряд з іншими спецкурсами) вивчення господарсько-правових дисциплін в університеті перед написанням дипломної роботи, переддипломною практикою та державними іспитами, а також може слугувати основою для наукових досліджень при навчанні в аспірантурі або написанні кандидатської дисертація як прикріпленого здобувача.

Система контролю знань та умови складання заліку та іспиту. Спецкурс «Комерційне право зарубіжних країн» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою, складається одного модуля, що завершується модульним контролем та підсумковим контролем у формі заліку (якщо за результатами модульного контролю та поточних форм контролю у студента не вистачає необхідних для заліку 60-ти балів, виходячи з 100-бальної шкали).

2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю.

2. 1. Поточний контроль:

Оскільки для спецкурсу «Комерційне право зарубіжних країн», що викладається студентам 5-го курсу господарсько-правової спеціалізації, не передбачено проведення семінарських занять, поточний контроль здійснюється лектором під час проведення лекційних занять у формі опитування та експрес-тестування.

При поточному контролі під час семінарських занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований студентом у відповіді; експрес-контроль у формі тестів, письмових контрольних робіт, в т.ч. підсумкового модульного тестування; результати виконання індивідуальних завдань.

Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі у кожному змістовному модулі:


Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка (в балах)

Експрес-опитування

До 2 балів

Самостійна робота

До 5 балів

Тестування

До 2 балів за кожний тест

Індивідуальне завдання (в т.ч. реферат)

До 10 балів

Модульне тестування

До 20 балів


2. 2. Модульний контроль
Модульний контроль проводиться у формі модульного тестування на останній лекції.

Модульне тестування складається з 10 тестів, які можуть бути оцінені до 20 балів.

Студенти, які беруть активну участь у науковому студентському гуртку з господарського права (готують наукові доповіді, беруть участь в їх обговоренні) додатково можуть отримати протягом семестру до 10 балів. При експрес-опитуванні на лекції кожна правильна відповідь оцінюється в 1-2 бали.
2.3. Підсумковий семестровий контроль
Підсумковий контроль проводиться у формі заліку, для отримання якого досить 60 набраних протягом семестру балів (відповідно до 100-бальної шкали) за результатами різних форм контролю (експрес-опитування, експрес-тестування, модульне тестування, виконання індивідуальних завдань, участь у науковому студентському гуртку). За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за, яка розраховується як середньозважене оцінок: за кожний з двох (в першому семестрі) і трьох (в другому семестрі) модулів та підсумкового семестрового контролю (заліку – в першому семестрі й іспиту – в другому семестрі) за наступною формулою:
І семестр

Змістовний

модуль 1 (ЗМІ)


Комплексний підсумковий модуль

(залік)

Разом (підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти

60%

k1=0,6


40%

k2=0,4


100%

60+40


Максимальна оцінка в балах

60

40

100

Оцінка (бали)

60

40

100Шкала оцінювання


За шкалою Університету (100-бальною системою)

Оцінка за національною шкалою та шкалою університету

Оцінка за шкалою ECTS

60-100

Зараховано

3-5

А-E зараховано

35-59

Не зараховано

2

FX не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

Не зараховано

2

F не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


3. Навчально-тематичний план зі спецкурсу «Комерційне право зарубіжних країн»
Т е м а

Лекції

(к-ть год.)Самост.

робота

(к-ть год.)Всього годин

Змістовний модуль 1. Комерційне право зарубіжних країни

Тема 1. Поняття комерційного права зарубіжних країн

3

5

8

Тема 2. Транснаціональне комерційне право

3

4

7

Тема 3. Суб’єкти комерційного права зарубіжних країн

5

7

12

Тема 4. Правове регулювання майнових відносин в зарубіжних країнах

2

3

5

Тема 5. Комерційний (господарський) договір в праві зарубіжних країн

2

3

5

Тема 6. Антимонопольно-конкурентне регулювання в зарубіжних країнах

2,5

3

5,5

Модульне тестування .

0,5
0,5

З А Л І К:

2
2

В С Ь О Г О :

20

25

45


4. Зміст дисципліни «Комерційне право зарубіжних країн» за темами.
4.1. Змістовний модуль 1.

4.1.1.Тематика та короткий зміст лекцій, самостійної роботи студентів, зразки тестів.
Тема 1 (лекція). Поняття комерційного права зарубіжних країн (3 год.).

Історія зародження та становлення комерційного права як галузі права.

Поняття комерційної діяльності, комерційних відносин як предмету правового регулювання комерційного права.

Методи правового регулювання комерційних відносин: автономних рішень, координації (узгодження), владних приписів.

Традиційні принципи комерційного права (формальної рівності його суб’єктів перед законом, недоторканості права приватної власності, свободи договорів) та обмеження їх застосування з метою захисту суспільних інтересів.

Джерела комерційного права зарубіжних країн: закони, адміністративні акти нормативного характеру, судова практика і торгові звичаї) та їх співвідношення в країнах англо-саксонської та романо-германської правової традиції.

Поняття та структура навчального спецкурсу “Комерційне право зарубіжних країн”.
Завдання для самостійної роботи:

Виявити чинники появи комерційного права, етапи його становлення та розвитку, сучасні тенденції регулювання комерційних відносин.

Визначити спільні та відмінні риси господарського права та комерційного права.

Порівняти (за ступенем значущості) джерела правового регулювання комерційних відносин, що використовуються в країнах романо-германської та англо-саксонської правових традицій.

Серед методів правового регулювання комерційних відносин виділити (з відповідним обґрунтуванням) методи спрямовані на забезпечення (1) приватних інтересів та (2) публічних інтересів учасників зазначених відносин.
Література:

Підручники/навчальні посібники: 1-8.

Збірники зарубіжного законодавства; науково-практичні коментарі: 5-6, 10, 11, 23.

Додаткова література: 9, 16, 20, 22-25, 27, 34, 44, 50, 54, 78, 99, 100, 107.
Тема 2 (лекція). Транснаціональне комерційне право (3 год.)

Тенденція до зближення комерційного законодавства зарубіжних країн та форми такої уніфікації.

Форми (уніфікація, гармонізація, адаптація, апроксимація, імплементація) шляхи) та способи зближення комерційного права зарубіжних країн (участь в універсальних конвенціях та міжнародних економічних союзах, прийняття типових або модельних законів для низки країн, укладення державами дво- та багатосторонніх договорів з питань комерційної діяльності тощо).

Завдання для самостійної роботи:

Визначити чинники, які зумовлюють зближення комерційного права різних країн.

Порівняти транснаціональне комерційне право з міжнародним приватним правом щодо сфери, с уб’єктів, об’єктів, методів, джерел та мети правового регулювання.

Порівняти ЄС та СНД з точки зору ступеня та форм зближення законодавства держав-учасниць.


Література:

Підручники/навчальні посібники: 1-8.

Збірники зарубіжного законодавства; науково-практичні коментарі: 3, 4, 17, 20.

Додаткова література: 4, 8, 11-14, 19, 36, 42, 47, 48, 59, 65, 68, 74-77, 80, 84, 100, 109.
Тема 3 (лекція). Суб’єкти комерційного права зарубіжних країн ( 5 год.)

Поняття і ознаки суб’єктів комерційного права. Види суб’єктів комерційного права за різними класифікаціями.

Поняття комерсанта (підприємця). Основні права і обов’язки, що спеціально покладаються на комерсанта.

Торгова/державна реєстрація індивідуальних і колективних комерсантів. Мета і основні принципи такої реєстрації. Порядок торгової реєстрації комерсантів.

Легальне та доктринальне визначення поняття “підприємство”. Основні ознаки підприємства.

Торгові/господарські товариства як суб’єкти комерційного права. Види господарських товариств. Правове становище повного товариства (партнершіп - за англо-американським законодавством). Правове становище командитного товариства (партнершіп з обмеженою відповідальністю за англо-американським законодавством). Правове становище акціонерного товариства (підприємницької корпорації - за законодавством США, компанії - за законодавством Англії). Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю.

Правове становище виробничих кооперативів.

Державні суб’єкти підприємництва (казенні підприємства, державні акціонерні товариства та ін.); особливості їх правового становища.

Групи підприємств та їх види (об’єднання підприємств зі статусом юридичної особи, договірні групи підприємств, групи суб’єктів підприємництва, пов’язані відносинами залежності). Правове регулювання відносин залежності, що складаються в таких групах/об’єднаннях між контролюючим і залежним підприємством.
Завдання для самостійної роботи:

Визначити: 1. Спільні та відмінні риси торгової реєстрації країн розвинених ринкових відносин та державної реєстрації суб’єктів підприємництва країн перехідної економіки.

 2. Особливості правового статусу компаній та товариств (partnership) за правом Англії.

 3. Характерні риси публічного підприємства та його аналогів в країнах перехідної економіки.

 4. Правові механізми захисту інтересів залежних підприємств в їх групах (холдингових та ін.).


Література:

Підручники/навчальні посібники: 1-8.

Збірники зарубіжного законодавства; науково-практичні коментарі: 1, 2, 5, 8, 12-14, 18, 19, 21, 22, 24.

Додаткова література: 3, 9, 18, 28, 31, 32, 37-42, 44, 49, 50, 54, 56, 66, 67, 69, 72, 73, 78, 88, 89, 93, 97, 98, 103-106.
Тема 4 (лекція). Правове регулювання майнових відносин в комерційному праві зарубіжних країн (2 год.)
Основні засади регулювання майнових відносин в зарубіжних країнах та особливості, притаманні для країн СНД (похідні правові титули майна – право господарського відання та право оперативного управління; приватизація державного та комунального/муніципального майна).

Поняття та зміст права власності за комерційним правом зарубіжних країн. Принцип недоторканості приватної власності та його обмеження з метою захисту публічного інтересу.

Об’єкти права власності в сфері комерційної діяльності. Особливості правового режиму цінних паперів та обігових документів.

Особливості правового регулювання відносин власності за комерційним законодавством зарубіжних країн.

Особливості правового режиму права державної власності.

Підстави набуття права власності.

Захист права власності.

Довірча власність за законодавством Англії та США.


Завдання для самостійної роботи:

Визначити: 1. Спільні та відмінні риси в правовому регулюванні майнових відносин в країнах розвиненої ринкової економіки та країнах СНД.

 2. Принципи правового регулювання майнових відносин в країнах ринкової економіки.

 3. Спільні та відмінні риси інституту довірчої власності за англосаксонським правом та його аналогів в законодавстві країн романо-германської правової традиції.


Література:

Підручники/навчальні посібники: 1-8.

Збірники зарубіжного законодавства; науково-практичні коментарі: 5-7, 12, 20.

Додаткова література: 3, 5, 10, 11, 21-25, 31, 44, 50, 53, 60-61, 64, 67, 78, 94-96, 101.
Тема 5 (лекція). Комерційний (господарський) договір в праві зарубіжних країн
Поняття торгової (комерційної) угоди (договору). Функції торгової угоди (договору). Види торгових угод (договорів). Порядок укладення торгових договорів та умови їх дійсності. Способи забезпеченні виконання торгових (комерційних) договорів. Виконання торгових угод (договорів).

Особливості господарського договору відповідно до законодавства держав-учасниць СНД.Договір на реалізацію майна: поняття, види, джерела правового регулювання, порядок укладання, сторони, зміст, правові засоби захисту інтересів сторін у разі порушення договірних зобов’язань. Особливості договору купівлі-продажу в міжнародній торгівлі.

Договори на користування майном: поняття, види (оренди, лізингу, концесії), сторони, права та обов’язки сторін, припинення договору.

Підрядні договори: поняття, види, сфери застосування в комерційній діяльності; права та обов’язки сторін; відповідальність за невиконання умов договору; припинення договору.

Договори про спільну підприємницьку діяльність: поняття, види (про кооперацію, консорціуму, про спільну інвестиційну діяльність), права та обов’язки сторін; відповідальність за невиконання умов договору; припинення договору.

Посередницькі договори: поняття, види (доручення, комісії, агентський), зміст, зобов’язання сторін, відповідальність за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань.

Особливості інших видів комерційних договорів (про виключну продаж товарів, франчайзингу, договір про факторинг), що використовуються у сфері сучасного підприємництва/комерційної діяльності.


Завдання для самостійної роботи:

Визначити: 1. Принципи договірного права зарубіжних країн (зокрема країн розвинених ринкових відносин та країн перехідної економіки).

 2. Поняття та ознаки комерційного договору.

 3. Спільні та відмінні ознаки комерційного та господарського договорів.

 4. Тенденції правового регулювання договірних відносин в комерційному праві зарубіжних країн протягом останніх десятиліть.

 5. Критерії класифікації комерційних договорів та види останніх залежно від певних критеріїв.

Література:

Підручники/навчальні посібники: 1-8.

Збірники зарубіжного законодавства; науково-практичні коментарі: 3-7, 9, 11, 12, 22.

Додаткова література: 1, 5, 10, 13, 15-17, 31, 43-45, 50, 56-62, 67, 70, 75, 78, 80, 82, 86, 87, 92, 101, 108.
Тема 6 (лекція). Державне регулювання конкуренції та монополістичної діяльності (2,5 год.).

Поняття конкуренції та монополізму за зарубіжним законодавством. Необхідність та принципи державного регулювання конкуренції та монополізму за кордоном.

Недобросовісна конкуренція: поняття; основні критерії оцінки; форми прояву; правові засоби боротьби з недобросовісною конкуренцією.

Правове регулювання монополістичної діяльності: організаційно-правові форми монополій; види монополістичної комерційної діяльності; державний нагляд за монополістичною практикою; санкції за порушення антимонопольного законодавства; механізми розгляду спорів про монополістичну практику.Завдання для самостійної роботи:

Визначити: 1. Причини та основні засади державного регулювання конкуренції та монополістичної діяльності.

 2. Спільні та відмінні ознаки недобросовісної конкуренції та монополістичних зловживань.

 3. Види санкцій/відповідальності, що передбачені зарубіжним законодавством за акти недобросовісної конкуренції та монополістичні зловживання, й порядок їх застосування.

Література:

Підручники/навчальні посібники: 1-8.

Збірники зарубіжного законодавства; науково-практичні коментарі: 8, 20, 22, 23.

Додаткова література: 7, 26, 35, 44, 51, 52, 63, 78, 83, 85, 91, 100, 110.

4.1.2. Зразки тестів для модульного контролю та експрес-опитування:
Тест 1

Які акти Європейського Союзу встановлюють обов’язкові для всіх держав-членів ЄС правила без необхідності їх імплементації в національне законодавство цих країн?

А. Директиви.

Б. Регламенти.

В. Рішення Суду ЄС з конкретних справ.
Тест 2

В якому розумінні використовується поняття «комерційна діяльність»?

А. Безпосереднє здійснення діяльності з виробництва та/або продажу товарів, робіт, послуг, що здійснюється за будь-якої соціально-економічної мети.

Б. Організація та безпосереднє здійснення діяльності з виробництва та/або продажу за плату товарів, робіт, послуг.

В. Безпосереднє здійснення діяльності з виробництва та/або продажу товарів, робіт, послуг, що здійснюється з метою отримання прибутку.
Тест 3

В який період розвитку комерційного права основними його джерелами були торговельні звичаї та судові рішення з торговельних справ?

А. Італійський.

Б. Французький.

В. Німецький.

Тест 4

В який період розвитку комерційного права починається його кодифікація ?

А. Італійський.

Б. Французький.

В. Німецький.

Тест 5

А. Для якої групи країн характерними є такі похідні від права власності правові титули майна, як право господарського відання та право оперативного управління?

А. Держави-члени ЄС.

Б. Всі держави, що утворилися на теренах СНД.

В. Держави-учасниці СНД.

Г. Держави Центральної та Східної Європи.Тест 6

Яка риса є характерною для відносин довірчої власності?

А. Неподільне панування довірчого власника над переданим йому на праві довірчої власності майном.

Б. Цілковита залежність довірчого власника від вказівок установника.

В. Розщеплення повноважень власника між учасниками відносин довірчої власності.

Тест 7

Для якої комерційної організації характерною ознакою є наявність в її складі двох категорій учасників з різним правовим статусом?

А. Товариство з обмеженою відповідальністю.

Б. Акціонерна командита.

В. Повне товариство.

Г. Державне акціонерне товариство.Тест 8

Щодо якого із зазначених договорів найбільш повно дотримуються принципи рівності сторін та свободи договору?

А. Публічний договір (контракт).

Б. Стандартний договір.

В. Договір про створення торгового товариства.

Тест 9

Якому договору за комерційним правом зарубіжних країн відповідає договір комерційної концесії відповідно до українського законодавства?

А. Договір факторингу.

Б. Агентський договір.

В. Договір франчайзингу.

Г. Договір про консорціум.Тест 10

В якій з комерційних організацій найбільш повно віддзеркалені риси об’єднання капіталів?

А. Повне товариство.

Б. Товариство з обмеженою відповідальністю.

В. Командитне товариство.

Г. Акціонерне товариство.

Д. Кооператив.

Тест 11

До якого виду антиконкурентно-монополістичної практики належить створення холдингової компанії?

А. Договірна.

Б. Корпоративна (з використанням інституту торгових товариств).

В. Недобросовісна конкуренція.

Г. Дискримінаційна торгівлі.


Тест 12

Які з актів ЄС передбачають імплементацію відповідних норм у національне законодавство держав-членів ЄС?

А. Римський договір.

Б. Директиви.

В. Регламенти.

Г. Рішення Суду ЄС з конкретних справ.Тест 13

В який період розвитку комерційного права закон стає його основним джерелом?

А. Італійський.

Б. Французький.

В. Німецький.

Тест 14

Який з названих способів гармонізації комерційного права забезпечує участь в цьому процесі найбільшої кількості країн?

А. Прийняття типового закону кількома країнами.

Б. Створення міжнародної регіональної організації економічного спрямування.

В. Прийняття (підписання) універсального договору (конвенції).

Тест 15

До якого різновиду договорів належить агентський договір?

А. Підрядні договори.

Б. Організаційні договори.

В. Посередницькі договори.

Г. Договори на реалізацію майна.Тест 16

Яка риса є характерною для відносин довірчої власності?

А. Наявність лише однієї особи, що має усі повноваження власника щодо довірчого майна.

Б. Виключно договірні засади встановлення відносин довірчої власності між установником, довірчим власником і бенефіціаріями.

В. Обов’язок довірчого власника передати всі вигоди від експлуатації довірчого майна бенефіціаріям.

Тест 17

В яких країнах поширеними є такий різновид договорів на реалізацію майна, як договір поставки?

А. Держави-члени Європейського Союзу.

Б. Сполучені Штати Америки.

В. Німеччина.

Г. Держави-учасниці СНД.Тест 18

Яке з наведених порушень належить до актів недобросовісної конкуренції?

А. Створення холдингової компанії.

Б. Укладення між кількома суб’єктами комерційної діяльності угоди про розподіл ринків збуту товарів, що ними виробляються.

В. Підкуп працівника конкурента з метою отримання комерційної таємниці конкурента.

Г. Встановлення підприємством-монополістом монопольно високих цін на свої товари.Тест 19

Яка з комерційних організацій виникла в результаті поєднання рис акціонерного та повного товариства?

А. Командитне товариство.

Б. Виробничий кооператив.

В. Державне акціонерне товариство.

Г. Товариство з обмеженою відповідальністю.Тест 20

В яких комерційних організаціях діє демократичний (рівність прав і можливостей) принцип участі її членів/учасників в управлінні (веденні справ) та розподілі прибутку?

А. Виробничий кооператив.

Б. Акціонерне товариство.

Б. Товариство з обмеженою відповідальністю.

Г. Командитне товариство.Тест 21

Для якого з договорів характерним є нерівність сторін?

А. Договір про створення товариства.

Б. Договір консорціуму.

В. Договір підряду.

Г. Публічний контракт.Тест 22

В якому порядку застосовуються санкції за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства?

А. Виключно судовому.

Б. Виключно адміністративному.

В. Із застосуванням адміністративної та судової процедур.

Г. Шляхом звернення до адміністративних та судових органів (з домінуванням першої чи другої – залежно від вимог національного законодавства).


4. Питання до заліку


 1. Предмет і методи комерційного права зарубіжних країн.

 2. Поняття комерційних відносин.

 3. Основні етапи становлення та розвитку комерційного права.

 4. Трансформація змісту поняття комерційного права протягом всього періоду його розвитку.

 5. Поняття комерційного право зарубіжних країн на сучасному етапі його ровизку.

 6. Принципи комерційного права зарубіжних країн.

 7. Предмет і методи комерційного права зарубіжних країн.

 8. Сучасні тенденції правового регулювання комерційних відносин в зарубіжних країнах.

 9. Джерела комерційного права зарубіжних країн.

 10. Джерела комерційного права зарубіжних країн: загальні тенденції та основні відмінності.

 11. Форми зближення комерційного права зарубіжних країн.

 12. Шляхи зближення комерційного права зарубіжних країн.

 13. Поняття та ознаки транснаціонального комерційного права.

 14. Принципи транснаціонального комерційного права.

 15. Комерційне право Європейського Союзу.

 16. Комерційне право СНД.

 17. Поняття та ознаки суб’єктів комерційного права зарубіжних країн.

 18. Види суб’єктів комерційного права зарубіжних країн.

 19. Поняття комерсанта (підприємця) та його правове становище.

 20. Поняття підприємства за комерційним правом зарубіжних країн (Поняття підприємства за зарубіжним законодавством (країн ринкової економіки та країн СНД).

 21. Поняття підприємства за законодавством держав-учасниць СНД.

 22. Порядок набуття статусу комерсанта (підприємця)

 23. Поняття торгових товариств за комерційним правом зарубіжних країн.

 24. Класифікація торгових товариств (Види торгових товариств за комерційним правом зарубіжних країн).

 25. Об’єднання капіталів: ознаки, види, особливості правового регулювання.

 26. Особливості правового становища акціонерного товариства за комерційним правом зарубіжних країн.

 27. Органи управління акціонерним товариством за комерційним правом зарубіжних країн.

 28. Особливості правового становища товариства з обмеженою відповідальністю за комерційним правом зарубіжних країн.

 29. Персональні торгові товариства: ознаки, види, особливості правового регулювання.

 30. Особливості правового становища повного товариства за комерційним правом зарубіжних країн.

 31. Особливості правового становища командитного товариства за комерційним правом зарубіжних країн.

 32. Особливості правового становища виробничих кооперативів за комерційним правом зарубіжних країн.

 33. Правове становище груп (об’єднань) підприємств господарських за комерційним правом зарубіжних країн.

 34. Державні суб’єкти господарювання за комерційним правом зарубіжних країн.

 35. Основні засади регулювання майнових відносин в зарубіжних країнах.

 36. Поняття права власності за комерційним правом зарубіжних країн.

 37. Основні тенденції регулювання відносин власності в країнах ринкової економіки.

 38. Диференціація правового регулювання відносин власності за комерційним правом зарубіжних країн.

 39. Спільні та відмінні риси правового регулювання майнових відносин в країнах розвиненої ринкової економіки (ЄС, зокрема) та держав-учасниць СНД.

 40. Обмеження повноважень власника за комерційним правом зарубіжних країн.

 41. Спільні та відмінні риси правового регулювання майнових відносин в країнах розвиненої ринкової економіки (ЄС, зокрема) та держав-учасниць СНД.

 42. Об’єкти права власності за комерційним правом зарубіжних країн.

 43. Підстави набуття права власності за комерційним правом зарубіжних країн.

 44. Правовий режим нерухомого майна за комерційним правом зарубіжних країн.

 45. Поняття права довірчої власності за англо-саксонським правом.

 46. Сфера застосування інституту довірчої власності за англо-саксонським правом.

 47. Суб’єкти права довірчої власності за англо-саксонським правом.

 48. Правове становище довірчого власника за англо-саксонським правом.

 49. Особливості правового становища бенефіціарія (бенефіціаріїв) у відносинах довірчої власності за законодавством країн англо-саксонської правової традиції.

 50. Поняття та ознаки комерційного договору за комерційним правом зарубіжних країн.

 51. Ознаки комерційного договору.

 52. Основні засади регулювання договірних відносин у сфері комерційної діяльності.

 53. Види комерційних договорів за зарубіжним законодавством.

 54. Порядок укладання комерційних договорів.

 55. Форма комерційного договору.

 56. Основні засади виконання комерційних договорів.

 57. Поняття економічної конкуренції та монополізму.

 58. Позитивні та негативні риси економічної конкуренції та монополізму.

 59. Поняття монопольного становища за комерційним правом зарубіжних країн.

 60. Правове регулювання економічної конкуренції та монополістичної діяльності за комерційним правом зарубіжних країн: основні засади (причини, мета, форми регулювання).

 61. Принципи регулювання відносин у сфері економічної конкуренції та монополістичної діяльності за комерційним правом зарубіжних країн.

 62. Основні підходи до регулювання відносин у сфері економічної конкуренції, що застосовуються в зарубіжному комерційному праві.

 63. Види порушень у сфері економічної конкуренції

 64. Поняття та види недобросовісної конкуренції за комерційним правом зарубіжних країн.

 65. Види зловживань монопольним становищем за комерційним правом зарубіжних країн.

 66. Порядок розгляду справ про порушення антимонопольного та конкурентного законодавства згідно з комерційним правом зарубіжних країн.

 67. Відповідальність за порушення антимонопольного і конкурентного законодавства за комерційним правом зарубіжних країн.


6.1. Підручник/навчальні посібники

 1. Бушев А.Ю., Макарова О.А., Попондопуло В.Ф. Коммерческое право зарубежных стран: Учебное пособие / Под общ.ред. В.Ф. Попондопуло. – СПб.: Питер, 2003. – 288 с.

 2. Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учеб. Т. П / Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Международные отношения, 2005. – 640 с.

 3. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учеб. пособ. / Под общ. ред. В.В. Безбаха, В.К. Пучинского. - М.: МЦФЭР, 2004. - 896 с.

 4. Гражданское и торговое право капиталистических государств. / Учебник для высших учебных заведений / Под ред. Е. А Васильева.- М.: Междунар. отнош., 1993. - 556 с.

 5. Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн.- К.: Ділова Україна. – 351 с.

 6. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 311 с.

 7. Предпринимательское право Российской Федерации / Отв. ред. Е.П.Губин, П.Г.Лахно. – М.: Юристъ, 2006. – 1001 с.

 8. Шимон С.І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: Навч. посіб. (Курс лекцій). – К.: КНЕУ, 2004. – 220 с.6.2. Збірники зарубіжного законодавства; науково-практичні коментарі (з.з.з.)


 1. Агеев А.Б. Акционерное законодательство Швейцарии: Постатейный материал. – М.: Статут, 2005. – 237 с.

 2. Акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью. Сборник зарубежного законодательства /Составитель, отв. ред В.А. Туманов.- М.: Изд-во БЕК, 1995.- 290 с.

 3. Внешнеэкономический договор: материалы Международной торговой палаты и др. неправительственных организаций.- К.: Либідь, 1991.- 143 с.

 4. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров.- М.: Юрид. лит., 1997.- 320 с.

 5. Германское право. Часть 2. Торговое уложение и другие законы. Пер. с нем..- М.: Международный центр финансово-экон.развития, 1996.- 413 с.

 6. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / Пер. с франц. В. Захватаев / Предисловие А. Довгент, В. Захватаев / Приложение 1-4: В. Захватаев / Отв. ред. А. Довгерт. – К.: Истина, 2006. – 1008 с.

 7. Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран. Сборник нормативных актов. Гражданские и торговые кодексы: Учебное пособие / Под ред. В.К. Пучинского, М.И. Кулагина.- М., 1986.- 289 с.

 8. Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран. Сборник нормативных актов. Законодательство о компаниях, монополиях и конкуренции: Учебное пособие / Под ред. В.К. Пучинского, М.И. Кулагина.- М., 1987.- 258 с.

 9. Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран, Сборник нормативных актов. Обязательственное право: Учебное пособие / Под ред. В.К. Пучинского, М.И. Кулагина.- М., 1989.- 435 с.

 10. Законодательство зарубежных государств. Обзорная информация.- М., 1991.- Вып. 10.

 11. Единообразный Торговый кодекс США. Пер. с англ..- М.: Международный центр финансово-экон. развития, 1996.- 427 с.

 12. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первой / Под ред. О.Н. Садикова.- М.: Юринформцентр, 1995.- С. 445.

 13. Комментарий к Федеральному Закону “Об акционерных обществах” / Под ред. Тихомирова М. Ю.- М.: Юринформцентр, 1996.- 397 с.

 14. Комментарий к Федеральному Закону “Об обществах с ограниченной ответственностью” / Под ред. Залесского В. В.- М. 1998.- 239 с.

 15. Контрактное право. Мировая практика. Собрание документов в 3-х томах / Под ред. Г.В. Петровой.- М., 1992.

 16. Коряковцев В.Г. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» / В.Г. Коряковцев. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. – 528 с.

 17. Міжнародне приватне право. В 2-х томах / Відп.ред. та упорядники А. Довгерт та В. Крохмаль.- Київ: “Port-Royal”, 2000. Т. 1 – 992 с.; Т. 2. – 1312 с.

 18. Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління (збірник кодексів та принципів).- К.: Міжнародна фінансова корпорація, 2002.- 247 с.

 19. О предприятиях и организациях всех форм собственности. Сборник законодательных и нормативных документов.- М.: БУКВИЦА, 1998.- 416 с.

 20. Парижская конвенция по охране промышленной собственности // Интеллектуальная собственность. В 2-х книгах. Кн. 2 Промышленная собственность / Сост. и коммент. В. Ф. Чигир-Мн.- М.: Амалфея, 1997.

 21. Правила Европейского экономического сообщества о деятельности компаний и других юридических лиц // Законодательство зарубежных стран. Обзорная информация.- М., 1989.- Вып. 4.

 22. Правовий прогрес через порівняльне право: проблеми розбудови комерційного законодавства України на тлі досвіду Сполучених Штатів Америки. Матеріали міжнародного симпозіуму. В 4-х книгах. - К.: Інститут менеджменту “Львів”, 1993 р.

 23. Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты.- М., 1993.- 576 с.

 24. Тевлюкина М.В. Комментарий к Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (постатейный) / М.В. Телюкина. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 656 с.


6.3. Додаткова література (д.л.):


 1. Ансон В. Договорное право. Пер с англ.- М.: Юрид. лит., 1984.- 463 с.

 2. Барышева А. В., Сухотин Ю. В., Богачев В. Н. и др. Монополизм и антимонопольная практика.- М., 1994.

 3. Батлер У. Э., Гаши-Батлер М. Е. Корпорации и ценные бумаги по праву России и США.- М.: Зерцало, 1997.- С.127.

 4. Бєгловек О. Економічне право Європейського Союзу. – К.: Таксон, 2003. – 764 с.

 5. Беневоленская З. Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства.- СПб: Юридический центр Пресс, 2002.- 282 с.

 6. Берман Г.Дж. Западная традиция права: Эпоха формирования.- М., Изд-во Моск. Ун-та, 1994.- 592 с.

 7. Бильденс А. Основные черты германского и европейского антимонопольного права // Основы немецкого хозяйственного и торгового права.- М.: Изд-во БЕК, 1995.- С. 63-75.

 8. Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства: теорія і практика: Монографія. – К.: ВГЦ КНУ ім..Т.Шевченка, 2008. - 318 с.

 9. Богатых Е. Гражданское и торговое право: от древнего римского к современному российскому. Часть 1.- М., 1996.- 191 с.

 10. Богуславский М. М.. Иностранные инвестиции: правовое регулирование.- М.: Изд-во “БЕК, 1996.- 445 с.

 11. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности (комментарий).- М.: Прогресс, 1997.

 12. Борко Ю. Европейский Союз на пороге ХХ1 века. Выбор стратегического развития. – М.: Едиториал УРСС, 2001. – 472 с.

 13. Буглай В. Международные экономические отношения.- М.: Финансы и статистика, 1997.- 160 с.

 14. Брагинский М. И. Общее учение о хозяйственных договорах.- М.: Наука и техника, 1967.- 260 с.

 15. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения.- М.: Изд-во “Статут”, 1997.- 682 с.

 16. Буйи М. Торговое право. Словарь французских терминов/ Пер. с франц. Е.В. Азимовой.- М.: Междунаро.отношения, 1993.- 272 с.

 17. Ведель Ж. Административное право Франции.- М., 1973.

 18. Винник О. Нетрадиционные способы защиты прав акционеров (опыт Соединенных Штатов Америки) // Предпринимательство, хазяйство и право.- 1997.- № 5. – С. 10-14.

 19. Гармонизация законодательства Украины и международная интеграция: внешнеэкономический аспект. Сб.научных трудов. – Донецк: Юго-Восток, 2006. – 234 с.

 20. Государственное регулирование экономики в современном мире.- М., 1971.

 21. Государственное предпринимательство в развитых капиталистических странах. Часть 1.- М., 1986.

 22. Гражданское и торговое право капиталистических стран / Под ред. Генкина Д. М.- М., 1949.

 23. Гражданское и торговое право капиталистических государств / Под ред. Яичкова К. К. - М., 1966.

 24. Гражданское и торговое право капиталистических стран / Под ред. Мозолина В. П. и Кулагина М. И.- М., 1980.

 25. Гражданское и торговое право капиталистических государств / Учебник для высших учебных заведений. В 2-х частях / Под ред. Р.Л. Нарышкиной.- М.: Междунар. отнош., 1983-1984 г.г.

 26. Гурне Бернар. Державне управління: Пер з фран.- К.: Основи, 1998.- 165 с.

 27. Давид Р., Жофре-Спинози К. Основные правовые системы современности.- М.: Международные отношения, 1999.- 400 с.

 28. Демб А., Нойбауер Ф.-Ф. Корпоративне управління. Віч-на-віч з парадоксами.- К.: Основи, 1997.- 302 с.

 29. Дойников И. В. Правовое регулиование государственного предпринимательства: Учебно-методическое пособие.- М., 2001.- 112 с.

 30. Долинская В. В. Акционерное право. Учебник /отв. ред. Кабалкин А. Ю. - М.: Юрид. лит., 1997.- 352 с.

 31. Жамен С., Лакур Л. Торговое право / Под общ. ред. К. Лобри / Пер. с фран.- М.: Междун. Отнош., 1993.- 251 с.

 32. Жанайдаров И.У. Проблемы реализации права государственной собственности.- Алматы: Казахстан, 1994.- 262 с.

 33. Журавлев Ю. Страхование во внешнеэкономических связях.- М.: Анкил, 1992.- 110 с.

 34. Загайнова С. К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. - М.: Изд-во НОРМА, 2002.- 176 с.

 35. Зименова О. Н. Правовые средства пресечения недобросовестной конкуренции // Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран. Сб. нормативных актов: законодательство о компаниях, монополиях и конкуренции: Учебное пособие / Под ред. В. К. Пучинского, М. И. Кулагина.- М., 1987.- С. 206-211.

 36. Ильин Ю.Д. История и право Европейского Союза: Учебное пособие. – Харьков: Консум, 1998. – 156 с.

 37. Ионцев М. Г. Акционерные общества: Правовые основы. Имущественные отношения. Управление и контроль. Защита прав акционеров.- М.: “Ось-89”, 2002.- 512 с.

 38. Кашанина Т. В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование внутрифирменной деятельности. Учебник для вузов.- М.: Издательская группа ИНФРА-М - КОДЕКС, 1995.- 554 с.

 39. Кашанина Т.В. Корпоративное право. Учебник для вузов.- М.: НОРМА, 1999.- 802 с.

 40. Кібенко О.Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: персективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України. Серія: «Юридичний радник». – Х.; Страйд, 2005. – 432 с.

 41. Кібенко О., Пендак Сарбах А. Право товариств (company law): порівняльно-правовий аналіз acquis ЄС та законодавства України. – К.: Юстініан, 2006. – 494 с.

 42. Кибенко Е. Глобальная реформа корпоративного права ЄС// http://www.eclc.gov.ua/new/html/ukr/6/article_kibenko.html

 43. Комаров С. Ответственность в коммерческом обороте.- М.: Юрид. лит., 1991.- 208 с.

 44. Коммерческое право. Учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, В. Ф. Яковлевой.- СПб: Изд-во С.-Петербургского университета, 1997. - 517 с.

 45. Контракт с инофирмой. Энциклопеция международных контрактных отношений.- С.-Пб.: Олбис, Сатис, 1995.- 608 с.

 46. Кравець І. Промислово-фінансові групи : правовий аналіз українського та зарубіжного досвіду / І. Кравець // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 8. – С. 62–65.

 47. Кравець І. М. Європейська комісія як суб’єкт організаційно-господарських повноважень Європейського Союзу / І. М. Кравець // Проблемні питання цивільного та господарського права : матеріали ІІ Міжнар. студентської наук.-практ. конф. студентів та аспірантів. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – С. 410–412.

 48. Кравець І. Суб’єкти, що здійснюють організаційно-господарські повноваження у праві Європейського Союзу / І. Кравець // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 3. – С. 85–88.

 49. Кулагин М. И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо // Кулагин М.И. Избранные труды.- М.: Статут, 1997.- С. 16-183.

 50. Кулагин М. И. Предпринимательство и право: опыт Запада.- М.: Изд-во “Дело”, 1992.- 144 с..

 51. Мамутов В. К. Антимонопольное регулирование за рубежом // Экономико-правовые проблемы состязательности.- К., 1994.- С. 43-53.

 52. Кузьмін Р.І. Антимонопольне регулювання в господарчому праві Японії. Автореферат диссертації ... канд. юрид. наук.- Донецьк, 1997.

 53. Лазар Я. Собственность в буржуазной правовой теории.- М., 1985.

 54. Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты.- М.: Юристъ, 1997.- 140 с.

 55. Лишенко В. И., Хахулин В.В. Экономико-правовое обеспечение развития субъектов малого предпринимательства (зарубежный опыт и перспективы его использования в Украине).- Донецк: Юго-Восток, 2001.- 456 с.

 56. Мамутов В. К., Чувпило О. О.. Господарче право зарубіжних країн.- К.: Ділова Україна.- 351 с.

 57. Международная торговля: финансовые операции, страхование и др. усглуги.- К., 1994.- 480 с.

 58. Мельников В. С. Институт сделки в российском гражданском праве: современные подходы и проблемы.- М.: МГИ им. Дашковой Е. Р., 2001.- 274 с.

 59. Мережко А. Транснациональное торговое право. – К.: Таксон, 2002. – 464 с.

 60. Методологічні засади охорони та захисту майнових прав осіб в Україні та ЄС: монографія / За заг.ред.чл.-кор. АПрН України О.Д.Крупчана. – Тернопіль: Вид-во «Підручники та посібники», 2008. – 160 с.

 61. Михеева Л. Ю. Доверительное управление имуществом / Под ред. Чернова В. М.- М.: Юристъ, 1999.- 176 с.

 62. Мозолин В. П., Фарнспорт Е. А. Договорное право в СССР и США. История и общие концепции.- М., 1988.

 63. Монополизм и антимонопольная политика. – М.: Наука, 1994. – 240 с.

 64. Нарышкина Р. Л. Доверительная собственность в праве Англии и США.- М., 1965. - 37 с.

 65. Ніцький договір та розширення ЄС / За ред. С. Шевчука. – К.: Логос, 2001. – 196 с.

 66. Окумура Х.. Корпоративный капитализм в Японии.- М., 1986.- 252 с.

 67. Основные институты гражданского права зарубежных стран. – Сравнительно-правовое исследование. Руководитель авторского коллектива – д.ю.г. В.В. Залесский. – М.: Изд-во НОРМА, 1999. – 648 с.

 68. Основы договорных отношений в экономическом пространстве СНГ.- М.: Филинъ, 1997.- 768 с.

 69. Основы немецкого торгового и хозяйственного права.- М.: БЕК, 1995. – 288 с.

 70. Особенности имущественного страхования (опыт Швейцарии).- М.: Анкил, 1994.- 32 с.

 71. Плешков А. Очерки зарубежного страхования.- М.: Анкил, 1997.- 200 с.

 72. Полковников Г.В. Английское право о компаниях: Закон и практика: Учебное пособие.- М., 2000.- 240 с.

 73. Портной К. Правовое положение холдингов в России / Научно-практическое пособие. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 304 с.

 74. Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та Україні: Навч.посібник / Безручко Ю.В., Вінник О.М., Глотов М.О.. - К.: Центр учбов. літ-ри, 2007. – 194 с.

 75. Право Европейського Союза: Правовое регулирование торгового оборота: Учебное пособие / Под ред. В.В. Безбаха, А.Я. Капустина, В.К. Пучинского.- М.: Изд-во ЗЕРЦАЛО, 1999.- 400 с.

 76. Право Европейского Союза: Учебник / Под ред. С. Кашкина. – М.: Юристъ, 2004. – 925 с.

 77. Правові й економічні аспекти вступу України до Світової організації торгівлі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Редкол.: Мамутов В.К. (відпов.ред.) та ін. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток», 2006. – 197 с.

 78. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. В 2-х томах / Отв. ред. О. М. Олейник. Т. 1.- М.: Юристъ, 2000.- 727 с.; Т. 2.- М.: Юристъ, 2002.- 666 с.

 79. Предприятие: внутренняя и внешняя хозяйственная деятельность.- М., 1991.

 80. Принципы международных коммерческих договоров. М., 1996.- 328 с.

 81. Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Эвропы /Под общ. ред. Е.Б. Кубко, В.В. Цветкова. – К.: Юринком Интер, 2003. – 528 с.

 82. Розенберг М. Контракт междунродной купли-продажи: Комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров. Изд. 2-е, испр. (1-й завод).- М.: Статут, 2004 – 352 с.

 83. Саниахметова Н. Конкурентное законодательство в государствах с развитой рыночной экономикой // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 4. – С. 5-7.

 84. Свобода П. Вступ до Європейського права. Пер.з чеської. – К.: Видавництво «К.І.С.», 2006. – 280 с.

 85. Скордамалья В., Саніахметова Н.О., Мельник С.Б. Конкурентне право. – К.: ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка, 2004. – 240 с.

 86. Страхование в промышленности (ФРГ).- М.: Анкил, 1993.- 124 с.

 87. Страховое право.- Краснодар, 1994.- 164 с.

 88. Сумской Д. А. Статус акционера по континентальному праву.- М. : Издательство МГСУ “Союз”, 2001.- 167 с.

 89. Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный анализ).- М.: Изд-во СПАРК, 1996.- 112 с.

 90. Татам Алан. Право Європейського Союзу: Підручник.- К.: Абрис; Будапешкт COLPI/OSI, 1998.- 424 с.

 91. Тотьев К.Ю. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции). – М.: Узд-во РДЛ, 2000. – 352 С.

 92. Тынель А., Функ, В. Хвалей. Курс международного торгового права.- Минск: Амалфея, 1999.- 704 с.

 93. Цепов Г.В. Акционерные общества: теорія и практика: Учебное пособие. – М.: ТК Велби, узд-во Проспект, 2008. – 200 с.

 94. Фрідман Р., Рапачинський А.; Ерл Дж. та ін. Приватизація в Центральній Європі. Пер. з англ. – К.: Основи, 1994. – 301 с.

 95. Фрідман Р., Рапачинський А.; Ерл Дж. та ін. Приватизація в Росії, Україні та країнах Балтії. Пер. з англ. – К.: Основи, 1994.- 319 с.

 96. Фрідман Р., Рапачинський А.. Приватизація у Східній Європі: чи всі можливості держави вичерпано?.- - К.: Основи, 1994.- 276 с.

 97. Функ Я.И. Виды хозяйственных обществ и товариществ в праве Республики Беларусь (в сравнении с правом России, Франции, ФРГ, США и Англии): с образцами учредительных документов ЩАЩ, ЗАО, ООО, ОДО, полного товарищества, совместного общества с ограниченной ответственностью, а также иностранного унитарного предприятия (в качестве сравнительного образца / Институт повышения квалификации и переподготовки судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского государственного университета. – Минск, 2004. – 360 с.

 98. Функ Я.И., Михальченко В.А., Хвалей В.В. Акционерное общество: история и теория (Диалектика свободы).- Минск: Амалфея, 1999.- 608 с.

 99. Харитонова О. І., Харитонов Є. О. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції.- Х.: “Одісей”, 2002.- 592 с.

 100. Шапира Ж. Международное право предпринимательской деятельности. Пер. с франц. Островской Е.П. и Малькова Д.Г. – М.: АО Издат. группа “Прогресс”, 1993.- 159 с.

 101. Шарп У. Инвестиции.- М.: Инфра-М, 1997.- 1024 с.

 102. Шахов В. Страхование. Учебник для вузов.- М.: Юнити, 1997.- 311 с.

 103. Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства. – М.: Статут, 2009. – 320 с.

 104. Шиткина И. Предпринимательские объединения: Учебно-практическое пособие. – М.: Юристъ, 2001. – 384 с.

 105. Шиткина И. С. Холдинги. Правовой и управленческий аспекты. – М., ООО «Городец-издат», 2003. – 368 с.

 106. Шиткина И. С. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление: научно-прак. издание. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 648 с.

 107. Щекина Е.А. Правовой обычай международной торговли как источник международного частного права. – Х.: МП «Крок», 2007. – 221 с.

 108. Шмитгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли.- М., 1993.- 512 с.

 109. Щербанин Ю. Международные экономические отношения. Интеграция.- М.: Юнити, 1997.- 128 с.

 110. Яворський Я. Конкуренційне законодавство Європейського Союзу // Право України. – 2004. – № 3. – С. 50-52.Перелік скорочень
ЗМ – змістовний модуль.

ЄС – Європейський Союз

КПЗК – комерційне право зарубіжних країн.

МТ – модульне тестування

СНД – Співдружність незалежних держав

.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка