Програма з предмету «Інформаційні технології»Скачати 165.09 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір165.09 Kb.


Навчально-методичний центр

професійно-технічної освіти у Сумській області

Навчальна програма з предмету

«Інформаційні технології»

Суми-2009
Упорядники:

Н.Ю. Самойленко, методист Навчально-методичного центру ПТО у Сумській області;

В.М. Харьков, викладач ДПТНЗ «Сумський професійний ліцей будівництва та автотранспорту»;

О.М. Сухоставець, викладач ДПТНЗ «Сумський професійний ліцей харчових технологій та торгівлі»;

О.М. Пероганич, викладач ДПТНЗ «Сумський професійний хіміко-технологічний ліцей».


Рецензент

І.М. Савченко, науковий співробітник Всеукраїнського інформаційно-аналітичного центру Інституту професійно-технічної освіти АПН України

Рекомендовано Навчально-методичним центром ПТО

у Сумській області

Протокол №5 від 29 травня 2009 рокуНавчальна програма з предмету «Інформаційні технології» / Н.Ю. Самойленко, В.М. Харьков, О.М. Сухоставець, О.М. Пероганич. – Суми, 2009.

Пояснювальна записка
Інформатизація суспільства і пов’язане з нею широке розповсюдження обчислювальної техніки, засобів комунікації, методів опрацювання інформації вимагають удосконалення змісту підготовки спеціалістів, оновлення складу навчальних дисциплін, спрямованого на гуманізацію навчального процесу і гуманізацію освіти.

Швидкий розвиток в останні роки технічних і програмних можливостей персональних комп’ютерів, розповсюдження нових видів інформаційних технологій створюють реальні можливості їх використання, відкриваючи перед професійно-технічною освітою якісно нові шляхи подальшого розвитку й адаптації до потреб суспільства.

Навчальна програма з предмету «Інформаційні технології» для професійно-технічних навчальних закладів передбачає розширення і поглиблення знань з шкільного курсу «Основи інформатики», посилення його прикладної спрямованості.

Дана програма розроблена відповідно до курсу «Інформаційні технології» Державного стандарту професійно-технічної освіти з конкретних професій. Програма розроблена для груп, які навчаються на базі базової загальної середньої освіти, і розрахована на 34 години загального обсягу часу. Програма охоплює матеріал, що вміщує теоретичну і практичну (ЛПР) частини щодо ознайомлення із функціонуванням інформаційних систем у певній галузі виробництва.

Програма складається із чотирьох розділів:


  1. Використання інформаційних технологій та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва.

  2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій.

  3. Інформаційно-комунікативні технології.

  4. Інформаційні технології в майбутній професії.

Запропонований зміст, структурування матеріалу та розподіл навчальних годин має обов’язків характер для всіх професій. Зміст четвертого розділу «Інформаційні технології в майбутній професії» викладач добирає самостійно в залежності від спеціалізації навчальної групи.

Для груп, які навчаються на базі повної загальної середньої освіти, відповідно до державних стандартів з професій необхідно спланувати навчальний курс «Інформаційні технології» з розрахунку 17 годин. У курс повинні включатися всі чотири розділи, запропонованої програми «Інформаційні технології» із перерозподілом годин відповідно до спеціалізації навчальної групи. Залежно від професійної орієнтації навчальної групи, наявності програмного забезпечення викладач самостійно добирає методичні шляхи вирішення освітніх завдань курсу, вносить необхідні корективи в термін та порядок вивчення тем програми. Відповідно до обраної методики викладання курсу викладач добирає відповідні навчальні посібники та дидактичне забезпечення.

Програма курсу розрахована на вивчення інформаційних технологій за умови вільного доступу учнів професійно-технічних навчальних закладів до персональних комп’ютерів та мережі Інтернет.

Навчальна програма з предмету «Інформаційні технології» передбачає систематичне оновлення навчального матеріалу в розділі 4 «Інформаційні технології в майбутній професії» відповідно до розвитку інформаційних технологій, технічних і програмних можливостей персональних комп’ютерів та своєчасне вилучення застарілих даних, термінів та стандартів. Всі зміни в програмі мають бути розглянуті відповідною методичною комісією професійно-технічного навчального закладу та затвердження науково-методичним центром профтехосвіти.

Пропозиції та побажання щодо вдосконалення даної програми, впровадження засобів навчання, необхідних для комплексного методичного забезпечення навчального процесу просимо надсилати за адресою: 40024, вул. Прокоф’єва, 38а, м. Суми, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області.

Навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»


з/п


Тема

Кількість годин
Всього

З них на лабораторно-практичні роботиВикористання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

7


Системи управління на основі комп’ютерних технологій

7


Інформаційно-комунікаційні технології

15

4Інформаційні технології в майбутній професії

5

3
Всього годин:

34

7


Тема №1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва.

Поняття інформаційної технології. Етапи розвитку засобів інформаційної діяльності. Стан сучасного розвитку інформаційних технологій.

Чинники, що зумовлюють необхідність застосування інформаційних технологій для автоматизації виробництва. Технологічний процес. Рівні автоматизації виробництва. Структура керування технологічним процесом.

Перетворення інформації у комп’ютерних системах автоматичного керування. Числове програмне управління та його різновиди.


Поняття про автоматизоване робоче місце. Принцип будови та склад гнучких виробничих систем: гнучкі автоматизовані виробничі модулі (ГВМ), гнучкі автоматизовані виробничі комплекси (ГВК).

Визначення та принцип будови автоматизованих систем. Поняття про АСУП (автоматизована система управління підприємством), САПР (система автоматизованого проектування).

Роботизація та автоматизація виробництва на основі електронно-обчислювальної техніки. Поняття про системи автоматизації контролю, регулювання та сигналізації. Промисловий робот. Роботизовані технологічні комплекси.

Тема №2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій.

Поняття про мікропроцесори. Будова мікропроцесора. Структура пам’яті й система адресації. Система переривань. Система команд мікропроцесорів.

Поняття про контролери та логічні елементи.

Пристрої для сприйняття інформації про об’єкт керування. Датчики, їх визначення. Характеристики датчиків. Типи датчиків: аналогові датчики, бінарні, імпульсні і цифрові датчики.

Датчики переміщення, тиску, температури, частоти.

Виконавчі механізми. Двопозиційні виконавчі механізми, електромагнітні реле. Електропривід, гідро- і пневмопривід.

Обробка сигналів у системах автоматичного керування. Аналого-цифрове перетворення (АЦП), цифро-аналогове перетворення (ЦАП). Цифрова обробка сигналів.

Тема №3. Інформаційно-комунікаційні технології.

Інформаційні технології у навчанні. Програмні засоби навчального призначення. Види програмних засобів навчання.

Пошук інформації в мережі Інтернет (пошукові каталоги, каталоги-рейтинги, пошукові машини, Інтернет-портали та метапошукові машини). Освітні ресурси мережі Інтернет (електронні енциклопедії та словники, електронні бібліотеки, електронні музеї, корисні Інтеренет-ресурси навчального призначення). Правові засади використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет. Новітні освітні технології (дистанційне навчання, віртуальні університети)

Види комунікацій в Інтернеті. Електронна пошта (адреса, безкоштовна електронна скринька, правила підготовки листа, етикет в електронному листуванні).

Інтернет-розсилки (види розсилань, підписка на розсилання, оформлення підписки на веб- вузлі), групи новин (телеконференції, участь у телеконференції).

Форуми (підключення до форуму, правила участі у форумі), спілкування в режимі реального часу (служба IRC та WWW-чати, Інтеренет –пейджери, IP-телефонія).

Поняття про електронний бізнес та електронну комерцію. Форми електронної комерції (електронні магазини , електронні аукціони, електронні торгівельні майданчики).

Електронний продаж товарів. Системи платежів в Інтернеті (види платіжних систем, смарт-картки , цифрові готівкові гроші, операції з готівковими грошима, переваги та недоліки цифрових грошей). Правила безпеки при здійсненні платежів в Інтернеті. Реклама в Інтернеті.

Пошук роботи через Інтернет (інформаційно-комунікаційні технології в працевлаштуванні, Інтернет-сайти для працевлаштування, створення і розміщення резюме в Інтернеті). Телеробота.

Безпека під час роботи в мережі Інтернет (види загроз і засоби протидії ним, антивірусний захист комп’ютера). Комп’ютерні злочини. Інтернет-шахрайство.

Соціальні наслідки інформатизації суспільства (ознаки інформаційного суспільства, наслідками інформатизації суспільства, подальший розвиток інформаційного суспільства).

Лабораторно-практична робота №1 «Ознайомлення з освітніми ресурсами мережі Інтернет» (1 година)

Лабораторно-практична робота №2 «Робота з електронною поштою» (1 година)

Лабораторно-практична робота №3 «Спілкування та бесіди в реальному часі» (1 година)

Лабораторно-практична робота №4 «Ознайомлення з сайтами для працевлаштування» (1 година)

Тема №4 Інформаційні технології в майбутній професії.

Автоматизація виробництва в галузі.

Перспективи розвитку інформаційних технологій в майбутній професії.

Лабораторно-практична робота №5 «Ознайомлення з програмними засобами, що використовуються в професії» (2 години)Лабораторно-практична робота №6 «Пошук інформації в Інтернет на тему «Моя майбутня професія» (1 година)

Приблизне поурочно-тематичне планування з предмету

«Інформаційні технології»

на 34 години
Назва тем курсу і тема кожного уроку

Загальна кількість годин

З них лабораторно-практичних робіт

Тема №1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

7

-

1.

Поняття інформаційної технології. Етапи розвитку засобів інформаційної діяльності. Стан сучасного розвитку інформаційних технологій.

1
2.

Чинники, що зумовлюють необхідність застосування інформаційних технологій для автоматизації виробництва. Технологічний процес. Рівні автоматизації виробництва. Структура керування технологічним процесом.

1
3.

Перетворення інформації у комп’ютерних системах автоматичного керування. Числове програмне управління та його різновиди.

1
4.

Поняття про автоматизоване робоче місце. Принцип будови та склад гнучких виробничих систем: гнучкі автоматизовані виробничі модулі (ГВМ), гнучкі автоматизовані виробничі комплекси (ГВК).

1
5.

Визначення та принцип будови автоматизованих систем. Поняття про АСУП (автоматизована система управління підприємством), САПР (система автоматизованого проектування).

1
6.

Роботизація та автоматизація виробництва на основі електронно-обчислювальної техніки. Поняття про системи автоматизації контролю, регулювання та сигналізації. Промисловий робот. Роботизовані технологічні комплекси.

1
7.

Підсумково-узагальнюючий урок.

1
Тема №2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій

7
8.

Поняття про мікропроцесори. Будова мікропроцесора. Структура пам’яті й система адресації. Система переривань. Система команд мікропроцесорів.

1
9.

Поняття про контролери та логічні елементи.

1
10.

Пристрої для сприйняття інформації про об’єкт керування. Датчики, їх визначення. Характеристики датчиків. Типи датчиків: аналогові датчики, бінарні, імпульсні і цифрові датчики.

1
11.

Датчики переміщення, тиску, температури, частоти.

1
12.

Виконавчі механізми. Двопозиційні виконавчі механізми, електромагнітні реле. Електропривід, гідро- і пневмопривід.

1
13.

Обробка сигналів у системах автоматичного керування. Аналого-цифрове перетворення (АЦП), цифро-аналогове перетворення (ЦАП). Цифрова обробка сигналів.

1
14.

Підсумково-узагальнюючий урок.

1
Тема №3. Інформаційно-комунікаційні технології

15

4

15.

Інформаційні технології у навчанні. Програмні засоби навчального призначення. Види програмних засобів навчання.

1
16.

Пошук інформації в мережі Інтернет. Освітні ресурси мережі Інтернет. Правові засади використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет. Новітні освітні технології.

1
17.

Лабораторно-практична робота №1 «Ознайомлення з освітніми ресурсами мережі Інтернет»
1

18.

Види комунікацій в Інтернеті. Електронна пошта.

1
19.

Інтернет-розсилки, групи новин.

1
20.

Форуми, спілкування в режимі реального часу.

1
21.

Лабораторно-практична робота №2 «Робота з електронною поштою»
1

22.

Лабораторно-практична робота №3 «Спілкування та бесіди в реальному часі»
1

23.

Поняття про електронний бізнес та електронну комерцію. Форми електронної комерції.

1
24.

Електронний продаж товарів. Системи платежів в Інтернеті. Правила безпеки при здійсненні платежів в Інтернеті. Реклама в Інтернеті.

1
25.

Пошук роботи через Інтернет. Телеробота.

1
26.

Лабораторно-практична робота №4 «Ознайомлення з сайтами для працевлаштування»
1

27.

Безпека під час роботи в мережі Інтернет. Комп’ютерні злочини. Інтернет-шахрайство.

1
28.

Соціальні наслідки інформатизації суспільства.

1
29.

Підсумково-узагальнюючий урок.

1
Тема №4 «Інформаційні технології в майбутній професії»

5

3

30.

Автоматизація виробництва в галузі.

1
31.

Лабораторно-практична робота №5 «Ознайомлення з програмними засобами, що використовуються в професії»
1

32.

Лабораторно-практична робота №5 «Ознайомлення з програмними засобами, що використовуються в професії»
1

33.

Лабораторно-практична робота №6 «Пошук інформації в Інтернет на тему «Моя майбутня професія»
1

34.

Перспективи розвитку інформаційних технологій в майбутній професії.

1ВСЬОГО

34

7Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: Поняття інформаційної технології; етапи розвитку засобів інформаційної діяльності, стан сучасного розвитку інформаційних технологій; поняття технологічного процесу, рівнів автоматизації виробництва; структуру керування технологічним процесом; поняття про перетворення інформації у комп’ютерних системах автоматичного керування, числове програмне управління та його різновиди; поняття про автоматизоване робоче місце; принцип будови та склад гнучких виробничих систем: гнучкі автоматизовані виробничі модулі (ГВМ), гнучкі автоматизовані виробничі комплекси (ГВК); визначення та принцип будови автоматизованих систем; поняття про АСУП (автоматизована система управління підприємством) та САПР (система автоматизованого проектування); поняття про роботизацію та автоматизацію виробництва на основі електронно-обчислювальної техніки, системи автоматизації контролю, регулювання та сигналізації, промислового роботу, роботизованого технологічного комплексу; поняття мікропроцесора, будови мікропроцесора, структури пам’яті й системи адресації, системи переривань, системи команд мікропроцесорів; поняття про контролери та логічні елементи; поняття про датчики, характеристики, типи датчиків; поняття про виконавчі механізми, електромагнітні реле, електропривід, гідро- і пневмопривід; поняття про обробку сигналів у системах автоматичного керування, аналого-цифрове перетворення (АЦП), цифро-аналогове перетворення (ЦАП), цифрова обробка сигналів; інформаційні технології у навчанні, програмні засоби навчального призначення, види програмних засобів навчання; прийоми пошуку інформації в мережі Інтернет, основні світні ресурси мережі Інтернет, правові засади використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет; види комунікацій в Інтернеті, прийоми використання електронної пошти, Інтернет-розсилок, груп новин, форумів, види спілкування в режимі реального часу; поняття про електронний бізнес та електронну комерцію, форми електронної комерції; поняття про електронний продаж товарів, систем платежів в Інтернеті, правила безпеки при здійсненні платежів в Інтернеті; прийоми пошуку роботи через Інтернет, телеробота; безпеку під час роботи в мережі Інтернет; поняття про комп’ютерні злочини та Інтернет-шахрайство; соціальні наслідки інформатизації суспільства; застосування автоматизації виробництва в галузі, перспективи розвитку інформаційних технологій в майбутній професії; техніку безпеки при роботі з автоматизованим обладнанням.
Повинен уміти: здійснювати пошук інформації в електронних енциклопедіях та довідниках; працювати з електронними бібліотеками; реєструватися на безкоштовному поштовому сервері з метою отримання електронної скриньки; працювати з електронною скринькою: створювати, відправляти, приймати, видаляти електронні листи; додавати до електронного листа файли; використовувати служби Інтернет для спілкування у режимі реального часу – чат, IP-телефонія, телеконференції; здійснювати пошук загальної та спеціалізованої інформації в Інтернеті за допомогою пошукових машин та каталогів; здійснювати пошук роботи та залишати резюме на серверах для працевлаштування; працювати з програмним забезпеченням відповідно до майбутньої професії.


Рекомендована література


1. С.Ф. Коряк, Л. І. Білоусова, А. М. Гуржій, Н. В. Олефіренко, В. В. Самсонов Інформаційні технології. Педагогічний програмний засіб для професійно-технічних навчальних закладів. – ТОВ «Кампанія СМІТ», 2007.

2. Глушаков С.В., Сурядный А.С.Персональный компьютер для учителя. — Харьков: Фолио, 2003. — 507 с.

3. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер (учебный курс). — Харьков:Фолио, 2007 — 500 с.

4. Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В., Інформатика та інформаційні технології: Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів. – Харків: ТОВ Компанія «Сміт», 2003. — 352 с.

5. Інформаційні технології в будівництві: Підруч. Для профю-техн навч. Закл. Буд. Профілю/ В.Баженов, В.Зайчук, П.Лізунов, О.Шишов.-К.:Арка, 2003.- 320с.

6. Автоматизация производства на основе электронной вычислительной техники: Учеб. Пособие для СПТУ/ Н.В.Максимов, В.О.Хорошилов, С.Г. Королев.-М.:Высшюшк.,1987.-80с.7. Інформаційні технології. Програма для професійно-технічних навчальних закладів //www.mon.gov.ua
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка