Програма з навчальної дисципліни «Правова статистика» Освітньо-кваліфікаційний рівеньСкачати 261.99 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір261.99 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права


ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Правова статистика»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Галузь знань 0304 «Право»

Напрям підготовки 6.030402 «Правознавство»

Спеціалізація «Кримінологія та профілактика злочинів»

КИЇВ-2012

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

з навчально-методичної

та наукової роботи НАВСВ.В. Чернєй


ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Правова статистика»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Галузь знань 0304 «Право»

Напрям підготовки 6.030402 «Правознавство»

Спеціалізація «Кримінологія та профілактика злочинів»

1. Анотація навчальної дисципліни


Правова статистика – галузь соціальної статистики, яка вивчає кількісну сторону правових явищ, зокрема, злочинів та правопорушень, у нерозривному зв'язку з їх якісними характеристиками, а також результатів діяльності правоохоронних органів

Вивчення курсу "Правова статистика" організовано таким чином, щоб слухачі на лекціях, семінарських заняттях, а також під час самостійної підготовки могли опанувати основи теорії статистичної науки, ознайомитися з організацією статистичної роботи, формами документів первинного обліку і статистичної звітності в правоохоронних органах, набули навичок статистичного аналізу соціальних процесів. Значимість правової статистики визначається не тільки і навіть не стільки тим, що вона як одне із найважливіших джерел соціальної інформації про злочинність, правопорушення та інші правові явища, є узагальненим визначенням практики боротьби з вищезазначеними та взагалі юридичної практики, а тим, що, по-перше, статистика – це один із самостійних специфічних методів дослідження соціальних процесів і явищ, які дозволяють виділити тенденції та перейти від їх випадковості до закономірності, по-друге, і це особливо важливо, ефективне управління процесом протидії злочинності передбачає наявність високоякісної (науково-обґрунтованої, своєчасної, достатньої, повної) інформації, яка є результатом реєстрації, узагальнення та ретельного вивчення масиву фактів про правопорушення і заходів боротьби з ними.

Суспільні науки (соціологія, кримінологія, науки окремих галузей права та інші) визначають якість, матеріальну природу явищ, що вивчаються, а саме кількісну їх характеристику дає статистика, зокрема, правова. Без застосування даних статистики неможливе не тільки дослідження сутності соціальних процесів, але й ефективності створених державою систем, які повинні ці процеси контролювати.

В структурно-логічній схемі навчання нормативна дисципліна «Правова статистика» вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, після вивчення ними дисципліни «Кримінологія» та основних дисциплін професійно-орієнтованого циклу, коли майбутні фахівці мають достатнє уявлення щодо умов їхньої майбутньої професійної діяльності. Це забезпечує можливість викладання дисципліни «Правової статистики» з урахуванням професійної орієнтації студентів.

Програма з навчальної дисципліни «Правова статистика» передбачає вивчення загальних питань роботи зі статистичною звітністю з урахуванням особливостей підготовки бакалаврів, за відповідним напрямом підготовки та майбутньої професійної діяльності випускників.

Програма з навчальної дисципліни «Правова статистика» окреслює загальні контури щодо структури цієї дисципліни, змісту окремих тем, основних загальнокультурних та професійних компетенцій випускників.

У процесі викладання і самостійного вивчення курсантами правової статистики на основі комплексного підходу до навчання досягаються наступні цілі:

1) практична – здатність до ефективного використання положень закону про державну статистику та інших нормативних документів, дослідження кримінальної, адміністративної та судової практики та вміння на підставі її вивчення вести облік та звітність;

2) освітня – засвоєння теоретичних положень правової статистики, що передбачає:


 • здатність розуміти і аналізувати світоглядні, соціально і особистісно значимі проблеми в сфері соціальної статистики;

 • розуміння понятійно-категоріального апарату статистичної науки;

 • оволодіння логічною культурою мислення, здатністю до спостереження, узагальнення та аналізу, сприйняття інформації статистичного змісту.

3) виховна – формування у курсантів, слухачів, студентів почуття професійного обов’язку, підвищення рівня правової культури.
2. Структура та зміст спеціального курсу
Тема 1. Теоретичні основи статистичної науки. Правова статистика.

Поняття статистики як самостійної науки та історія її розвитку. Значення статистичної науки та її засновники. Шляхи реформування статистичних досліджень в Україні.Поняття та характеристика основних галузей статистики. Слід засвоїти поняття “статистика”, та охарактеризувати її галузі та підгалузі. Моральна та судова статистика: історія їх розвитку.

Предмет, метод та завдання статистики. Охарактеризувати предмет, методи статистики, основні завдання та мету. Методологія статистики.

Значення та необхідність вивчення статистики. Розкрити значення статистики в суспільному житті. Використання методів соціальної та економічної статистики правовою статистикою.

Державна статистика в Україні, її організація та завдання. Визначити поняття державної статистики, спираючись на чинне законодавство розкрити її основні завдання та організацію. Показати зв’язок статистики з іншими науками.

Поняття правової статистики її предмет та основна мета. Значення правової статистики для діяльності органів внутрішніх справ і інших правоохоронних органів, а також у наукових дослідженнях.

Самостійні галузі правової статистики: кримінально-правова, адміністративно-правова та цивільно-правова статистика. Особливим підвидом правової статистики є статистика прокурорського нагляду. Розділи кримінально-правової статистики. Статистика органів дізнання і досудового слідства. Особлива підгалузь кримінально-правової статистики віктимологічна статистика Використання даних адміністративно-правової та цивільно-правової статистики в діяльності правоохоронних органів. Вимоги до ведення правової статистики.

Специфічні методи за допомогою яких правова статистика вивчає свій предмет: 1) масове статистичне спостереження; 2) зведення і групування даних спостереження за кількісно та якісно визначеними ознаками; 3) статистична обробка зведених і розгрупованих показників; 4) всебічний якісний аналіз статистичних матеріалів.


Тема 2. Статистичне спостереження та його види.

Статистичне спостереження як перший етап статистичного дослідження. Поняття, сутність і завдання статистичного спостереження.

План (програма) статистичного спостереження (як підготовча частина спостереження): вирішення програмно-методичних і організаційних питань.

Загальне поняття об’єкту статистичного спостереження. Об’єкти спостереження у правовій статистиці.

Поняття одиниць сукупності, одиниць виміру, одиниць спостереження і одиниць обліку в кримінально-правовій, адміністративно-правовій і цивільно-правовій статистиці.

Суцільне безперервне спостереження одиниць статистичної сукупності як основне спрямування державного статистичного дослідження. Поняття генеральної сукупності. Несуцільне перервне спостереження і його види. Поняття вибіркової сукупності. Програма статистичного спостереження, вимоги до неї. Програми статистичного спостереження у правовій статистиці. Документи первинного обліку у правовій статистиці.

Застосування вибіркового методу в правовій статистиці. Значення вибіркового спостереження. Застосування вибіркового методу в правовій статистиці і його теоретичні основи. Генеральна й вибіркова сукупності. Репрезентативність вибірки й основні принципи її реалізації. Поняття помилки вибірки. Середнє й граничне значення помилки вибірки.

Способи і методи відбору статистичної інформації. Організація вибіркових спостережень у правовій статистиці. Визначення обсягу вибіркової сукупності.

Оцінка результатів вибіркових досліджень. Оцінка результатів вибіркових досліджень та способи перенесення вибіркових результатів на генеральну сукупність. Звернути увагу на практичне значення вибіркового методу і межі його застосування в правовій статистиці.
Тема 3. Зведення і групування матеріалів правової статистики.

Групування і зведення матеріалів статистичного спостереження як другий етап статистичного дослідження.

Групування у правовій статистиці. Поняття і завдання групування і зведення, вимоги до їх проведення.

Групувальні ознаки (якісні і кількісні) і їх види (типологічні, варіаційні, аналітичні).

Статистичні таблиці і їх елементи. Види статистичних таблиць (прості, групові, комбіновані). Правила читання і аналізу статистичних таблиць (назва; рядок, колонка; підмет і присудок).

Організація і техніка зведення статистичних даних.

Статистична звітність як підсумок другого етапу статистичного дослідження.

Основні форми статистичної звітності їх характеристика.

Статистичні діаграми і графіки як допоміжні форми наочного відображення результатів групування і зведення. Види і правила їх побудови.
Тема 4. Абсолютні, відносні та середні величини у правовій статистиці.

Поняття та значення абсолютних та відносних величин у правовій статистиці. Відносні величини в підгалузях правової статистики.

Абсолютні статистичні величини і їх використання у правовій статистиці. Застосування абсолютних величин при статистичному дослідженні. Абсолютні і узагальнюючі показники в статистичному дослідженні злочинності.

Відносні величини у правовій статистиці. Використання відносних величин в характеристиці криміногенної ситуації та її регіональних відмінностей в Україні. Коефіцієнт криміногенної активності, коефіцієнт тяжкості злочинів.


Тема 5. Статистичний аналіз та його завдання.

Статистичне узагальнення і аналіз статистичних матеріалів як третій етап статистичного дослідження.

Поняття, сутність і завдання цього етапу. Основні функції статистики, які знаходять відображення в ході статистичного аналізу (описова, пояснювальна, прогностична, управлінсько-організаційна), їх зміст в правовій статистиці. Особливості аналізу діяльності органів дізнання і досудового слідства в МВС.

Поняття основних кількісних (стан, рівень) і якісних (структура, характер, географія) показників злочинності.

Поняття статистичного обліку й звітності та їх основні показники. Поняття статистичної звітності як основної форми статистичного обліку.

Періодичність та способи подання статистичної звітності. Статистична звітність як основна форма статистичного спостереження. Види статистичних звітів в діяльності правоохоронних органів. Розглянути періодичність та основні способи подання статистичної звітності.

Показники які характеризують роботу правоохоронних органів.

Документи первинного обліку (статистичні формуляри) в діяльності органів дізнання і досудового слідства МВС – як основа формування статистичних звітів.

Застосування комп’ютерної техніки в ході поетапного статистичного дослідження. Основні завдання статистичного вивчення злочинності.
3. Форма контролю знань, умінь та навичок

Протягом навчального семестру при засвоєнні навчальної дисципліни «Правова статистика» з метою якісного контролю теоретичних знань курсантів передбачено проміжне тестування.

Спеціальний курс завершається складанням екзамену за екзаменаційними білетами. Структура білета передбачає два теоретичних питання.
4. Самостійна робота

Вимоги до організації самостійної роботи бакалаврів та структура навчальних завдань визначаються робочими навчальними програмами дисципліни.


Основними завданнями самостійної роботи слухачів і студентів є підготовка і виконання поточних семінарських занять, а також самостійне вивчення окремих тем під керівництвом викладача.

Інформаційно-методичним забезпеченням самостійної роботи слухачів і курсантів слугує перелік питань для самостійної підготовки, що передбачені планами семінарських занять, а також список літератури до теми.

Загальною методичною вимогою вивчення курсу є вироблення особистісно-практичного відношення слухачів до ведення статистичного обліку та звітності на основі осмислення навчальної і наукової літератури. Основною рекомендацією із самостійного одержання і поглиблення знань з дисципліни може слугувати опрацювання та критичне осмислення рекомендованої літератури, насамперед першоджерел.

Доволі результативними прийомами вивчення предмета є опрацювання нормативно-правових актів, з метою вивчення їх змісту.

З метою поглиблення вивчення дисципліни «Правова статистика» та набуття навичок і вмінь самостійного аналізу та обґрунтування висновків у процесі вивчення дисципліни, слухачі денної форми навчання готують наукові повідомлення, структурно-логічні схеми, виконують реферат, тема якого враховує специфіку профільної спрямованості. До кожної з проблем курсу пропонуються теми для підготовки рефератів. Реферат має засвідчити, що слухач самостійно опрацював обрану проблему.

Самостійна робота слухачів покликана сприяти досягненню мети, яка поставлена перед курсом. Приступаючи до самостійної роботи, слухач має усвідомити мету курсу та ті завдання, які стоять перед ним.


5. Рекомендована література:


 1. Конституція України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до конституції : http:// zakon1.rada.gov.ua

 2. Кримінальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу : http:// zakon1.rada.gov.ua

 3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закону України від 13 квітня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B0-17

 1. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002–2010). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанов : http://www.scourt.gov.ua

 2. Анохін В. Інформаційне забезпечення – крок до здобуття позитивного досвіду // Право України. – 2008. - №4. – С.77.

 3. Алексеева А.П. Правовая статистика (учебно-методическое пособие) // Успехи современного естествознания. – 2010. – № 2 – С. 160-161. 

 4. Безрученко В.С., В.Т. Білоус, В.В. Гриценко та ін. Правова статистика. Навч. Посібник /В – К. : Фірма «Дія»ЛТД, 1998р.

 5. Бек В.Л. Теорія статистики. Навчальний посібник.-К.: ЦУЛ, 2002. -288 с.

 6. Бова А.А. Експертна оцінка організованої злочинності в Україні: фактори, тенденції, прогнози // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.-2003.-№5.-С.16-21.

 7. Вашків П.Г., Пастер П.І, Сторожук В.П., Ткач Е.І. Теорія статистики: навчальний посібник — К. Либідь, 2001.- 320с.

 8. Гаврилов Б.Я. Способна ли российская статистика стать реальной // Государство и право.-2001.-№1. С.15-18.

 9. Громико І., Сахарчук Т. Державна домінантність визначення інформаційної безпеки в умовах протидії загрозам // Право України. – 2008. - №8. – С.130.

 10. Демографічний щорічник "Населення України за 2012 рік". - Київ, ДКС, 2012. - 610с.

 11. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики:Практикум.-К.:Товариство «Знання»,КОО,1997.С.-182.

 12. Економічна статистика: Підручник. /за заг ред. Ю.М. Іванова.- К.: ФОП О.С. Ліпкана, 2011.-232 с.

 13. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. чл.-корр. РАН И. И. Елисеевой. М.:Финансы и статистика, 1995.

 14. Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцев В. Н. Общая теория ста-
  тистики. — М., 1996.

 15. Захожай В.Б., Федорченко В.С. Правова статистика. Навчальний посібник.-К.: МАУП, 2003.- 368 с.

 16. Закон України «Про державну статистику» №1922-III в редакції від 13 липня 2000 р. - Відомості Верховної Ради України. - 2001 р.

 17. Иванов О.В. Теория статистической группировки. – М.: Юристъ, 1992. – 193 с.

 18. Інструкція «Зі складання звіту про роботу органів досудового розслідування та ведення первинного обліку роботи слідчого» затверджена наказом Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, Голови Служби безпеки України та Голови Державної податкової служби України від 15 листопада 2012 року № 110/1013/1037/514.

 19. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень,затверджена наказом МВСУ «Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень» № 700 від 14.08.2012.

 20. Інструкція «Про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події» затверджена наказом МВС України від 19.11.2012 № 1050.

 21. Інструкція «Про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України, затверджена Наказом МВС України від 22.10.2012 № 940

 22. Інструкція з організації реагування органів внутрішніх справ на повідомлення про кримінальні, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, затверджена Наказом МВС України від 22.10.2012 № 940

 23. Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України,затверджена наказом МВС України «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України» від 09.08.2012 № 686

 24. Інформатика. Компютерна техніка. Компютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ за ред. О.І. Пушкаря. -К., Видавничий центр “Академія”, 2002.-704с.

 25. Ігнатов О. Щодо критеріїв оцінки ефективності діяльності органів внутрішніх справ // Право України. – 2008. - №2. – С.97.

 26. Камлик М.І. Правова статистика Навчальний посібник..К: Атіка, 2004.-240 с.

 27. Калачова І. Правова статистика: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т. — К. : КНЕУ, 2005. — 298с.

 28. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Навчальний посібник для юридичних вузів і фак. - Х.: Право, 2004.-302с.

 29. Карпусь А. Інформатизація органів прокуратури: стан і перспективи // Право України. – 2007. - №6. – С.89.

 30. Козлов В.И., Прохорова М.И. Вопросы информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскных мер по противодействию криминальным угрозам // Российский следователь.-2009.-№7.-С.25.

 31. Кривонос Ю.Н., Шидан Н.М. Выборочный метод оценки колличественных признаков объектов генеральной совокупности и ряды динамики: Учеб. пособие по правовой статистике для курсантов и слушателей.-Луганск. Рио ЛИВД. - 2001. -136 с.

 32. Кубов Р.Х. Развитие уголовной политики на современном этапе // Российский следователь.-2009.-№3.-С.16.

 33. Кулик О. Кримінологічний аналіз злочинності в Україні: напрями вдосконалення методології та методики // Право України.-2009.-№7.-С.52.

 34. Кулик О.Г.Експертна оцінка працівниками органів внутрішніх справ організованої злочинності та її конкретних проявів // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.-2003.-№5.-С.22-29.

 35. Кулинич О. Правова статистика: Навч. посібник для студ. вищ. юридичних закладів освіти. — Хмельницький : Поділля, 2002. — 239с.

 36. Лозовицкая Г.П. Сравнительно-правовой анализ преступлений против правосудия по законодательству государств ближнего зарубежья // Российский следователь.-2009.-№1.-С.37.

 37. Лунеев В. В. Юридическая статистика: Учебник. — М.: Юрист, 1999.

 38. Луцюк П. Використання відомостей про особу в процесі розслідування злочинів за ст. 286 КК України // Право України. – 2008. - №9. – С.53.

 39. Мармоза А.Т. Практикум з правової статистики. -К. Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. -318 с.

 40. Мормоза А.Т Теорія статистики.-К.:Ельга,Ніка-Центр,2003.-С.90.

 41. Мормоза А.Т. Правова статистика: Навч. Посібник.-К.:КОНДОР,2006.-С.273.

 42. Мірошниченко М. Методологічна основа системно-інформаційного підходу // Право України. – 2007. - №3. – С.24.

 43. Навроцька Н. Правова статистика: навч. посібник. — К. : Знання, 2007. — 279c.

 44. Наказ Генеральної Прокуратури України від 17.08.2012 № 69»Про єдиний реєстр досудових розслідувань, із змінами і доповненнями від 14.11.2012 № 113.

 45. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень» від 14.08.2012 № 700

 46. Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1 «Звіт про роботу органів державної виконавчої служби» від 1 липня 2003 р. №198.

 47. Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження Порядку проведення перевірок достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності органами державної статистики» від 19.06.2003 № 186.

 48. Наказ Державної судової адміністрації України «Про затвердження статистичної картки на підсудного (обвинуваченого)», від 19 травня 2003 р. №179.

 49. Наказ Державної судової адміністрації України «Про затвердження форми статистичної картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу, та Інструкції щодо її заповнення» від 18.03.2004.№32/04.

 50. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України» від 09.08.2012 № 686

 51. Наказ МВС України від 09.08.2012 № 686 «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України»

 52. Наказ Генеральної прокуратури України Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку взаємодії Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України щодо обміну інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційних систем органів внутрішніх справ» від 17 листопада 2012 року № 115/1046.

 53. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії» від 19.11.2012 року № 1050

 54. Наказ Генеральної прокуратури України Міністерства внутрішніх справ України Служби безпеки України державної податкової служби України «Про затвердження звітності за формами № 1-СЛ «Про роботу органів досудового розслідування», № 1-СЛМ «Основні показники роботи органів досудового розслідування» та Інструкції з їх складання» від 15 листопада 2012 року № 110/1031/1037/514.

 55. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про скасування документів ГСУ щодо надання відомостей,які не передбачені державною статистичною звітністю» від 20.11.2012 року № 76

 56. Неня О. До питання про методи дослідження у практичній правозастосовчій діяльності // Право України.-2009.-№8.-С.139.

 57. Никитиенко И.В. Миграционный учет как основная форма государственного контроля над миграционными процессами // Российский следователь.-2009.-№7.-С.29.

 58. Подольный Н.А. Создание информационной базы для расследования преступлений, составляющих молодежную организованную преступность // Российский следователь.-№10.-С.2.

 59. Правова статистика: [навчальний посібник] / [М.П. Пихтін, Г.С. Поліщук, М.І. Шерман та ін.]; за заг ред. М.П. Пихтіна.- К.: ФОП О.С. Ліпкана, 2011.-272 с.

 60. Положення «Про порядок введення єдиного реєстру досудових розслідувань, затверджене Наказом Генеральної Прокуратури України від 17.08.2012 № 69.

 61. Положення «Про комісію міського, районного та лінійного органу внутрішніх справ головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - міськрайлінорган) з контролю за станом приймання, реєстрацією в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події», затверджене Наказом МВС України від 19.11.2012 № 1050

 62. Положення про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України, затверджене Наказом МВС України № 686 від 09.08.2012.

 63. Положення «Про комісію міського, районного та лінійного органу внутрішніх справ головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - міськрайлінорган) з контролю за станом приймання, реєстрацією в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події»,затверджено наказом МВС України від 19.11.2012 № 1050.

 64. Положення «Про комісію головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – ГУМВС, УМВС) з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни в структурних підрозділах та міськрайлінорганах внутрішніх справ України» затверджено наказом МВС України від 19.11.2012 № 1050.

 65. Положення «Про Головне слідче управління МВС України» затверджено Наказом МВСУ «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України» від 09.08.2012 № 686

 66. Правова статистика: Підручник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та інш.; За загальною редакцією професора О.М.Джужі. –К.:Атіка, 2008. -326 с.

 67. Правова статистика: Курс лекцій НАВСУ. — К., 2000.

 68. Про затвердження форм державної статистичної звітності №1,1-А, 1-03, 2,2-А,360 (Наказ Державного комітету статистики України, від 26 лютого 1998. №86).

 69. Про затвердження форм статистичних звітів щодо роботи судів загальної юрисдикції (крім господарських) та Інструкції щодо їх заповнення. (Наказ Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, від 27 травня 2002 р. №206/90/44/5).

 70. Про затвердження форм державної статистичної звітності №1,1-А, 1-03, 2,2-А,360 (Наказ Державного комітету статистики України, від 26 лютого 1998. № 86).

 71. Про затвердження форм статистичних звітів щодо роботи судів загальної юрисдикції (крім господарських) та Інструкції щодо їх заповнення. (Наказ Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, від 27 травня 2002 р. №206/90/44/5).

 72. Правова статистика: [навчальний посібник] / [М.П. Пихтін, Г.С. Поліщук, М.І. Шерман та ін.]; за заг ред. М.П. Пихтіна.- К.: ФОП О.С. Ліпкана, 2011.-272 с.

 73. Правова статистика: Підручник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та інш.; За загальною редакцією професора О.М.Джужі. –К.:Атіка, 2008. -326с.

 74. Савюк Л. К. Правовая статистика: Учебник. — М.: Юрист, 1999.

 75. Статистика I За ред. Головач, Єріна та ін. — К., 1998.

 76. Статистичний збірник "Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2011 року" - Київ, ДКС, 2011. - 457с.

 77. Статистичний збірник "Чисельність наявного населення України на 1 січня 2011 року" . - Київ, ДКС, 2011. - 120с.

 78. Спільний наказ Державного комітету статистики, Верховного суду України та Міністерства юстиції України №461/67/49 від 28 травня 2002р «Про затвердження форм статистичних звітів щодо роботи судів загальної юрисдикції (крім господарських) та Інструкції щодо їх заповнення»

 79. Теория статистики: Учебник / Под ред. проф. Р.А. Шматловой. – М.: Юристъ, 1996. – 175 с.

 80. Типове положення «Про слідче управління (відділ) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті» затверджено Наказом МВСУ «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України» від 09.08.2012 № 686.

 81. Типове положення «Про слідчий відділ (відділення) міського, районного, лінійного управління (відділу) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті» затверджено Наказом МВСУ «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України» від 09.08.2012 № 686

 82. Удосконалення законодавства України у галузі статистики / Підгот. Ю.М. Остапчук.-К.:ІВЦ Держкомстату України, 2002.с.101-103.

 83. Указ Президента України «Про положення про Державний комітет статистики», від 6 листопада 1997 р., №1249/97.

 84. Указ Президента України «Про Положення про Державну судову адміністрацію України», від 3 березня 2003 року №182.

 85. Указ Президента України «Про Положення про Державну службу статистики України» від 06.04.2011 р., № 396/2011.

 86. Чернарчук В. Д. Правова статистика. — К.: МАУП, 1999.

 87. Чубарук Т. Проблеми законодавчого забезпечення інформаційної безпеки в Україні // Право України. – 2011. - №6. – С.17-21.


Додаток

Орієнтований тематичний план з навчальної дисципліни

«Правова статистика»

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

Курс

Характеристика дисципліни

Кількість залікових кредитів,

відповідних ECTS:

Змістовних модулів:3

Загальна кількість годин: 54

Тижневих годин: за розкладом

занять


Рік підготовки:

Семестр: VI

Всього з викладачем:

Лекції:10

Семінарські заняття:10

Практичні заняття: 8

Самостійна та індивідуальна робота: 26

Вид контролю: залік

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва тем

Всього годин


З них на:

Лекції

Семінарські заняття

практичні заняття

Індивідуальна та самостійна робота

VІ семестр.

Змістовий модуль І.

Тема 1. Теоретичні

основи правової

статистики


4

2

2
6

Разом по

змістовому модулю 1:

4

2

2
6

Змістовий модуль ІІ.

Тема 2. Статистичне

спостереження та його

види


6

2

2

2

4

Тема 3. Зведення

і групування

матеріалів

правової статистики.6

2

2

2

4

Разом по змістовому модулю 2:

12

4

4

4

8

Змістовий модуль ІІІ.

Тема 4.Абсолютні,

відносні та

середні величини у

правовій статистиці6

2

2

2


4

Тема 5. Статистичний

аналіз та його

завдання.


6

2

2
8

Разом по змістовому модулю 3:

10

4

4

2

12

Форма контролю:
Всього годин – 54

28

10

4

4

8ЗМІСТ


 1. Анотація навчальної дисципліни.

 2. Структура та зміст спеціального курсу.

2.1 Тема 1. Теоретичні основи правової статистики.

2.2 Тема 2. Статистичне спостереження та його види.

2.3 Тема 3. Зведення і групування матеріалів правової статистики.

2.4 Тема 4.Абсолютні,відносні та середні величини у

правовій статистиці.  1. Тема 5. Статистичний аналіз та його завдання.

3. Форми контролю знань, умінь та навичок

4. Самостійна робота

5. Рекомендована література


Х.____

Програма з навчальної дисципліни «Правова статистика» обговорена на засіданні кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права протокол № 1 від 31.08.2012 року та схвалена Вченою радою Національної академії внутрішніх справ dsl 29/01/2013 року, протокол № 1.Укладачі:

Кальченко Т.Л.

професор кафедри кримінології та

кримінально-виконавчого права,

кандидат юридичних наук, доцен;


Миронюк Т.В.

викладач кафедри кримінології та

кримінально-виконавчого права,

кандидат юридичних наукРецензенти:

Никифорчук Д.Й.  — доктор юридичних наук, профессор (Національна академія внутрішніх справ).

Заблоцька О.Ю. — кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (Державний науково-дослідний інститут МВС України).

Кальченко Т.Л.

Миронюк Т.В.

X______Правова статистика : Програма навчальної дисципліни для курсантів, слухачів та студентів відомчих вищих закладів юридичної освіти./ [Кальченко Т.Л.] – Київ: НАВС,2012.-17 с.

Навчальна дисципліна «Правова статистика» передбачає вивчення та засвоєння курсантами, слухачами та студентами НАВС основних положень статистичної науки, формування знань про правову статистику, статистичне спостереження та його види, зведення і групування матеріалів правової статистики, абсолютні, відносні та середні величини у правовій статистиці.

Призначення Правової статистики полягає у тому, що її вивчення – необхідна передумова професійного становлення майбутніх правознавців. Використання даних правової статистики дає можливість здійснювати аналіз та прогнозування криміногенної ситуації в Україні та розробляти заходи запобігання злочинності.

Ця програма розроблена відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти, з урахуванням типових професійних освітніх програм і кваліфікаційних вимог до випускників ВУЗів зі спеціальністю «Юриспруденція», кваліфікаційних академічних ступенів бакалавр і спеціаліст права.

Програма навчальної дисципліни «Правова статистика» розрахована на курсантів, слухачів, студентів, ад`юнктів, аспірантів, професорсько-викладацький склад навчальних закладів юридичного профілю, працівників правоохоронних органів.

X.___________

©Кальченко Т.Л.

© Національна академія внутрішніх справ

2012

Навчальне виданняКальченко Тетяна Леонідівна

Миронюк Тетяна Василівна
Правова статистика

Програма навчальної дисципліни

для курсантів,слухачів і студентів

відомчих вищих навчальних закладів юридичної освіти


________________________________________________________________

Підписано до друку ____ . _____.2012.Формат 60x84/16

Папір друкарський. Друк офсетний.Умовно друкованих аркушів ____ .

Замовлення ___ с.Тираж ___ прим. Ціна договірна.
НАВС
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка