Програма з курсу юридичні аспекти підприємницької діяльності для студентів за напрямом підготовкиСкачати 374.01 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації23.05.2017
Розмір374.01 Kb.
  1   2


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет
Кафедра господарського права

Укладач: к.ю.н., доцент Повар П.О.


Робоча навчальна програма з курсу
ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
для студентів за напрямом підготовки

6.030601 „Менеджмент”

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Затверджено на засіданні кафедри господарського права

Протокол №1 від 20 вересня 2012 р.

Декан юридичного факультету

________________________________д.ю.н. Гриценко І.С.

Київ – 2012

Укладач: кандидат юридичних наук, доцент Повар П.О.

Лектор: кандидат юридичних наук, доцент Повар П.О.

Викладачі: Повар П.О.

Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету
Протокол № ____від ___________2012 р
_______________________ Голова НМК

© Авторські права застереженіЗ М І С Т


1.

Передмова

4


2.

Форми проведення поточного та підсумкового контролю

6

2.1.

Поточний контроль

6

2.2.

Модульний контроль

8

2.3.

Підсумковий контроль

8


3.

Навчально-тематичний план з дисципліни «Юридичні аспекти підприємницької діяльності»


9


4.

Зміст дисципліни «Юридичні аспекти підприємницької діяльності» за темами


10

4.1.

Змістовний модуль 1

10

4.1.1.

Тематика та короткий зміст лекцій

10

4.1.2.

Плани семінарських занять

12

4.1.3.

Завдання для самостійної роботи студентів (тематика наукових доповідей, тематика наукових есе)

13

4.1.4.

Модульне тестування №1

14

4.2.

Змістовний модуль 2

16

4.2.1.

Тематика та короткий зміст лекцій

16

4.2.2.

План семінарських занять

19

4.2.3.

Завдання для самостійної роботи студентів (тематика наукових доповідей, тематика наукових есе)


20

4.2.4.

Модульне тестування №2

22

4.3.

Колоквіум

24

4.4.

Зразок наукової доповіді

24

4.5.

Зразок наукового есе

31

4.6.

Задачі за темами спецкурсу

33

4.7.

Питання на іспит

50


5.

Література

53

5.1.

Основні джерела

53

5.1.1.

Нормативно-правові акти

53

5.1.2.

Спеціальна література

54

5.2.

Додаткові джерела

55

5.2.1.

Нормативно-правові акти

55

5.2.2.

Спеціальна література

57


6.

Перелік скорочень

631. Передмова

Дисципліна «Юридичні аспекти підприємницької діяльності» є спеціальним курсом для студентів за напрямом підготовки та спеціальності „Економічна теорія”, що читається в І семестрі на 2 курсі денного відділення економічного факультету в обсязі 34 год. лекцій та 34 год. семінарських занять. За результатами вивчення матеріалу спецкурсу студенти складають іспит.Метою і завданнями навчальної дисципліни є :

1) опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять та інститутів господарського права (господарська діяльність, господарські відносини, суб’єкти господарських відносин, утворення та припинення суб’єктів господарювання, господарські зобов’язання, господарські договори, господарська відповідальність тощо);

2) формування у студентів практичних навичок щодо:

а) самостійного вивчення і використання актів господарського законодавства та літератури з господарського права;

б) самостійного виявлення, визначення та розв’язання проблем, що виникають в процесі застосування господарського законодавства;

в) аналізу та розробки правових документів, що використовуються в практичній діяльності на підприємстві, установі чи організації (установчих та внутрішніх документів господарських організацій, господарських договорів, претензій тощо).Предмет дисципліни «Юридичні аспекти підприємницької діяльності». Предметом вивчення спецкурсу є сукупність норм, що регулюють господарську діяльність, практика правозастосування, модернізація господарського законодавства України, а також вивчення основних доктринальних положень господарського права. Викладення такого спецкурсу зумовлена тісним зв’язком економічних та правових відносин та необхідністю отримання студентами економічних напрямів підготовки системних знань з правового регулювання господарської діяльності.

Систему спецкурсу становлять елементи, виділені тематично (за спільним предметом). Усі теми спецкурсу «Юридичні аспекти підприємницької діяльності» взаємопов’язані, доповнюють одна одну.Вимоги до знань та вмінь:

Для опанування тем спецкурсу «Юридичні аспекти підприємницької діяльності» студент повинен: • відвідувати лекції;

 • закріплювати та поглиблювати отримані на лекціях знання шляхом опрацювання нормативно-правових актів та рекомендованої літератури з відповідних тем спецкурсу;

 • виконувати завдання для самостійної роботи, вирішувати задачі, брати активну участь в семінарських заняттях, в тому числі шляхом підготовки та оприлюднення наукових доповідей та наукових есе.

Студент повинен знати: зміст основних нормативно-правових актів господарського законодавства; місце господарського права у системі права України, його зв’язок та розмежування з іншими галузями права; теоретичні положення науки господарського права, його основних понять та інститутів; особливості актів господарського законодавства господарськими судами. Студент має володіти матеріалом у межах вивчення курсу господарського права та господарського процесуального права.
Студент повинен вміти самостійно використовувати акти господарського законодавства та літературу з господарського права; вирішувати практичні завдання, казуси, інтегровано використовуючи набуті ним знання з курсів господарського права та економічного напрямку підготовки; аналізувати правозастосовчі акти; обґрунтовувати результати свого аналізу.


Місце в структурно-логічній схемі спеціальності

Спецкурс «Юридичні аспекти підприємницької діяльності» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» економічного факультету.


Форми проведення аудиторних занять:

 • лекції (34 годин), на кожній з яких подається матеріал за темою лекції;

 • семінарські заняття (34 години), що мають включати:

- опитування студентів щодо основних питань відповідної теми;

- підготовлені студентами наукові доповіді та наукові есе із запропонованих для обговорення тем;

- обговорення доповідей, обговорення наукових есе;

- підведення підсумків семінарського заняття (у разі проведення модульного контролю – тестування або колоквіум).Методи викладання: використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Зокрема, формально-логічний метод, системно-логічний історичний метод , порівняльно-правовий, методи аналізу та синтезу.

Методи оцінювання: студенти складають залік шляхом написання тесту.

Мова викладення: українська.
Система контролю знань та умови складання заліку. Спецкурс оцінюється за кредитно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів: до першого входять теми 1-5, до другого – теми 5-10.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в семестрі.


2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю

2. 1. Поточний контроль:

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде семінарські заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з цією програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, тестування, контрольні роботи, самостійні роботи, колоквіуми.

Одним із видів поточного контролю може бути написання та захист студентом наукової доповіді або наукового есе з обраної ним теми відповідно до кола питань, що розглядаються на семінарському занятті. Тема наукової доповіді (наукового есе) попередньо узгоджується з викладачем, що веде семінарське заняття або з лектором.

Вимоги до наукової доповіді, що повинна бути письмово оформлена у вигляді статті:


 1. обсяг – до15 сторінок формату А4; шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт, інтервал між рядками – 1,5; поля верхнє, нижнє та ліве – 25 мм, праве – 20 мм;

 2. обов’язкові елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз чинних нормативно-правових актів та оприлюднених (опублікованих, розміщених в мережі Інтернет, депонованих) результатів досліджень з відповідної теми, в яких порушується дана проблема та пропонуються шляхи її вирішення;

 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується підготовлена студентом доповідань;

 • формулювання цілей доповіді (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

 1. обов’язковими є посилання на використані джерела та список останніх, оформлений відповідно до встановлених вимог.

Вимоги до письмового оформлення наукового есе:

 1. обсяг – до 5 сторінок формату А4; шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт, інтервал між рядками – 1,5; поля верхнє, нижнє та ліве – 25 мм, праве – 20 мм;

 2. обов’язкові елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз чинних нормативно-правових актів та оприлюднених (опублікованих, розміщених в мережі Інтернет, депонованих) результатів досліджень з відповідної теми, в яких порушується дана проблема та пропонуються шляхи її вирішення;

 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується підготовлене студентом есе;

 • формулювання цілей есе (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки дослідження.

При поточному контролі під час семінарських занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований студентом при відповіді; активність при обговоренні питань семінарського заняття і систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань (казусів); експрес-контроль у формі тестів, письмових контрольних робіт, в т.ч. підсумкового модульного тестування; результати виконання індивідуальних завдань.


Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі у кожному змістовному модулі:


Форми поточного контролю знань

Оцінка (в балах)

Усна відповідь

До 5 балів

Доповнення відповіді

До 3 балів

Експрес-опитування

До 2 бюлів

Самостійна робота

До 5 балів

Тестування (5 тестів)

До 5 балів

Індивідуальне завдання (в т.ч. реферат)

До 5 балів

Модульне тестування

До 10 балів2.2. Модульний контроль

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовний модуль/ ЗМ) проводиться на відповідному семінарському занятті після вивчення відповідного змістовного модуля (ЗМ1, ЗМ2). Змістовний модуль ЗМ3 полягає у самостійній роботі студента, результатами якої є доповіді на семінарських заняттях та/або реферат (реферати), що виконуються за індивідуальними завданнями, визначеними викладачем. Підсумкова кількість балів за змістовні модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю та оцінка (бали) за модульне тестування або колоквіум (ЗМ1 та ЗМ2), та самостійну роботу студента (ЗМ3).

Модульним тестуванням або колоквіумом завершується вивчення матеріалу відповідного модуля. Протягом спецкурсу виконується 2 модульних тестування або колоквіуму.
2.3. Підсумковий контроль

Семестр завершується комплексним підсумковим модулем (контролем) у формі іспиту. Комплексний підсумковий контроль (модуль) максимально може бути оцінений в 40 балів.

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується як середньозважене оцінок: за кожний з двох модулів та підсумкового семестрового контролю (заліку) за наступною формулою:
Змістовний

модуль 1 (ЗМІ)


Змістовний модуль 2 (ЗМ2)

Змістовний модуль 2 (ЗМ2)

Комплексний підсумковий модуль

(іспит)

Разом (підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти

20%

k1=0,2


20%

k2=0,2


20%

к3=0,2


40%

Кісп=0,4


100%

0,2+0,2+0,6=1,0Максимальна оцінка в балах

20

20

20

40

100

Оцінка (бали)

20

20

20

40

100


Шкала оцінювання


За шкалою Університету (100-бальною системою)

Оцінка за національною шкалою та шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно


5


A відмінно

85-89

добре


4

B добре (дуже добре)

75-84

C добре

65-74

задовільно

3

D задовільно

60-64

E задовільно (достатньо)

35-59

незадовільно

2

FX незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

незадовільно

2

F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


3. Навчально-тематичний план з дисципліни

«Правові засади страхової справи»

Назва теми

Лекції

(к-сть год.)

Семінарські

Заняття

(к-сть год.)

Самостійна робота (к-сть год.)

Змістовний модуль 1. Поняття господарського права та правове становище суб’єктів господарського права

Тема 1. Господарська діяльність

2

2

1

Тема. 2. Господарські правовідносини

2

2

2

Тема 3. Господарське законодавство

2

2

2

Тема 4. Загальна характеристика суб’єктів господарських правовідносин

2

2

2

Тема 5. Правове становище підприємств: загальна характеристика.

2

2
Тема 6. Правове становище державних, комунальних, колективних та приватних підприємств

2

2
Тема 7. Правовий статус господарських товариств

2

2
Тема 8. Правове становище господарських об’єднань

2

2
Тема 9. Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання. Особливості правового статусу інших суб’єктів господарювання.

2

2
Модульне тестування 1Змістовний модуль 2. Майнова основа господарювання, господарські зобов’язання, господарсько-правова відповідальність, правові засади захисту економічної конкуренції

Тема 10. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання.

2

2
Тема 11. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання.

2

2
Тема 12. Господарські договори: загальна характеристика.

2

2
Тема 13. Господарські договори: характеристика окремих їх видів.

2

2
Тема 14. Основні засади господарсько-правової відповідальності.

2

2
Тема 15. Господарські санкції як правовий засіб господарсько-правової відповідальності

2

2
Тема 16. Правове регулювання банкрутства.

2

2
Тема 17. Правові засади захисту економічної конкуренції.

2

2
Модульне тестування 2

Всього

22

22

18

ЗАЛІКЗагальний обсяг ____ години, в тому числі:

Лекції – 34 години;

Семінарські заняття – 34 години;

Самостійна робота – ____ годин.

4. Зміст дисципліни «Господарське право» за темами
4.1. Змістовний модуль 1. Поняття господарського права та правове становище суб’єктів господарського права
4.1.1. Тематика та короткий зміст лекцій і семінарських занять
Тема 1. Господарська діяльність

(Лекція – 2 год., семінарське заняття – 2 год.)

1. Поняття та ознаки господарської діяльності.

2. Принципи здійснення господарської діяльності.

3. Некомерційна господарська діяльність.

4. Поняття, ознаки та принципи комерційної господарської діяльності.

5. Свобода підприємницької діяльності та обмеженні у її здійсненні.


Рекомендована література:

Основні джерела

Нормативно-правові акти:

Спеціальна література:

Додаткові джерела

Нормативно-правові акти:

Спеціальна література:

Тема 2. Господарські правовідносини

(Лекція – 2 год., семінарське заняття – 2 год.)
1. Предмет та методи господарського права. Поняття господарського права як галузі права, галузі науки та навчальної дисципліни.

2. Поняття та ознаки господарських правовідносин.

3. Види господарських правовідносин .

4. Відмежування господарських правовідносин від інших видів правовідносин.


Тема 3. Господарське законодавство

(Лекція – 2 год., семінарське заняття – 2 год.)
1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.

2. Господарсько-правові норми: поняття та види.

3. Конституційні засади правопорядку у сфері господарювання.

4. Система господарського законодавства.

5. Питання вдосконалення господарського законодавства.


Тема 4. Загальна характеристика суб’єктів господарських правовідносин

(Лекція – 2 год., семінарське заняття – 2 год.)
1. Поняття та ознаки суб’єктів господарських правовідносин.

2. Види суб’єктів господарських правовідносин.

3. Утворення суб’єктів господарювання, їх державна реєстрація.

4. Припинення суб’єктів господарювання.

Тема 5. Правове становище підприємств: загальна характеристика

(Лекція – 2 год., семінарське заняття – 2 год.)
1. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання.

2. Види та організаційно-правові форми підприємств.

3. Організаційна структура та управління підприємством .
Тема 6. Правове становище державних, комунальних, колективних та приватних підприємств

(Лекція – 2 год., семінарське заняття – 2 год.)

1. Правове становище державних підприємств.

2. Правове становище комунального унітарного підприємства.

3. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності.

4. Правове становище приватних та інших підприємств.
Тема 7. Правовий статус господарських товариств

(Лекція – 2 год., семінарське заняття – 2 год.)

1. Поняття господарського товариства.

2. Форми господарських товариств (повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, акціонерне товариство).

3. Майно та майнові права у господарському товаристві.

4. Права та обов’язки учасників господарського товариства.

5. Управління господарським товариством


Тема 8. Правове становище господарських об’єднань

(Лекція – 2 год., семінарське заняття – 2 год.)
1. Поняття господарського об’єднання.

2. Види та організаційно-правові форми господарських об’єднань.

3. Функції та компетенція господарських об’єднань.

4. Управління господарським об’єднанням.

5. Асоційовані підприємства та холдингові компанії.
Тема 9. Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання. Особливості правового статусу інших суб’єктів господарювання.

(Лекція – 2 год., семінарське заняття – 2 год.)
1. Правовий статус громадянина-підприємця.

2. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання.

3. Особливості правового статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.

Змістовний модуль 2. Майнова основа господарювання, господарські зобов’язання, господарсько-правова відповідальність, правові засади захисту економічної конкуренції
Тема 10. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання.

(Лекція – 2 год., семінарське заняття – 2 год.)

1. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.

2. Види майна суб’єктів господарювання та джерела його формування.

3. Поняття та зміст права власності у сфері господарювання.

4. Похідні від права власності правові титули майна субєктів господарювання : право господарського відання, право оперативного управління, право довірчої власності, право користування.

5. Корпоративні права.


Тема 11. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання.

(Лекція – 2 год., семінарське заняття – 2 год.)

1. Поняття господарських зобов’язань та підстави їх виникнення.

2. Класифікація господарських зобов’язань.

3. Основні засади виконання господарських зобов’язань.

4. Забезпечення виконання господарських зобов’язань.

5. Припинення господарських зобов’язань.


Тема 12. Господарські договори: загальна характеристика.

(Лекція – 2 год., семінарське заняття – 2 год.)
1. Поняття та ознаки господарського договору. Відмежування господарського договору від цивільно-правового.

2. Функції господарських договорів.

3. Класифікація господарських договорів.

4. Форма та зміст господарського договору.

5. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів.
Тема 13. Господарські договори: характеристика окремих їх видів. (Лекція – 2 год., семінарське заняття – 2 год.)
1. Договори на реалізацію майна: договір купівлі продажу, договір поставки, договір міни (бартеру), договір контрактації сільськогосподарської продукції, договір енергопостачання.

2. Договори користування чужим майном : договір оренди, договори лізингу, договір концесії.

3. Підрядні договори.

4. Транспортні договори.Тема 14. Основні засади господарсько-правової відповідальності.

(Лекція – 2 год., семінарське заняття – 2 год.)

1. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.

2. Принципи та функції господарсько-правової відповідальності.

3. Підстави та межі господарсько-правової відповідальності

4. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

Тема 15. Господарські санкції як правовий засіб господарсько-правової відповідальності.

(Лекція – 2 год., семінарське заняття – 2 год.)
1. Поняття господарських санкцій та їх класифікація.

2. Відшкодування збитків у сфері господарювання.

3. Штрафні санкції.

4. Оперативно-господарські санкції.

5. Адміністративно-господарські санкції.

Тема 16. Правове регулювання банкрутства.

(Лекція – 2 год., семінарське заняття – 2 год.)
1. Поняття та ознаки банкрутства.

2. Законодавство про банкрутство.

3. Суб’єкти у відносинах банкрутства.

4. Стадії провадження у справі про банкрутство.

5. Судові процедури у справі про банкрутство (розпорядження майном, мирова угода, санація, ліквідаційна процедура).
Тема 17. Правові засади захисту економічної конкуренції.

(Лекція – 2 год., семінарське заняття – 2 год.)
1. Законодавство про захист економічної конкуренції.

2. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію.

3. Правове становище Антимонопольного комітету України.

4. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання.5. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції та порядок її застосування.


 1. Література

  1. Основні джерела

   1. Нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96–ВР // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року// Офіційний вісник України. -2003.-№11.- ст. 462.

 3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ // ВВР України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року// Офіційний вісник України. - 2003.- № 11.- Ст. 461.

 5. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV // ВВР України. – 2005. - № 35-36, N 37. – Ст.446.

 6. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. № 176/95-ВР // ВВР України. – 1995. – № 47. – Ст. 349.

 7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // ОВУ. – 2010. – № 92.

 8. Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 року № 3393-VI // Відомості Верховної Ради України .- 2011 .- № 48, / № 48-49 /.- стор. 2024.- ст.536.

 9. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 року N 2664-III //Відомості Верховної Ради України. - 2002.- N 1.- Ст.1.

 10. Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 01.07.2004року № 1961-IV // Відомості Верховної Ради України.-2005.-N 1.-ст.1.

 11. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 року //Відомості Верховної Ради України.-1996.-N 18 (30.04.96) .- ст. 78.

 12. Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ «Про захист прав споживачів» (в редакції Закону від 01.12.2005 р. ) // ВВР України. – 2006. – № 7. – Ст.84.

 13. Закон України від 05.04.2007 р. № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» // ОВУ. – 2007. – № 44. – Ст. 1771.

 14. Закон України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР «Про захист від недобросовісної конкуренції» // ВВР України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

 15. Закон України від 11.09.2003 р. № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» // ВВР України. – 2004. – № 9. – Ст. 79.

 16. Закон України від 14.05.1992 р. № 2343-ХІІ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» // ВВР України. – 1992. – № 31. – Ст. 440.

 17. Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» // ВВР України. – 2003. – № 31–32. – Ст. 263.

 18. Закон України від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність» // ВВР УРСР. – 1991. – № 29. – стор. 377.

 19. Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI «Про акціонерні товариства» // ОВУ. – 2008. – № 81. – Ст. 2727.

 20. Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ «Про господарські товариства» // ВВР України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

 21. Закон України від 22.11.1996 р. № 543/96-ВР «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» // ВВР України. – 1997. – № 5. – Ст. 28.

 22. Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок» // ОВУ. – 2006. – № 13. – Ст. 857.

 23. Закон України від 24.02.1994 р. № 4002–ХІІ «Про міжнародний комерційний арбітраж» // ВВР України. – 1994. – № 25. – Ст.198.

 24. Закон України вiд 28.11.2002 р. № 249-ІV «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» // ВВР України. – 2003. – № 1. – Ст. 2.

 25. Указ Президента України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» № 1070/2011 від 23.11.2011 року// Офіційний вісник України .- 2011 .- № 94.- стор. 41.- ст. 3419.
   1. Спеціальна література

 1. Пацурія Н.Б. Страхове право України: навч. посібник / Н.Б.Пацурія.-К.:Юрінком Інтер, 2006.- 176 с.

 2. Брагинский М.И. Договор страхования.- М.: «Статут», 2000,-174 с.

 3. Вінник О. М. Господарське право: Навчальний посібник / Вінник О. М. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 766 с.

 4. Граве В.К., Лунц Л.А. Страхование. - М.:Госюриздат, 1960.-176 с.

 5. Правове регулювання страхування та роздрібних фінансових послуг в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правовий аналіз / Колектив авторів: Безручко Ю. В., Пацурія Н. Б., Бєлова О. А..-К.: Центр учбової літератури, 2007.- 195 с.

 6. Райхер В.К. Общественно -исторические типы страхования.- М.: Изд-во АН СССР, 1947.- 282 с.

 7. Серебровский В.И. Страхование.- М.:Финиздат, 1927.- 173 с.

 8. Щербина В.С. Господарське право: підручник / В.С.Щербина.- 5-те вид., перероб. і допов. -К.: Юрінком Інтер, 2012.- 600 с.

 9. Щербина О. В. Правове становище акціонерів за законодавством України / Щербина О. В. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 158 с.  1. Додаткові джерела

   1. Нормативно-правові акти:

 1. Закон України «Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами» від 10 листопада 1994 року № 237/94-ВР // Відомості Верховної Ради України .-1994.- № 46.- Ст.415.

 2. Закон України «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» від 13.12.2001 року // Відомості Верховної Ради України.-2002.- N 14 (05.04.2002) .-ст.96.

 3. Закон СРСР «Про кооперацію в СРСР» №8998-XI від 26.05.1988 року // Інформаційно - правова система ЛІГА:ЕЛІТ.

 4. Закон України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Перелік актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації" № 1629-IV від 18.03.2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004.-N 15 (30.04.2004).-ст.1028.

 5. Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки від 01.11.1990 року // Відомості Верховної Ради України. - 1990. - № 48. - Ст. 632.

 6. Декрет Кабінету Міністрів України «Про страхування» від 10 травня 1993 року № 47-93 //Відомості Верховної Ради України.-1993.-№ 29.-Ст.320.

 7. Указ Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 року № 1573 /99 // Урядовий кур’єр.-1999.-№237.-17 грудня.

 8. Положення «Про порядок провадження діяльності страховими посередниками» затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 року № 1523 // Збірник Постанов Уряду України.-1996.-№21.-Ст. 590.

 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення розміру плати за видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування» №286 від 13.04.2005 р. // Урядовий кур'єр.-2005.-04.-27.04.2005.- N 78.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України № 709 «Про створення Національної акціонерної страхової компанії «Оранта» від 7 вересня 1993 року // Урядовий кур’єр.-1993.-№ 138.-14 вересня.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1997 р. N 132 „Про затвердження Тимчасового положення про товариство взаємного страхування”// Офіційний вісник України.-1997.-№6.-Ст.65.

 12. Розпорядження Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування. - 2005.-N2 (28.01.2005).- ст.105.

 13. Розпорядження Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу» № 3259 від 2004.12.30 // Офіційний вісник України. -2005.- N3 (04.02.2005).-ст.171.

 14. Розпорядження Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» від 17.12.2004//Офіційний вісник України, 2005, N 2 (28.01.2005), ст. 105.

 15. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності» №40 від 28.08.2003 р. // Офіційний вісник України. -2003.-N 038 (03.10.2003).-ст. 2047.

 16. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України „Про затвердження Положення про особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків” від 4 червня 2004 року N 913 // Офіційний вісник України. -2004.-N25 (09.07.2004).-ст. 1676.

 17. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України „Про затвердження Методичних рекомендації щодо забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування при реорганізації страховиків шляхом приєднання” від 9 вересня 2003 р. N 48 // Україна - Business.- 2003.-№ 41.

 18. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України „Про порядок формування статутного фонду страховика цінними паперами” від 13 листопада 2003 року N124 // Офіційний вісник України. -2003.- N48 (12.12.2003).-ст. 2550.

 19. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України „Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів” від 28 травня 2004 року N 736 //Офіційний вісник України.-2004.-N26 (16.07.2004). - ст.1721.

 20. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу» №125 від 13.11.2003 року // Офіційний вісник України. -2003.-N 50.- ст. 2631.

 21. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України»№155 від 05. 12.2003 року // Офіційний вісник України. -2003.- N52 .-ст. 2842.

 22. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Типової програми перевірок страховиків та страхових посередників» №37 від 21. 08.2003 року// Юридичний вісник України.-2003.-11.-№ 48.

 23. Наказ Міністерства Фінансів України від 3 квітня 2001 року №161 „Про затвердження заходів щодо сприяння розвитку кредитних спілок, кооперативних банків і товариств для взаємного страхування”// режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка