Програма З курсу історія видавничої справиСкачати 192.69 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір192.69 Kb.

Затверджено на вченій раді Інституту журналістики

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол № 2 від 16 вересня 2003

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З КУРСУ “ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ”

зі спеціальності “Видавнича справа та редагування”

Викладач Онкович Артем ДмитровичКурс 3

Семестр 5, 6


Семестри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Лекцій
Семінарських
Практичних

15

15


Лабораторних
Консультацій

1

2


Самостійної роботи
Затверджено на засіданні кафедри


Протокол № 1 від “29” серпня 2003 рокуЗатверджую


_______________ Т. О. Приступенко,

голова НМР ІЖ

8 вересня 2003 року


Годин усього 100


Семестри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Залік
Екзамен
Контрольна робота
5


Курсова робота
Кваліфікаційна робота

Навчально-методична карта дисципліни
Назви розділів, тем.

План, короткий зміст

Кількість годин

Вид заняття

Література, матеріали

Засоби навчання

Контроль

Історичні витоки рукописної книги в світі


2

Практичне

Герчук Ю. История графики и искусства книги. – М.: Аспект-пресс, 2000. – С. 15-72.

Кацпржак Е. История книги. – М.: Книга, 1964. - 419 с.

Книжные сокровища мира / Сост. Леви Е. – М.: Книжная палата, 1989. - Вып. 1. – 224 с.Митрополит Іларіон. Неоціненні знахідки в Палестині // Віра й культура (Вінніпег) – 1957. - №3, 4.

Пакуль И. Книга: исторический очерк. – Х.: Главполитпросвет, 1923. - 130 с.

Перлова Е. Бумага для фараона // Мир бумаги. – 2000. - №7-8. – С. 50-51.Тимошик М. Стародавня рукописна книга в світі: попередники, ранні осередки, роль у суспільному поступі // Вісник Книжкової палати. – 2002. – №4. - С. 22-27.

Конспект


Українська рукописна книга дохристиянської доби

2

Практичне

Брайчевський М. Літопис Аскольда. – К.: Український центр духовної культури, 2001. – 128 с.

Велесова книга / Упорядкування, переклад, вступна стаття, довідк. матеріал Б. Яценка. – К.: Велесич, 1995. – 316 с.Зпапаско Я. Українська рукописна книга. – Львів: Світ, 1995. – 478.

Клочек Г. Світ “Велесової книги”: Навч. посібник. – Кіровоград: Степова Еллада, 201. - 158 с.

Кифишин А. Древнее святилище «Каменная могила»: опыт дешифровки протошумерского архива ХІІ-ІІІ тысячелетий до н. э. – К.: Аратта, 2001. – 846 с.

Лесной С. “Велесова книга: - языческая детопись доолеговой Руси. – Виннипег, 1966. – 70 с.

Михайлов Б. Підземний «Ермітаж» України: храм найдавніших письмен. – К.: Такі справи, 2002. – 10 с.

Огієнко І. Повстання азбуки й літературної мови в слов”ян. – Вінніпег, 1976. – 300 с.

Огієнко І. Історія української літературної мови / Упор., іст.-біогр. нарис і примітки М. Тимошика. – К.: Наша культура і наука, 2001. – С. 70-84.

КонспектКнигописання в давньоукраїнській державі після прийняття християнства


2

Практичне

Запаско Я. Ошатність української книги – Львів: Фенікс, 1998. – С. 10-43. (Розділ “З історії української рукописної справи).

Маслова О. Рукописна книга. – К.: ДВУ, 1925. – 117 с.

Патерик Києво-Печерський / Упорядкування, адаптація українською мовою І. Жиленко. – К.: КМ Академія, 1998. – 346 с.

Рукописна україніка: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20-21 вересня 1996 року. – Львів, 1999. – 652 с.

Степовик Д. Історія Києво-Печерської лаври. –К.: Видавн. відділ УПЦ КП, 2001. – С. 15- 136. (Розділ 1,2).


Конспект


Зародження й етапи поширення друкарства в світі

2

Практичне

Грінченко Б. Про книги: як їх вигадано друкувати. К., 1908. 48 с.

Попов П. Друкарство: його початок і поширення в Європі. К., 1925. 72 с.

Слободяник А. Віддарунок людству Йогана Гутенберга. // Друкарство. 2000. №3.

Владимиров Л. Всеобщая история книги: Древний мир, Средневековье, Возрождение М., 1988.

Любинский В. На заре книгопечатания. Л., 1959. 160 с.

Немировский Е. Изобретение Иоганна Гутенберга. Из истории книгопечатания. Технические аспекты. М., 2000. 660 с.

Breza Vojtech. Tlaciarne na Slovensku. 1477-1996. Bratislava, 1997. 214 s.КонспектЗарубіжні й вітчизняні концепції витоків вітчизняного друкарства


2

Практичне

Губко О. До початків українського друкарства // Архіви України. 1969. №3 С. 12-

Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства. Львів, 2000. 222 с.

Коляда Г. До питання про українське друкарство перед Іваном Федоровим // Радянське літературознавство. 1962. №6; Його ж. “Друкарь книг перед тем невидимих// Там само. 1959. №6.

Лотоцький О. Українське друковане слово. В кн.: Українська культура. К., 1993. С. 99.

Низовий Микола, Тимошик Микола. Українське друкарство і видавнича справа на сторінках російської енциклопедії “Книга” // Друкарство. 2000. № 6. С. 90-93.

Огієнко І. Історія українського друкарства / Упор., авт. іст.-біогр. нарису і приміт. М. С. Тимошик. К., 1994. 448 с.

Орос О. Грушівський монастир і початки кириличного слов’янського книгодрукування. Ужгород, 2001. 272 с.

Савка М. До історії книгодрукування на Україні // Архіви України. 1972. №2. С. 26-34.

Сірополко С. Швайпольт Фіоль – перший друкар слов’янських крилилівських книг. Краків-Львів, 1943. 28 с.

Тимошик Микола. До питання про концепцію виникнення і розвитку українського друкованого слова в контексті поширення друкарства у слов’янських народів // 11 Jornadas Andaluzas de Eslavistica. Resumenes de ponencias y communicaciones. Baeza (Espana), 1966. P. 101-102.

Тимошик Микола. Історія українського друкованого слова потребує переосмислення // Літературна Україна. 2002. 21 березня.

Тимошик Микола. Історія українського друкарства в наукових дослідженнях Івана Огієнка. У зб.: Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, перспективи. К., 1997. С. 164-180.

Тимошик Микола. Концепція виникнення і розвитку українського друкованого слова // Друкарство. 1994. №1 С. 6-7.

Чижевський Д. Українські друки ХУІІІ ст. в Німеччині // Наша культура (Варшава). 1936. Кн. 1. С. 3-12; Кн. 3. С. 181-187.

Зернова А. Начало книгопечатания в Москве и на Украине. М., 1947;

Немировский Е. Историографические заметки к вопросу о начале книгопечатания на Руси // Сб. «Книга» М., 1962. Вып. У11; Федоровские чтения: 400-летие книгопечатания на Украине. М., 1976.

Протасьева Т. Первые издания московской печати. М., 1955;

Bandtkie J. S. Historia drukarn w Krolewswie Polsskiem i Wielkem Ksiestwie Litewskiem i w kraiach zagranicznych w ktorych polskei dzela wychodzily. Tom 1. Krakowie, 1826. S. 382.

Zubrzycki D. Historychne badania o drukarniach rusko-slowianskich w G aliciyi. Lwow, 1836. S.12.

КонспектРаннє українське друкарство (15-17 століття)


2

Практичне

Видашенко та ін. Місцями Івана Федорова на Україні: путівник. Львів, 1982. 124 с.

Запаско Яким, Мацюк Орест, Стасенко Володимир. Початки українського друкарства. Львів, 2000. 222 с.

Запаско Я. П, , Мацюк О. Я. Львівські стародруки: Книгознавчий нарис. Львів, 1983. 175 с.

Ісаєвич Я. Д. Літературна спадщина Івана Федорова. Львів, 1989. 191 с.

Ковальський М. Етюди з історії Острога: Нариси. Острог, 1998. 288.

Лотоцький О. Українське друковане слово. В кн.: Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упоряд. С. В. Ульяновська; вст. ст. І. М. Дзюби. - К., 1993. С. 98-111.

Маслов С. Друкарство на Україні в ХУІ-ХУІІІ ст. К., 1924. 39 с.

Огієнко І. Історія українського друкарства / Упоряд., авт. іст-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. - К., 1994.

Степовик Д. В. Історія Києво-Печерської лаври. К., 2001. 560 с.

Тимошик М. С. Тисячоліття української книги: історичні уроки // Молодь і книга на межі тисячоліть. К., 2000. С. 21-34.

Титов Ф. Типография Киево-Печерской лавры: Исторический очерк. Т. !. К., 1916. 506 с.

КонспектУкраїнські друкарі та їхня роль у ствердженні вітчизняної школи редагування і видавничої справи


2

Практичне

Запаско Я. П. Мистецтво книги на Україні в ХУІ-ХУІІІ ст. Львів, 1971. 310 с.

Запаско Я. П., Ісаєвич Я. Д. Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих на Україні. Книга перша: 1574-1700. Львів, 1981. 136 с.

Ісаєвич Я. Перша друкована книжка українського автора // Друкарство 1999. № 6. С. 4-5.

Каганов І. Українська книга кінця ХУІ-ХУІІ ст. Харків, 1959. 116.

Лотоцький О. Українське друковане слово. В кн.: Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упоряд. С. В. Ульяновська; вст. ст. І. М. Дзюби. - К., 1993. С. 98-111.

Макаренко М. Орнаментація української книжки ХУІ-ХУІІІ ст. К., 1926 70 с.

Митрополит Іларіон. Наша літературна мова: Як писати й говорити по-літературному. (Розділ ІХ “Історія українського правопису”). Вінніпег, 1958. С. 255-317.

Огієнко І. Історія українського друкарства / Упоряд., авт. іст-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. - К., 1994.

Степовик Д. В. Історія Києво-Печерської лаври. К., 2001. 560 с.

Тимошик М. Сходження до книжкового Святилища: до тисячоліття української книги // Друкарство. 1999. № 3. С. 8-10.

КонспектСтановлення і розвиток наукового книговидання (на прикладі київського університету св. Володимира)


2

Практичне

Владимирский-Буданов М. История императорского университета Св. Владимира. – К., 1884. – 674 с.

Иконников В. Университетская типография // В кн.: Исторические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях императорського университета Св. Владимира (1834-1884). – К., 1884. С. 348-355.

Максимович М. «Киев явился градом великим»: вибрані українознавчі праці. – К.: Либідь, 1994. – 464 с.

Очерки по истории систем народного просвещения в России в ХУІІІ-ХІХ веках. Т. 1. – СПб., 1910 – С. 310-428.Пискорский В. Из прошлых лет Киевского университета. – К., 1894. - 48 с.

Тимошик М. Її величність – книга. Історія видавничої справи Київського університету. 1834-1999: Монографія / Передмова В. В. Скопенка. – К.: Наша культура і наука, 1999. – 308 с.

Ходецкий С. Две записки об университетской типографии // Университетские известия . – 1973. - №7. С. 2- 58.

Шульгин В. История университета Св. Владимира. – Спб., 1860. – 360 с.

КонспектВидавнича справа в умовах цензурних обмежень і заборон українського друкованого слова (18 – початок 20 століття)


2

Практичне

Записка Володимира Антоновича у справі обмеження українського друкованого слова // Записки Українського наукового товариства в Києві. 1908. Кн. 3.

Єфремов С. Мартиролог українського слова // Київ. 1991. №5.

Єфремов С. Літературно-критичні статті (стаття «Вне закона: к истории цензуры в России»). К., 1993. С. 14-48.

Міяковський В. Ювілей цензурного акту // Бібліологічні вісті. 1926. №1.

Російщення України: Науково-популярний збірник /За ред. Л. Полтави. К., 1992. 408 с.Савченко Ф. Заборона українства 1876 року. Харків, 1930 413 с.

Тимошик М. До історії цензурних утисків українського друкованого слова в період проголошення конституційних свобод (1905-1917) // Журналістика, преса, радіо, телебачення. К., 1993. № 25. С. 55-63.

Тимошик М. Валуєвський та Емський цензурний циркуляри і їх вплив а розвиток української демократичної журналістики і літератури // Засоби масової інформації й утвердження державного суверенітету України. Львів, 1993. С. 128-131.

Тимошик М. Заборонена українська книга: до питання створення мартирологу знищених видань на основі колишніх архівів цензурних управлінь // ктуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні. К., 1996. С. 8-10.

Тимошик М. “К печатанию не должно быть позволено”: історія цензури українського друкованого слова // Урок української. 2000. № 3. С.10-13; № 4. С. 15-19.

Українське питання / Пер з рос., упоряд., передм. та приміт. М. С. Тимошика. К., 1997. 220 с.Добровольский В. Запрещенная книга в Росси. М., 1962.

Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826-1855 годов. СПб., 1909. 614 с.

Львов-Рогачевский В. Печать и цензура. М., 1906.

Об отмене стеснений малорусского печатного слова. Записка Императорской академии наук. СПб., 1910.Конспект
Книги святого письма в світі і в Україні: історико-видавничий аспект

2

Практичне

Ковальчук Г. “Книга Книг” у фонді відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І, Вернадського //Студії з архівної справи та документознавства. 2001. Т. 7. С. 144-149.

Лабунька М. Біблія серед слов’ян // Свобода (США). 1993. 13 липня.

Новий Завіт сучасною українською мовою // Бюлетень Українського Біблійного Товариства.Огієнко І. Методологія перекладу Святого Письма та Богослужбових книг на українську мову. Варшава, 1927. 33 с.

Стародуб А. З історії українських перекладів Святого Письма // Наша Віра. 2000. №10.

Степовик Д. Київська Біблія ХУІІ століття: Дослідження нездійсненого біблійного проекту Петра Могили. К., 2001. 240 с.

Тимошик М. Книги Святого Письма українською мовою: до історії перекладу і видання // Друкарство. 2000. №1. С. 10-15.

Тимошик М. Князь Костянтин Острозький та його Біблія // Друкарство. 1999. №5. С. 8-11.

Конспект
Видавничий рух доби визвольних змагань українського народу (1917-1920)

2

Практичне

Грицак Є. З історії книжкового руху на Великій Україні: 1917-1922 // Літературно-науковий вістник. 1923. Кн. ІХ і Х.

Биковський Л. Книгарні, бібліотеки, академія: Спомини. – Мюнхен-Денвер, 1971. 180 с.

Ківшар Т. Український книжковий рух як історичне явище (1917-1923). – К.: Логос, 1996. – 344 с.

Левчук О. Книгоспілка: Становлення кооперативного книговидання в Україні. – К.: 2001. - 158 с.

Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. - К.: Україна, 1994. - 420 с.

Скоропадський Павло. Спогади. - К.-Філадельфія, 1995. - С. 232.

Скрипник Т. Висвітлення розвитку вітчизняного друкарства в 1917-1920 рр. (за матеріалами часопису “Друкарь” // Вісник Книжкової палати. 1998. С. 30-32.

Тимошик М. Про українське питання – з болем і надією // Берегиня. 1996. №3-4. С. 64-77.

Українське питання / Пер. з рос., упоряд., передм., та приміт. М. Тимошика. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1997. 220 с.Шевельов Ю. Українська мова першій половині ХХ століття: стан і статус. - Нью-Йорк, 1987. - С. 260 с.

Конспект
Видавнича справа періоду радянської влади (1920-1990): організаційний аспект

2

Практичне

Збірник законів та розпоряджень Робітничо-селянського уряду України. – Харків, 1931. – 296 с.

Книга и книжное дело в Украинской ССР: Сб. материалов. 1941-1984 – К.: Наукова думка, 1986. – 380 с.Малыхин Н. Г. Очерки по истории книгоиздательского дела в Украинской ССР. –М.: Книга, 1965. – 448 с.

Советская печать в документах. – М.: Госполитиздат, 1961. – 560 с.Тимошик М. Її величність книга. Розділи: “Між двома світовими війнами” та “Шляхом “переможного” поступу соціалізму. – К.: Наша культура і наука, 1999. С. 185-236.

Шевельов Ю. Українська мова в першій половині ХХ століття: стан і статус. - Нью-Йорк, 1987. - 320 с.

Конспект
Українська видавнича справа у Франції

2

Практичне

Вергун І. Чужиною: Спомин інженера-скитальця. – Дюркенк (Франція), 1992. – 158 с.

Жуковський А. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка в Європі. – Львів-Париж, 2000. - 140 с.

Михальчук В. Українська бібліотека в Парижі: заснування, розвиток, діяльність: 1926-1998. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. – 654 с.

Париж – Олегові Штулеві: Збірник на пошану Олега Штуля-Ждановича. – Париж: Вид-во “Українського слова”, 1986. - 358 с.Романів О. Довгий, тернистий шлях українства до самопізнання // В кн. “Енциклопедія українознавства”. В 10-ти т. Т. 1. – Львів, 1993. – С. Х-ХХІ.

Тимошик М. Українське друкарство у Франції: історія і сучасність // Друкарство. - 2002. - №1. – С 8-15.

Конспект
Українська видавнича справа в Канаді

2

Практичне

Войценко О. Літопис українського життя в Канаді. - У 5-ти т. – Вінніпег, 1961-1973.

Видання Івана Тиктора та концерну “Українська преса”: Бібліографічний покажчик. 1923-1977. – Львів, 2000. (Розділ “Канадський період діяльності І. Тиктора. Вінніпег, 1948-1977).Змієнко-Сенишин Г. Пересаджені квіти України. – К.: Наша культура і наука, 2001. - 196 с.

Марунчак М. Студії до історії українців Канади. – У 5-ти т. – Вінніпег, 1968-1969.

Тимошик М. “Лишусь навіки з чужиною…: митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження. – К.: Наша культура і наука”, 2000. - 548 с.

Тимошик М. Українське друкарство в Канаді: історія і сучасність // Друкарство. – 2001. - №4. С. 18-23.

Тимошик М. 90-річчя “Українського Голосу” у контексті історії української журналістики // Українське журналістикознавство. – 2001. - №2. - С. 6-9.

Фігус-Ралько А. Українська Канада. – К.: Наша культура і наука, 2001. - 142 с.

Ярмусь С. Журналістичний профіль. – Вінніпег, 1999. – 340 с.

Конспект
Консультації

3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка