Програма з курсу „ політологія острог Робоча програма затверджена на засіданні кафедри політологіїСкачати 486.13 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації09.04.2017
Розмір486.13 Kb.
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет „Острозька академія”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з курсу

ПОЛІТОЛОГІЯ”Острог

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри політології
Протокол № 2 від 25 вересня 2008 року
Завідувач кафедри:_______________ доц. Мацієвський Ю.В.

(підпис)
Укладач програми :_______________ викладач Токар О.В.

(підпис)
ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Дата засідання кафедри

Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Академічний курс „Політологія” викладається на економічному факультеті для студентів спеціальностей „Фінанси” та „Економічна кібернетика”. Це навчальна дисципліна, що знайомить студентів з основами сучасної політології, засадами внутрішньої та зовнішньої політики України, сприяє виробленню у студентів навичок самостійного аналізу політичних явищ і процесів, формуванню демократичної політичної культури.До основних завдань курсу належать:

 • з’ясувати специфіку політики як сфери вироблення і реалізації життєво важливих інтересів;

 • ознайомити з понятійно-категоріальним апаратом і методологією політичної науки;

 • дати студентам уяву про поняття та різновиди політичних систем;

 • розкрити суть поняття „політична система суспільства”;

 • простежити місце і роль держави у політичній системі суспільства;

 • висвітлити зміст категорії „політичний процес”;

 • відобразити зміст та значення політичної свідомості і культури, роль політичних еліт та лідерів;

 • дати уявлення про теоретичні аспекти політичної свідомості та культури;

 • ознайомити з розвитком світової та української суспільно-політичної думки тощо.

Після вивчення курсу „Політологія” студенти повинні:

знати:

 • об’єкт, предмет і метод політології, володіти її понятійно-категоріальним апаратом;

 • світові і вітчизняні політологічні школи, концепції і напрямки;

 • політичні феномени і цінності: політична діяльність, політичний процес, політична влада, політичний режим, політична система, політичне лідерство, політичний конфлікт, політична культура, демократія, консенсус, громадянське суспільство;

 • основні політичні партії, громадські організації і рухи;

 • суть і функції держави в політичній системі суспільства.

вміти:

 • розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політичної влади, її сутність, структуру, характерні ознаки і функції;

 • орієнтуватися в проблемах поділу влади, формах державного устрою і формах державного правління;

 • розпізнавати прояви прямої і представницької демократії, сприяти їх утвердженню у сучасному українському суспільстві;

 • формувати і відстоювати свою життєву (політичну) позицію;

 • чітко розуміти свої громадянські права свободи і обов’язки, відстоювати принципи громадянського суспільства і правової держави;

 • давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних партій і лідерів з позицій загальнонаціональних інтересів;

 • орієнтуватися у міжнародному політичному житті, геополітичній обстановці, мати уявлення про місце і статус України в сучасному світі;

 • об’єктивно і критично оцінювати життєво важливу соціальну інформацію;

 • готувати повідомлення на політичну тему, брати участь у політичних дискусіях, виборчих компаніях;

 • розумітися на зовнішній і внутрішній політиці держави; знати її історію і специфіку розвитку та вміти захищати її інтереси.

Оволодіння політичною наукою ґрунтується на тісному взаємозв’язку з іншими навчальними дисциплінами, зокрема з такими базовими, як філософія, соціологія, історія України, економічна теорія, правознавство та ін.
ІІ. ОПИС ДИСЦИПЛІН НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Загальна характеристика навчальної дисципліни

Напрям, професійне спрямування, освітньо- кваліфікаційний рівень

Тип та структура навчальної дисципліни

Кількість кредитів ECTS:

__________3____________


Кількість модулів:

__________2____________

Кількість змістовних модулів: _______2_______

Загальна кількість годин:

__________108_________
Тижневих годин:
І триместр 3 год


Шифр та назва напряму

0305 „Економіка і підприємництво”

Шифр та назва

професійного спрямування60501 „Економіка і підприємництво”

6.030508 „Фінанси і кредит”

6.030502 „Економічна кібернетика”
Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Обов’язковий курс підготовки:

Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін
Триместр __4___
Кількість годин: ___108________
Лекційних: _____26____________
Семінарських, практичних (лабораторних): _12___________

Позааудиторна самостійна робота: ___________70_______________


Види контролю:

модульний контроль,

іспит


ІІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА МОДУЛЯМИ, ТЕМАМИ І ВИДАМИ ЗАНЯТЬВиди занять, кількість годин

п/п


Назви розділів та тематика занять

Лекції

(год.)


Практичні заняття (год.)

Самостійна робота студентів (год.)

Всього годин

4 триместр

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І.

1

Політологія як система знань про політику

2

2

2

6

2

Політична влада

2

2

3

7

3

Політична система суспільства

2

2

3

7

4

Держава як головний елемент політичної системи

2

2

3

7

5

Правова, соціальна держава та громадянське суспільство

-

2

4

6

6

Політичні партії і партійні системи

2

-

3

5

7

Політичний процес

2

2

2

6
Модульний контроль №15

5

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ.

8

Політична еліта і політичне лідерство

2

-

4

6

9

Політична свідомість і політична культура

2

-

2

4

10

Демократія, її сутність, доктрини

2

-

4

6

11

Етнонаціональна політика

2

-

2

4

12

Розвиток світової політичної думки

4

-

4

8

13

Політико-правові вчення в Україні

2

-

4

6
Модульний контроль №25

5
Підготовка і складання іспиту20

20
Всього по курсу

26

12

70

108  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка