Програма з дисципліни «Введення в педагогічну спеціальність»Скачати 301.47 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір301.47 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський педагогічний ліцей №4

Авторська програма з дисципліни

«Введення в педагогічну спеціальність»

Автори:

директор Харківського педагогічного ліцею №4 ЧереваньІрина Іванівна;

кандидат педагогічних

наук, доцент

Штефан

Людмила Володимирівна


Харків

2007

Структура авторської програми

 1. Пояснювальна записка:

- вступ;

  • мета;

  • завдання;

  • характеристика структури дисципліни;

  • особливості навчання;

  • оцінювання навчальних досягнень учнів.

 1. Зміст програми:

 2. Додатки:

  • розробки тем дисципліни;

  • варіанти контрольних завдань до модулів;

  • список літератури.


1. Пояснювальна записка

Формування особистості сучасного педагога в нових соціально-економічних умовах розвитку українського суспільства потребує створення заходів для його якомога ранньої спеціалізації. Цю місію беруть на себе педагогічні ліцеї як одна із головних ланок допрофесійної підготовки даних спеціалістів.

З позиції нової соціокультурної парадигми особистість того, що навчається, розглядається як суб’єкт діяльності. Пріоритетним є такий підхід і при підготовці майбутнього педагога, однією з рис якого повинна бути творча готовність до пошуку нетривіальних рішень в нестандартних ситуаціях сучасної освіти. Ці концептуальні підходи було покладено нами в основу розробки даної програми. Методологічними засадами ії стали системний та діяльнісний підходи. Згідно до них ми розглядали дану дисципліну як одну зі складових цілісної педагогічної підготовки школяра, що базується на знаннях з всесвітньої історії, літератури, народознавства, етики, психології, соціології, риторики та на цій основі шляхом організації творчої діяльності безпосередньо на заняттях з курсу «Введення в педагогічну спеціальність» дозволяє реалізувати особистісний потенціал кожного учня. Реалізація програми передбачала використання наступних принципів:

- принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів;

- принцип гуманізації навчання;

- принцип цілісності;

- принцип виховання у діяльності і спілкуванні;

- принцип стимулювання до самовиховання.

Виходячи з цього було розроблено мету курсу, яка передбачає:

- формування в учнів активної життєвої позиції щодо вибору майбутньої професії;

- викладання основ теорії виховання, дидактики, сучасного педагогічного менеджменту та формування на цьому підґрунті основ педагогічної майстерності;

- підготовка учнів до свідомого вибору майбутньої професії.Завдання курсу:

- надати учням можливість ознайомитись з сучасними проблемами виховання та навчання;

- виховати творчу особистість як конкурентноздатного майбутнього фахівця в галузі педагогіки;

- навчити учнів основам теорії виховання та дидактики, підходами до організації педагогічного спілкування та формування педагогічної майстерності та особливостям сучасного педагогічного менеджменту;

- розвивати творчі здібності учнів.

Новітність програми полягає в тому, що її розроблено на основі модульного підходу з урахуванням вікових особливостей учнів старших класів. В структуру кожного модуля входять лекційні, практичні заняття та підсумкове заняття, на якому проводиться контроль знань. В якості модулів програми було обрано:

10 клас:


 • модуль №1 «Основи педагогічних знань»;

 • модуль №2 «Історія розвитку педагогіки як науки»;

 • модуль №3 «Теорія виховання»;

 • модуль №4 «Педагогічне спілкування»;

11 клас:

 • модуль №5 «Дидактика»;

 • модуль №6 «Основи педагогічної майстерності»;

 • модуль №7 «Педагогічний менеджмент».

Ураховуючи те, що одним з завдань дисципліни «Введення в педагогічну спеціальність» є формування професійної спрямованості школярів на педагогічну діяльність, основним видом навчання при теоретичній підготовці було обрано проблемне навчання, при практичній - активні форми організації педагогічного процесу (тренінги, дискусії, рольові ігри).

Модулі №1-№4 вивчаються в 10 класі педагогічного профілю в обсязі 34 годин (13 годин - лекції, 17 годин - практичні заняття; 4 години - контрольні заняття).

Модулі №5-№7 вивчаються в 11 класі педагогічного профілю в обсязі 34 годин (14 годин - лекції, 17 годин - практичні заняття; 3 години - контрольні заняття).

Таким чином, отримані педагогічні знання та сформовані уміння повинні створити сприятливі умови щодо формування педагогічної спрямованості школярів старших класів на майбутню професію.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з дисципліни

«Введення в педагогічну спеціальність»Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних

досягнень учнівПочатковий

1

Учень володіє навчальним матеріалом на рівні знань елементарних понять з основ педагогіки; виявляє здатність висловлювати думку окремими словами та реченнями.

2

Учень володіє матеріалом на рівні фрагментарних знань основних положень педагогічної науки; виявляє здатність висловлювати думку розрізненими реченнями і фразами.

3

Учень володіє незначною частиною матеріалу з основних положень педагогіки; виявляє здатність відтворювати незначну частину навчального матеріалу.

Середній

4

Учень володіє навчальним матеріалом на рівні володіння основними категоріями педагогіки, має уявлення про педагогіку як навчальну дисципліну, вміє відтворити навчальний матеріал на репродуктивному рівні.

5

Учень володіє навчальним матеріалом на рівні його логічного відтворення; з допомогою вчителя вміє вести пошук і знаходити відповіді на головні питання теорії виховання та дидактики.

6

Учень володіє значною частиною теоретичних знань із курсу; вміє орієнтуватися у основних положеннях теорії виховання та дидактики; з допомогою вчителя може аналізувати й узагальнювати педагогічні знання.


Достатній

7

Учень уміє оперувати набутими знаннями з теорії виховання та дидактики у стандартних ситуаціях, наводити окремі власні думки; вести під керівництвом учителя пошукову діяльність.

8

Учень володіє навчальним матеріалом з теорії виховання та дидактики; вміє систематизувати й узагальнювати; під керівництвом учителя застосувати на практиці набуті знання.

9

Учень вільно володіє вивченим обсягом навчального матеріалу; вміє застосувати набуті знання на практиці; володіє необхідними теоретичними засадами для вироблення власної думки й активної життєвої позиції.

Високий

10

Учень вільно володіє матеріалом; уміє шукати і знаходити відповіді на важливі питання в галузі педагогіки; брати участь у дискусіях; критично, але толерантно ставитися до думки опонента; має достатню педагогічну культуру.


2. Зміст програми

Навчальний план дисципліни

(10 клас – 1 година на тиждень)

Модуль

Кількість годин


Модуль №1 «Основи педагогічних знань»

6

Контрольне заняття

1

Модуль №2 «Історія розвитку педагогіки як науки»

10

Контрольне заняття

1

Модуль №3 «Теорія виховання»

10

Контрольне заняття

1

Модуль №4 «Педагогічне спілкування»

4

Контрольне заняття

1

Всього

34Навчальний план дисципліни

(11 клас – 1 година на тиждень)

Модуль

Кількість годин


Модуль №5 «Дидактика»

24

Контрольне заняття

1

Модуль №6 «Основи педагогічної майстерності»

4

Контрольне заняття

1

Модуль №7 «Педагогічний менеджмент»

3

Контрольне заняття

1

Всього

34Орієнтовний календарно-тематичний план

10 клас (34 години)


Назва

модуля

Всього годин

Лекції

Прак-

тичні занят-

тя

Ігрові

заняття

Тре-

нінги

Дис-пути

Тесто-

вий конт-роль

1.

Модуль №1 «Основи педагогічних знань»

7

3

2

-

1

-

1

2.

Модуль №2 «Історія розвитку педагогіки як науки»

11

5

2

2

-

1

1

3.

Модуль №3 «Теорія виховання»

11

4

4

-

-

2

1

4.

Модуль №4 «Педагогічне спілкування»

5

1

2

1

-

-

1
Всього годин

34

13

10

3

1

3

4Орієнтовний календарно-тематичний план

11 клас (34 години)


Назва

модуля

Всьо-го годин

Лек-ції

Прак-

тичні занят-

тя

Семі-нари

Ігро-ві занят-тя

Тре-

нінги

Дис-пути

Тес-то-

вий конт-роль

1.

Модуль №5 «Дидактика»

25

12

8

2

-

1

1

1

2.

Модуль №6 «Основи педагогічної майстерності»

5

1

1

1

1

-

-

1

3.

Модуль №7 «Педагогічний менеджмент»

4

1

1

1

-

-

-

1
Всього годин

34

14

10

4

1

1

1

3


Тематичний план вивчення дисципліни «Введення в педагогічну спеціальність»
п/п

Тема заняття


Форма

заняття

Кіль-кість

годин

1

2

3

4


10 класМодуль №1 “Основи педагогічних знань”Тема №1 Педагогіка як наука


Визначення педагогіки як науки. Виникнення і розвиток педагогіки. Зв'язок педагогіки з іншими науками

Лекція

1


Тема №2 Категорії педагогіки


Розробка опорного конспекту для систематизації основних категорій педагогіки. Підбір приказок та прислів’їв до категорій педагогіки.

Практичне

Заняття


1Тема №3. “Я в сучасному світі”

Тренінг

1


Тема №4. Система педагогічних наук


Загальна педагогіка. Вікова педагогіка. Спеціальна педагогіка. Порівняльна педагогіка. Професійна педагогіка.

Лекція

1Тема №5. Методи педагогічного дослідження

Сутність методів педагогічного дослідження. Емпіричні методи. Теоретичні методи. Математичні методи.Лекція


1Тема №6. Метод анкетування


Розробка анкети для довільно обраної кожним учнем педагогічної проблеми.

Практичне

заняття


1Тема №7. Контроль знань по модулю №1

Контрольне заняття

1

Модуль №2 «Історія розвитку педагогіки як науки»Тема №8. Педагогічна думка в античному світі

Спартанська система виховання. Афінська система виховання. Сократ, Платон та Аристотель про освіту.Лекція

1


Тема №9. «Я - учень античності»

Розігрування рольових ситуацій, характерних для афінської та спартанської систем виховання.

Рольова гра

1Тема №10. Розвиток освіти в епоху середньовіччя

Монастирські, соборні, приходські та цехові школи. Лицарське виховання. Перші університети.Лекція

1

11.

Тема №11.“Я в середньовічному університеті”

Рольова гра

1

12.

Тема №12. Школа та педагогічні теорії в Новий час

Ідеї Я.А.Коменського. Жан-Жак Руссо про виховання та освіту. І.Г. Песталоцці: педагогічна діяльність та теорія виховання.Лекція

1

13.

Тема № 13. “Чи є альтернатива уроку?”

Диспут

1

14.

Тема №14. Виховання і навчання в Київській Русі. Українське Відродження

Виховання в період язичничества. Зміни в виховній системі після прийняття християнства. Володимир Мономах та Ярослав Мудрий про виховання. Братські школи. Педагогічна спадщина Г.С.Сковороди.Лекція

1

15.

Тема №15. Народна педагогіка та ії виховні функції

Підібрати прислів’я, приказки, пісні про виховання та навчання та зробити до них малюнки.Практичне заняття

1

16.

Тема №16. Сучасний розвиток педагогічної думки

Особливості розвитку освіти початку ХХ століття (К.Д.Ушинський, А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський). Провідні тенденції розвитку світового освітніцького прогресу в другій половині ХХ - початку ХХІ століття.Лекція

1

17.

Тема 17. Історія розвитку освіти


Розробка опорного конспекту до модуля №2.

Практичне заняття

1

18.

Тема №18. Контроль знань по модулю №2

Контрольне заняття

1Модуль №3 «Теорія виховання»
19.

Тема №19. Сутність і принципи процесу виховання

Виховання як педагогічний процес. Мета виховання в сучасній школі. Поняття принципу виховання. Основні принципи виховання.Лекція

1

20.

Тема 20. Розвиток особистості і виховання

Загальне поняття про особистість та ії розвиток. Основні чинники розвитку особистості: спадковість, середовище виховання, активність.Лекція

1

21.

Тема 21. «Чи можливе виховання позитивних дітей в негативному світі?».

Диспут

1

22.
Тема 22. Зміст і форми виховання

Загальне поняття про зміст і форми виховання. Моральне і правове виховання. Трудове виховання. Естетичне виховання. Екологічне виховання. Фізичне виховання.

Лекція

1

23.
Тема 23. Педагогічні ситуації

Аналіз різних педагогічних ситуацій за основними напрямками змісту освіти.

Практичне заняття

1

24.

Тема 24. Картотека форм виховних заходів

Розробка форм виховних заходів до основних напрямків змісту освіти.Практичне заняття

1

25.
Тема 25. Методи виховання

Поняття методу виховання. Класифікація методів виховання. Характеристика основних груп методів виховання.

Лекція

1

26.
Тема 26. Педагогічні ситуації

Підібрати оптимальні методи виховання для різних педагогічних ситуацій

Практичне заняття

1

27.

Тема 27. «Чи можливе виховання особистості в колективі і через колектив в сучасних умовах ?»


Диспут

1

28.

Тема 28. Самовиховання і самоосвіта особистості

Тестування основних якостей учнів та розробка програм самовдосконалення шляхом самовиховання і самоосвіти.Практичне заняття

1

29

Тема 29. Контроль по модулю №4

Контрольне заняття

1


Модуль №4 «Педагогічне спілкування»


30.

Тема 30. Основи педагогічного спілкування

Поняття педагогічного спілкування. Структура педагогічного спілкування. Види педагогічного спілкування.Лекція

1

31.

Тема 31. Вербальна та невербальна комунікація

Заповнити таблицю “Особливості вербальної та невербальної комунікації”Практичне заняття
32.

Тема 32. Спілкування як взаємодія суб’єктів навчання

Аналіз різних педагогічних ситуацій та підбір до них вербальних та невербальних прийомів спілкуванняПрактичне заняття
33.
Тема 33. Урок КВВ

Урок-гра
34.

Тема 34. Контроль по модулю №4

Контрольне заняття

11 клас
Модуль №5 “Дидактика”1.


Тема 1. Поняття про процес навчання

Визначення процесу навчання. Сутність теорії навчання (дидактики). Категорії дидактики.


Лекція

1


2.

Тема 2. Народна мудрість про навчання

Підібрати і замалювати 10 прислів'їв або приказок про навчання.Практичне заняття

1

3.

Тема 3. Тенденції розвитку сучасної освіти

Семінар

1

4.

Тема 4. Ноосферна освіта як один з напрямків сучасного розвитку освітянських процесів

Поняття ноосферної освіти. Особливості ноосферної освіти. Поняття мислеформи.Лекція

1

5.
Тема 6. Поняття про систему освіти

Визначення системи освіти. Законодавчі документи щодо розвитку системи освіти України.

Лекція

1

6.

Тема 5. Особливості навчання на сучасному етапі розвитку суспільства

Заповнити таблицю “Особливості організації навчання на сучасному етапі розвитку суспільства” (на основі аналізу закону України “Про освіту”)Практичне заняття

1

7.

Тема 7. Порівняльна характеристика системи освіти України та інших країн

Розробити та заповнити таблицю для проведення порівняльної характеристики системи освіти України з системами освіти розвинених країн.Практичне заняття

1

8.
Тема 8. Зміст освіти

Визначення поняття “зміст освіти”. Основні джерела змісту освіти: навчальний план, навчальна програма, підручники.

Лекція

1

9.
Тема 9. Освіта як суспільне явище

Семінар

1

10.

Тема 10. Закономірності, принципи і правила навчання

Закони та закономірності в педагогіці. Поняття принципу та правил навчання. Характеристика принципів навчання.Лекція

1

11.
Тема 11. Педагогічні ситуації

Пропонуються певні педагогічні ситуації, до яких треба підібрати відповідні принципи та правила навчання.

Практичне заняття

1

12.

Тема 12. Методи навчання

Поняття методу навчання як категорії дидактики. Підходи до класифікації методів навчання. Характеристика основних методів навчання.Лекція

1

13.

Тема 13. Активні методи навчання

Метод інсценування. Ділові ігри. Мозкова атака. Метод круглого столу. Нетрадиційні лекції та практичні заняття.Лекція

1

14.

Тема 14. Мікровикладання.

Практичне заняття

1

15.
Тема 15. Види навчання

Догматичне навчання. Пояснювально- ілюстративне навчання. Проблемне навчання. Програмоване навчанняє Модульне навчання. Дистанційне навчання.

Лекція

1

16.
Тема 16. Форми навчання

Поняття форми навчання. Види форм навчання. Урок як основна форма організації навчання в школі. Типи уроків та їх структура.

Лекція

1

17.

Тема 17. Мікровикладання.

Практичне заняття

1

18.
Тема 18. Самостійна робота учнів

Сутність самостійної роботи. Види самостійних робіт та особливості їх організації.

Лекція

1

19.

Тема 19. «Чи є класно-урочна система універсальним засобом навчати всіх всьому ?»

Диспут

1

20.

Тема 20. Діагностика навчання.

Поняття діагностики навчання. Контроль, його функції та види. Методи контролю.Лекція

1

21.

Тема 21. Причини неуспішності учнів та дидактичні засоби боротьби з невдачами у навчанні

Тренінг

1

22.
Тема 22. Мікровикладання

Практичне заняття

1

23.

Тема 23. Сучасні інноваційні педагогічні технології

Поняття педагогічної технології. Сутність інновацій в сучасній освіті. Види інновацій.Лекція

1

24.

Тема 24. Ігрові технології

Ділова гра «Компетентність»Практичне заняття

1

25.

Тема 25. Контроль знань по модулю №5

Контрольне заняття

1Модуль №6. «Основи педагогічної майстерності»
26.


Тема 26. Педагогічна майстерність як основа ефективної педагогічної діяльності

Поняття педагогічної майстерності. Структурні елементи педагогічної майстерності.


Лекція

1


27.

Тема 27. Педагогічні техніки як один з каналів удосконалення педагогічної майстерності

Ознайомлення з рядом педагогічних технік з метою застосування їх на практиці.Практичне заняття

1

28.

Тема 28. Педагогічна етика та педагогічний такт

Семінар

1

29.

Тема 29. «Педагогічний авторитаризм: закономірність чи необхідність?»

Диспут

1

30.

Тема 30. Контроль по модулю №6.

Контрольне заняття

1Модуль №7. “Педагогічний менеджмент”

31.

Тема 31. Поняття педагогічного менеджменту.

Сутність педагогічного менеджменту. Системний характер педагогічного менеджменту.


Лекція

1


32.

Тема 32. Своєрідність сфери педагогічних послуг

Семінар

1

33.

Тема 33. Мотивація суб’єктів педагогічної діяльності

Заповнити таблицю “Мотивація діяльності педагогів та мотивація навчання учнів”.Практичне заняття

1

34.

Тема 34. Контроль знань по модулю №7

Контрольне заняття

1


Додатки

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. - СПб.: Питер, 2003.- 304с.

 2. Волкова Н.П. Педагогіка. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.- 576с.

 3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь. - 1997. - 376с.

 4. Гребенюк О.С., Рожков М.И. Общие основы педагогики. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 160с.

 5. Гузик Н.П. Учить учиться. - М.: Педагогика, 1982. - 89с.

 6. Дубасенюк О.А., Семенюк Т.В., Антонова О.Є. Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності: Монографія. - Житомир: Житомирський держ. пед. ун-т, 2003. - 192с.

 7. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений.– М.: Издательский центр “Академия”, 2002. - 208 с.

 8. Історія педагогіки /За ред. М.С. Грінченка. – К.: Вища школа, 1973. – 174с.

 9. Коджаспирова Г.М. Педагогика - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.-352с.

 10. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. – М.: Издательский центр "Академия", 2000. - 176с.

 11. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1982. - Т.1. - 656с.

 12. Кравець В.П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. – Тернопіль, 1996. - 165с.

 13. Латынина Д.И. История педагогики. – М.:Гардарики, 2003. – 603с.

 14. Лихачев Б.Т. Педагогика. - М.: Юрайт-М, 2001. - 607с.

 15. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. – Харків: “ОВС”, 2002. – 400с.

 16. Мешко О.І., Янкович О.М., Мешко Г.М. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1999. – 165с.

 17. Оконь В. Введение в общую дидактику: Пер. с польск. - М., 1990. - 382с.

 18. Палтышев М.М. Педагогічна майстерність і шляхи її вдосконалення. - К.: Видавець Ешке О.М., 2000.-119с.

 19. Педагогика /Под ред. П.И. Пидкасистого. - М.: Педагогическое общество России, 1988. - 640с.

 20. Педагогика /В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов.-М.: Школа-Пресс, 1998. –512с.

 21. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии /Под ред. С.А. Смирнова. – М.: Изд.центр “Академия”, 2000. –512с.

 22. Педагогічна майстерність /За ред. І.А. Зязюна. - К.: Вища школа, 1997.- 349с.

 23. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: В 2 кн. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - Кн.1: Общие основы. Процесс обучения. - 576с.

 24. Прокопенко І.Ф., Євдокімов В.І. Педагогічна технологія. - Харків: Основа, 1995. - 104с.

 25. Радугин А.А Педагогика. - М.: Центр, 2002. - 272 с.

 26. Рогинский В.М. Азбука педагогического труда.- М.: Высш. шк., 1990. - 112с.

 27. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х- початок ХХ ст.) / За ред. М.Д. Ярмаченко, Н.П. Калиниченко. – К.: Рад.шк., 1991. – 243с.

 28. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М.: Народное образование, 1998. - 256с.

 29. Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. - М.: Педагогическое общество России, 1999. - 417с.

 30. Смолюк І.О. Педагогічні технології: дослідження соціально-особистісного аспекту. Луцьк: Ред.- вид. відділ „Вежа”, ВДУ, 1999. - 293с.

 31. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 528с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка