Програма З дисципліни Теорія і методика викладання обраного виду спортуСкачати 233.08 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір233.08 Kb.
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра атлетичних видів спорту

ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з навчальної роботи Декан факультету спорту

Доцент_______ Ф.В. Музика Доцент______В.О.Бережанський

“__”___________2009р. “___”_____________ 2009р.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни “Теорія і методика викладання обраного виду спорту”

(цикл спортивної боротьби)

(для іноземних студентів І-ІУ курсів)

Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри АВС

«27» серпня 2009р. № 1

Зав.кафедрою АВС,

к.н.ф.в. і с.________ Ф.І.Загура


Львів


2009


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дисципліна „Теорія і методика обраного виду спорту” (ТіМОВС) зі спеціалізації спортивної боротьби займає провідне місце серед інших дисциплін при підготовці спеціалістів із спортивних видів боротьби впродовж I-IV курсів.

Метою дисципліни ТіМОВС є всебічна підготовка спеціалістів із спортивних видів боротьби для самостійної роботи у навчальних закладах всіх рівнів із рівним за віком: статтю континентом учнів.

Завданнями „Навчальної програми” є систематичне вивчення студентами основних тем дисципліни, які передбачають формування в них необхідних для майбутньої педагогічної діяльності професійних знань, вмінь і навичок.

Навчальна робота планується у формі аудиторних занять і лекційних, семінарських, методичних і практичних, разом з цим передбачено виконання студентами самостійних позаурочних завдань.

В лекціях передаються основи знань з історії спортивних видів боротьби, техніки, тактики, методики навчання, вдосконалення і тренування, організації і проведення змагань, планування, обліку і контролю навчально-тренувального процесу, його медико-гігієнічного та матеріального забезпечення, методики науково-педагогічних досліджень.

На методичних заняттях студенти оволодівають вміннями застосування стриманих знань по всім напрямкам підготовленості спеціаліста.

На практичних заняттях головна увага зосереджується на формуванні у студентів професійно-педегогічних навичок викладання дидактичного матеріалу в повному обсязі, вдосконалення навичок організації і управління навчально-тренувальним процесом на різних етапах спортивної підготовки, організації і проведення спортивних змагань.

Самостійна робота студентів складається із вивчення програмного матеріалу з літературних джерел, підготовки до семінарських і практичних занять. В позаурочний час планується написання рефератів, складання конспектів, планів-конспектів навчально-тренувальних занять, розробка планів спортивної підготовки, участь в організації і проведенні спортивних змагань, масово-фізкультурних заходів, виконання науково-дослідницької роботи.

Вміння і навички науково-дослідницької роботи перевіряються в процесі написання і захисту курсових робіт.

Поточний контроль за рівнем знань студентів визначається їх доповідями на семінарських заняттях, а рівнем оволодіння ними педагогічними вміннями і навичками – на контрольних практичних заняттях.

Підсумковий контроль за успішністю навчання студентів проводиться у

формі семестрових заліків і екзаменів передбачених „Навчальним планом”.


Навчальна програма із „Теорія і методика обраного виду спорту” із спеціалізації „спортивна боротьба” передбачає по рокам такий обсяг академічних годин за формами навчання.

з/п

Форми занять

Всього годин

Курс
I

II

IIІ

IV
1

Лекції

48

12

12

12

12
2

Методичні

60

10

10

28

12
3

Практичні

90

34

30

12

14
4

Семінарські

40

12

10

10

8
5

Самостійна робота студентів

194

40

46

46

62
Всього годин

432

108

108

108

108


РОЗПОДІЛ

Програмного матеріалу дисципліни

Теорія і методика обраного виду спорту”з спеціалізації спортивна боротьба

по курсах на 432 академічних години

№ з/п


Зміст навчального матеріалуВсього годин

Лекції

Методичні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

Самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

8

I курс

108

12

10

34

12

40

Тема 1.

Вступна лекція

6

2

-

-

-

4

Тема 2.

Історія появи і розвитку спортивних видів боротьби

10

2

-

-

2

6

Тема 3.

Класифікація, систематика, термінологія спортивної боротьби

8

2

2

-

2

2

Тема 4

Основи техніки спортивної боротьби

10

2

4

-

2

2

Тема 5.

Технічна підготовка у спортивних видах боротьби – греко-римська боротьба

66

2

2

34

4

24

Тема 7.

Гігієна і профілактика травматизму на заняттях і змаганнях із спортивної боротьби

8

2

2

-

2

4

II курс

108

12

10

30

10

46

Тема 1.

Вступна лекція

2

2

-

-

-

-

Тема 6.

Організація і проведення спортивних змагань

32

2

2
2

26

Тема 5.

Технічна підготовка у спортивних видах боротьби – вільна боротьба

36

2

2

22

2

6

Тема 8.

Тактика спортивної боротьби

10

2

2

2

2

2

Тема 9.

Тактична підготовка у спортивній боротьбі

12

2

2

2

2

4

Тема 10

Мета, завдання і місце науково-дослідницької роботи у навчальному процесі студентів ВНЗ.

16

2

2

2

2

8

III курс

108

12

28

12

10

46

Тема 1.

Вступна лекція

2

2

Тема 11

Фізичні якості борців

10

2

4
2

2

Тема 12

Фізична підготовка борців

12

2

4

2

2

2

Тема 5.

Технічна підготовка у спортивних видах боротьби – боротьба самбо, дзюдо

16

-

4

8

-

4

Тема 15

Побудова і зміст річного плану підготовки борців

12

2

4

2

2

2

Тема 16

Поточне і оперативне планування у спортивній боротьбі

8

2

2

-

2

2

Тема 17

Контроль і облік спортивного вдосконалення у спортивній боротьбі

12

2

4

-

2

4

Тема 10

Мета, завдання науково-дослідницької роботи

10

-

4

-

-

6

Тема 6.

Організація і проведення спортивних змагань

24

-

4

-

-

20

IV курс

108

12

12

14

8

62

Тема 1.

Вступна лекція

2

2

Тема 14

Побудова і зміст багаторічного плану спортивної підготовки борців

8

2

2
2

2

Тема 18

Організація і проведення навчально-тренувальних зборів

4

22
Тема 13

Психічна підготовка борців

10

42

4

Тема 5

Технічна підготовка в спортивній боротьбі – боротьба дзюдо

18
2

10
6

Тема 22

Мета, задачі і зміст тренування у спортивній боротьбі

8

2

2
2

2

Тема 10

Мета, завдання і місце НДР у навчальному процесі студентів

38
434

Тема 6

Організація і проведення спортивних змагань

184
14


Тема 1. ТіМОВС, її основні розділи. Взаємозв’язок ТіМОВС з іншими дисциплінами. Залікові вимоги. Санітарно-гігієнічні вимоги і техніка безпеки на заняттях з ТіМОВС і ПСМ. Права і обов’язки студентів і викладачів. Залікові вимоги, екзамени.

Тема 2. Історія розвитку спортивних видів боротьби. Місце і роль обраного виду спорту у фізичній культурі новітньої історії і його розвиток в Україні. Виступи українських спортсменів на Міжнародних змаганнях.

Тема 3. Класифікація, систематика і термінологія спортивної боротьби. Класифікація, систематика і термінологія в науці та різних сферах людської діяльності. Класифікація техніки виду спорту. Основні терміни техніки обраного виду спорту. Класифікація рівнів спортивної майстерності, вікових груп, спортивних змагань, суддів, тренерсько-викладацьких кадрів.

Тема 4. Основи техніки спортивної боротьби. Визначення поняття виду спорту. Терміни техніки. Біохімічні основи техніки. Критерії оцінки техніки.

Тема 5. Технічна підготовка в спортивних видах боротьби. Принципи навчання. Місце і роль викладача в навчальному процесі. Дидактична технологія в обраному виді спорту, її особливості на різних станах спортивної підготовки. Взаємозв’язок навчання і тренування. Критерії і методи оцінки рівня техніки спортсмена.

Тема 6. Організація і проведення спортивних змагань із спортивних видів боротьби. Мета і завдання спортивних змагань та їх класифікація. Організація змагань і його етапи. Змагальна документація.

Тема 7. Гігієна і профілактика травматизму на заняттях із спортивних видів боротьби. Роль гігієни і санітарії в системі фізичного виховання і спорті . Культура харчування спортсмена. Гігієнічні вимоги до місць проведення навчально-тренувального процесу і спортивних змагань. Причини травматизму і його профілактика.

Тема 8. Тактика спортивної боротьби. Визначення поняття „тактика”, „стратегія” та їх взаємозв’язок з іншими видами спортивної підготвоки. Розділи тактики та їх коротка характеристика. Тактичний план. Тактика участі у змаганнях.

Тема 9. Тактична підготовка у спортивній боротьбі. Мета і завдання тактичної підготовки, її етапи, взаємозв’язок із технічною, психологічною і фізичною видами спортивної підготовки. Тактичні знання, вміння, навички. Навчання та вдосконалення тактики. Критерії оцінки рівня тематичної підготовленості спортсмена.

Тема 10. Мета, завдання і місце науково-дослідницької роботи у навчальному процесі студентів Вузу. Мета науково-дослідницької роботи студентів. Завдання НДР, організація і форми НДР. Структура і формальні вимоги до письмового оформлення НДР студентів. Розділи НДР і методичні особливості їх розробки. Напрямки НДР в спорті і фізичному вихованні, вибір теми, методів дослідження, його організація, обробка результатів. Технологія написання курсових і дипломних робіт.

Тема 11. Фізичні якості борців, які розвиваються в спортивних видах боротьби. Умови прояву фізичних якостей у виді спорту. Комплексний характер прояву фізичних якостей. Визначення понять: сила, „вибухова сила”, силова витривалість, швидкість. Швидкісна витривалість, спритність, гнучкість. Методи визначення рівня розвитку фізичних якостей. Загальна і спеціальна фізична підготовка.

Тема 12. Фізична підготовка у борців. Принципи тренування. Мета загальної, спеціальної фізичної підготовки. Завдання загальної фізичної підготовки (ЗФП). Засоби ЗФП та її методи. Завдання, методи і засоби спеціальної фізичної підготовки. Контроль за рівнем розвитку загально-фізичної і спеціально-фізичної підготовленості спортсменів на різних етапах спортивної підготовки.

Тема 13. Психічна підготовка борців. Основні психічні якості, які розвиваються в обраному виді спорту. Напрямки розвитку спеціальних психічних якостей і їх комплексний прояв. Мета, завдання і методика розвитку: морально-вольових, емоційно-вольових, сенсомоторних і інтелектуальних підготовок. Методи контролю за їх розвитком.

Тема 14. Побудова і зміст багаторічного плану спортивної підготовки борців. Мета і завдання багаторічного планування на різних етапах спортивної підготовки. Індивідуальне багаторічне планування.

Тема 15. Побудова і зміст річного плану навчально-тренувального процесу борців. Особливості річного планування на різних етапах багаторічного навчально-тренувального процесу. Задачі та зміст навчання і тренування у різні періоди річного плану. Індивідуальний план підготовки спортсмена, щоденник тренування. Завдання і місце педагогічного і лікарського контролю в річному плані спортивної підготовки.

Тема 16. Поточне і оперативне планування у спортивній боротьбі. Основи періодизації спортивної підготовки. Особливості поточного планування у різних періодах спортивної підготовки. Завдання, форми, зміст поточного і оперативного планування.

Тема 17. Контроль і облік спортивного вдосконалення у спортивній боротьбі. Завдання, методи і організація оперативного і поточного контролю. Етапний контроль. Облік і облікова документація.

Тема 18. Організація і проведення навчально-тренувальних зборів (НТЗ). Мета та завдання навчально-тренувальних зборів. Види зборів. Планування та організація. Зміст НТЗ, особливості їх планування. Навчальна звітна документація. Фінансування НТЗ та фінансова звітність.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ


ТА ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. – М.: ФиС, 1978. – С.223.

 2. Вайдер Джо. Система построиния тела. – М.: иС, 1991. – С.112.

 3. Ефимов А.А., Олешко В.Г. Основы теории атлетизма. – К., КГИФК, 1992. – С.28.

 4. Лапутин Н.П., Олешко В.Г. Управление тренировочным процессом тяжелоатлетов. – К.: Здоровье, 1982. –С.120.

 5. Медведев А.С. Система многолетней тренировки в тяжелой атлетике. Учебное пособие для тренеров. – М.: ФиС, 1986. – С.272.

 6. Основы управления подготовкой юных спортсменов. /Под редакцией М.Л.Набатникова – М.: ФиС, 1982. – С.280..

 7. Поляков В.А., Воропаев В.Г. Гиревой спорт. Методическое пособие. – М.: ФиС, 1980. – С.80.

 8. В.Платонов Подготовка квалифицированных спортсменов. – М.: ФиС, 1980. – С.80.

 9. Плаханов В.М. Возьми в спутники силу. – М.: ФиС, 1988. – С.240.

 10. Теория спорта. (Под редакцией В.Н.Платонова. – К.: Высшая школа, 1987. – С.424.

 11. Тяжелая атлетика и методика преподавания. – (Под редакцией А.С.Медведева). – М.:ФиС, 19836. – С.112

 12. Тяжелая атлетика. Учебник для нститутов физической культуры. – (Под редакцией А.Н.Воробьева. – М.: ФиС, 1988. – С.238).

 13. Тяжелоатлеты Украины. (Драга В.В., Кравцов П.Н. – К.: Здоровье, 1985. – С.175.)

 14. Хартаманн Ю., Тюннеманн Х. Современная силовая подготовка. – Берлин, Штортфелаг, 1989. – С.334.

 15. Черняк А.В. Методика планирования тренировки тяжелоатлетов. – М. ФиС, 1978. – С.136.

 16. Шубов В.М. Красота силы. - : Советский спорт, 1990. – С.59.

 17. Олешко В.Г. Силові види спорту. – К.: Олімп. л-ра, 1999.


ЛІТЕРАТУРА
Основна

 1. Алиханов И.И. Техника и тактика вольной борьбы. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 306 с.

 2. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 192 с.

 3. Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей человека. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 144с.

 4. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса. – М.: Физкультура спорт, 1985. – 176с.

 5. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовкой спортсмена. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 187с.

 6. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовкой в спорте. – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 121с.

 7. Вахун Михал. Дзюдо: Основы тренеровки.-Минск: Полымя, 1983. – 125с.

 8. Горбунов Г.Д, Психопедагогика спорта. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 208с.

 9. Гуменюк Н.П., Клименко В.В. Психология физического воспитания и спорта. – Киев: Вища школа, 1985. – 311с.

 10. Гуревич Н.А. Круговая тренировка при развитии физических качеств.-Минск: Высшая школа, 1985. – 138с.

 11. Гулевич Д.И., Степноав О.С. Организация и судейство соревнований по борьбе дзюдо.- М.: Физкультура и спорт, 1983. – 38с.

 12. Запорожанов В.А. и др. Управление тренировочным процессом высококвалифицированных спортсменов. – Киев: Здоровье, 1985. – 192 с.

 13. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. – М.: Физкультура и спорт, 1966. – 200 с.

 14. Келлер В.С. Деятельность спортсменов в вариативных конфликтных ситуациях. – Киев: Здоровье, 1977. – 184 с.

 15. Кузнецов В.В. Силовая подготовка спортсменов высших разрядов. – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 199 с.

 16. Кочурко Е.И., Семкин А.А. Подготовка квалифицированных борцов. – Минск: Высшая школа, 1984. – 121 с.

 17. Кожарский В.П., Сорокин Н.И. Техника классической борьбы. – М.: Физкультура и спорт, 1973. – 280 с.

 18. Купцов А.П. Спортивная борьба // Учебник для ИФК. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 424 с.

 19. Ленц А.Н. Тактика в спортивной борьбе. – М.: Физкультура и спорт, 1967. – 131 с.

 20. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировке // Учебное пособие для ИФК. – М.: Физкультура и спорт, 1977. – 280 с.

 21. Матвеев С.Ф. Тренеровка в дзюдо. – Киев: Здоровье, 1985. – 96 с.

 22. Медведь А.В., Кочурко Е.И. Совершенствование подготовки мастеров спортивной борьбы. – Минск: Польмя, 1985 – 87с.

 23. Пилоян Р.А. Мотивация спортивной деятельности. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 104с.

 24. Платонов В.Н. Теория и методика спортивной тренировки. – Киев: Вища школа, 1984. – 352 с.

 25. Родионов А.В. Психология высших достижений. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 144с.

 26. Родинов А.В. Психодиагностика спортивных способностей. – М.: Физкультура и спорт, 1973. – 216 с.

 27. Родинов А.В. Психология спортивного поединка. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 144с.

 28. Туманян Г.С. Спортивная борьба: отбор и планирование. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 144 с.

 29. Туманян Г.С. Спортивная борьба // Учебное пособие для техникумов и ИФК. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 144 с.

 30. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта // Учебное пособие для ИФК. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 128 с.

 31. Чумаков Е.М. Тактика борца –самбиста. – М.: Физкультура и спорт, 1976. – 224 с.

 32. Чумаков Е.М. Сто уроков самбо. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 304 с.Додаткова


 1. Алексеев А.В. Себя преодолеть. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 192 с.

 2. Аулик И.В. как определить тренированность спортсмена. – М.: Физкультура и спорт, 1977. – 102 с.

 3. Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. Физическая активность человека. – Киев: Здоровье, 1987. – 224 с.

 4. Баландин В.И. и др. Прогнозирование в спорте. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 192 с.

 5. Бекетов В.А. На ковре юные борцы. – Киев: Здоровье, 1990. – 157 с.

 6. Бубэ Х. И др. Тесты в спортивной парктике. – М.: Физкультура и спорт, 1968. – 238 с.

 7. Бирюков А.А., Кадгаров К.А. Средства восстановления роботоспособностеи спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 152 с.


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра гімнастики і хореографії

РЕЦЕНЗІЯ

на «Навчальну програму» з дисципліни

«Теорії і методики обраного виду спорту»

для студентів І-ІУ курсів факультету фізичного виховання, які

спеціалізуються в спортивних видах боротьби

«Навчальна програма» для вказаної дисципліни складена для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».

Навчальний процес складається із теоретичних і практичних занять, на яких студент повинний отримати знання, вдосконалити педагогічні вміння і навички по всіх напрямках їх спеціальності.

Тематика лекційного курсу охоплює весь комплекс питань і надає знання необхідні для майбутньої педагогічної діяльності випускника.Форми контролю за якістю навчання студентів є традиційними і визначені «навчальним планом» для даного факультету. За формою і змістом «Навчальна програма» відповідає встановленим вимогам і може бути рекомендованою для навчального процесу на кафедрі атлетичних видів спорту.

Рецензент

Доцент кафедри ГіХ М.І.Славік


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка