Програма з дисципліни «Мікроекономіка-2» для студентів спеціальностіСкачати 144.88 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір144.88 Kb.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Навчальна програма з дисципліни
«Мікроекономіка-2»
для студентів спеціальності

«Економічна теорія»

Затверджено

вченою радою економічного факультету

протокол №1 від 28 серпняУкладач: д.е.н., проф. С.В.Слухай

Київ-2012

ВСТУП

Реформування економіки на ринкових засадах та входження України у світове співтовариство як рівноправного партнера зумовлюють особливу роль фундаментальних економічних знань в процесі підготовки і формування сучасних спеціалістів. Високу ефективність виробництва нині можуть забезпечити не просто старанні виконавці певних рішень чи операцій, а лише фахівці, які мають широкий економічний світогляд, здатні творчо використовувати набуті знання.

“Мікроекономіка-2” є фундаментальною навчальною дисципліною, що спрямована на формування системи знань про аналіз мікроекономічних процесів, методи та інструменти їх дослідження, способи та засоби вирішення проблем мікроекономічного рівня економічної системи.

Предмет дисципліни: моделі поведінки господарських суб’єктів в умовах визначеності та невизначеності, функціонування різноманітних ринкових структур та економіки в цілому

Мета навчальної дисципліни: формування наукового економічного світогляду та економічних компетентностей у студентів, розвиток їхнього економічного мислення на основі оволодіння методами аналізу мікроекономічних явищ та процесів.

Основні завдання навчальної дисципліни:

- забезпечення поглибленої фундаментальної теоретичної підготовки, необхідної для подальшого вивчення циклу економічних дисциплін на рівні магістерської програми;

- ґрунтовне оволодіння понятійним та категоріальним апаратами мікроекономіки, методами аналізу та мікроекономічними моделями споживача, фірми, ринку та економіки в цілому;

- формування системи знань щодо мотивації та поведінки суб’єктів господарювання у різних обставинах;

- поглиблене вивчення способів та механізмів досягнення ефективного використання обмежених ресурсів в умовах ринкової економіки;

- набуття практичних навичок аналізу мікроекономічних процесів та явищ, уміння застосовувати набуті теоретичні знання до вирішення конкретних господарських проблем.

Таким чином, у процесі вивчення курсу “Мікроекономіка-2” студенти отримають поглиблені теоретичні знання про механізми функціонування окремих господарських суб’єктів та економіки в цілому та практичні навички аналізу мікроекономічних явищ та процесів.

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

- основні теоретичні концепції та моделі мікроекономічної теорії, сучасні напрями її розвитку;

- основні проблеми мікроекономічної теорії;

- принципи функціонування мікрорівня ринкової економіки.


Після вивченні навчальної дисципліни студенти повинні вміти:

- володіти категоріальним апаратом мікроекономічної теорії просунутого рівня, математичними та графічними моделями та методами аналізу мікроекономічних явищ та процесів,

- володіти методикою обрахунку умов досягнення оптимального стану окремих господарських суб’єктів, ринків та економіки загалом;

- застосовувати моделі та методи мікроекономічної теорії в своїй майбутній професійній діяльності та повсякденному житті;

- ідентифікувати проблеми мікроекономічного характеру в процесі аналізу конкретних економічних ситуацій, пропонувати адекватні способи їх вирішення та оцінювати очікувані результати;

- виконувати систематичну роботу з науковою, навчальної та довідковою літературою, Інтернет-джерелами з мікроекономічної проблематики;

- застосовувати методи мікроекономіки для аналізу ефективності споживчого вибору, діяльності фірми, функціонування різноманітних ринкових структур та економіки загалом.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. “Мікроекономіка-2” займає важливе місце в системі економіко-теоретичних дисциплін, вона тісно пов’язана з економічною теорією, історією економіки, історією економічних учень. Разом з тим вона є теоретичним та методологічним підґрунтям для низки інших економічних дисциплін: галузевих економік, менеджменту, маркетингу, теорії державних фінансів тощо.

Форми проведення занять: лекції, семінарські заняття, модульні контрольні роботи.

Самостійна робота студентів спрямована на розвиток їхньої пізнавальної активності, опанування основними уміннями та навичками опрацювання навчальних матеріалів, поглиблення набутих знань в галузі мікроекономіки та стимулювання творчого мислення. Форми самостійної роботи студентів: підготовка до семінарських занять; вирішення проблемних ситуацій; реферування наукової літератури; підготовка рефератів; підготовка до участі в дискусіях та обговоренні проблемних питань; підготовка наукових доповідей для участі у студентських конференціях; підготовка до участі в олімпіадах і конкурсах з економічних дисциплін; підготовка до модульних і підсумкової контрольних робіт, іспиту.

Змістові модулі навчальної дисципліни Зміст дисципліни розкривається в процесі вивчення двох органічно пов’язаних між собою модулів:

І. Теорія домогосподарства і фірми.

ІІ. Ринкова координація та загальноекономічна оптимальність.

Програма навчальної дисципліни “Мікроекономіка-2”

Тема 1. Модель поведінки споживача

Кількісна концепція корисності та споживчого попиту. Функція корисності. Перший закон Госсена. Динаміка загальної і граничної корисності. Максимізація корисності. Гранична вартість грошей. Другий закон Госсена. Виведення закону попиту.

Типи функцій корисності. Неокласична функція корисності. Класична функція корисності. Функція корисності Стоуна. Адитивна функція корисності. Функція корисності Вальраса-Леонтьєва.

Порядкова концепція корисності. Трактування функції корисності. Аксіоми вподобань споживача. Повнота. Транзитивність. Рефлективність. Раціональний вибір. Ненасиченість. Неперервність. Криві байдужості: виведення основних властивостей. Криві байдужості за незвичайних уподобань. Релевантність моделі споживача у порядковій концепції стосовно реальності. Бюджетне обмеження споживача.

Споживчий вибір за стандартних уподобань. Застосування метода множників Лагранжа для знаходження оптимуму споживача. Споживчий вибір за незвичайних вподобань. Кутове та внутрішнє рішення задачі максимізації корисності.

Задачі на знаходження оптимуму споживача. Непряма функція корисності. Функція споживчих витрат. Соціальна підтримка населення та оптимум споживача. Випадки надання безкоштовних благ, пільг та адресної допомоги.

Концепція виявлених уподобань. Слабка та сильна теореми виявлених уподобань. Практичне застосування концепції виявлених уподобань. Застосування індексів для аналізу зміни добробуту споживача. Індекси цін та обсягів Пааше та Ласпейреса.

Критика неоклачиної моделі споживчого вибору. Альтруїзм в моделі Г.Беккера. Теорія дисконтованої кориснсоті. Поведінкова концепція споживачого вибору.


Тема 2. Попит домогосподарства

Реакція споживача на зміну доходу. Функція попиту від доходу. Криві Енгеля. Криві Енгеля для необхідних благ та предметів розкошу за Торнквістом. Виведення кривих Енгеля для різних видів уподобань, що описуються наступними функціями корисності: аддитивна, лінійно-обмежена, неокласична, квазі-лінійна. Гомотетичні уподобання.

Реакція споживача на зміну цін. Криві попиту за незвичайних уподобань. Компенсаторна та еквівалентна варіація доходу.

Тотожність Слуцького. Ефект доходу та ефект заміщення за Гіксом та Слуцьким. Ефект доходу та ефект заміщення для звичайних благ та благ Гіффена, вищих та нижчих благ. Рівняння Слуцького. Виведення функцій попиту за Маршалом, Гіксом та Слуцьким.


Тема 3. Поведінка споживача в умовах невизначеності

Обумовлене споживання. Бюджетне обмеження та споживчий вибір за умов невизначеності. Випадкові події. Ймовірність настання подій. Розподіл ймовірностей. Стани природи. Оптимальний вибір споживача за умови невизначеності.

Сподівана корисність. Функція сподіваної корисності. Корисність за Нейманном-Моргенштерном. Властивості уподобань споживача за умови невизначеності. Припущення незалежності. Лотерея. Властивості функції сподіваної корисності. Сподівана корисність багатства.

Криві функції корисності. Схильність та несхильність до ризику. Нейтральність до ризику. Попит на страхування. Страхова премія. Відбір з гіршого. Диверсифікація ризику.

Сучасний розвиток теорії вибору споживача в умовах невизначеності. Теорія перспектив Канемана та Тверські.
Тема 4. Аналіз виробництва

Виробнича функція. Властивості виробничої функції. Монотонність. Опуклість. Неперервність. Спадний граничний продукт. Методи виробництва. Аспекти аналізу виробничої функції.

Часткова варіація виробничого ресурсу. Граничний продукт. Середній продукт. Еластичність виробничої функції.

Заміщення ресурсів. Гранична норма технічного заміщення. Еластичність заміщення ресурсів. Види заміщення ресурсів: альтернативне, конкуруюче, процесне. Заміщення виробничих процесів за лінійно-обмеженої виробничої функції.

Віддача від масштабу. Зростаюча, спадна та лінійна віддача від масштабу. Еластичність за масштабом.

Аналіз окремих видів виробничих функцій в аспектах: часткова варіація, заміщення та віддача від масштабу. Класична, неокласична, адитивна, лінійно-обмежена виробничі функції, виробнича функція з постійною еластичністю заміщення.


Тема 5. Витрати та оптимальний випуск фірми

Витрати виробництва та оптимальна комбінація ресурсів. Задача мінімізації витрат. Ефект випуску та ефект заміщення за різних технологій: неокласичної, лінійно-обмеженої, адитивної. Функції оберненого попиту на фактори виробництва.

Задача максимізації прибутку. Оптимальний план випуску за правилами випуску та витрат. Умови максимізації прибутку першого та другого порядку.

Сукупні витрати фірми у короткостроковому періоді за різних технологій: неокласичної, лінійно-обмеженої, адитивної. Постійні та змінні витрати. Середні постійні та середні змінні витрати. Функція граничних витрат.

Довгострокові витрати фірми. Сукупні, середні та граничні довгострокові витрати.

Виявлена мінімізація витрат. Слабка аксіома мінімізації витрат. Виявлена максимізація прибутку. Слабка аксіома виявленої максимізації прибутку. Альтернативні концепції виробничих витрат.

Оптимальний випуск фірми за умови складного виробництва. Крива ефективного виробництва. Трансформаційна функція фірми.
Тема 6. Модель ринку досконалої конкуренції

Типологія ринків. Основні критерії розмежування ринків: ступінь однорідності продукції, розмір учасників ринку, наявність бар’єрів входження та виходу, досконалість інформації та прозорість.

Модель досконалої конкуренції та економічна дійсність. Виведення функцій короткострокової та довгострокової пропозиції конкурентної фірми.

Пропозиція конкурентної галузі у короткостроковому та довгостроковому аспектах. Довгострокова пропозиція конкурентної галузі за випадку незалежних та взаємопов’язаних витрат фірм.

Ноеінституційна теорія фірми. Теорія трансакційних витрат. Менеджерська теорія фірми. Поведінкова теоря фірми.
Тема 7. Монополія

Модель чистої монополії. Характеристики чистої монополії: однорідність продукції та відсутність замінників, великий розмір, конкурентність ринку ресурсів, високі бар’єри входження та виходу, досконалість інформації.

Оптимальний план випуску фірми-монополіста. Максимізація прибутку монополіста. Монопольна влада та її вимір. Відношення Аморозо-Робінсон.

Попит монополіста на виробничі ресурси. Гранична виручка від граничного продукту. Існування функції пропозиції монополіста. Модель монополії з двома підприємствами. Оптимальна кількість підприємств фірми-монополіста.

Втрати суспільства від монополізму. Заходи держави проти монополії.

Цінова дискримінація. Умови проведення дискримінації першого, другого та третього ступеня. Двоступінчастий тариф як інструмент максимізації прибутку. “Дилема Діснейленда”. Порівняння звичайної монополії та монополії, що здійснює цінову дискримінацію.

Модель змагального ринку.

Захист монопольного становища. Запобігання входженню конкурентів до галузі. Гра на відлякування конкурента. Модель упередження входженню до галузі Штакельберга-Спенса-Діксіта.


Тема 8. Теорії олігополії

Особливості моделі олігополії. Характеристики олігополістичних ринків. Типи олігополістичної поведінки: взаємна, послідовна, кооперативна гра.

Моделі кількісної олігополії. Криві реагування за обсягами. Модель Курно. Рівновага Курно. Точка Боулі.

Моделі цінової олігополії. Криві реагування за цінами. Модель Бертрана за однорідної та неоднорідної продукції. Модель Еджворта.

Моделі ринкового лідерства. Класифікація моделей ринкового лідерства. Барометричне лідерство. Модель кількісного лідерства Штакельберга. Залежна та незалежна позиції фірми.

Модель картелю та усвідомлений паралелізм. Модель Чемберліна.

Концепція ламаної кривої попиту. Модель цінового лідерства Форгаймера. Ринкове домінування. Домінування за обсягами випуску. Перевага у витратах. Крива залишкового попиту. Конкурентне середовище.

Синтетична модель олігополії Крелле. Лінія пробору. Зона рівноваги Крелле.


Тема 9. Ринки ресурсів

Пропозиція змінного ресурсу. Фактори, що визначають пропозицію домогосподарства. Трудові та нетрудові доходи. Задача максимізації корисності домогосподарства при ендогенному доході. Вплив нетрудових доходів на пропозицію домогосподарства. Функція індивідуальної пропозиції праці. Вплив профспілок на пропозицію праці.

Попит на змінний ресурс у різних ринкових структурах. Модель монопсонії. Сукупні та граничні витрати на ресурс. Оптимальний обсяг попиту на ресурс та пропозиція монопсонії.

Попит та пропозиція капіталу у короткостроковому та довгостроковому періоді. Задача оптимального використання доходу домогосподарства у часі. Бюджетне обмеження для двоперіодної моделі. Міжчасові уподобання домогосподарства. Гранична норма міжчасових уподобань. Вплив держави на капіталоутворення.

Модель двосторонньої монополії. Порівняння моделі двосторонньої монополії зі звичайною монополією та конкуренцією.

Ринки відновних природних ресурсів. Модель “трагедія общин”. Неефективність конкурентного використання ресурсу спільного володіння. Основні заходи з відновлення ефективного стану: встановлення права приватної власності, колективне регулювання доступу. Застосування моделей “трагедії общин” та “трагедії антиобщин у сферах промислового риболовства, сільського та лісового господарства, секторі державного управління. Модель “трагедія антиобщин”. Оптимальне використання природного ресурсу з тривалим періодом відновлення.

“Проблема Сахеля” як приклад взаємодії ринків немобільних та мобільних ресурсів. Неефективність територіального розподілу населення та заходи міжнародних організацій у цій сфері. Альтернативи у вирішенні “проблеми Сахеля”.

Ринки невідновних природних ресурсів. Попит та пропозиція невідновних природних ресурсів. Правило Готеллінга. Встановлення рівноважних цін на невідновний природний ресурс. Правило Готеллінга за урахування граничних витрат видобутку. Оптимальне використання невідновних природних ресурсів за умов конкуренції та монополії. Модель Дж. Стігліца. Модель Р. Солоу. Розвиток технологій та ринки невідновних природних ресурсів. Норма суспільного дисконту.


Тема 10. Аналіз часткової та загальної ринкової рівноваги

Модель часткової ринкової рівноваги. Властивості часткової ринкової рівноваги. Функція надлишкового попиту.

Механізми встановлення рівноваги за Маршаллом та Вальрасом. Модель аукціоніста. “Намацування” рівноважної ціни. Гіпотези пристосування цін та обсягів. Теорема про павутиння за негнучких цін та нееластичного попиту. Умови встановлення динамічної ринкової рівноваги.

Загальна ринкова рівновага. Умови існування загальної ринкової рівноваги. Закон Вальраса. Умови загальної рівноваги в моделі чистого обміну. Загальна ринкова рівновага в моделі з виробництвом. Модель економіки Робінзона. Вальрасіанська моделі загальної ринкової рівноваги. Кейнсіанська модель загальної рівноваги. Ефективний попит.


Тема 11. Оптимальне розміщення приватних благ

Критерій та оптимум Парето. Зона ефективного обміну. Контрактна крива. Задача на встановлення оптимуму в обміні приватних благ. Доведення автоматичності реалізації оптимального розв’язку в умовах досконалої конкуренції. Перша та друга теореми економіки добробуту.

Виведення умов оптимального розміщення виробничих ресурсів у галузі та між галузями. Доведення автоматичності реалізації оптимального розв’язку задачі в умовах досконалої конкуренції.

Виведення умов оптимальної структури економіки. Трансформаційна функція. Виведення формули граничної норми трансформації. Крива суспільної байдужості (крива Скітовського). Доведення автоматичності реалізації оптимального розв’язку задачі в умовах досконалої конкуренції.

Фактори, що порушують оптимальність структури економіки: монополізація, зовнішні ефекти, державне втручання у функціонування ринку.
Тема 12. Теорія зовнішніх ефектів

Сутність зовнішнього ефекту. Види зовнішніх ефектів. Зовнішні ефекти у споживанні, зовнішні ефекти у виробництві, зовнішні ефекти між споживанням та виробництвом. Оптимальний обсяг зовнішнього ефекту. Приватні та суспільні граничні витрати. Функція граничної вигоди. Функція граничних суспільних втрат.

Методи інтерналізації зовнішніх ефектів. Приватне вирішення проблеми зовнішнього ефекту у виробництві. Теорема Коуза. Компенсаційні платежі. Основні обмеження підходу Коуза. Приватне вирішення проблеми зовнішнього ефекту у споживанні. Державне втручання в економіку для вирішення проблеми зовнішнього ефекту. Адміністративні заходи. Екологічні штрафи. Ринок зовнішніх ефектів. Ліцензії на шкідливі викиди. Податок та субсидія Піґу.

Мережеві зовнішні ефекти: причини виникнення та наслідки для функціонування ринків.


Тема 13. Теорія суспільних благ

Властивості суспільних благ. Неможливість виключення. Неконкурентність у споживанні. Неподільність пропозиції. Проблема безбілетника. Відмінності між приватними благами спільного користування та суспільними благами.

Типологія суспільних благ. Чисті та змішані суспільні блага. Модель клубного блага Б’юкенена. Ефективність надання суспільного блага. Гранична готовність до платежу. Правило Самуельсона. Умови досягнення оптимального обсягу надання суспільного блага за П.Самуельсоном.

Механізми забезпечення надання суспільного блага. Значення кількості бенефіціантів. Створення організації. Примусовість участі в організації та позитивні і негативні селективні стимули. Приватно-суспільне партнерство. Умови приватного забезпечення колективних благ за М. Олсоном.

Виявлення уподобань споживачів щодо суспільних благ за умов прямої демократії. Правило одностайності та правило більшості. Модель Е. Ліндала. Модель Кларка-Ґровза та податок Кларка. Модель Тібу та її обмеження.

Виявлення уподобань споживачів щодо суспільних благ за представницької демократії. Модель медіанного виборця за двопартійної та багатопартійної системи. Модель бюрократичної поведінки В. Нісканена.


Тема 14. Теорії суспільного добробуту

Властивості суспільних уподобдань. Агрегування суспільних уподобань та теорема неможливості К. Ерроу. Критерії суспільного добробуту: Парето, Калдора-Гікса, Скітовського, Самуельсона, Літтла. Крива можливих корисностей.

Результативний підхід до суспільного добробуту. Функції суспільного добробуту: індивідуалістична (Бергсона-Самуельсона), утилітаристична (Бентамівська), егалітарні (Бернуллі-Неша, Ролзіанська), максимаксна.

Процесний підхід до суспільного добробуту. Теоретичні концепції Ноузіка, Сена. Концепції відсутності заздрості Веріана та неосудності Шоттера.

Максимізація суспільного добробуту. Криві постійного добробуту. Максимізація суспільного добробуту за урахування альтруїстичної поведінки.
Тема 15. Інформаційна асиметрія

Інформаційна асиметрія як прояв недосконалості ринку. Функціонування ринку за умови інформаційної асиметрії. Відбір гіршого. Прояв обережності та моральна загроза. Прихована дія та прихована інформація.Особливості вибору споживача в умовах недосконалої інформації. Засоби подолання інформаційної асиметрії. Витрати пошуку інформації. Сигналізування. Сепараційна та об’єднувальна рівновага. “Ефект овчини”. Стимули до виявлення інформації.
Список основної рекомендованої літератури

  1. Веріан Г. Мікроекономіка. Проміжний рівень. – К., 2006.

  2. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика. – В 2-х т. – СПб., 2006.

  3. Мікроекономіка : Практикум / За ред. В. Д. Базилевича. – К., 2010.

  4. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. – М., 2006.

  5. Семюелсон П. А., Нордгауз В. Д. Мікроекономіка. – К., 1998.

  6. Слухай С. Довідник базових понять і термінів з мікроекономіки. – К., 1998.

  7. Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. – В 2-х т. – М., 1992.

  8. Черемных Ю. Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень. – М., 2008.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка