Програма з дисципліни «історія економічних учень» для студентів спеціальностіСкачати 277.62 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір277.62 Kb.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра економічної теорії

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ


«ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ»


для студентів спеціальності

«Економічна теорія»

Затверджено

вченою радою економічного факультету

протокол №1 від 28 серпня


Укладач: к.е.н., доц. Т.В. Гайдай


Київ-2012

ВСТУП

Вивчення "Історії економічних учень" є важливою складовою фундаментальної фахової економічної освіти. Пізнання змісту й закономірностей еволюції світової та вітчизняної економічної теорії в історичному контексті сприяє більш глибокому осмисленню актуальних економічних проблем минулого, сучасності та майбутнього.

Опанування дисципліною підвищує теоретико-методологічний рівень та розширює науковий економічний світогляд студентів, знайомить їх з багатством наукових традицій економічної теорії, допомагає оволодіти методологією, аналітично-категоріальним апаратом, культурою та технікою економіко-теоретичного мислення, прищеплює навички творчого, системного осмислення складних та суперечливих соціально-економічних проблем історичного минулого та сьогодення.
Предмет дисципліни: історичний процес виникнення та розвитку економічних поглядів, теорій, течій та напрямів на різних етапах еволюції суспільства.
Мета навчальної дисципліни: формування у студентів фахової компетентності на основі оволодіння знанням та розумінням змісту, закономірностей, основних етапів та складових історичного процесу виникнення та розвитку фундаментальних економічних ідей, теорій, течій і напрямів, наукових шкіл та традицій на різних етапах еволюції суспільства.

У процесі засвоєння навчальної дисципліни студенти мають усвідомити загальну логіку розвитку економічної науки як єдиного, закономірного, цілісного та водночас поліструктурного процесу теоретичного пізнання та відображення соціально-економічної дійсності, обумовленого комплексом економічних, соціальних, політичних, правових, культурних та інших чинників.


Основні завдання навчальної дисципліни:

- пізнання провідних тенденцій та чинників розвитку економічних ідей та учень;

- розкриття еволюції світової економічної теорії в єдності домінуючих та альтернативних наукових напрямів, течій, шкіл;

- висвітлення їх змісту на основі розкриття засадничих теоретико-методологічних принципів та основ;

- встановлення взаємозалежності, спадкоємності та розбіжностей провідних економічних учень, світової та вітчизняної економічної теорії в історичному розвитку;
- пізнання основних напрямів сучасної економічної теорії, розуміння їх теоретичних джерел, теоретико-методологічних особливостей, провідних наукових ідей та тенденцій розвитку;

- отримання уявлення про структуру наукового інструментарію сучасного теоретико-економічного дослідження, формування у студентів на цій основі більш широких аналітико-пізнавальних можливостей;

- формування у студентів на цій основі більш широких аналітичних можливостей.
Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

- основні етапи та здобутки історичного розвитку докласичної (донаукової) економічної думки на різних стадіях економічного розвитку суспільства;

- історичні етапи еволюції класичної школи політичної економії, яка започатковувала розвиток економічної науки;

- альтернативні класичній школі напрями економічної думки ХІХ ст. у складі історичного напряму, соціально-утопічних економічних учень, економічних учень ідеологів дрібнотоварного виробництва, економічної теорії марксизму, економічних учень соціал-демократії ХІХ та ХХ ст.;

- зміст маржинальної революції та теоретичний внесок основних шкіл маржиналізму;

- формування та розвиток неокласичної економічної теорії на межі ХІХ-ХХ ст.;

- основні напрями економічної теорії ХХ ст. та сучасності: інституціоналізм (традиційний, новий), кейнсіанство (теорія Дж.М.Кейнса, течії неокейнсіанства, посткейнсіанство, нове кейнсіанство), сучасна неокласика (неолібералізм, неоконсерватизм);

- органічний взаємозв’язок та взаємовплив між історичним розвитком світової та вітчизняної економічної думки на різних історичних етапах, найвищі наукові здобутки останньої;

- основні засади культури та техніки історико-економічного мислення, системного історико-економічного підходу до дослідження розвитку економічних ідей минулого та сучасності.
Після вивченні навчальної дисципліни студенти повинні вміти:

- розрізняти змістовне наповнення різних історичних етапів розвитку економічних учень, знати їх основних представників, розуміти їх теоретичний внесок, найвагоміші здобутки та ознаки історичної обмеженості економічних поглядів та обґрунтованих на цій основі принципів економічної політики;

- встановлювати органічний зв'язок між позитивними на нормативними теоретичними поглядами представників різних економіко-теоретичних традицій, напрямів, течій, шкіл тощо;

- розуміти основні проблеми економічної теорії у її історичному розвитку, їх взаємозв’язок з процесами, що відбувались(ються) в суспільстві;

- володіти категоріальним апаратом, що репрезентує різні наукові традиції, напрями, течії, школи, теорії тощо;

- виокремити основні теоретико-методологічні засади провідних напрямів, течій, шкіл, бачити їх функціонально-методологічні можливості, порівняльні переваги та недоліки;

- розкрити взаємозв’язок між історичним розвитком вітчизняної та світової економічної думки, використовувати сучасні здобутки останньої для збагачення дослідного апарату вітчизняної економічної теорії;

- самостійно збирати, систематизувати та науково інтерпретувати економічну інформацію щодо економічних поглядів представників різних етапів історичного розвитку економічних учень, здійснювати їх порівняльний аналіз;

- виконувати систематичну роботу з першоджерелами, науковою, навчальної та довідковою літературою, Інтернет-джерелами з історико-економічної проблематики.
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Історія економічних учень посідає важливе місце в системі суспільних наук, тісно пов’язана з філософією, соціологією, психологією, політологією, правом та ін. Разом з тим вона формує історико-економічне підґрунтя для інших економічних дисциплін: фундаментальної економічної теорії, економічної історії, прикладної економіки, функціональних економічних наук (фінансів, менеджменту, маркетингу та ін.), інформаційно-аналітичних наук (статистики, економіко-математичного моделювання та ін.) тощо.

При вивченні історії економічних учень студентам рекомендується спиратись на знання, отримані в курсах "Основи економічної теорії", "Економічна історія", "Мікроекономіка", "Макроекономіка" та ін.


Форми проведення занять: лекції, семінари, презентації, опрацювання першоджерел, обговорення реферативних виступів, тестування, модульні контрольні роботи. Для реалізації мети та завдань курсу аудиторні заняття мають доповнюватись самостійною роботою студентів.
Самостійна робота студентів спрямована на розвиток основних умінь і навичок опрацювання навчальних матеріалів та першоджерел, пізнавальної активності, творчо-критичного мислення. Форми самостійної роботи студентів: підготовка до семінарських занять; опрацювання рекомендованих першоджерел; підготовка реферативних виступів, презентацій; підготовка до участі в дискусіях та обговоренні проблемних питань та реферативних виступів; підготовка наукових доповідей на засіданнях наукових гуртків, наукових публікацій; участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах економічної спрямованості; підготовка до модульних і підсумкової контрольних робіт, заліку, іспиту.
Змістові модулі навчальної дисципліни. Зміст дисципліни розкривається в процесі вивчення п’яти органічно пов’язаних між собою модулів:

І. Докласична економічна думка.

ІІ. Класична політична економія.

ІІІ. Альтернативні класичній школі напрями економічної думки ХІХ ст.

ІV. Неокласичний напрям економічної теорії.

V. Основні напрями економічної теорії ХХ ст. та сучасності.


Навчальний матеріал рекомендується вивчати у послідовності, визначеній програмою дисципліни, оскільки вона відтворює логіку історичного процесу еволюції економічної думки. Такий підхід має сформувати у студентів розуміння основних теоретико-методологічних підходів, які переважають в сучасній економічній науці, бачити історію їх виникнення, теоретичні джерела та особливості сучасного розвитку. Це сприятиме формуванню у студентів елементів сучасного економіко-теоретичного мислення, що є необхідними для розв'язання складних проблем вітчизняного соціально-економічного розвитку.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ
Предмет і задачі курсу “Історія економічних учень”


Предмет історії економічних учень. Місце в системі економічних дисциплін. Проблеми переосмислення історії економічних учень у контексті розвитку методології історико-економічних досліджень.

Моделі історичного розвитку економічної науки.

Наукові підходи до структурування та періодизації історії економічних учень. Проблема реінтеграції вітчизняної економічної думки в світову.

Мета і завдання курсу. Логіка та структура курсу.
Розділ I. Докласична економічна думка

Тема 1. Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя


Особливості економічної думки стародавнього світу. Пам’ятки економічної думки Стародавнього Єгипту та Вавилону. Економічні учення Стародавньої Азії (Індії, Китаю тощо).

Економічна думка Стародавньої Греції. Провідні економічні ідеї грецьких античних мислителів (Ксенофонт, Платон, Аристотель). Економіка і хрематистика. Економічна думка Стародавнього Риму (Катон Старший, Варрон, брати Гракхи). Давньоримські мислителі про раціональне ведення господарства.

Економічна думка раннього та зрілого середньовіччя. Особливості економічної думки раннього середньовіччя (V-X ст.). Економічні уявлення раннього християнства. Економічні ідеї “Салічної правди”, “Капітулярія про вілли”. Економічна доктрина канонічного католицизму в епоху зрілого середньовіччя (XI-XV ст.). Ф.Аквінський про багатство, “справедливу ціну”, лихварство.

Виникнення економічної думки Київської Русі. “Руська правда” та інші історичні пам’ятки про економічний устрій, майнові та господарські відносини давньоруської держави.

Економічна думка пізнього середньовіччя. Економічні ідеї та нова господарська етика руху Реформації (XVI-XVII ст.), їх вплив на світовий суспільно-економічний розвиток. Соціальні утопії пізнього середньовіччя (Т.Мор, Т.Кампанелла). Економічні ідеї антифеодальних рухів.
Тема 2. Меркантилізм

Історичні умови виникнення. Меркантилізм як перша система ринкових економічних поглядів епохи первісного нагромадження капіталу. Особливості меркантилізму як напряму економічної думки. Своєрідність методології дослідження. Погляди на природу грошей, грошовий обіг, зміст і джерела суспільного багатства.

Основні етапи розвитку меркантилістської доктрини та принципів економічної політики. Ранній меркантилізм (XV-XVІ ст.). Доктрина грошового балансу та засоби її реалізації. Монетаризм. Протекціонізм. Пізній меркантилізм і доктрина торгівельного балансу (XVIІ-XVIIІ ст.).

Особливості розвитку і поширення ідей меркантилізму в європейських країнах: Англії, Франції, Італії, Україні, Росії.

Раціональні елементи економічних поглядів та ознаки історичної обмеженості меркантилізму. Суперечливі оцінки меркантилізму в світовій економічній думці. Критика меркантилізму А.Смітом. Дж.М.Кейнс про позитивні довготривалі економічні наслідки політики меркантилізму. Доцільність застосування протекціонізму та монетарного регулювання в сучасних умовах.

Місце меркантилізму в історії економічних учень.Розділ II. Класична політична економія

Тема 3. Виникнення класичної політичної економії

Соціально-економічні умови виникнення класичної політичної економії. Загальна характеристика теоретичної доктрини та методологічних принципів. Основні етапи історичного розвитку класичної школи політичної економії.

Зародження класичної політичної економії в Англії: економічні погляди У.Петті. Становлення класичної політичної економії у Франції. Особливості поглядів П.Буагільбера.

Характеристика економічних ідей фізіократів як передвісників економічного лібералізму. Економічні погляди Ф.Кене: концепція природного порядку, вчення про чистий продукт, продуктивну працю, капітал, його структуру та рух. Перший дослід макроекономічного аналізу суспільного відтворення в “Економічній таблиці” Ф.Кене.

Розвиток ідей фізіократів у творах А.Тюрго.

Місце економічних ідей фізіократів в історії економічних учень.Тема 4. Економічна система А.Сміта

А.Сміт як засновник теоретичної системи класичної політичної економії. Праця А.Сміта “Дослідження про природу і причини багатства народів”. Особливості методології.

Ідеї економічного лібералізму А.Сміта: учення про природний порядок, економічні закони, “невидиму руку”, “економічну людину”, роль держави в ринковій системі. Обґрунтування принципів ліберальної економічної політики. Фритредерство.

Розробка А.Смітом теоретичних проблем вартості, поділу праці, обміну, грошей. А.Сміт про доходи суспільства та їх розподіл. Учення про капітал, його структуру і відтворення, продуктивну і непродуктивну працю.

Місце теоретичної спадщини А.Сміта в світовій економічній науці. Ідеї А.Сміта і подальший розвиток економічної теорії.
Тема 5. Еволюція класичної політичної економії у XIX ст.

Історичні умови та соціально-економічні чинники розвитку класичної школи політичної економії у першій половині XIX ст. Вплив промислової революції на розвиток економічних учень.

Подальший розвиток теоретичної системи класичної політичної економії у науковій спадщині Д.Рікардо. Особливості методології Д.Рікардо. Розробка трудової теорії вартості. Теорія розподілу доходів: заробітної плати та прибутку. Рікардіанська теорія ренти. Концепція порівняльних переваг та обґрунтування принципів ліберальної зовнішньоекономічної політики. Рікардіанська школа, її еволюція та розклад. Вплив ідей Д.Рікардо на подальшу еволюцію економічної думки.

Критика рікардіанства. Економічні ідеї Т.Р.Мальтуса. Теорія народонаселення та її сучасне значення. Теорія реалізації Т.Р.Мальтуса: неортодоксальний класичний підхід. Дж.М.Кейнс про науковий пріоритет Т.Р.Мальтуса в обґрунтуванні проблеми недостатності ринкового попиту та необхідності регулюючих заходів.

Подальша розробка ідей ринкового лібералізму в теоретичній спадщині Ж.Б.Сея. Еволюція класичної теорії цінності в концепції трьох чинників виробництва. Факторний аналіз витрат виробництва та його сучасне наукове значення. Теорія ринків та реалізації Сея - обґрунтування ортодоксальної класичної доктрини ринкового саморегулювання.

Теорії обміну послугами та "економічних гармоній" Ф.Бастіа.

Економічні погляди В.Н.Сеніора: суб’єктивно-психологічна інтерпретація цінності та чинників виробництва в теорії утримання. Аналіз корисності, попиту та пропозиції.

Розвиток ідей класичної політичної економії у США. Теорія економічної гармонії Ч.Кері.

Дж.Ст.Мілль як завершувач класичної політичної економії. Систематизація та упорядкування класичної теоретичної спадщини. Започаткування Дж.Ст.Міллем соціально-економічного реформізму. Природний порядок та справедливість розподілу. Обґрунтування принципів соціальної та економічної політики.

Місце класичної школи політичної економії в історії економічних учень. Вплив класичної політичної економії на подальший розвиток економічної науки.Розділ III. Альтернативні класичній школі напрями економічної теорії ХІХ ст.

Тема 6. Історична школа

Історична обумовленість своєрідності та самобутності економічної думки Німеччини. Історичні умови розвитку економічних учень в Німеччині на початку ХІХ ст.

Започаткування Ф.Лістом науки про національне господарство. “Національна система політичної економії” Ф.Ліста. Критика класичної політичної економії. Особливості методології Ф.Ліста.

Теорія стадій економічного розвитку. Вчення про продуктивні сили та множинність економічних і неекономічних чинників економічного розвитку. Промислове виховання нації. Обґрунтування політики державного протекціонізму.

Подальший розвиток історичного методу представниками історичної школи (В.Рошер, Б.Гільдебрандт, К.Кніс).

Місце теоретичної спадщини Ф.Ліста та історичної школи (старої) в історії економічних учень.


Тема 7. Нова історична школа та соціальний напрям

Історичні умови формування нової історичної школи в Німеччині. Теоретичні витоки та особливості методології. Розвиток історичного методу. Періодизація історії народного господарства. Пріоритетність правових, соціальних, морально-психологічних, етичних, релігійних чинників розвитку системи національного господарства.

Економічні погляди Г.Шмоллера. Розвиток методології історичного напряму: правовий, етичний підходи. Концерватизм економічної політики. Економічне обґрунтування соціал-реформізму Л.Брентано. Ідеї організованого капіталізму та соціального партнерства. “Союз соціальної політики”: дві течії.

Подальший розвиток історичного напряму в працях М.Вебера та В.Зомбарта. Оновлення методологічних принципів: поєднання емпіризму з аналітикою. Дослідження М.Вебером чинників економічного розвитку суспільства. Концепція ідеальних типів. Господарська етика світових релігій. М.Вебер про вплив економічних аспектів протестантської етики на генезис капіталізму. В.Зомбарт і дослідження морально-психологічних чинників економічного розвитку. Ідея господарського духу нації. Розробка проблем генезису капіталізму. Концепція соціального плюралізму. В.Зомбарт і економічна платформа фашизму.

Соціальний напрям (Р.Штаммлер, Р.Штольцман, А.Амонн). Вивчення соціально-правових та морально-етичних аспектів господарської системи. Дослідження ролі та значення суспільних інститутів. Обґрунтування шляхів соціально-правового реформування суспільства.

Особливості розвитку соціально-історичного напряму економічної думки в Україні на межі ХІХ-ХХ ст.

Місце історико-соціального напряму в історії економічних учень.
Тема 8. Економічні ідеї європейського еволюціонізму та соціального утопізму

Історичні умови формування та генезис соціально-утопічної думки XIX ст.

Економічні аспекти еволюційної теорії суспільного розвитку А.Сен-Сімона. Стадіальність соціально-економічного розвитку. Започаткування технократичного детермінізму. Промисловість та наука як чинники майбутньої соціальної реорганізації суспільства. Передбачення впливу техногенних чинників.

Економічні ідеї утопічного соціалізму Ш.Фур’є та Р.Оуена. Концепції справедливого і гармонійного суспільства. Критика капіталізму. Раціональні елементи та історичне місце утопічного соціалізму.

Економічне учення соціалістів-рікардіанців.

Соціально-утопічна критика капіталізму і класичної доктрини з позиції . Еволюція поглядів Ж.Ш.Сімона де Сісмонді: предмет політекономії, поглиблення суперечностей капіталізму, ідеї державного втручання.

Економічний зміст соціалістичних поглядів П.Ж.Прудона. Ідеалізм, реформізм і анархізм концепції П.Ж.Прудона. Теорія “конституйованої” вартості. Проект реорганізації обміну і ліквідації грошей. Апологія дрібнотоварного укладу.

Економічні погляди російського народництва та революційних демократів. Економічні ідеї ліберальної та революційно-демократичної думки в Україні (М.П.Драгоманов, С.А.Подолинський, І.Я.Франко).


Тема 9. Економічна теорія К.Маркса

Історичні умови виникнення та ідейно-теоретичні джерела економічної теорії марксизму. Етапи формування та розвитку марксистського економічного вчення. Особливості методології К.Маркса. Марксизм про рушійні сили, механізм та історичні фази соціально-економічного розвитку суспільства.

Розробка проблем політичної економії у “Капіталі” К.Маркса. Спорідненість та відмінність економічної теорії марксизму та класичної політичної економії. Марксова теорія вартості, грошей, товарного виробництва.

Учення про капітал та його форми. Теорія додаткової вартості. К.Маркс про економічні закони та суперечності капіталізму. Проблеми розподілу та соціальної справедливості в працях К.Маркса.

Марксова теорія відтворення суспільного продукту та її наукове значення.

К.Маркс про історичне місце капіталізму та економічні передумови переходу до соціалізму. Уявлення К.Маркса та Ф.Енгельса про економічний устрій соціалізму.

Критичний аналіз історії економічної думки в творах К.Маркса і Ф.Енгельса.

Місце економічної теорії марксизму в історії економічних учень.


Тема 10. Генезис економічних концепцій соціал-демократії

Історичні умови ідейної та концептуально-методологічної диференціації економічних поглядів соціал-демократії на межі ХІХ-ХХ ст. Розвиток економічної теорії ортодоксального марксизму. Причини ідейно-теоретичної ревізії економічного вчення марксизму.

Критичний “легальний марксизм” в Росії та Україні.

Ліворадикальна ревізія економічної теорії марксизму. Економічні ідеї більшовизму (В.І.Ленін).

Ліберально-реформістська ревізія економічної теорії марксизму. Соціально-економічні умови виникнення. Економічні погляди Е.Бернштейна. Ревізія методології марксизму. Напрями ревізії економічного вчення К.Маркса. Економічна платформа бернштейніанства. Теоретичне обґрунтування еволюційного розвитку капіталізму та економічного реформізму. Теорія ультраімперіалізму К.Каутського. Теорії організованого капіталізму та фінансового капіталу Р.Гільфердінга.

Еволюція соціально-економічних концепцій західної соціал-демократії. Економічна платформа демократичного соціалізму. Промислова демократія. Економіка співучасті у капіталі, доходах та управлінні. Соціальне партнерство, соціальна справедливість, гуманізм та економічна демократія.

Місце економічних ідей соціал-демократії в історії економічних учень.
Розділ IV. Неокласичний напрям економічної теорії

Тема 11. Виникнення та розвиток маржиналізму

Причини виникнення та теоретичні витоки маржиналізму. Особливості методології маржиналізму. Суть та етапи маржинальної революції.

Передвісники маржиналізму (Й.Тюнен, А.Курно, Ж.Дюпюї, Г.Госсен) та їх теоретичний внесок. Використання граничних величин. Закони Г.Госсена. Започаткування функціонального економічного аналізу.

Австрійська школа маржиналізму: К.Менгер, Ф.Візер, О. Бьом-Баверк. Методологія австрійської школи. Граничний аналіз як методологічна основа маржиналізму. Суб’єктивно-психологічна концепція цінності та ринкової ціни товару. Суть і чинники граничної корисності.

Англійська школа маржиналізму: У.С.Джевонс.

Поширення та розвиток маржиналізму в Україні: М.Туган-Барановський, Р.Орженцький, О.Білімович. Київська психологічна школа маржиналізму.

Місце маржиналізму в історії економічних учень.
Тема 12. Формування неокласичного напряму. Кембріджська та американська школи

А.Маршалл і започаткування неокласичного напряму. Особливості методології. “Принципи економікс” А.Маршалла. Заснування “Економікс” як нової галузі теоретичної економіки. Інтерпретація предмету та цілей економічної науки.

А.Маршалл як засновник функціонального мікроекономічного аналізу. Теорія ринкового ціноутворення, попиту та пропозиції. Синтез класичної та маржинальної теорій цінності. Функціональний аналіз механізму взаємодії попиту та пропозиції. Ринкова рівновага. Теорія еластичності попиту. Теорія доходів та розподілу. Значення маршалліанської теоретичної революції для подальшого розвитку економічної науки.

Продовження неокласичного аналізу представниками Кембріджської школи. Розробка А.Пігу економічної теорії добробуту.

Американська школа маржиналізму: економічне вчення Дж.Б.Кларка. Факторний аналіз виробництва. Економічна статика та економічна динаміка. Теорія граничної продуктивності праці та капіталу.

Розвиток неокласичних ідей в Україні. М.Туган-Барановський: синтез класичної теорії цінності та маржинальної концепції граничної корисності. Розробка українськими економістами проблем функціонального мікроекономічного аналізу (Д.Піхно, Р.Орженцький, О.Білімович, Є.Слуцький).

Місце неокласичного напряму в історії економічних учень.
Тема 13. Лозаннська школа маржиналізму

Започаткування математичного напряму в економічній теорії (А.Курно).

Розвиток математичного напряму в теоретичній спадщині Лозаннської школи.

Л.Вальрас як засновник загальнорівноважного аналізу. Модель загальної ринкової рівноваги. Взаємозв’язок ринків, виробничих ресурсів та товарів і послуг. Умови загальної рівноваги. Теорія оптимуму В.Парето. Критерій стійкої рівноваги та ефективності виробництва. Розробка проблем раціонального споживчого вибору.

Розробка в українській економічній думці напряму економіко-математичних досліджень (Є.Слуцький).

Вплив теоретичної спадщини Лозаннської школи на розвиток математичних методів дослідження ринкової економіки.


Розділ V. Основні напрями економічної теорії ХХ ст. та сучасності

Тема 14. Виникнення інституціоналізму

Соціально-економічні умови виникнення інституціоналізму. Ідейно-теоретичні джерела. Особливості предмету дослідження. Міждисциплінарний підхід. Поняття економічних та неекономічних інститутів. Методологічні принципи інституціоналізму: еволюціонізм, історико-генетичний підхід, системний аналіз, принцип технологічного детермінізму.

Соціально-психологічний інституціоналізм Т.Веблена. Концепція “бездіяльного класу”. Теорія абсентеїстської власності.

Соціально-правовий інституціоналізм Дж.Коммонса. Теорія угод. Роль правових інституцій. Правовий механізм розв’язання конфліктів та суперечностей.

Кон’юнктурно-статистичний інституціоналізм У.Мітчелла. Розробка теорії циклів. “Гарвардський барометр”. Дослідження динаміки макроекономічних показників національної економіки.

Внесок раннього інституціоналізму в історію економічних учень.


Тема 15. Еволюція інституційного напряму

Етапи еволюції інституціоналізму в другій половині ХХ ст. Пріоритетні проблеми теоретичних досліджень.

Інституційні теорії трансформації економіки та суспільства 1950-60 рр. Концепції “народного капіталізму”, “суспільства добробуту”. Теорії дифузії власності, демократизації капіталу, революції в доходах, менеджеріальної революції.

Соціально-інституційні технократичні концепції. Дж.Гелбрейт: теорії індустріального та нового індустріального суспільства. Модифікація цілей та мотивів підприємництва. Роль техноструктури в суспільному розвитку.

Нові технократичні моделі посткапіталістичної трансформації західного суспільства в інституційних концепціях 1970-90 рр. Теорія постіндустріального суспільства Д.Белла. Теорії інформаційного суспільства Є.Масуди та “третьої хвилі” Е.Тоффлера.

Становлення та еволюція нового інституціоналізму на межі ХХ-ХХІ ст. Методологічні особливості та структура нової інституційної економічної теорії. Економічна теорія трансакційних витрат та прав власності Р.Коуза. Теорема Р.Коуза. Розробка економіко-правових проблем сучасної ринкової системи: економіка права. Теорія суспільного вибору Дж.Б’юкенена. Нова економічна історія та теорія інституційних змін Д.Норта та Р.Фогеля.

Місце інституціоналізму в історії економічних учень. Теоретичне та практичне значення інституційної економічної теорії для трансформаційної економіки.
Тема 16. Виникнення кейнсіанства як загальної теорії макроекономічного аналізу

Історичні умови виникнення та теоретичні витоки кейнсіанства. “Загальна теорія зайнятості, проценту та грошей” Дж.М.Кейнса. Критика класичних та неокласичних поглядів на проблеми ринкової стабільності та саморегулювання. Особливості кейнсіанської методології.

Макроекономічна теорія Дж.М.Кейнса. Концепція ефективного попиту. Інтерпретація причин економічної кризи та неповної зайнятості. Схильність до споживання та заощадження. Основний психологічний закон. Чинники інвестиційного попиту. Мотиви переваги ліквідності. Теорія мультиплікатора. Теорія проценту, грошей та заробітної плати. Кейнсіанська концепція управління попитом. Макроекономічна модель Дж.М.Кейнса. Інструменти регулювання ринкової економіки.

Загальний зміст кейнсіанської теоретичної революції в економічній науці. Теоретична дискусія Дж.М.Кейнса та Ф.фон Хайєка та її наслідки. Вплив теорії Дж.М.Кейнса на розвиток економічної науки та практики ринкового господарювання.

Місце макроекономічної теорії Дж.М.Кейнса в історії економічних учень.
Тема 17. Еволюція кейнсіанського напряму

Історичні умови формування неокейнсіанства. Розробка неокейнсіанських теорій економічного циклу (Дж. Хікс, Е.Хансен). Розробка теорій економічної динаміки та економічного росту (Р.Харрод, Є.Домар). Концепція акселератора.

Кейнсіансько-неокласичний синтез (Дж.Хікс, П.Семюелсон). Модель IS-LM Дж.Хікса та її місце в сучасній макроекономічній теорії. Вихідна кейнсіанська макроекономічна модель.

Ліве кенсіанство: теоретичні джерела та методологічні особливості. Економічні погляди Д.Робінсон, Н.Калдора, П.Сраффи. Неортодоксальність інтерпретації макроекономічних проблем. Антимаржинальна спрямованість лівого кейнсіанства.

Перетворення кейнсіанства в провідний напрям світової економічної думки 1940-70 рр. Теорія та практика державного антициклічного регулювання. Теоретичні основи стимулюючої та стримуючої кейнсіанської стабілізаційної політики.

Теоретична криза кейнсіанського напряму другої половини 1970-х рр.: причини та наслідки. Формування нових неортодоксальних течій кейнсіанського напряму. Посткейнсіанство: англійська та американська гілки (Н.Калдор, П.Сраффа, Р.Клауер, С.Вайнтрауб, Х.Мінскі). Теоретичне протистояння кейнсіанській ортодоксії та неокласики. Нове кейнсіанство: пріоритети макроекономічного аналізу та економічної політики. Взаємовплив модернізованих течій кейнсіанського та неокласичного напрямів. Актуалізація неортодоксального кейнсіанства (посткейнсіанства, нового кейнсіанства) в умовах фінансової кризи 2000-х рр.

Місце кейнсіанства в історії економічних учень. Теоретична та практична доцільність творчого використання кейнсіанських ідей у трансформаційній економіці.
Тема 18. Еволюція неокласичного напряму: європейський неолібералізм

Перегляд неокласичної теорії ринку. Розробка проблем монополії та конкуренції. Теорія недосконалої конкуренції Дж.Робінсон. Дослідження ринкових ситуацій. Теорія монополістичної конкуренції Е.Чемберліна. Поняття диференціації продукту. Теорія олігополії.

Розробка теорії економічного розвитку Й.Шумпетером. Методологія економічного аналізу. Теорія ринкового підприємництва. Еволюційно-інноваційна концепція економічної динаміки. Типи нововведень та роль підприємця-новатора. Аналіз функціонування економічних систем.

Історичні умови виникнення неолібералізму. Теоретичні основи та методологічні принципи. Основні школи неолібералізму. Проблематика досліджень англійської (лондонської) та французької (паризької) шкіл неолібералізму.

Неоавстрійська школа неолібералізму. Ліберальні економічні погляди Л.фон Мізеса. Філософія економічної свободи Ф.фон Хайєка. Особливості методології. Критика соціалізму. Теорія спонтанного порядку. Теорія ціноутворення, капіталу та відсотку. Денаціоналізація грошей. Критичний аналіз кейнсіанської економічної теорії та практики господарювання.

Виникнення німецького ордолібералізму. Фрайбурзька школа: особливості теорії та методології. Вчення про ідеальні типи господарства В.Ойкена. Ринкова свобода та соціальна справедливість. Основні принципи економічної політики В.Ойкена. Розробка концепції соціального ринкового господарства в Німеччині. Ідея суспільного контролю над ринковою економікою. Соціально-економічні функції держави. Захист конкурентних засад господарювання. Соціальне вирівнювання. Розвиток неоліберальної моделі ринкового господарства (Л.Ерхард, А.Мюллер-Армак).

Економічні ідеї неолібералізму в контексті трансформаційної економіки.

Місце неолібералізму в історії економічних учень.


Тема 19. Економічні теорії неоконсерватизму

Криза кейнсіанства та відродження неокласики в якості економічного неоконсерватизму. Основні постулати сучасного економічного консерватизму. Теоретичний зміст та структура економічного неоконсерватизму.

Монетаризм як центральна теорія неоконсерватизму. Теоретичні джерела та методологічні особливості. Економічні погляди М.Фрідмена. Відродження ідеології економічного лібералізму. Теорія перманентного доходу та споживча функція. Монетарна інтерпретація циклічності. Модифікація кількісної теорії грошей. Монетарне правило та принципи грошової політики. Монетарні антиінфляційні заходи. Критика кейнсіанської економічної політики. Монетаризм та ринкова трансформація вітчизняної економіки: проблеми сумісності.

Економічна теорія пропозиції (А.Лаффер, Дж.Гілдер, Дж.Ванніскі). Чинники інвестиційної активності. Теоретичний аналіз економічних наслідків податкової політики. Крива А.Лаффера. Обґрунтування політики стимулювання пропозиції. Лібералізація податкової системи, сприяння технологічній модернізації. Реалізація настанов економічної теорії пропозиції в економічній політиці “рейганоміки” та “тетчеризму”.

Теорія раціональних очікувань (Р.Лукас, Т.Сарджент, Н.Уоллес). Гіпотеза адаптивних та раціональних очікувань. Новий класичний макроекономічний аналіз. Обґрунтування обмеження регулюючих заходів держави. Чинники дерегулювання сучасної ринкової економіки.

Досвід практичного втілення неоконсервативних ідей в економічній політиці розвинутих країн Заходу. Можливість і особливості використання ідей нової класики у трансформаційній економіці.Місце економічного неоконсерватизму в історії економічних учень.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Першоджерела

    1. Веблен Т. Теория праздного класса / Пер. с англ., вступ. ст. С.Г. Сорокиной; Общ. ред. В.В. Мотылевой. – М.: Прогресс, 1984. – 367 с.

    2. Веблен Т. Почему экономика не является эволюционной наукой? // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2006. Т. 4. № 2. С. 99-111.

    3. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму: Пер. з нім. – К.: Основи, 1994.

    4. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. Избранное. – М.: Эксмо, 2008. – 1200 с. – (Антология экономической мысли).

    5. Історія економічних учень: [хрестоматія]: навч. посіб. / [Уклад. В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]; за ред. проф. В.Д. Базилевича. – К.: Знання. – 2011. – 1198 с.

    6. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег: пер. с англ. Н.Н. Любимова, под. ред. Л. П. Куракова. – М.: ГелиосАРВ, 2002. – 352с.

    7. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1993.

    8. Маркс К. Капітал. – Т.1-4 / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – 2-ге вид. – К.: Держ. видео політ. літ. УРСР, 1963. – Т. 23-26.

    9. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т. / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993.

    10. Мизес Л.фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории / пер. с англ. изд. А.В. Куряева. – Челябинск: Социум, 2005. – 878 с.

    11. Милль Дж.С. Основы политической экономии: Пер. с англ. – Т. 1-3. М.: Прогресс, 1981.

    12. Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // THESIS. – М., 1993. – Т. 1. – Вып 2.

    13. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Пер. з англ. І. Дзюби. – К.: Основи, 2000. – 198 с.

    14. Ойкен В. Основы национальной экономии. – М.: Экономика, 1996.

    15. Олсон М. Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія груп / Пер. з англ., післямова С. Слухая. – К.: Лібра, 2004. – 272 с.

    16. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения // Антология экономической классики: В 2 т. – М.: МП «Эконов», 1993.

    17. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986. – 472 с.

    18. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / Пер. з англ. - К. : Port-Royal, 2001. – 612 с.

    19. Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора / Пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ. – 1997. – 720 с.

    20. Туган-Барановский М.И. Промышленные кризисы. Очерк из социальной истории Англии. – К.: Наук. думка, 2004. – 333 с.

    21. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. – Спб.: 1996.

    22. Українська економічна думка : [хрестоматія] / Упоряд. С.М. Злупко. – К.: Знання, 2007. – 694 с.

    23. Фридмен М. Количественная теория денег. – М.: Эльф. 1996. – 186 с.

    24. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. – М.: Мысль, 1992. – 230 с.

    25. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1996. – 234 с.

    26. Харрис Л. Денежная теория. / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 749 с.

    27. Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал: Пер. с англ. / Под ред. Р.М. Энтова. – М.: Прогресс: Универс, 1993. – 488 с.

    28. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: реориентация теории стоимости: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1996. – 351 с.

    29. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Пер. с нем., англ. – М.: Эксмо, 2007. – 864 с.

Основна література

    1. Базилевич В.Д., Ильин В.В. Философия экономики. История : [монография]. – К.: Знання, 2011. – 1198 с.

    2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М: Дело, 1994. – 684 с.

    3. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі. – К.: Основи, 2001. – 670 с.

    4. Блауг М. Методология экономической науки. – М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2004. – 415 с.

    5. Всемирная история экономической мысли. В шести томах. – М.: Мысль, 1987 – 1997.

    6. Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. – М.: Экономика, 1995.

    7. Злупко С. М. Економічна думка України (від давнини до сучасності). – Львів, 2000.

    8. Злупко С.М. Основи історії економічної теорії : [навчаль­ний посібник]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.

    9. Злупко С.М. Історія економічної теорії : [підручник]. – К.: Знання, 2005. – 719 с.

    10. Історія економічних учень : [підручник] / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання. – 2004. – 1300 с. – (Класичний університетський підручник).

    11. Історія економічних учень : [підручник]: У 2 ч. Ч.1. / [В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, П.М. Леоненко, Т.В. Гайдай, О.П. Нестеренко, А.О. Маслов, Л.В. Вернигора]; за ред. В.Д. Базилевича. – 3 вид., випр. – К.: Знання, 2006. – 582 с. – (Класичний університетський підручник)

    12. Історія економічних учень : [підручник]: У 2 ч. Ч.2. / [В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, П.М. Леоненко, Т.В. Гайдай, О.П. Нестеренко, А.О. Маслов, Л.В. Вернигора]; за ред. В.Д.Базилевича. – 3 вид., випр. – К.: Знання, 2006. – 575 с. – (Класичний університетський підручник)

    13. Історія економічних вчень : [підручник] / За ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко – К.: КНЕУ, 2001. – 564 с.

    14. История экономических учений : [учеб. посо­бие] / Под. ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. – М: ИНФРА-М, 2009. – 784 с.

    15. История экономических учений (Современный этап) : [учебник] / Под ред. А.Г. Худокормова). – М: ИНФРА-М, 2009. – 733 с.

    16. Історія економічної думки України : [навч. посібник] / Р.Х. Васильєва, Л.П. Горкіна, Н.А. Петровська та ін. – К.: Либідь, 1993.

    17. Леоненко П.М,. Юхименко П.І. Історія економічних вчень : [навч. посiб.]. – К.: Знання, 2008. – 639 с.

    18. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли: От пророков до профессоров. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Дело, 2000. – 560 с.

    19. Негиши Т. История экономической теории. – М.: АО «Аспект Пресс», 2000.

    20. Худокормов А.Г. Экономическая теория: Новейшие течения Запада : [учеб. пособие]. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 416 с.

    21. Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Сучасні економічні теорії: Підручник / За ред. А.А. Чухна. – К.: Знання, 2007. – 878 с.

    22. Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Інституційно-інформаційна економіка : [підручник] / За ред. А.А. Чухна. – К.: Знання, 2008. – 700 с.

    23. Шумпетер Й.А. История экономического анализа: В 3-х т. / Пер. с англ. под. ред. В.С. Автономова. – СПб.: Экономическая школа, 2001.

    24. Ядгаров Я.С. История экономических учений : [учебник]. – Издание: 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика, 2009.


Додаткова література

    1. Базилевич В.Д., Ільїн В.В. Метафізика економіки : [монографія]. – К.: Знання-Прес, 2007. – 718 с.

    2. Гайдай Т.В. Курс “Історія економічних вчень” : [навчальний посібник]. – К.: 2002.

    3. Гайдай Т.В. Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст: [монографія] / Т.В. Гайдай. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 296 с.

    4. Довбенко М.В. Видатні незнайомці (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії). – К.: Поліграф. комбінат „Принт Експрес", 2000. – 320 с.

    5. Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності: [монография] / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007.

    6. І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні : [монографія] / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання. – 2009. – 862 с.

    7. История экономических учений : [учеб. пособие] / Под общ. ред. Г.А. Шмарловской. - Минск, 2001.

    8. М. Бунге: сучасний дискурс : [монографія] / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2005. – 697 с.

    9. Маслов А.О. Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія. – К.: Аграр Медіа Груп, 2012. – 432 с.

    10. Панорама экономической мысли конца ХХ столетия / Д. Гринэуэй, М. Блини, И. Стюарт. – В 2-х т. – М., 2002.

    11. С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 903 с.

    12. Селигмен Б. Основные течения современной экономичес­кой мысли. – М.: Прогресс, 1968.

    13. Современные экономические теории Запада: Учебное пособие / Под. ред. А.Н.Марковой. – М., 1996.

    14. Титова Н.Е. История экономических учений : [курс лек­ций]. – М.: Изд.центр ВЛАДОС, 1997.


Інтернет-ресурси

    1. Галерея экономистов: http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery

    2. Лауреаты Нобелевской премии по экономи­ке: http://www.nobel.se/economics/laureatesБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка