Програма вступного випробування з фахових дисциплінСторінка3/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.49 Mb.
1   2   3
Податкова системи України: Навчальний посібник – К.: Поліграфкнига, 2004. – 478 с.

 • Васильєва В.В., Васильченко О.Р. Фінансовий ринок: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 368 с.

 • Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посібник. –К.: Знання, 2006. –423с.

 • Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука.- К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.

 • Десятнюк О. М., Годованець О. В. Управління податковим бор­гом: Навчальний посібник. – Тернопіль: Воля, 2005. – 248 с.

 • Єлісєєв А., Підлужний М. Податкове планування. Мінімізація оподаткування законними способами. – Львів, 2003. – 320 с.

 • Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. – Львів: Вид. Нац. Ун. «Львівська політехніка», 2005. – 714 с.

 • Загородній А., Єлісєєв А. Податки та податкове планування підприємницької діяльності: Монографія. – Львів: Центр Бізнес-Сервісу, 2003. – 152 с.

 • Загорський В.С. Розвиток ринку цінних паперів та управління його ризиками: Монографія. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2008. – 192 с.

 • Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 364 с.

 • Иванов В.М. Финансовий рынок: Конспект лекций. – К.: МАУП, 1999. – 112 с.

 • Іванов Ю. Б. Система оподаткування в схемах і таблицях – Частина І. Загальнодержавні та місцеві податки і збори в Україні: Навчальний посібник. – X.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 416с.

 • Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2001. –152 с.

 • Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу: навч. посіб. – К.: МАУП, 2003.

 • Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 192 с.

 • Копилюк О.І., Штангрет А.М. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 168 с.

 • Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.

 • Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг: Учебн. Пособие. (2-е изд.). – К.: Дакор, КНТ, 2006. – 712 с.

 • Крисоватий А. І., Кізима А. Я. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 304 с.

 • Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 215 с.

 • Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.

 • Лемішовський В.І. Бюджетні установи: бухгалтерський облік, оподаткування та звітність: Навч. Посіб. – Львів: Бух. центр «Ажур», 2009. – 912 с.

 • Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навчальний посібник. – К.: МАУП,2003. –221 с.

 • Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. Теорія й практика: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 415 с.

 • Мединська Т.В., Власюк Н.І. Податкова система: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія-2006», 2012. – 424 с.

 • Мельник М.В., Бердников В.В. Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 2006.

 • Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану організацій і підприємств. – К.: Укоопспілка, 2005. – 91 с.

 • Мец. В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003.

 • Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник / О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М.Г. Пясецька та ін., за заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 • Міжнародні фінанси: Навч. посібник. / О.М. Мозговий, Т.Є.Оболенська, Т.В. Мусієць та інш.; За заг. ред.. О.М. Мозгового. –К.: КНЕУ, 2005. – 504 с.

 • Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 456 с.

 • Основи фінансовго аналізу / Я.І. Єлейко, О.М. Кандибка, М.Л. Лапішко, Т.С. Смовженко. – Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2000

 • Педь І.В. Непрямі податки в податковій системі України: Навч. Посіб. / За ред.. Ю.М. Лисенкова. – К.: Знання, 2008. – 348 с.

 • Педь І. В. Непрямі податки в податковій системі України : навч. посіб. / І. В. Педь; [за ред. Ю. М. Лисенкова]. – К. : Знання, 2008. – 348 с.

 • Податки у термінах і визначеннях : короткий слов.-довід. податківця / [упоряд. : Ю. В. Бондар та ін.]. – К. : ДП “ІВЦ ДПА України”, 2008. – 736 с.

 • Податкова політика України : стан, проблеми та перспективи : монографія / [П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій та ін.; за ред. З. С. Варналія]. – К. : Знання України, 2008. – 675 с.

 • Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Лютий І. О., Демиденко Л. М., Романюк М. В. та ін.] За ред. І. О. Лютого. – К: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.

 • Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003.

 • Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 384 с.

 • Соколовська А. М. Основи теорії податків: навч. посібник. – К.: Кондор, 2010. – 326 с.

 • Соколовська А. М. Податкова система держави: теорія і прак­тика становлення. – К.: Знання-Пресс, 2004. – 454 с.

 • Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник / ТАНГ – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.

 • Стасюк Г.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-Плюс, 2004. – 480 с.

 • Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000.

 • Ткаченко Н. М., Горова Т. М., Ільєнко Н. О. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність: Навчально-методичний посібник / За ред. Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2004. – 554 с.

 • Управління ресурсами підприємства: навч. посіб. / В.І. Крамаренко, Б.І. Холод та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 • Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.

 • Фінанси підприємств: Навчальний посібник // Під загальною ред. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с.

 • Фінанси підприємств: підручник / за ред. А. М. Поддєрьогіна – 6-е вид., перероб. та доповн.. – К.: КНЕУ, 2006. -552с.

 • Фінансовий аналіз: навч. посіб./ В.О.Подольська, О.В.Яріш. – К.: Центр навчальної літератури, 2007.

 • Фінансовий аналіз: навч. посіб./ Г.Г.Старостенко, Н.В.Мірко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 • Фінансовий аналіз: навч. посіб./ Н.П.Шморгун, І.В.Головко – К.: ЦНЛ, 2006.

 • Фінансовий аналіз: навч.-метод. посіб. / О.В.Павловська, Н.М.Притуляк, Н.Ю.Невмержицька. – К.: КНЕУ, 2002.

 • Фінансово-економічний аналіз: підручник для вузів / Буряк П.Ю., Римар М.В., Биць М.Т. та ін. За заг. ред. П.Ю.Буряка, М.В.Римара – К.: ВД «Професіонал», 2004.

 • Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність та її аналіз: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002.

 • Цінні папери в Україні: навч. посібник /Павлов В.І., Пилипенко І.І., Кривов’язюк І.В. – Видання 2-ге, доп. – К.: Кондор, 2004. – 400 с.

 • Черкасова С.В. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – Львів: ”Магнолія, 2006”, 2010. – 330 с.

 • Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 535 с.

 • Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: Учебник.- 2-е изд., передел. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2003.- 576 с.

  Голова атестаційної комісії

  к.е.н., професор Копилюк О.І.
 • 1   2   3


  База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка