Програма вступного випробовування на навчання на третій рівень освітиСкачати 317.5 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір317.5 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Інститут соціальних наук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач кафедри релігієзнавства

______________ В. Ю. Головей

30 червня 2016 р.

Програма


вступного випробовування

на навчання на третій рівень освіти

підготовки доктора філософії (PhD)
Галузь знань 03 «Гуманітарні науки»

Спеціальності 031 «Релігієзнавство»

ЛУЦЬК – 2016

Пояснювальна записка
Програма розроблена для підготовки до вступного випробовування до аспірантури зі спеціальнеості «Релігієзнавство» (третій рівень освіти підготовки доктора філософії (PhD) з релігієзнавства). У програмі викладено основні вимоги до підготовки потенційних аспірантів, які мають ступінь магістра релігієзнавства.

В основі програми – зміст базових релігієзнавчих курсів, адаптованих для підготовки до вступу в аспірантуру. При розробці програми враховано матеріали сучасних підручників, посібників та хрестоматій з релігієзнавства, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. При складанні програми також використано передовий досвід викладання релігієзнавства у провідних ВНЗ України (КНУ ім. Шевченка, НаУКМА та ін).

Вступне випробування з релігієзнавства має на меті перевірку вмінь вступників до аспірантури самостійно аналізувати різні вияви релігії в історії та реаліях сьогодення; тенденції розвитку сучасних релігійних і міжконфесійних процесів в Україні та світі; соціокультурні та політико-ідеологічні фактори, які обумовлюють актуальність релігієзнавчих досліджень; специфіку сучасної релігієзнавчої парадигми; а також застосовувати набуті релігієзнавчі знання для вирішення конкретних професійних завдань; вміло користуватися усім арсеналом методів і методик наукових досліджень.

Вступники до аспірантури на іспиті повинні розкрити основний зміст питань білета та додаткових питань і показати при цьому:

• знання першоджерел та вміння використовувати їх змістовні ідеї при аналізі актуальних релігієзнавчих проблем;

• володіння методологічними принципами та категоріальним апаратом релігієзнавчого аналізу;

• вміння аргументовано й логічно викладати свої погляди.

Вступне випробування з релігієзнавства включає питання з курсів історія світової релігієзнавчої думки, історія вітчизняної релігієзнавчої думки, філософія релігії, феноменологія релігії, соціологія релігії, психологія релігії, історія релігії. Ці завдання відповідають кваліфікаційним вимогам до фахівця підготовленого відповідно до освітньо–професійної програми напряму “Релігієзнавство”.

Кафедрою розроблені такі критерії оцінки знань:

1. Оцінки “відмінно” заслуговує відповідь, яка виявляє всебічне і глибоке знання базових засад релігієзнавства, включаючи грунтовні знання джерел, основної та додаткової навчально-наукової літератури; вільну орієнтацію у релігієзнавчій проблематиці, самостійність і аналітичний характер мислення. Відповіді на всі питання білета та додаткові питання мають вичерпний характер.

2. Оцінка “добре” передбачає наявність ґрунтовних знань в обсязі навчальної програми, знань основних джерел та матеріалів з додаткової літератури, ключових релігієзнавчих проблем.

3. Оцінка “задовільно” означає, що той, хто складає іспит, володіє знаннями в обсязі навчальної програми, знає основні джерела та релігієзнавчу проблематику.

4. “Незадовільно” виставляється за відсутності знань джерел та основних проблем релігієзнавчої проблематики.
Тематичний виклад змісту
Розділ 1. Загальні питання релігієзнавства.
Поняття "релігієзнавство", його зміст та визначення. Релігієзнавче і боголовське дослідження релігійних явищ: порівняльна характеристика. Передумови становлення релігієзнавства як самостійної дисципліни гуманітарного знання. Структурний поділ сучасного релігієзнавства (філософія релігії, феноменологія релігії, соціологія релігії, психологія релігії, історія релігії та ін.). Принципи та методи релігієзнавчих досліджень.
Розділ 2. Історія світової релігієзнавчої думки.
Елементи релігієзнавчої думки у творах давньогрецьких істориків та мислителів. Елементи релігієзнавчої думки у творах римських інтелектуалів. Вчення про тричасткову релігію. Елементи релігієзнавчої думки у дослідженнях представників патристики. Релігія як предмет вивчення Лактанція та Августина Аврелія. Пробудження релігієзнавчої думки на грунті середньовічної мусульманської традиції. Основні ідеї твору М. аш-Шахрастані "Книга про релігії і секти". Релігієзнавчі пошуки єврейських мислителів доби середньовіччя. Основні ідеї праці Є.Галеві "Кузарі". Релігієзнавчі пошуки схоластиків. Особливості викладу твору П.Абеляра "Діалог між Іудеєм, Філософом і Християнином". Пошуки істинної релігії в контексті італійського Ренесансу. Питання релігії у праці М.Фічіно "Платонівська теологія про безсмертя душі". Вияви релігієзнавчої думки в історії французького Ренесансу. Основні ідеї твору Ж.Бодена "Розмова семи мужів". Релігієзнавчі пошуки представників німецького Відродження. Основні ідеї праці Миколи Кузанського "Про мир віри". Релігієзнавчі інтенціі гуманістів Голандії, Швейцарії та Англії. Питання віри, правди і релігії у творчості представників східноєвропейського Ренесансу. Вчення про релігію Б.Спінози.

Творчий здобуток представників релігієзнавчої думки аристократичного етапу англійського просвітництва. Основні ідеї праці Е.Герберта, лорда Чербері "Трактат про істину". Радикалізм Дж.Толанда, М.Тіндаля і Е.Коллінза в питаннях релігії. Основні положення релігієзнавчої концепції Д.Юма. Релігієзнавчий здобуток французьких вчених-просвітителів Питання релігії у висвітленні Ш.Монтеск’є, Вольтера і Ж.-Ж. Руссо. Релігієзнавчий доробок представників радикального крила французького Просвітництва. Питання релігії у викладі німецьких просвітителів-радикалів. Питання релігії у творчості Г.Лейбніца. Просвітницьке бачення релігії І.Кантом. Основні ідеї його твору "Релігія в межах тільки розуму". Релігієзнавчий здобуток представників німецького романтизму. Вчення про релігію Ф.Шлейєрмахера. Основні ідеї його твору "Промови про релігію до освічених людей її зневажаючих". Релігієзнавчий здобуток Г.В.Ф.Гегеля. Питання релігії у творчості представників Тюбінгенської теологічної школи. Аналіз праці Д.Ф.Штрауса "Життя Ісуса".

Особливості становлення та визначальні риси міфологічної школи релігієзнавства. Релігієзнавчі пошуки М.Мюллера: аналіз його основних концепцій. Теорії "нижчої міфології" (В.Шварц, В.Маннгардт, Г.Узенер). Релігієзнавчі пошуки представників міфологічної школи в Росії (Ф.Буслаєв, О.Афанасьєв, О.Міллер). Релігієзнавчий здобуток К.Тіле і П.Шантепі де ла Соссе. Основні проблеми у дослідженнях представників ритуалістичної школи в релігієзнавстві. Еволюціонізм у вивченні релігійних явищ: його суть та форми. Питання релігії у працях англійських еволюціоністів Г.Спенсера, Е.Тайлора, Дж.Фрезера. Загальна характеристика праці Дж.Фрезера "Золота гілка". Критика еволюціонізму у працях теоретиків преанімізму Е.Ленга і Р.Маретта.

Основні ідеї праці Л.Фейєрбаха "Сутність християнства". Погляди О.Конта на релігію і його концепція "релігії людства". Загальна характеристика праці Е.Ренана "Життя Ісуса". Питання релігії у творчості Д.Писарєва і П.Лаврова.

Соціологізм у вивченні релігійних явищ. Питання соціології релігії у творчій спадщині М.Вебера. Основні ідеї праці Е.Дюркгейма "Елементарні форми релігійного життя". Питання релігії у творах представників французької соціологічної школи. Теорія пралогізма Л.Леві-Брюля, її значимість для релігієзнавства. Основні ідеї праці А.ван Геннепа "Обряди переходу". Соціологічне сприйняття релігії в американській дослідницькій думці.

Психологізм у вивченні релігійних явищ. Загальна характеристика праці У.Джеймса "Різновиди релігійного досвіду". Основні ідеї праці З.Фрейда "Майбутнє однієї ілюзії". Релігієзнавчі пошуки К.-Г. Юнга і Е.Фромма. Твір Є.Торчинова "Релігії світу: досвід позамежного".

Специфіка ірраціонального підходу у вивченні релігійних явищ. Питання релігії у творчості А.Шопенгауера і Ф.Ніцше. Релігієзнавча концепція А.Бергсона. Аналіз його праці "Два джерела релігії і моралі". Релігієзнавчий здобуток Р.Отто. Значущість його праці "Священне".

Особливості марксистського бачення проблем релігії. Питання релігії у творчості К.Маркса і Ф.Енгельса. Аналіз релігії у творах радянських дослідників.

Дифузіоністські школи в релігієзнавстві. Теорії культурних кругів та культурної дифузії у працях німецьких та британських антропологів. Релігієзнавчі здобутки представників Віденської культурно-історичної школи. Релігієзнавчі здобутки американських антропологів боасівської школи.

Релігієзнавчі здобутки шведських теологів та істориків кінця ХІХ – ХХ століть. Феноменологічний підхід у вивченні релігії у творах Г. ван дер Леува, Ф.Хайлера і К.Ю.Блеєкера. Феноменологічне релігієзнавство М.Еліаде.

Функціоналістська школа в сучасному релігієзнавстві. Загальна характеристика праці Б.Малиновського "Магія, наука і релігія". Структуралізм в релігієзнавстві ХХ ст. Релігієзнавчий здобуток К.Леві-Строса. Питання релігії у праці сучасного еволюціоніста Р.Докінза "Бог як ілюзія".


Розділ 3. Історія вітчизняної релігієзнавчої думки.
Елементи релігієзнавчої думки у творах латиномовних гуманістів першої пол. XVI ст. (С.Оріховський). Характеристика Пересопницького Євангелія: його зміст та сюжетні особливості. Питання релігії у творах Г.Смотрицького "Ключ царства небесного" і С.Зизанія "Казання". Проблеми конфесіології у творі Христофора Філалета "Апокрисис". Антикатолицька полеміка: "Пересторога" та особливості сприйняття цього твору сучасниками. Питання міжцерковних колізій у творах полемістів першої третини XVII ст.. ("Тренос" М.Смотрицького" і "Палінодія" З.Копистенського). Питання конфесіології у творчій спадщині І.Вишенського та І.Потія.

Питання релігії та віри у творах професорів Києво-Могилянської Академії. Питання конфесіології у творах С.Тодорського та Г.Кониського. Релігія у творчій спадшині Г.Сковороди. Питання релігії і церкви у творчості Т.Прокоповича.

Лінгвістичне релігієзнавство О.Потебні. Релігія у сприйнятті Т.Шевченка. Релігієзнавчий здобуток І.Франка. Релігієзнавчий доробок представників громадівського руху. Питання історії релігії у творчій спадщині М.Драгоманова та М.Костомарова. Питання релігії у соціологічних доктринах М.Хлєбнікова та О.Строніна.

Проблеми історії релігії в Україні у творчому доробку М.Грушевського. Аналіз його праці "З історії релігійної думки на Україні". Історико-релігійні дослідження В.Липинського, О.Лотоцького, І.Огієнка. Питання релігії у творчості М.Шаповала. Релігієзнавчі аспекти в діяльності Кабінету примітивної культури (К.Грушевська, Ф.Савченко, К.Копержанський, Л.Шевченко). Релігієзнавчий здобуток А.Річинського. Основні ідеї його праці "Проблеми української релігійної свідомості". Історико-релігійні дослідження В.Біднова. Питання релігії у творчості С.Балея. Сходознавчі студії А.Кримського. Релігієзнавчий доробок Г.Костельника. Праці релігієзнавців української діаспори з проблем історії християнства ( С.Ярмусь, В.Олексюк, І.Музичка, А.Великий, І.Ортинський, І.Власовський, І.Шевців). Марксистське релігієзнавство в Радянській Україні. Релігієзнавчі дослідження в сучасній Україні. Основні тенденції розвитку вітчизняної релігієзнавчої думки.Розділ 4. Питання філософії релігії.
Понятття філософії релігії та особливості її тлумачення. Структурний поділ філософії релігії. Філософія релігії та релігійна філософія: їх розрізнення.

Особливості тлумачення поняття "релігія". Формула релігії, її можливі тлумачення.

Два підходи в розумінні сутності релігії. Проблема визначальної риси релігійного світосприйняття. Теорії походження релігії. Проблема релігійного знання, його характеристики. Релігія як фактуальне знання. Когнітивізм та нонкогнітивізм. Поняття релігійної істини, її суб’єктивація.

Полісемантичність у понятійному схопленні феномену віри. Змістовний простір віри.

Віра як онтологічна реальність. Парадоксальність релігійної віри. Аргумент-парі Б.Паскаля на користь релігійної віри. Характеристика віри як пізнавального акту. Віра в її відношенні до знання. Значимість віри у пізнавальному процесі. Праксеологічні характеристики релігійної віри. Віра в її відношенні до справ.

Уявлення про потойбічне (трансцендентне); його зміст та характеристики. Проблема взаємозв’язку трансцендентного та іманентного. Потойбічність і чудесне. Концепції тлумачення чудесного. Філософські номінації світу потойбічного; розкриття їх змісту.

Проблема філософського тлумачення поняття "Бог". Ідея монотеїзма: її сутність та особливості становлення. Сутність та атрибути як аспекти логічного визначення Бога. Єдність як атрибутивна характеристика Бога. Метафізичні атрибути Бога: всемогутність, усюдисутність, вічність. Теїзм, деїзм та пантеїзм як як філософські форми усвідомлення Бога. Різновиди богознання: знання Бога і знання про Бога. Апофатичний та катафатичний способи осягнення Бога. Теогносеологічні концепції: розкриття їх змісту. Філософські обґрунтування Бога: передумови їх появи та особливості сприйняття. Аргументи на користь існування Бога: онтологічний, космологічний, телеологічний, моральнісний. Різноманітні концепції творіння Богом світу. Акт творіння як проблема, розкриття його смислу. Проблема теодіцеї, її зміст та можливі вирішення.

Розділ 5. Питання феноменології релігії.
Загальна зарактеристика феноменологічної проблематики в релігієзнавстві. Характерні особливості класичної феноменології релігії. Герменевтична феноменологія релігії: її характерні риси та концептуальні форми. Неофеноменологія релігії: її суть та характеристики.

Понятійний статус сакрального. Його амбівалентність. Священне і святе: можливість їх розрізнення та причини ототожнення. Структурна гетерогенність сакрального. Сакральні модальності релігійного досвіду.

Особливості феноменологічного вивчення сакрального простору. Опозиційні пари сакрального простору. Уявлення про сакральні зони, їх різновиди. Сакральний центр та його сакральності (центр світу, вісь світу). Феноменологічне сприйняття храму. Єрусалим: його сакральний статус та святі місця. Київ як сакральний центр Русі. Феноменологічне сприйняття хреста. Його символіка в релігійних традиціях.

Уявлення про сакральний час. Його можливі тлумачення та характерні риси. Взаємовпливи місяця і часу. Характеристики місяця, пов’язані з його темпоральністю.

Феноменологічне осягнення події. Одкровення як подія в історії. Символіка сакральних чисел в релігійних традиціях. Уявлення про сакральний хронотоп. Поняття кайросу (за П. Тілліхом). Феномен паломництва, його сакральне значення.

Феномен світла, його сакральний смисл та характеристики. Символіка кольору в релігійних традиціях. Колір як матеріалізоване світло.

Уявлення про сакральну силу. Її значимість в релігійній історії людства. Зміст мани, її характеристики та різновиди. Феномен харизми, її характерні риси. Носії сакральної сили (харизми).

Небесні і вогняні сакральні символи, їх характеристики. Водна сакральна символіка в релігійних традиціях. Феномен потопу. Хтонічні та рослинні символи, їх сакральний смисл.

Релігійне мистецтво та його особливості в різних релігійних традиціях.
Розділ 6. Питання психології релігії.
Проблема розуміння психології релігії та її предмети вивчення. Можливість та перспективи християнської психології. Християнська психологія і пастирська психологія. Методи, які використовуються у дослідженнях з психології релігії.

Психіка людини, її структурованість. Різноманітні концепції структурованості психіки людини. Уявлення про душу. Душа і психіка. Уявлення про стани свідомості. Змінені стани свідомості, їх характерні риси. Форми змінених станів свідомості. Психоделіки у релігійних практиках і як засіб досягнення "розширеної свідомості".

Проблема змісту та своєрідності релігійних почуттів. Особливості формування релігійних почуттів. Характеристика почуттів абсолютної залежності і благоговіння. Феномен релігійного страха і тривоги.

Зміст релігійних уявлень, їх психологічне підгрунтя. Фантазія, її роль у появі релігійних уявлень. Психологічні корені появи релігійних уявлень. Афективні форми виявлення релігійних уявлень (ясновидіння, містичні видіння).

Віра як психічний феномен. Своєрідність релігійної віри. Емоціональний, когнітивний та волетативний компоненти релігійної віри. Проблема сприйняття релігійної віри. Опис психологічного механізму утворення віри. Форми вияву релігійної віри: екстаз, катарсис, одержимість, клікушество. Зміст та прояви релігійного фанатизму.

Поняття релігійного досвіду, його структури та змістовні характеристики. Уявлення про рівні релігійного досвіду. Характеристика типів носіїв релігійного досвіду. Онтологічні та психологічні основи молитви. Психологічні аспекти медитативних практик.

Уявлення про процес навіювання, його характеристики. Опис механізму процесу релігійного навіювання. Навіювання і гіпноз. Характеристика процесу навернення. Мотиви, типологія та наслідки релігійного навернення.

Розділ 7. Питання соціології релігії.
Особливості соціологічного вивчення релігії. Подвійний статус соціології релігії як наукової дисципліни. Проблема суспільної значимості соціології релігії. Ефективні методи, які використовують в своїх дослідженнях соціологи релігії.

Соціологічні типи визначень релігії: субстанціальний та функціональний. Структурні компоненти релігії. Функціональний аналіз релігії. Проблема перспектив релігії, її соціологічний зріз.

Інтерпретація та операціоналізація поняття "релігійність". Проблема критеріїв релігійності. Огляд різноманітних типологій віруючих. Конкретні соціологічні дослідження стану та динаміки релігійності в сучасній Україні.

Класифікація типів релігійних організацій. Основні характеристики церкви як типу релігійної організації. Основні ознаки секти та їх типологія. Характеристика культу як типу релігійної організації. Релігійні організації сучасної України за даними соціологічних досліджень та статистичних звітів.

Аналіз позицій ставлення релігійних інституцій до соціуму. Проблема кореляції церкви і держави: соціологічний підхід. Релігійні інституції і політичне життя суспільства. Феномен політичної релігії. Вплив релігійних інституцій на шлюбно-сімейні відносини.

Різноманітні варіанти конфесійного бачення економіки. Релігійні установки щодо підприємницької діяльності. Конфесійні відмінності у ставленні різноманітних релігійних організацій до власності, багатства, лихварства, праці. Варіанти мобільності релігійних інституцій під впливом змін в суспільстві. Феномен громадянської релігії. Символи громадянської релігії в сучасному суспільстві.

Процес сакралізації та його характеристики. Форми сакралізації. Процес секуляризації: його зміст, вияви та наслідки. Огляд різноманітних теорій секуляризації.
Розділ 8. Питання історії релігії.
Уявлення про релігійну традицію, її визначальні характеристики та складові. Класифікація релігій. Огляд різноманітних типологій релігії.

Дорелігійна епоха в історії людства: аргументи за і проти. Концепції антропогенезу та початок релігійної історії людства. Проблема релігійності первісних людей. Джерела архаїчної релігійності. Фетишизм та особливості його трансформації. Особливості магічного сприйняття. Різновиди магії. Феномен народної магії. Характеристика магічної релігії вуду. Суть тотемізму. Особливості тотемістичних уявлень. Анімізм. Еволюція анімістичних уявлень. Феномен шаманізму: особливості його сприйняття та структуралізація. Міфи в структурі архаїчного суспільства. Особливості міфологічного світосприйняття. Характеристика основних сюжетів архаїчних міфів, особливості їх реконструкції.

Язичницькі традиції Європи. Феномен давньогрецького язичництва, особливості сприйняття. Основні етапи становлення давньогрецької релігії. Функціональність божеств гомерівського епосу. Містеріальні культи, оракули і містеріософія давньої Греції. Характеристика язичницької релігії римлян, особливості її еволюції. Елінізація римського язичництва та її наслідки. Давньослов’янське язичництво, особливості його сприйняття та характерні риси. Основні джерела вивчення давньослов’янського язичництва. Особливості еволюції давньослов’янського язичництва. Функціональність язичницьких богів Русі. Український неоязичницький рух: особливості сприйняття та конфесійна характеристика.

Релігійні традиції давньої Індії: ведична, брахманізм, джайнізм. Священні тексти Вед. Шруті та смріті. Бхагавадгіта. Особливості віровчення та культу індуїзму. Секти в індуїзмі. Особливості віровчення та культу кришнаїзму. Рух "Харе Кришна".

Конфуціанські і даоські священні книги. Їх загальна характеристика. Конфуціанство: особливості сприйняття та історичні метаморфози. Характеристика конфуціанства як релігійної традиції. Даосизм: ідейні джерела, особливості сприйняття та етапи його формування. Доктринальні, ритуальні та інституціональні особливості даосизму. Синтоїзм – традиційна японська релігія. Історичні форми синтоїзму.

Особливості сприйняття буддизму і передумови його появи. Будда про чотири шляхетні істини. Особливості ранньобуддійського вчення про божество, світ, людину і атман. Священні буддійські книги. Палійський канон, його переклади та коментарії. Характеристика Дхаммапади. Дві традиції буддійського світосприйняття, їх порівняльна характеристика. Ваджраяна. Махаяністський буддизм в Китаї і Японії: етноконфесійні характеристики. Махаяністський буддизм в Тибеті, Монголії і в Росії: етноконфесійні характеристики. Необуддійські рухи і секти. Необуддизм і псевдобуддизм.

Зороастризм та його трансформації в релігійній історії людства. Зороастрійські священні тексти. Характеристика Авести. Віроповчальні та культові особливості зороастризму. Йєзидизм – національна релігія курдів. Маніхейство і мандеїзм: їх ідентифікація та конфесійні характеристики.

Іудейські священні книги: ТаНаХ, Талмуд і його кодифікації. Особливості віровчення і культу іудаїзму. Історичні етапи формування релігії євреїв. Напрямки сучасного іудаїзму.

Хасидизм, його конфесійні своєрідності та основні етапи становлення.

Особливості сприйняття християнської традиції. Віроповчальний потенціал раннього християнства та проблема його періодизації. Християнські першоджерела. Канонічні книги і апокрифи. Загальна характеристика Нового Завіту. Євангельські свідчення про Ісуса Христа. Зміст Нагорної проповіді.

Орієнтальне християнство. Ассирійська Церква Сходу: її віроповчальні, культові та інституціональні особливості. Нехалкидонські церкви: їх віроповчальні, культові та інституціональні особливості.

Утвердження християнства в Давній Русі (розгляд дилеми: Аскольдове хрещення чи Володимирова версія прийняття християнства).

Особливості православного віровчення і культу. Вселенське православ’я: автокефальні та автономні церкви. Особливості церковної організації та ієрархії в православ’ї. Характеристика українського православ’я. Проблема його витоків та історичних етапів. Міжправославні церковні колізії в сучасній Україні, їх причини та наслідки.

Старообрядництво, його сутність, причини появи та особливості еволюції. Сектантський рух в руському православ’ї.

Особливості католицького віровчення і культу. Організаційна структура Римо-католицької церкви. Ватикан. Новації у документах ІІ Ватиканського собору.

Унії в релігійній історії людства, їх форми. Причини, особливості реалізації та наслідки Берестейської унії 1596 року. Конфесійні своєрідності українського греко-католицизму та проблема його періодизації.

Лютеранство і кальвінізм як напрямки реформаційного протестантизму. Реформаційні рухи в Англії: англіканство, методизм, квакерство. Пуританський рух в Англії. Причини та наслідки міграції пуритан в Америку. Пізні протестантські конфесії: баптизм, адвентизм, п’ятидесятництво. Конфесії маргінального протестантизму: мормони, Свідки Єгови.

Неохристиянські рухи та секти. Неохристиянство і псевдохристиянство.Іслам в арабо-тюркських регіонах: особливості появи та утвердження. Зіммії у мусульманському світі. Мусульманські першоджерела: Коран, Сунна. Одкровення Мухаммада і його діяння. Особливості мусульманського віровчення і культу. Умма в житті мусульман. Уявлення про шаріат, фікх та мазхаби. Основні напрямки, течії та секти в ісламі. Суфізм, його суть і тарікати.

Екзаменаційні питання та завдання

 1. Поняття "релігієзнавство", його зміст та визначення.

 2. Передумови становлення релігієзнавства як самостійної дисципліни гуманітарного знання.

 3. Структурний поділ сучасного релігієзнавства (філософія релігії, феноменологія релігії, соціологія релігії, психологія релігії, історія релігії та ін.).

 4. Релігієзнавче і боголовське дослідження релігійних явищ: порівняльна характеристика.

 5. Принципи та методи релігієзнавчих досліджень.

 6. Елементи релігієзнавчої думки у творах давньогрецьких мислителів.

 7. Елементи релігієзнавчої думки у творах римських мислителів.

 8. Вчення про тричасткову релігію.

 9. Елементи релігієзнавчої думки у дослідженнях представників патристики.

 10. Релігія як предмет вивчення Лактанція та Августина Аврелія.

 11. Формування релігієзнавчої думки на грунті середньовічної мусульманської традиції.

 12. Основні ідеї твору М. аш-Шахрастані "Книга про релігії і секти".

 13. Релігієзнавчі пошуки єврейських мислителів доби середньовіччя.

 14. Основні ідеї праці Є.Галеві "Кузарі".

 15. Релігієзнавчі пошуки представників схоластики

 16. Особливості викладу твору П.Абеляра "Діалог між Іудеєм, Філософом і Християнином".

 17. Пошуки істинної релігії в контексті італійського Ренесансу.

 18. Питання релігії у праці М.Фічіно "Платонівська теологія про безсмертя душі".

 19. Основні ідеї твору Ж.Бодена "Розмова семи мужів"

 20. Релігієзнавчі пошуки представників німецького Відродження.

 21. Основні ідеї праці Миколи Кузанського "Про мир віри".

 22. Релігієзнавчі інтенціі гуманістів Голандії, Швейцарії та Англії.

 23. Питання віри, правди і релігії у творчості представників східноєвропейського Ренесансу.

 24. Вчення про релігію Б.Спінози.

 25. Творчий здобуток представників релігієзнавчої думки аристократичного етапу англійського просвітництва.

 26. Основні ідеї праці Е.Герберта, лорда Чербері "Трактат про істину".

 27. Радикалізм Дж.Толанда, М.Тіндаля і Е.Коллінза в питаннях релігії.

 28. Основні положення релігієзнавчої концепції Д.Юма.

 29. Характеристика праці Д. Юма "Природна історія релігії".

 30. Релігієзнавчий здобуток французьких вчених-просвітників.

 31. Питання релігії у висвітленні Ш.Монтеск’є, Вольтера і Ж.-Ж. Руссо.

 32. Релігієзнавчий доробок представників радикального крила французького Просвітництва.

 33. Питання релігії у викладі німецьких просвітителів-радикалів

 34. Питання релігії у творчості Г.Лейбніца.

 35. Просвітницьке бачення релігії І.Кантом.

 36. Основні ідеї твору І. Канта "Релігія в межах тільки розуму".

 37. Релігієзнавчий здобуток представників німецького романтизму.

 38. Релігієзнавча думка епохи просвітництва в Росії (Я.Козельський, Д.Анічков, С.Десницький).

 39. Вчення про релігію Ф.Шлейєрмахера.

 40. Релігієзнавчий здобуток Г.В.Ф.Гегеля.

 41. Питання релігії у творчості представників Тюбінгенської теологічної школи.

 42. Аналіз праці Д.Ф.Штрауса "Життя Ісуса".

 43. Особливості становлення та визначальні риси міфологічної школи релігієзнавства.

 44. Основні проблеми у дослідженнях представників ритуалістичної школи в релігієзнавстві.

 45. Еволюціонізм у вивченні релігійних явищ: його суть та форми.

 46. Питання релігії у працях англійських еволюціоністів Г.Спенсера, Е.Тайлора, Дж.Фрезера.

 47. Основні ідеї праці Л.Фейєрбаха "Сутність християнства"

 48. Погляди О.Конта на релігію і його концепція "релігії людства".

 49. Основні ідеї праці Е.Дюркгейма "Елементарні форми релігійного життя".

 50. Загальна характеристика праці Е.Ренана "Життя Ісуса".

 51. Загальна характеристика праці Б.Малиновського "Магія, наука і релігія".

 52. Основні ідеї праці З.Фрейда "Майбутнє однієї ілюзії".

 53. Особливості ірраціонального підходу у вивченні релігійних явищ.

 54. Питання релігії у творчості А.Шопенгауера і Ф.Ніцше.

 55. Особливості марксистського бачення проблем релігії.

 56. Питання релігії у творчості К.Маркса і Ф.Енгельса.

 57. Теорії культурних кругів та культурної дифузії у працях німецьких та британських антропологів.

 58. Особливості появи та функціонування дифузіоністських шкіл в релігієзнавстві.

 59. Релігієзнавчі здобутки представників Віденської культурно-історичної школи.

 60. Релігієзнавчі здобутки американських антропологів боасівської школи

 61. Функціоналістська школа в сучасному релігієзнавстві

 62. Релігієзнавчий здобуток К.Леві-Строса

 63. Структуралізм в релігієзнавстві ХХ ст.

 64. Питання релігії у праці сучасного еволюціоніста Р.Докінза "Бог як ілюзія"

 65. Характеристика Пересопницького Євангелія: його зміст та сюжетні особливості.

 66. Питання релігії та віри у творах професорів Києво-Могилянської Академії.

 67. Питання конфесіології у творах С.Тодорського та Г.Кониського.

 68. Релігія у творчій спадшині Г.Сковороди.

 69. Питання релігії і церкви у творчості Т. Прокоповича

 70. Релігія у сприйнятті Т.Шевченка.

 71. Релігієзнавчий здобуток І.Франка.

 72. Релігієзнавчий доробок представників громадівського руху.

 73. Питання історії релігії у творчій спадщині М.Драгоманова та М.Костомарова.

 74. Питання релігії у соціологічних доктринах М.Хлєбнікова та О.Строніна.

 75. Проблеми історії релігії в Україні у творчому доробку М. Грушевського.

 76. Аналіз праці М. Грушевського "З історії релігійної думки на Україні"

 77. Питання релігії у творчості М.Шаповала.

 78. Питання релігії у творчості С.Балея.

 79. Сходознавчі студії А.Кримського.

 80. Релігієзнавчий доробок Г.Костельника.

 81. Праці релігієзнавців української діаспори з проблем історії християнства (С.Ярмусь, В.Олексюк, І.Музичка, А.Великий, І.Ортинський, І.Власовський, І.Шевців).

 82. Марксистське релігієзнавство в Радянській Україні.

 83. Основні тенденції розвитку вітчизняної релігієзнавчої думки.

 84. Релігієзнавчі дослідження в сучасній Україні.

 85. Характерні особливості класичної феноменології релігії.

 86. Психологізм у вивченні релігійних явищ.

 87. Соціологізм у вивченні релігійних явищ.

 88. Питання соціології релігії у творчій спадщині М.Вебера.

 89. Питання релігії у творах представників французької соціологічної школи.

 90. Соціологічне сприйняття релігії в американській дослідницькій думці.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
а) віросповідні тексти та першоджерела:
Апокрифы древних христиан: исследование, тексты, комментарии. – М., 1989.

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М., 1992.

Библия. Тора, Пророки, Писания и Новый Завет. – Иерусалим, 1991.

Буддизм. Четыре благородные истины. – М.-Харьков, 2000.

Буддийская классика Древней Индии. Слово Будды и трактаты Нагарджуны./ Пер. с комм. В.Андросова. – М., 2008

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К., 1994.

Велесова книга. – М.: Амрита-Русь, 2008.

Гомер. Илиада. Одиссея. – М., 2003.

Дао дэ Цзин. Учение о пути и силе. – М., 1998.

Деяния Вселенских соборов. – М , 1995.

Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. – СПб., 1993.

Докинз Р. Бог как иллюзия. – М., 2008.

Документы ІІ Ватиканского собора. – М., 2004.

Дхаммапада. /пер. В.Топорова. – Самара, 1998.

Дюркґайм Е. Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії / Пер. з фр. – К.: Юніверс, 2002. – 424 с.

Евангелие от Иуды. По кодексу Чакос. – М., 2007.

Еврейская энциклопедия: свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – М., 1991.

Еліаде М. Священне і мирське // Еліаде М. Мефістофель і андрогін / Пер. з нім. – К.: Основи, 2001. – С. 7 – 116.

Еліаде М. Трактат з історії релігій / Пер. з фр. Олексія Панича. – К.: Дух і Літера, 2016

Йоанн Павел ІІ. Вера и разум (Fides et ratio). – М., 1999.

Классики мирового религиоведения. Антология. – М., 1996.

Конфуцианское четверокнижие (Сы шу). – М., 2004.

Коран. Пер. смыслов и комментарии В.Пороховой. – М., 2008.

Коран /пер. и комм. М.-Н.Османова. – М., 1995.

Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

Магический кристалл. – М., 1994.

Малиновский Б. Магия, наука и религия. – М., 1998.

Мистика. Религия. Наука. Антология. – М., 1998.

Мифы Древней Индии. Бхагавадгита. – СПб., 2000.

Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х томах. – М., 1998.

Михаїл митр. Поширений катехизис Православної Церкви Христової.. – К.-Кенсінгтон, 1992.

Мудрецы Поднебесной. Сборник. – Симферополь, 1998.

Мюллер М. Введение в науку о религии. – М., 2002.

Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Собр. соч. в 2 тт. – Т. 2, М., 1990. – С. 465-471.

Новий Завіт. Четвертий повний переклад українською мовою. – К., 1997.

Новозаветние апокрифы. – СПб., 2001.

Основні документи Берестейської унії. – Львів, 1996.

Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. – СПб., 2008.

Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. – М., 1990.

Религии Китая: Хрестоматия. – СПб., 2001.

Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. – М., 1996.

Священные писания Востока. Краткий путеводитель. – К.:София, 2004.

Степанянц М.Т. Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты. – М., 2001.

Суфийская мудрость. – М., 2002.

Тора (Пятикнижие Мойсеево). – Иерусалим, 1992; М., 1993.

Торчинов Е.А. Религии мира: опыт запредельного: Психотехника и трансперсональные состояния. – СПб, 1997.

Уния в документах: Сборник. – Минск,1997.

Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. – М., 1998.

Хадисы Пророка./Пер. и комм. В.Пороховой. – М., 2008.

Хасидская мудрость. – М., 1999.

Хрестоматия по исламу. – М., 1994.

Элиаде М. Йога: бессмертие и свобода. – СПб., 1999.

Элиаде М. Религии Австралии. – СПб., 1998.

Элиаде М. Шаманизм: Архаическая техника экстаза. – К., 2000.

Элиаде М. История веры и религиозных идей. В 3-х т. – М., 2002.

Энгельс Ф. О первоначальном христианстве. – М., 1990.

The Encyclopedia of Religion. Second edition /Ed. by J.Jones. Thomson Gale, 2005. – Vol. 1 – 14.
б) дослідження, енциклопедичні видання та підручники:
Академічне релігієзнавство України. Історія і сьогодення. Колект. монографія. Спецвипуск „Українського релігієзнавства”. За ред. А.Колодного.-К., 2006.

Академічне релігієзнавство. Підручник./ За наук.ред. А.М.Колодного. – К., 2000.

Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь. – М., 2003.

Антес П. Религии современности. История и вера. – М., 2001

Аринин Е.И. Религиоведение (Введение в основные концепции и термины): Учебное пособие. – М., 2004.

Армур Р. Христианство и ислам: непростая история. – М., 2004.

Баркер А. Новые религиозные движения. – СПб., 1997.

Белл Д. Щодо великої відбудови: релігія і культура в постіндустріальну добу // Генеза. – 1997. - № 1(5). – С. 52-64.

Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. – М., 1987.

Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. – К., 1989.

Бубер М. Я и Ты: Пер. с нем. – М.: Высш. Школа, 1993.

Бурхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. – М.: Алетейа, 1999.

Буття ісламу в Україні і світі: історія і сьогодення. Спецвипуск «Українського релігієзнавства». За ред. А.Колодного і О.Сагана. Вип. 31-32.- К., 2004.

Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры. В 2-х тт. Том 2.– М.- СПб., 1999. – С. 457-499.

Васильев Л.С. История религий Востока. Уч. пособие. – М., 2000.

Вассерман Г. Лекции по иудаизму для начинающих. – Иерусалим, 1989.

Введение в общее религиоведение: Учебник./Под ред. Яблокова И.Н.– М., 2001

Вебер М. Социология религи // Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1998. – С.78-137.

Гараджа В.И. Социология религии. – М., 1996; М., 2005.

Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна. – М., 2010.

Головащенко С. Біблієзнавство. Вступний курс. – К., 2001.

Головащенко С. Історія християнства. – К., 2001. Горкуша О. Релігієзнавство. Навчально-методичний комплекс., 2007.

Дандекар Р.Н. От вед к индуизму: Эволюционирующая мифология. – М., 2002.

Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. – М., 1993.

Дисциплінарне релігієзнавство. Навчальний посібник / За ред. А.Колодного. – К., 2010.

Ермакова Т.В., Островская Е.П. Классический буддизм. – СПб., 2009.

Жертвоприношение: Ритуал в культуре и искусстве от древности до наших дней. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С.10-16, 393-401.

Зарринкуб А.Х. Исламская цивилизация. – М., 2004.

Зедерблом Н. Становление веры в Бога // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиеведения. Антология. – М., 1998. – С.262-313.

Зелинский Ф.Ф. Эллинская религия. – Мн., 2003.

Золотарев А.М. Родовой строй и первобытная мифология. – М., 2004.

Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. Словарь. – М., 1996.

Історія релігій в Україні. В 10-ти тт. – К., 1997-2007. 

Кабо В. Происхождение религии: История проблемы. – Канберра, 2002.

Каретникова М.С. Протестантизм. – СПб., 1999.

Карташев А.В. Вселенские соборы. – Клин, 2004.

Каюа Р. Людина і сакральне. – К., 2002.

Кожурин К. Духовные учителя сокровенной Руси. – СПб, 2007.

Колодний А. Рідна Українська Національна Віра.- К., 2002.

Колодний А. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів.- К., 2001.

Колодний А.М. Україна в її релігійних виявах. Монографія.- Львів, 2005.

Конзе Э. Буддизм: сущность и развитие. – СПб., 2003.

Кривошеев Ю.В. Древнерусское язычество. – СПб., 2005.

Кюмон Ф. Восточные религии в римском язычестве. – СПб., 2002.

Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К.: Основи, 1999.

Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – М., 1995.

Лосский В.Ю. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. – М., 1991.

Лубський В. І. Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів. В 2 т. / Лубський В. І., Харьковщенко Є. А., Горбаченко Т. Г., Лубська М. В. - К.: Центр учб. л-ри, 2014

Лубський В. І.Історія релігій світу /Лубський В. І., Харьковщенко Є. А., Лубська М. В., Горбаченко Т. Г. - К.: Центр учб. л-ри, 2014

Лубський В.І. Релігієзнавство. – К., 1997.

Луис Берг. История христианских доктрин. – М., 2001.

Любащенко В.І. Історія протестантизму в Україні. – К., 1996.

Малерб М. Религии человечества. – М.-СПб., 1997.

Мартин У. Царство культов. – СПб., 1992.

Матвеев К.П. История ислама. – М., 2005.

Матвєєв В.О. Крішнаїти в Україні: проблеми і тенденції культурно-релігійного діалогу. – К., 2005.

Маурітсон Максим. Католицьке віровчення. – К., 1996.

Мень А. История религии: В 7 т. – Т.7. Сын человеческий. – М., 1992.

Мень А. Магизм и единобожие. – М., 2005.

Мировые религии /Алов А.А., Владимиров Н.Г., Овсиенко Ф.Г.– М., 1998.

Мосс М. Очерк о даре // Мосс М. Общества.Обмен. Личность: труды по социальной антропологии / Пер. с франц.- М., 1996. – С.83-122.

Накорчевский А.А. Синто. – СПб., 2003.

Накорчевский А.А. Японский буддизм: история людей и идей. – СПб., 2004.

Национальная религия японцев. Синто. – М., 2008.

Никольский Н.М. История русской церкви. – Мн., 1990.

Отто Р. Священное. – СПб., 2007.

Пахомов С.В. Индуизм: Йога, тантризм, кришнаизм. – СПб., 2002.

Пірен М. І. Соціологія релігії. - К.: Персонал, 2008

Православие: prо et contra. – СПб., 2000.

Практичне релігієзнавство. Колективна монографія. За ред.. проф.. А.Колодного і Л.Филипович. – К., 2012.

Ратвен М. Ислам. Краткое введение. – М., 2005.

Религии мира. Энциклопедия. – М., 1996. – Т.6. Ч.1-2. 

Религиоведение / Энциклопедический словарь [Текст]. – М., 2006

Религиозные традиции мира. В 2 т. – М.; Крон-Пресс, 1996. – Т. 1-2.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996

Релігія в сучасному світі: матеріяли до курсу релігієзнавства. – Львів, 2007.

Релігія і нація в суспільному житті України і світу. Колект. монографія. За ред. Л.Филипович.- К., 2006.

Ренан Э.Ж. Жизнь Иисуса. – М., 1991.

Рипарелли Э. Христианские ереси: вчера и сегодня. – М., 2008.

Санников С.В. Двадцать веков христианства. Учебное пособие в 2 томах. Одесса-СПб., 2001. 

Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. – М., 1987.

Соловьёв В. Магомет. Его жизнь и религиозное учение. – Алма-Ата, 1991.

Степовик Д. Історія української ікони Х-ХХ століть. – К., 1996. – С. 99-122.

Суфизм в контексте мусульманской культуры. – М., 1989.

Тайлор Э. Первобытная культура // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиеведения. Антология. – М.: Канон, 1998.-С.174-231; обов’язково С.216-231.

Тенассе А. Культура и религия. – М., 1975.

Тернер В. Символ и ритуал. – М., 1983.

Тиллих П. Динамика веры // Тиллих П. Теология культуры. – М.: “Юрист”, 1995. – С. 132 - 215.

Тиллих П. Кайрос. // Избр.- М., 1995. – С.216-235.

Титов В.Д., Качурова С.В., Барабаш О.В. Релігієзнавство. Підручник. – Х., 2008.

Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1990.

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.:Политиздат, 1986.

Топоров В.Н. О ритуале // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. – М.: Наука, 1988. – С.8-40.

Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе. – М., 2002.

Угринович Д.М. Искусство и религия. – М., 1977.

Уотс А. Путь дзэн. – К., 1993.

Фаминцын А.С. Божества древних славян. – СПб., 1995.

Флоренский П. Иконостас // Философия русского религиозного искусства. - М., 1993. – С. 265-280.

Фрилинг Р. Христианство и ислам. – М., 1997.

Хасан бин Талал. Христианство в арабском мире. – М., 2003.

Хисматуллин А.А. Суфизм. – СПб., 2008.

Хосроев А.Л. История манихейства (Prolegomena). – СПб., 2007.

Христианство. Энциклопедический словарь. В 3-х тт./Под ред. С.С.Аверинцева. – М. 1993

Християнство доби постмодерну. Наук. збірник. За ред. А.Колодного.- К., 2005.

Шахнович М.М. Очерки по истории религиоведения. – СПб., 2006.

Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. – М., 1987.

Шохин В.К. Философия религии и её исторические формы (античность – конец XVIII в.). – М., 2010.

Эванс-Причард Э. Теории примитивной религии. – М., 2004.

Элиаде М. Сравнительное религиоведение. – М., 2001.

Элиаде М., Кулиано И. Словарь религий, обрядов и верований. – СПб – М., 1997.

Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – М., 1977.

Ястребов Г. Введение в иудаизм. Учебное пособие. – М., 2005.


в) додаткова література:
Абрамович С.Д. Церковне мистецтво: Навч. посібник. – К., 2005.

Винокуров В.В. Феномен сакрального, или Восстание богов // Социологос. – Вып. 1. – М., 1991.

Єленський В., Саган О. Саєнтологія в Україні.- К., 2004.

Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики України ХХІ століття. - К., 2005.

Іслам і Євроінтеграція. Наук. збірник. Спецвипуск „Українського релігієзнавства”. За ред. А.Колодного і О.Сагана. - К., 2006.

Історія релігій в Україні. – Львів, 1994-2006.

Конфесіологія релігії. Колективна монографія. За ред.. А.Колодного і Л.Филипович. – К., 2009.

Кочетов А.Н. Буддизм. – М., 1983.

Крывелев И.А. История религий. В 2-х т. – М., 1975.

Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М., 1994.

Масперо А. Религии Китая. – СПб., 2004.

Мень А. Православное богослужение, Таинство, слово, образ. – М., 1991.Мірча Еліаде як класик  світового релігієзнавства. Наук. збірник. За ред. Л.Филипович та ін.. – К., 2007.

Недзельська Н.І. Жінка і релігія. Монографія. – К., 2009.

Нові релігії в сучасній Україні. Наук. Збірник - К ., 2000.

Нові релігійні рухи в Європі і в Україні. Наук. збірник. За ред.І.Бондарчука і А.Колодного.- К., 2006.

Релігійна свобода: взаємини держави та релігійних організацій – правові й політичні аспекти. Вип. Х. За ред. А.Колодного, М.Бабія і Л.Филипович. - К., 2006.

Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив у сфері свободи совісті (міжнародний і український контекст). Вип. ІУ. За ред. А.Колодного і О.Сагана. - К., 2000.

Релігійна свобода: контекст державно-церковних відносин. Вип.ІІ. За ред. А.Колодного. - К.,1998.

Релігійна свобода: мас-медіа, школа і Церква як суспільні фактори утвердження. Вип. У. За ред. А.Колодного. - К., 2001.

Релігійна свобода: міжконфесійні відносини в умовах суспільно-політичних трансформацій. Вип. ІХ. За ред. А. Колодного. - К., 2005.

Релігійна свобода: уроки минулого і проблеми сьогодення. Вип. VІІ. За ред. А.Колодного. - К., 2003.

Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свободи її буття. Вип. VІІІ. За ред. А.Колодного і М.Бабія. - К., 2004.

Релігія і суспільство: нові преференції. Збірник. - Чернівці, 2006.

Релігія і Церква в суспільних реаліях України. Спецвипуск «Релігійної панорами». За редакції і авторства А.Колодного. - К., 2006. 

Саган О. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан. - К., 2004.

Тайлор Э. Первобытная культура // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиеведения. Антология. – М., 1998. – С. 27-45.

Филипович Л., Дудар Н. Нові релігійні течії України: огляд, документи, переклади.- К., 2001.

Фрейд З. Эрос и Танатос. – М., 1996.

Фуко М. О трансгрессии // Танатография Эроса. – СПб., 1994. – С.113-120.

Цвєтков О. П. Культура і релігія. - К.: Академвидав, 2011.

Элиаде М. Космос и история. – М., 1989.

Элиаде М. Трактат по истории религий. В 2-х т. – Т.2. – СПб.: Алетейя, 1999. – С. 190-238.

Этика и ритуал в традиционном Китае. – М., 1988.Затверджено на засіданні кафедри релігієзнавства

протокол №14 від 30 червня 2016 р.
Зав. кафедрою ____________ В. Ю. Головей.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка