Програма вступного комплексного іспиту з фаху на здобуття окр «Спеціаліст» Галузь знань 02 «Культура І мистецтво»Скачати 352.13 Kb.
Дата конвертації28.03.2017
Розмір352.13 Kb.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

дизайну та реклами

___________ В.В.Соломатова


ПРОГРАМА


ВСТУПНОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ З ФАХУ

на здобуття ОКР «Спеціаліст»


Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність 022 «Дизайн»
Затверджено

Вченою радою факультету Протокол № 8

від 18.02.2016 р.

Київ – 2016


ВСТУП

До вступного іспиту зі спеціальності 022 «Дизайн» допускаються особи, які закінчили вищі навчальні заклади за ОС «Бакалавр» за спеціальністю 6.020207 «Дизайн».

Вступний комплексний іспит має за мету виявити набуті у процесі навчання інтегровані уміння, знання, навички та демонструвати рівень фахової підготовки абітурієнта до науково-професійної діяльності, а саме:


  • володіння методами дизайнерського та ергономічного аналізу проектної ситуації;

  • володіння навичками здійснення системного проектування дизайнерських об’єктів та їх складових різноманітних напрямків функціонування;

  • здатність використовувати сучасні методи дослідження та інформаційні технології, практичні та наукові засоби проектування у виконанні дизайн-розробок.

Вступний комплексний іспит включає тестування з метою виявлення рівня знань з фундаментальних, професійно-практичних дисциплін, дисциплін варіативного циклу, а також рівню світоглядної спрямованості та бачення наукових проблем організації професійної діяльності дизайнера. Тести складаються на основі навчальних дисциплін, що були вивчені студентами протягом попереднього періоду навчання на ОС«Бакалавр».
ЗМІСТ ПРОГРАМИ, ЗАГАЛЬНИЙ ДЛЯ ВСІХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ

Програма вступного іспиту з фаху складається з наступних дисциплін: «Кольорознавство», «Історія мистецтв», «Історія дизайну», «Композиція», «Рисунок», «Живопис».


За спеціалізаціями:

Графічний дизайн і реклама «Дизайн-проектування», «Макетування та моделювання», «Комп'ютерний дизайн в графіці», «Проектна графіка», «Шрифти і типографіка», «Дизайн упаковки та етикетки», «Дизайн поліграфічної продукції», «Рекламні комунікації».
Дизайн одягу «Дизайн-проектування одягу», «Проектна графіка», «Історія костюма», «Формоутворення в костюмі», «Менеджмент і маркетинг в мистецтві», «Матеріалознавство та конфекціонування», «Аналітика світових трендів», «Інноваційні технології в проектуванні одягу», «Моделювання стилю та іміджу».
Дизайн середовища «Інформаційні технології в дизайні середовища», «Дизайн меблів», «Декоративна дендрологія та квітникарство», «Проектування в дизайні середовища», «Ландшафтне проектування», «Макетування та моделювання», «Комп’ютерні технології в проектуванні середовища», «Озеленення інтер’єрів».
«Кольорознавство»

Фізичні основи вчення про колір. Історико-культурологічні і фізичні аспекти кольорознавства. Історичні відомості з кольорознавства. Класифікація кольорів.

Питання кольору в різних науках. Відмінності використання кольору в живописі, архітектурі, дизайні, декоративно-прикладному мистецтві. Історико-культурологічні аспекти семантики та символіки кольору. Початкові типи колірних гармоній. Огляд основних періодів світового мистецтва за характерним колоритом. Еволюція науки про колір. Системи гармонізації кольорів. Кольорознавство як наукова дисципліна. Еволюція науки про колір. Наукові засади навчання художників, оволодіння теоретичними знаннями та відповідною термінологією. Функція кольору в природі. Природна гармонія кольорів.

Природа світла. Фізика – перша наука, що почала вивчати колір. Сучасне наукове визначення кольору як відчуття, що виникає в органі зору під впливом світла. Спектр. Систематизація кольорів спектру у вигляді трикутника та круга. Різний спектральний склад світла від різних джерел та різний внаслідок цього колір освітлення.

Поняття про предметний, локальний колір і колір зумовлений. Світлові зміни, що сприймаються оком. Відбиття, поглинання і заломлювання світла різними поверхнями та залежно від цього сприйняття кольору предмету. Поділ всіх кольорів на дві групи – ахроматичні та хроматичні. Три основні характеристики хроматичного кольору: колірний тон, світлість, насиченість. Поділ кольору об`єкта на колір і тон – умовність мистецтва. Особливе значення в живопису насиченості кольору предмета або об`єкта. Змішування кольорів. Синтез світла.

Аддітивне і субтрактивне змішування кольорів. Фізичні процеси, які відбуваються внаслідок аддітивного змішування кольорів. Фізичні процеси, які відбуваються внаслідок субтрактивного змішування кольорів. Механічне і оптичне змішування. Закони оптичного змішування кольорів. Фізико-хімічні і оптичні властивості фарб.

Фізіологічні основи вчення про колір. Явище бінокулярного зору. Акомодація. Три складових сприйняття зору. Психологічна дія кольору. Психологічна дія окремих видів контрастів. Сильні контрасти. Формоутворюючі контрасти. Конструктивні контрасти. Розділяючи контрасти. Сильні хроматичні контрасти. Сильні світлотіні контрасти. Слабкі контрасти і їх значення в творчості дизайнера одягу, середовища, графічного дизайнера. Закономірності сприйняття кольору. Органи зору. Особливості зору.


«Історія мистецтв»

Курс «Історія мистецтв» належить до загально-професійних дисциплін, включених у навчальні плани підготовки фахівців дизайнерських спеціалізацій.

Історичний розвиток мистецтва в руслі різних культурних традицій у контексті найбільш значних в історії людства цивілізацій, що супроводжується розглядом особливостей історичних стилів образотворчих видів мистецтва і архітектури та аналізом світоглядних і філософських основ художньої творчості:

Поняття стилю в мистецтві. Стиль епохи, художнього напряму, окремого твору. Індивідуальний авторський стиль. Історичні стилі в архітектурі. Жанр в образотворчому мистецтві. Виражальні засоби; • мистецтва Давнього Єгипту;

 • елліністичного періоду у єгипетському мистецтві. Фаюмського портрету;

 • мистецтва Месопотамії;

 • мистецтва Давньої Індії, Китаю і Японії;

 • крито-мікенського (Егейського) мистецтва;

 • мистецтва Давньої Греції і Давнього Риму;

 • формування художніх стилів у мистецтві середньовічної Європи;

 • мистецтва Візантії;

 • формування художніх стилів у мистецтві середньовічної Європи;

 • північного Відродження;

 • Італійського Ренесансу;

 • мистецтва бароко і класицизму;

 • характерні риси українського мистецтва XVII – XVIII ст.;

 • європейського мистецтва XIX століття;

 • стильові особливості модерну;

 • основні художні течії І пол. XX ст.;

 • мистецькі напрями ІІ пол. XX ст. і сучасне мистецтво.

Завдання курсу полягає в тому, щоб навчити студентів:

 • пов’язувати розвиток світового мистецтва з визначальними подіями в історії тієї чи іншої країни;

 • аналізувати стильові ознаки творів мистецтва і архітектури;

 • визначати жанрову належність творів мистецтва, розпізнавати художні техніки;

 • володіти мистецтвознавчою термінологією.


«Історія дизайну»

«Історія дизайну» є дисципліною фахового циклу, матеріал якої розглядається в контексті загально-мистецьких процесів культур народів Європи, Азії, Африки тощо. Опанування цінностей вітчизняної культурної спадщини у зіставленні з суголосними явищами мистецтва та дизайну інших народів сприятиме усвідомленню власної національної самобутності.

Зміст дисципліни висвітлює становлення дизайну як специфічної сфери професійної художньої діяльності, саме:


 • закономірності розвитку дизайну на історичних та археологічних матеріалах;

 • основні етапи становлення дизайну;

 • провідні мистецьки стилі та художні течії;

 • творча спадщина відомих майстрів;

 • основні художні напрямки сучасного дизайну.


«Композиція»

Зосереджується на розгляді та вивченні таких питань: поняття композиції та формоутворення; типологія та види композиції (фронтальна; об’ємна; просторова; об’ємно-просторова структура в дизайні та архітектурі), а також практичному опануванні основ художньої композиції.

Заглиблено розглядаються умови створення гармонійного образу та забезпечення цілісності і єдності загального вирішення, в якому кожне об’ємно-просторове формування забезпечує диференціацію і взаємозв’язок всіх елементів. Тому кожний елемент об’ємно-просторової структури впливає не тільки на структуру всієї композиції і її розшарування в просторі, а також на її якості. Розвиток творчого процесу внаслідок трансформувань матеріально-просторової форми засобами естетичної виразності, гармонізації форми, формотворчих засобів об’ємно-просторових структур.

Композиційні принципи і категорії: пропорційність, масштабність, композиційна рівновага, закономірності організації об’ємно-просторових форм. Засоби забезпечення художньої виразності (форма, ритм, колір, контраст, пропорції, текстура, пластика, гармонія); закономірності і формотворчі можливості метру і ритму; й варіативність їх провадження у різновидах композиції.


«Рисунок»

Дисципліна «Рисунок» передбачає підготовку фахівців дизайнерських спеціальностей, адже володіння художніми засобами у відтворенні будь-яких об’єктів в просторовому середовищі є важливою складовою професійної підготовки дизайнерів.

Метою курсу є вивчення способів відтворення форми, її площинно-конструктивних закономірностей, практичне освоєння різних графічних технік.

Головне завдання курсу полягає в розвитку творчого підходу до створення художнього образу засобами академічного рисунка, набутті необхідних практичних навичок для вирішення композиційної цілісності зображення, статичного і динамічного стану об’єкта, вивченні способів побудови зображуваного об’єкта за допомогою просторової та лінійної перспективи, у визначенні пропорційних співвідношень між об’єктами та їх частинами, відтворенні форми предметів та їх фактури, підпорядкуванні другорядного головному.


«Живопис»

Дисципліна «Живопис» є складовою процесу підготовки фахівців дизайну і передбачає вивчення теорії та історії образотворчого мистецтва, основ пластичної анатомії, академічного рисунка, а також практичного їх застосування.

Метою курсу: робота з основними живописними техніками, практичне засвоєння прийомів формотворення за допомогою кольору і тонових контрастів і нюансів, вирішення складних просторових і колористичних завдань.

Завдання курсу – розвинути у студентів творчий підхід до створення художнього образу засобами академічного живопису, набуття практичних навичок для вирішення композиційної цілісності зображення, відтворення складних форм та різних за матеріальністю предметів, засвоєння прийомів відтворення фактури матеріалу, статичного чи динамічного стану об’єкта за допомогою виражальних можливостей живописних матеріалів при створенні цілісного повітряно-просторового середовища з гармонійно організованим колоритом.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН»

Програма вступного іспиту з фаху для спеціалізації «Графічний дизайн» може включати як змістове наповнення загальних дисциплін «Історія мистецтв», «Історія дизайну», «Композиція», «Рисунок», «Живопис», так і спеціалізованих: «Дизайн-проектування», «Комп'ютерний дизайн в графіці», «Проектна графіка», «Макетування та моделювання», «Шрифти і типографіка», «Дизайн упаковки та етикетки», «Дизайн поліграфічної продукції», «Рекламні комунікації».


«Дизайн - проектування»

Графічний дизайн і його значення для розвитку візуальних комунікацій у різних напрямках життєдіяльності. Специфіка графічної мови, як засобу кодування змісту. Асоціативне кодування. Відмінності графічно-проектної діяльності від «класичної» творчої діяльності за напрямком «Мистецтво». Засоби ущільнення змісту у графічному дизайні та вимоги до графічних висловлювань. Значення графічної культури.

Знаки в графічному дизайні. Історичні передумови виникнення та види знакових зображень. Семантична складова каліграм. Монограми конструктивні та пластичні. Види екслібрісів. Види знакових систем. Історичні традиції створення геральдичних знаків. Трансформації історичних традицій у сучасних проектах графічних знаків. Образологічна мова піктографічних зображень.

Функції дизайнера-графіка у спільній командній роботі рекламної агенції. Конфлікти проектного завдання: «концепт – реалізація», «концепт – клієнт». Константні та варіативні складові у рекламній продукції (знакові, зображувальні та текстові). Функціональні відмінності між продуктами проектування: «визиткою» , «флаєром» і «постером». Стилістична єдність всіх носіїв рекламної продукції. Подібні та відмінні характеристики постерів, плакатів та флеш-банерів. Посилення конфліктів «концепт – клієнт» та «концепт – технології реалізації». Образні характеристики динамічної реклами. Ескізи рекламних флеш-банерів на основі стилістичних характеристик попередньо спроектованої рекламної продукції. Технічні вимоги до макетів динамічної реклами (підготовка у векторних редакторах для експорту у Macromedia Flesh, формат SWF). Візуалізація цілісного експозиційного ряду рекламної продукції.

Знаки ідентифікації та графічні елементи фірмового стилю. Вимоги до графічної культури знакових форм. Види і функції знаків. Знаки в інформаційно-комунікативному середовищі. Визначення знаків, їх складові, обгрунтування автентичності. Умови патентного захисту. Носії фірмового стилю та їх класифікація. Угрупування за блоками. Вимоги до системного відтворення елементів ідентифікації. Композиційні передумови стилістичної єдності носіїв фірмового стилю.

Бренд. Рекламний образ бренду. Дизайн і реклама. Специфіка і сфери діяльності. Кооперайтінг і його вплив на сприйняття рекламного образу. Прийоми змістоутворення та умови їх втілення у системних рекламних комунікаціях Художньо – образні інтерпретації (алегорія, метафори, гіперболи), пов’язані з функціонуванням обраного різновиду товару. Засоби втілення прийомів змістоутворення.

Проектні концепції і їх значення для змістоутворення. Характерні риси інформаційних повідомлень за кожною з концепцій. Умови системного застосування структурних елементів графічної мови на носіях. Композиційна та календарна сітка. Варіанти взаємодії з форматом видання. Технології друку та післядрукової обробки як засоби посилення рекламного впливу.

Етапи розробки сайту. Принципи юзабіліті. Основи оформлення веб-ресурсів. Формати графічних файлів для Web. Оптимізація. Розробка і оформлення систем навігації. Проектування сайтів рекламного характеру. Проектування сайтів інформаційного характеру. Створення шаблонів web- сторінок.


«Комп'ютерний дизайн в графіці»

Теорія створення друкованого зображення. Теорія та практика сканування. Створення кольорового зображення інструментами формоутворення. Робота з текстом. Створення та використання стилів шару на прикладі текстового шару. Створення та використання вибраної області. Створення та використання області, вибраної за властивостями. Модифікація вибірки. Створення та використання масок. Поглиблена робота з шарами. Корекція механічних пошкоджень. Підвищення чіткості зображення. Тонова корекція графічного зображення. Корекція кольору. Робота з каналами. Робота з фільтрами. Кольороподіл. Використання профілів обладнання. Переведення зображення в кольорову модель друку. Збереження макета, налаштування та роздруківка на принтері. Принципи створення базових векторних об’єктів (фігур та примітивів) засобами векторних графічних редакторів Corel Draw та Adobe Ilustrator. Палітри кольорів та їх різновиди. Використання стандартних кольорів з палітр та створення кольорів для заливки й обводки векторного об'єкта. Створення та використання допоміжних засобів редактора. Налаштування екрана. Створення векторних об'єктів засобами векторного малювання. Робота з вузликами. Створення складних векторних об'єктів засобами булевих перетворень. Побудування маски відсікання. Створення макета з поєднанням векторної та растрової графіки. Трансформація векторних та растрових об’єктів в векторному редакторі. Робота з групами об’єктів та шарами зображення. Робота з текстом. Форматування тексту на рівні символів та на рівні абзаців.

Робота з векторними ефектами перетворення об'єктів. Робота з символьними наборами об'єктів. Створення об'єктів зі складною зовнішністю. Робота з ефектами. Створення тривимірного об'єкта. Збереження макета та передача його до друку.

Принципи організації векторних графічних редакторів Corel Draw та Adobe Ilustrator. Моделювання ліній засобами векторного редактора. Задавання та форматування текстової інформації. Трансформація об'єктів. Редагування об’єктів на рівні вузликів. Теорія створення фірмового стилю засобами векторного редактора Corel Draw. Заливка та обводка об'єктів.

Впорядкування об’єктів на екрані та в макеті. Накладання на об'єкти векторних ефектів. Накладання ефектів лінзи та прозорості. Підготовка до друку та друкування макета.
«Проектна графіка»

Графічні способи відтворення візуальної інформації та основи художнього формоутворення; оволодівають пошуком проектних рішень за допомогою графічних методів і прийомів художньо-графічного проектування; оволодівають навичками графічної гармонізація та формалізації об’єктів, ескізування та поетапної ескізної розробки костюма, подання форескізу, художнього ескізу, технічного ескізу та його документального оформлення; засвоюють різні види шрифтів та їх стильові особливості.


«Макетування та моделювання»

Правила та закономірності виготовлення різних видів рекламних об’єктів в проектній діяльності майбутніх дизайнерів. Мова об’ємного проектування, групи об’ємно - просторових структур, проектно-пошукові та художньо-конструкторські функції макетів, арт- книга, іміджева реклама, друк. тиражування, проектна діяльність дизайнера в рекламі, загальні положення для початку будь-якої роботи, брендування інтер єрів (indoor), рекламні конструкції в міському середовищі (outdoor).

Оволодіння цією дисципліною підсилить фахові якості майбутнього спеціаліста, однак оскільки предмет зав’язаний на сучасних технологіях, це і в подальшому буде вимагати від студента постійного вдосконалення здобутих навичок. Постійне відслідковування новинок ринку, новітніх технологій та вміння доцільно їх застосовувати. Доцільно та економічно запропоновувати ті чи інші матеріали та технології для реалізації майбутнього проекту.
«Шрифти і типографіка»

Історичні передумови створення елементів кодування мови. Елементи та конструктивні ознаки літер. Зміни у характері накреслення шрифтів. Класифікація шрифтів. Адаптація шрифтів. Базові форми шрифту.

Фінікійський алфавіт. Писемність стародавньої Греції та Риму. (Грецьке письмо, капітальне квадратне, рустичне, унціальне та напівунціальне). Шрифти Середньовічної Європи. Словянська писемність. Адаптація знаків шумерського клинопису та кельтських рун. Адаптація знаків індійської та арабської абеток. Адаптація знаків китайської та японської писемності.

Виникнення та розвиток типографіки. Образ літери. Умови гармонізації літер у шрифтових композиціях. Образ слов. Взаємодія та протидія набірних шрифтів у інформаційних повідомленнях. Образ фрази (афоризм). Текстове інформаційно-образне повідомлення.

Типографіка 20-го сторіччя та сучасності. Каліграми. Форма та контрформа літер у комунікативних повідомленнях. Анатомія шрифтових блоків. Види композицій. Типографічні прийоми у проектуванні текстових рекламних плакатів.

Модернізм і постмодернізм у типографіці. Складові типографічного дизайну: літери, рядки, інтервали. Текстові блоки у друкованих виданнях. Набірний текст та його взаємодія з аркушем.

Правила «золотого перетину» і їх практичне застосування у геометричному структуруванні інформації. Верстка рекламних буклетів. Верстка журнального розвороту з акцентуацією літерних форм та масштабів. Образотворчі елементи і текстові блоки. Оригінальний буклет-портфоліо власних проектів у концепціях модернізму та постмодернізму.
«Дизайн упаковки та етикетки»

Функції пакувань в системі споживання та їх взаємодія. Пакувальні матеріали та конструкції. Технології виготовлення пакувань з картонажних матеріалів та вимоги до креслень. Система умовних позначень на кресленнях. Система державних стандартів України та країн Європи. Стандартні та фірмові пакувальні конструкції. Умови виготовлення та специфіка використання. Типологія конструктивно-затворних елементів пакувань з картонажно-паперових матеріалів; шліцових, грейферних обертових, само затворів.

Типологія етикеткової продукції. Вплив матеріалів й технологій на художньо-образну виразність етикеткової продукції. Інтегровані вимоги в проектуванні етикетково – пакувальної продукції (технологічно – функціональні, рекламно-комунікативні, естетично-образні).

Пріоритети вимог у проектному завданні. Бренд-образ товару та комплексні вимоги до його утворення. Взаємодія формотворення та графічно-комунікативних елементів. Бренд-образ як комунікативна система. Застосування стандартних пакувальних конструкцій та їх модифікації. Графічно-комунікативні елементи.

Особливості проектування пакувань для сувенірної продукції. Інженерна та дизайнерська класифікації пакувальних конструкцій. Визначення «серійної лінії» пакувальної продукції та умови її формування. Архітектонічна структура серійної лінії пакувань. Оболонкові й експозиційні типи конструкцій у проектуванні пакувань для сувенірної продукції. Варіативність знакових форм у пакувальній продукції. Метро-ритмічні угрупування на основі ТМ. пакувальні папери й раппортні структури.
«Дизайн поліграфічної продукції»

Теорія проектування і виготовлення аркушевої поліграфічної продукції. Дизайн і підготовка до друку аркушевої продукції без фальцювання. Дизайн і підготовка до друку аркушевої продукції, яка потребує фальцювання. Теорія проектування і виготовлення багатосторінкової поліграфічної продукції. Дизайн і підготовка до друку багатосторінкової поліграфічної продукції у м’якій обкладинці. Дизайн і підготовка до друку багатосторінкової поліграфічної продукції у твердій оправі.

Теорія проектування і виготовлення складної поліграфічної продукції з використанням кольорів PANTONE. Дизайн і підготовка до друку поліграфічної продукції із висічкою, тисненням, позолотою. Дизайн і підготовка до друку поліграфічної продукції із друком фарбами PANTONE.

Теорія дизайну і підготовки поліграфічної продукції до друку на нестандартних матеріалах. Дизайн і до друкарська підготовка поліграфічної продукції для шовкодруку, тампографії. Дизайн і до друкарська підготовка поліграфічної продукції для різографії, цифрового друку.


«Рекламні комунікації»

Рекламні звернення в інформаційному середовищі. Комунікативна схема сучасної реклами. Поняття комунікатора, адресата, посередника. Кодування інформації. Види реклами. Класифікація об’єктів реклами відповідно до кодування та інші категорії (зовнішня; реклама в друкованих виданнях; реклама в точках продажу або P.O.S.M.; телевізійна та радіореклама; реклама в Інтернеті; нестандартна, «партизанська» та «вірусна» реклама). Канали розповсюдження рекламної інформації (медіаканали). Поняття ATL, BTL. Місце реклами в системі маркетингових комунікацій, взаємозв’язок з іншими видами. Взаємодія графічного дизайнера з маркетологами.

Методи креативного мислення. Створення нових комбінацій (комбінування ключових слів, наявної інформації, не пов’язаних між собою понять, проблем, слів, ідей, різних точок зору, галузей). Співставлення неможливого (раптові слова, об’єкти, бажання. наочність). Розгляд з протилежного боку (інверсія, бачення з усіх боків т в різних ракурсах, рух у зворотньому напрямку).

Креативні методи та евристичні прийоми розробки рекламних постерів: масштабування, орієнтація у просторі, комбінаторика, імітація за зовнішніми ознаками та властивостями, контрформа, формоутворення. Місце рекламного слогану та фірмового знаку у композиції рекламної продукції. Обумовленість графічної ідеї семантичною (текстовою).

Створення ескізів серії рекламних плакатів одного об’єкту рекламування (ОР) на основі креативних методів.

Вплив способів кодування інформації та технічно-образних засобів виконання на сприйняття змісту друкованої реклами: (ілюзорно реалістичні та стилізовані зображення. Стилізація лінями, крапками, штрихами, плямами. Впровадження імітації та аплікації (колаж, графічний планшет); растрова графіка (фантазійна обробка фото).

Аналіз преси як медіазасобу маркетингових комунікацій. Особливості друкованих видань, угрупування вітчизняних журналів за критеріями тиражу, обсягів реалізації, рейтингу, цільової аудиторії читачів. Типографіка в рекламних макетах для газети.

Особливості конструювання рекламних звернень вербальними (з точки зору копірайтингу) та невербальними (з точки зору графічного дизайну) засобами.

Розробка рекламних макетів для журналу з використанням нестандартних матеріалів і технологій (висічки, бігування, клапани) різних розмірів (на полосу та розворот).

Різновиди носіїв зовнішньої реклами (білборди, сітілайти, брандмауери, пілари, арки, перетяжки, будівельні сітки та ін.). Цільова аудиторія зовнішньої реклами, особливості сприйняття інформації. Особливості технологічного виготовлення та експонування рекламної продукції для зовнішніх носіїв. Ефективність зовнішньої реклами. Інтеграція традиційної зовнішньої реклами з нестандартними формами.

Адаптація рекламних ідей у формат білборду, сіті-лайту та брандмауеру, з використанням різних композиційних варіантів. Умови презентаційного представлення проекту та його виготовлення й розміщення на реальних рекламних площинах у середовищі міських вулиць.

Поняття BTL-реклами та дизайн нестандартної зовнішньої реклами.

Особливості розміщення реклами на автотранспортних носіях. Недоліки та переваги реклами на/в транспорті. Брендування станцій метро. Нестандартні форми реклами на транспорті та в метро.

Адаптація рекламної ідеї у візуальну форму на таких видах транспорту, як легковий автомобіль, мікроавтобус (маршрутне таксі), тролейбус, вантажівка, з використанням різних композиційних варіантів. Представлення проекту на реальних рекламних площинах у середовищі міських вулиць (техніка фотомонтажу).


ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ДИЗАЙН ОДЯГУ»

Програма вступного іспиту з фаху для спеціалізації «Дизайн одягу» може включати як змістове наповнення загальних дисциплін «Кольорознавство», «Історія мистецтв», «Кольорознавство», «Історія дизайну», «Композиція», «Менеджмент та маркетинг в мистецтві», так і спеціалізованих: «Дизайн-проектування одягу», «Формоутворення в костюмі» «Інноваційні технології в проектуванні одягу», «Матеріалознавство та конфекціювання», «Проектна графіка», «Аналітика світових трендів», «Моделювання стилю та іміджу».


«Дизайн –проектування одягу»

«Дизайн-проектування» є головною серед спеціальних дисциплін у підготовці фахівців спеціалізації «Дизайн одягу».

Основою дизайнерської діяльності є етап проектування, який складається з двох основних моментів: розробка модельного ряду, створення графічної презентації моделей одягу та виготовленні моделей в матеріалі. Саме ці етапи діяльності дизайнера охоплюють курс дисципліни «Дизайн-проектування».

Метою вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних основ проектування одягу з дотриманням всіх технічних і технологічних вимог; практичне відпрацювання композиційних принципів і засобів створення форми костюма шляхом його моделювання в об’ємі і на площині; засвоєння методів художньої розробки нових моделей одягу різних видів і різного функціонального призначення у різних системах проектування.

Основними завданнями курсу є: вивчення теоретичних основ дизайн-проектування; набуття професійних навичок у художньому та технологічному аспектах проектування; засвоєння методів дизайну одягу різного асортиментного та функціонального призначення.

У процесі навчання студенти проектують в ескізах та на манекені нові моделі одягу, дотримуючись послідовності в роботі над розробкою ескізів одягу в різних художніх системах, визначаючи необхідні засоби для отримання різних видів об’ємних форм, втілюють головну дизайнерську ідею отриману в ескізах у об’ємно-просторій формі в матеріалі, користуючись учбовою, періодичною та довідниковою літературою з даного предмету.


«Формоутворення в костюмі»

«Формоутворення в костюмі» належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки студентів. Зміст дисципліни визначає: технічні прийоми макетування, прийоми пластичної обробки поверхні та трансформації площинних матеріалів у об’ємні класичні та фантазійні форми, моделі і макети як об’ємно-просторове вираження художнього образу, навички проектування костюма, вивчення можливостей матеріалів, що використовуються у моделюванні одягу.

Мета курсу: розвити об’ємно-просторове мислення, оволодіти методами створення об’ємних форм з площинних матеріалів, з використанням закономірностей композиції й тектоніки побудови об’єктів дизайну.

Завдання курсу: оволодіння навичками пошуку, сприйняття та розробки гармонійної організації об’ємних форм; оволодіння прийомами моделювання та технікою макетування різної складності дизайн-продукції; вивчення структури, характеру зв’язків елементів, принципів організації побудови об’ємних форм костюма; закріплення професійних навичок врахування властивостей матеріалів, технічного моделювання, здобутих а також технології виготовлення виробів.

Студенти набувають знань: форми та формоутворення в дизайні одягу; просторових зв’язків і відношення об’ємних елементів; організації форми залежно від матеріалу; основні методи формоутворення; впливу технології виготовлення на формоутворення; методів створення об’ємних форм одягу; методів площинного та об’ємного моделювання одягу; форми та структурної характеристики форм одягу, про типові конструкції; про порядок розробки макетів різних форм одягу; отримання розгорток деталей одягу.
«Інноваційні технології в проектуванні одягу»

«Інноваційні технології в проектуванні одягу» належить до професійно орієнтованих дисциплін, включених у програму підготовки фахівців зі спеціальності – «Дизайн одягу». Курс включає здобутки сучасних інформаційних технологій, проектної графіки, композиції, малюнка, живопису, теорії та історії мистецтва.


Мета курсу – підготовка теоретичної бази для поглибленого вивчення двомірної та трьохмірної графіки та практичне застосування сучасних засобів проектування в роботі художника-модел’єра одягу.

У процесі навчання студенти вчаться графічній мові комп’ютерного проектування; засвоюють техніки поетапного виконання проектних завдань із використанням композиційних і формотворчих засобів, а також виражальних можливостей графічних програм Photoshop та 3DS MAX; оволодівають принципами візуальної презентації дизайн-проектів та модних брендів.«Проектна графіка»

Програмою передбачено підготовку фахівців спеціалізації «Дизайн одягу» щодо оволодіння теоретичними прийомами художньо-графічного проектування та формування професійного підходу до вирішення проектних задач.

У програмі розкриваються основні поняття та базові принципи проектної графіки.

У процесі навчання студенти засвоюють графічні способи відтворення візуальної інформації та основи художнього формоутворення; оволодівають пошуком проектних рішень за допомогою графічних методів і прийомів художньо-графічного проектування; оволодівають навичками графічної гармонізація та формалізації об’єктів, ескізування та поетапної ескізної розробки костюма, подання форескізу, художнього ескізу, технічного ескізу та його документального оформлення; засвоюють різні види шрифтів та їх стильові особливості.


«Матеріалознавство та конфекціювання»

Комплексна дисципліна, що включає дві наукові дисципліни, - «матеріалознавство» і «конфекціювання»,- в їх органічному поєднанні та прикладному використанні. «Матеріалознавство та конфекціювання» входить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін.

Метою курсу є опанування студентами теоретичними основами та науково-прикладною методологією: • доцільного вибору матеріалів при проектуванні одягу;

 • гармонізації та професійного відтворення художньо-графічного образу колекції у матеріалі;

 • застосування оптимальних технологій моделювання, конструювання та виготовлення якісного одягу залежно від обраних матеріалів.

Матеріалознавство у дизайні одягу – це наукова дисципліна про походження, структуру та властивості текстильних і не текстильних матеріалів, що застосовуються при виготовленні сучасного одягу всіх асортиментних груп; про зміну властивостей матеріалів під час виготовлення одягу за різними технологіями, а також при його експлуатації та зберіганні; про методи оцінки якості матеріалів, їх сертифікації та визначення конкурентоспроможності.

Конфекціювання – наукова дисципліна, яка вивчає асортимент текстильних та нетекстильних матеріалів для одягу різних рангових fashion-груп; вимоги до матеріалів з урахуванням їх призначення та умов експлуатації; принципи вибору матеріалів при проектуванні одягу; методи розробки структури пакетів матеріалів на основі їхньої сумісності та взаємозамінності; вплив будови, властивостей матеріалів і пакетів матеріалів на функціональні, естетичні, ергономічні, конструкторсько-технологічні властивості одягу.

У результаті вивчення дисципліни «Матеріалознавство та конфекціювання» бакалавр набуває практичних навичок щодо органолептичної ідентифікації та оцінки якості матеріалів за різними ознаками: класична назва, сировинний склад, структура, спосіб виготовлення, формотворчі властивості, призначення; вид переплетення; фактура, гриф, туше; спосіб фарбування, технологія оздоблення, вид нанесення художнього малюнку; клас текстильних ниток за структурою та сировинним складом; поверхнева щільність; способи заключної обробки матеріалу та їх можливий вплив на його властивості; ступінь відповідності матеріалу сучасним трендам за оздобленням з урахуванням призначення; стильова належність матеріалу за характером його художньо-колористичного оформлення, текстури, фактури, туше; рівень якості текстильного матеріалу; передбачувані асортиментні напрямки застосування матеріалу; передбачувана конкурентоспроможність матеріалу та рівень його безпеки й екологічності.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА»

Програма вступного іспиту з фаху для спеціалізації «Дизайн середовища» може включати як змістове наповнення загальних дисциплін «Кольорознавство», «Історія мистецтв», «Історія дизайну», «Композиція», «Рисунок», «Живопис», «Менеджмент та маркетинг в мистецтві», так і спеціалізованих: «Інформаційні технології в дизайні середовища», «Дизайн меблів», «Декоративна дендрологія та квітникарство», «Проектування в дизайні середовища», «Ландшафтне проектування», «Макетування та моделювання», «Комп’ютерні технології в проектуванні середовища», «Озеленення інтер’єрів».

.

«Інформаційні технології в дизайні середовища»Дисципліна «Інформаційні технології в дизайні середовища» є однією з професійно орієнтованих дисциплін, що формують програму підготовки фахівців спеціальності «Дизайн середовища».

Мета навчального курсу ознайомити студентів з основами інформаційних технологій, ввести їх у світ нових понять і термінів, розширити їх знання та вміння користуватися персональними комп’ютерами та створювати документи в сучасному досконалому оформленні. Завдання:

- формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;

- розвиток в студентів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;

- формування в студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.
«Конструювання середовищних об’єктів»

Дисципліна «Конструювання середовищних об’єктів» належить до професійно-практичних орієнтованих дисциплін, мета яких забезпечити підготовку фахівців зі спеціальності «Дизайн середовища». Матеріал курсу тісно пов’язаний із дисциплінами образотворчого, мистецького та інженерно-технічного спрямування.

Мета - оволодіння основами конструювання об’єктів дизайну – будинків, споруд та їх елементів, а також, ознайомлення їх з сучасним рівнем розвитку інженерних рішень у будівництві, особливостями забезпечення комфортних умов функціонування середовища.

Завданнями вивчення дисципліни «Конструювання середовищних об’єктів» є теоретична та практична підготовка студентів щодо:

- вивчення та використання наукових і технічних знань конструювання об’єктів дизайну про архітектурно-конструктивну основу будівель і споруд предметно-просторового середовища;

- розвитку у студентів логічного мислення, конструктивного уявлення та інтуїції в процесі проектування;

- визначення в дизайнерських формах структури (тектоніки) конструктивних рішень та узгодження її з розробленим проектним рішенням;

- застосування енергозберігаючих технологій та створювання комфортних умов функціонування середовища.


«Дизайн меблів»

Дисципліна «Дизайн меблів» належить до дисциплін вільного вибору студента. Матеріал курсу пов’язаний із дисциплінами образотворчого, архітектурного та інженерно-технічного спрямування.

Мета: набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок проектування меблів на основі єдності естетичних, функціональних та ергономічних показників.

Завдання: навчити майбутніх фахівців враховувати у своїй практичній діяльності естетичні та психологічні характеристики загального образного вирішення дизайну навколишнього середовища.


«Декоративна дендрологія та квітникарство»

Дисципліна «Декоративна дендрологія та квітникарство» є однією з дисциплін вільного вибору студента, включених до програми підготовки фахівців спеціалізації «Дизайн середовища». Курс базується на теорії і практиці ботаніки, морфології і систематики рослин, географії, ґрунтознавства, ландшафтної архітектури, садово-паркового будівництва тощо.

Метою є вивчення морфологічних, еколого-біологічних, декоративних особливостей дерев, кущів, квітів, злакових трав, принципів їх використання в ландшафтному дизайні. Та ознайомити студентів з вимогами до підбору декоративних рослин для побудови флора- і фітокомпозицій при озелененні інтер’єрів та зимових садів.

Завдання:

– засвоєння теоретичних знань курсу;

– ознайомлення з видовим складом деревних рослин, ліан, їх використанням в основних елементах композицій інтер’єру і екстер’єру; видовим складом злакових рослин для створення газонів;

– вивчення асортименту квітково-декоративних рослин, їх біологічних властивостей і декоративних якостей, технології вирощування і принципів застосування;

– з’ясування особливостей формування композиційних рішень з декоративних рослин;

– набуття навичок використання основних груп деревних, квітково-декоративних рослин у ландшафтному дизайні; розробки різних типів квітників, композиційних рішень з декоративних рослин.

– вивчення груп рослин для озеленення інтер’єрів;

– вивчення екологічної організації внутрішнього середовища;

– вивчення біоекологічних і декоративних характеристик рослин;

– набуття навичок з формування флора- і фітокомпозицій для створення проектів фітозон;

– набуття навичок підбору рослин для озеленення інтер’єрів;

– набуття навичок розробки ескізів композиційних прийомів оформлення інтер’єрів, складання технологічних схем догляду за рослинами.
«Озеленення інтер’єрів»

Програмою передбачено навчання фахівців спеціалізації «Дизайн середовища» основам організації і формування предметно-просторового середовища.Мета: оволодіти основами організації середовищних об’єктів, вивчити загальні вимоги до найбільш поширених типів та видів середовищних об’єктів, усвідомити значення об’єктів у містобудівному та природному середовищі, а також, оволодіти основними навичками їх проектування. Завдання:

 • ознайомлення з теоретичними основами (предметом, методикою та особливостями) формування середовищних об’єктів;

 • визначення ролі та місця дизайну у формуванні середовищних об’єктів, виявлення принципів включення дизайн-технологій в процес проектування середовищних об’єктів;

 • визначення та систематизація факторів, що впливають на формування типів середовищних об’єктів;

 • вивчення основ класифікації середовищних об’єктів;

 • опанування навичками вибору архітектурно-дизайнерських рішень різного типу;

 • оволодіння практичними навичками застосування набутих знань у курсовому та реальному проектуванні.


«Проектування в дизайні середовища»

Дисципліна «Проектування в дизайні середовища» належить до дисциплін загально-професійної підготовки, мета яких забезпечити підготовку фахівців зі спеціальності «Дизайн середовища». Матеріал курсу тісно пов’язаний із дисциплінами образотворчого, архітектурного та інженерно-технічного циклів.

Мета: ознайомити студентів з спеціальними термінами і поняттями дизайну, графіки та шрифтів, їх класифікацією. Ознайомити студентів з проектною документацією, правилами та послідовністю її виконання, специфікою шрифтів, які використовуються в проектній графіці.

Завдання: навчити майбутніх фахівців у процесі проектування враховувати естетичні та психологічні аспекти сприйняття образного вирішення об’єкту дизайну, застосовувати основні графічні прийоми та шрифти для повного та всебічного розкриття власної дизайнерської ідеї, закладеної в проекті.

«Ландшафтне проектування»

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Ландшафтний дизайн» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр», напряму «Дизайн».

Метою викладання навчальної дисципліни є розуміння студентами теоретичних основ ландшафтного проектування середовищних об’єктів з використанням штучних і природних елементів з метою створення гармонійного архітектурно-просторового середовища; оволодіння практичними навиками створення дизайнерських композицій різних ландшафтних і містобудівних об’єктів на високому професійному рівні.

Завданнями курсу є: • вивчення витоків виникнення і розвитку ландшафтного дизайну;

 • витоки, формування об’єктів в різних стилях, основні компоненти і елементи, тощо;

 • оволодіння графічною мовою проектування об’єктів ландшафтного дизайну (графічні прийоми зображення об’єктів, типологія об’єктів, композиційні прийоми проектування, специфіка формування малого саду, психологія сприйняття природних елементів середовища та ін.).


«Макетування та моделювання»

Дисципліна «Макетування та моделювання» належить до циклу дисциплін самостійного вибору навчального закладу напряму підготовки «Дизайн» спеціалізації «Дизайн середовища» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Матеріал курсу тісно пов’язаний із дисциплінами образотворчого , архітектурно-дизайнерських циклів.Мета: викладання навчальної дисципліни «Макетування та моделювання» є оволодіння необхідними формалізованими методами чуттєвого та аналітичного сприйняття та усвідомлення закономірностей макетування і відчуття естетичної гармонізації форми, формотворчих засобів об’ємно-просторових структур.

Завдання: вивчення дисципліни «Макетування та моделювання» є художньо-образне створення форми на основі формоутворюючих принципів, пошук виразності форми на основі композиційних принципів і категорій, а саме: пропорційності, масштабності, композиційної рівноваги, закономірностей організацій об’ємно-просторових форм.

«Комп’ютерні технології в проектуванні середовища»

«Комп’ютерні технології в проектуванні середовища» є однією з професійно орієнтованих дисциплін.Мета: забезпечення необхідного обсягу теоретичних знань і практичних навичок, який дозволить студентам отримати базові знання можливостей тривимірної комп’ютерної графіки та реалізувати задум в об'ємно-просторовій моделі об'єкта середовища, підготовки експозиційних матеріалів та створення комп’ютерної моделі проекту високого рівня, який включає елементи ландшафтного дизайну та фотореалістичне зображення інтер’єру та екстер’єру проекту.

Завдання: набуття навичок використання можливостей комп’ютерної графіки у проектуванні архітектурних об’єктів, оформлення ландшафту та створення фотореалістичних зображень проекту.

Програмою курсу передбачено оволодіння навичками роботи та їх оптимального використання при вирішенні академічних завдань і творчих задумів.


СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
Вступні випробування проводяться у формі тестування за тематикою, відповідною до кожної з дисциплін, представлених в програмі. Кожне з питань містить 4 варіанти відповідей. Можлива кількість правильних відповідей – від 1 до 4.

Правильною вважається відповідь, в якій враховано всі можливі правильні варіанти. За таку відповідь абітурієнту нараховуються бали. Якщо абітурієнтом обрано й позначеноу екзаменаційному аркуші відповідними літерами не всі правильні варіанти, або позначено неправильні варіанти відповідей - бали за відповідь на тестове питання не зараховуються.

Особи, які отримали на фаховому вступному випробуванні менше 124 балів, не допускаються до участі в конкурсі.

Сума балів, набраних за відповіді на тестові питання, свідчить про якість попередньої підготовки й оцінюється за наступною шкалою:
Кількість балів / оцінка

Критерії оцінювання

200-186 – «відмінно»

Оцінка свідчить про наявність глибоких знань з усієї сукупності навчальних дисциплін. Переважна більшість відповідей на тестові питання, є правильними, серед можливих варіантів чітко позначені всі правильні.

185-162 –

«добре»


Кількість балів свідчить про наявність достатніх знань з усієї сукупності навчальних дисциплін. Переважна більшість відповідей на тестові питання, в цілому, правильні. Однак, серед вибраних варіантів відповідей не вказані всі правильні варіанти, спостерігається довільне тлумачення теоретичних положень.

160-124 – «задовільно»

Оцінка свідчить про наявність деяких прогалин у знаннях, зокрема, відсутності чіткого уявлення щодо визначень основних понять, концепцій, категорій знань з усієї сукупності навчальних дисциплін. Вміння співвідносити теоретичні положення з сутністю поставлених завдань виявлені фрагментарно, у виборі правильних варіантів відповідей спостерігаються періодичні порушення логіки.

123-100 – «незадовільно»

Кількість балів свідчить про наявність значних прогалин у знаннях, відсутності розуміння основних понять, концепцій, категорій знань з усієї сукупності навчальних дисциплін, вміння співвідносити теоретичні положення з сутністю поставлених завдань.

Переважна більшість відповідей абітурієнта на тестові питання відсутні або є неправильними.
Рекомендована література
 1. Adobe Photoshop CS6. Официальный учебный курс. 2013, - 432с., PDF.

 2. Абишева С.И. Цветоведение / С.И. Абишева – ПГУ. 2009. – 116 с.: ил.

 3. Абражевич С. Н. Самоучитель верстки на компьютере / С. Н. Абражевич, И. В. Сергеев, Ю. Г. Попов. – М.: Триумф, 2008. – 352 с.

 4. Айсманн Кэтрин, Дугган Шон, Порто Джеймс: Маски и композиция в Photoshop 2-е издание / Katrin Eismann, Sean Duggan, James Porto Adobe Photoshop Masking & Compositing, 2nd Edition – М.: Вильямс, 2013. - 600 с. с ил.; ISBN 978-5-8459-1847-5, 978-0-321-70100-8.

 5. Антонов А.В. Восприятие и понимание информации. –К.: 1988.

 6. Батлер Д. Универсальные принципы дизайна / Д. Батлер, У. Лидвелл, К. Холден. – СПб: Питер, 2012. – 272 с.

 7. Бейтман С.Символ. Более 1300 логотипов и истории их создания / С. Бейтман, А. Хайленд. – СПб.: Питер, 2012. – 296 с.

 8. Білодід Ю. М. Основи дизайну: навч. посібник / Ю. М. Білодід, О. П. Поліщук. – К., 2004. – 240 с.

 9. Божко Ю.Г. Основы архитектоники и комбинаторики формообразования. –Харьков, 1984.

 10. Бойер Питер: Photoshop CS6 для чайников. – М.: Диалектика-Вильямс, 2013.- 448с., ISBN: 978-5-8459-1812-3.

 11. Брингхерст Р. Основы стиля в типографике. Пер. с англ. М., 2006.

 12. Брызгов Н., Пахомова А. Колористика. Цветовая композиция. Практикум / Н. Брызгов, А. Пахомова – М.: В. Шевчук. 2011. – 232 с.: ил.

 13. Буковецкая О.А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет / О.А. Буковецкая. – М., 2002. – 238 с.

 14. Васильев И. Практика создания товарных знаков / Иван Васильев. – М: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 272 с.

 15. Герчук Ю. Я. История графики и искуства книги / Ю. Я. Герчук. - М.: Книга, 2000. - 302 с.

 16. Грожан Д. В. Справочник начинающего дизайнера. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. - 318 с.

 17. Гуска.М. Проблема символу та архетипу у живописі українського модерну та авангарду // Вісник №1. ХДАДіМ. -2002.

 18. Даниленко В. Я. Дизайн: підручник / В. Я. Даниленко. – Х.: ХДАДМ, 2003. – 320 с.

 19. Денисова О.И. Цветоведение / О.И. Денисова – КГТУ. 2006. – 43 с.: ил.

 20. Дмитриева И. А. Краткая история искусств. – Вып. II: Страны Западной Европы XVIII-XVIII веков. – М., 1991.

 21. Дорош, А. К. Обробка текстової інформації у видавничих системах : [ навч. посібник ]. Частина 1. Теоретичні основи обробки текстової інформації / А. К. Дорош, В. П. Ткаченко, В. Ф. Челомбітько. – Х. : Компанія СМІТ, 2007. – 308 с

 22. Єдсон Дж. Уроки дизайна от Apple / Джон Эдсон. – М: Изд-во: Манн,

 23. История искусства зарубежных стран. – М., 1980. – Т. 1, 2.

 24. История искусства. Первые цивилизации / Под ред. Н.М. Алпатова. – М.,

 25. Ковешникова Н. Дизайн: история и теория. – М.: Омега-Л, 2006.

 26. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. В 2-х т. Т. 1. — М.: Слово, 2000. — 144 с.

 27. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. В 2-х т. Т. 2. — М.: Слово, 2000. — 158 с.Лаптев В. В. Типографика: порядок хаос. – М.: Аватар, 2008. – 216 с., ил.

 28. Лаврентьев А. История дизайна. – М.: Гардарики, 2008.

 29. Лазарев В. Н. История византийской живописи / В. Н. Лазарев. – М., 1985.

 30. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии) - Издательство: ИндексМаркет, 2011, 416 стр.

 31. Лихачева В. Д. Искусство Византии IV-XV в. / В. Д. Лихачева. – Л., 1981.

 32. Мартин Б. Универсальные методы дизайна. 100 эффективных решений для наиболее сложных проблем дизайна / Белла Мартин, Брюс Ханингтон. – СПб: Питер, 2014. – 208 с. Уэйншенк С. Книга 100 главных принципов дизайна / Сьюзан Уэйншенк . - СПб: Питер, 2013. – 272 с.

 33. Михайлов С., Кулеева Л. Основы дизайна. – М.: Союз дизайнеров, 2002.

 34. Михайлов С.М. История дизайна:Учеб. –М,2000

 35. Победин В.А. Знаки в графическом дизайне Учеб. пособ.– Харьков, 2001.

 36. Райтман М.: Adobe Illustrator CS5. Официальный учебный курс (+ CD-ROM) Серия: «Официальный учебный курс». – ЭКСМО, 2011, - 592с.

 37. Рожкова Н. Г., Данилов П. П., Шитов В. Н. Графический дизайн и реклама на компьютере. Краткое руководство. – М., 2006.

 38. Ромат Е.В. Реклама: учебник для студентов специальности «Маркетинг» [3-е изд., перераб. и доп.] / Е.В.Ромат. –– Киев; Харьков: НВФ «Студцентр», 2000. – 480 с.: Табл. ил., библиогр.

 39. Рудер Э. Типографика / Э. Рудер. - М.: Книга, 1990.- 146с.

 40. Рунге В. Ф. История дизайна, науки и техники: книга 2 / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура, 2007. – 432 с.

 41. Семченко П. Основи шрифтовой графики / П. Семченко. - Минск: Высшая

 42. Сергей Серов. Графика современного знака. М.: «Линия график», 2005. 408 с.

 43. Хмельовський О.М. Графіка і основи графічного мистецтва / Орест Миколайович Хмельовський. – Луцьк.: Вид-во Луцького державн. технічного ун – та. Кн.-1, 2003. – 160 с.

 44. Шукурова А. Архитектура Запада и мир искусства XX века / А. Шукурова.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка