Програма вступного іспиту до аспірантури іноземна мова Положенням про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №309 (зі змінами)Скачати 93.61 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір93.61 Kb.
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ
Іноземна мова
Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 309 (зі змінами) від 1 березня 1999 року, передбачено складання вступниками до аспірантури вступного іспиту з однієї з іноземних мов на вибір.

Вступний іспит з іноземних мов (англійської, німецької, французької) до аспірантури має на меті визначення рівня підготовки вступників з іноземної мови та подальше спрямування навчання іноземній мові в аспірантурі з огляду на актуальність інтеграції освітньої системи України в європейський та світовий освітній простір і потребу в підвищенні рівня знань аспірантами іноземних мов і навичок активної роботи з міжнародними базами наукової інформації. Програма вступного іспиту засвідчує перехід від навчання володінню іноземною мовою до її практичного застосування, до використання її як засобу отримання та обміну необхідною інформацією.

Програма відображає конкретні характеристики рівнів практичного володіння іноземною мовою та встановлює мінімум навчального матеріалу для розвитку передбачених навичок і вмінь мовленнєвої діяльності.

Практичне володіння іноземною мовою передбачає демонстрування високого рівня сформованості функціональної, мовної та мовленнєвої компетенцій. Функціональна компетенція включає володіння іноземною мовою для академічних цілей, а саме: вміння читати наукові тексти (першоджерела), анотувати та реферувати їх; слухати та конспектувати лекції; готувати та проводити презентації та семінари. Мовна компетенція передбачає володіння вступником орфографічними, орфоепічними, лексичними, фонетичними, граматичними та стилістичними нормами сучасної іноземної мови. Мовленнєва компетенція охоплює рецептивні та продуктивні вміння. Вступник до аспірантури повинен брати участь в усному спілкуванні іноземною мовою в обсязі, передбаченому програмою матеріалу.


Вимоги до навичок та вмінь в мовленнєвій діяльності
Складовими мовленнєвої діяльності є рецептивні та продуктивні вміння. До рецептивних умінь належать читання та аудіювання.
ЧИТАННЯ
Вступник до аспірантури повинен вміти:

– виконувати різні види робіт з оригінальною літературою з фаху відповідно до завдань кафедри іноземних мов і залежно від поставлених завдань, що полягають у розумінні змісту й отриманні різноманітної інформації з оригінального джерела, що прочитано;

– читати й розуміти тексти загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру;

– володіти всіма видами читання (вивчаючим, ознайомлювальним, переглядовим і пошуковим);

– читати без словника із швидкістю 500-550 друкованих знаків за хвилину (обсяг матеріалу для одноразового контролю – 900 друкованих знаків);

– читати за допомогою галузевого словника із швидкістю не менш, ніж 300 друкованих знаків за хвилину (обсяг матеріалу для одноразового контролю – не менш, ніж 1200-1500 друкованих знаків за одну академічну годину);

– робити висновки й умовиводи на основі переробки отриманої інформації.
АУДІЮВАННЯ
Вступник до аспірантури повинен розуміти:

– запитання екзаменаторів;

– короткі висловлювання й коментарі екзаменаторів;

– повідомлення й оголошення на конкретні та абстрактні теми, мовлення яких є нормативне;

– нормативне мовлення, яке здебільшого зустрічається в суспільному, професійному або академічному житті, і визначати погляди і ставлення мовця так само добре, як зміст інформації.
До продуктивних умінь належать говоріння, письмо та переклад.
ГОВОРІННЯ
Монологічне мовлення:

представляти себе;

– володіти мовленнєвим етикетом повсякденного й професійного спілкування;

– володіти всіма видами монологічного мовлення (інформування, пояснення, уточнення тощо);

– проводити презентації;

– робити коротке непідготовлене повідомлення з тематики, визначеної екзаменатором.Діалогічне мовлення:

– починати бесіду, вести та завершувати її;

– вести бесіду, демонструючи елементи розпиту, пояснення, висловлення власної думки і т.ін.

– уміти встановлювати контакти у ситуаціях повсякденного, професійного та наукового спілкування (контакти по телефону, обмін інформацією / дискусія).ПЕРЕКЛАД
Під час перекладу оригінального матеріалу вступник до аспірантури повинен уміти:

– працювати з двомовним та одномовним словниками;

– вибрати з двомовного словника відповідні українські або іншомовні еквіваленти;

– давати повний та адекватний переклад на основі розпізнавання синтаксичної структури речення.


Характер навчального мовного матеріалу
Правила читання
Для розвитку навичок і вмінь читання вступник до аспірантури повинен у галузі орфоепії володіти на рівні автоматизму вимовою всіх звуків іноземної мови до міри, що забезпечує можливість для вступника зрозуміти промовлений текст.

Вступник до аспірантури повинен також володіти автоматизмом паузації на основі синтагматичного ділення речення, зв’язністю сприйняття і відтворення синтагм і основними інтонаційними контурами.


Граматичний мінімум
Граматичний мінімум з англійської мови передбачає знання таких тем:

 1. Речення. Порядок слів в англійському реченні.

 2. Комунікативні типи речень. Розповідні, питальні та заперечні, питально-заперечні речення.

 3. Типи питальних речень.

 4. Іменник. Однина та множина іменників. Присвійний відмінок.

 5. Артикль (a/an; the).

 6. Займенник. Особові, присвійні, вказівні, питальні займенники. Неозначені займенники some, any, somebody, something, anybody, anything і заперечні займенники nо, nobody, nothing.
  Кількісні займенники many, much, few, a few, little, a little. Неозначено-особовий займенник one. Підсилювальні та зворотні займенники.

 7. Зворот there is, there are.

 8. Слова - замінники.

 9. Прикметник. Ступені порівняння.

 10. Прислівник. Ступені порівняння.

 11. Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Дріб. Читання фо­рмул, хронологічних дат, позначень часу.

 12. Прийменник. Прийменники часу. Прийменники місця. Прийменники руху.

 13. Безособові речення.

 14. Дієслово. Допоміжні та смислові дієслова, дієслово-звязка.

 15. Спосіб (дійсний, умовний, наказовий). Система часів.

 16. Часова система англійського дієслова в активному стані:

 • Present, Past, Future Simple; Future Simple-in- the Past;

 • Present, Past, Future Progressive; Future Progressive-in- the Past;

 • Present, Past, Future Perfect; Future Perfect-in- the Past.

17. Часова система англійського дієслова в пасивному стані:

 • Present, Past, Future Simple; Future Simple-in- the Past;

 • Present, Past Progressive;

 • Present, Past, Future Perfect; Future Perfect-in- the Past).

 1. Модальні дієслова та їх еквіваленти. Ознаки модальності to be + Infinitive, to have + Infinitive, ~shоuld + Infinitive. Модальні дієслова з перфектним інфінітивом.

19. Узгодження часів.

20. Пряма та непряма мова.

21. Умовні речення.


 1. Безособові форми дієслова. Дієприкметник. Інфінітив. Герундій.

 2. Основні суфікси іменників, прикметників, дієслів, прислівників.

Ввідні дієслова (see, hear, know, want...) як ознаки тричленної дієслівної конструкції з інфінітивом і її значення. Ввідний елемент (is said, is known, seem ...) як ознака суб’єктного інфінітивного звороту (Не is said to arrive soon) і його значення.

Найуживаніші суфікси, префікси англійської мови наукової літератури та їх значення. Основні суфікси іменників, прикметників, дієслів, прислівників.

Мінімум для оволодіння читанням передбачає подальшу автоматизацію вказаних явищ; основні випадки виразу модальності і використання форм умовного способу підмови даного фаху.

Граматичний мінімум з німецької мови передбачає знання таких тем:


MORPHOLOGIE

1. Das Verb. Die Hilfsverben. Die schwachen Verben. Die starken Verben. Die Mischverben. Die Modalverben.

2. Das Partizip. Das Partizip I. Das Partizip II.

3. Die Zeitformen.Das Präsens

Das Präteritum

Das Perfekt

Das Plusquamperfekt

Das Futur I

Das Futur II

4. Das Passiv

5. Das Stativ

6. Der Infinitiv

7. Der Imperativ

8. Der Konjunktiv

9. Das Substantiv. Deklination der Substantive. Die Bildung der Mehrzahl. Der Artikel.

10. Das Adjektiv. Die Deklination der Adjektive. Die Steigerungsstufen der Adjektive

11. Das Pronomen. Personalpronomen. Das Reflexivpronomen sich. Possessivpronomen. Demonstrativpronomen. Fragepronomen. Relativpronomen. Das unpersönliche Pronomen es. Indefinitpronomen. Negativpronomen. Reziprokpronomen.
SYNTAX

1. Der einfache Satz. Der Aussagesatz. Der Fragesatz.

2. Positive und negative Sätze.

3. Negative Pronomen und Adverbien.

4. Die Wortfolge in einem einfachen Satz.

5. Infinitivsatz

6. Der zusammengesetzte Satz. Die Satzreihe. Das Satzgefüge.

7. Der Text.

8. Direkte Rede.

9. Indirekte Rede.Лексичний мінімум
Лексичний мінімум має складати не менш ніж 2500 слів і словосполучень, включаючи загальнонаукову і спеціальну лексику, що відповідає галузі знань «Державне управління».

У цей мінімум входить загальновживана термінологічна лексика за фахом, а також так званий потенційний словник, який має бути сформований у процесі навчання у вищому навчальному закладі й який складається з: • інтернаціональних слів, подібних за виразом і таких, що збігаються за змістом в українській та англійській мовах;

 • відтворюваних похідних і складних слів, створених із знайомих морфем на основі вивчених словотворчих моделей.

Для роботи над літературою з фаху вступник також повинен знати найбільш уживані фразеологізми, скорочення і позначки, прийняті в цій літературі.


УСНЕ МОВЛЕННЯ
Граматичний мінімум з англійської мови
Для оволодіння вміннями і навичками усного мовлення граматичний мінімум передбачає:

– уміння висловити думку в простому розповідному реченні (ствердження і заперечення); ставити загальні і спеціальні питання, використовуючи для цього структури як особових, так і безособових речень, у тому числі з модальними дієсловами can, may, must;

– висловлювати спонуку за допомогою спонукального способу, а також конструкції з дієсловом let;

– використовувати для опису конструкції There is (There are). Ці граматичні структури мають бути відтворені вступником до аспірантури в мовленні на рівні автоматизму.

Для виразу думки в мовленні вступник до аспірантури повинен володіти навичками використання артиклів, створення форм множини та однини іменників, безприйменникового та прийменникового виразу граматичних стосунків, використання основи іменника в якості означення, створення ступенів порівняння прикметників і прислівників, створення порядкових числівників, форм особових присвійних займенників, форм Present Past, Future Indefinite; Present Continuous, Present Perfect Active; Past Indefinite Passive.

Розвиток навичок аудіювання передбачає оволодіння також формами пасивного стану в Present Indefinite, інфінітивом у функції обставини, простою формою герундія, сполучниковими підрядними реченнями. Передбачається також оволодіння підрядними реченнями додатку, означення, обставин та умов дійсного способу.

Навчальні мовні ситуації, у яких використовується лексичний і граматичний матеріал, групуються відповідно до тематики, що вивчається, і зв’язані з темою “Спеціальність вступника” і проблемами, що висвітлені в текстах для читання.
Активний лексичний мінімум
Активний лексичний мінімум має складати не менш ніж 1200 слів і словосполучень.
ЗМІСТ ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Вступний іспит з іноземної мови до аспірантури передбачає декілька частин і містить низку завдань різних рівнів складності, націлених на перевірку рівня сформованості мовленнєвої та мовної компетецій вступника.


СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ІСПИТУ
1. Читання із словником оригінального тексту з фаху з точною передачею змісту прочитаного у формі письмового перекладу. Обсяг тексту із розрахунку не менш ніж 1500 друкованих знаків за одну академічну годину.

2. Читання без словника оригінального тексту з фаху з передачею змісту у формі переказу українською або іноземною мовою. Темп читання не менш ніж 400 друкованих знаків за хвилину. Обсяг тексту не менш ніж 900 друкованих знаків.3. Бесіда іноземною мовою згідно з тематикою, передбаченою програмою.
Список тем для співбесіди (англійська мова)


 1. Introduce yourself (your education, work experience, scientific interests).

 2. The Constitution of Ukraine.

 3. Ukraine (geographical position, territory, population, climate, natural resources, industries, government structure).

 4. The Legislative power in Ukraine.

 5. The Executive power in Ukraine.

 6. Local Self-Government in Ukraine.

 7. Great Britain (geographical position, territory, population, climate, natural resources, industries, government structure).

 8. The Legislature of Britain.

 9. The Executive in British Government.

 10. Local Government in Britain.

 11. The Civil Service in Ukraine.

 12. The Civil Service in the United Kingdom.

 13. The European Union.

 14. Ukraine and the European Union.


Список тем для співбесіди (німецька мова)


 1. Vorstellungsgespräch (Ausbildung, Arbeitserfahrungen, wissenschaftliche Interessen).

 2. Die Ukraine. Allgemeine Charakteristik.

 3. Die Verfassung der Ukraine.

 4. Die gesetzgebende Gewalt in der Ukraine.

 5. Die vollziehende Gewalt in der Ukraine.

 6. Die rechtsprechende Gewalt in der Ukraine.

 7. Die lokale Selbstverwaltung in der Ukraine.

 8. Der Staatsaufbau in Deutschland.

 9. Der Bundespräsident.

 10. Das Grundgesetz für die BRD.

 11. Die gesetzgebende Gewalt in Deutschland. Der Bundestag.

 12. Die gesetzgebende Gewalt in Deutschland. Der Bundesrat.

 13. Die vollziehende Gewalt in Deutschland. Die Bundesregierung.

 14. Die Europäische Union.


Критерії оцінки
Знання кожного окремого вступника до аспірантури оцінюються як середній бал за кожне з трьох питань екзаменаційного білета.

«Відмінно»: вступник повинен вільно спілкуватись у межах вивченого мовного матеріалу, передбаченого типовими програмами вузів; виконувати різні види робіт з оригінальною літературою з фаху відповідно до поставлених завдань, що полягають в розумінні змісту і отриманні різноманітної інформації з оригінального джерела; читати та виконувати письмовий переклад оригінального тексту за допомогою галузевого словника.

«Добре»: вступник повинен вміти спілкуватись у межах вивченого мовного матеріалу, передбаченого типовими програмами вузів; виконувати різні види робіт з оригінальною літературою з фаху відповідно до поставлених завдань, що полягають в розумінні змісту і отриманні різноманітної інформації з оригінального джерела; читати та виконувати письмовий переклад оригінального тексту за допомогою галузевого словника.

«Задовільно»: вступник повинен вміти на елементарному рівні спілкуватись у межах вивченого мовного матеріалу, передбаченого типовими програмами вузів; працювати з оригінальними текстами іноземною мовою з фаху; читати та виконувати письмовий переклад оригінального тексту за допомогою галузевого словника.

«Незадовільно»: вступник не вміє спілкуватись у межах вивченого мовного матеріалу, передбаченого типовими програмами вузів, працювати з оригінальними текстами іноземною мовою з фаху.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка