Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»Скачати 383.9 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір383.9 Kb.Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Затверджую

Ректор ___________С.В. Мельничук

«____» _______________ 2014 р.

ПРОГРАМА

вступного фахового випробовування

для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень

«СПЕЦІАЛІСТ»

(на базі ОКР «бакалавр»)

галузь знань – 0101 «Педагогічна освіта»

спеціальність – 7.01010101 «Дошкільна освіта»

Схвалено Вченою радою факультету

педагогіки, психології та соціальної роботи

Протокол № 6 від «5» лютого 2014 р.

Голова ради ___________ І. М. Зварич

Чернівці – 2014

Критерії оцінювання відповідей

на усному комплексному фаховому іспиті з педагогіки

та методик дошкільної освіти для абітурієнтів

ОКР «спеціаліст» напряму «Дошкільна освіта»

(на базі ОКР «бакалавр» напряму «Дошкільна освіта»)

174-200 балів ставиться, якщо: студент глибоко і всебічно знає зміст питань курсів, наукові першоджерела; логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, пов’язує програмовий матеріал із профілем вищого навчального закладу, демонструє високий рівень компетентності; здатний передбачати, прогнозувати, вирішує проблемні завдання.

149-173 бали ставиться, якщо: студент твердо знає навчальний матеріал; оволодів досконало практичними навичками; аргументовано викладає матеріал, висловлює свої міркування про ті чи інші психолого-педагогічні феномени, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу.

124-148 бали ставиться, якщо: студент в основному знає зміст питання, але непереконливо відповідає, плутає поняття; невпевнено виконує практичні завдання, допускає неточності у теоретичних знаннях; не вміє оцінювати психолого-педагогічні факти та явища, встановлювати взаємозв’язок теорії та практики.

0-123 бали ставиться, якщо студент не розкрив питання; не володіє теоретичними знаннями, не знає наукових фактів визначень; виявляє низький рівень навичок пояснення і обґрунтування психолого-педагогічних явищ і ситуацій.
Завідувач кафедри педагогіки

та психології дошкільної освіти доц. Олійник М.І.

Декан факультету педагогіки,

психології та соціальної роботи проф. Зварич І.М.

ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНА

Дошкільна педагогіка як галузь педагогічної науки

Методологічні основи дошкільної педагогіки. Філософські основи виховання дітей дошкільного віку. Предмет і функції дошкільної педагогіки. Дитинство як феномен соціального розвитку, самоцінність і унікальність дошкільного дитинства. Становлення дошкільної педагогіки як науки. Теорія соціокультурного спадкоємства. Джерела дошкільної педагогіки. Методи науково-педагогічного дослідження в дошкільній педагогіці.Сучасна дошкільна освіта як педагогічна система

Дошкільна освіта як педагогічна система, націлена на цілеспрямований розвиток дошкільника і підготовку до школи. Сучасні концепції дошкільної освіти про цілі і завдання дошкільної освіти. Сучасні види дошкільних освітніх установ, їх характеристика. Створення умов для повноцінного розвитку і виховання, самовираження особи дитини в дитячому саду. Особистісно-орієнтована модель побудови педагогічного процесу і взаємодія дорослого і дитини в дитячому саду.Дитина як об'єкт і суб'єкт виховання

Зміст понять: особа, індивід, індивідуальність, суб'єкт діяльності, об'єкт. Чинники розвитку особистості дитини. Особа дитини як об'єкт і суб'єкт виховання. Вітчизняні і зарубіжні дослідження з проблеми соціалізації і індивідуалізації дитини в період дошкільного дитинства. Поняття мети виховання, її об'єктивний характер. Гуманізація мети і принципів педагогічної роботи з дітьми. Завдання виховання дітей дошкільного віку.Виховання і розвиток дітей раннього і дошкільного віку

Основні поняття: вікові періоди, статева ідентифікація, соціальні потреби, адаптація, мотиви тощо. Розвиток і виховання дітей раннього віку. Особливості періоду раннього дитинства. Основні педагогічні правила виховання дітей раннього віку. Виховання дітей першого року життя. Характеристика розвитку і особливості виховання дітей на кожному віковому етапі життя. Виховання дітей другого року життя. Виховання дітей третього року життя. Своєрідність ігор-занять з дітьми раннього віку. Виховання дітей середнього і старшого дошкільного віку.Професійна діяльність вихователя дитячого саду

Виникнення і розвиток педагогічної професії, її соціальні функції і значення. Педагогічні знання і уміння, педагогічна техніка і майстерність вихователя дошкільного навчального закладу.


Фізичне виховання

Основи теорії фізичного виховання (П.Лесгафт, Т. Осокіна, І.Сеченов, та ін.). Завдання, зміст і засоби фізичного виховання. Режим дня дошкільника, його значення для фізичного і загального розвитку. Формування культурно-гігієнічних навичок. Місце рухової діяльності в режимі дня. Умови, що сприяють фізичному розвитку. Роль педагога у формуванні у дошкільників здорового способу життя.Етичне виховання

Теоретичні основи етичного виховання. Поняття етичного виховання і етичного розвитку. Гуманістична спрямованість соціально-етичного виховання дошкільників. Завдання етичного виховання дітей. Засоби і методи етичного виховання в сім'ї і дитячому садку. Зміст соціально-етичного виховання дітей дошкільного віку. Виховання етичних відчуттів і гуманного ставлення до оточуючих. Виховання етично-вольових якостей дитини. Формування у дітей дружніх взаємин. Дитячі об'єднання і їх значення у вихованні дітей дошкільного віку. Структура дитячих об'єднань, їх мотиви. Виховання культури поведінки в дитячому садку і сім'ї. Виховання дисциплінованості в дошкільному віці. Умови розвитку самостійності, співпраці. Виховання патріотизму та почуття громадськості. Показники і діагностика соціально-етичного розвитку дітей.Трудове виховання

Теоретичні основи трудового виховання дітей дошкільного віку. Становлення теорії трудового виховання дошкільників у вітчизняній і зарубіжній педагогіці. Становлення компонентів трудової діяльності в дошкільному дитинстві. Елементарна трудова діяльність дошкільників, її своєрідність. Мета і завдання трудового виховання дітей дошкільного віку. Види праці дітей дошкільного віку, форми його організації в різних вікових групах. Системні знання про працю дорослих і їх роль в трудовому вихованні. Трудове навчання і його вміст в різних вікових групах. Самостійна трудова діяльність дітей і її спрямованість на розвиток активності, ініціативи і творчої індивідуальності. Умови трудового виховання: взаємозв'язок засобів трудового виховання; створення розвиваючого середовища; дотримання гігієнічних вимог до організації дитячої праці; особистісно-орієнтована взаємодія педагога і дітей в різноманітній трудовій діяльності. Діагностика трудової діяльності дошкільника.Розумове виховання дошкільників

Теоретичні основи розумового виховання дітей дошкільного віку (методологічні, психологічні, фізіологічні). Сенсорні основи розумового виховання і розвитку основних видів діяльності дитини. Зміст сенсорного виховання на різних вікових етапах розвитку дитини. Суть і особливості системи розумового виховання у вітчизняній дошкільній педагогіці (Л.С.Виготський, О.В. Запорожець, П.Я. Гальперін, Д.Б. Ельконін). Завдання, засоби і умови розумового виховання дітей дошкільного віку. Організація і керівництво пізнавальною діяльністю дошкільників. Теорія дошкільного навчання в зарубіжній і вітчизняній педагогіці (Я.А. Коменський, Й.Г.Песталоцці, К.Д. Ушинський, Е.І. Тіхєєва і ін.). Суть дошкільного навчання. Дидактичні принципи навчання дітей. Методи навчання і розумового виховання. Традиційні і інноваційні форми навчання, їх виховна можливість. Формування передумов до навчальної діяльності в дошкільному віці. Діагностика розумового розвитку дошкільників.Естетичне виховання дошкільників

Теоретичні основи естетичного виховання дітей дошкільного віку. Завдання і зміст естетичного виховання дітей дошкільного віку. Засоби естетичного виховання дітей дошкільного віку. Умови естетичного виховання дітей. Розвиток дитячої творчості. Формування художньо-мистецьких здібностей. Показник і діагностика художнього розвитку дітей.Виховання дітей в грі

Походження гри в історії суспільства. Теорії гри. Розробка теорії гри в методиці керівництва нею в дошкільному навчальному закладі. Завдання і зміст розвитку ігрової діяльності в різних вікових групах. Виникнення і розвиток гри в ранньому дитинстві. Керівництво дорослими ігровою діяльністю дітей. Види дитячих ігор, їх класифікації. Місце гри в педагогічному процесі.Творчі ігри в структурі педагогічного процесу

Сюжетно-ролеві ігри, їх особливості, значення у вихованні дітей. Структура сюжетно-ролевої гри, її генезис. Методи керівництва творчими, сюжетно-ролевими іграми. Вплив спрямованості і керівництва творчими іграми на розвиток гри як діяльності, оволодіння способами побудови гри, формування особистості дитини, дитячого ігрового співтовариства. Ігри-драматизації, режисерські і будівельні, театралізовані ігри як вид творчої гри, їх особливості і розвиваюче значення.Ігри з правилами в структурі педагогічного процесу

Розвиваюче значення ігор з правилами. Характеристика різних видів ігор з правилами, їх структура і зміст. Дидактичні ігри. Види дидактичних ігор. Методика організації і проведення дидактичних ігор.Іграшка як соціокультурний феномен

Освітня і виховна цінність іграшки (К.Д. Ушинський, та ін.). Історія іграшки як предмету мистецтва і засобу виховання. Основні види іграшок.Організація цілісного педагогічного процесу у дошкільному навчальному закладі

Цілісний педагогічний процес дошкільного навчального закладу: теоретичні основи, суть, структура, характеристика основних компонентів, їх взаємозв'язок. Принципи побудови педагогічного процесу в дошкільній навчальній установі. Моделі побудови педагогічного процесу. Гуманізація педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі. Побудова розвиваючого середовища. Теоретичні основи планування. Види планування. Облік і педагогічний аналіз роботи з дітьми.Дошкільний навчальний заклад і школа

Актуальні проблеми готовності дітей до шкільного навчання. Зміст показника готовності до школи. Структура готовності до школи (фізіологічна; фізична; психологічна: інтелектуальна, соціально-етична, емоційна, вольова, мотиваційна). Особливості організації освітньо-виховної роботи з дітьми 6-го року життя. Прогнозування, попередження і подолання відставання дошкільників в навчальній діяльності. Наступність між дошкільною і початковою освітою. Необхідність узгодження програм і методів навчання і виховання. Система вимог до випускника дошкільного навчального закладу. Форми співпраці дошкільного навчального закладу, сім’ї і школи.

Психолого-педагогічні основи взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї. Завдання співпраці дошкільного навчального закладу з сім'єю. Психолого-педагогічні основи сімейного виховання. Проблеми виховання дошкільників в сім'ї. Особливості виховання дитини в різних типах сім'ї. Формування батьків як педагогів. Форми і методи роботи дошкільного навчального закладу з сім'єю.

Література


 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / АПН України. – К.: Ред. журналу “Дошкільне виховання”, 1999.– 62 с.

 2. Дошкільна педагогічна психологія / За ред. Д.Ф. Ніколенка. – К., 1987.

 3. Дошкільна педагогіка / За ред. В.І. Ядешко, Ф.А. Сохіна. – К.: Вища школа, 1981.– 365 с.

 4. Концепція дошкільного виховання в Україні. – К.: Освіта, 1993.

 5. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.– К.: “Академвидав”, 2004.– 456 с.

 6. Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка. Практикум: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів.– К.: Слово, 2004.– 352 с.

 7. Поніманська Т.І.Основи дошкільної педагогіки: Навч. посібник для студентів вузів, які навчаються за спец. ”Дошкільне виховання”/ Міжнарод. фонд “Відродження”. – К.: Абрис, 1998.– 447 с.

 8. Про дошкільну освіту: Закон України - К.: Ред. журналу "Дошкільне виховання". - 2001.Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень

Характеристика методики ФЕМУ як науки

Предмет і об'єкт методики ФЕМУ. Мета і завдання методики ФЕМУ у дошкільників. Методи дослідження ФЕМУ. Витоки розвитку методики ФЕМУ. Зв'язок методики ФЕМУ з іншими науками.

Теоретичні основи курсу методики ФЕМУ у дошкільників

Математичні поняття. Множина, характеристична властивість множини, співвідношення елементів множин, операції над множинами. Відносини, властивості відносин; відношення порядку. Число, натуральний ряд чисел. Історія розвитку числа і рахунку. Письмові нумерації. Системи рахунку. Величини. Алгоритм.Становлення методики «Розвиток елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку»

Історія розвитку методів навчання арифметиці в школі (монографічний і обчислювальний). Сучасні методи навчання математиці. Становлення методики «Розвиток елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку».

Є.І. Тіхєєва про навчання дітей дошкільного віку елементам математики.

Ф.Н. Блєхер про формування математичних уявлень у дітей дошкільного віку і розроблені їх програми. Вклад Г.М. Леушиної в теорію і методику формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку.

Психолого-педагогічні дослідження 50-90 років.

Організація навчання дітей дошкільного віку математиці

Реалізація основних дидактичних принципів навчання при формуванні математичних уявлень у дошкільників. Специфіка (особливості) організації і методики проведення занять по математиці в різних вікових групах дитячого саду. Ігри і ігрові вправи в навчанні дошкільників математиці. Методи навчання з погляду різних класифікацій.Ознайомлення дітей різного віку з множиною

Розвиток кількісних уявлень у дітей 3-го і 4-го років життя: особливості сприйняття, відтворення і порівняння кількості предметів дітьми раннього і дошкільного віку; сенсорна основа у формуванні уявлень про множини; завдання формування у дітей уявлень про кількість; знайомство з відносинами «багато» і «один»; формування уявлень про рівність і нерівність множин; поняття і засвоєння дітьми виразів: «стільки-скільки», «порівну», «більше-менше», «по одному», «жодного».

Знайомство дітей середнього дошкільного віку з групуванням, класифікацією предметів за двома-трьом ознаками, серіація предметів за однією ознакою.

Знайомство дітей старшого дошкільного віку з поняттями множина, елемент множини. Формування умінь об'єднувати предмети в множини за однією ознакою, виявляти елементи множини, дробити множини на підмножини, виконувати операції об'єднання, доповнення, пошуку різниці між множинами, визначення співвідношень між елементами різних множин на графічній основі.Формування у дітей знань про числа. Навчання рахунку

Особливості розвитку у дітей уявлень про числа, натуральний ряд чисел. Етапи розвитку рахункової діяльності.

Завдання навчання дітей рахунку в різних вікових групах. Створення чисел на основі порівняння множин. Навчання дітей кількісному і порядковому рахунку, відліку певної кількості.

Незалежність результатів рахунку від якісних ознак предметів і їх розташування в просторі. Рахунок за участю різних аналізаторів. Вивчення кількісного складу числа з одиниць. Засвоєння взаємообернених зв'язків і відносин між сусідніми числами.

Знайомство з цифрами.

Навчання дітей поділу цілого предмету на рівні частини.Формування у дітей уявлень про величину предметів, їх вимірювання

Поняття про величину. Основні властивості величин. Особливості сприйняття величини предметів в ранньому і дошкільному віці.

Завдання ознайомлення дітей з величиною предметів.

Навчання дітей способам обстеження і порівняння предметів по довжині, ширині, висоті, товщині, прийоми впорядкування предметів по величині.

Розвиток окоміру. Навчання способам зрівнювання предметів по протяжності. Розвиток здатності бачити в просторі вимірювання незалежно від положення предмету в просторі. Формування у дітей уявлень про вимірювання різних величин за допомогою умовної мірки.

Формування уявлень про форму предметів

Геометрична фігура як еталон сприйняття форми предмету. Особливості сприйняття дітьми форми предметів і геометричної фігури.

Дослідження дії і їх роль в пізнанні форми. Завдання ознайомлення з формою предметів.

Навчання умінню відрізняти і називати геометричні фігури. Угрупування геометричних фігур за різними ознаками. Порівняння геометричних фігур за кількістю кутів, сторін, формування узагальнених понять.

Вправа дітей різних вікових груп в аналізі предметів і їх частин. Використання дидактичних ігор-вправ в класифікації предметів формою.

Знайомство з трансфігурацією. Викладання фігур з паличок.Формування уявлень про простір

Поняття про простір і просторові орієнтування. Формування просторових орієнтувань у дітей. Плотська основа формування просторових орієнтувань. Роль слова в сприйнятті і орієнтації в просторі. Завдання по формуванню орієнтування в просторі.

Розрахунок основних напрямів від себе в статиці і при русі. Уміння орієнтуватися в навколишньому просторі «від себе», «від об'єкту», визначення положення предметів у відносинах один до одного. Засвоєння дітьми орієнтації в навколишньому просторі. Розвиток уміння орієнтуватися в двомірному просторі(на площині). Дидактичні ігри для розвитку орієнтування в просторі.

Формування уявлень про час

Час і його особливості. Сприйняття часу дітьми різного віку. Завдання навчання дітей орієнтуванню в часі. Навчання дітей відліку частин доби, умінню визначати їх послідовність. Засвоєння значення слів «вчора», «сьогодні», «завтра», розуміння їх годинної послідовності. Ознайомлення з календарем як системою мір часу: доба, тиждень, місяць. Розвиток відчуття часу у дітей старшого дошкільного віку. Знайомство з приладами для вимірювання часу.Зміст і методики роботи з математики з шестирічними дітьми

Сучасні вимоги до навчання дітей шестирічного віку. Психолого-педагогічна характеристика дітей шести років. Завдання навчання рахунку і обчислювальній діяльності. Арифметичні завдання. Особливості розуміння дітьми арифметичного завдання. Методичні прийоми, послідовність в роботі над завданнями. Знайомство із знаками «+» « - », «=» .

Завдання ознайомлення з величинами і способами їх вимірювання. Функціональна залежність між міркою і числом.

Знайомство з геометричними поняттями на основі теорії множин. Завдання і методика розвитку просторових уявлень.

Завдання і методика розвитку уявлень про час. Визначення часу по різному годиннику.

Планування роботи по розвитку математичних уявлень у дітей в ДНЗ

Значення планування роботи по математиці в дошкільній установі. Різні форми планування. Види планування. Вимоги до календарного, перспективного планам.

Наступність в роботі дитячого саду, школи і сім'ї щодо навчання дітей математиці

Вимоги сучасної школи до математичної підготовки дітей в дошкільному навчальному закладі. Наступність змісту програм з математики. Наступність в методах навчання. Форми організації наступності. Методика роботи в різновіковій групі ДНЗ з навчання математики.Форми організації навчального процесу. Особливості методики проведення ігор і занять.

Діагностика розвитку математичних уявлень у дітей

Особливості педагогічної діагностики. Види і етапи діагностики. Критерії і показники сформованості математичних знань, умінь і навиків. Використання різних методичних прийомів і засобів для діагностування рівня математичних уявлень. Форма обліку наявності рівня математичних уявлень у дитини.

Індивідуально-диференційований підхід до побудови навчання на основі діагностичних даних. Розум. Розвиток.

Використання різних форм ознайомлення з математикою поза заняттями

Ігри і ігрові вправи. Забави з математичним змістом. Змагання. Використання різних літературних творів з метою ознайомлення з математичними поняттями. Комп'ютерні ігри.Література

 1. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры детей дошкольного возраста. М., 1991.

 2. Васильева Т.Г. Дидактические игры и упражнения по ознакомлению детей 5-7 лет с формой и величиной предметов. М., 1993.

 3. Грибанова Г.И. и др. Математика дошкольникам. Киев, 1986.

 4. Давайте поиграем: Математические игры для детей 5-6 лет / под ред. А.А. Столяра. М., 1991.

 5. Леушина А.М. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. М., 1974.

 6. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. М., 1982.

 7. Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у дошкольников. М., 1980.ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Фізичне виховання як залучення до фізичної культури. Фізична культура в системі інших культур.

Поняття фізичної культури дошкільників. Суть і функції фізичної культури. Предмет і основні поняття теорії фізичного виховання. Система організації фізичного виховання в ДНЗ.

Зв'язок теорії і методики фізичного виховання з іншими науками. Методологічні, природно-научні, психолого-педагогічні основи фізичного виховання. Вчення І.М. Сєченова і І.П. Павлова про вищу нервову діяльність. Про єдність організму і навколишнього середовища. Методи дослідження в теорії фізичного виховання.

Розвиток теорії фізичного виховання дитини.

Зарубіжні системи фізичного виховання дитини. Стародавня Європа і Азія. Епоха Відродження. Фізичне виховання дітей в працях соціалістів-утопістів (Я.А.Коменський, Ж.Ж. Руссо, И. Песталоцці і ін.). Розвиток теорії фізичного виховання дитини в царській Росії. Погляди російських просвітителів XVII-XIX ст. на фізичне виховання дітей (Н.І. Новіков, К.Д. Ушинський, В.В. Горіневський і ін.). Засновник теорії фізичного виховання в Україні та ближньому зарубіжжі П.Ф. Лесгафт, Вільчковський Е.С. Система фізичного виховання дитини в радянський період. Учені, що внесли внесок до теорії і методики фізичного виховання дитини в радянський період: Е.А.Аркін, А.В. Кенеман, Н.А. Метлов, Е.Я. Степаненкова, Д.В. Хухлаєва, Т.И. Осокіна і ін.Умови формування здорового способу життя засобами фізичної культури.

Мета і завдання фізичного виховання. Засоби фізичного виховання. Фізичні вправи – основний засіб фізичного виховання. Зміст і форма фізичних вправ. Техніка фізичних вправ. Просторова, тимчасова, ритмічна характеристика.Дитина як об'єкт і суб'єкт педагогічної взаємодії в процесі фізичного виховання.

Поняття об'єкту і суб'єкта виховання. Єдність навчання, виховання і розвитку дитини в процесі фізичного виховання. Вікові особливості розвитку дитини-дошкільника. Розвиток довільних рухів дитини від народження до семи років. Характеристика програм по фізичному вихованню.Форми організації фізичного виховання

Фізкультурні заняття дошкільників. Значення. Схема побудови. Методика проведення. Способи організації дітей. Психологічне і фізичне навантаження, прийоми її регулювання.

Ранкова гімнастика в дитячому саду. Фізкультхвилинка. Загартовуючі заходи у поєднанні з фізичними вправами. Рухливі ігри і фізичні вправи на прогулянці. Організація екскурсій і туристських походів. Індивідуальна робота з дитиною. Організація самостійної рухової діяльності дитини. Активний відпочинок дошкільників: фізкультурні свята, дозвілля, дні здоров'я.

Основи навчання дитини руховим діям.

Принципи фізичного виховання. Методи і прийоми навчання дитини рухам. Руховий навичок, закономірності його формування. Багаторівнева система управління рухами. Взаємозв'язок розвитку психофізичних якостей і формування рухового навику. Етапи навчання руховим навикам. Методика виховання психофізичних якостей.Гімнастика для дітей дошкільного віку.

Гімнастика як засіб і метод фізичного виховання дитини. Види гімнастики і їх характеристика. Основна гімнастика. Основні рухи. Вправи із кидання, метання. Вправи із лазіння. Вправи із ходьби. Вправи в бігу. Вправи із стрибків. Вправи в рівновазі. Загально-розвиваючі вправи. Стройові вправи.Рухлива гра – основний засіб і метод виховання фізичної культури дитини

Рухлива гра, її визначення і специфіка. Теорія рухомих ігор. Класифікація ігор. Методика проведення рухливих ігор. Українські народні рухливі ігри. Виховання виразності рухів. Розвиток творчості в рухливих іграх. Спортивні ігри для дошкільників.Спортивні вправи для дітей дошкільного віку.

Характеристика спортивних вправ. Навчання ходьбі на лижах. Навчання плаванню. Навчання катанню на ковзанах. Катання на санках. Катання на велосипеді. Катання на роликах, самокаті, велосипеді. Катання на гойдалках, каруселях.Планування і організація роботи з фізичного виховання дошкільників.

Система планування. Перспективний план зміцнення здоров'я, фізичного і рухового розвитку дітей. План-система фізкультурно-оздоровчих заходів в групі. Загальний річний план дошкільної установи. Календарний план роботи вихователя. Планування форм організації фізичного виховання в ДНЗ.

Організація роботи з фізичного виховання в дошкільних установах.

Посадові обов'язки фахівців дошкільної установи (завідувач ДНЗ, старший вихователь, фахівець з фізичної культури, вихователь, помічник вихователя, музичний керівник).Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дошкільників.

Лікарський контроль. Медико-педагогічні спостереження в процесі фізичного виховання дошкільників; контроль за санітарно-гігієнічними умовами і одягом дітей; санітарно-просвітницька робота. Фізичне виховання дитини в сім'ї. Устаткування і інвентар для занять фізичними вправами.Робота методиста і інспектора ВОНО з фізичної культури.

Завдання і зміст роботи методиста РВО з фізичного виховання. Форми роботи методиста з вихователями. Інспекція дошкільних установ з розділу «Фізичне виховання».Посадові обов'язки методиста з фізичної культури дитини.

Основні якості фахівця з фізичної культури. Оформлення методичного кабінету. Форми роботи методиста з фізичної культури дитини з педагогічними кадрами.Викладання курсу «Методика фізичного виховання і розвитку дитини» в педагогічному коледжі.

Завдання курсу. Складання робочого плану. Характеристика про грами. Методика проведення занять. Прийоми активізації уваги учнів. Типи уроків. Використання наочної допомоги. Керівництво самостійною роботою учнів, облік успішності. Педагогічна практика в дошкільних установах. Керівництво курсовими роботами.Література

 1. Вильчковский Э. С. Физическое воспитание дошкольников в семье. - К.: Рад. шк., 1987. - 128 с.

 2. Доман Г. Как сделать ребенка физически совершенным: Пер. с англ. - М.: АСТ, Аквариум, 2000. - 333 с.

 3. Физическое воспитание детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада / Сост. Ю. Ф. Луури. - М.: Образование, 1991. - 61 с.

 4. Хухлаева Г. В. Заняття по физической культуре с детьми 2 - 4 годов в малокомплектном детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада. - М.: Образование, 1992. - 192 с.: ил.

 5. .Концепция физического воспитания детей и подростков // Физическая культура: Научно-методический журнал. - 1996. - № 1.

Теорія та методика розвитку рідної мови

Теорія і методика розвитку мови як наука.

Предмет, об’єкт, зміст, завдання теорії і методики розвитку мови як наукової дисципліни. Міждисциплінарні зв’язки у викладанні теорії і методики розвитку мови: філософський, психологічний, лінгвістичний, педагогічний цикли дисциплін. Методологічні засади теорії і методики розвитку мови. Мова як суспільне явище, суспільний характер походження мови, мова як засіб спілкування, взаємозв’язок мови й мислення, слово й поняття, мова та історія, роль чуттєвого досвіду в розвитку мовлення, практика - критерій істини.Природничі засади теорії і методики розвитку мови.

Вчення І.Павлова про дві сигнальні системи; О.Іванова-Смоленського, М.Красногорського, М.Кольцової про становлення другої сигнальної системи в дітей. Будова центральної й периферійної частини мовного апарату.Психологічні засади теорії і методики розвитку мови.

Сутність понять: мова, мовлення, мовленнєва діяльність, навчально-мовленнєва діяльність. Мовленнєва діяльність, її характеристика (Л.Виготський, С.Рубінштейн, І.Зімняя, О.Лєонтьев). Навчально-мовленнєва діяльність, її специфіка на етапі дошкільного дитинства. Зарубіжні психологи (Ж.Піаже, В.Штерн, К.Бюллер, Ш. Бюллер й ін.) та їхні праці в галузі становлення і розвитку мовлення дітей, Теорія егоцентричного мовлення Л.Виготського, Ж.Піаже. Усвідомлення дітьми дошкільного віку звукового та словникового складу мовлення. Психологічна природа мовлення. Психологічні аспекти мовлення у працях українських учених (Б.Баєв, І.Синиця, В.Семиченко та ін.). Психолінгвістика про розвиток мовлення дітей (О.Лєонтьев, І.Зімняя, О.Шахнарович та ін.).Лінгводидактичні засади теорії і методики розвитку мови: знаки мови, функції мови і мовлення (комунікативна, номінативна, експресивна, гносеологічна, сигніфікативна та ін.).

Закономірності розвитку мовлення дітей (Л.Федоренко): управління мускулами мовного апарату, засвоєння лексичних і граматичних знань, виразності мовлення, чуття мови, координація в розвитку усного і писемного мовлення.

Принципи засвоєння і навчання дітей рідної мови.

Врахування загально дидактичних принципів навчання: принцип виховуючого навчання, єдності навчання з життям, теорії з практикою, усвідомленість, послідовність, систематичність, науковість, наочність, творча активність, доступність, міцність засвоєння знань, урахування індивідуальних особливостей дітей. Методичні принципи навчання. Загальні принципи: принцип уваги до матерії мови, розуміння мовних значень, оцінки виразності мовлення, розвитку чуття мови, випереджуючого розвитку усного мовлення, поступового прискорення темпів збагачення мовлення. Часткові методичні принципи: комунікативна спрямованість навчання, навчання мовлення як діяльність, активна мовленнєва практика, організація спостережень над мовним матеріалом, комплексний підхід до розвитку всіх аспектів мови, мотивація мовної діяльності, вплив художньої літератури на мовний розвиток дітей (А.Богуш, В.Скалкін). Спеціальні методичні принципи у словниковій роботі, граматичній правильності, звуковій культурі, зв’язному мовленні.Значення мови в розвитку дітей раннього віку.

Необхідність цілеспрямованого керівництва розвитком мовлення дітей з боку дорослих.Перший рік життя.

Становлення мови дітей першого року життя. Зміст, завдання та шляхи розвитку мовлення дітей першого року життя.Методика проведення ігор-занять із розвитку мовлення. Прийоми організації індивідуальних і групових ігор-занять. Використання картинки й художньої літератури в роботі з дітьми першого року життя.

Другий рік життя.

Особливості розвитку мовлення дітей другого року життя. Базисна характеристика розвитку мовлення дітей.Методика проведення занять з дітьми другого року життя, їх види й характеристика.

Структура заняття. Використання на заняттях різноманітних прийомів навчання: показ з називанням, показ предметів у дії, зразок мовлення вихователя, повторення слів і речень, запитання, відшукування й впізнавання предметів, емоційно-ігрові прийоми. Використання картинок, показ інсценівок, читання й розповідання дітям (оповідання, казки, потішки, вірші).Керівництво розвитком мовлення дітей другого року життя у процесі спілкування вихователя з дітьми в повсякденному житті. Організація спілкування з дітьми старшого дошкільного віку.

Третій рік життя.

Особливості розвитку мовлення дітей третього року життя. Спілкування як важлива умова розвитку активного мовлення дітей. Базисна характеристика розвитку мовлення дітей.Загальне поняття про граматичну будову мови.

Значення засвоєння граматичної будови мови для мовленнєвого розвитку дітей та підготовки їх до школи.Становлення граматичної будови мови у дітей.

Пасивне та активне засвоєння граматики (Д.Ніколенко). О.Гвоздев про періоди становлення граматичної будови мови. Особливості засвоєння дітьми речень. Оволодіння флексіями, узгодженнями й керуванням (О.Гвоздев, М.Феофанов, В.Ядешко). Закономірності засвоєння граматичних значень дітьми дошкільного віку. Типові помилки в мовленні дітей та їх причини. Дослідження формування граматичної правильності мовлення в дітей (Ф.Сохін та ін.).Дитяче словотворення, його характеристика, види, типи, причини цього явища. Книга К.Чуковського «Від 2 до 5».

Словесна творчість, її характеристика.Завдання й зміст формування граматичної правильності мовлення в дітей.

Умови, необхідні для засвоєння дітьми норм граматики (А.Богуш). Шляхи й методи формування граматичної правильності мовлення. Дидактичні ігри, вправи, мовленнєві ситуації, казки, їх місце у формуванні граматичної будови мови. Методика проведення спеціальних занять з формування граматичної правильності мовлення.Поняття навчання грамоти.

Теоретичні засади навчання грамоти (лінгвістичні, психолого-педагогічні).Короткий історичний огляд методів навчання грамоти у вітчизняній та зарубіжній педагогіці (К.Ушинський, М.Монтессорі, Макіндер, Жакото).

Сучасні варіанти методик навчання грамоти дітей дошкільного віку.

Характеристика «Абеток» для дошкільників.Підготовка дітей до навчання грамоти в дошкільному закладі освіти: формування звукового аналізу слів; ознайомлення зі звуком, складом, словом, реченням, наголосом.

Підготовка руки дитини до письма.

Формування графічних навичок письма, їх відмінність від навичок малювання. Завдання й зміст підготовки руки дитини до письма. Гігієнічні й педагогічні вимоги до організації занять. Ознайомлення дітей із зошитом. Специфіка занять з підготовки руки дитини до письма й методика їх проведення у випускній групі дошкільного закладу. Вправи в зошиті (А.Богуш).Види й характеристика наочних, дидактичних посібників, методика їх використання в процесі навчання грамоти.

Наступність і перспективність з навчання дітей рідної мови в дошкільних закладах освіти та першому класі школи. Форми і методи забезпечення наступності і перспективності з навчання дітей та-учнів рідної мови.Література з навчальної дисципліни

 1. Білан О.І. Організація роботи і планування з навчання дошкільників розповідання засобами ілюстрації. - Львів, 2003.

 2. Богуш А.М. Заняття з розвитку мови в дитячому садку. -

 3. Богуш А. М. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. Практикум. - К., 1995.

 4. Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років.-К, 2004.

 5. Богуш А.М. Речевая подготовка детей к школе. - К., 2004.

 6. Богуш А.М; Теорія і методика розвитку мови дітей раннього віку. -К., 2004.

 7. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і практика. - Запоріжжя, 2000.

 8. Гавриш Н. Розвиток зв'язного мовлення дошкільнят. -К., 2006.


Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю

Предмет і завдання курсу. Образотворче мистецтво - складова культури і суспільства

Роль образотворчого мистецтва й образотворчої діяльності у формуванні духовного світу дитини.

Образотворче мистецтво як специфічне творче відтворення дійсності в її естетичній своєрідності. Культура як історично визнаний ступінь розвитку суспільства людини. Образотворче мистецтво – складова культури суспільства і людини. Твір мистецтва - основна ланка художньої культури.

Становлення методики керівництва образотворчою діяльністю дітей. Види образотворчої діяльності у дошкільному виховному закладі, їх роль у навчанні, вихованні та розвитку дітей.

Основні напрями у вивченні продуктів образотворчої діяльності дітей вітчизняними і зарубіжними дослідниками. Малювання – види малювання: предметне, сюжетне й декоративне.

Ліплення та його види: предметне, сюжетне, декоративне, кругле, рельєфне. Аплікація та її види: предметна, сюжетна, декоративна, силуетна. Образотворча діяльність як умова сенсорного, розумового, морального й естетичного навчання, виховання і розвитку.

Психологічні основи образотворчої діяльності. Творчий процес. Особливості дитячої творчості.

Природа дитячої образотворчої діяльності та закономірності її розвитку. Характеристика загальних та спеціальних здібностей до образотворчої діяльності. Творчий процес. Особливості дитячої творчості. Визначення змісту понять: „здібності”, „творчість”, „творчі здібності”, „творча обдарованість”. Етапи розвитку образотворчих здібностей. Особливості творчої образотворчої діяльності дітей дошкільного віку Зумовленість розвитку здібностей і творчості навчальною діяльністю.Методи керівництва образотворчою діяльністю дітей. Форми організації образотворчої діяльності дітей.

Визначення понять методів і прийомів навчання в сучасній дошкільній педагогіці. Їх класифікація. Методи і прийоми (наочні, словесні, практичні). Методи активізації пізнавальної діяльності дітей. Типи занять та їх організація. Образотворча діяльність поза заняттям. Заняття як основна форма організації навчання дітей образотворчої діяльності. Організація конкурсів і оформлення виставок дитячих робіт.Завдання, зміст і методики навчання малювання і ліплення в різних вікових групах.

Психологічні передумови, що надають змогу прилучати молодших дошкільників до образотворчої діяльності. Аналіз програмових завдань. Малювання окремих предметів; сюжетне та декоративне малювання. Методика навчання малюванню у вікових групах дитячого садка. Матеріали і обладнання для ліплення; види ліплення. Методика навчання ліпленню у вікових групах дитячого садка.Завдання, зміст і методики навчання аплікації та конструюванню в різних вікових групах

Анатомо-фізіологічні й психологічні передумови, що зумовлюють готовність дітей до початкового етапу навчання аплікації. Характеристика програмових завдань. Види аплікації в дитячому садку та особливості конструктивної діяльності дітей дошкільного віку. Обладнання та матеріали для виконання аплікації та конструювання. Завдання та програмовий матеріал з аплікації та конструювання в дошкільному виховному закладі. Методика навчання аплікації та конструюванню у вікових групах дитячого садка.Завдання, зміст і методики навчання дітей старшого дошкільного віку естетичному сприйняттю творів образотворчого мистецтва

Психологічні передумови, що зумовлюють готовність дітей до естетичного сприйняття творів образотворчого мистецтва. Характеристика та аналіз програмових завдань. Сприймання навколишнього як основа образотворчої діяльності дітей. Значення розвитку сприйняття для образотворчої діяльності дітей. Сенсорна основа розвитку сприйняття. Характеристика програмових завдань у старшій та підготовчій групах. Організація занять і методика їх проведення.Зміст роботи завідуючої дошкільним закладом, інспектора й методиста з організації та керівництва образотворчою діяльністю дітей.

Завдання, зміст і форми методичної роботи в дошкільному закладі. Роль методичних кабінетів дошкільного закладу, району, області у підвищенні професійної й загальної культури вихователів. Робота методичних об’єднань.Література з навальної дисципліни

 1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском саду.- М., 1967.

 2. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников.- М., 1998.

 3. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию\ под ред. Комаровой Т.С..-М., Просвещение., 1991.- С.195.

 4. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду-М., 1985.-С.3-7.

 5. Саккулина Н.П. Изобразительная деятельность в детском саду-М.,2005.

 6. Янушко О.А.Аплікація з дітьми раннього віку.-Ранок, 2007.


Теорія та методика ознайомлення дітей з українознавством

Теоретичні засади методики українознавства. Витоки народної педагогіки.

Поняття народної педагогіки. Етнопедагогіка. Народна дидактика. Витоки народної педагогіки. Проблеми народної педагогіки в прогресивній спадщині минулого. Предмет та завдання курсу. Форми і методи українознавчої роботи в ДНЗ.Завдання та зміст ознайомлення дітей з початками українознавства.

Завдання ознайомлення дітей з витоками народознавства. Зміст ознайомлення дітей з українським народознавством. Програмовий зміст українознавчих розділів варіативних програм (розділів) дитячих садків.Принципи методики ознайомлення дітей з українознавством.

Принцип народності, взаємозв’язку і взаємозумовленості народознавчої науки з життям, історизму, краєзнавчий, регіонального підходу, емоційності, організації пізнавальної діяльності, природодоцільності. Аналіз принципів.Історія розвитку етнопедагогіки.

Народознавчі ідеї 19-го ст. Етнопедагогіка 20-го ст. Ідеї народного виховання у творчості українських письменників.Малі жанри українського фольклору в роботі з дітьми дошкільного віку.

Жанрова характеристика українського фольклору. Колисанки, забавлянки, прислів’я, приказки, скоромовки та ін. у роботі з дітьми різних вікових груп.Українська народна казка у дошкільному закладі.

Жанрові особливості українських народних казок. Види українських народних казок. Методика роботи з українською казкою в дошкільному закладі.Українська календарна обрядовість.

Українська народна календарно-обрядова пісня. Види обрядових пісень, їх характеристика.Календарна обрядовість українського народу. Свята літнього та осіннього (зимового та весняного) циклів.

Літні свята і розваги у структурі традиційно-побутової культури українського народу.Символи України. Обереги. Священні знаки.

Ознайомлення дітей з державними символами України. Українські національні обереги.Народна музична культура.

Музична етнографія. Розвиток народного українського мелосу. Кобзарська пісня. Народні музичні інструмент.Українські національні народні ігри. Їх характеристика.

Характеристика народних ігор. Мовленнєві етно-ігри. Дидактичні ігри. Рухливі хороводні ігри. Ігри історичної та соціальної спрямованості. Методика використання народних ігор у роботі з дітьми дошкільного віку.Українські народні ігри як засіб виховання підростаючого покоління.

Вплив народних ігор на моральний та естетичний розвиток дитини. Вплив народної гри на фізичний розвиток дошкільника. Вплив народних ігор на всебічний розвиток дошкільників.Українська національна іграшка.

Народна іграшка як предмет дослідження. Історія виникнення народної іграшки. Косівські і Кутські іграшки. Яворівська іграшка. Хомутецька та Опішнянська іграшка. Черкаська іграшка. Ужгородська та Харківська народна іграшка. Методика ознайомлення дітей різних вікових груп із народними іграшками.Значення української народної іграшки у всебічному розвитку дитини дошкільного віку.

Виховна і освітня цінність народної іграшки. Марко Грушевський – перший збирач і дослідник української народної іграшки.Виховання обдарованої дитини на традиціях народної педагогіки

Проблематика виховання дитини. Буття та світогляд українців. Обряди – супутник людського буття.Сімейні відносини та родинна обрядовість в Україні.

Шлюб і сім’я. Весільна обрядовість. Родильна обрядовість. Хрещення. Похоронні та поминальні обряди.Методика ознайомлення дітей з сімейними стосунками в Україні

Ознайомлення дітей з сімейними стосунками. Ознайомлення дітей з родиною, родоводом. Ознайомлення дітей з родиною, родоводом.Методика ознайомлення дітей з сімейними традиціями в Україні.

Сімейні традиції, обряди, свята, ознайомлення з ними дітей. Сімейні традиції, обряди, свята, ознайомлення з ними дітей.Житло, домашнє господарство та побут в Україні.

Українська хата та її інтер’єр. Подвір’я та господарський реманент. Їжа та харчування українців. Одяг, ткацтво, вишивка. Національний одяг, національний посуд, хатній інтер’єр, подвір’я.Ознайомлення дітей з рідним краєм.

Краєзнавство та батьківщинознавство. Краєзнавство та батьківщинознавство у роботі з дітьми. Методика ознайомлення дітей молодшого та середнього дошкільного віку з рідним краєм.Методика ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з рідним краєм.

Ознайомлення дітей старшої групи з рідним краєм. Методика ознайомлення дітей з рідним краєм на сьомому році життя.Рослини і тварини в побуті та звичаях українців.

Дерево Життя як священний символ українців. Дерева і кущі у світогляді та звичаєвості українців. Використання квітів і трав у звичаях та обрядах українців. Тварини та птахи в звичаях та обрядах українського народу.Матеріальна культура українського народу.

Матеріальна культура українців. Хліборобство: рільництво, городництво, садівництво. Тваринництво, мисливство, бортництво.Мистецтво в Україні.

Українське народне мистецтво. Архітектура. Писанкарство. Килимарство. Різьба. Кераміка. Народне будівництво. Народна музика. Література. Театр.Ремесла та художні промисли в Україні.

Ремесла і промисли в Україні. Види народних ремесел та художніх промислів. Українська вишивка. Дерев’яні, металеві шкіряні, керамічні та плетені вироби народних умільців.Народна метеорологія дітям.

Людина – народний метеоролог. Ворожіння – «народний прогностик». Тварини, птахи та комахи – народні прогностики погоди. Народна метеорологія – своєрідна життєва школа природи.Астрономічні знання українців.

Літочислення. Тиждень – найдавніша календарна одиниця. Місячний календар. Сонячний календар. Зоряне значення праукраїнського календаря. Язичницька концепція часу. Коло Сварожет.Елементи народної математики в дитячому дошкільному закладі.

Народна математика – вклад у скарбницю українського народу. Найгрунтовніші дослідження з історії математики. Різноманіття назв одиниць вимірювання. Методика ознайомлення дітей молодшого та середнього, старшого дошкільного віку з елементами народної математики.Етнопедагогіка та дитячий фольклор.

Етнопедагогіка – національна система виховання дітей. Дитячий фольклор як складова частина етнопедагогіки.Виховний ідеал нової доби.

Виховний ідеал нової доби. Г.Ващенко і його «Виховний ідеал». Складники національної системи виховання.Література з навчальної дисципліни:

 1. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі. – К., Вища школа. – 1994.

 2. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі. – К., Вища школа. – 2002.

 3. Використання усної народної творчості в дошкільних закладах. Методичні рекомендації. – Івано-Франківськ, 1990.

 4. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу: У 2 т. – К., 1991.

 5. Воропай Олекса. Звичаї українського народу. – К.: Вид-во «Школа», 2006.

 6. Данилюк А.Г. Українська хата. – К., Наук. Думка, 1991

 7. Дитина // Програма для дитячого садка. – К., 1993.

 8. Дмитренко М., Іванникова Л., Лозко Г. та ін. Українські символи. – К., 1994.

 9. Ковальчук О.В. Українське народознавство. – К., 1994.

 10. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990.

 11. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Губко О.Т. Українська козацька педагогіка і духовність. – Умань, 1995.


Методика ознайомлення з соціальною дійсністю

Історичний нарис становлення методики ознайомлення дітей із соціальною дійсністю.

Вступ у методику ознайомлення дітей із соціальною дійсністю. Історія виникнення і розвитку проблеми залучення дітей до соціалізації особистості. Мікро - , мезо - , макрофактори.Умови пізнання дітьми соціальної дійсності.

Роль знань в соціалізації особистості. Діяльність як умова пізнання дітьми соціальної дійсності. Інформативна, емоційна, регуляторна функції.Засоби та методи ознайомлення дітей із соціальною дійсністю

Засоби ознайомлення дітей із соціальною дійсністю.Роль дорослого в процесі залучення дітей до соціальної дійсності.

Роль дорослого в процесі залучення дітей до соціальної дійсності. Ведучі методи.Пізнання самого себе як шлях соціалізації особистості.

Пізнання самого себе як шлях соціалізації особистості. Експеримент. Дослідження. Вправляння.Роль предметного світу в процесі соціалізації особистості.

Предметний світ і його роль у процесі соціалізації особистості. Функції предметів.Вплив спілкування на соціалізацію дитини.

Дитяче спілкування і його вплив на соціалізацію дитини. Школа формування соціальних почуттів.Розвиток у дошкільників планетарної свідомості.

Розвиток у дошкільників планетарної свідомості. Виховання любові до батьківщини і народної культури. Ознайомлення з декларацією прав дитини і програмою  Я - людина.Література з навчальної дисципліни

 1. Богуш А., Гавриш Н., Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі. Підручник для ВНЗ. -К.: Видавничий дім «Слово»,2008р.-408с.

 2. Голицина Н.С. Ознайомлення дошкільнят із соціальною дійсністю. – Харків: Вид-во «Ранок», 2007.

 3. Как помочь ребенку войти в современный мир? / Под ред. Т.В. Антоновой. – М., 1995.

 4. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. – М., 1998.

 5. Козлова С.А.  Я – Человек  : Программа приобщения ребенка к социальному миру. – М., 1996.

«Методика ознайомлення дітей з природою»

Предмет і завдання методики ознайомлення дітей з природою в дитячому садку

Предмет методики ознайомлення дітей з природою як педагогічної науки. Методологічні основи методики ознайомлення дітей з природою. Зв'язок методики ознайомлення з природою із біологічними і психолого-педагогічними науками. Методи дослідження.Становлення методики ознайомлення дітей з природою в дитячому садку

Роль зарубіжних педагогів в становленні методики ознайомлення дітей з природою. Російська педагогіка про використання природи у вихованні дітей. Формування особистості дитини засобами природи в теорії та практиці діячів освіти України.Завдання ознайомлення дітей з природою в ДНЗ

Завдання розумового виховання дітей у процесі ознайомлення з при­родою. Моральне і естетичне виховання дітей дошкільного віку засобами природи Природа як засіб фізичного виховання і розвитку дитини.Зміст ознайомлення дітей з природою в ДНЗ

Принципи визначення змісту ознайомлення дітей з природою. Загальна характеристика змістової лінії базового компоненту дошкіль­ної освіти (розділ "Рідна природа"): "Природа планети Земля"), "Природи Космосу" (світосприймання довкілля, екологічно доцільна поведінка.Куточок природи ДНЗ

Навчально-виховне значення куточка природи в дитячому садку. Розміщення і обладнання. Кімнатні рослини та тварини в кутку природи. Кімната природи та куточки охорони природи за межами дошкільного закладу.Земельна ділянка ДНЗ

Значення ділянки у здійсненні основних завдань ознайомлення дітей з природою. Планування ділянки, вимоги до озеленення. Дерева та кущі, газони, квітники, город на ділянці. Плодовий сад на ділянці та догляд за ним. Приваблювання птахів на ділянку.Наочні методи ознайомлення дітей з природою

Класифікація методів ознайомлення дітей з природою. Спостереження як основний метод пізнання дітьми природи. Ілюстративний матеріал, його види та вимоги до використання. Демонстрування технічних засобів навчання: екранні засоби; екранно-звукові, звукові. Моделювання як метод ознайомлення дітей з природою.Практичні методи ознайомлення дітей з природою

Загальна характеристика практичні методів ознайомлення дітей з природою. Навчально-виховне значення праці в природі, педагогічні та гігієнічні вимоги до неї, її види та форми; нескладні досліди та їх значення у формуванні знань про неживу природу, їх структура. Використання ігор під час ознайомлення дітей з природою і методика їх проведення.Словесні методи ознайомлення дітей з природою

Словесні методи як спосіб взаємодії чуттєвого і раціонального в процесі пізнання природи. Розповідь вихователя та вимоги до її використання. Використання дитячої художньої літератури в ознайомленні дітей з природою. Бесіда як метод організації пізнання дітьми природи, її види та вимоги до проведення..Форми організації ознайомлення дітей з природою

Заняття як важлива форма роботи з ознайомлення дітей з природою, його типи. Навчально-виховне значення екскурсії, їх відмінність від прогулянок, тематика та структура, методика проведення. Цільові прогулянки, умови їх проведення. Повсякденні прогулянки, їх значення і умови проведення.Засоби фіксації знань про природу

Необхідність фіксації знань дітей про природу. Ведення календарів природи і погоди. Складання гербаріїв, колекцій, букетів. Повсякденні спостереження, праця і пошукова діяльність дітей в куточку природи в різні пори року. Проведення свят і розваг на природничому матеріалі.Планування і обпік роботи з ознайомлення дітей з природою

Поняття планування та принципи. Вимоги до планування роботи з ознайомлення дітей з природою, її зміст. Форми ведення плану та обліку педагогічного процесу: перспективний, календарний план, розгорнутий. Значення обліку роботи в забезпеченні результативності навчально-виховного процесу.Ознайомлення з природою дітей молодшої групи

Ознайомлення дітей раннього та молодшого дошкільного віку з домашніми тваринами. Зміст, методи та форми організація спостережень, роботи в кіточку природи, проведення занять і цільових прогулянок в різні пори року. Методика організації занять та цільових прогулянок у молодшій групіОзнайомлення з природою дітей середньої групи

Аналіз програмового змісту, форм та метолів керівництва природо-пізнавальною діяльністю дітей середнього дошкільного віку. Ознайомлення дітей з домашніми тваринами: проведення спостережень, екскурсій, догляд за тваринами. Методика організації ознайомлення дітей з природою у різні пори року.Ознайомлення з природою дітей старшої групи

Аналіз програмового змісту, форм та метолів керівництва природо-пізнавальною діяльністю дітей старшого дошкільного віку. Ознайомлення дітей з домашніми та дикими тваринами та догляд за ними. Ознайомлення дітей з домашніми тваринами: проведення спостережень, екскурсій, догляд за тваринами. Методика організації ознайомлення дітей з природою у різні пори року. Системність та поетапність організації пошукової діяльності дітей у процесі ознайомлення з природою.Організація та зміст роботи з ознайомлення дітей з природою в ДНЗ і управлінні освіти

Зумовленість результативності роботи з ознайомлення з природою дітей в ДНЗ організацією керівництва методичною роботою в освітньому закладі методистом і завідуючою. Створення матеріальної бази в ДНЗ як умови ознайомлення дітей з природою. Робота з батьками: завдання, планування, зміст. Організація методичного керівництва педагогічною діяльністю вихователів. Інспектування роботи ДНЗ з ознайомлення дітей з природоюРобота ДНЗ з батьками, спрямована на вирішення завдань ознайомлення дітей з природою

Залучення батьків до створення розвиваючого природного середовища. Форми роботи з батьками. Залучення батьків до проведення свят, розваг, вікторин, випуску екологічної газети тощо.Наступність в ознайомленні з природою дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

Наступність в ознайомленні з природою старших дошкільників і молодших школярів як актуальна проблема. Педагогічні умови реалізації наступності в ознайомленні дітей з природою в ДНЗ і школі. Реалізація наступності в роботі ДНЗ і школи в умовах діяльності НВК «школа-сад».Література з навчальної дисципліни

 1. Базовий компонент дошкільної освіти.-К., 1999.

 2. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку / За ред. З.П. Плохій. - К., 1999. .

 3. Веретенникова С.О. Ознайомлення дошкільників з природою.- К., 1988.
 1. Бібик Н.М., Коваль Н.С. Світ навколо тебе.- К.: Рад.школа'; 1990.

 2. Білан О. Екологічне виховання дітей дошкільного віку.- Львів, 1996.

 3. Коменський Я.А. Материнська школа / Історія дошкільної педагогіки /За ред. З.Н.Борисової.-К., 1990.

 4. Лисенко Н.В. Екологічне виховання дошкільників.- К., 1993.

 5. Лучич М.В. Дітям о природе.- М., 1973.

 6. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду.- М., 1989.

 7. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку "Малятко" / За ред. З.І. Плохій.- К.,1993.

 8. Мечник Л.А. Дітям про тварин. - Тернопіль, 1996.

 9. Мечник Л.А. Природа України.- Тернопіль, 1996.

 10. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою.- К.: Вища школа, 1993.


Завідувач кафедри педагогіки

та психології дошкільної освіти доц. Олійник М.І.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка