Програма вступного екзамену з біології для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальністюСкачати 336.06 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір336.06 Kb.Програма вступного екзамену з біології для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальністю 7.04010201 Біологія* на основі базової вищої освіти (диплом бакалавра) / Укладачі: к. б. н., в.о. доц. Горна О.І., Кошелєв О.І., д.б.н., професор; Мальцева І.А., д.б.н., професор; Хоматов В.Х., к.б.н., доцент; Пюрко О.Є., к.б.н., доцент; Логвіна-Бик Т.А., к.п.н., доцент; Дюжикова Т.М., старший викладач. – Мелітополь, 2014. – 29 с.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Однією із передумов входження України до єдиної Європейської зони вищої освіти є реалізація системою вищої освіти України ідей Болонського процесу.

На виконання першочергових завдань, що випливають з вищезазначеного, вступний екзамен з біології проводяться у відповідності із освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Вступний екзамен з біології передбачає перевірку загальнотеоретичної підготовки на основі базової вищої освіти (диплом бакалавра) випускників вищих педагогічних навчальних закладів основних біологічних дисциплін, передбачених програмами педагогічних університетів України. Відповідно до цього, укладачі визначили за доцільне включити до програми вступного екзамену з біології найважливіші загальнотеоретичні питання з усіх біологічних дисциплін, передбачених стандартом і навчальними планами зі спеціальності «біологія» у поєднанні з іншими спеціальностями, які формують фундамент біологічних знань. При цьому враховано специфіку кожної дисципліни, міжпредметні зв’язки та регіональні особливості флори и фауни України, а також зміст інтегрованої шкільної програми з біології, і відповідати вимогам Болонського процесу. Екзаменаційна картка містить 100 тестових завдань.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Тестові завдання відображають матеріал всіх розділів програми з дисциплін біологічного циклу. За допомогою цих завдань перевіряють майже всі види діяльності, закладені в програмних вимогах з біологічних дисциплін. До кожного із завдань з вибором однієї правильної відповіді пропонується 4 варіанта відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну відповідь у бланку відповідей. Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо:

а) позначено неправильну відповідь;

б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них позначено й правильну відповідь;

в) правильну відповідь не позначено взагалі.

Вірна відповідь на тестове запитання оцінюється в один бал. Загальна кількість тестових завдань – 100. Рівень знань соцінюється на підставі 100-бальної системи.Шкала оцінювання

За шкалою Університету

(в балах)За державною (національною) шкалою

За шкалою ECTS

90–100

відмінно

А

85-89

добре

В

74–84

С

65–73

задовільно

D

60-64

Е

35–59

незадовільно

FX (незадовільно з можливістю перескладання через рік)

1–34

F (незадовільно з можливістю перескладання через рік)


БОТАНІКА (АНАТОМІЯ, МОРФОЛОГІЯ)
Змістовий модуль. Ботаніка як наука.

Тема. Історія розвитку ботаніки. Основні етапи становлення і розвитку ботанічної науки. Розділи ботаніки.

Тема. Будова і функції органоїдів рослинної клітини. Поняття про клітинні компартменти. Мембрана організація цитоплазми. Будова, функції та основні властивості біологічних цитоплазматичних мембран.

Клітинний транспорт речовин. Роль мембранних білків у транспортних процесах. Фагоцитоз та піноцитоз, їх біологічна роль.

Основні етапи енергетичного обміну в клітині. Ультраструктурна організація та функції мітохондрій. Основні типи клітинного дихання.

Клітинний рух. Форми, органели руху.


Змістовий модуль. Клітина рослинних організмів.

Тема. Клітина – структурно-функціональна одиниця живих організмів. Основні положення клітинної теорії. Клітина як елементарна одиниця живих організмів. Прокаріоти та еукаріоти. Порівняння будови клітин тваринних і рослинних організмів.
Змістовий модуль. Тканини рослинних організмів.

Тема. Принципи класифікації тканин. Генез, морфологічні особливості, фізіологічні властивості. Класифікація тканин.
Змістовий модуль. Загальна характеристика органів рослин.

Тема. Характеристика вегетативних органів рослин. Листок як вегетативний орган рослини. Морфологія та анатомія листків різних екологічних груп рослин.

Тема. Корінь і коренева система. Корінь як основний орган поглинання води та мінеральних речовин. Морфологія та анатомія кореня в зв'язку з його функціями. Метаморфози кореня, їх біологічна роль.

Тема. Пагін і система пагонів. Пагін як вегетативний орган рослини, зовнішня та внутрішня будова. Метаморфози пагона, їх біологічна роль.

Змістовий модуль. Відтворення і розмноження рослин. Плоди і насіння.

Тема. Квітка як генеративний орган рослин. Гіпотези походження квітки. Основні напрямки еволюції квітки. Мікро- та макроспорогенез, подвійне запліднення та його біологічна роль.

Тема. Суцвіття, їх класифікація та біологічна роль.

Тема. Насіння та плоди, їх будова, біологічне значення. Основні принципи класифікації плодів. Пристосування плодів до поширення.
БОТАНІКА (СИСТЕМАТИКА)
Змістовий модуль. Систематика рослин як самостійний розділ ботаніки.

Тема. Царство Дробянки і Ціанеї. Загальна характеристика, значення.

Тема. Царство Гриби. Загальна характеристика грибів. Основні систематичні групи. Розмноження грибів. Різноманіття грибів. Роль грибів в природі та господарській діяльності людини.

Тема. Підцарства Багрянки і Справжні водорості. Поняття про нижчі спорові рослини – водорості. Рівні організації і типи морфологічної структури талому. Загальні принципи класифікації. Будова клітини. Розмноження водоростей. Варіанти циклів розвитку: без зміни поколінь, із зміною поколінь. Роль водоростей у природі та житті людини.

Тема. Симбіотичні нижчі рослини. Лишайники. Будова, значення.

Тема. Підцарство вищі рослини. Загальна характеристика вищих спорових рослин. Морфологічне і анатомічне розчленування вегетативного тіла, органи розмноження та цикли розвитку. Головні відділи вищих спорових рослин. Значення вищих спорових у біосфері.
Змістовий модуль. Особливості морфологічної еволюції фототрофних рослин.

Тема. Відділ Мохоподібні. Загальна характеристика відділу Мохоподібні як представників гаметофітної лінії еволюції вищих рослин. Особливості будови таломних та листкостеблових Мохоподібних. Цикл розвитку Мохоподібних.

Тема. Відділ Риніофіти. Загальна характеристика відділу Риніофіти. Значення викопних вищих спорових для розуміння еволюції вегетативних органів.

Тема. Відділ Плауноподібні. Загальна характеристика відділу Плауноподібні, цикли розвитку рівноспорових і різноспорових плаунів. Редукція гаметофітів у різноспорових плаунів. Біологічне значення різноспоровості і редукції гаметофітів.

Тема. Відділ Хвощеподібні. Загальна характеристика відділу Хвощеподібні, цикл розвитку. Значення хвощеподібних.

Тема. Папоротеподібні. Морфологічна і анатомічна будова спорофіту. Цикли розвитку рівноспорових і різноспорових папоротей. Різноманіття папоротей.

Тема. Відділ Голонасінних. Загальна характеристика, життєві форми, географічне поширення, особливості морфологічної та анатомічної будови Голонасінних. Виникнення насіння та його біологічне значення. Різноманіття Голонасінних.

Тема. Квіткові рослини як вищий етап еволюції наземних рослин. Своєрідність анатомії, морфології та фізіології вегетативних органів у зв'язку з екологічними факторами середовища. Принципи поділу на класи. Клас Магноліопсиди. Загальна характеристика. Основні родини. Клас Ліліопсиди. Загальна характеристика. Основні родини. Фітосозологія. Рідкісні та зникаючі види рослин України.
Змістовий модуль. Екологічні групи та життєві форми рослин. Методи визначення та ідентифікації рослин. Загальна характеристика.
ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН
Змістовий модуль. Зміст, завдання та методи фізіології рослин. Загальна характеристика.
Змістовий модуль. Фізіологія рослинної клітини.

Тема. Хімічний склад рослинних організмів. Загальна характеристика вуглеводів, білків, ліпідів рослинної клітини, їх перетворення.
Змістовий модуль. Водний режим рослин. Механізм поглинання води коренем, транспірація. Роль води в житті рослин.
Змістовий модуль. Фотосинтез. Фотосинтез: світлова та темнова фази. Шляхи засвоєння СО2.
Змістовий модуль. Мінеральне живлення. Мінеральне живлення, його значення та методи вивчення, фізіологічна роль макро- і мікроелементів, мінеральні добрива, методи та способи їх застосування.
Змістовий модуль. Дихання рослин. Ріст і розвиток рослин. Характеристика основних параметрів, молекулярні механізми та шляхи направленого управління цими процесами.
Змістовий модуль. Фізіологія стійкості. Загальна характеристика видів стійкості. Поняття про стрес у рослин та формування адаптаційного синдрому.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Змістовий модуль. Грунт як природно-історичне тіло та засіб сільськогосподарського виробництва.

Тема. Фактори ґрунтоутворення. Будова і склад ґрунту. Значення ґрунту в житті людського суспільства. Характеристика основних типів ґрунтів України. Охорона ґрунтів.

Тема. Землеробство як наука. Основні закони землеробства. Бур’яни та заходи боротьби з ними. Обробка ґрунту. Насіння й сівба. Наукові основи чергування культур. Сівозміни. Сільськогосподарські меліорації. Добрива.

Тема. Основи рослинництва. Загальна характеристика складових.

Тема. Основи плодівництва. Загальна характеристика складових.

Тема. Основи тваринництва. Загальна характеристика складових.
ЗООЛОГІЯ

Змістовий модуль. Предмет і завдання курсу зоології. Значення зоології для розвитку сільського господарства, медицини, ветеринарії, мисливського та рибальського господарства, збереження біорізноманіття та зв'язок з іншими біологічними науками.

Змістовий модуль. Підцарство Одноклітинні тваринні організми. Загальна характеристика підцарства Одноклітинні тварини. Морфофункціональна характеристика, господарське та біоценотичне значення.
Змістовий модуль. Тканини тваринних організмів. Принципи класифікації тканин. Генез, морфологічні особливості, фізіологічні властивості. Класифікація тканин.
Змістовий модуль. Підцарство Багатоклітинні тварини. Безхребетні.

Тема. Тип молюски. Загальна характеристика. Прогресивні та адаптивні риси організації. Біоценотичне та господарське значення. Раціональне використання та охорона.

Тема. Тип членистоногі. Загальна характеристика. Прогресивні та адаптивні риси організації. Біоценотичне та господарське значення. Раціональне використання та охорона.
Змістовий модуль. Тип Хордові. Хребетні без зародкових оболонок (Amnia).

Тема. Тип хордові – як вищий рівень еволюції вторинноротих. Місце хордових серед інших типів тваринного світу, діагностивні ознаки та риси, спільні з безхребетними.

Тема. Надклас риби. Загальна характеристика як первинно водних хребетних тварин.
Змістовий модуль. Хребетні з зародковими оболонками (Amniota).

Тема. Наземні четвероногі. Загальна характеристика. Філогенетичний зв'язок та основні риси організації, пов'язані з наземним способом життя.

Тема. Прогресивні риси вищих амніот, що забезпечили прогрес і панівне положення в тваринному світі.

Тема. Походження та класифікація наземних хребетних. Рідкісні та зникаючі види хребетних.
Змістовий модуль. Періоди онтогенезу різних груп та його етапи (на прикладі Хордових). Основні принципи природної класифікації тварин. Уявлення про головні систематичні категорії. Сучасна система тваринного світу.
Змістовий модуль. Прямий і непрямий розвиток. Регенерація та біологічне значення. Чергування поколінь та ядерних фаз. Розмноження організмів. Типи статевого розмноження. Біологічна роль статевого розмноження. Статеві клітини. Гаметогенез: сперматогенез, овогенез. Основні етапи ембріогенезу. Запліднення. Зигота. Дроблення. Гаструляція. Утворення мезодерми. Нейруляція. Осьові органи. Теорія зародкових листків.
Змістовий модуль. Людина і природа. Антропогенез.
АНАТОМІЯ І ВАЛЕОЛОГІЯ

Змістовий модуль. Зміст і завдання курсу валеології. Системи організму людини.

Тема. Нервова система людини. Онтогенез нервової системи. Значення нервової системи в регуляції і узгодженні функцій організму людини та взаємозв'язків організму з середовищем. Нервово-гуморальна регуляція – основа цілісності організму.

Тема. Морфо-функціональні зміни нервової системи у процесі еволюції. Рефлекс один із принципів нервової діяльності. Рефлекторне кільце. Роль зворотної аферентації в координації функцій. Гальмування в нервовій системі. Види гальмування: первинне, вторинне. Принципи інтегративної діяльності нервової системи.

Тема. Центральна, периферична та автономна (вегетативна) нервова система. Морфо-функціональна характеристика спинного, довгастого, середнього, проміжного мозку та мозочку. Функції таламусу та гіпоталамусу. Лімбічна система. Механізми формування емоційно-мотиваційних станів. Великі півкулі головного мозку. Кора великих півкуль. Функціональне значення різних зон кори. Механізм утворення умовних рефлексів. Гальмування умовних рефлексів.

Тема. Гігієна розумової праці. Режим дня школяра. Шкідливий вплив паління та вживання наркотиків, алкоголю на нервову систему. Профілактика нервово-психічних зрушень.
Змістовий модуль. Опорно-руховий апарат людини: характеристика, значення.
Змістовий модуль. Кровоносна система людини. Серце: будова, робота серця. Кола кровообігу.
Змістовий модуль. Дихальна система людини:характеристика та її значення.
Змістовий модуль. Система травлення: органи травлення, їх характеристика.
Змістовий модуль. Вікові періоди росту і розвитку людини. Характеристика, значення.
Змістовий модуль. Видільна система: органи видільної системи, їх будова, значення.
Змістовий модуль. Зовнішні покриви людини: шкіра, її будова, функції.
Змістовий модуль. Статева система людини: органи статевої системи, будова та їх функції.

Змістовий модуль. Онтогенез людини. Ембріональний та постембріональний періоди розвитку людини.
Змістовий модуль. Аналізатори (сенсорні системи). Будова аналізаторів (зору, слуху і т.д.), їх значення.
Змістовий модуль. Поведінка людини. Стрес, його механізм та адаптація. Імунітет та його види.
Змістовий модуль. Біологічний вид Homo sapiens. Характеристика, значення.
ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ І ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ
Змістовий модуль. Білки. Білки як структурно-функціональні компоненти клітини. Сучасні уявлення про біологічну роль білків. Просторова організація білкових молекул. Фізико–хімічні властивості білків. Білки–ферменти та їх специфічні властивості.
Змістовий модуль. Нуклеїнові кислоти: будова і функції. Нуклеїнові кислоти найважливіші складові генетичного апарату клітини. Рівні просторової організації нуклеїнових кислот. Редуплікація ДНК. Ферментативний апарат ДНК-залежного синтезу ДНК. Молекулярні механізми біосинтезу ДНК. Репарація і модифікація ДНК. РНК, їх структура, види та функції. Біосинтез РНК. Реалізація генетичної інформації клітини.
Змістовий модуль. Біоситез білків. Характеристика головних етапів. Молекулярні механізми регуляції біосинтезу білка. Цитоскелетні білки, білки - молекулярні мотори, білки-регулятори.
Змістовий модуль. Утворення гамет. Запліднення та утворення зиготи. Статистичний характер успадкування ознак. Матеріальні основи спадковості. Морфологічна і біохімічна структура хромосом. Типи хромосом. Поняття про каріотип. Будова хромосом вірусів і прокаріот.
Змістовий модуль. Генетична рекомбінація ознак при відновленні диплоїдного набору хромосом. Ген. Структура і функції гена. Концепція ген-фермент. Сучасне уявлення про ген.
Змістовий модуль. Генотип. Домінантні та рецесивні ознаки. Алелі генів. Гетерозиготи. Гомозиготи. Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем. Закономірності ди- і полігибридних схрещувань. Закон незалежного комбінування генів. Цитологічні основи дигібридного схрещування. Принцип дискретності генотипу як основний принцип генетики.
Змістовий модуль. Хромосомна теорія спадковості Т.-Х. Моргана. Генетика статті. Генотип як цілісна система. Позаядерна спадковість. Фенотип. Модифікаційна мінливість. Мінливість. Класифікація мінливості з позиції сучасної генетики. Модифікаційна мінливість, її адаптивне і еволюційне значення. Норма реакції генотипу.
Змістовий модуль. Мутації та мутаційна мінливість. Класифікація мутацій за зміною генотипу і впливом на життєдіяльність організму. Еволюційна роль мутаційної і комбінаційної мінливості.
Змістовий модуль. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості М.І. Вавілова, його значення. Молекулярні основи спадковості і мінливості. Генетична роль ДНК. Трансдукція, кон'югація, особливості їх поведінки в клітині.
Змістовий модуль. Генетика популяцій. Популяція - одиниця еволюційного процесу. Фактори генетичної динаміки популяцій. Поліморфізм та його форми.

ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ
Змістовий модуль. Генетичні основи селекція рослин, тварин, мікроорганізмів. Генетичні основи селекції. Етапи розвитку селекції. Вихідний матеріал для селекції рослин і тварин.
Змістовий модуль. Визначення поняття сорт, порода, штам. Методи селекції. Методи добору в селекції. Масовий та індивідуальний методи добору. Добір чистих ліній та клонів. Інбридинг та аутбридинг. Методи схрещування в селекції. Внутрішньовидова та віддалена гібридизація. Генетично-модифіковані організми, Особливості, значення.
Змістовий модуль. Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів. Стерильність віддалених гібридів. Методи переборювання несхрещуваності. Перспективи віддаленої гібридизації. Поліплоїдія. Подвійне число хромосом. Триплоїди і тетраплоїди, їх особливості, значення. Гаплоїди та їх роль у селекції. Трансгени; їх особливості, значення.
Змістовий модуль. Досягнення селекціонерів України. Основні центри селекційно-генетичної роботи в Україні. Досягнення українських селекціонерів у рослинництві. Породи свійських тварин і сорти рослин.
БІОТЕХНОЛОГІЯ
Змістовий модуль. Основні напрями біотехнології. Їх характеристика, значення, розвиток. Біотехнологія виробництва і застосування іммобілізованих препаратів. Використання іммобілізованих препаратів з лікувальною метою. Біотехнологія виробництва антибіотиків. Біотехнологія виробництва інтерферонів і утилізація відходів. Біотехнологія виробництва гормонів. Біотехнологія виробництва інтерферонів. Біотехнології утилізації і біоконверсії відходів агропромислового комплексу. Біотехнологія утилізації органічних відходів методом вермікультивування
РОЗМНОЖЕННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ОРГАНІЗМІВ
Змістовий модуль. Явище видової сталості хромосом та кількості ДНК у ядрі. Диплоїдний та гаплоїдний набір хромосом. Статтеве та нестатеве розмноження організмів. Розвиток яйцеклітини і сперматозоїді.
Змістовий модуль. Процеси мітозу, мейозу і цитокінезу. Безстатеве розмноження. Клітинний цикл. Будова і функції інтерфазного ядра. Мітоз і його фази. Механізм безстатевого розмноження. Біологічне значення мітозу.

Тема. Статеве розмноження. Мейоз та його типи. Мейоз як складова частина мікро- і макроспорогенезу у квіткових рослин та сперматогенезу і овогенезу у тварин і людини. Статеве розмноження як джерело рекомбінаційної мінливості. Генетичне значення мейозу.

Тема. Закономірності моногенного успадкування. Метод генетичного аналізу. Закони одноманітності гібридів першого покоління і розщеплення гібридів другого покоління. Правила домінування і чистоти гамет. Цитологічні основи розщеплення. Реципрокні схрещування та аналізуюче схрещування, їх значення. Поняття про алель, генотип та фенотип.
Змістовий модуль. Статевий процес у рослин і тварин. Постембріональний розвиток організмів. Основні закономірності філо- та онтогенезу людини і тварин. Анатомічні особливості людини, що виникли у зв’язку з трудовою діяльністю. Характеристика ембріонального розвитку хордових. Принципи організації організму: подразливість, збудливість, гомеостаз, систематогенез, надійність, адаптація. Механізми регуляції та їх взаємозв'язок.
ЕКОЛОГІЯ
Змістовий модуль. Популяція. Угрупування живих організмів у природі. Вчення про популяції. Поняття біоценозу, біогеоценозу та екосистеми. Екосистеми суші та океану. Основні компоненти екосистеми. Ланцюги живлення. Трофічні рівні. Екологічні піраміди. Потік енергії в екосистемах. Особливості передавання енергії по ланцюгах живлення. Первинна та вторинна продуктивність угруповань. Проблеми біологічної продуктивності.
Змістовий модуль. Біоценоз. Основні відомості про біосферу і ноосферу. Екологічні сукцесії. Загальні закономірності сукцесій. Вчення В.І.Вернадського про біосферу, ноосферу. Функції живої речовини у біосфері. Кругообіг речовин – умова стабільності біосфери. Небезпека зростаючого впливу людини на біосферу планети. Проблема раціонального використання природних ресурсів.
ЕВОЛЮЦІЯ. ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ. ВИНИКНЕННЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ. СУЧАСНА СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ.
Змістовий модуль. Історія розвитку біології. Шляхи пізнання сутності життя. Уявлення про виникнення життя на Землі (виникнення прокаріот, особливості їх функціонування та роль у регулюванні газового складу атмосфери). виникнення еукаріот.
Змістовий модуль. Гіпотези походження багатоклітинних організмів. Органічна еволюція як об'єктивний процес. Докази еволюції та методи її дослідження. Основні етапи органічної еволюції. Еволюція одноклітинних організмів. Виникнення багатоклітинних як етап еволюції. Теорія колоніального походження багатоклітинних. Відміни диференційованої клітини багатоклітинних від одноклітинного організму найпростіших. Еволюційні рівні загальної організації та основні напрями еволюції.
Змістовий модуль. Формування наземних екосистем. Повне опанування живими організмами суходолу. Вимирання одних таксонів та поява інших. Поява людини та її роль в біосфері. Створення ноосфери. Сучасна система рослинного і тваринного світу.
Змістовий модуль. Еволюція органічного світу. Розвиток еволюційних поглядів. Основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна. Основні положення еволюційної теорії Ч.Дарвіна. Вчення про штучний та природний добір. Значення дарвінізму в розвитку біологічної науки. Синтетична теорія еволюції.
Змістовий модуль. Сучасний стан розвитку еволюційних поглядів. Синтетична теорія еволюції. Мікроеволюція та елементарні фактори. Вчення про мікроеволюцію. Мікроеволюція – основа сучасного еволюційного вчення. Головні особливості мікроеволюції.

Тема. Поняття "популяція". Динаміка популяцій. Віковий та статевий склад популяцій. Генетична гетерогенність та екологічна єдність популяцій. Закон Харді-Вайнберга про рівноважний стан популяцій, фактори, які його порушують. Популяція - елементарна одиниця еволюції.

Тема. Природний добір – рушійна і спрямовуюча сила еволюції. Форми природного добору; рушійний, стабілізуючий, дизруптивний та ін. Статевий добір. Творча роль природного добору.

Тема. Адаптації як результат дії природного добору. Класифікація адаптацій. Адаптаціогенез. Вид – основний етап еволюційного процесу. Критерії виду та їх значення. Структура виду. Видоутворення як результат мікроеволюції. Способи видоутворення.
Змістовий модуль. Макроеволюція і основні напрямки. Проблеми макроеволюції. Еволюція онтогенезу.
Змістовий модуль. Біогенетичний закон. Палеонтологія та її роль у вивченні історії розвитку біосфери. Ембріонізація та автономізація онтогенезу. Неотенія. Онтогенез – основа філогенезу. Теорія філембріогенезу О.М. Северцова. Форми філогенезу. Філетична еволюція, дивергенція, конвергенція, паралельна еволюція. Сітчаста еволюція.

Тема. Напрями еволюції. Правила еволюції груп. Правило незворотності еволюції. Правило прогресуючій спеціалізації. Правило походження від неспеціалізованих предків. Правило адаптивної радіації. Правило чергування головних напрямків еволюції.
Змістовий модуль. Етапність у розвитку органічного світу. Закономірності еволюції екосистем та біосфери. Сучасна система органічного світу як відбиток його історичного розвитку. Еволюція екосистем, біосфери. Походження Всесвіту. Питання про центри походження людини. Рушійні сили антропогенезу. Раси та їх походження. Докази єдності рас, адаптивне значення расових ознак. Біологічна необґрунтованість расизму. Критика соціал дарвінізму та расизму. Особливості біологічної еволюції сучасної людини.
ОХОРОНА ПРИРОДИ

Змістовий модуль. Охорона природи як наука. Проблема охорони природи в сучасному суспільстві. Державні документи з охорони природи. Екологічні проблеми України.
Змістовий модуль. Порушення біосфери Землі. Охорона природних ресурсів. Охорона космічного простору. Глобальні проблеми людства. Екологічні кризи та катастрофи.
Змістовий модуль. Міжнародне співробтництво в галузі охорони природи. Участь школи в охороні природи.
МІКРОБІОЛОГІЯ

Змістовий модуль. Предмет, проблемиі завдання мікробіології. Мікробіологія – як складова сучасної біотехнології.
Змістовий модуль. Будова та ультраструктура клітин мікроорганізмів. Ріст і розмноження прокаріотів. Спороутворення у бактерій та його біологічне значення.
Змістовий модуль. Систематика прокаріотів. Генетика мікроорганізмів.
Змістовий модуль. Живлення мікроорганізмів. Метаболізм бактерій. Типи живлення: хемосинтез, фоторедукція.
Змістовий модуль. Участь мікроорганізмів у колообізі речовин в природі. Взаємовідносини мікробів: симбіоз, антагонізм, паразитизм. Антибіотики. Фітонциди. Роль мікроорганізмів у природі і житті людини. Мікрофлора організму людини тварин і рослин. Патогенні мікроорганізми. Інфекції. Імунітет. Вакцини.
Змістовий модуль. Основи вірусології. Ультраструктура, хімічний склад, репродукція. Класифікація вірусів. Вірусні хвороби людини, тварин та рослин. Профілактика та боротьба з вірусними хворобами.
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ

Загальні закономірності та принципи навчання біології. Об’єктивні закономірності процесу навчання біології: освітній, виховуючий і розвивальний характер навчання; залежність ефективності навчального процесу від вікових і реальних навчальних можливостей учнів, цілеспрямованої взаємодії учителя і учня.

Основні принципи навчання біології: науковість, доступність, наочність, зв’язок теорії з практикою, систематичність, системність, індивідуальний підхід, оптимізація навчального процесу.Цілі та завдання шкільної біологічної освіти. Цілі шкільної біологічної освіти. Стратегічна ціль шкільної біологічної освіти – формування природничо-наукової картини світу та стратегії поведінки людини у природі. Реалізація світоглядних, методологічних, теоретичних та практичних завдань шкільної біологічної освіти.

Зміст шкільної біологічної освіти. Провідні ідеї шкільного курсу біології та їх реалізація в змісті розділів „Рослини” (7 кл.); „Тварини” (8 кл.); „Людина” (9 кл.); загальна біологія (10-11 клас). Дидактичні принципи побудови шкільного курсу біології.

Формування і розвиток біологічних знань, умінь і навичок. Шкільний курс біології як система загальнобіологічних і спеціальних біологічних понять. Методика формування методологічних, загальнонавчальних та спеціальних умінь і навичок з біології. Види спостережень. Форми організації спостережень. Експеримент як метод наукового пізнання. Методика формування експериментальних умінь. Формування в учнів практичних умінь.

Виховання учнів засобами навчального предмета біології. Формування наукового світогляду учнів у процесі пізнання живої природи. Комплексне розв’язання завдань виховання учнів у процесі вивчення біології.

Методи навчання біології. Класифікація методів навчання біології за джерелом знань (словесні, наочні, практичні) та за ступенем пізнавальної самостійності (ілюстративно-репродуктивні, частково-пошукові, дослідницькі). Словесні методи навчання біології: пояснення, розповідь, бесіда, лекція, робота з підручником, робота з науково-популярною літературою. Наочні методи навчання біології: ілюстрування, демонстрування, спостереження. Практичні методи навчання біології: лабораторні роботи, практичні роботи, досліди. Методи контролю і самоконтролю у навчанні: усний контроль, письмовий контроль, тестовий контроль, методи самоконтролю та самооцінки. Методичні прийоми як складова частина методу. Класифікація прийомів навчання.

Засоби навчання біології. Структура системи засобів навчання біології. Комплексне використання засобів навчання біології.

Форми навчання біології. Різноманітність організаційних форм навчання в сучасній школі. Урок – основна форма навчання біології. Основні вимоги до сучасного уроку біології. Типологія уроків. Структура уроку. Підготовка вчителя до уроку. Шляхи підвищення ефективності уроку. Практичні заняття з біології. Лекції і семінари як форми навчання біології. Особливості організації та проведення лекцій та семінарів з біології. Екскурсія як форма навчання біології. Зміст, організація і методика проведення екскурсій. Особливості нових технологій навчання (проблемне, модульне, розвивальне, особистісно-орієнтоване, інтерактивне) при вивченні біології.

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів. Контроль (перевірка, оцінка і облік) навчальних досягнень учнів - складові діагностування процесу навчання біології. Рівні навчальних досягнень учнів з біології, їх характеристика. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів, вимоги до його організації та проведення.

Позаурочна та позакласна робота з біології. Позаурочна робота. Зміст і форми позаурочної роботи з біології в куточку живої природи, на навчально-дослідній земельній ділянці, в природі. Позакласна робота. Система форм і видів позакласної роботи з біології. Дослідницька робота юннатів у куточку живої природи, на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці, у природі, вдома.

Факультативні заняття з біології. Завдання і зміст факультативних курсів з біології у середній загальноосвітній школі. Особливості проведення факультативних занять у школі.

Матеріальна база навчання біології. Значення і загальна характеристика матеріальної бази навчання біології. Кабінет біології. Вимоги до приміщення біологічного кабінету і до окремих видів навчального обладнання. Обладнання кабінету біології та санітарно-гігієнічні вимоги до нього. Навчально-дослідна земельна ділянка. Педагогічні вимоги до організації навчально-дослідної земельної ділянки та роботи на ній. Структура навчально-дослідної земельної ділянки. Планування території відділів навчально-дослідної земельної ділянки; структура відділів. Основні напрямки діяльності учнів на навчально-дослідній земельній ділянці.
ОХОРОНА ПРАЦІ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ. Правові і організаційні питання

Тема. Вступ. Предмет, об’єкт і розділи курсу “Основи охорони праці”. Зміст курсу та його зв’язок з іншими дисциплінами. Правова форма праці вчителів. Законодавство про охорону праці. Нормативно-правова база. Особливості охорони праці жінок та підлітків.

Тема. Нормативно-технічна документація з охорони праці. Уявлення про систему стандартів безпеки праці. Правила та норми з охорони праці й техніки безпеки. Галузеві та міжгалузеві нормативні документи. Інструкція, як нормативний документ з техніки безпеки. Правила оформлення і порядок затвердження інструкцій. Державний нагляд за станом охорони праці в навчально-виховних закладах. Нагляд профспілок за додержанням актів законодавства з питань охорони праці в закладах освіти.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ. Методика організації безпечної роботи в навчально-виховних закладах

Тема. Управління роботою з охорони праці. Обов’язки структурних підрозділів з охорони праці. Управління охороною праці. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства з питань охорони праці. Види відповідальності: дисциплінарна, матеріальна, адміністративна, карна. Порядок розслідування нещасних випадків під час навчально-виховного процесу.

Тема. Робота з охорони праці і техніки безпеки в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах. Обов’язки директора, викладача ВНЗ, лаборанта, вчителя загальноосвітнього закладу щодо забезпечення безпеки під час навчання та при виконанні практичних і лабораторних робіт з хімії (біології). Організація проведення лабораторних, практичних робіт та експериментів при виконанні курсових та дипломних робіт. Методи забезпечення безпеки студентів та школярів при проходженні навчальних, технологічних практик та під час екскурсій на виробництва. Обов’язки працюючих у хімічних лабораторіях.

Тема. Безпечні методи навчання. Пропаганда безпечних методів навчання і праці. Форми та методи навчання правилам техніки безпеки. Перевірка знань з питань охорони праці та техніки безпеки. Види інструктажів з техніки безпеки. Проведення атестації працівників шкіл та вузів, а також студентів, які виконують роботи підвищеної небезпеки. Порядок допуску студентів до самостійної роботи . Оформлення кабінетів (куточків) з охорони праці. Засоби індивідуального захисту для працюючих у лабораторіях вузів та кабінетах шкіл, норми їх видачі. Зберігання засобів та порядок випробування їх на придатність.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ. Виробнича санітарія

Тема. Санітарно-гігієнічні норми в навчальних приміщеннях. Психофізіологічні основи створення здорових та безпечних умов праці.

Основні санітарно-гігієнічні вимоги до навчальних приміщень, хімічних лабораторій загальноосвітніх та вищих навчальних закладів: параметри мікроклімату навчальних приміщень; нормативні розміри приміщень; параметри робочих місць; розташування обладнання в хімічних лабораторіях; вентиляція кабінетів, лабораторій. Класифікація небезпечних та шкідливих факторів. Умови, які визначають ступінь небезпеки речовин.Захист від випромінювання (електромагнітне, іонізуюче випромінювання). Його дія на організм людини. Принципи гігієнічного нормування.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ. Організаційний принцип пожежної охорони в Україні

Тема. Основи пожежної безпеки. Організація пожежної охорони і протипожежного нагляду. Основні вимоги пожежної безпеки до споруд навчальних закладів та навколишньої території. Стадії розвитку вогню, ознаки кожної стадії. Фізико-хімічні основи процесів горіння та вибуху. Самозаймання. Засоби ліквідації вогнища пожежі: вода, хімічна та високо-кратна повітряно-механічна піна, вуглекислий газ, пісок, вогнезахисні накидки та ін. Механізм їх вогнегасної дії. Засоби пожежогасіння у хімічних лабораторіях загальноосвітніх закладів. Дії при виникненні пожежі під час занять. Вимоги пожежної безпеки до електрообладнання.

Тема. Профілактика дитячого травматизму. Надання першої допомоги. Вчасне надання першої допомоги потерпілому. Ознаки отруєння речовинами підвищеної токсичності, дія на організм та засоби надання невідкладної допомоги. Перша допомога, при опіках, кровотечах, ураженнях електричним струмом. Необхідні медикаменти в аптечці першої допомоги та їх використання при нещасних випадках. Поняття травматизму. Найбільш поширені причини травматизму дітей під час занять у школі. Дитячий, побутовий травматизм. За­ходи профілактики дитячого травматизму.

ЛІТЕРАТУРА З БІОЛОГІЇ

 1. Аносов І.П., Хоматов В.Х. Анатомія людини / І.П. Аносов, В.Х. Хоматов. – Київ: Вища школа, 1995. – 300 с.

 2. Аносов І.П., Хоматов В.Х., Сидоряк Н.Г., Станішевська Т.І., Антоновська Л.В. Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. Підручник / І.П. Аносов, В.Х. Хоматов, Н.Г. Сидоряк, Т.І. Станішевська, Л.В. Антоновська. – Мелітополь: Колор Принт, 2008. – 433 с.

 3. Брайон О.В., Чикаленко В.П. Анатомія рослин / О.В. Брайон, В.П.Чикаленко. – К.: Вища школа, 1992. – 270 с.

 4. Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології / Г.О. Білявський та ін. – К.: Либідь,1995. – 368 с.

 5. Боєчко Ф.Ф. Біохімія / Ф.Ф. Боєчко. – Київ: Вища школа, 1995. – 380 с.

 6. Валеологія /ред. В.І. Бобрицька. – Полтава: Б.в., 2000. – Ч. 1, 2. – 292 с.

 7. Векірчик К.М. Мікробіологія з основами вірусології / К.М. Векірчик. – київ: Либідь, 2001. – 311 с.

 8. Второв П.П., Дроздов H.H. Биогеография / П.П. Второв, H.H. Дроздов. - М: Владос - Прес, 2001. - 304 с.

 9. Грин Є. и др. Биология / Є. Грин и др. - М.: Б.и., 1990. - Т. 1-3. – 680 с.

 10. Георгиевский А.Б. Дарвинизм / А.Б. Георгиевский. - М: Просвещение, 1985. - 280с.

 11. Грищенко Ю.М. Основи заповідної справи. Навчальний посі­бник / Ю.М.Грищенко. - Рівне: РДТУ, 2000. - 239 с.

 12. Казаков Є.О. Методологічні основи постановки експеримен­ту з фізіології рослин / Є.О. Казаков. - К.: Фітосоціоцентр, 2000. - 272 с.

 13. Ковтун М.Ф., Микитюк А.К. Порівняльна анатомія / М.Ф. Ковтун, А.К.Микитюк. – Харків: ХГУ, 2002. - Т.1,2. - 300 с.

 14. Кучеров С.І. Фізіологія людини / С.І. Кучеров. - К.: Вища школа, 1991.- 327 с.

 15. Кучерявий В.П. Екологія / В.П. Кучерявий. - Львів: Світ, 2001. - 499 с.

 16. Кубатько Б.И. Физиология человека и животных / Б.И. Кубатько. - X.: Б.и., 2000. - Ч.1,2. – 600 с.

 17. Курс низших растений / Л.Л. Великанов, Л.В. Гарибова, Н.П. Гор­бунова, М.В. Горленко и др.; под. Ред. М.В. Горленко. - М.: Высшая школа, 1982. - 504 с.

 18. Коробков М. Нормальная физиология / М. Коробков. - М.: Просвіта, 1990. – 400 с.

 19. Лобашев М.Е. Генетика с основами селекции / М.Е. Лобашев. - М.: Просве­щение, 1979. – 320 с.

 20. Лишенко Д. Генетика з основами селекції / Д. Лишенко. - К.: Вища школа, 1994. - 416 с.

 21. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин / М.М. Мусієнко - К.: Либідь, 2005. - 808 с.

 22. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини / В.А. Нечитайло, Л.Ф. Кучерява. - К.: Фітосоціоцентр, 2001. - 432 с.

 23. Ноздрачев А.Д. Общий курс физиологии человека и живот­ных / А.Д. Ноздрачев. - М.: Б.и., 1991. – Ч. I, II. – 460 с.

 24. Одум Ю. Экология / Ю. Одум. - М.: Мир, 1986. - 680 с.

 25. Орт Д. И. др. Фотосинтез / Д. И. Орт др. - М: Мир, 1987. - Т. 1-2. – 480 с.

 26. Рейвн П. И., др. Современная ботаника / П. И. Рейвн, др. - М.: Мир, 1990. - Т. 1-2. - 560 с.

 27. Самарський С.Л. Зоологія хребетних / С.Л. Самарський. - К.: Вища школа, 1976. – 360 с.

 28. Сапин М.Р. Анатомия человека / М.Р. Сапин. - М.: Высшая школа, 1990. - 200 с.

 29. Стеблянко М.Л., Гончаренко К.Д., Закорко Н.Г. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин / М.Л. Стеблянко, К.Д. Гончаренко, Н.Г. Закорко. - К.: Вища школа, 1995. - 384 с.

 30. Степановських A.C. Прикладная экология: охрана окружаю­щей среды. Учебник для вузов / A.C. Степановських. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - 752 с.

 31. Токин Б.П. Общая эмбриология / Б.П. Токин. - М.: Высшая школа, 1987. – 360 с.

 32. Ходорн Э., Веньр Р. Общая зоология / Э. Ходорн, Р. Веньр. - М.: Мир, 1989. - 440 с.

 33. Хоматов В.Х., Аносов І.П. Словник анатомічних термінів / В.Х. Хоматов, І.П. Аносов. - Київ: Вища школа, 1997. - 160 с.

 34. Хэм А., Кормак Д. Гістологія / А. Хэм, Д. Кормак. - М.: Мир, 1982. - 240 с.

 35. Червона книга України (тваринний світ). - К.: Українська енциклопедія, 1994. - 464 с.

 36. Червона книга України (рослинний світ). - К.: Українська енциклопедія, 1996. - 603 с.

 37. Чернова Н.М., Былова A.M. Екологія / Н.М. Чернова, A.M. Былова. - М.: Просвещение, 1988. – 320 с.

 38. Эдвардс Д. и др. Фотосинтез С3 и С4 растений: механизмы и регуляция / Д.Эдвардс и др. - М.: Мир, 1986. - 598 с.

 39. Яблоков A.B., Юсупов А.Г. Эволюционное учение / A.B. Яблоков, А.Г.Юсупов. - М.: Вы­сшая школа, 1989. – 360 с.ЛІТЕРАТУРА З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ

 1. Біологія 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Ірпінь, 2005. – 84 с.

 2. Біологія: Підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. М. Мусієнко, Ю. Г. Вервес, П. С. Славний, П. Г. Балан, М. Ф. Войцехівський. – К.: Генеза, 2002. – 208 с.

 3. Вервес Ю. Г., Балан П. Г., Серебряков В. В. Зоологія: [Підручник для учнів 7-го класу середньої загальноосвітньої школи]. – К.: Генеза, 1996. – 296 с.

 4. Викладання біології в профільних класах. Випуск 5 /Укладач К.М. Задорожний. – Х.: Основа, 2010. – 208 с.

 5. Використання кімнатних рослин у навчальному процесі з біології (Методичні рекомендації) /Укладач: Т.А. Логвіна-Бик. – Мелітополь, МДПУ, 2002. – 56 с.

 6. Диференційоване навчання учнів – один з напрямків реформування освітньої системи школи (Методичні рекомендації) /Укладач: Т.А. Логвіна-Бик. – Мелітополь: МДПУ, 2002. – 56 с.

 7. Загальна біологія: [Підруч. для учнів 10-11-х кл. серед. загальноосвіт. шк.] / М. Є. Кучеренко, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан та ін. – К.: Генеза, 1998. – 464 с.

 8. Загальна методика навчання біології: Навч. посібник / І. В. Мороз, А. В. Степанюк, О. Д. Гончар та ін. / ред. І. В. Мороза. – К.: Либідь, 2006. – 592 с.

 9. Котик Т.С. Біологія 6 клас. Матеріали до уроків. – Харків: Торсінг, 2000. – 320 с.

 10. Котик Т.С. Уроки биологии 7 кл. (методическое пособие для учителей биологии). – Запорожье: Просвита, 1997. – 133 с.

 11. Кузнєцова В. І. Методика викладання біології. – Х.: Торгсінг, 2001. – 176 с.

 12. Методика переподавания биологии: учебник для студентов высших учебних заведений / М.А.Якунчев, О.Н. Волкова, О.Н. Аксенова; ред. М.А. Якунчева. – М.: Академия, 2008. – 320 с.

 13. Методичні рекомендації для організація самостійної роботи студентів з шкільного курсу біології та методики його викладання /Укладачі: Т. Є. Христова, В. Д. Мелаш, П. Д. Незнаєв. – Мелітополь, 2000. – 45 с.

 14. Муртазин Г.М. Активные формы и методы обучения биологии. Человек и его здоровье [Кн. для учителя: Из опыта роботы]. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с.

 15. Педагогічна практика студентів ІV-V курсів з дисципліни «Шкільний курс біології та методика його викладання» (Методичні рекомендації) /Укладаяч: Т.А. Логвіна-Бик. – Мелітополь: МДПУ, 2001. – 52 с.

 16. Присяжнюк М. С. Біологія людини: посібник для учнів 8 кл. серед. загальноосвіт. шк. – К.: Фенікс, 1999. – 436 с.

 17. Присяжнюк М. С. Біологія людини: посібник для учнів 9 кл. серед. загальноосвіт. шк. – К.: Фенікс, 2001. – 436 с.

 18. Соболь В.І. Біологія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2007. – 296 с.

 19. Сучасні форми та методи навчання біології /Укладач: К.М. Задорожний. – Х.: Основа, 2010. – 142 с.

 20. Тиждень біології в школі. Випуск 7 /Укладач: К.М. Задорожний. – Х.: Основа, 2011. – 142 с.

 21. Хрестоматія з методики викладання біології. Для студентів біологічних спеціальностей вищих педагогічних закладів /Упорядник О.А. Цуруль. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 298 с.

 22. Шабатура Н. Н., Матяш Н. Ю., Мотузный В. А. Биология человека [Учебник для учащихся 8-9 классов средней общеобразовательной школы]. – К.: Генеза, 1998. – 432 с.

 23. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект / Посібник для вчителів і студентів. – К.: Фенікс, 2006. – 220 с.

 24. Яковлєва Є. В. Уроки біології у 8 класі: методичний посібник. – Запоріжжя: Просвіта, 1998. – 160 с.

 25. Яковлєва Є. В. Уроки біології в 10 класі: методичний посібник. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 144 с.

 26. Яковлєва Є. В. Уроки біології в 9 класі: методичний посібник для вчителя біології. - Запоріжжя: Просвіта, 1999. – 224 с.

 27. Яковлєва Є.В. Уроки біології в 11 класі: методичний посібник. – Запоріжжя: Просвіта, 2002. – 240 с.


ЛІТЕРАТУРА З ОХОРОНИ ПРАЦІ


 1. Бедрій Я.І., Дещинський Ю.Л., Мурін О.С. Основи охорони праці: Навч. посібник. 3-тє вид. переробл. і доп. / Я.І. Бедрій, Ю.Л. Дещинський, Мурін О.С. – Львів: „Магнолія плюс”, 2004. – 240 с.

 2. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський / ред. М.П. Гандзюка. – К.: Каравела, 2004. – 406с.

 3. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Розділ 4: Пожежна безпека: запитання, завдання, тести та відповіді.: Навч. посібник / В.Ц. Жидецький. – К.: Основа, 2003. – 152с

 4. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников А.В. Основы охраны труда. Учебник / В.Ц. Жидецький, В.С. Джигирей, А.В. Мельников. – Львов: Афиша, 2000. – 351 с.

 5. Закон України "Про охорону праці". – К.: Б.в., 2004. – 40 с.

 6. Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге вид., доп. – Суми.: Університетська книга, 2005. – 304 с.

 7. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навч. посібник / Л.П. Керб. – К.: КНЕУ, 2005. – 215 с.

 8. Кулешов С.М. Охрана труда в школе // Сб. нормативных документов. М.: Просвещение, 1981. – 256 с.

 9. Основи охорони праці: Навч. посібник / ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 480 с.

 10. Основи охорони праці: Підручник / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний та ін.; ред. К.Н. Ткачука та М.О. Халімовського. – К.: Основа, 2003. – 472 с.

 11. Сулла М.Б. Охрана труда: Учебное пособие для педагогических институтов / М.Б. Сула. – М.: Просвещение, 1989. – 272 с.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка