Програма вступних випробувань зі спеціальності «Правознавство»Сторінка1/7
Дата конвертації09.04.2017
Розмір1.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Приймальної комісії

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

проф. ______________ І.М. Коваль «____» _________________ 2016 р.

ПРОГРАМА

вступних випробувань зі спеціальності «Правознавство»

для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

на основі базової вищої освіти

ПРОГРАМА

вступних випробувань зі спеціальності «Правознавство»

для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

на основі базової вищої освіти
«Теорія держави та права»
Тема 1. Теорія права і держави як наука.

Що таке теорія взагалі і теорія права і держави зокрема. Історія та передумови виникнення теорії права і держави. Місце теорії права і держави в системі наук, які вивчають право і державу. Співвідношення теорії права і держави з іншими науками, що мають ті ж об'єкти дослідження. Структура теорії права і держави. Загальна і спеціальна теорії права і держави. Теорія права і держави як наука та як навчальна дисципліна. Функції теорії права і держави. Вимоги, які ставляться до теорії права і держави. Деідеологізація наукового знання - основна задача теорії права і держави на сучасному етапі. Практичне призначення теоретичних знань про право і державу.


Тема 2. Структура методології правознавства.

Методологія юридичної науки - частина її теорії. Метод - його поняття, значення та вимоги до нього. Цінність методів юридичного пізнання. Методика. Фактори, які впливають. На пізнавальну ситуацію. Поняття методологічного принципу. Співвідношення між методологічними принципами і методами в юридичному пізнанні. Принцип і метод історизму. Принцип і метод системно-функціонального аналізу. Принцип суб'єктивності (партійності). Конкретно-соціологічний метод. Формально-логічний метод. Класифікація методів юридичного пізнання. Методи юридичної науки і практики: чи є між ними різниця.


Тема 3. Основні поняття про право та державу. Поняття права, ознаки, які відрізняють його від інших суспільних норм (звичаїв, норм моралі, релігійних догм, корпоративних норм). Соціально-технічні норми. Функції права. Принципи права. Праворозуміння: минуле та сучасне положення. Нормативне (позитивне) та натуральне право. Концепція вузького та широкого праворозуміння. Поняття правового регулювання. Поняття держави. Ознаки, які відрізняють її від інших існуючих в суспільстві організацій. Функції держави. Основні сучасні концепції держави (теорія правової держави, теорія «держави загального благоденства», теорія сліт, технократична теорія, фашистські ідеї державності, теорія національної держави). Зв'язок права з державою. Загальні закономірності походження держави та права. Теологічна, патріархальна, органічна, психологічна теорії, теорія насильства, теорія суспільної угоди (натурального права), історико-матеріалістична теорія. Типологія права та держави (формаційний та цивілізаційний підходи).

Тема 4. Сутність, зміст та форма держави і права. Поняття форми права. Внутрішня и зовнішня форми права. Зв'язок форми права із його змістом та сутністю. Поняття форми держави. Проблема внутрішньої та зовнішньої форми держави. Форма правління як складова частина форми держави. Абсолютна та обмежена монархії. Станово-представницька та конституційна монархії як форми обмеженої монархії. Дуалістична та парламентарна монархії як види конституційної монархії. Республіка та її основні види. Змінені форми правління. Територіальна організація держави. Унітарна держава. Федеративна держава. Унітарна держава і федерація на багатонаціональний та територіальній основах. Адміністративна автономія. Конфедерація. Імперія як особлива форма державного устрою. Інші державні та міждержавні утворення співдружності та союзи. Політико-правовий режим: понятті та види. Політико-правовий режим в різних типах держави. Співвідношення політичного, і державного режимів. Демократичний та антидемократичне політико-правові режими тоталітарний, автократичний, авторитарний, диктаторський, військово-фашистський режими як види антидемократичних політичних режимів. Види демократії.
Тема 5. Механізм і апарат держави. Поняття механізму держави. Його структура та принципи організації і діяльності. Апарат держави. Його відмінністъ від механізму держави. Орган держави: поняття, ознаки, види. Посадова особа. Класифікація державних органів. Бюрократія і бюрократизм в механізмі держави.
Тема 6. Джерела права. Основні правові системи світу. Поняття форми (джерела) права. Види джерел права. Порівняльне правознавство як напрямок сучасної юридичної думки. Значення порівняльного правознавства для юридичної теорії і практики. Класифікація правових систем світу. Романо-германська правова система. Англосаксонська правова система. Мусульманське право. Соціалістична правова система. Система звичаєвого права
Тема 7. Правоутворення та правотворчість. Система законодавства. Поняття правоутворення. Юридичний мотив. Загальна характеристика правотворчості. Правотворчість як одна з форм керування суспільством. Основні принципи правотворчості. Концепція законопроекту. Лобізм. Види правотворчості. Правотворчі органи. Право на правотворчість. Законодавча діяльність. Стадії законотворчості. Законодавча ініціатива. Центральна стадія правотворчості. Вирішальна стадія правотворчості. Порядок вступу в силу нормативних актів. Опублікування і обнародування нормативних актів. Експеримент в галузі правотворчості. Конкретизація правових норм. Юридична техніка та її значення для правотворчості і систематизації законодавства. Мова правових актів. Першоелемент законодавчого акту. Система права і система законодавства. Їх співвідношення. Систематизація законодавства, як особливий вид правотворчості. Мета систематизації законодавчих актів. Види систематизації законодавчих актів. Кодифікація: її особливості. Види кодифікованих актів в законодавстві України. Інкорпорація. Її ознаки та види. Консолідація як особливий вид систематизації законодавства.

«Конституційне право»

Тема 1. Загальна характеристика конституційного права. Поняття конституційного права. Конституційне право як галузь права, як юридична наука, як навчальна дисципліна. Предмет і методи конституційного права. Система конституційного права. Функції конститу­ційного права. Загальносоціальні функції: пізнавальна (гносеологічна), інформаційна (прогностична), оціночно-орієнтаційна, виховна. Спеці­ально-юридичні функції: регулятивна, охоронна. Об'єкти конституційного права Суб'єкти конституційного права (фізи­чні особи, державні утворення, органи держави, недержавні об'єднання). Джерела конституційного права. Поняття конституції. Основні риси конституції (основоположний харак­тер, народність, реальність, стабільність). Юридичні властивості кон­ституції. Види конституцій: кодифіковані та некодифіковані, жорсткі та гнучкі, юридичні та фактичні, унітарні та федеративні, октроїрувані, народні та договірні, постійні та тимчасові, демократичні, авторитарні та тоталітарні, республіканські та монархічні. Структура конституції: вступна частина (преамбула), основна частина, заключна частина (прикінцеві та перехідні положення). Способи прийняття конституції: установчими зборами,\народом на референдум» парламентом, у результаті октроїрування. Порядок вне­сення поправок, доповнень і змін до конституції.
Тема 2. Держава як категорія конституційного права. Поняття держави. Принцип поділу державної влади. Ознаки дер­жави: територія, населення, суверенітет. Поняття форми держави. Елементи форми держави. Поняття форми державного правління. Поняття і основні ознаки монархії. Поняття необмеженої монархії. Різновиди необмеженої мо­нархії: деспотична монархія, абсолютна монархія. Поняття обмеженої (конституційної) монархії. Різновиди обмеженої (конституційної) мо­нархії: дуалістична монархія, парламентарна монархія. Поняття і ос­новні ознаки республіки. Поняття і основні ознаки президентської ре­спубліки. Поняття і основні ознаки парламентарної республіки. Поняття і основні ознаки змішаної. Поняття форми державного устрою. Поняття і основні ознаки уні­тарної держави. Централізовані та децентралізовані унітарні держави. Державні та територіальні автономії. Поняття і основні ознаки федера­тивної держави. Національна та територіальна федеративна держава. Поняття і основні ознаки конфедерації. Сучасні форми об'єднання держав (співдружність, співтовариство). Поняття форми державного режиму. Поняття і основні ознаки де­мократичного режиму. Форми демократичного режиму: ліберально-демократичний, консервативно-демократичний та радикально-демократичний. Поняття і основні ознаки недемократичного режиму. Види недемократичного режиму: тоталітарний, авторитарний.Тема 3. Конституційні форми безпосередньої демократії. Принцип народного суверенітету. Поняття безпосередньої демок­ратії. Поняття представницької демократії. Поняття виборів. Види виборів: прямі (безпосередні) та непрямі (опосередковані), загальні та часткові (додаткові), загальнодержавні (загальнонаціональні) та місцеві (регіональні), чергові та позачергові (дострокові). Об'єктивне і суб'єктивне виборче право. Джерела вибор­чого права. Поняття об'єктивного і суб'єктивного права. Принципи виборчого права: загальні вибори (віковий ценз, ценз осілості, мораль­ний ценз, службовий ценз), вільні вибори, рівні вибори, прямі вибори, таємне голосування. Поняття виборчого процесу. Характеристика ста­дій виборчого процесу (призначення виборів, створення виборчих округів, утворення виборчих комісій, реєстрація (складання списків) виборців, висування і реєстрація кандидатів, передвиборча агітація проведення голосування, підрахунок голосів і визначення результатів виборів). Поняття виборчої системи. Мажоритарна, пропорційна та змішана виборча система. Поняття референдуму. Плебісцит. Класифікація референдумів: загальнодержавні (загальнонаціональні), регіональні та місцеві, консти­туційні та законодавчі, обов'язкові та факультативні, імперативні (забов'язальні) та консультативні (дорадчі). Предмет референдуму. Поняття народної ініціативи. Різновиди народної ініціативи: референдна народна ініціатива, законодавча народна ініціатива, конститу­ційна народна ініціатива.
Тема 4. Конституційно-правовий статус людини і громадянина. Основи правового статусу людини і громадянина: поняття, структура і основні принципи. Права і свободи людини і громадянина: поняття, співвідношення термінів. Класифікація конституційних прав та свобод людини і громадянина. Конституційні обов’язки людини і громадянина. Конституційні гарантії захисту прав та свобод людини і громадянина. Міжнародно-правовий механізм захисту прав та свобод людини і громадянина. Громадянство: поняття і правове регулювання. Становлення та розвиток інституту громадянства в Україні. Принципи громадянства. Способи, порядок і умови набуття українського громадянства. Способи припинення громадянства. Громадянство дітей. Органи та посадові особи, які вирішують питання громадянства. Правове положення іноземних громадян і осіб без громадянства в Україні. Законні підстави перебування та проживання іноземців та осіб без громадянства на території України. Умови та порядок імміграції в Україну, отримання дозволу на імміграцію. Права, свободи та обов’язки іноземців т осіб без громадянства в Україні. Статус біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Умови набуття, втрати та позбавлення статусу біженця в Україні. Статус закордонних українців.
Тема 5. Конституційний статус законодавчої влади держави. Місце і роль парламенту у системі органів державної влади. По­няття і функції парламенту. Представницька функція. Законодавча фу­нкція. Державотворча (установча) функція. Функція парламентського контролю. Фінансова функція. Основні моделі організації парламенту. Однопалатні (монокамеральні) та двопалатні (бікамеральні) парламенти. Порядок формування палат парламенту. Кількісний склад парламенту та строк його повно­важень. Внутрішня структура парламенту. Керівні органи. Комітети та ко­місії. Тимчасові комітети та комісії. Парламентські фракції (групи, клуби). Конституційно-правовий статус члена парламенту. Вимоги, які вису­ваються до кандидатів у члени парламенту. Вільний мандат. Імператив­ний мандат. Депутатський імунітет (депутатська недоторканність). Депу­татський індемнітет. Принцип несумісності депутатського мандату.
Тема 6. Конституційний статус глави держави. Поняття і місце глави держави у системі органів державної влади. Конституційний статус глави держави. Роль і функції глави держави. Юридичні форми глави держави. Порядок заміщення посади глави держави у монархіях. Системи престолонаслідування: салічна, кастильська, удосконалена кастильсь­ка (шведська), австрійська (гамбургська). Регентство. Присяга монар­ха. Основні причини збереження монархії. Порядок заміщення посади глави держави у республіках. Способи обрання президента. Основні вимоги, які висуваються до кандидата на посаду президента (наявність громадянства, віковий ценз, наявність виборчого права тощо). Строк повноважень президента. Повноваження глави держави. Право розпуску парламенту. Прав вето. Різновиди вето глави держави. Участь глави держави у форму ванні уряду та його відставці, реалізації судової влади. Зовнішньополітична діяльність глави держави.
Тема 7. Конституційний статус виконавчої влади.

Поняття і місце виконавчої влади у системі органів державної влади. Уряд — носій виконавчої влади. Класифікація урядів: однопартійний уряд, коаліційний (багатопартійний) уряд, безпартійний (службовий) уряд. Порядок формування уряду. Парламентський і позапарламентсь­кий способи формування урядів. Структура уряду. Континентальна і англосаксонська модель. Склад уряду. Глава уряду. Заступники глави уряду. Міністри. Парламентські секретарі. Міністри без портфелю. Кі­лькісні параметри складу уряду. Вимоги до членів уряду. Компетенція уряду. Повноваження уряду в сфері державного управління, у законодавчій сфері, у сфері зовнішньої політики та над­звичайні повноваження. Нормотворча діяльність уряду. Делеговане законодавство. Конституційно-правова відповідальність уряду. Види відповідаль­ності. Політична відповідальність уряду перед парламентом, главою держави, одночасно перед парламентом і главою держави. Різновиди політичної відповідальності: колективна (солідарна) і індивідуальна. Вотум недовіри уряду. Юридична відповідальність. Застосування про­цедури імпічменту. Центральні органи виконавчої влади. Державна виконавча влада на місцях.


Тема 8. Конституційний статус органів судової влади. Поняття і місце судової влади в системі органів державної влади. Загальні та специфічні ознаки судової влади. Конституційні принципи організації і функціонування судових си­стем. Поняття і структура судових систем. Англосаксонська (англо-американська) і романо-германська (континентально-європейська) мо­делі судових систем. Принципи організації судових систем. Конститу­ційні принципи судочинства. Поняття конституційної юстиції. Основні моделі спеціалізованого конституційного контролю (американська, європейська). Конститу­ційний суд. Місце Конституційного суду в системі державних органів, його функції. Рішення Конституційного суду, їхня юридична чинність і способи реалізації. Поняття правового статусу суддів. Принципи діяльності суддів: добір та призначення на посаду, незмінюваність, незалежність, несумісність, суддівський імунітет.
Тема 9. Конституційні основи місцевого самоврядування в Україні.

Поняття та принципи місцевого самоврядування. Його співвідношення з державною владою. Концепція місцевого самоврядування в Конституції та законах України. Новітні підходи до розкриття змісту терміна «місцеве самоврядування». Місцеве самоврядування як форма народовладдя. Організація та функціонування місцевого самоврядування. Завдання та функції місцевого самоврядування. Історія становлення місцевого самоврядування. Основи місцевого самоврядування. Поняття та елементи системи місцевого самоврядування. Органи та посадові особи місцевого самоврядування. Гарантії прав місцевого самоврядування.«Цивільне право»
Тема 1. Поняття, предмет, метод цивільного права. Місце цивільного права в системі галузей права. Поняття цивільного права як приватного права та як галузі права. Предмет цивільно-правового регулювання. Метод цивільно-правового регулювання. Функції сучасного цивільного права. Принципи цивільного права.
Тема 2. Система та джерела цивільного права. Джерела цивільного права та їх види. Система цивільного права. Поняття і структура цивільного законодавства. Аналогія закону та аналогія права. Роль судової практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства. Цивільне законодавство та міжнародні договори.
Тема 3. Цивільні правовідносини. Поняття та особливості цивільних правовідносин. Елементи цивільних правовідносин. Класифікація цивільних правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Поняття та види юридичних фактів.
Тема 4. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин. Поняття, ознаки та обсяг правоздатності фізичної особи. Виникнення та припинення правоздатності фізичної особи. Поняття та зміст цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою. Опіка та піклування. Фізична особа-підприємець.
Тема 5. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин. Поняття та ознаки юридичної особи. Організаційно-правові форми юридичних осіб. Правоздатність юридичної особи та її зміст. Майнові права та обов’язки юридичних осіб. Способи створення юридичних осіб. Припинення діяльності юридичних осіб.
Тема 6. Держава Україна та територіальні громади як суб’єкти цивільних правовідносин. Особливості цивільної правосуб’єктності держави. Спеціальна правосуб’єктність держави. Правосуб’єктність територіальних громад як суб’єктів цивільних правовідносин.
Тема 7. Об’єкти цивільних правовідносин. Поняття і види об’єктів цивільних прав. Поняття речей. Класифікація речей та її правове значення. Майно як особливий об’єкт цивільних правовідносин. Підприємство як єдиний майновий комплекс. Гроші та валютні цінності як об’єкти цивільних правовідносин. Цінні папери як об’єкти цивільних правовідносин. Результати робіт та послуги як об’єкти цивільних правовідносин. Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об’єкти цивільних правовідносин. Інформація як об’єкт цивільних правовідносин. Особисті немайнові блага як об’єкти цивільних правовідносин.
Тема 8. Здійснення та захист цивільних прав. Виконання цивільних обов’язків. Способи здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків. Межі здійснення цивільних прав. Способи захисту цивільних прав та інтересів. Самозахист цивільних прав.
Тема 9. Захист цивільних прав. Загальні положення про цивільну відповідальність. Поняття здійснення цивільних прав. Способи здійснення цивільних прав. Загальні засади здійснення цивільних прав. Межі здійснення цивільних прав. Зловживання правом. Виконання цивільних обов’язків. Захист цивільних прав та інтересів: поняття, співвідношення з категорією «охорона цивільних прав». Об’єкти захисту. Суб’єкт права на захист. Виникнення права на захист. Способи захисту цивільних прав та інтересів. Форми захисту цивільних прав та інтересів. Самозахист в цивільному праві. Заходи оперативного впливу.
Тема 10. Загальні положення про особисті немайнові права фізичних осіб. Поняття, ознаки та види особистих немайнових прав. Здійснення особистих немайнових прав. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.
Тема 11. Правочини. Поняття, ознаки та види правочинів. Форма правочину. Недійсність правочину. Види недійсних правочинів. Правові наслідки недійсності правочину (окремих його частин).
Тема 12. Представництво. Поняття та підстави представництва. Правочини, які має право вчиняти представник. Правові. Представництво за законом. Комерційне представництво. Представництво за довіреністю. Форма довіреності.
Тема 13. Поняття, значення та види строків та термінів в цивільному праві. Строки здійснення цивільних прав, строки виконання цивільних обов’язків. Поняття та значення строку позовної давності. Види строків позовної давності. Початок перебігу строку позовної давності. Зупинення, переривання та поновлення позовної давності. Наслідки спливу позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.
Тема 14. Право власності: загальні положення. Поняття та зміст права власності. Форми права власності. Підстави набуття права власності. Підстави припинення права власності.
Тема 15. Право приватної власності. Поняття і зміст права приватної власності. Поняття і зміст права приватної власності фізичних осіб. Підстави виникнення права приватної власності юридичних осіб.
Тема 16. Спадкування власності фізичними особами. Загальні положення спадкового права. Поняття та види спадкування. Правове положення спадкодавців та спадкоємців. Спадкування за заповітом. Спадкування за законом. Здійснення права на спадкування. Оформлення права на спадщину.
Тема 17. Право державної та комунальної власності. Поняття і зміст права державної власності. Поняття і зміст права комунальної власності. Право повного господарського ведення і право оперативного управління.
Тема 18. Право спільної власності. Поняття і види права спільної власності. Поняття права спільної часткової власності. Поняття права спільної сумісної власності.
Тема 19. Речові права на чуже майно. Поняття та види речових прав на чуже майно. Право володіння. Сервітут. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій). Захист речових прав на чуже майно.
Тема 20. Цивільно-правовий захист права власності та інших речових прав. Цивільно-правовий захист права власності. Право власника на вимогу майна із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). Захист права власника від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння (негаторний позов). Визнання права власності.
Тема 21. Право інтелектуальної власності. Поняття права інтелектуальної власності. Здійснення права інтелектуальної власності. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності.
Тема 22. Авторське право та суміжні права. Поняття і джерела авторського права. Об’єкти авторського права. Суб’єкти авторського права. Співавторство. Поняття суміжних прав. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав. Виникнення суміжних прав.
Тема 23. Право промислової власності (патентне право). Поняття та джерела права промислової власності. Об’єкти промислової власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин.
Тема 24. Права та засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Поняття та правова охорона комерційного найменування. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Поняття торговельної марки. Поняття географічного зазначення. Поняття комерційної таємниці.
Тема 25. Поняття, загальна характеристика, система та підстави виникнення зобов’язань. Поняття зобов’язання. Засади, на яких має грунтуватись зобов'язання. Загальна характеристика елементів зобов'язання. Суб'єкти зобов’язання. Множина осіб у зобов’язанні. Заміна кредитора у зобов'язанні. Заміна боржника у зобов'язанні. Підстави виникнення зобов’язань. Система зобов'язань.
Тема 26. Виконання зобов’язань. Поняття та принципи виконання зобов’язань. Загальні умови виконання зобов’язань. Поняття належного виконання зобов’язання. Суб’єкти виконання зобов’язання. Особливості виконання зобов’язання з множинністю осіб. Місце виконання зобов᾿язання. Строк (термін) виконання зобов’язання. Предмет виконання зобов’язання. Спосіб виконання зобов’язання. Особливості виконання грошових зобов'язань. Підтвердження виконання зобов'язань.
Тема 27. Забезпечення виконання зобов’язань. Поняття, загальна характеристика та види способів забезпечення виконання зобов’язань. Поняття, предмет, форми та види неустойки. Поняття та правова природа поруки. Договір поруки. Гарантія. Завдаток. Поняття, правова природа, предмет та підстави виникнення застави. Види застав. Іпотека. Загальна характеристика договору застави. Наступна застава. Звернення стягнення на предмет застави. Реалізація предмета застави. Припинення права застави. Притримання.
Тема 28. Припинення зобов’язання. Загальна характеристика підстав припинення зобов’язання. Припинення зобов'язання виконанням. Припинення зобов’язання переданням відступного. Припинення зобов᾿язання зарахуванням. Припинення зобов’язання прощенням боргу. Припинення зобов’язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі. Припинення зобов’язання неможливістю його виконання. Припинення зобов’язання смертю фізичної особи. Припинення зобов’язання ліквідацією юридичної особи.

Тема 29. Правові наслідки порушення зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язання. Загальна характеристика правових наслідків порушення зобов’язання. Поняття та характерні ознаки цивільно-правової відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності. Склад цивільного правопорушення. Форми вини у цивільному праві. Змішана вина. Поняття та види санкцій у цивільному праві. Відшкодування шкоди (збитків) як загальна форма цивільно-правової відповідальності. Спеціальні форми цивільно-правової відповідальності. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.
Тема 30. Загальні положення про договір. Поняття та характерні ознаки цивільно-правового договору. Зміст договору та зміст договірного зобов᾿язання. Строк та ціна договору. Форма договору. Договірні типи. Види цивільно-правових договорів. Змішані договори. Публічний договір. Договір приєднання. Попередній договір. Договір на користь третьої особи. Загальні положення Цивільного кодексу України щодо укладення договору. Поняття оферти. Акцепт. Момент укладення договору. Місце укладення договору. Вирішення переддоговірних спорів. Підстави для зміни або розірвання договору. Правові наслідки зміни або розірвання договору.
Тема 31. Договір купівлі-продажу. Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сторони договору купівлі-продажу. Істотні умови договору купівлі-продажу. Предмет договору купівлі-продажу. Ціна та оплата товару. Форма договору купівлі-продажу. Права та обов’язки сторін за договором купівлі-продажу. Перехід права власності на товар до покупця. Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару. Види договору купівлі-продажу. Поставка. Контрактація сільськогосподарської продукції. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Міна (бартер). Поняття та види деривативів.
Тема 32. Цивільно-правовий захист прав споживачів. Загальна характеристика джерел споживацького права України. Основні поняття споживацького права. Цивільно-правові відносини, на які розповсюджують свою дію норми споживацького права. Права споживачів. Судовий захист прав споживачів. Відшкодування шкоди, завданої життю, здоров’ю чи майну споживача.
Тема 33. Договір дарування. Договір ренти. Договір довічного утримання (догляду). Поняття та загальна характеристика договору дарування. Предмет договору дарування. Сторони договору дарування. Форма договору дарування. Прийняття дарунка. Обов’язки дарувальника. Пожертва. Поняття та загальна характеристика договору ренти. Сторони договору ренти. Форма договору ренти. Форма, розмір і строк виплати ренти. Права та обов’язки сторін. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання (догляду). Предмет договору довічного утримання (догляду). Сторони договору довічного утримання (догляду). Обов’язки набувача за договором довічного утримання (догляду). Момент виникнення у набувача права власності на майно, передане за договором довічного утримання (догляду). Припинення договору довічного утримання (догляду).
Тема 34. Договір найму (оренди). Поняття, характерні ознаки та загальна характеристика договору найму (оренди). Суттєві умови договору найму (оренди). Предмет договору. Строк договору. Плата за користування майном (орендна плата). Сторони договору. Права та обов’язки сторін договору. Користування річчю, переданою у найм. Піднайм. Наслідки поліпшення та погіршення речі, переданої у найм. Ремонт речі, переданої у найм. Підстави розірвання договору найму на вимогу наймодавця та на вимогу наймача. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв’язку з користуванням річчю, переданою у найм. Правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм. Припинення договору найму. Види договору найму. Договір прокату. Найм (оренда) земельної ділянки. Найм будівлі або іншої капітальної споруди. Найм (оренда) транспортного засобу. Загальна характеристика договору лізингу. Предмет договору лізингу. Лізинговий платіж. Особливості оренди державного та комунального майна.
Тема 35. Договір найму (оренди) житла. Поняття та загальна характеристика договору найму (оренди) житла. Предмет договору. Сторони договору. Строк договору найму житла. Права та обов’язки сторін договору. Плата за користування житлом. Ремонт житла, переданого у найм. Договір піднайму житла. Тимчасові мешканці. Розірвання договору найму житла. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору.
Тема 36. Договір підряду. Поняття, характерні ознаки та загальна характеристика договору підряду. Сторони договору. Предмет договору. Ціна договору. Строки виконання робіт. Права та обов’язки сторін.. Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору. Види договору підряду. Поняття та загальна характеристика договору побутового підряду. Права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового підряду. Поняття та загальна характеристика договору будівельного підряду. Проектно-кошторисна документація та її правове значення. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об’єкта. Передання та прийняття робіт. Відповідальність сторін за договором будівельного підряду. Поняття та загальна характеристика договору підряду на проектні та пошукові роботи. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.
Тема 37. Загальні положення про послуги. Поняття, характерні ознаки та загальна характеристика договору про надання послуг. Предмет договору. Поняття та види послуг. Види договору про надання послуг. Сторони договору. Строк договору. Плата за договором про надання послуг. Права та обов’язки сторін. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне надання послуг. Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору.
Тема 38. Договір страхування. Соціально-економічна суть страхування та його правове регулювання. Основні страхові поняття: страховий ризик, страховий випадок, страхова сума, страхова премія, франшиза, суброгація. Поняття та підстави виникнення страхових зобов’язань. Поняття та сутність договору страхування. Суб’єкти зобов’язань із договору страхування. Укладення та припинення договору страхування. Зміст договору страхування. Права та обов’язки за договором страхування. Припинення дії та недійсність договору страхування. Окремі види зобов’язань з особистого страхування. Деякі види зобов’язань з майнового страхування.


Тема 39. Транспортні зобов’язання. Поняття та види транспортних зобов’язань. Поняття та особливості транспортних послуг. Значення та види транспорту. Загальні положення про перевезення. Види перевезень. Поняття та правова природа договору перевезення вантажу. Договір перевезення пасажира та багажу. Договір чартеру (фрахтування). Перевезення транспортом загального користування. Провізна плата. Права та обов’язки сторін за договором перевезення. Відповідальність сторін за договором перевезення. Особливості правового регулювання морських перевезень (загальні положення; види морських перевезень; види чартерів; загальна і часткова аварія). Поняття та загальна характеристика договору транспортного експедирування.
Тема 40. Договір зберігання. Договір доручення. Договір комісії. Поняття та загальна характеристика договору зберігання. Предмет договору зберігання. Сторони договору зберігання. Права та обов’язки сторін за договором зберігання. Плата та відшкодування витрат на зберігання. Відповідальність сторін договору зберігання. Види зберігання. Поняття та загальна характеристика договору складського зберігання. Складські документи. Спеціальні види зберігання. Поняття та загальна характеристика договору доручення. Предмет договору доручення. Сторони договору доручення. Права та обов’язки сторін за договором доручення. Припинення договору доручення. Поняття та загальна характеристика договору комісії. Предмет договору комісії. Сторони договору комісії. Права та обов’язки сторін за договором комісії. Комісійна плата. Субкомісія. Виконання договору комісії. Відповідальність сторін за договором комісії.
Тема 41. Управління майном. Поняття та загальна характеристика договору управління майном. Сторони договору. Істотні умови договору. Предмет договору. Строк договору. Права та обов’язки сторін. Здійснення управління майном. Відповідальність управителя. Особливості управління цінними паперами. Припинення договору.
Тема 42. Факторинг. Поняття та загальна характеристика договору факторингу. Предмет договору факторингу. Сторони договору. Недійсність заборони відступлення права грошової вимоги. Відповідальність клієнта перед фактором. Виконання боржником грошової вимоги факторові. Наступне відступлення права грошової вимоги. Права фактора. Зустрічні вимоги боржника. Захист прав боржника.
Тема 45. Позика. Кредит. Банківський вклад. Поняття та загальна характеристика договору позики. Предмет договору позики. Сторони договору позики. Форма договору позики. Проценти за договором позики. Забезпечення виконання зобов’язання позичальником. Новація боргу у позикове зобов’язання. Наслідки порушення договору позичальником. Поняття та загальна характеристика кредитного договору. Суттєві умови кредитного договору. Сторони кредитного договору. Права та обов’язки сторін за кредитним договором. Комерційний кредит. Поняття та загальна характеристика договору банківського вкладу. Види банківських вкладів. Проценти на банківський вклад. Договір банківського вкладу на користь третьої особи. Ощадна книжка. Ощадний (депозитний) сертифікат.
Тема 46. Розрахункові правовідносини. Поняття та правова природа розрахункових правовідносин. Поняття та загальна характеристика договору банківського рахунку. Операції за рахунком, що виконуються банком. Кредитування рахунку. Розірвання договору банківського рахунку. Види рахунків за законодавством України. Порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах. Способи розрахунків. Способи та форми безготівкових розрахунків. Використання меморіального ордера як форми безготівкових розрахунків. Використання платіжного доручення як форми безготівкових розрахунків. Використання платіжної вимоги-доручення як форми безготівкових розрахунків. Використання платіжної вимоги як форми безготівкових розрахунків. Використання розрахункового чека як форми безготівкових розрахунків. Використання акредитива як форми безготівкових розрахунків. Розрахунки за інкасовими дорученнями. Вексельна форма розрахунків.
Тема 47. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Джерела правового регулювання. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Поняття та види ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Поняття та загальна характеристика ліцензійного договору. Предмет ліцензійного договору. Винагорода (плата) за використання об’єкту права інтелектуальної власності. Права та обов’язки сторін ліцензійного договору. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
Тема 48. Комерційна концесія. Поняття та загальна характеристика договору комерційної концесії. Предмет договору. Особливі умови договору комерційної концесії. Сторони договору. Форма договору. Права та обов’язки сторін. Договір комерційної субконцесії. Припинення договору. Збереження чинності договору комерційної концесії у разі зміни сторін. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця. Наслідки припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії.

Тема 49. Спільна діяльність. Поняття та загальна характеристика договору про спільну діяльність. Умови договору. Форма договору. Поняття та загальна характеристика договору простого товариства. Вклади учасників. Спільне майно учасників. Ведення спільних справ учасників. Спільні витрати та збитки учасників. Відповідальність учасників за спільними зобов’язаннями. Розподіл прибутку. Виділ частки учасника на його вимогу. Припинення договору простого товариства
Тема 50. Загальна характеристика та окремі види недоговірних зобов'язань. Поняття та характерні риси недоговірних зобов’язань. Підстави виникнення недоговірних зобов’язань. Публічна обіцянка винагороди. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.
Тема 51. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. Поняття, характерні риси та загальна характеристика зобов’язань, що виникають внаслідок завдання шкоди (деліктних). Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист від протиправних посягань. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду. Відшкодування шкоди, завданої малолітніми та неповнолітніми особами. Відшкодування шкоди недієздатнми фізичними особами та фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

«Сімейне право»
Тема I. Поняття і принципи сімейного права. Історичні форми шлюбу і сім’ї. Шлюб і сім’я в сучасних умовах. Місце сімейного права в системі правових галузей. Суспільні відносини, що регулюються сімейним правом. Особливості методу сімейно-правового регулювання. Задачі сімейного права. Основні принципи сімейного права. Загальна характеристика сімейного права зарубіжних країн.
Тема 2. Історія вітчизняного сімейного права. Законодавство про шлюб і сім’ю. Перші декрети з питань шлюбу і сім’ї. Кодекс законів РСФРР про акти цивільного стану, шлюбне, сімейне й опікунське право 1918р., його основні положення. Кодекс законів про сім’ю, опіку, шлюб і акти цивільного стану УРСР 1926 р. Кодекс законів РСФРР про шлюб, сім’ю й опіку 1926 р. Їхні особливості і загальна характеристика. Постанова ЦВК і РНК СРСР від 27 червня 1936 р. Загальна характеристика і значення Указу Президії Верховної Ради СРСР від 8 липня 1944 р. Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб і сім’ю 1968 р. (загальна характеристика). Кодекс про шлюб і сім’ю УРСР від 20 червня 1969 р., його основні особливості і загальна характеристика. Конституція України - основа для розвитку законодавства про шлюб і сім’ю. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року.
Тема 3. Сімейні правовідносини. Поняття сім’ї і її функцій у теорії соціології і права. Поняття і види сімейних правовідносин. Суб'єкти й об'єкти сімейних правовідносин. Зміст сімейних правовідносин. Юридичні факти в сімейному праві та їх види. Виникнення, зміна і припинення сімейних правовідносин. Споріднення і свояцтво, їх юридичне значення. Здійснення сімейних прав і виконання обов'язків. Захист сімейних прав. Строки позовної давності та інші строки в сімейному праві.
Тема 4. Шлюб і правове регулювання його укладення. Поняття шлюбу в сімейному праві. Реєстрація шлюбу і її значення. Порядок реєстрації шлюбу. Умови вступу в шлюб і перешкоди до його укладення. Недійсність шлюбу. Підстави визнання шлюбу недійсним. Порядок і наслідки визнання шлюбу недійсним. Захист добросовісного подружжя і дитини, що народилась у шлюбі, визнаному недійсним.
Тема 5. Особисті права й обов'язки чоловіка і жінки. Рівність особистих прав і обов'язків чоловіка і жінки. Прізвище чоловіка і жінки. Вибір подружжям роду занять, місця перебування і проживання. Рівність прав і обов'язків у вихованні дітей, а також у рішенні інших питань життя сім’ї.
Тема 6. Майнові права й обов'язки подружжя. Рівність майнових прав і обов'язків чоловіка і жінки. Поняття шлюбного договору і його роль у визначенні режиму подружньої власності, а також характеру інших майнових відносин чоловіка і жінки. Законний режим майна чоловіка і жінки. Спільна сумісна власність чоловіка і жінки, її склад і правовий режим. Частки в спільній власності при розділі майна чоловіка і жінки. Особливості розділу окремих об'єктів у спільному майні чоловіка і жінки. Звернення стягнення на майно чоловіка і жінки. Особливості аліментних зобов'язань. Аліментні зобов'язання чоловіка і жінки та роль угод у їх виникненні. Легальні підстави виникнення аліментних зобов'язань між подружжям і колишнім подружжям. Звільнення одного з подружжя від обов'язку по виплаті аліментів іншому подружжю або обмеження цього обов'язку визначеним терміном.
Тема 7. Припинення шлюбу. Припинення шлюбу внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення одного з подружжя померлим. Припинення шлюбу шляхом його розірвання. Розірвання шлюбу в органах РАЦСу за взаємною згодою чоловіка і жінки. Розірвання шлюбу в органах РАЦСу в спрощеному порядку - за заявою одного з подружжя. Розірвання шлюбу в суді. Питання, що вирішуються при розірванні шлюбу. Час припинення шлюбу при розірванні. Правові наслідки припинення шлюбу.

Тема 8. Особисті права й обов'язки батьків і дітей. Підстави виникнення батьківських прав і обов'язків Посвідчення походження дітей і оскарження запису про батьківство. Добровільне встановлення батьківства в органах РАЦСу. Судове встановлення батьківства. Встановлення факту визнання батьківства. Права неповнолітніх дітей: право дитини на ім'я, прізвище і по батькові; право дитини на виховання в сім’ї; інші особисті немайнові права дитини; майнові права дітей. Захист прав дітей. Зміст батьківських прав і обов'язків. Розв’язання спорів між батьками стосовно дітей. Захист батьківських прав. Здійснення батьківських прав недієздатними і неповнолітніми батьками. Відповідальність батьків за неналежне здійснення батьківських прав і обов'язків. Позбавлення батьківських прав. Обмеження батьківських прав.
Тема 9. Майнові права й обов'язки батьків і дітей. Правовий режим майна батьків і дітей. Обов'язок батьків утримувати своїх неповнолітніх дітей. Аліментні угоди. Розмір аліментів. Види заробітку (доходів), які належать обліку при стягненні аліментів. Зменшення і збільшення розміру часток заробітку (доходів), які стягуються на утримання неповнолітніх дітей. Стягнення аліментів на дітей, що знаходяться в дитячих установах. Участь батьків у додаткових витратах на дітей. Тимчасове стягнення аліментів до розгляду справи в суді. Обов'язок батьків утримувати непрацездатних повнолітніх дітей. Обов'язок повнолітніх дітей утримувати батьків. Звільнення їх від цього обов'язку. Участь повнолітніх дітей у додаткових витратах батьків.

Тема 10. Усиновлення. Поняття і значення усиновлення. Умови і порядок усиновлення. Особливості усиновлення дітей іноземними громадянам і особами без громадянства. Правові наслідки усиновлення. Таємниця усиновлення. Визнання усиновлення недійсним. Скасування усиновлення.
Тема 11. Опіка і піклування над дітьми. Законодавчі критерії стосовно дітей, над якими встановлюється опіка чи піклування. Законодавчі вимоги до опікунів (піклувальників) дітей. Права дітей, що знаходяться під опікою (піклуванням). Права й обов'язки опікуна (піклувальника) дитини.
Тема 12. Патронат. Прийомна сім’я. Дитячий будинок сімейного типу. Підстави виникнення прийомної сім’ї. Вимоги, пропоновані законодавством до прийомних батьків, їхній статус. Патронат. Поняття, значення і застосування патронату. Порядок передачі дитини в прийомну сім’ю та дитячий будинок сімейного типу. Захист особистих і майнових прав дитини, переданої до прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу.


«Адміністративне право»

Тема 1. Адміністративне право як галузь права, наука і учбова дисципліна. Історія формування і розвитку адміністративного права. Поняття та загальна характеристика науки адміністративного права. Адміністративне право як учбова дисципліна. Адміністративне право як галузь права. Предмет адміністративно-правового регулювання. Метод адміністративно-правового регулювання. Адміністративне право в порівнянні з іншими галузями права. Технічне, біологічне та соціальне управління в системі юридичних знань. Державне управління як різновид соціального управління та його ознаки. Співвідношення державного управління з виконавчою владою.
Тема 2. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини. Поняття та ознаки адміністративно-правової норми. Класифікація адміністративно-правових норм. Структура адміністративно-правової норми та її особливості. Поняття систематизації адміністративно-правових норм (адміністративного законодавства). Поняття та ознаки адміністративно-правових відносин. Класифікація адміністративно-правових відносин. Структура адміністративно-правових відносин. Юридичні факти, що породжують, змінюють та припиняють адміністративно-правові відносини.
Тема 3. Суб᾿єкти адміністративного права. Суб’єкти адміністративного права і їх види. Загальна характеристика колективних суб’єктів адміністративного права. Президент України як суб’єкт адміністративного права. Органи державної виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права. Державні службовці та їх види. Громадські об’єднання як суб’єкти адміністративного права. Організації як суб’єкти адміністративного права. Загальна та спеціальна адміністративна правосуб’єктність індивідуальних суб’єктів адміністративного права. Адміністративна правоздатність. Адміністративна дієздатність. Громадяни України як суб’єкти адміністративного права. Іноземці і особи без громадянства як суб’єкти адміністративного права.
Тема 4. Форми і методи реалізації державної виконавчої влади. Поняття форми реалізації державної виконавчої влади та її види. Поняття та види правових форм. Адміністративний договір: поняття, зміст та ознаки. Поняття та види не правових форм. Поняття методів реалізації державної виконавчої влади. Методи прямої дії і методи непрямої дії. Адміністративні і економічні методи. Методи нагляду та контролю. Переконання та заохочення як методи реалізації державної виконавчої влади. Адміністративний примус: поняття і зміст.
Тема 5. Адміністративний процес та відповідальність. Поняття «адміністративний процес» в юридичній науці. Співвідношення «адміністративного процесу» та «адміністративного судочинства». Співвідношення «адміністративного процесу» і «адміністративної процедури». Адміністративна відповідальність та її ознаки. Поняття адміністративного проступку та його ознаки. Склад адміністративного проступку. Адміністративні стягнення. Провадження в справах про адміністративні правопорушення: загальна характеристика та стадії.
Тема 6. Забезпечення законності та дисципліни в сфері реалізації державної виконавчої влади. Сутність законності в сфері реалізації державної виконавчої влади. Дисципліна в органах державної виконавчої влади. Співвідношення законності і дисципліни. Поняття та види способів забезпечення законності та дисципліни в сфері реалізації державної виконавчої влади. Поняття контролю та його види. Нагляд та його види.
Тема 7. Адміністративно-правові режими. Поняття, ознаки та види адміністративно-правових режимів. Поняття і види надзвичайних режимів. Правовий режим надзвичайного стану. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації. Правовий режим воєнного стану. Режим охорони державного кордону України.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка