Програма вступних випробувань з німецької мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмоюСкачати 76.66 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір76.66 Kb.
Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

р. (протокол №_______ )

Факультет іноземних мов

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів

ПРОГРАМА
вступних випробувань з німецької мови

для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр»

на економічному факультеті

Львівського національного університету імені Івана Франка

Львів - 2014

Знання іноземних мов як засобу соціального спілкування є невід’ємною частиною суспільного розвитку нашого часу. Геополітичне положення та сучасний економічний стан України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші наукові, політичні, економічні та культурні контакти з усіма іншими країнами, а також процес інтеграції в Європу вимагають знання іноземних мов, зокрема німецької мови, як обов’язкового компонента у галузі вищої освіти.

Роль німецької мови у сучасному глобалізованому світі ставить перед вищими навчальними закладами завдання підготувати випускників освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр з таким рівнем знань німецької мови, який відповідав би загальновизнаним стандартам та який давав би можливість вільно застосовувати її у подальшій діяльності, розширити коло його знань про культуру і традиції країни, мову якої він вивчає, спілкуватись з фахівцями інших країн відповідної сфери діяльності. Такий підхід до розуміння ролі німецької мови відповідає основним засадам Болонської декларації щодо уніфікації системи вищої освіти в Європі та максимального наближення навчальних програм до єдиних міжнародних стандартів.Програма вступних випробувань з німецької мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» укладена для вступників у магістратуру економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, яка створена з врахуванням базових вимог та завдань завершального етапу курсу вивчення німецької мови на економічному факультеті для освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) бакалавр. Метою цього етапу є завершення формування у фахівців даного рівня комунікативної компетенції, достатньої для користування німецькою мовою у всіх сферах діяльності.

З метою успішного складання тестових випробувань, вступникам необхідно повторити наступний навчальний матеріал:а) лексичний матеріал загального спрямування:

1. Навчання в університеті. Знайомство. Інформація про себе та свою сім’ю. Звичний день студента. Життя у студентському містечку. Мій університет. Історія та сьогодення факультету. Система вищої освіти України та країн, мова яких вивчається.

2. Україна: загальні відомості, географічне положення, столиця, основні міста та пам’ятки культури, українські свята і традиції.

3. Німеччина та німецькомовні країни: загальні відомості, географічне положення, столиця, основні міста та пам’ятки культури, німецькі свята і традиції.

4. Навколишнє середовище.

б) лексичний матеріал фахового спрямування:

Відповідно до змісту робочої і навчальної програм викладання дисципліни «Німецька мова професійного спрямування» за напрямами підготовки на економічному факультеті рекомендується опиратися на посібники та підручники, які були використані у навчанні. Перелік фахових тем:

1.Основні поняття економіки.

2. Галузі економічного знання. Макро- та мікроекономіка.

3. Сучасні економічні системи. Особливості ринкової системи.

4. Ринковий механізм: Попит і пропозиція.

5. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

6. Грошова і банківська система.

7. Джерела фінансування.

8. Біржі та акції.

9. Валюта і курси валют.

10. Державний бюджет і податки.

11. Зовнішня торгівля.

12. Перспективи розвитку економіки.


в) граматичний:

1. Іменник: його функції в реченні, відмінювання артикля.

2. Займенники: особовий, присвійний, вказівний, зворотній, неозначено-особовий

3. Дієслово: сильні, слабкі, неправильні дієслова; три основні форми дієслова; зворотні дієслова і дієслова з префіксами; наказовий спосіб, самостійні, допоміжні, модальні дієслова; часові форми дієслів в активі та пасиві: утворення, вживання; інфінітив, інфінітивні групи: функції, вживання, партиціпи: утворення, функції в реченні.

4. Прийменники.

5. Просте речення: розповідні, питальні, спонукальні речення, порядок слів у простому поширеному реченні; заперечення у реченні.

5. Складне речення: складносурядне і складнопідрядне речення; порядок слів у них та їх сполучники.

Вступники до Львівського національного університету на програму ОКР Магістр повинніЗнати:

  • основні морфологічні і синтаксичні категорії, які лежать в основі граматики сучасної німецької мови;

  • засоби вираження певної комунікативної інтенції;

  • формальні правила побудови / організації семантичних моделей речень і висловлювань;

Вміти:

  • теоретично і практично володіти запланованими для курсу ОКР бакалавр граматичними темами;

  • орієнтуватися у країнознавчій, побутовій, фаховій та науково-популярній тематиці, передбаченій програмою курсу вивчення німецької мови професійного спілкування.

На кафедрі іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка створено банк даних, з яких буде сформовано по 15 варіантів тестів для вступу на ОКР магістр для усіх дев'яти факультетів природничого циклу. Кожен варіант письмового іспиту з німецької мови складається з чотирьох завдань, по п’ять пунктів у кожному, що разом становить 20 питань. Завдання перших двох розділів (по 5 завдань) оцінюються по 1 балу (максимум 10 балів), завдання розділів 3-4 оцінюються по 2 бали (20 балів), що разом становитиме 30 балів.

Список рекомендованої літератури з німецької мови

Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови. – Київ: “ВП Логос”, 2004.

Задорожний В., Зайферт Т. Комунікативна німецька мова. – Львів: Видавничий центр “Львівська політехніка”, 1998.

Grießbach H., Schulz D. Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Hueber-Verlag, 2004.

Allbrecht U., Fandrych Ch., Grushaber G. Passwort Deutsch. Підручник 2. Курс для вивчення німецької мови: Навчальний посібник. – Київ: Методика, 2007.

Freyhoff D., Beketova O., Yzermann N. Wirtschaftssprache Deutsch. – Verlag Nowa Knyha, 2002.

Marktplatz“. Deutsche Sprache in der Wirtschaft. DW. Köln, 1998Євгененко Д., Білоус О., Гуменюк О. та ін. Практична граматика німецької мови: Навчальний посібник для студентів та учнів. – Вінниця, 2004.

Reimann M. Grundstufen. Grammatik. – Hueber Verlag, 2005.

Смолій М.С. Німецька мова. Граматичний довідник. – Тернопіль: Навчальна книга “Богдан”, 2005.

Типи тестових завдань:

1. Заповнити пропуски відповідною граматичною формою.

2. Заповнити пропуски відповідним словом.

3. На основі інформації поданої в тексті, вибрати до 5 неповних тверджень правильне доповнення з трьох запропонованих варіантів

4. Вибрати український еквівалент підкресленого фахового терміна.
Примітка щодо типів завдань:

1. 50% завдань стосуються загальновживаної лексики та основ нормативної граматики.

2. 50% завдань стосуються фахової специфіки економічного факультету.

3. Основою теоретичного матеріалу та тестових завдань є підручник (посібник) для економічного факультету.

4. Завдання 1: запропоновано 5 речень, у яких пропущено певну граматичну форму; вступник повинен заповнити пропуск із 4 запропонованих варіантів.

5. Завдання 2: запропоновано 5 речень, у яких пропущено слово; вступник повинен заповнити пропуск одним із 5 запропонованих варіантів.

6. Завдання 3: на основі фахового тексту іноземною мовою обсягом приблизно 3000 друкованих знаків сформовано 5 неповних тверджень. Завдання – вибрати одну з трьох відповідей, яка доповнить їх відповідно до змісту тексту.

7. Завдання 4: містить 5 речень, в яких підкреслено термін відповідного фаху; вступник повинен вибрати один український еквівалент із п’яти запропонованих варіантів.


Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов.


Протокол № ______ від _______________ 2014 р.

Голова Вченої ради доц. В.Т. СулимЗразок тестових завдань з німецької мови

для вступників на навчання

за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр»

на економічному факультеті

Львівського національного університету імені Івана Франка
І. Setzen Sie in die Lücken die richtigen grammatischen Formen ein:
#1. (…) ist dein Freund von Beruf?

1) wer 2) was 3) wo 4) wie

#2. Die neue Regel wird vom Lektor (…).

1) erklärt 2) erklären 3) zu erklären 4) erklärte

#3. Das Haus war (…) das Gewitter zerstört.

1) von 2) mit 3) durch 4) aus

#4. Erika (…) der Mutter im Haushalt gern.

1)helft 2) hilft 3) halft 5) helfe

#5. (…) Paul sein Auto hier parken?

1) dürft 2) durftet 3) darf 4) darfst


ІІ. Setzen Sie in die Satzlücken das passende Wort ein:
#1. Ich schicke dem Freund ein E-mail über meinen (…)

1) Nacht 2) Minute 3) Haare 4) Besuch 5) Tasse

#2. Der Rektor (…) den Studenten viel Erfolg.

1) wünscht 2) gratuliert 3) antwortet 4) grüßt 5) malt

#3. Die Wirtschaft der BRD ist (…) entwickelt.

1) oft 2) hoch 3) wichtig 4) groß 5) billig

#4. Seit September (…) der Student ein staatliches Stipendium.

1) erhält 2) geht 3) singt 4) stellt 5) öffnet

#5. Lwiw ist eine sehr gastfreundliche (…) der Ukraine.

1) Land 2) Straße 3) Schrank 4) Bau 5) StadtІІІ. Wählen Sie die richtige textbezogene Ergänzung jedes der Sätze:

Unsere Produkte sind geprüft

Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit sind bekannte Merkmale von deutschen Produkten. Sie unterliegen strengen Qualitätskontrollen.

Diese Produkte sollen außerdem den Deutschen Industrie – Normen (DIN) und den Sicherheitsvorschriften entsprechen. Viele verschiedene Organisationen setzen und veröffentlichen Standards, die nationalen Status haben.

Diese Standards sind von allen Produzenten zu akzeptieren. Zum Beispiel bestimmt der VDE (Verein Deutscher Elektrotechniker) elektrische Standards, der VDI (Verein Deutscher Ingenieure) ist verantwortlich für Standards in der Mechanik. Es gibt auch der TÜV (Technischer Überwachungsverein). Er ist vor allem bekannt durch seine Überprüfung von Autos und anderen Kraftfahrzeugen.

Für die deutschen Verbraucher ist es wichtig, ob die Elektrogeräte auf Sicherheit geprüft sind. Deutsche Konsumenten achten beim Kauf und bei der Benutzung der Geräten darauf, ob die Geräte den relevanten deutschen Standards entsprechen. Alle deutschen Produkte sollen das Logo der Testorganisation haben, das die technische Sicherheit des Produktes beweist.

Exporteure in die Bundesrepublik müssen deshalb mit geringeren Marktchansen rechnen, wenn ihre Produkte nicht nach den deutschen Standards hergestellt werden und kein deutshes Standards – Zeichen tragen. Alle exportierten Waren sollen den deutschen Normen entsprechen.

Außerdem gibt es in der Bundesrepublik das allgemein anerkannte Zeichen GS (Geprüfte Sicherheit), das von über 80 regierungsbevollmächtigten Organisationen verliehen wird. Wenn also ein ausländisches Unternehmen erfolgreich nach Deutschland exportieren möchte, dann sollte es sich nach den DIN – Standard richten oder dafür sorgen, dass sein Produkt das GS-Zeichen trägt. Den deutschen Markt können nur qualitative und standardisierte Waren gewinnen.

Spezielle deutsche Vereine sind verantwortlich für nationale Qualitätsstandards und prüfen sowohl deutsche als auch ausländische Erzeugnisse. Dann ist es einfach, viele Produkte europaweit zu vertreiben. Deshalb sind Europrodukte ein Traum für europäische Verbraucher.


#1. Standards, (…), veröffentlichen viele verschiedene Organisationen.

1) haben unbeschränkte Haftung,

2) die nationalen Status haben,

3) neue Produkte vorgestellt,


#2. Die Konsumenten in Deutschland achten darauf, (…).

1) welche Beziehungen sind geregelt.

2) höhere Gewinne zu erzielen.

3) ob die elektrische Geräte den deutschen Standards entsprechen.


#3. (…) die technische Sicherheit des deutschen Produktes.

1) Das Logo der Testorganisation beweist.

2) Die Geschäftsbank wird abwickeln

3) Hochqualitative Waren geliefert


# 4. Das allgemein anerkannte Zeichen GS (…)

1) haben die Betriebskontrolle festgelegt.

2) wird von regierungsbevollmächtigten Organisationen verliehen.

3) ist die Zahlung bar zu leisten.


#5. Ausländische Unternehmen sollen (…), die das GS-Zeichen tragen.

1) nach Deutschland nur solche Produkte exportieren,

2) gemäß dem Grundgesetz Deutschlands,

3).gewähren verschiedene Rechte,


ІV. Welche ukrainische Entsprechung passt zu dem unterstrichenen Fachausdruck:
#1.Bei der Aufwertung sinkt der Wechselkurs gegenüber einer anderen Währung.

1) втрата 2) валюта 3) борг 4) бюджет 5) виручка

#2. Unser Betrieb bemüht sich, höhere Gewinne zu erziehen.

1) прибутки 2) внески 3) дотації 4) пожертви 5) обороти

#3. Der Inhaber von Aktien hat das Recht auf Dividende.

1) споживач 2) партнер 3) власник 4) клієнт 5) позивач

#4. Dieses deutsche Werk erzeugt täglich etwa 15 Fernseher.

1) експортує 2) постачає 3) гарантує 4) імпортує 5) виробляє

#5. Die Exporteure in die Bundesrepublik müssen mit starkem Wettbewerb rechnen.

1) контракт 2) конкурс 3) дохід 4) конкуренція 5) збутКЛЮЧІ
I. 2 1 3 2 3

II. 4 1 2 1 5

III. 2 3 1 2 1

IV 2 1 3 5 4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка