Програма вступних випробувань «Вступ до спеціальності» (бакалавр)Скачати 125.08 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір125.08 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

________________________
«___» ________________ 2016 р.


ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

«Вступ до спеціальності»
(бакалавр)

(на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

(термін навчання – 3 роки)

(денна та заочна форми навчання)

Спеціальність 01.014 „Середня освіта. Фізичне виховання”Умань-2016

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Основною метою вступного екзамену з «Вступу до спеціальності» є перевірка знань та вмінь абітурієнтів.

Абітурієнт повинен знати: • місце фізичної культури в загальній культурі людства;

 • основні завдання, форми і засоби фізичної культури;

 • основні термінологічні поняття галузі «Фізичне виховання»;

 • історію розвитку та зародження спорту;

 • міжнародні спортивні організації;

 • законодавчу базу розвитку фізичної культури і спорту в Україні;

 • характеристику фахівців фізичної культури;

 • особливості організації тренувального процесу;

 • форми фізичного виховання в школі;

 • складники професійної майстерності та структуру діяльності тренера;

 • розвиток та програмування процесу фізичної реабілітації;

 • структуру вищої освіти в Україні;

 • види і форми організації навчального процесу у вищій школі;

 • форми і методи контролю у вищих навчальних закладах;

 • загальні принципи наукової творчості;

 • основні методи наукового дослідження у сфері фізичного виховання та спорту;

 • права та обов`язки студентів вищого навчального процесу;

 • громадські організації студентів.

Абітурієнт повинен вміти:

 • давати професійну характеристику фахівцям у сфері фізичного виховання;

 • застосовувати основні термінологічні поняття в процесі занять фізичною культурою;

 • застосовувати основні форми занять та методи контролю з фізичного виховання у школі.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

знань і вмінь абітурієнтів


Високий рівень

194,0 – 200,0

абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу питань з фізичного виховання, наводить приклади з власного досвіду в фізичному вихованні та спорті.

187,0- 193,0

абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу питань з фізичного виховання, наводить приклади досліджень у фізичному вихованні та спорті.

181,0 - 186,0

абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу питань з фізичного виховання, наводить приклади досліджень у фізичному вихованні та спорті.

Достатній рівень

171,0 – 180,0

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні висновки, виявляє частково евристичний інтерес.

162,0 - 170,0

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні висновки.

152,5 – 161,0

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал.

Середній рівень

143,0 – 151,6

абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в мовному оформленні. Абітурієнт частково розкриває питання при допомозі викладача.

134,0 – 142,0

абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в мовному оформленні.

124,0 – 133,0

абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає значні помилки в мовному оформленні.

Низький рівень

116,0 – 123,9

абітурієнт виявляє поверхневі знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; допускає порушення норм літературної мови.

111,0 – 115,0

абітурієнт виявляє поверхневі знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; допускає грубі порушення норм літературної мови.

106,0 – 110,0

абітурієнт виявляє поверхневі знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; неправильно відповідає на запитання; допускає грубі порушення норм літературної мови.ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА У ЗАГАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ СУСПІЛЬСТВА

ТЕМА 1. Фізична культура як суспільне явище.

Місце фізичної культури в загальній культурі людства. Основні завдання, форми і засоби фізичної культури. Зародження спортивної термінології. Сучасні проблеми української спортивної термінології. Основні термінологічні поняття галузі. Законодавча база розвитку фізичної культури і спорту в Україні. Державні програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні.


ТЕМА 2. Галузева термінологія.

Зародження спортивної термінології. Термінологічні запозичення з іноземних мов у сфері фізичної культури та спорту. Сучасні проблеми української спортивної термінолексики. Основні термінологічні поняття галузі.


ТЕМА 3. Фізкультурно-спортивний рух в Україні та міжнародний спортивний рух. Професійна діяльність фахівця з фізичної культури.

Історія зародження та розвитку спорту. Міжнародні спортивні організації.

Стародавні та сучасні Олімпійські ігри. Передумови зародження та розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні. Сучасні досягнення та проблеми українського спорту. Професійна характеристика фахівців фізичної культури.

ТЕМА 4. Програмно-нормативні засади розвитку галузі фізичної культури.

Діяльність у сфері фізичної культури в Україні. Закон України «Про фізичну культуру і спорт». Основні напрямки впровадження фізичної культури і спорту. Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров`я нації». Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту.НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
ТЕМА 1. Професійна діяльність фахівців фізичної культури.

Спеціальність, спеціалізації, освітньо-кваліфікаційні рівні та посади фахівців фізичного виховання. Учитель фізичної культури — ключова фігура фізичного виховання. Складники професійної майстерності та службові обов'язки вчителя фізичної культури. Урок як основна форма фізичного виховання. Особа тренера в сучасному спорті і його функціональні обов'язки. Складники професійної майстерності та структура діяльності тренера. Організація тренувального процесу. Підготовка спортсмена до змагань.ТЕМА 2. Система кадрового забезпечення галузі.

Структура вищої освіти в Україні. Система ступеневої освіти. Заклади фізкультурної освіти в Україні. Мотиви і інтереси студентської молоді в галузі фізичної культури і спорту. Фактори, які впливають на мотивацію студентів до професійної діяльності.


ТЕМА 3. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Спрямованість навчального процесу у закладах вищої освіти. Науково-методичне забезпечення навчального процесу. Державні стандарти вищої освіти. Види і форми організації навчальних занять у вищій школі. Форми і методи контролю. Проблема вдосконалення підготовки спеціалістів у галузі фізичного виховання і спорту.


ТЕМА 4. Основи науково-дослідної роботи. Навчання і побут студентів вищого навчального закладу.

Загальні принципи наукової творчості. Загальна схема наукового дослідження та організація творчої діяльності. Основні методи наукового дослідження у сфері фізичного виховання та спорту. Робота над статтями та доповідями.

Формування студентського контингенту. Права і обов'язки студента вищого навчального закладу. Організація виховного процесу у вищому закладі освіти.

Громадські організації студентів. Шляхи підвищення ефективності навчального процесу для максимального наближення випускників ВНЗ до моделі професіонала. Взаємозв`язок між якістю теоретичної підготовки студентів фізкультурного ВНЗ і їх мотивацією до навчання.


ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ТЕМА 1. Професійна діяльність фахівців фізичної культури.

Фахові спеціальності, спеціалізації і посади фахівців у галузі фізичної культури і спорту. Освітньо-кваліфікаційні рівні та структура підготовки фахівців фізичної культури. Професійна характеристика фахівців фізичної культури. Державний класифікатор спеціальності фахівців. Перелік необхідних знань, умінь і навичок. Особливості організації фізичної підготовки особового складу військовослужбовців Української Армії, Флоту, органів внутрішніх справ та інших збройних формувань. Рекреація і оздоровча фізична культура. Фізична реабілітація. Структура діяльності тренера-викладача.


ТЕМА 2. Професійна діяльність фахівця фізичної реабілітації.

Розвиток фізичної реабілітації в світі та в Україні. Підготовка фахівців з фізичної реабілітації. Посади і посадові обов'язки фахівців фізичної реабілітації. Необхідні професійні уміння для фахівця з фізичної реабілітації. Службові обов`язки фахівця з фізичної реабілітації.


ТЕМА 3. Загальна фізична і спортивна підготовка в системі фізичного виховання.

Методичні принципи фізичного виховання. Методи фізичного виховання. Основи навчання рухам. Засоби і методи розвитку фізичних якостей. Засоби і методи розвитку швидкості рухів. Засоби і методи розвитку витривалості. Засоби і методи розвитку гнучкості. Засоби і методи розвитку спритності. Форми організації фізичного виховання. Фізична підготовка. Зони і інтенсивність фізичних навантажень. Основи методики самостійних занять фізичними вправами. Форми та організація самостійних занять. Мотивація вибору самостійних занять.


ТЕМА 4. Спорт. Індивідуальний вибір спорту або системи фізичних вправ. Основні поняття.

Спорт. Різноманіття видів спорту. Системи фізичних вправ. Коротка характеристика деяких видів спорту. Професійно-прикладна фізична підготовка (ППФП) студентів. Методика підбору засобів ППФП. Виробнича фізична культура.


ТЕМА 5. Фізична культура в професійній діяльності вчителя.

Вступна гімнастика. Фізкультурна пауза. Самоконтроль осіб, які займаються фізичними вправами і спортом. Лікарський контроль. Педагогічний контроль. Самоконтроль. Функціональні проби і тести.


ТЕМА 6. Методи активного навчання у навчальних закладах.

Мета оптимізації вищої педагогічної освіти. Характеристика методів активного навчання. Особливості методів активного навчання. Класифікація методів активного навчання.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Актуальнi проблеми теорiї i методики фiзичного виховання: Колективна монографiя / Упоряд. О.М. Вацеба, Ю.Н. Петришин, О.Н. Приступа, І..Р. Боднар. — Л., Українськi технології, 2005 – 296с.

2. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання: Підручник. – К.: Олімпійська література, 2008. – 391 с.

2. Ведмеденко Б.Ф., Жуколiнський К.К. Вибрані лекцiї з фiзичного виховання. – Чернiвцi: Прут, 2002. .– 221 с.

3. Герцик М.С., Вацеба О.М. Вступ до спеціальностей галузі «фізичне виховання і спорт»: Підручник. – Харків: «ОВС», 2005. – 240с.

4. Державнi тести i нормативи оцiнки фiзичної пiдготовленостi населення України / За ред. М.Д. Зубалія. – 2-е вид., перероб. доп. – К., 1997. – 36 с.

5. Закон України про фiзичну культуру i спорт. – К., 1994. – 22 с.

6. Боровська О.В. Короткий тлумачний словник термінологiї галузi фізичної культури та спорту. – Л., 2003. – 540.

7. Жданова О.М. Управлiння фiзичною культурою: Навчальний посiбник для фiзкультурних вузiв. – Львiв, 1996. – 127 с.

8. Зайдовий Ю. Iсторико-полiтичнi та органiзацiйнi аспекти формування i розвитку Нацiональних олiмпiйських структур в Українi та країнах Європи. – Л.: Українськi технології, 2004. – 176 с.


Програму розглянуто та затверджено на засідання кафедри теорії і методики фізичного виховання протокол № 7 від 25 лютого 2016 року.Голова предметної комісії В.В.ЦибульськаБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка