Програма вступних випробувань «методика навчання історії»Скачати 116.91 Kb.
Дата конвертації01.12.2016
Розмір116.91 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

________________________

«___» ________________ 2016 р.

ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

«МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ»

(денна та заочна форми навчання)

(на базі ОКР спеціаліст з нормативним терміном навчання 1 рік 5 місяців)

Спеціальність 01014 Історія*

Умань - 2016

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою методики навчання історії є підготовка студентів до активної діяльності з:

- формування історичних знань учнів;

- розвитку історичного мислення учнів, яке передбачає загальне розуміння історичного процесу в його різноманітності й суперечливості;

- вихованню в учнів особистісних рис громадянина України,

загальнолюдських духовних цінностей, сприйняття ідей гуманізму та демократизму, взаєморозуміння між народами на основі особистісного усвідомлення досвіду історії;

- підготовки школярів до свідомої активної участі в суспільному житті української держави, усвідомлення її ролі й місця в Європі та світі.

Завданням курсу є:

- ознайомлення студентів із змістом, формами й методами,

прийомами й засобами навчання в загальноосвітніх закладах України, й досвідом передових країн світу, а також із методами перевірки та оцінювання досягнень учнів у навчанні;

- сприяння творчому мисленню студентів щодо організації власної педагогічної діяльності;

- впровадження демократичного стилю педагогічного спілкування, що ґрунтується на засадах педагогіки співробітництва двох рівноправних суб'єктів навчання;

- підготовка майбутніх учителів до здійснення розвивального особистісно зорієнтованого навчання.

В результаті вивчення дисципліни «Теорія і методика навчання історії » студент повинен знати: методологічні засади методики навчання історії; пізнавальні можливості учнів та їх розвиток під час навчання історії; зміст шкільної історичної освіти; методи, прийоми і засоби навчання історії; історичні уміння учнів і методика їх формування; організацію навчальних занять з історії.

Повинен вміти: конспектувати, готувати розгорнутий виступ безпосередньо на занятті у вигляді доповіді, захисту реферату, доведення тези, участі в дискусії, розв’язанні проблемної ситуації, а також навчитися самостійно опрацьовувати джерела і літературу, готувати аргументовані відповіді на поставлені питання (проблеми) реферату чи доповіді.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Теорія і методика навчання історії»: сутність, принципи та методи історичного пізнання, формаційний та цивілізаційний підходи в історії (філософія); вікові особливості психічного розвитку учнів, діагностика рівнів розвитку психічних процесів (психологія); зміст, форми, методи, прийоми та засоби навчання та виховання (педагогіка); перебіг певних історичних подій у обсязі визначеним шкільною програмою з історії (історія Україна та всесвітня історія).

Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів з методики навчання історії


(за 200 – бальною системою)

Рівень

Бали

Характеристика відповідей

І. Початковий

1 (100-108)

2 (109-116)

3 (117-123)


Абітурієнт може назвати декілька типів уроків.
Абітурієнт називає типи уроків; обирає правильний варіант відповіді з двох запропонованих (на рівні «так-ні»); має загальне уявлення про методику навчання історії. Визначає послідовність етапів уроку (на рівні «пізніше-раніше»).
Абітурієнт може двома-трьома простими реченнями розповісти про план уроку, підготовку вчителя до уроку (на рівні «так-ні»; має загальне уявлення про методику навчання історії).

ІІ. Середній

4 (124-133)

5 (134-141)


6 (142-149)

Абітурієнт може репродуктивно відтворити (у межах чотирьох-шести простих речень) хід уроку, розповісти про календарне планування вчителя; назвати одну-дві форми уроку.
Абітурієнт може відтворити основний зміст навчальної теми за структурою уроку, відповідаючи на запитання екзаменатора; визначити окремі аспекти уроку; за допомогою екзаменатора може показати один з етапів уроку за заданою темою.
Абітурієнт загалом самостійно відтворює фактичний матеріал питання; може дати стислу характеристику сучасній класифікації уроків, встановити послідовність етапів уроку; загалом правильно вживає методичні терміни, може охарактеризувати нетрадиційні типи уроків.

ІІІ. Достатній

7 (150-158)

8 (159-166)


9 (167-174)Абітурієнт загалом послідовно і логічно, самостійно відтворює навчальний матеріал по питанню, виявляє розуміння сутності уроку. Дає загальну характеристику всім типам уроків з історії, виокремлює способи перевірки знань учнів;; встановлює послідовність і тривалість всіх етапів уроку; використовує методи усного навчання історії.
Абітурієнт володіє навчальним матеріалом і може використати знання на практиці, продемонструвавши один з етапів уроку за заданою екзаменатором темою.

Абітурієнт вільно оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти і формулює нескладні висновки, обґрунтовує свої висновки конкретними фактами; може дати порівняльну характеристику видам самостійної роботи учнів; дає характеристику основним інтерактивним методам навчання історії; має вміння узагальнювати та застосовувати набуті знання.ІV. Високий

10 (175-183)

11 (184-192)


12 (193-200)

Абітурієнт упевнено оперує набутими знаннями і застосовує їх для розв'язання нових навчальних проблем; виявляє розуміння методики навчання історії; робить аргументовані висновки; характеризує прийоми використання наочності на уроці; вільно описує види позакласної роботи на уроці; може означити проблему діагностики і оцінки рівня підготовки учнів на сучасному етапі.
Абітурієнт володіє глибокими і міцними знаннями, може вільно висловлювати власні судження переконливо їх аргументувати; може аналізувати урок з історії, показує використання на уроці методичних можливостей підручника історії .
Абітурієнт у повному обсязі опанував програмовий матеріал; має глибокі й міцні знання, здатний, відповідно до вікових особливостей, презентувати власну інтерпретацію (версію, розуміння, оцінку) уроку з історії.


ЗМІСТ ІСПИТУ

Методика навчання історії

(для магістрів денної та заочної форм навчання)
 1. Методика проведення різних типів та елементів структури уроку історії.

 2. Бесіда на уроках історії.

 3. Основні етапи підготовки вчителя до уроку історії.

 4. Методика здійснення письмової перевірки знань учнів.

 5. Урок-лекція.

 6. Способи перевірки та оцінювання результатів.

 7. Методи усного навчання історії.

 8. Структура інтерактивного уроку.

 9. Лабораторно-практичні уроки: особливості, види, структура.

 10. Самостійна робота учнів у сучасній методиці навчання історії.

 11. Методика проведення уроку вивчення нового матеріалу.

 12. Види самостійної роботи учнів на уроці-лекції.

 13. Складання план-конспекту уроку.

 14. Проблема інтерпретації навчальних текстів на уроках історії.

 15. Оптимізація навчальної домашньої роботи з історії.

 16. Методи проведення інтегрованих та міжпредметних уроків з історії.

 17. Підходи до класифікації уроків з історії.

 18. Інтерактивні технології навчання історії.

 19. Форми навчальних занять з історії.

 20. Факультативні заняття з історії.

 21. Функції і форми перевірки результатів навчання історії.

 22. Робота з ілюстраціями підручника.

 23. Прийоми використання наочності на уроці.

 24. Види позакласної роботи.

 25. Місце позакласної роботи з історії у навчально-виховному процесі.

 26. Методика підготовки і проведення уроку-семінару.

 27. Проблема діагностики і оцінки рівня підготовки на сучасному етапі.

 28. Робота з текстом підручника з історії.

 29. Методика проведення комбінованого уроку.

 30. Умови ефективності шкільного уроку-семінару.

 31. Робота з документами у підручнику з історії.

 32. Методи підготовки і проведення навчальної гри з історії.

 33. Методи складання плану, тез, конспекту.

 34. Використання на уроках історії усної народної творчості та художньої літератури.

 35. Використання на уроці методичних можливостей підручника історії.

 36. Методика проведення уроку тематичного оцінювання знань учнів.

 37. Види ігрових методик навчання історії.

 38. Методи і прийоми роботи з умовно-графічною наочністю на уроках історії.

 39. Характеристика основних моделей навчання історії.

 40. Підготовка вчителя до уроку історії.

 41. Характеристика основних елементів уроку.

 42. Технологія оцінювання рівнів навчальних досягнень учнів.

 43. Вивчення на уроках історії життя і діяльності історичних діячів.

 44. Види уроку – семінару та методика їх проведення.

 45. Методика організації самостійного вивчення навчального матеріалу з історії.

 46. Вміння і навички роботи учнів з навчальною літературою.

 47. Сучасна класифікація уроків з історії.

 48. Форми і прийоми організації позакласної роботи з історії.

 49. Характеристика дидактичного змісту навчальної програми з історії України.

 50. Рольові ігри - як метод підвищення пізнавальної активності учнів.

 51. Методика складання календарно-тематичного плану з історії України.

 52. Методичні засади формування освітньої розвивальної та виховної мети уроку.

 53. Характеристика пропедевтичного курсу з історії України.

 54. Зміст організаційного моменту уроку.

 55. Структура шкільного підручника з історії України.

 56. Вимоги до організації вивчення нового матеріалу.

 57. Загальна характеристика навчально-методичного комплексу з історії України 5-12 класів.

 58. Основні принципи і правила організації «уроку - екскурсії».

 59. Цільові завдання уроку з історії України.

 60. Види оцінювання знань учнів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ
Базова

Конституція України. – К., 1996.

Закон України ,,Освіта України. ХХІ століття. 1993 р. Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті” // Освіта України. – 2001. – № 29.

Закон України ,,Про загальну середню освіту” // Освіта України. – 1999. – № 25.

Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті // Освіта України. – 2001. – № 29.

Державний стандарт загальної середньої освіти. Історія // Освіта України. – 1997. – 25 липня.

Державний стандарт базової та повної середньої освіти (освітня галузь ,,Суспільствознавство”) // Історія і правознавство. – 2004. – № 4 (8).

Державна програма ,,Вчитель”. Додаток до Національної доктрини розвитку освіти. Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті // Освіта України. – 2001. – № 29.

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Інформаційний збірник МОН України. – 2000. – № 22.

Програми середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання. Історія України 5-11 класи. Всесвітня історія. 6-11 класи. – К., 2001.

Про викладання історії у ХХІ ст. в Європі / Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні. – 2002. – № 9; сайт: http://www.col.kiev.ua.

Підручники з історії України. 7-11 кл.

Підручники з всесвітньої історії. 6-11 кл.

Робочі зошити та зошити для тематичного оцінювання. 5-11 кл.

Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі. – Запоріжжя, 2000.

Основна

Біла С.Я. Методи навчання історії в школі: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності ,,Історія”: [для студ. вищ. навч. закладів]. ‒ Дрогобич, 2009. ‒ 492 с.

Горохівський П.І. Теорія і методика навчання історії: Курс лекцій: Частина ІІ.: Для студентів денної і заочної форми навчання. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. – с.

Курилів В. Методика викладання історії. – Львів-Торонто, 2003.

Мокрогуз О. ПК як універсальна складова оптимізації роботи вчителя (З практики запровадження комп’ютерних технологій на уроці історії) // Історія в школах України. – 2005. – № 1.

Пометун О.І.,Фрейман Г.О. Методика навчання історії в школі О.І. Пометун, Г.О. Фрейман. – К.: Генеза, 2005. – 328 с.

Пометун О.В., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – Київ, 2004.

Пометун О. Інтерактивне навчання як сукупність технологій // Сільська школа України. Інтерактивні технології навчання. – К., 2004. – №№16-17 (88-89).Допоміжна

Барладін О., Доценко Л., Ісаєв Д. Історичний атлас у комп’ютерному класі. Перше покоління електронних історичних атласів // Історія в школах України. – 2005. – № 1.

Баханов К. Сучасний шкільний підручник з історії України: проблеми ідейної послідовності.//Історія та правознавство. ‒ 2008. ‒ №25. ‒ С. 16(1) ‒16(6).

Власов В. Яким має бути сучасний урок історії (До всеукраїнського конкурсу ,,Вчитель року”) // Історія в школах України. ‒ 2008. ‒ № 1. ‒ С. 15‒19.

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания истории в школе. – М., 2000.

Євтушенко Р. Підручники з історії в школах України: погляд на перспективу // Історія в школах України. – 2000. – № 9.

Козлова Н.В. Карта на уроках історії. // Історія та правознавство. – 2007. – №12(112) – С. 8‒10

Коритко А. Б. Робота з картою на уроках історії України. // Історія та правознавство. – 2007. – №5. – С. 3–4.

Левітас Ф. Сучасний урок: основні вимоги до організації навчального процесу // Історія в школі. ‒ 2006. ‒ № 11 (12). ‒ С.26‒33.

Лисенко Л.Г. Вивчення історичної особистості шляхом поєднання традиційних та інноваційних технологій [електронний ресурс] // Режим доступу: (http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-4816EF561CF71/list-B65BB05F26)

Люшин М. Історію творять особистості: методичні рекомендації щодо вивчення особистості на уроках історії // Історія України.– 2007. – № 4.

Мороз П. Методичні вимоги і критерії до характеристики історичної особи / П. Мороз // Історія в школах України. – 1997. – №3. – С. 18–23.

Особа в історії України: методика вивчення особистості [електронний ресурс] // Режим доступу: http://lisnovychi.info/?p=4072

Пометун О. Як раціонально використати на уроці методичні можливості підручника нового покоління // Історія в школах України. - 2004. ‒ № 3. ‒ С. 2‒7.

Приходько А. Урок та інші форми навчання у сучасній методиці викладання історії // Історія в школі. ‒ 2006. ‒ № 2. ‒ С. 32‒37.

Соловей С. Уроки з історії культури в 9 класі // Історія в школах України. – 2001. –№3. – С.38–42.

Терно С. Методичний апарат підручника: яким він має бути // Історія в школах України. ‒ 2004. ‒ №5. ‒ С. 17‒19.

Степанищев А.Т. Методический справочник учителя истории. – М., 2000.

Юницька В.М Формування хронологічних вмінь у процесі роботи з хронологічною і синхроністичною таблицями / В.М. Юницька. // Все для вчителя. – 2010. – № 4. – С. 62‒67.
Інтернет ресурси:

http://direktor.at.ua/_dr/1/01595015.jpg Для істориків

http://izbornyk.org.ua/ літописи історії Україниwww.mignews.com.ua – новини з України;

http://uchitell.ucoz.ru/ – сайт призначений для вчителів історії та права;

www.doba.lviv.ua – сайт Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін;

www.litopys.kiev.ua – літописи історії України;

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6&oll.ob_no_to= – Каталог ресурсів з історії.

Затверджено на засіданні кафедри історії України

Протокол № 7 від 29 лютого 2016 рокуГолова фахової комісії О. В. Лісовська


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка