Програма виробнича: асистентська практика для студентів освітньо- кваліфікаційного рівняСкачати 178.15 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір178.15 Kb.
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Кафедра теорії та практики менеджменту
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної

та навчальної роботи

______________Грозовська Н.А.

(підпис) (прізвище, ініціали)
«_____» _____________2012 р.


ПРОГРАМА

Виробнича: асистентська практика

для студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «магістр»

спеціальність: 8.03060104 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

(денної та заочної форм навчання)


Ухвалено Програму рекомендовано

на засіданні науково- кафедрою теорії та практики

методичної ради факультету менеджменту

Протокол № ________ Протокол № ________

від «___» __________2012 р. від «___» ___________ 2012 р.

___________ Коваленко Н.М. Зав. кафедрою теорії та

практики менеджменту

_____________ C.М. Григор’єв

Запоріжжя

2012

Укладачі: д.т.н., доц. Григор’єв Станіслав Михайловичдоц. Сухарева Катерина Володимирівна
Рецензент: проф., доктор екон. наук Салига Сергій Якович

Коректор: Сухарева К.В.

Відповідальний за випуск: C.М. Григор’єв.

ЗМІСТ
 1. Мета та завдання виробничої: асистентської практики.

 2. Об’єкти та зміст практики.

 3. Керівництво практикою та організація її проведення.

 4. Обов’язки керівника виробничої: асистентської практики.

 5. Обов’язки студента магістратури.

 6. Вимоги до складання та оформлення звіту про проходження виробничої: асистентської практики студентами магістратури.

 7. Критерії оцінювання знань і вмінь сиудентів.

 8. Рекомендована література.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ: АСИСТЕНСЬКОЇ ПРАКТИКИ
Виробнича: асистентська практика є важливою складовою підготовки магістрів факультету менеджменту. Вона передбачає оволодіння магістрами практичними навичками з проведення лекцій та практичних занять, виконання індивідуальних завдань щодо поглибленого вивчення тієї чи іншої теми з навчальних дисциплін, які передбачаються під час проходження виробничої: асистентської практики.

Досягнення мети виробничої: асистентської практики магістрів потребує вирішення таких завдань:

- Закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань, здобутих під час навчання в університеті впродовж п'яти років шляхом вивчення та аналізу додаткової літератури, досвіду роботи підприємств, які надають дані про свою діяльність, що можуть використовуватись як допоміжний матеріал під час підготовки до практичних занять та лекцій.

- Оволодіння навичками грамотного проведення лекцій та практичних занять за допомогою сучасних методик, інструкцій керівника педагогічної виробничої практики шляхом складання планів лекцій та практичних занять.


2. ОБ'ЄКТ ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ
Об'єктом виробничої: асистентської практики є підготовка та проведення лекцій та семінарських занять студентами магістратури.

Виробнича: асистентська практика триває згідно навчального плану та навчального графіку та завершується складанням звіту про проходження виробничої: асистентської практики студента магістратури.

Практика здійснюється шляхом підготовки та проведення лекцій та практичних занять, які передбачені робочими програмами Запорізького національного університету.

Студенти магістратури та керівники практики додержуються певного порядку проходження виробничої: асистентської практики.Правила проведення лекцій:

 • Перед проведенням лекції керівник практики заздалегідь інформує студента магістратури про день, час та тему заняття.

 • Студент разом з керівником практики та викладачем дисципліни розробляють та ухвалюють план заняття.

 • Студент самостійно готує тези, добирає літературу до лекції.

 • Студент друкує вибраний матеріал у вигляді лекції, зміст якої не перевищує за часом період лекційної години.

 • Керівник практики та викладач дисципліни разом перевіряють текст лекції, яку підготував студент магістратури. В разі виникнення зауважень письмово інформують про це студента, роблячи зноски на тексті лекції.

 • Студент робить виправлення, додає необхідну інформацію і надає остаточний варіант тексту лекції на перевірку керівникові практики та викладачу дисципліни.

 • Керівник практики та викладач ще раз перевіряють текст лекції, ухвалюють її та роблять запис на полях тексту лекції, що вона може бути використана як лекційний матеріал.

 • Під час проведення лекції викладач повинен бути присутній в якості керівника лекції.

 • Після проведення лекції викладач повинен проаналізувати роботу студента магістратури під час викладання лекційного матеріалу та надати звіт по це керівнику виробничої асистентської практики.

 • Керівник практики повинен зробити відповідний запис до індивідуального щоденника виробничої асистентської практики студента.


Правила підготовки та проведення практичних занять:


 • Перед проведенням семінарського заняття керівник практики заздалегідь інформує студента магістратури про день, час та тему заняття.

 • Студент разом з керівником практики та викладачем дисципліни розробляють та ухвалюють план практичного заняття.

 • Студент самостійно готує тези, добирає літературу, готує перелік питань чи ситуацій, які необхідно розглянути під час семінарського заняття.

 • Студент друкує вибраний матеріал у вигляді плану, зміст якого за обсягом відповідей не перевищує за часом період лекційної години.

 • Керівник практики та викладач дисципліни разом перевіряють план семінару, який підготував студент магістратури. В разі виникнення зауважень письмово інформують про це студента, роблячи зноски на тексті плану.

 • Студент робить виправлення, додає необхідну інформацію і надає остаточний варіант тексту на перевірку керівникові практики та викладачу дисципліни.

 • Керівник практики та викладач ще раз перевіряють план, ухвалюють його та роблять запис на полях тексту плану, що він може бути використаний як допоміжний або основний матеріал.

 • Під час проведення семінарського заняття викладач повинен бути присутній в якості керівника семінару.

 • Після проведення практичних занять викладач повинен проаналізувати роботу студента магістратури під час ведення практичне заняття та надати звіт про це керівнику виробничої: асистентської практики.

 • Керівник практики повинен зробити відповідний запис до індивідуального щоденника виробничої: асистентської практики студента.

Під час проведення практичних занять студенти магістратури можуть використовувати практичні дані, якщо вони підтверджені відповідними друкованими джерелами, використовувати сучасні технології ведення практичних занять, такі як проведення ділових ігор, застосовування кейсів та тестів, які значно підвищують ступінь зацікавленості студентів у вивченні того чи іншого учбового матеріалу.
Прикладами ділових ігор можуть бути:

- Ділова гра "Аналіз використання робочого часу менеджера", яка може розглядатися як базова, оскільки метою її проведення є одержання навичок прийняття оперативних рішень і ефективного планування та використання робочого дня менеджера. Також цю гру можна використовувати як підсумкову. В цій грі студенти можуть грати як активну роль (керівника відділу, спеціаліста, консультанта) так і пасивну - виконувати контрольно-облікові функції.

- Ділова гра "Менеджер як суб'єкт управління", яка планує проаналізувати використання робочого часу менеджера. Передбачає участь усієї групи в якості менеджера (головна роль), керівника, підлеглого менеджера, секретаря, колег по роботі, клієнтів фірми, спостерігачів, які проводять аналіз робочого дня менеджера.

- Ділова гра "Невербальні засоби спілкування", яка передбачає одержання навичок використання невербальних засобів передачі інформації в процесі бізнес-комунікацій. Для цієї гри необхідно заздалегідь підготувати опис конкретних ситуацій та попередньо їх розглянути зі студентами, а потім розіграти їх для самоперевірки. Ця гра досить добре розвиває пам'ять та спостережливість у студентів.


3. КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ
Загальне керівництво практикою здійснюється керівником виробничої: асистентської практики, а безпосередньо під час проведення лекції чи практичного заняття - викладачем дисципліни.

Навчально-методичне керівництво практикою студентів магістратури здійснюють викладачі кафедри теорії та практики менеджменту ЗНУ.

Проведення виробничої: асистентської практики забезпечується такими документами:

- Програма проходження виробничої асистентської практики.

- Індивідуальний план проведення лекцій та практичних занять студента магістратури, який заповнюється студентом та керівником виробничої асистентської практики.

- Текстами лекцій та планів практичних занять з підписами керівників практики про дозвіл на використання текстів в якості навчального матеріалу.


4. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА ВИРОБНИЧОЇ: АСИСТЕНСЬКОЇ ПРАКТИКИ
Керівник практики зобов'язаний:

- Надавати допомогу студентам магістратури під час підготовки до проведення лекцій та практичних занять.

- Відвідувати лекції та практичних, які проводяться студентом магістратури.

- Рецензувати тексти лекцій та планів практичних занять, перевіряти повноту матеріалів, що збираються до лекцій та практичних занять.

- Робити відповідні записи до індивідуального плану студента магістратури про проведення лекцій та практичних занять.

- Після закінчення виробничої:асистентської практики скласти письмовий звіт про результати практики, а також надати пропозиції щодо її вдосконалення.5. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА МАГІСТРАТУРИ
Студент магістратури повинний:

 • Своєчасно готуватися до проведення лекцій та практичних занять.

 • Своєчасно та у повному обсязі надавати тексти лекцій та планів практичних занять на розгляд керівникові та викладачу дисципліни.

 • Систематично вести записи в індивідуальному плані проведення лекцій та практичних занять.

 • Ретельно виконувати усі рекомендації керівника практики та викладачів дисциплін і докласти усіх зусиль щодо повного виконання програми виробничої: асистентської практики.

 • Підготувати та надати на кафедру теорії та практики менеджменту таку звітність:

 1. Тексти завірених керівником практики лекцій та плани практичних занять, які використовувались в якості навчального матеріалу.

 2. Заповнений індивідуальний план про проходження виробничої: асистентської практики (форму індивідуального плану про проходження виробничої: асистентської практики наведено у Додатку А).


6. ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ: АСИСТЕНСЬКОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ МАГІСТРАТУРИ
Заключним етапом проходження практики є складання кожним студентом магістратури та подання на кафедру теорії та практики менеджменту письмового звіту про проходження виробничої: асистентської практики. До звіту додається індивідуальний план про проходження виробничої: асистентської практики та завірені керівником виробничої: асистентської практики тексти лекцій та планів практичних занять, які використовувались в якості навчального матеріалу.

Звіт повинен бути написаний на стандартних аркушах паперу А4, обсягом до 5 сторінок. Структура звіту має такі елементи: 1. Вступ.

 2. Основна частина.

 3. Висновки.

У вступі вказують скільки всього лекцій та практичних занять підготував та провів студент магістратури та з яких дисциплін.

Основна частина повинна відображати роботу, яка була проведена під час практики, стислий зміст використаних методик, перелік лекцій та практичних занять з урахуванням дати та назви дисципліни.

У висновках повинен бути наведений основний перелік використаної навчальної та методичної літератури, яка використовувалась студентом під час проходження виробничої: асистентської практики.


7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ


Кількість балів

Вимоги до практиканта

Примітки

Відмінно”

 1. Опанування магістрами сучасних технологій викладання у вищих навчальних закладах.

 2. Формування уміння складати план лекції, практичного заняття.

 3. Опанування матеріалу для проведення лекцій, практичних занять.

 4. Опанування педагогічними уміннями і навичками (планування і проведення занять різних видів, підготовка наочного матеріалу, проведення консультацій з написання рефератів, організація індивідуальної роботи зі студентами).

 5. Опанування умінням аналізувати вихідні дані та обробляти економічну літературу.

 6. Формування уміння готувати методичний матеріал, виступати з методичними повідомленнями.

 7. Застосування методологічних знань з методики викладання економічних та управлінських дисциплін, ведення методичних досліджень.

 8. Під час розробки та проведення лекцій та практичних занять магістрант повинен показати глибоке розуміння висунутих наукових концепцій і принципів, широкі знання фактичного матеріалу, розвинуте аналітичне мислення, наукові здібності, ґрунтовні знання зі спеціальності, високий рівень фахових знань.

 9. Під час виробничої: асистентської практики студенти мають дотримуватися правил внутрішнього розпорядку вищого закладу, виконувати розпорядження адміністрації та керівників практики.

 10. Протягом першого тижня студент повинен скласти індивідуальний план проходження практики.

 11. По завершенню практики студенти протягом 3-х днів мають подати всю звітну документацію: індивідуальний план; плани-конспекти лекцій та плани лекцій; звіт про проходження виробничої: асистентської практики.
добре”

Несуттєві відхилення від вимог до проходження виробничої: асистентської практики, які суттєво не знижують її загальної оцінки як самостійної педагогічної роботи (проведення занять лише окремих типів, незначні помилки в аналізі педагогічних явищ, несуттєві прорахунки під час проведення лекцій, практичних занять тощо).
задовільно”

Завдання виробничої: асистентської практики в цілому виконані, проте практикант не врахував деякі обов'язкові вимоги щодо проходження практики.
незадовільно”

Завдання виробничої: асистентської практики не виконані, подана документація не відповідає встановленим вимогам.Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу та європейську шкалу ECTS.

Інтервальна шкала оцінок встановлює взаємозв’язки між рейтинговими показниками і шкалами оцінок.


За шкалою

ECTS


За шкалою університету

За національною шкалою

Екзамен

Залік

А

90-100

(відмінно)5 (відмінно)

Зараховано

В

85-89

(дуже добре)4 (добре)

С

75-84

(добре)


D

65-74

(задовільно)3 (задовільно)

Е

60-64

(достатньо)FX

35-59

(незадовільно – з можливістю

повторного складання)


2 (незадовільно)

Не зараховано

F

1-34

(незадовільно – з

обов’язковим повторним

курсом)8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». // Сборник нормативных документов по организации внешнеэкономической деятельности. - 4.1.- Донецк, 1997. -С.3-39.

2. Закон України "Про єдиний митний тариф". // Таможенное законодательство Украины: Сборник нормативных актов. -X.: Одиссей, 1998.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.1996 р. "Типове положення з планування, обліку, калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості". - Запорожье, 1998.

4. Закон України "Про податок на додану вартість". // Налог на прибыль. -Запорожье: Полиграф, 1999. - 179с.

5. Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари" // Відомості Верховної Ради. -1996, - №42.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.98р. "Порядок визначення митної вартості товару і других предметів у випадку провезення їх через митний кордон України : Сборник нормативных актов. -X.: Одиссей, 1998.

7. Приказ №33 ГТСУ Инструкция "О порядке взимания акцизного сбора в случае ввода товаров субъектами ВЭД на таможенной территорию Украины// Налоги и бухучет. №9, с.8-11, 2000.

8. Наказ Державної митної служби України №346 від 09.06.99р. "Інструкція про порядок контролю митними органами за виконанням під час митного оформлення товарів, увезених на митну територію України, та перерахування до бюджету ПДВ". // Таможенное законодательство Украины: сборник нормативных актов. -X.:одиссей, 1998.

9. Закон України "Про бартерні операції в зовнішньоекономічній діяльності". // Сборник нормативных документов по организации внешнеэкономической деятельности. - 4.1. - Донецк, 1997.

10.Закон України "Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності". // Сборник нормативных документов по организации внешнеэкономической деятельности. - 4.1. - Донецк, 1997.

11 .Інструкція НБУ №527 «Про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті» // Закон і нормативні акти з банківської діяльності. -К.-Вип.2.-С.1-40.

12. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю». // Закон і нормативні акти з банківської діяльності. - К. - Вип.2.

13. Уніфіковані правила по інкассо. // Внешнеэкономические сделки. Сост. И.С. Гринько. - Сумы.: Реал, 1994, с. 179-188.

14. Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів. // Внешнеэкономические сделки. Сост. И.С. Гринько. - Сумы.: Реал, 1994, с. 188-210.

15.Справка по вексельному законодавству держав світу. // Внешнеэкономические сделки. Сост. И.С. Гринько. - Сумы.: Реал, 1994, с. 222-244.

16. Правила использования наличной иностранной валюты на территории Украины. / Постановление Правления НБУ от 26.03.1998. №119.

17.Положение по бухгалтерскому отчету операций в иностранной валюте. / приказ Министерства финансов Украины от 14.02.1996г. №29.

18. Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте (с изменениями и дополнениями)», 7.05.96г., №184/96ВР. // Закон і нормативні акти з банківської діяльності. -К. Вип.2.

19.Правила осуществления операций на межбанковском валютном рынке Украины. / письмо НБУ от 22.07.93.г. с дополнениями Постановление Правления НБУ от 02.10.96г. №254.

20.Письмо НБУ . «Условия покупки и использования нерезидентами иностранной валюты» от 17.04.96г. №13-312/198-2106.

21.Постанова КМУ та НБУ №444 від 21.06.95р. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів. // Сборник нормативных документов по организации внешнеэкономической деятельности. - 4.1.-Донецк,1997.

22. Классификатор видов и ставок таможенных сборов (приложение к Приказу КМУ от 23.06.98. №363 «Об утверждении порядка взимания таможенных сборов , начисляемых по ГТД»)

23. Постановление КМУ от 05.10.98. №15-98 «О порядке определения таможенной стоимости товаров и других предметов в случае их перемещения через таможенную границу Украины»

24. Закон Украины «О гербовом сборе»

25. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник для вузов/ Г.Д. Гордеев, Л.Я. Иванова, и др. Под ред. Л.Е.Стровского. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 408 С. 1. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учебник для вузов . М. : « Банки, биржи.», ЮНИТИ, 1996. - 501 С.

 2. Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. К. : Литра, 1994. – 190 С.

 3. Козик В.В. , Панкова Л.А. Зовнішньоекономічні комерційні операції та контракти. – Львів, 1998.

 4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник// Л.Е. Стровский и др. - М. ЮНИТИ.: 1999.

 5. Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине . – К.: 1998.

 6. Управління зовнішньоекономічною діяльністю /під ред.д.е.н., проф. А.І. Кредісова. - К.: 1998.

 7. Внешнеторговые сделки / Составитель И.С. Гринько. – Суммы: Фирма: « Реал ». – 1994 - 464 С.

Додаток А

ФОРМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ: АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТА МАГІСТРАТУРИ __________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

п/п

Назва дисципліни

Характер роботи

Кількість годин

Підпис практиканта

Підпис наукового керівника
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка