Програма варіативної навчальної дисципліни підготовки магістрів Спеціальність 18010003 «Судова експертиза»Скачати 182.12 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір182.12 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ПОРТРЕТНА ЕКСПЕРТИЗА


ПРОГРАМА


варіативної навчальної дисципліни підготовки

магістрів

Спеціальність 8.18010003 «Судова експертиза»

Київ - 2013

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Навчально-науковим інститутом підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:

Садченко О.О. – професор кафедри криміналістичних експертиз навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.

Обговорено та рекомендовано до видання Вченою радою Національної академії внутрішніх справ «____» «_________» 2013 року протокол №___.ВСТУП

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Портретна експертиза» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.18010003 «Судова експертиза».Предметом вивчення варіативної навчальної дисципліни «Портретна експертизи» є наукові, процесуальні, організаційні та методичні основи проведення портретної експертизи, система методів і засобів їх застосування. Методика вивчення та аналізу елементів зовнішності.

Міждисциплінарні зв’язки: варіативна навчальна дисципліна «Портретна експертиза» займає провідне місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», оскільки є дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук: судової медицини, анатомії, антропології, атропометрії, судової фотографії, психології, теорії судової експертизи, криміналістики, кримінального процесу, тощо і дозволяє випускнику вирішувати професійні завдання за спеціальністю «Судова експертиза» з урахуванням вимог освітньо-професійної програми.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Мета вивчення навчальної дисципліни «Портретна експертиза» полягає у набутті слухачем компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення судово–експертної діяльності за спеціальністю «Судова експертиза» з урахуванням необхідності ідентифікувати особу за її відображенням об’єктивного характеру, шляхом проведення портретної експертизи, а також формування у слухачів відповідальності за якість проведення експертизи.

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни «Портретна експертиза» полягає в набуті слухачами теоретичних знань з криміналістичної габітології, засвоєнні системи елементів та ознак зовнішності людини, їх властивостей, оволодінні слухачами методикою проведення портретної експертизи, з’ясування стадій проведення дослідження та їх змісту, розвитку практичних навичок та умінь слухачів у володінні прийомами, технічними засобами та методами збирання, вивчення та аналізу відомостей про зовнішність людини, формування та збагачення базового та потенційного словникового запасу слухачів з проблем ідентифікації людини, а також формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня проведення портретної експертизи.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повиннізнати:

- історичні відомості про ідентифікацію особи за ознаками зовнішності;

- криміналістичне вчення про зовнішність людини;

- основні загальнотеоретичні положення про предмет, об’єкти та задачі портретної експертизи, методи та технічні засоби, що використовуються при її проведенні;

- методику ідентифікації особи за ознаками зовнішності;

- загальні правила оформлення фототаблиці до висновку експерта;

- особливості проведення повторних та комплексних експертиз з метою ідентифікації особи за ознаками зовнішності;

- методи, послідовність, принципи, правила опису зовнішності людини за методом словесного портрету;вміти:

- оперувати основними положеннями та поняттями ідентифікації особи за ознаками зовнішності;

- розв’язувати діагностичні та ідентифікаційні задачі, які поставлені перед експертом;

- використовувати технічні засоби для ідентифікації особи за ознаками зовнішності;

- виявляти, вивчати і аналізувати ідентифікаційні елементи та ознаки зовнішності;

- використовувати порівняльні методи дослідження при ідентифікації особи за ознаками зовнішності;

- використовувати методику проведення судово-портретної експертизи;

- оформляти висновок експерта та фототаблицю до нього.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин/ 3 кредити.

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Рекомендований розподіл навчального часу на вивчення навчальної дисципліни за видами занять для денної форми навчання наведений в таблиці.Освітньо-кваліфікаційний рівень

Магістр

Форма навчання

денна

Семестр

2

Кількість годин, всього

108

Лекції, годин

10

Семінарські заняття, годин

10

Практичні заняття, годин

16

Самостійна робота, годин

36

Індивідуальна робота, годин

36

Підсумковий контроль

залік

Вивчення навчальної дисципліни «Портретна експертиза» визначає сполучення таких взаємодіючих форм занять, як лекція, семінар, практичні заняття, самостійну та індивідуальну роботу з навчально-практичними джерелами, виконання учбової роботи.

Лекції, як правило, повинні носити проблемний характер і розкривати профіль підготовки слухачів. Семінарські заняття проводяться за найбільш складними темами дисципліни, методом дискусії, обговорення доповідей слухачів, проведення навчально-практичних конференцій з проблем теоретичної і практичної спрямованості.

Практичні заняття проводяться методом групових вправ, криміналістичних ігор, навчань з виконанням конкретних завдань із подальшим обговоренням їх результатів.

Тема 1. Становлення, сучасний стан та перспективи розвитку судового портретознавства
Зміст теми. Відокремлення портретної експертизи з системи криміналістичної реєстрації. Зв'язок портретної експертизи з іншими галузями наукових знань. Портретна експертиза в системі судових експертиз. Еволюція засобів і методів фото-, кіно, відео фіксації ознак зовнішності та їх вплив на можливості проведення портретної експертизи.

Тенденції, що відобразилися у фундаментальних наукових працях. Прогресивні досягнення та невирішені питання у галузі судового портретознавства.

Основні доктринальні підходи в роботах науковців. Внесок провідних науковців у розробку та впровадження нових методик проведення портретної експертизи.

Узагальнення експертної практики проведення портретної експертизи як джерело розробки засобів, прийомів та методик портретної експертизи.

Роль даного виду експертиз у розкритті та розслідуванні злочинів.

Професійна складова. З’ясування історичних відомостей виникнення портретної експертизи за допомогою історичних джерел у криміналістичній і експертній практиці. Систематизація наукових розробок у галузі судового портретознавства. Визначення основних напрямків розвитку судового портретознавства.
Тема 2. Поняття портретної експертизи
Зміст теми. Портретна експертиза, як одна із форм використання відомостей про зовнішність людини в криміналістичній практиці. Правові підстави проведення.

Мета, предмет, коло вирішуваних питань, об’єкти, їх загальна характеристика, завдання портретної експертизи. Види портретної експертизи.

Поняття, види та структура методики проведення портретної експертизи. Стадії експертного ототожнення людини за фотознімками.

Методи проведення портретної експертизи їх можливості та правила застосування.

Атестація, паспортизація і реєстрація методик проведення портретної експертизи.

Професійна складова. Головні видові і родові ознаки портретної експертизи. Особливості її об’єкта, предмета та методики проведення, сфера застосування. Комплекс методів портретної експертизи.
Тема 3. Попереднє дослідження матеріалів, які надіслані для проведення портретної експертизи


Зміст теми. Сутність портретного дослідження. Завдання, які вирішує експерт на цій стадії дослідження. Етапи проведення портретного дослідження.

Ознайомлення з матеріалами які надіслані на дослідження: визначення відомостей про походження об’єктів; про осіб що зображені на фотознімках; про первинність або повторність призначення експертизи; про питання які поставлені слідчим; ознайомлення з об’єктами.

Огляду і вивчення об’єктів, які містять інформацію про ознаки зовнішності, що зафіксована на фотознімку: вивчення загальної характеристики фотознімків; визначення якості фотознімку; вивчення умов відображення зовнішності на фотознімках; характеристика фотографічного зображення.

Правила складання таблиці-розробки попереднього вивчення фотознімків як носіїв інформацій про ознаки зовнішності.

Визначення плану і напрямків змісту подальшого дослідження.

Виготовлення репродукцій фотознімків, загальні вимоги до них.


Професійна складова. Визначення та оцінювання стадії попереднього дослідження в методиці портретної експертизи. Етапів проведення дослідження. Комплекс завдань, які вирішуються на цій стадії.
Тема 4. Роздільне дослідження зовнішності сфотографованих осіб

Зміст теми. Сутність роздільного дослідження. Завдання, які вирішує експерт на цій стадії. Зовнішність людини як об’єкт послідовного опису за методом словесного портрету: достовірний опис; повний опис; одноманітний опис.

Виділення ознак зовнішності які якісно відобразилися на фотознімках. Встановлення ознак елементів які можуть бути використані для цілей ідентифікації.

Оцінка стійкості, індивідуальності, частоти зустрічаємості встановлених ознак елементів зовнішності.

Правила складання таблиці-розробки виявлених ознак елементів зовнішності.


Професійна складова. Визначення та оцінювання стадії роздільного дослідження в методиці портретної експертизи. Система, послідовність, правила вивчення і оцінки елементів зовнішності осіб зображених на фотознімках. Комплекс завдань які вирішуються на цій стадії. Методичний інструментарій. Особливості складання та структура таблиці-розробки ознак зовнішності осіб які відображені на досліджуваних фотознімках.Тема 5. Порівняльне дослідження виявлених ознак зовнішності сфотографованих осіб

Зміст теми. Сутність порівняльного дослідження. Основні завдання експерта на цій стадії.

Послідовність порівняльного дослідження портретів за якісними ознаками елементів зовнішності. Співставлення всіх якісних характеристик зовнішності відділених на портретах особи яка встановлюється, з відповідними ознаками на зображеннях які представлені для порівняння.

Встановлення і пояснення причин розбіжностей, що спостерігаються на порівнюваних портретах.

Встановлення і оцінка достовірності співпадань ідентифікаційних ознак зовнішності.

Правила, послідовність та технологія застосування методів порівняння: співставлення; суміщення; накладання; полігональний репераж.

Особливості розмітки виявлених співпадань і розбіжностей на досліджуваних портретах.

Ілюстрація виявлених співпадань і розбіжностей ознак зовнішності на досліджуваних фотознімках.

Професійна складова. Визначення та оцінювання стадії порівняльного дослідження в методиці портретної експертизи.


Процедура застосування методів порівняння. Порядок підготовки наданих на дослідження об’єктів для співставлення, суміщення, накладання, полігонального реперажу.
Тема 6. Оцінка результатів дослідження
Зміст теми. Сутність оціночної стадії, основні завдання експерта на цій стадії. Шляхи вирішення завдань.

Проблемні питання оціночної діяльності експерта щодо виявлених ознак зовнішності.

Правила оцінки природи, походження співпадаючих ознак зовнішності, визначення їх випадковості чи закономірностей.

Правила оцінки природи, походження розбіжностей ознак зовнішності, визначення їх випадковості чи закономірностей.

Характеристика співпадаючих ознак які утворюють сукупність ознак що утворюють сукупність яка індивідуалізує зовнішні риси людини.

Характеристика ознак які мають розбіжності. Визначення ступеня індивідуалізації ознак зовнішності шляхом встановлення відхилення їх від однойменних ознак – норм для популяції до якої належить ототожнюючи людина.

Формування висновків на основі оцінки результатів проведеного дослідження. Види висновків. Структура висновків.

Професійна складова. Завдання які вирішує експерт. Шляхи їх вирішення. Особливості оціночної діяльності експерта. Правила оцінки природи, походження співпадань і розбіжностей виявлених ознак. Правила формування висновків. Види висновків.Тема 7. Використання комп’ютерних технологій в портретній експертизі
Зміст теми. Поняття і види інформаційних систем, які використовують при проведенні портретної експертизи.

Відеореєстрація ознак зовнішності.

Перенос зображення на комп’ютер.

Відбір матеріалів для порівняльного дослідження. Порівняльне дослідження зображень.

Документування результатів порівняльного дослідження.

Професійна складова. Поняття комп’ютерних технологій та їх видів. Процедура використання, напрямки застосування при дослідженні зовнішності людини. Стадії застосування. Документальне оформлення результатів застосування комп’ютерних технологій.
Тема 8. Можливості діагностичних досліджень зовнішності людини
Зміст теми. Особливості дослідження суб’єктивних портретів. Портретна ідентифікація при дослідженні творів образотворчого мистецтва. Особливості дослідження портретних зображень, виконаних для оформлення різної продукції. Методика ототожнення за ознаками зовнішності осіб, сфотографованих з розривом у часі.

Особливості портретної криміналістичної ідентифікації з використанням видеозображень.Професійна складова. Визначення сутності діагностичних процесів при дослідженні ознак зовнішності. Види об’єктів діагностичних досліджень.

Методика вивчення властивостей і ознак діагностуємих об’єктів і порівняння їх з анологічними властивостями і ознаками діагностуючих об’єктів.

Питання, які вирішуються в процесі діагностичних досліджень зовнішності людини.

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Україна. – 54 с.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково – практичний коментар: у 2 т. / О.М. Бандурка, Є. М. Блажівський , Є. П. Бурдаль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012.-768 с.

3. Про судову експертизу: Закон України зі змінами та доповненнями, внесеними законами України від 23.04.2003 №  662-IV і 09.09.2004 № 1992- IV // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст.232; 2003. – № 27. – Ст.209; 2005. – № 1. – Ст.14.

4. Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України від 11.02.1998 № 113/98-ВР.

5. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13 грудня 1999 р. № 1977-ХП.

6. Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 10 лютого 1995 р. № 51/95-ВР.

7. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 06 квітня 2011 р. № 383/2011.

8. Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України: Постанова Кабінету Міністрів України від 06 травня 1998 р. № 617.

9. Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз: Постанова Кабінету Міністрів України від 02 липня 2008 р. № 595.

10. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: Постанова Пленуму Верховного суду України від 30 травня 1997 р. № 8.

11. Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ: Наказ МВС України від 09 серпня 2012р. № 691

11. Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України : Наказ МВС України від 30 жовтня 2012р. № 983.

12. Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України: Наказ МВС України від 15 грудня 2011р. № 923.

13. Про внесення змін та доповнень до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998р. № 53/5: Наказ МВС України від 30 грудня 2004р. № 144/5.

14. Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз: Наказ Міністерства юстиції України від 02 жовтня 2008 р. № 1666/5.

15. Про затвердження Інструкції по особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах: Наказ Міністерства юстиції України від 24 грудня 2003р. № 170/5.

16. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник / М.В. Салтевський. – К.: Кондор, 2005. – 588 с., 32 іл.

17. Ищенко А.В. Научное обеспечение практики борьбы с преступностью: Учебное пособие / А.В. Ищенко, Н.С. Карпов. – К.: Издательство Национальной академии внутренних дел Украины – 1997. – 136 с.

18. Ищенко А.В. Криминалистическое обеспечение методики расследования отдельных видов преступлений: Учебно-справочное пособие / А.В. Ищенко, В.В. Матвиенко – Одесса: НИРИО ОИВД, 1999. – 112 с.

19. Іщенко А.В. Методологічні проблеми криміналістичних наукових досліджень: Монографія / За редакцією І.П. Красюка / А.В. Іщенко. – К.: Національна академія внутрішніх справ України. – 2003. – 359 с.

20. Кузьмічов В.С. Криміналістика: Навчальний посібник / За загальною редакцією В.Г. Гончаренка та Є.М. Мойсеєва / В.С. Кузьмічов, Г.І. Прокопенко. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 368 с.

21. Романюк Б.В. Сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві: Монографія / Б.В. Романюк – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – 196 с.

22. Судові експертизи в Україні: Збірник нормативних актів. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.

23. Лисиченко В.К. Использование данных естественных и технических наук в следственной и судебной практике: Учебное пособие / В.К. Лисиченко. – К., 1979. – 88 с.

24. Мазниченко Ю.О. Інформаційні технології в експертній практиці: Навчально-практичний посібник / Ю.О. Мазниченко. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 152 с.

25. Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже ХХІ века. Состояние, развитие, проблемы: Монография / С.А. Смирнова. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – СПб.: Питер, 2004. – 875 с.

26. Експертизи в судовій практиці: Навчальний посібник / В.Г. Гончаренко, В.Є. Бергер, Л.П. Булига та ін. - К.: Либідь, 1993. – 197 с.

27. Кононенко И.П. Некоторые процессуальные особенности производства судебных экспертиз в экспертном учреждении / И.П.Кононенко // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1976. – Вып. 12. – С. 31-40.

28. Медико-криминалистическая идентификация: Настольная книга судебно-медицинского эксперта. Под общей редакцией доктора медицинских наук, профессора В.В.Томилина. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 2000. – 472 с.

29. Соколенко Л.А., Жирко В.В. Використання ознак зовнішності людини в розшуковій діяльності ОВС / Л.А.Соколенко, В.В.Жирко: Методичні рекомендації – Дніпропетровськ: НДЕКЦ при ГУ МВС України в Дніпропетровській області. 2003. – 18 с.

30. Портретная експертиза: Учебно-практическое пособие [под ред.: д.ю.н. проф. А.М.Зинина]. – М.: Издательство “Экзамен”, издательство “Право и закон”, 2004. – 160 с.

31. Хахановський В.Г., Мартиненко І.В. Система “FACES 3.0”: Методичні рекомендації / В.Г.Хахановський, І.В.Мартиненко. – Київ. 2003. – 20 с.

32. Алексеев В.П. География человеческих рас: Учебное пособие / В.П.Алексеев – М., 1974. – 164 с.

33. Бахин В.П., Машошин Ю.П. Функциональный портрет человека в криминалистике / В.П.Бахин, Ю.П.Машошин // Криминалистика и судебная экспертиза. – Л, 1987.– С.18-23.

34. Бодалев А.А. Восприятие человека человеком: Учебное пособие / А.А.Бодалев – Л., 1965. – 189 с.

35. Бодалев А.А. Формирование понятия о другом человеке как личности: Учебное пособие / А.А.Бодалеев – Л., 1970.

36. Бунак В.В. Фотопортреты как материал для определения вариаций строения головы и лица / В.В.Бунак // Советская антропология. – М., 1959.– С.29-43.

37. Винниченко И.Ф., Житников В.С., Зинин А.М., Овсянникова М.Н., Снетков В.А. Криминалистическое описание внешности человека: Учебное пособие. – М., 1988.– С.214.

38. Гусев А.А. Идентификация личности по фотокарточкам: Практическое пособие / А.А.Гусев – М., 1974. – 124 с.

39. Гусев А.А. Методы судебно-портретной экспертизы: Практическое пособие / А.А.Гусев – М., 1977. – 240 с.

40. Дубягин Ю.П., Торбин Ю.Г. Использование данных о внешности человека в раскрытии и расследовании преступлений: Учебное пособие. / Ю.П. Дубягин,  Ю.Г. Торбин – М., 1987.– 221 с.

41. Зинин А.М., Овсянникова М.Н. Установление преступников и других лиц по признакам внешности / Под ред. В.А. Снеткова. – Омск, 1982. – 101 с.

42. Зинин А.М., Винниченко А.Ф., Житников В.С., Овсянникова М.Н. Криминалистическое описание внешности человека. – М., 1988.– 109 с.

43. Зинин А.М., Кирсанова Л.З. Криминалистическая фотопортретная експертиза: Учебное пособие /А.М.Зинин, Л.З.Кирсанова – М., 1991.– 201 с.

44. Куприянов В.В., Стовичек Г.В. Лицо человека: Практическое пособие / В.В.Куприянов, Г.В.Стовичек – М.: Медицина, 1988. – 200 с.

45. Снетков В.А., Зинин А.М. Методика отождествления по признакам внешности лиц, сфотографированных со значительным разрывом во времени: Практическое пособие / В.А.Снетков, А.М.Зинин – М., 1971. – 89 с.

47. Топорков А.А. Классификация признаков внешности человека: Практическое пособие /А.А.Топорков – М., 1987. – 160 с.

48. Топорков А.А. Словесный портрет: Практическое пособие / А.А.Топорков – М., 1999. – 207 с.

49. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. - М.: Издательство БЕК, 1997. – 342 с.

50. Руководство для следователей / О.Я. Баев [и др.]; под. ред.: Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М., 1997. – 732 с.

51. Справочная книга криминалиста / Е.Н. Викторова [и др.]; Генер. прокуратура Рос. Федерации, Науч.-исслед. ин-т проблем укрепления законности и правопорядка; отв. ред. Н.А. Селиванов. – М., 2000. – 712 с.

52. Судебно-медицинская экспертиза: Справ. для юристов / И.В. Виноградов [и др.]. – М., 1980. -331 с.

53. Филькова О.Н. Справочник эксперта-криминалиста / О.Н. Филькова. – М., 2001. – 459 с.

54. Образцы заключений экспертов: Практ. пособие / под ред. В.В. Мартынова. – М., 2005. – С.18 – 19.

55. Практичний посібник для працівників органів досудового слідства та експертних підрозділів з питань призначення і проведення судової експертизи / За заг. ред. П.В. Коляди. – К.: УВПД ГШ МВС України, 2009. – 526 с.

Інформаційні джерела:

56. Сервіс пошуку книг Googl http://books.com

57. Національна бібліотека України ім. Вернедського

http://www.nbuv.gov.ua/

58. Каталог юридичних ресурсів http://www.ageyev.org/libweb/

59. Libweb-Library servers via www http://lists.webjunction.org/libweb/

60. Офіційний сайт Президента України http://www.president.gov.ua/

61. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України http://www.kmu.gov.ua

62. Офіційний сайт Національного банку України http://www.bank.gov.ua/

63. Офіційний сайт Міністерства Юстиції України

http://www.minjust.gov.ua/

64. Судова влада в Україні http://court.gov.ua/

65. Єдиний державний реєстр судових рішень

http://www.reyestr.court.gov.ua/

66. Сайт Верховної Ради України http://portal.rada.gov.ua/

67. Сайт про мережу та засіб зв’язку між членами ENFSI http:/www.enfsi.ua/.4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ

Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік, який проводиться після вивчення всієї дисципліни в період екзаменаційної сесії.5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Поточний контроль успішності та якості підготовки слухачів у формі запитань та відповідей й обговорення підготовлених доповідей (рефератів) проводиться на семінарських та практичних заняттях для отримання необхідної інформації про виконання ними графіка навчального процесу, оцінки якості навчального матеріалу, ступеню досягнень поставленої мети, вивчення і стимулювання самостійної роботи курсантів. Гранична форма контролю – тестування, учбова експертиза, підсумкова – залік, який проводиться після вивчення всієї навчальної дисципліни в період екзаменаційної сесії.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка