Програма варіативного курсу. 6-11 класиСкачати 302.68 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір302.68 Kb.
Трипільська протоцивілізація. Програма варіативного курсу. 6–11 класи

Курс присвячений висвітленню проблем становлення, розвитку та занепаду Трипільської протоцивілізації, яка існували на території Південно-Східної Європи в VI–III тис. до Христа за даними археологічних досліджень. Мета курсу – ознайомлення з історіографією, фактажем та методикою історичних реконструкцій трипільської протоцивілізації за археологічними даними, розвиток навичок самостійної наукової роботи в тому числі з використанням сучасних інформаційних джерел в мережі Інтернет


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "КИЄВО - МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ"

КАФЕДРА ІСТОРІЇ. АРХЕОЛОГІЧНИЙ МАГІСТЕРІУМ.
Кандидат історичних наук М.Ю.Відейко
Спецкурс
ТРИПІЛЬСЬКА ПРОТОЦИВІЛІЗАЦІЯ
В доісторичному минулому України можна знайти чимало яскравих подій та явищ, які визначили дальшу історію краю. Одним з таких епізодів стала поява Трипільської протоцивілізації, яка залишила нам у спадок числені сліди однієї з найдавніших і найяскравіших землеробських культур доісторичної Європи.

Курс присвячений висвітленню проблем становлення, розвитку та занепаду Трипільської протоцивілізації, яка існували на території Південно -Східної Європи в VI - III тис. до Христа за даними археологічних досліджень. Мета курсу - ознайомлення з історіографією, фактажем та методикою історичних реконструкцій трипільської протоцивілізації за археологічними даними, розвиток навичок самостійної наукової роботи в тому числі з використанням сучасних інформаційних джерел в мережі Інтернет.

Між добою мисливських суспільств та першими цивілізаціями ранньобронзового віку, які виникли в Єгипті, Месопотамії та інших місцях лежить досить довгий період, пов'язаний з становленням основ цих цивілізацій - відтворюючого господарства, ремесел, перших міст, писемності. Для визначення історико - культурних феноменів цього періоду вчені вживають поняття протоцивілізацій. Землеробські протоцивілізації Європи, до яких відноситься і Трипільська, існували VI - IV тис. до н.е, одночасно з протоцивілізаціями Месопотамії, Єгипту, Індії, Китаю і певний час знаходилися приблизно на однаковому з ними рівні розвитку.

В кінці п'ятого тисячоліття до Христа, коли землеробські протоцивілізації Балкан - Гумельниця, Варна, Вінча, Лендель поступово занепадають, в Україні, на кордонах тодішнього цивілізованого світу постає Трипілля - вже не як периферійна культура, а їх останній спадкоємець. В Лісостепу було створено систему господарювання, яка спиралася на специфічні форми землеробства та тваринництва і проіснувала майже в незмінному вигляді на території України до початку ІІ тис. по Христу.

Протоміста, основи монументальної архітектури, розквіт ремесел (металургії, ткацтва, гончарства), розвиток знакових систем - основи писемності - всі ці явища ставлять Трипілля в один ряд з цивілізаціями Cтарого Світу V -IV тис. до Христа. Трипільська протоцивілізація залишила багату спадщину, заклавши основи хліборобства і тваринництва, ремесел, світогляду.

Однак занепад і дезінтеграція Трипілля, як етнокультурної та суспільно - економічної системи в другій половині IV тис. показав, що обраний шлях до цивілізації не є оптимальним. Цивілізаційний розвиток давніх суспільств в Європі починаючи з рубежу IV - III тис. до н.е. пішов іншим шляхом, ніж на Давньому Сході.


СТРУКТУРА КУРСУ ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ.
Курс передбачає 26 навчальних годин. З них 16 годин лекцій ( 8 лекцій) та 10 годин семінарських занятть ( 5 семінарів). Планується проведення конференції з обговоренням прочитаних студентами написаних ними наукових рефератів обсягом до 0.5 д.а. Одна з форм викладання - щотижневі консультації слухачів. При самостійному вивченні матеріалів по курсу, підготовці до семінарських знаять та іспитів, написанні рефератів крім літератури заплановане використання інформаційних ресурсів , які розміщені в Інтернеті. Використання цих ресурсів дозволить певною мірою вирішити проблему з літературою по спецкурсу. Кращі реферати, написані студентами, будуть опубліковані в Інтернеті на сайті "Трипільська експедиція".

Курс орієнтований на рейтингову оцінку знань студентів за 100 - бальною системою. Курс можна вважати зарахованим, в разі коли студент набере не менше 61 бал (61 - 75 задовільно, 76 - 90 добре, 91 - 100 відмінно). Іспит - 40 балів, активна участь в семінарах

( мінімум - виступ на двох семінарах) - 30 балів, участь в конференції з рефератом - 30 балів.

ПРОГРАМА КУРСУ.
Лекція 1.ДОСЛІДНИКИ І ПАМ'ЯТКИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ ПРОТОЦИВІЛІЗАЦІЇ.

Відкриття трипільскої культури. Дослідження на території України. Дослідження в Румунії. Дослідники Трипілля та основні результати археологічних досліджень. Архівні джерела, колекції в музеях та наукових фондах. Археометричні дослідження. Археологічні ознаки цивілізацій.

Література:

Археология Украинской ССР. – К. 1985. – Т. 1

Дудкін В.П. Відейко М. А. Археометричні дослідження трипільської цивілізаціїю - Археометрія та охорона історико - культурної спадщини. Випуск 2. Київ, 1999.

Массон В.М. Первые цивилизации. - Ленинград, 1989.-

Мезенцева Г. Дослідники археології України. – Чернігів, 1997.

Петреску – Дымбовица М. Кукутень: сто лет археологических исследований. – Румынская литература, 1984. – N 9. – С. 11 – 16.

Пассек Т. С. Периодизация трипольских поселений. – МИА, 1949-№ 10. Словник – довiдник з археологiї. – Київ, 1996.

Хвойко В.В. Каменный век Среднего Приднепровья. - Труды ХІ Археологического съезда.- Москва, 1901.- Т.1.- С. 736-812.

Черняков І. Т. Місце трипільської культури в стародавній історії Європи. – Археологія, 1993. – N 3.

Comsa E. Bibliografia Neoliticului de pe teritoriul Romaniei. – Bucuresti, 1977. – 151p.

Majewski K. Stydia nad kultura trypilska. – Arheologia, 1947. – І

Renfrew C. The emergence of civilisation: The Cyclades and the Aegean in the third millenium BC.- London, 1972.- 498 p.-

Інтернет - ресурси

Путівник по археологічним ресурсам Європи (ARGE) http://www. let. rug. nl/arge/

Європа: Всесвітній атлас археології в Інтернеті.

http://archaeology. tqn. com/library/atlas/bleurope. htm

База даних по етноісторії Європи (The European Ethnohistory Database)http://life. bio. sunysb. edu/ee/msr/Ethno/alphabetical. html

Сервер Східноєвропейської археології. http://eeu - a. kiev. ua/eng/

Архівні ресурси української археології та історії на WWW

http://www. kar. net/~archaeol/

Поселення культури Кукутені http://www. cimec. ro/Arheologie/cucuteni/habitat. htm

Трипільська експедиція http://www.tripillya.50megs.com
Лекція 2. ОСНОВИ ХРОНОЛОГІЇ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЇ ТРИПІЛЛЯ.

Основні схеми періодизації культури та принципа їх побудови. Співставлення схем періодизації. Абсолютне датування Трипілля : археологічний аспект. Історико - археологічна періодизація. Датування метадами природничих наук. Археомагнітне датування. Датування по С14. Проблема конвенціональної та календарної хронології Трипілля - Кукутені. Трипілля в системі європейської хронології неоліту - ранньобронзового віку.Література:

Археология Украинской ССР. – К. 1985. – Т. 1. – С. 188 – 323.

Бурдо Н. Б. , Відейко М. Ю. Основи хронології Трипілля – Кукутені. – Археологія, 1998. – № 2. – С. 3 – 14.

Збенович В. Г. Памятники раннего этапа Трипольской культуры на территории Украины. – К. 1989

Виноградова Н. М.   Племена Днестровско – Прутского междуречья в период расцвета трипольской культуры. – Кишинев, 1983.

Гусєв С.О. Трипільська культура Середнього Побужжя. Вінниця, 1995.

Долуханов П. М. Тимофеев В. И. Абсолютная хронология неолита Евразии. – Проблемы абсолютного датирования в археологии. – М. 1972. – С. 28 – 75.

Пассек Т. С. Периодизация трипольских поселений. – МИА, 1949. – N 10.

Патокова Э. Ф. Петренко В. Г. Бурдо Н. Б. Полищук Л. Ю.     Памятники трипольской культуры в Северо – Западном Причерноморье. – К. 1989

Словник – довiдник з археологiї. – Київ, 1996.

Телегiн Д. Я. Радiокарбонне та археомагнiтне датування Трипiльської культури. – Археологія, 1985. – Вип. 52.

Телегiн Д. Я.  Основнi перiоди iсторичного розвитку населення територiї України у V – першiй половинi III тис. до н. е.  Археологія, 1992. – N 4. – C. 3 – 11; N 1. – C. 15 – 23.

Черныш Е. К. Энеолит Правобережной Украины и Молдавии. – Энеолит СССР. – М. 1982. – С. 171 – 175, табл. 8 – 10.

Parzinger H. Studien zur chronologie und kulturgeschichte der jungstein, kupfer – und fruhbronzezeit Zwischen Kar­paten und Mitlerem Taurus. – Mainz am Rhein, 1993. – RGF. – B. 52. – T. 1 – 2.

Wechler K. – P. 1994. – Zur Chroinologie der Tripolje – Cucuteni – Kultur aufgrung von 14C – Datierungen//ZfA Z. Archaol. – 1994. – Band 28 . – S. 7 – 21.

Videiko M. Yu. Radiocarbon chronology of the Late Tripolye Culture. - Baltic – Pontic Studies, 1999, V. 7. – P. 34 – 70.Інтернет - ресурси

Путівник по археологічним ресурсам Європи (ARGE) http://www. let. rug. nl/arge/

Європа: Всесвітній атлас археології в Інтернеті.

http://archaeology. tqn. com/library/atlas/bleurope. htm

База даних по етноісторії Європи (The European Ethnohistory Database)http://life. bio. sunysb. edu/ee/msr/Ethno/alphabetical. html

Поселення культури Кукутені http://www. cimec. ro/Arheologie/cucuteni/habitat. htm

Трипільська експедиція http://www.tripillya.50megs.com

Лекція 3. ПОХОДЖЕННЯ ТА ІСТОРІЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.

Історіографія та археологічні джерела. Трипілля та Буго - Дністровська культура. Трипілля та культура Боян. Неолітичні культури Європи і Трипілля.

Ранній період і початок розселення трипільських племен. Середній період: освоєння трипільської ойкумени. Проблема локальних варіантів. Пізнє Трипілля : культурна трансформація. Проблема "зникнення" Трипілля.

Література:

Давня історія України. – Київ, 1997. – С. 234 – 236.

Дергачев В. А. Памятники позднего Триполья. – Кишинев, 1980

Заец И. И. , Рыжов С. Н. 1992. – Поселение трипольской культуры Клищев на Южном Буге. – Киев, 1992. – 177 с.

Збенович В. Г. Поселение Бернашевка на Днестре. – Киев, 1981. – 179с. –

Збенович В. Г. Позднетрипольские племена Северного Причерноморья. – Киев, 1974;

Круц В. А. 1977 – Позднетрипольские памятники Среднего Поднепровья. – Киев, 1977. – 160с. –

Круц В. О. 1993б Етапи и напрямки розселення племен трипiльськоi культу – ри. – Подiльська старовина. – Вiнниця, 1993. – С. 35 – 44.

Маркевич В. И. Позднетрипольские племена Северной Молдавии. – Кишинев, 1981;

Патокова Э. Ф. , Петренко В. Г. , Бурдо Н. Б. , Полищук Л. Ю. : Памятники Трипольской культуры в Северо – Западном Причерноморье. – к. 1989 – с. 50 – 81.

Цвек О. В. Особливості формування східного регіону Трипільсько – Кукутенської спільності. – Археологія, 1985. – Вип. 51. – С. 31 – 45.

Словник – довiдник з археологiї. – Київ, 1996.

Черныш Е. К. Энеолит Правобережной Украины и Молдавии. – Энеолит СССР. – М. 1982. – С. 165 – 252.

Marinescu – Bilcu S. 1974. – Cultura Precucuteni pe teritoriul Romaniei. – Bu­curesti. – 1974.

Marinescu – Bilcu S. 1981. – Tirpestu – from Prehistory to History in Eastern Romania//BAR International Series. – 1981. – N 107. – Oxford. – C. 137 – 138

Videiko M. Yu. 1995. – The cemeteries of Sofievka – type. – Baltic – Pontic Studies N 3, 1995, p. 15 – 68

Інтернет - ресурси:

Поселення культури Кукутені http://www. cimec. ro/Arheologie/cucuteni/habitat. htm

Виставка по неоолітичній цивілізації Кукутеніhttp://www. culture. gr/2/21/215/21505/215051/e21505106. html

Трипільська експедиція http://www.tripillya.50megs.com


Лекція 4. П А Л Е О Е К О Н О М І К А ТРИПІЛЛЯ.

Основні методичні засади вивчення палеоекономіки. Характеристика оточуючого середовища. Відтворюючі форми господарства: загальна характеристика землеробства і тваринництва. Нехарчове виробництво. Проблема громадських ремесел. Видобуток та обробка кременю. Металургія та металообробка. Гончарство. Ткацтво. Палеоекономічні реконструкції.

Література:

Андрианов Б. В. Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно – культурные типы и вопросы их картографирования. – СЭ, 1972. – N 2.

Березанская С. С. Цвек Е. В. Клочко В. И. Ляшко С. Н. Ремесло эпохи энеолита – бронзы на Украине. – Київ, 1994. – 189с. –

Бибиков С. Н. Хозяйственно – экономический комплекс развитого Триполья. – СА, 1965. – N 1.

Бибиков С. Н. О ранних формах ремесленного производства. – Домашние промыслы и ремесло. – Л. 1970.

Коробкова Г. Ф. Хозяйственные комплексы ранних земледельческо – скотоводческих обществ Юга СССР. – Л. 1987

Кременецкий К. В. Палеоэкология древнейших земледельцев и скотоводов Русской равнины. – М. 1991.

Массон В. М. Экономика и социальный строй древних обществ. – Л. 1976.

Пашкевич Г. А. Палеоэтноботанические находки на территории Украины. (Неолит - бронза) - Каталог. - К. 1991. - 48 с.

Петрунь В. Ф. К петрографическому определению состава и районом добычи мынерального сырья раннеземледельческими племенами юго – запада СССР. – КСИА, 1971. – Вып. 111.

Рындина Н. В. Древнейшее металлообрабатывающее производство Восточной Европы. – М. 1971.

Семенов С. А. Коробкова Г. Ф. Технология древнейших производств. – Л. 1983.

Сорокин В. Я. Орудия труда и хозяйство племен среднего Триполья Днестровско – Прутского междуречья. – Кишинев, 1991.

Цалкин В. И. Древнейшие домашние животные Восточной Европы. – МИА, 1970. – N 161.

Черных Е. Н. Металлургические провинции и периодизация эпохи раннего металла на территории СССР. – СА, 1978. – N 4. – C. 53 – 82.

Янушевич З. В. Культурные растения Юго – Запада СССР по палеобота – ническим данным. – Кишинев, 1976.

Інтернет - ресурси.

Східнєвропейський археологічний журнал: http://eeu - a. kiev. ua/journal/

Путівник по археологічним ресурсам Європи (ARGE) http://www. let. rug. nl/arge/

Археологія Європи: пізня праісторія http://www. le. ac. uk/archaeology/teach/ar202/lec2_02. html

The Palaeopathology of Horse Husbandry -

http://www. arch. cam. ac. uk/MIAR/projects/horsehusbandry/
Лекція 5. ПЛАНУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРА ТРИПІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ.

Джерела для вивчення планування та архітектури трипільських поселень. Планування за даними археологічних розкопок. Планування за даними археометричних досліджень. Типи поселень за розмірами та плануванням. Походження і еволюція планувальних схем. Архітектура поселень. Проблема інтерпретації будівельних решток. Методика реконструкції окремих будівель. Зовнішній вигляд та інтер'єри різних типів будівель. Укріплені поселення.

Література:

Відейко М.Ю.Давні поселення України. Київ, 2000.

Дудкин В. П. 1978 Геофизическая разведка крупных трипольских поселений. – Использование методов естественных наук в археологии. – Киев. – 1978. – С. 35 – 45.

Зиньковский К. В. 1983 К процедуре исследования проблемы домостроительства трипольских племен.  — Материалы по археологии Северного Причерноморья.  — Киев, 1983.  - С. 16 – 22.

Круц В. А. 1990 Планировка поселения у с.  Тальянки и некоторые вопросы трипольского домостроительства. – РПГТ. – Киев, 1990. – С. 43 – 47.

Маркевич В. И. 1981 Позднетрипольские племена Северной Молдавии. – Кишинев, 1981. –

Шишкін К. В. 1985 Планування трипільських поселень за даними аерофотозйомки. // Археологія, 1985. – Вип. 52. – С. 72 – 77.

Шмаглiй М. М. Дудкiн В. П. Зiньковський К. В. Про комплексне вивчення трипiльських поселень. – Археологiя, 1973. – Вип. 10. – С. 23 – 31.

Шмаглій М. М. Відейко М. Ю. 1987 Пізньотрипільське поселення поблизу с.  Майданецького на Черкащині. // Археологія, 1987. – Вип. 60. – С. 58 – 71.

Інтернет - ресурси

Архівні ресурси української археології та історії на WWW http://www. kar. net/~archaeol/

Східнєвропейський археологічний журнал: http://eeu - a. kiev. ua/journal/

Трипільська експедиція http://www.tripillya.50megs.com

Лекція 6. РЕКОНСТРУКЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ. ТРИПІЛЬСЬКІ ПРОТОМІСТА.

Методика реконструкцій суспільного ладу за даними археологічного вивчення поселень та могильників. Реконструкція сім'ї, громади, племені, надплемінних утвореннь. Статево - вікова стратифікація за даними поховальних пам'яток. Палеодемографічні реконструкції та палеодемографічне моделювання. Проблема трипільських протоміст. Протоміста в світлі археологічних даних. Структура трипільських протоміст. Реконструкція суспільних структур. Причини виникнення трипільських протоміст. Протоміські структури в неоліті та ранньобронзовому віці Європи.Історико -етнографічні аналоги протоміст Трипілля.

Література:

Андреев Ю. В. Ранние формы урбанизации. – Советская Археология, 1987. – N 3. – С. 3 - 18

Бибиков С. Н. Хозяйственно – экономический комплекс развитого Триполья. – Советская Археология, 1965. – N 1.

Відейко М.Ю. Про причини виникнення трипільських протоміст. - Археологія, 1999, №

Колесников А.Г. Трипольское общество Среднего Поднепровья. Опыт социальных реконструкций. -Киев, 1993.

Круц В. О. Питання демографії Трипільської культури. - Археологія, 1993. - N 3. - С. 30 - 36.

Круц В. А. К истории населення трипольской культуры в междуречье Южного Буга и Днепра. – Первобытная археология. Материалы и исследования. – Киев, 1989. – С. 117 – 132.

Массон В.М. Динамика развития трипольского общества в свете палеодемографических оценок. – Первобытная археология. Поиски и находки. – Киев, 1980.

Раннеземледельческие поселення – гиганты трипольской культуры на территории Украины. Тезисы 1 полевого семинара ИА АН УССР. Тальянки – Веселый Кут – Майданецкое, август 1990 г. Киев, 1990.

Шмаглій М.М. Великі трипільські поселення і проблема ранніх форм урбанізації. - Київ, 2001.

Шмаглiй М. М. ,Вiдейко М. Ю. Трипiльськi протомiста. – Археологiя, 1993. –N 3. – С. 52 – 63.

Videyko M. Yu. Tripolye – ‘pastoral’contacts. Facts and character of interactions. – Baltic – Pontic Studies, 1994, V. 2. – P. 5 – 28

Інтернет - ресурси

Путівник по археологічним ресурсам Європи (ARGE) http://www. let. rug. nl/arge/

Європа: Всесвітній атлас археології в Інтернеті.

http://archaeology. tqn. com/library/atlas/bleurope. htm

База даних по етноісторії Європи (The European Ethnohistory Database)http://life. bio. sunysb. edu/ee/msr/Ethno/alphabetical. html

Архівні ресурси української археології та історії на WWW http://www. kar. net/~archaeol/ТРИПІЛЬСЬКІ ЗНАКОВІ СИСТЕМИ ТА ПРОБЛЕМА ЗАРОДЖЕННЯ ПИСЕМНОСТІ В НЕОЛІТІ ЄВРОПИ.

Історіографія питання. Підходи до вивчення трипільських орнаментів. Знаки і символи на керамічних виробах раннього періоду. Знакові системи на мальованому посуді. Об'ємні символи. Знакові системи в неолітичних культурах Європи.

Література:

Бурдо Н. Б. , Видейко М. Ю. 1984. – Типы раннетрипольской керамики и ее орнаментации в междуречье Южного Буга и Днепра. – Северное Причерноморье – Киев, 1984. – С. 96 – 104.

Даниленко В. Н. 1997. – Космогония первобытного общества. – Фастов – Славутич, 1997. – С. 5 – 76 та с. 90 – 196.

Збенович В. Г. Дракон в изобразительной традиции культури Кукутени – Триполье. – В кн. : Духовная культура древних обществ на территории Украины. – К. 1991. – С. 20 – 34.

Суслопаров М. З. Розшифрування найдавнішої в Європі писемності з берегів Дніпра. – В кн. Знойко О. П. Міфи Київської землі та події стародавні. – Київ, 1989. – С. 135 – 145

Кифишин А. Г. 1990. Геноструктура догреческого и древнегреческого мифа. – В кн. : Образ и смысл в античной культуре. – Москва. 1990.

Линниченко И. И. Хвойко В. В. Сосуды со знаками из находок на площадках трипольской культуры. – Записки Одесского Общества истории и древностей. – Т. ХХIII. – Одесса, 1901, с. 199 – 202.

Мовша Т. Г. Антропоморфные сюжеты на керамике культур Трипольско – Кукутенской общности. – В кн. : Духовная культура древних обществ на территории Украины. – К. 1991. – С. 34 – 47.

Рыбаков Б. А. 1965. Космогония и мифология земледельцев энеолита. – СА, № 1. – С0. 24 – 47; № 2. – С. 45 – 47.

Ткачук Т. Мельник Я. Семіотичний аналіз трипільсько - кукутенських знакових систем (мальований посуд). - Івано - Франківськ, 2000.- 237с.-

Черныш Е. К. Энеолит Правобережной Украины и Молдавии. – В кн. : Энеолит СССР. – М. 1982. – Глава 6.

Шилов Ю. А. Комментарии. – В кн. : Космогония первобытного общества. – Фастов – Славутич, 1997. – С. 81 – 89.

Dumitrescu V. Arta Culturi Cucuteni.- Bucuresti,1980.

Falkenstein A. Zu den Tontafeln aus Tartaria.- Germania,43, 1965.- 269 - 273

Gimbutas M. The language of Goddess. – San – Francisco, 1991.

Makkay J. The Late Neolithic Tordos group of signs.- Tanalmamyok Abhandlungen Alba - regia. Annales, X.. 1969- P.9 - 49.

Інтернет - ресурси

Путівник по археологічним ресурсам Європи (ARGE) http://www. let. rug. nl/arge/

Європа: Всесвітній атлас археології в Інтернеті.

http://archaeology. tqn. com/library/atlas/bleurope. htm

База даних по етноісторії Європи (The European Ethnohistory Database)http://life. bio. sunysb. edu/ee/msr/Ethno/alphabetical. html

Трипільська експедиція http://www.tripillya.50megs.com

Архівні ресурси української археології та історії на WWW http://www. kar. net/~archaeol/

Сайти, присвячені науковій праці Марії Гімбутас, дослідниці неоліту Європи.http://www. pacifica. edu/cglibrary/gimblife. html

http://www. levity. com/mavericks/gim - int. htm
Лекція 7. ТРИПІЛЛЯ В СИСТЕМІ ЕНЕОЛІТИЧНИХ КУЛЬТУР ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ. ТРИПІЛЛЯ ЯК ПРОТОЦИВІЛІЗАЦІЯ.

Матеріали для вивчення питання. Трипілля і культури Центральної Європи: синхронізація, факти і характер взаємодії. Трипілля і Степ: синхронізація, факти, характер взаємодії. Поняття цивілізації. Трипілля як протоцивілізація. Протоцивілізації Європи і цивілізації Сходу.

Література:

Антонова Е.В. Месопотамия на пути к первым государствам. - Москва, 1998.

Алексеева И. Л. Курганы эпохи палеометалла в Северо – Западном Причерноморье. – Киев, 1992. – 132с. –

Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья. – Киев, 1990. – С.16 – 17, 42 – 43.

Котова Н. С. Мариупольская культурно – историческая область. – Луцк, 1994.

Мовша Т. Г. Взаїмовiдносини степових i землеробських культур в епоху енеолiту – ранньобронзового вiку. – Археологiя, 1993, N 3. – С. 36 – 51.

Субботин Л. В. Памятники культуры Гумельница Юго – Запада Украины. – К. 1983.

Телегін Д. Я. Середньостогівська культура епохи міді. – К. 1973.

Тодорова Х. Каменно – медната епоха в България. – София, 1985.

Шапошникова О. Г. Эпоха раннего металла в степной полосе Украины. – В кн. : Древнейшие скотоводы степей Юга Украины. – К. 1987.

Шібьор Й. Культури пізнього трипілля та лійчастого посуду на Волині//Археологія, 1994, №4: 30 - 48.

Вognar – Kutzian I. The Early Copper Age Tiszapolgar culture in the Carpathian Basin. – Budapest, 1972. – 253 p. ; 74 ill.

Kadrow S. , Kosko A. , Videiko M. 1995 – Pottery stylistics of the Sofievka type, genetic – cultural qualification. – BPS, 1995. – V. 3. – P. 200 – 213.

Kosko A. Videiko M. 1995. – The origin of Sofievka – type cremations – Baltic – Pontic Studies N 3, 1995, p. 105 – 117.

Prahistoria Ziem Polskich. – Wroclaw – Warszawa – Krakow – Gdansk 1979. – T. II. – Neolit. –

Інтернет - ресурси

Путівник по археологічним ресурсам Європи (ARGE) http://www. let. rug. nl/arge/

Європа: Всесвітній атлас археології в Інтернеті.http://archaeology. tqn. com/library/atlas/bleurope. htm

База даних по етноісторії Європи (The European Ethnohistory Database)http://life. bio. sunysb. edu/ee/msr/Ethno/alphabetical. html

Бібліографія. Неоліт.. http://www. ace. hu/ace - home/neolbibl. html

Доісторична археологія Егеїди.. http://tenaya. cs. dartmouth. edu/history/bronze_age/

Західна Анатолія та Східна Егеїдаhttp://tenaya. cs. dartmouth. edu/history/bronze_age/lessons/7. html

Сайти, присвячені науковій праці Марії Гімбутасhttp://www. pacifica. edu/cglibrary/gimblife. html

http://www. levity. com/mavericks/gim - int. htm
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ.
Заняття 1. Вивчення трипільської цивілізації за археологічними даними

1.Археологічні пам'ятки трипільської культури в Україні

2.Археологічні пам'ятки культури Кукутені в Молдові та Румунії

3.Археометричні дослідження трипільської цивілізації.


Література

Археология Украинской ССР. – К. 1985. – Т. 1

Виноградова Н. М.   Племена Днестровско – Прутского междуречья в период расцвета трипольской культуры. – Кишинев, 1983.

Дергачев В. А. Памятники позднего Триполья. – Кишинев, 1980

Дудкін В.П. Відейко М. А. Археометричні дослідження трипільської цивілізаціїю - Археометрія та охорона історико - культурної спадщини. Випуск 2. Київ, 1999.

Заец И. И. , Рыжов С. Н. Поселение трипольской культуры Клищев на Южном Буге. – Киев, 1992. – 177 с.

Збенович В. Г. Памятники раннего этапа Трипольской культуры на территории Украины. – К. 1989

Круц В. А. 1977 – Позднетрипольские памятники Среднего Поднепровья. – Киев, 1977. – 160с. –

Маркевич В. И. Позднетрипольские племена Северной Молдавии. – Кишинев, 1981;

Пассек Т. С. Периодизация трипольских поселений. – МИА, 1949-№ 10.

Петреску – Дымбовица М. Кукутень: сто лет археологических исследований. – Румынская литература, 1984. – N 9. – С. 11 – 16.

Патокова Э. Ф. Петренко В. Г. Бурдо Н. Б. Полищук Л. Ю.     Памятники трипольской культуры в Северо – Западном Причерноморье. – К. 1989

Черныш Е. К. Энеолит Правобережной Украины и Молдавии. – Энеолит СССР. – М. 1982. – С. 171 – 175, табл. 8 – 10.

Dumitrescu V. Arta Culturi Cucuteni.- Bucuresti,1980.

Інтернет - ресурси:

Путівник по археологічним ресурсам Європи (ARGE) http://www. let. rug. nl/arge/

База даних по етноісторії Європи (The European Ethnohistory Database)

http://life. bio. sunysb. edu/ee/msr/Ethno/alphabetical. html

Информационный центр Института археологии http://www.sati.archaeology.nsc.ru/

Поселення культури Кукутені http://www. cimec. ro/Arheologie/cucuteni/habitat. htm

Виставка по неоолітичній цивілізації Кукутені.http://www. culture. gr/2/21/215/21505/215051/e21505106. html

Трипільська експедиція http://www.tripillya.50megs.com

Архівні ресурси української археології та історії на WWW http://www. kar. net/~archaeol/
Заняття 2. Трипільська палеоекономіка

1.Відтворююче господарство трипільських племен і реконструкція давніх культурно - господарських типів

2.Розвиток ремесел в Трипіллі

3.Вплив економічної системи Трипілля на суспільні структури та історію давнього населення

Література:

Андрианов Б. В. Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно – культурные типы и вопросы их картографирования. – СЭ, 1972. – N 2.

Березанская С. С. Цвек Е. В. Клочко В. И. Ляшко С. Н. Ремесло эпохи энеолита – бронзы на Украине. – Київ, 1994. – 189с. –

Бибиков С. Н. Хозяйственно – экономический комплекс развитого Триполья. – СА, 1965. – N 1.

Бибиков С. Н. О ранних формах ремесленного производства. – Домашние промыслы и ремесло. – Л. 1970.

Відейко М.Ю. Про причини виникнення трипільських протоміст. - Археологія, 1999, №

Давня історія України. – Київ, 1997. Том 1. – С. 234 – 236.

Коробкова Г. Ф. Хозяйственные комплексы ранних земледельческо – скотоводческих обществ Юга СССР. – Л. 1987

Кременецкий К. В. Палеоэкология древнейших земледельцев и ско – товодов Русской равнины. – М. 1991.

Массон В. М. Экономика и социальный строй древних обществ. – Л. 1976.

Семенов С. А. Коробкова Г. Ф. Технология древнейших производств. – Л. 1983.

Сорокин В. Я. Орудия труда и хозяйство племен среднего Триполья Днестровско – Прутского междуречья. – Кишинев, 1991.

Янушевич З. В. Культурные растения Юго – Запада СССР по палеобота – ническим данным. – Кишинев, 1976.

Інтернет-ресурси

Трипільська експедиція http://www.tripillya.50megs.com

Архівні ресурси української археології та історії на WWW http://www. kar. net/~archaeol/


Заняття 3. Реконструкція суспільних структур Трипілля за даними археологічних досліджень

1.Підготовка археологічних даних для палеосоціологічних реконструкцій

2.Реконструкція суспільних структур Трипілля за даними дослідження жител та поселень

3.Реконструкція суспільних структур Трипілля за даними дослідження поховальних пам'яток.

Література:

Бибиков С. Н. Хозяйственно – экономический комплекс развитого Триполья. – СА, 1965. – N 1.

Колесников А.Г. Трипольское общество Среднего поднепровья. Опыт социальных реконструкций. -Киев, 1993.

Круц В. А. К истории населення трипольской культуры в междуречье Южного Буга и Днепра. – Первобытная археология. Материалы и исследования. – Киев, 1989. – С. 117 – 132.

Массон В. М. Экономика и социальный строй древних обществ. – Л. 1976.

Массон В.М. Динамика развития трипольского общества в свете палеодемографических оценок. – Первобытная археология. Поиски и находки. – Киев, 1980.

Шмаглій М.М. Великі трипільські поселення і проблема ранніх форм урбанізації. - Київ, 2001.

Інтернет - ресурси

Трипільська експедиція http://www.tripillya.50megs.com

Архівні ресурси української археології та історії на WWW http://www. kar. net/~archaeol/


Заняття 4. Трипілля як протоцивілізація за археологічними даними

1. Археологічні ознаки цивілізації

2. Трипільські поселення - протоміста

3. Архітектура трипільських поселень

4.Знакові системи в Трипіллі.

Література:

Відейко М.Ю. Про причини виникнення трипільських протоміст. - Археологія, 1999, №

Відейко М.Ю.Давні поселення України. Київ, 2000.

Круц В. А. К истории населення трипольской культуры в междуречье Южного Буга и Днепра. – Первобытная археология. Материалы и исследования. – Киев, 1989. – С. 117 – 132.

Массон В.М. Первые цивилизации. - Ленинград, 1989.-

Раннеземледельческие поселення - гиганты трипольской культуры на территории Украины. Тезисы 1 полевого семинара ИА АН УССР. Тальянки – Веселый Кут – Майданецкое, август 1990 г. Киев, 1990.

Ткачук Т. Мельник Я. Семіотичний аналіз трипільсько - кукутенських знакових систем (мальований посуд). - Івано - Франківськ, 2000.- 237с.-

Шмаглій М.М. Великі трипільські поселення і проблема ранніх форм урбанізації. - Київ, 2001.

Шмаглiй М. М. , Вiдейко М. Ю. Трипiльськi протомiста. – Археологiя, 1993. –N 3. – С. 52 – 63.

Renfrew C. The emergence of civilisation: The Cyclades and the Aegean in the third millenium BC.- London, 1972.- 498 p.-

Інтернет - ресурси:

Трипільська експедиція http://www.tripillya.50megs.com

Архівні ресурси української археології та історії на WWW http://www. kar. net/~archaeol/


Заняття 5. Трипільська протоцивілізація в Європі.

1.Протоцивілізації доби неоліту - ранньобронзового віку в Європі

2.Зовнішні контакти трипільської культури

3.Трипільська спадщина в культурі та історії України

Література:

Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья. – Киев, 1990. – С.16 – 17, 42 – 43.

Археология Украинской ССР. – К. 1985. – Т. 1

Давня історія України. – Київ, 1997. Том 1. – С. 234 – 236.

Збенович В. Г. Памятники раннего этапа Трипольской культуры на территории Украины. – К. 1989

Мовша Т. Г. Взаїмовiдносини степових i землеробських культур в епоху енеолiту – ранньобронзового вiку. – Археологiя, 1993, N 3. – С. 36 – 51.

Петров В. Походження украiнського народу. – Киiв, 1992. – С. 9 – 26.

Тодорова Х. Энеолит Болгарии. София. 1979.

Черныш Е. К. Энеолит Правобережной Украины и Молдавии. – Энеолит СССР. – М. 1982. – С. 171 – 175, табл. 8 – 10.

Черняков І. Т. Місце трипільської культури в стародавній історії Європи. – Археологія, 1993. – N 3.

Шібьор Й. Культури пізнього трипілля та лійчастого посуду на Волині//Археологія, 1994, №4: 30 - 48.

Dumitrescu V. Arta Culturi Cucuteni.- Bucuresti,1980.

Gimbutas M. The language of Goddess. – London, 1989.

Gіmbutas M. Cіvіlіsatіon of Goddess. - San-Francіsco, 1991

Kadrow S. , Kosko A. , Videiko M. 1995 – Pottery stylistics of the Sofievka type, genetic – cultural qualification. – BPS, 1995. – V. 3. – P. 200 – 213.

Kosko A. Videiko M. 1995. – The origin of Sofievka – type cremations – Baltic – Pontic Studies N 3, 1995, p. 105 – 117.

Videiko M. Yu. Tripolye – ‘pastoral’contacts. Facts and character of interactions. – Baltic – Pontic Studies, 1994, V. 2. – P. 5 – 28.

Інтернет - ресурси:

Путівник по археологічним ресурсам Європи (ARGE) http://www. let. rug. nl/arge/

Європа: Всесвітній атлас археології в Інтернеті.http://archaeology. tqn. com/library/atlas/bleurope. htm

База даних по етноісторії Європи (The European Ethnohistory Database)http://life. bio. sunysb. edu/ee/msr/Ethno/alphabetical. html

Трипільська експедиція http://www.tripillya.50megs.com

Архівні ресурси української археології та історії на WWW http://www. kar. net/~archaeol/
ЛІТЕРАТУРА:
Алексеева И. Л. Курганы эпохи палеометалла в Северо – Западном Причерноморье. – Киев, 1992. – 132с. –

Андреев Ю. В. Ранние формы урбанизации. – Советская Археология, 1987- №3, с.3 - 18

Андрианов Б. В. Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно – культурные типы и вопросы их картографирования. – СЭ, 1972. – N 2.

Антонова Е.В. Месопотамия на пути к первым государствам. - Москва, 1998.

Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья. – Киев, 1990. – С.16 – 17, 42 – 43.

Археология Украинской ССР. – К. 1985. – Т. 1

Березанская С. С. Цвек Е. В. Клочко В. И. Ляшко С. Н. Ремесло эпохи энеолита – бронзы на Украине. – Київ, 1994. – 189с. –

Бибиков С. Н. Хозяйственно – экономический комплекс развитого Триполья. – СА, 1965. – N 1.

Бибиков С. Н. О ранних формах ремесленного производства. – Домашние промыслы и ремесло. – Л. 1970.

Бурдо Н. Б. , Видейко М. Ю. 1984. – Типы раннетрипольской керамики и ее орнаментации в междуречье Южного Буга и Днепра. – Северное Причерноморье – Киев, 1984. – С. 96 – 104.

Бурдо Н. Б. , Відейко М. Ю. Основи хронології Трипілля – Кукутені. – Археологія, 1998. – № 2. – С. 3 – 14.

Відейко М.Ю. Про причини виникнення трипільських протоміст. - Археологія, 1999, №

Відейко М.Ю.Давні поселення України. Київ, 2000.

Виноградова Н. М.   Племена Днестровско – Прутского междуречья в период расцвета трипольской культуры. – Кишинев, 1983.

Гусєв С.О. Трипільська культура Середнього Побужжя. Вінниця, 1995.

Давня історія України. – Київ, 1997. Том 1. – С. 234 – 236.

Даниленко В. Н. 1997. – Космогония первобытного общества. – Фастов – Славутич, 1997. – С. 5 – 76 та с. 90 – 196.

Дергачев В. А. Памятники позднего Триполья. – Кишинев, 1980

Долуханов П. М. Тимофеев В. И. Абсолютная хронология неолита Евразии. – Проблемы абсолютного датирования в археологии. – М. 1972. – С. 28 – 75.

Дудкин В. П. 1978 Геофизическая разведка крупных трипольских поселений. – Использование методов естественных наук в археологии. – Киев. – 1978. – С. 35 – 45.

Дудкін В.П. Відейко М. А. Археометричні дослідження трипільської цивілізаціїю - Археометрія та охорона історико - культурної спадщини. Випуск 2. Київ, 1999.

Заец И. И. , Рыжов С. Н. Поселение трипольской культуры Клищев на Южном Буге. – Киев, 1992. – 177 с.

Збенович В. Г. Поселение Бернашевка на Днестре. – Киев, 1981. – 179с. –

Збенович В. Г. Позднетрипольские племена Северного Причерноморья. – Киев, 1974;

Збенович В. Г. Памятники раннего этапа Трипольской культуры на территории Украины. – К. 1989

Збенович В. Г. Дракон в изобразительной традиции культури Кукутени – Триполье. – В кн. : Духовная культура древних обществ на территории Украины. – К. 1991. – С. 20 – 34.

Зиньковский К. В. 1983 К процедуре исследования проблемы домостроительства трипольских племен.  — Материалы по археологии Северного Причерноморья.  — Киев, 1983.  — С. 16 – 22.

Кифишин А. Г. 1990. Геноструктура догреческого и древнегреческого мифа. – В кн. : Образ и смысл в античной культуре. – Москва. 1990.

Колесников А.Г. Трипольское общество Среднего поднепровья. Опыт социальных реконструкций. -Киев, 1993.

Коробкова Г. Ф. Хозяйственные комплексы ранних земледельческо –скотоводческих обществ Юга СССР. – Л. 1987

Котова Н.С. Мариупольская культурно – историческая область. – Луцк, 1994.

Кременецкий К. В. Палеоэкология древнейших земледельцев и ско – товодов Русской равнины. – М. 1991.

Круц В. А. 1977 – Позднетрипольские памятники Среднего Поднепровья. – Киев, 1977. – 160с. –

Круц В. А. К истории населення трипольской культуры в междуречье Южного Буга и Днепра. – Первобытная археология. Материалы и исследования. – Киев, 1989. – С. 117 – 132.

Круц В. О. Етапи и напрямки розселення племен трипiльськоi культу – ри. – Подiльська старовина. – Вiнниця, 1993. – С. 35 – 44.

Круц В. О. Питання демографії Трипільської культури. - Археологія, 1993. - N 3. - С. 30 - 36.

Линниченко И. И. Хвойко В. В. Сосуды со знаками из находок на площадках трипольской культуры. – Записки Одесского Общества истории и древностей. – Т. ХХIII. – Одесса, 1901, с. 199 – 202.

Маркевич В. И. Позднетрипольские племена Северной Молдавии. – Кишинев, 1981;

Массон В. М. Экономика и социальный строй древних обществ. – Л. 1976.

Массон В.М. Динамика развития трипольского общества в свете палеодемографических оценок. – Первобытная археология. Поиски и находки. – Киев, 1980.

Массон В.М. Первые цивилизации. - Ленинград, 1989.-

Мезенцева Г. Дослідники археології України. – Чернігів, 1997.

Мовша Т. Г. Антропоморфные сюжеты на керамике культур Трипольско – Кукутенской общности. – В кн. : Духовная культура древних обществ на территории Украины. – К. 1991. – С. 34 – 47.

Мовша Т. Г. Взаємовiдносини степових i землеробських культур в епоху енеолiту – ранньобронзового вiку. – Археологiя, 1993, N 3. – С. 36 – 51.

Пашкевич Г. А. Палеоэтноботанические находки на территории Украины. (Неолит - бронза) - Каталог. - К. 1991. - 48 с.

Петреску – Дымбовица М. Кукутень: сто лет археологических исследований. – Румынская литература, 1984. – N 9. – С. 11 – 16.

Петрунь В. Ф. К петрографическому определению состава и районом добычи мынерального сырья раннеземледельческими племенами юго – запада СССР. – КСИА, 1971. – Вып. 111.

Пассек Т. С. Периодизация трипольских поселений. – МИА, 1949-№ 10.

Патокова Э. Ф. Петренко В. Г. Бурдо Н. Б. Полищук Л. Ю.     Памятники трипольской культуры в Северо – Западном Причерноморье. – К. 1989

Петров В. Походження украiнського народу. – Киiв, 1992. – С. 9 – 26.

Раннеземледельческие поселення - гиганты трипольской культуры на территории Украины. Тезисы 1 полевого семинара ИА АН УССР. Тальянки – Веселый Кут – Майданецкое, август 1990 г. Киев, 1990.

Рыбаков Б. А. 1965. Космогония и мифология земледельцев энеолита. – СА, № 1. – С0. 24 – 47; № 2. – С. 45 – 47.

Рындина Н. В. Древнейшее металлообрабатывающее производство Восточной Европы. – М. 1971.

Семенов С. А. Коробкова Г. Ф. Технология древнейших производств. – Л. 1983.

Сорокин В. Я. Орудия труда и хозяйство племен среднего Триполья Днестровско – Прутского междуречья. – Кишинев, 1991.

Словник – довiдник з археологiї. – Київ, 1996.

Субботин Л. В. Памятники культуры Гумельница Юго – Запада Украины. – К. 1983.

Суслопаров М. З. Розшифрування найдавнішої в Європі писемності з берегів Дніпра. – В кн. Знойко О. П. Міфи Київської землі та події стародавні. – Київ, 1989. – С. 135 – 145

Телегін Д. Я. Середньостогівська культура епохи міді. – К. 1973.

Телегiн Д. Я.  Радiокарбонне та археомагнiтне датування Трипiльської культури. – Археологія, 1985. – Вип. 52.

Телегiн Д. Я.  Основнi перiоди iсторичного розвитку населення територiї України у V – першiй половинi III тис. до н. е.  Археологія, 1992. – N 4. – C. 3 – 11; N 1. – C. 15 – 23.

Ткачук Т. Мельник Я. Семіотичний аналіз трипільсько - кукутенських знакових систем (мальований посуд). - Івано - Франківськ, 2000.- 237с.-

Тодорова Х. Каменно – медната епоха в България. – София, 1985.

Цалкин В. И. Древнейшие домашние животные Восточной Европы. – МИА, 1970. – N 161.

Хвойко В.В. Каменный век Среднего Приднепровья. - Труды ХІ Археологического съезда.- Москва, 1901.- Т.1.- С. 736-812.

Цвек О. В. Особливості формування східного регіону Трипільсько – Кукутенської спільності. – Археологія, 1985. – Вип. 51. – С. 31 – 45.

Черных Е. Н. Металлургические провинции и периодизация эпохи раннего металла на территории СССР. – СА, 1978. – N 4. – C. 53 – 82.

Черныш Е. К. Энеолит Правобережной Украины и Молдавии. – Энеолит СССР. – М. 1982. – С. 171 – 175, табл. 8 – 10.

Черняков І. Т. Місце трипільської культури в стародавній історії Європи. – Археологія, 1993. – N 3.

Шапошникова О. Г. Эпоха раннего металла в степной полосе Украины. – В кн. : Древнейшие скотоводы степей Юга Украины. – К. 1987.

Шібьор Й. Культури пізнього трипілля та лійчастого посуду на Волині//Археологія, 1994, №4: 30 - 48.

Шилов Ю. А. Комментарии. – В кн. : Космогония первобытного общества. – Фастов – Славутич, 1997. – С. 81 – 89.

Шилов Ю.А. Праистория Руси. VІІ тыс. до н.э. - І тыс. н.э. – Начала цивилизации. М.1999

Шишкін К. В. 1985 Планування трипільських поселень за даними аерофотозйомки. // Археологія, 1985. – Вип. 52. – С. 72 – 77.

Шмаглій М.М. Великі трипільські поселення і проблема ранніх форм урбанізації. - Київ, 2001.

Шмаглiй М. М. Дудкiн В. П. Зiньковський К. В. Про комплексне вивчення трипiльських поселень. – Археологiя, 1973. – Вип. 10. – С. 23 – 31.

Шмаглій М. М. Відейко М. Ю. 1987 Пізньотрипільське поселення поблизу с.  Майданецького на Черкащині. // Археологія, 1987. – Вип. 60. – С. 58 – 71.

Шмаглiй М. М. Вiдейко М. Ю. Трипiльськi протомiста. – Археологiя, 1993. –N 3. – С.52 – 63.

Янушевич З. В. Культурные растения Юго – Запада СССР по палеобота – ническим данным. – Кишинев, 1976.

Вognar – Kutzian I. The Early Copper Age Tiszapolgar culture in the Carpathian Basin. – Budapest, 1972. – 253 p. ; 74 ill.

Comsa E. Bibliografia Neoliticului de pe teritoriul Romaniei. – Bucuresti, 1977. – 151p.

Dumitrescu V. Arta Culturi Cucuteni.- Bucuresti,1980.

Falkenstein A. Zu den Tontafeln aus Tartaria.- Germania,43, 1965.- 269 - 273

Gimbutas M. The language of Goddess. – San – Francisco, 1991.

Kadrow S. , Kosko A. , Videiko M. 1995 – Pottery stylistics of the Sofievka type, genetic – cultural qualification. – BPS, 1995. – V. 3. – P. 200 – 213.

Kosko A. Videiko M. 1995. – The origin of Sofievka – type cremations – Baltic – Pontic Studies N 3, 1995, p. 105 – 117.

Makkay J. The Late Neolithic Tordos group of signs.- Tanalmamyok Abhandlungen Alba - regia. Annales, X.. 1969- P.9 - 49.

Marinescu – Bilcu S. 1974. – Cultura Precucuteni pe teritoriul Romaniei. – Bu­curesti. – 1974.

Marinescu – Bilcu S. 1981. – Tirpestu – from Prehistory to History in Eastern Romania//BAR International Series. – 1981. – N 107. – Oxford. – C. 137 – 138

Parzinger H. Studien zur chronologie und kulturgeschichte der jungstein, kupfer – und fruhbronzezeit Zwischen Kar­paten und Mitlerem Taurus. – Mainz am Rhein, 1993. – RGF. – B. 52. – T. 1 – 2.

Prahistoria Ziem Polskich. –Warszawa – Krakow – Gdansk 1979. – T. II. – Neolit.

Renfrew C. The emergence of civilisation: The Cyclades and the Aegean in the third millenium BC.- London, 1972.- 498 p.-

Majewski K. Stydia nad kultura trypilska. – Arheologia, 1947. – І

Wechler K. – P. 1994. – Zur Chroinologie der Tripolje – Cucuteni – Kultur aufgrung von 14C – Datierungen//ZfA Z. Archaol. – 1994. – Band 28 . – S. 7 – 21.

Videiko M. Yu. Tripolye – ‘pastoral’contacts. Facts and character of interactions. – Baltic – Pontic Studies, 1994, V. 2. – P. 5 – 28

Videiko M. Yu. The cemeteries of Sofievka type. – Baltic – Pontic Studies N 3, 1995, p. 15 – 68

Videiko M. Yu. Radiocarbon chronology of the Late Tripolye Culture. - Baltic – Pontic Studies, 1999, V. 7. – P. 34 – 70.
РЕСУРСИ ІНТЕРНЕТУ.

Server of East - European Archaeology -Сервер Східноєвропейської археології. Огляд наукових публікацій археологічної тематики (Україна, Білорусь, Росія), посилання на археологічні сайти. http://eeu - a. kiev. ua/eng/

Introduction to history of Ukrainian land - Вступ до історії України

Колекція посилань на сайти (переважно в США та Канаді), де висвітлено окремі теми з історії України, в тому числі і археологічні темиhttp://www. ic - chernobyl. kiev. ua/~lysenko/antiq. htmlАрхівні ресурси української археології та історії на WWW

Архівні ресурси української археології - матеріали з наукового архіву ІА НАН України. http://www. kar. net/~archaeol/East - European Archaeological Journal - Східнєвропейський археологічний журнал:

http://eeu - a. kiev. ua/journal/

The Palaeopathology of Horse Husbandry - Сторінка дослідницького проекту Марші Леві, яка вивчає проблеми приручення коня в Євразії, зокрема на території України. http://www. arch. cam. ac. uk/MIAR/projects/horsehusbandry/

Путівник по археологічним ресурсам Європи (ARGE)

Пошук та посилання на 1400 сайтів, які мають відношення до археології Європи. Сайти систематизовані тематично, а також по окремим країнам. Є відмітки щодо поточного стану сайтів ("мертвий", "живий", "новий") . http://www. let. rug. nl/arge/Європа: Всесвітній атлас археології в Інтернеті. Посилання на сторінки, присвячені археологічним дослідженням на території країн Європи. Повідомлення про археологічні розкопки з різних країн. http://archaeology. tqn. com/library/atlas/bleurope. htm

База даних по етноісторії Європи (The European Ethnohistory Database)

Включає дані про археологічні комплекси та культури на території Європи з найдавніших часів, в тому числі з території колишнього СРСР.http://life. bio. sunysb. edu/ee/msr/Ethno/alphabetical. html

Информационный центр Института археологии - Інформаційний центр Інституту археології (РАН, Москва). Є публікації матеріалів по археології та етнографії, є археологічна енцтиклопедія (по культурам). http://www.sati.archaeology.nsc.ru/

РУМУНІЯ - Колекція зображень археологічних знахідокhttp://domino. kappa. ro/guvern/ehome. nsf /istoria_ilustrata. htm

Археологія Європи: пізня праісторія - Сайт присвячений давній металургії Балкан http://www. le. ac. uk/archaeology/teach/ar202/lec2_02. html

Бібліографія. Неоліт. - Бібліографія укладена др. К. Нандором. Література розміщена в алфавітному порядку. http://www. ace. hu/ace - home/neolbibl. html

Поселення культури Кукутені - Повідомлення про археологічні дослідження на території Молдови та Трансільванії в енеоліті, матеріали з арїхеологічної виставки у Фессалоніках (Греція) http://www. cimec. ro/Arheologie/cucuteni/habitat. htm

Виставка по неоолітичній цивілізації Кукутені. - Сайт присвячено виставці археологічних стиарожитностей з культури Кукутені (5 - 4 тис. до н. е)

http://www. culture. gr/2/21/215/21505/215051/e21505106. html

Марія Гімбутас. Сайти, присвячені науковій праці Марії Гімбутас, дослідниці неоліту Європи. http://www. pacifica. edu/cglibrary/gimblife. html

http://www. levity. com/mavericks/gim - int. htm

Доісторична археологія Егеїди. - Курс з 29 лекцій по археології Егеїди. Всі лекції мають докладну бібліографію, ілюстровані фотознімками з археологічних розкопок та знахідок. http://tenaya. cs. dartmouth. edu/history/bronze_age/

Західна Анатолія та Східна Егеїда - Доісторична археологія Західної Анатолії та Східної Егеїди http://tenaya. cs. dartmouth. edu/history/bronze_age/lessons/7. html

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:


 1. Відкриття трипільскої культури.

 2. Дослідження і дослідники трипільської культури на території України. Дослідження і дослідники в Румунії.

 3. Основні результати археологічних досліджень.

 4. Архівні джерела, колекції в музеях та наукових фондах.

 5. Археометричні дослідження трипільської протоцивілізації

 6. Археологічні ознаки цивілізацій.

 7. Основні схеми періодизації культури та принципа їх побудови. Співставлення схем періодизації.

 8. Абсолютне датування Трипілля : археологічний аспект.

 9. Датування метадами природничих наук.

 10. Проблема конвенціональної та календарної хронології Трипілля - Кукутені. Трипілля в системі європейської хронології неоліту - ранньобронзового віку.

 11. Походження трипільської культури.

 12. Ранній період і початок розселення трипільських племен.

 13. Середній період: освоєння трипільської ойкумени.

 14. Проблема локальних варіантів.

 15. Пізнє Трипілля : культурна трансформація.

 16. Проблема "зникнення" Трипілля.

 17. Основні методичні засади вивчення палеоекономіки.

 18. Характеристика оточуючого середовища.

 19. Відтворюючі форми господарства: загальна характеристика землеробства і тваринництва.

 20. Нехарчове виробництво. Проблема громадських ремесел.

 21. Видобуток та обробка кременю.

 22. Металургія та металообробка.

 23. Гончарство.

 24. Експериментальна археологія та палеоекономічні реконструкції.

 25. Джерела для вивчення планування та архітектури трипільських поселень. Планування за даними археологічних розкопок.

 26. Планування за даними археометричних досліджень.

 27. Типи поселень за розмірами та плануванням. Походження і еволюція планувальних схем.

 28. Архітектура поселень. Проблема інтерпретації будівельних решток. Методика реконструкції окремих будівель.

 29. Зовнішній вигляд та інтер'єри різних типів будівель.

 30. Методика реконструкцій суспільного ладу за даними археологічного вивчення поселень та могильників.

 31. Реконструкція сім'ї, громади, племені, надплемінних утвореннь.

 32. Статево - вікова стратифікація за даними поховальних пам'яток.

 33. Палеодемографічні реконструкції та палеодемографічне моделювання.

 34. Проблема трипільських протоміст.

 35. Протоміста в світлі археологічних даних.

 36. Структура трипільських протоміст.

 37. Реконструкція суспільних структур трипільських протоміст.

 38. Причини виникнення трипільських протоміст.

 39. Протоміські структури в неоліті та ранньобронзовому віці Європи.

 40. Історико -етнографічні аналоги протоміст Трипілля.

 41. Трипільські знакові системи та проблема зародження писемності в неоліті Європи.

 42. Підходи до вивчення трипільських орнаментів та знакових систем.

 43. Знаки і символи на керамічних виробах раннього періоду трипільської культури .

 44. Знакові системи на мальованому посуді трипільської культури.

 45. Об'ємні знаки - символи трипільської культури.

 46. Трипілля в системі енеолітичних культур Центральної Південно - Східної Європи.

 47. Трипілля і культури Центральної Європи: синхронізація, факти і характер взаємодії.

 48. Трипілля і Степ: синхронізація, факти, характер взаємодії.

 49. Трипілля як протоцивілізація. Протоцивілізації Європи і цивілізації Сходу.

 50. Трипільська спадщина в культурі та історії УкраїниТЕМИ РЕФЕРАТІВ:


 1. Вікентій Хвойка і його відкриття трипільської культури

 2. Дослідження трипільскої культури в Галичині

 3. Дослідження трипільської культури Олегом Кандибою

 4. Діяльність Трипільскої комісії ВУАК

 5. Трипільська експедиція 1934 - 1940 рр.

 6. Дослідження пам'яток культури Кукутені в Румунії

 7. Інтернет - ресурси по трипільській культурі

 8. Трипільське поселення Коломийщина І за даними археологічних розкопок

 9. Походження трипільскої культури

 10. Методика виділення локальних варіантів трипільскої культури

 11. Інтерпретація локальних варіантів Трипілля

 12. Палеодемографічні реконструкції, як інструмент дослідження історії трипільских племен

 13. Виділення культурно - господарських типів за матеріалами досліджень трипільської культури

 14. Трипільське тваринництво

 15. Землеробство трипільських племен

 16. Відтворююче господарство носіїв трипільської культури

 17. Проблема виділення ремесел в мідному віці України

 18. Трипільська металургія та металообробка

 19. Видобуток та обробка кременю у трипільських племен

 20. Трипільське житлобудування

 21. Укріплені поселення трипільської культури

 22. Проблеми реконструкції трипільських будівель за даними археологічних розкопок

 23. Соціологічні реконструкції Трипілля за археологічними даними

 24. Реконструкція трипільського суспільства Подніпров'я за диними розкопок могильників

 25. Реконструкція трипільського суспільства Подніпров'я за диними розкопок поселень

 26. Дослідження планування поселень археометричними методами

 27. Планування великих трипільських поселень

 28. Трипільські поселення - гіганти: проблема інтерпретації археологічних даних

 29. Поселення Трипілля та нео - енеолітичних культур Європи

 30. Проблема зародження писемності в неоліті Європи.

 31. Вивчення трипільських орнаментів та знакових систем.

 32. Знаки і символи на керамічних виробах раннього періоду трипільської культури

 33. Знакові системи на мальованому посуді трипільської культури.

 34. Об'ємні знаки - символи трипільської культури.

 35. Трипілля і культура лійчастого посуду

 36. Трипілля і культури Лендельсько - Полгарського кола

 37. Трипілля серед протоцивілізацій Європи

 38. Взаємодія Трипілля та "степових " культур

 39. Трипільська культура та індоєвропейська проблема

 40. Трипільська спадщина в культурі та історії України

 41. Трипільська культура і етногенез українців

Київ, січень 2001 року.


М.Ю.Відейко

videiko@i.com.ua


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка