Програма управління в системі дошкільної освіти для спеціальності 010101- дошкільне вихованняСторінка1/5
Дата конвертації02.01.2017
Розмір0.92 Mb.
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра методики і технологій дошкільної освіти

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


УПРАВЛІННЯ
В СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

для спеціальності 7.010101- Дошкільне виховання


(освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»)
за вимогами кредитно-модульної системи

Київ – 2010


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра методики і технологій дошкільної освіти

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»


Проректор

з науково-методичної та навчальної

роботи Вченою радою Педагогічного інституту

_______________О.Б. Жильцов Протокол № ___ від «__»_______2010 р.

«___»_______________ 2010 р. Учений секретар________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

УПРАВЛІННЯ

В СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

для спеціальності 7.010101-Дошкільне виховання

(освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст")
УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри методики і технологій

дошкільної освіти,

протокол № __ від «___» _____________ 2010 р.завідувач кафедри________ Н.В.Кудикіна

Київ 2010
Управління в системі дошкільної освіти: Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 59 с.


Укладач: Коваленко Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики і технології дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
Рецензенти:

Смольникова Г.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри методик та психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.
Богданець - Білоскаленко Н.І.,кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики і технологій дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

ЗМІСТ:


Пояснювальна записка

5

Структура програми навчальної дисципліни
І. Опис предмета навчальної дисципліни

9

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни

10

ІІІ. Програма
Змістовий модуль І. Теоретичні основи управління в системі дошкільної освіти

11

Змістовий модуль ІІ. Організаційно-правові засади функціонування системи дошкільної освіти в Україні

14

Змістовий модуль ІІІ. Управління дошкільним навчальним закладом

18

Змістовий модуль ІV. Управління системою дошкільної освіти в районі, місті, області, країні

22

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Управління в системі дошкільної освіти»

26

V. Плани практичних занять

28

VІ. Завдання для самостійної роботи

36

Карта самостійної роботи

43

VІІ. Індивідуальна науково-дослідна робота

44

Орієнтовна тематика ІНДЗ

47

VІІІ. Система поточного і підсумкового контролю

49

ІХ. Методи навчання

51

Х. Методичне забезпечення дисципліни

51

ХІ. Питання до екзамену

51

ХІІ. Рекомендована література
Основна

53

Додаткова

57


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

За роки незалежності України цілеспрямовано і послідовно формується державна політика в галузі дошкільної освіти, визначаються її концептуальні засади, розробляється нормативно-правова база.

Підготовка керівного складу працівників дошкільної освіти здійснюється на факультетах дошкільного виховання педагогічних вузів. Згідно навчального плану випускникам факультету надається кваліфікація організатора дошкільної освіти. Це – спеціаліст широкого профілю, який може працювати завідувачем (директором), вихователем-методистом, вихователем дошкільного навчального закладу, методистом з дошкільної освіти районного (у місті) науково-методичного центру або ж спеціалістом в органах управління дошкільною освітою. В системі цієї професійної підготовки важливе місце займає дисципліна “Управління в системі дошкільної освіти”.

Мета дисципліни: Забезпечувати теоретичну і практичну підготовку студентів до управлінської діяльності в системі дошкільної освіти.

Дисципліна “Управління в системі дошкільної освіти” є складовою підготовки студентів спеціальності “Дошкільне виховання”, освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”.

У процесі викладання цієї дисципліни реалізуються міжпредметні зв’язки з такими дисциплінами: філософія, вікова та педагогічна психологія, загальна та дошкільна педагогіка, фахові методики тощо.

Структура навчальної дисципліни визначається як специфікою підготовки спеціаліста, так і змістом діяльності керівника в системі дошкільної освіти. Адже управлінська компетентність обумовлюється, по-перше, значеннями загальних науково-теоретичних засад управління, по-друге, наявністю знань, умінь і навичок, котрі дозволяють ефективно здійснювати управління в конкретній галузі виробництва, відповідно до її специфіки.Основними завданнями дисципліни є:

  • озброєння студентів знаннями, уміннями, навичками в галузі організації роботи з дошкільної освіти і управлінні нею на різних її рівнях;

  • вивчення теоретичних основ і передового досвіду управління в системі дошкільної освіти;

  • ознайомлення з історією організації дошкільної справи в нашій державі;

  • вивчення методів і прийомів керівництва колективом працівників дошкільного навчального закладу;

  • формування професійної майстерності, організаційно-педагогічних умінь;

  • оволодіння навичками самостійної роботи з Державними документами та підзаконними актами, науковою та методичною літературою;

  • розвиток здібностей використовувати отримані знання і уміння в практиці управління дошкільною освітою.

В курсі розглядаються проблеми становлення і розвитку суспільного дошкільного виховання в Україні, завдання і принципи його організації; розкриваються перспективи розвитку дошкільної освіти. Важливе місце займає вивчення наукових засад управління дошкільною освітою: цілі, структура, принципи, функції і методи; організаційно-правові засади управління сучасним навчальним закладом, роль, місце і функції органів управління на державному та регіональному рівні. Розкривається державно-суспільний характер управління дошкільною освітою в Україні.

В процесі вивчення даної дисципліни у студентів формується комплекс таких професійно-вагомих умінь: передбачати роботу в дошкільному закладі, в управлінні освіти на найближчу і віддалену перспективу; організовувати діяльність педагогів і керівників ДНЗ відповідно до плану; налагоджувати ділові і особисті взаємовідносини між педагогами; надавати допомогу працівникам дошкільних навчальних закладів; спостерігати і аналізувати навчально-виховну роботу з дітьми; надавати пропозиції, спрямовані на реалізацію завдань дошкільного виховання; регулювати хід навчально-виховного процесу; підтримувати чіткий порядок в роботі педагогів; враховувати особливості психологічного клімату в колективі; використовувати досвід кращих педагогів і керівників дошкільних навчальних закладів, спеціалістів з дошкільної освіти органів управління освітою.

Теоретичний курс логічно пов’язаний з практичними заняттями, значне місце відведене самостійній роботі студентів (майже 50 % від загальної кількості годин).

Основними завданнями практичних занять є: оволодіння навичками самостійного вивчення першоджерел, довідкової літератури; формування навичок управлінського консультування; здійснення державного контролю за роботою дошкільних навчальних закладів району; управління та керівництва дошкільними закладами; розвиток здібностей використовувати теоретичні знання на практиці; формування комплексу організаторських умінь.

На основі знань основних положень Міжнародної конвенції про права дитини, Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про охорону дитинства» у студентів формуються уміння надавати інформаційно-консультативну допомогу вихователям та батькам для оперативного аналізу педагогічних ситуацій та вирішення педагогічних задач, керуючись включно інтересами дитини, з метою реалізації основних функцій сім’ї та педагогів.

На основі Типового положення про атестацію педагогічних працівників України та відповідно до чинного законодавства у галузі освіти, з метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання якісної роботи і забезпечення соціального захисту компетентної праці педагога, в процесі керівництва дошкільним навчальним закладом у студентів формуються уміння організовувати проведення атестації педагогічних працівників закладу, шляхом створення у закладі атестаційної комісії та, в ролі її голови, забезпечення своєчасного розгляду поданих документів, затвердження графіку проведення атестації, а також глибокого вивчення і комплексної оцінки роботи вихователів, які атестуються, прийняття обґрунтованих рішень про їхню відповідність займаній посаді і встановлення кваліфікаційної категорії, правильного оформлення документації.

Необхідною умовою засвоєння дисципліни “Управління в системі дошкільної освіти” є глибоке опрацювання Державних документів, підзаконних актів і програмно-методичних документів з дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Міністерств і відомств України, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і підпорядкованих їм органів управління освітою.

Опрацювання цих матеріалів, засвоєння їх студентами складає зміст низки практичних занять. В ході їх використовується такі методи, як: співбесіди, підготовка студентами інформацій, доповідей тощо. З метою формування у студентів інтересу до спеціальної літератури, а також до матеріалів з досвіду роботи працівників дошкільних закладів, умінь користуватися цими матеріалами, оцінювати їх значення, студентам пропонуються завдання щодо складання анотацій, написанню рецензій тощо. Практичні заняття будуються на основі аналізу, уточнення і узагальнення матеріалів, зібраних студентами в процесі самостійної роботи.

Частина занять мають навчально-тренувальний характер. Студенти вправляються в складанні пам’яток контролю роботи вихователів, вихователів-методистів та завідувачів дошкільного навчального закладу. Деякі заняття проводяться у формі ділових ігор, які спрямовані на формування у студентів умінь використовувати теоретичні знання на практиці, а також формування комунікативних умінь, необхідних майбутнім організаторам дошкільної освіти. В результаті практичних занять, а також самостійної роботи у студентів виробляються певні професійні уміння і навички, впевненість у своїх діях, зацікавленість майбутньою діяльністю організатора дошкільної освіти.

Програма навчального дисципліни “Управління в системі дошкільної освіти” складена на основі програми курсу та практики для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності “Дошкільне виховання” (укладач О.І. Кошелівська. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005.). Нами внесені певні корективи до названої програми стосовно розподілу кількості годин, визначених навчальним планом для студентів спеціальності “Дошкільне виховання” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” та деякі змістові доповнення.Структура програми навчальної дисципліни

«Управління в системі дошкільної освіти»
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Курс

Підготовка спеціалістаНапрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відпов. ECTS – 2 кредити

Змістові модулі – 4

Загальний обсяг годин – 72 год.


Тижневих годин – 2 год.0101 «Педагогічна освіта»


Шифр та назва спеціальності 7.010101 -Дошкільне виховання

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

Нормативна


Рік підготовки – 1

Семестр – 2


Лекцій – 16 год.
Практичні заняття – 12 год.
Індивідуальна робота – 8 год.
Самостійна робота – 32 год.
Проміжний модульний контроль – 4 год.
Підсумковий модульний контроль (залік)

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Управління в системі дошкільної освіти»Теми
Назви тем

Кількість годин

Лекцій

Практ.

Самост. робота

Індивід.

робота

ПМК

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8


Змістовий модуль І.

Теоретичні основи управління в системі дошкільної освіти


1.1.

Вступ. Поняття управління. Сутність понять управління, керівництво, менеджмент.

2
2

0,54,5

1.2.

Функції управління: сутність, зміст та особливості реалізації в ДНЗ. Поняття управлінського циклу.

2

2

2

0,56,5

1.3.

Соціально-психологічні аспекти взаємодії керівника з підлеглими. Проблема формування й вдосконалення стилю керівництва.2

0,52,5

1.4.

Мікроклімат в педагогічному колективі. Конфлікти, їх попередження і подолання в трудовому колективі в ДНЗ.
2

2

0,54,5

Разом

4

4

8

2

1

19

Змістовий модуль ІІ.

Організаційно-правові засади функціонування системи дошкільної

освіти в Україні


2.1.

Поняття дошкільної освіти, завдання і принципи її організації в Україні

2
1

0,53,5

2.2.

Історичний огляд розвитку суспільного дошкільного виховання в Україні4

0,54,5

2.3.

Дошкільний навчальний заклад як педагогічна система і об’єкт управління

2

2

1

0,55,5

2.4.

Нормативно-організаційні засади діяльності ДНЗ2

0,52,5

Разом

4

2

8

2

1

17Змістовий модуль ІІІ.

Управління дошкільним навчальним закладом


3.1.

Завідуюча (директор) дошкільного навчального закладу: педагог і керівник
2

1


3

3.2.

Медичне обслуговування дітей в ДНЗ та організація харчування дітей і дорослих членів колективу

2
2

0,54,5

3.3.

Атестація педагогів ДНЗ

2
2

0,54,5

3.4.

Контрольно-аналітична діяльність завідуючої ДНЗ
2

2

0,54,5

3.5.

Роль завідуючої ДНЗ у налагоджуванні співпраці з членами родин вихованців1

0,51,5

Разом

4

4

8

2

1

19

Змістовий модуль ІV.

Управління системою дошкільної освіти в районі, місті, області, країні

4.1.

Організаційна структура та завдання органів управління дошкільною освітою

2
2

0,54,5

4.2.

Керівництво дошкільною освітою органами освіти в районі (місті, області, державі)2

0,52,5

4.3.

Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів. Державна атестація ДНЗ – основна форма державного контролю за діяльністю ДНЗ

2

2

3

0,57,5

4.4.

Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти1

0,51,5
Разом

4

2

8

2

1

17

Разом за рік

16

12

32

8

4

72


ІІІ. ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Теоретичні основи управління в системі дошкільної освіти.

Лекція. Тема 1.1. Вступ. Поняття управління. Сутність понять

управління, керівництво, менеджмент ( 2 год.)
Стан проблеми підготовки професійних керівників для системи дошкільної освіти. Мета і завдання дисципліни “Управління в системі дошкільної освіти”.

Теорія управління. Категорії “управління”,“керівництво”, “менеджмент”, співвідношення між поняттями. Об’єкт і суб’єкт управління. Розвиток науки управління. Методологічні основи науки управління. Закономірності та принципи управління.

Управління як процес. Мета і завдання управління. Циклічний характер процесу управління. Горизонтальний і вертикальний поділ управлінської праці. Рівні управління.

Система управління. Характеристика системи управління. Організація як об’єкт управління. Побудова організації. Організаційна структура управління. Класифікація організаційних структур управління: лінійні, функціональні, комбіновані. Поняття про педагогічну систему, її характеристика.Основні поняття теми: управління, керівництво, менеджмент, принципи управління.

Література.

Основна:

  1. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). – К.: Райдуга, 1994. – 64 с.

2. Закон України «Про освіту». – К.: Ґенеза, 1996. – 36 с.

3. Павловський Б. Орієнтовна річна циклограма управлінської діяльності адміністрації загальноосвітнього навчального закладу // Практика управління закладом освіти. – 2009. - № 8. – С. 23-31; № 10. – С. 39-41; № 11. – С. 20-22; № 12. – С. 34-36.

4. Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту. Наказ МОН України № 839 від 10.09.2009 р. // Практика управління закладом освіти. – 2009. - № 12. – С. 93-96.

5. Пшеврацька О. Школа резерву // Дошкільне виховання. – 2004. - № 10. – С. 8-9.

6. Свирида Л., Майдебура О. Використання технологій менеджменту та маркетингу в управлінні навчальним закладом // Практика управління закладом освіти. – 2009. - № 12. – С. 17-22.

7. Складові іміджу сучасного закладу освіти // Початкова школа. – 2000. - № 7. – С. 51-54.

8. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи. – К.: Рад. школа, 1988. – 282 с.

9. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом. – К.: Знання, 2006. – 365 с.


Додаткова:

  1. Управління загальноосвітньою школою в сучасних умовах / За ред. І.Л. Лікарчука. – К.: Вид. О.М. Ешке, 2003. – 312с.

  2. Чернов Ю.В. «Паблік рілейшнз» сучасної школи. – Х.: .: Вид. гр. «Основа», 2003. – 80 с.

3. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2004. – 424 с.

4. Королюк С.В. До проблеми розвитку управлінської культури сучасного директора школи // Управління школою. – 2004. - № 19-21 (57-59). – липень. – С. 6-8.

5. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління. – Х.: Вид. гр. «Основа», 2005. – 176 с.

6. Поташник М.М. Оптимизация управления школой. – М.: Знание, 1991. – 64с.

7. Бондаренко А.К., Поздняк Л.В., Шкатулла В.И. Заведующий дошкольным учреждением. – М.: Просвещение, 1984. – 223 с.

8. Бондарь В.И. Управленческая деятельность директора школы: дидактический аспект. – К.: Рад. школа, 1987. - 160с.


Лекція. Тема 1.2. Функції управління: сутність, зміст та особливості реалізації в ДНЗ. Поняття управлінського циклу ( 2 год.).
Функції управління. Загальні та спеціальні функції управління. Визначення функцій управління: вироблення і прийняття управлінських рішень, в тому числі, планування; організація; регулювання; коригування; облік і контроль; збір та обробка інформації (за В.Г. Афанасьєвим). Визначення функцій управління в працях дослідників у галузі менеджменту, управління в системі освіти (Ю.А. Конаржевський, М.І. Кондаков, Н.М. Островерхова, В.Г. Постовий, М.В. Черпінський, Р.Х. Шакуров, Т.І. Шамова та інші).

Основні поняття теми: функції, функції управлінської діяльності, циклічність управлінської діяльності, поняття управлінського циклу, корегування, регулювання.

Література.

Основна:

1. Коляско Т. Діяльність керівників шкіл щодо сприяння успішній адаптації молодих педагогів до професійної діяльності // Практика управління закладом освіти. – 2009. - № 10. – С. 29-38.

2. Павловський Б. Орієнтовна річна циклограма управлінської діяльності адміністрації загальноосвітнього навчального закладу // Практика управління закладом освіти. – 2009. - № 8. – С. 23-31; № 10. – С. 39-41; № 11. – С. 20-22; № 12. – С. 34-36.

3. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах / Лист МОН України № 1/9-455 від 03.07.2009 р. // Практика управління закладом освіти. – 2009. - № 8. – С. 99-101.

4. Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю. Наказ МОН України № 178 від 23.03.2005 р. // Практика управління закладом освіти. – 2007. - № 3. – С. 109-111.

5. Про подолання проявів бюрократизму в освіті. Наказ МОН України № 297 від 17.05.2005 р. // Освіта України. – 2005. - № 37. – 20 травня. – С. 2.

6. Пшеврацька О. Школа резерву // Дошкільне виховання. – 2004. - № 10. – С. 8-9.

7. Свирида Л., Майдебура О. Використання технологій менеджменту та маркетингу в управлінні навчальним закладом // Практика управління закладом освіти. – 2009. - № 12. – С. 17-22.

8. Складові іміджу сучасного закладу освіти // Початкова школа. – 2000. - № 7. – С. 51-54.

9. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи. – К.: Рад. школа, 1988. – 282 с.

10. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом. – К.: Знання, 2006. – 365 с.

11. Чикало О. Планування роботи дошкільного навчального закладу // Практика управління закладом освіти. – 2009. - № 5. – С. 5-16.


Додаткова:

1. Бондаренко А.К., Поздняк Л.В., Шкатулла В.И. Заведующий дошкольным учреждением. – М.: Просвещение, 1984. – 223 с.

2. Бондарь В.И. Управленческая деятельность директора школы: дидактический аспект. – К.: Рад. школа, 1987. – 160 с.

3. Виноградова Н.А. Управление качеством образовательного процесса в ДОУ: методическое пособие / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 192 с.

4. Денякина А.М. Новые подходы к управленческой деятельности в дошкольном образовательном учреждении: Методические рекомендации. – М.: Новая школа, 1997. – 44 с.

5. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2004. – 424 с.

6. Кас”янова О.М. Моніторинг в управлінні навчальним закладом / О.М. Кас”янова. Управлінський супровід моніторингу якості освіти / Т.Б. Волобуєва. – Харків: Видав. Гр.. “Основа”, 2004. – 96с.

7. Королюк С.В. До проблеми розвитку управлінської культури сучасного директора школи // Управління школою. – 2004. - № 19-21 (57-59). – липень. – С. 6-8.

8. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління. – Х.: Вид. гр. «Основа», 2005. – 176 с.

9. Поташник М.М. Оптимизация управления школой. – М.: Знание, 1991. – 64 с.

10. Проскура О.В. Психологічна культура праці завідуючої дошкільного закладу. К.: КМІУВ, 1994. – 124 с.

11. Управління загальноосвітньою школою в сучасних умовах / За ред. І.Л. Лікарчука. – К.: Вид. О.М. Ешке, 2003. – 312 с.

12. Шакуров Р.Х. Социально-психологические основы управления: руководитель и педагогический колектив. – М.: Просвещение, 1990. – 208с.

13. Шпалінський В.В., Помазан К.А. Психологія управління: Навч. посіб. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2002. – 128 с.


Практичне заняття.

Управлінський цикл та функції управління ( 2 год.).

Практичне заняття.

Мікроклімат в педагогічному колективі. Конфлікти, їх попередження і подолання в трудовому колективі ( 2 год.).


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

Організаційно-правові засади функціонування системи

дошкільної освіти в Україні.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка