Програма тренінгу «актуальні питання збалансованого регіонального розвитку»Скачати 276.71 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір276.71 Kb.
СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ

КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ,

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙКондіус І.С.

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»

Навчально-методичний посібник


Севастополь

2012


65.92 (4укр – 6 кры)

К64

Кондіус, І.С. Тренінг «Актуальні питання збалансованого регіонального розвитку» : навчально-методичний посібник / І.С. Кондіус. – Севастополь : Севастопольський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації, 2012 – 48 с.

Даний посібник розроблений для забезпечення навчального процесу підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань збалансованого розвитку регіону. Набуті ними знання і навички актуального планування та ефективного управління територіями, у тому числі з питань розробки комплексних програм регіонального розвитку, прийняття управлінських рішень в сучасних умовах, сприятимуть зростанню їх професіоналізму, ознайомлення з кращим вітчизняним та зарубіжним досвідом.

Рекомендовано до видання навчально-методичною радою Севастопольського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. Протокол №3 від 26.04.2012 року

© Севастопольський центр

перепідготовки та

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, 2012ЗМІСТ

1ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 4

2НАВЧАЛЬНИЙ ПІДХІД 9

3ДОДАТКИ 29
 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  1. Скорочення та абревіатури
АРК

Автономна республіка Крим

НЗ

Навчальний захід

ОВНС

Оцінка впливу на навколишнє (природне) середовище

ПЕОМ

Персональна обчислювальна машина

ППП

Пакет прикладних програм

СЕЕР

Соціо-еколого-економічний розвиток

СРР

Стійкий розвиток регіону
  1. Передмова


Формування сучасної економічної системи України потребує невідкладного збереження балансу трьох видів ресурсів: економічних, природних та людських, що утворюють соціо-еколого-економічну систему, при відсутності динамічного зростання, порушенні рівноваги та збалансованості функціонування якої починаються якісно нові процеси, що можуть призвести до повного її краху.

Досягнення країною основної мети – забезпечення стійкого розвитку - потребує узгодження інтересів і можливостей розвитку її окремих регіонів. Для України регіональний підхід до забезпечення збалансованого розвитку є особливо актуальним через нерівномірність та диспропорції у розвитку всієї сукупності суспільно-економічних і екологічних процесів, що є унікальними для кожного регіону, та неузгодженість шляхів вирішення існуючих проблем. Дана ситуація вимагає подальшого вивчення й аналізу особливостей розвитку регіону, що дає можливість об’єктивно оцінювати та передбачати майбутній стан, диференційовано управляти процесами і прогнозувати розвиток соціальної, економічної та екологічної сфери. Тому першим кроком на шляху вибору стратегії забезпечення стійкого розвитку регіону має стати ґрунтовний аналіз та оцінка не лише рівня розвитку соціальної, економічної та екологічної складової але й встановлення рівня збалансованості та напрямків розбалансування функціонування трьох складових регіональної системи.Складність, недостатня вивченість та невирішеність на теоретичному, методологічному та прикладному рівнях питань встановлення рівня зрівноваженого, збалансованого соціо-еколого-економічного функціонування регіону та переходу регіонів України до стійкого розвитку зумовили вибір теми НЗ, підтверджують його актуальність, визначають його мету та завдання.
  1. Кваліфікаційні вимоги до тренерів


Для викладання цього курсу залучатимуться тренери із значним практичним та тренерськім досвідом у сфері регіонального економічного розвитку. Зокрема висуваються наступні кваліфікаційні вимоги:

 • освіта – вища;

 • знання – теоретичні та прикладні основи з питань регіонального економічного розвитку та розміщенню продуктивних сил;

 • навички – вільно володіти ППП Microsoft Office та застосування його при побудові багатофакторних математичних моделей регіонального розвитку;

 • мати добре розуміння міжсекторних питань, зокрема соціально-ґендерна та екологічна чутливість;

 • мати мінімум 3 роки практичного досвіду у місцевому та регіональному розвитку включно із досвідом розробки та проведення тренінгів та семінарів з тематики «Регіональна економіка»;

 • досвід роботи (консультування, навчання та інше) із місцевими органами влади, бізнесом, що є об’єктом господарювання;

 • практичний досвід роботи з одним із етапів стратегічного планування (розробка, аналіз, оцінка, прогнозування, формування стратегій розвитку регіонів);

 • вміння працювати в команді та з різними аудиторіями (включно із високопосадовцями);

 • розуміти принципи та методики навчання дорослих;

 • мати лідерські навички, наприклад, спроможність управляти конфліктами, управляти взаємовідносинами, рішучість тощо;

 • бути вимогливим, відповідальним і в той же час тактовним тренером;

 • вільне володіння українською мовою;

 • додаткові вимоги – комунікабельність, пунктуальність.
  1. Критерії відбору учасників навчання


Для участі у тренінгу учасники мають відповідати таким критеріям:

 • юридична особа за Законом України;

 • освіта – вища;

 • бути службовцями органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, працівниками державних чи комунальних підприємств, представниками бізнесу, бізнес асоціацій чи громадських організацій, які займаються розробкою чи впровадженням стратегій розвитку, конкретних проектів чи/та міні-проектів у регіонах;

 • мати певний практичний досвід та розуміння питань регіонального соціального, економічного та екологічного розвитку, бути чутливими до питань ґендерної рівності і соціальної справедливості, а також мати розуміння щодо актуальних екологічних питань;

 • знайомі з «Державною стратегією регіонального розвитку не період до 2015 року», «Концепцією державної регіональної політики», «Основними напрямами державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», «Комплексною програмою реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку на 2003-2013 роки»;

 • наявність досвіду роботи у сфері стратегічного планування та розробці «Проектів програм сталого розвитку регіону»;

 • уміти працювати у команді, мати лідерські здібності, а також володіти навичками організації роботи результативних робочих груп для впровадження та реалізації конкретних завдань;

 • уміти працювати з програмою MS Excel та іншим програмним забезпеченням пакету MS Office на рівні упевненого користувача.
  1. Інша інформація


Контакти авторів та інших відповідальних сторін:

 • Карамушка Віктор (м. Київ) – експерт проекту РВР з питань екології та стійкого розвитку, к.біол.н., зав. кафедри управління проектами, Університет менеджменту освіти НАПН України (067-403-53-45, vkarama@yahoo.com).

 • Моргун Олена – експерт проекту РВР з питань гендерної політики (050-67-48-128, morgunolena@gmail.com).
 1. НАВЧАЛЬНИЙ ПІДХІД

  1. Мета


Тренінг має на меті ознайомити державних службовців міської та районних державних адміністрацій з концепцією та моделлю збалансованого розвитку регіону та створити умови для формування умінь аналізувати та оцінювати рівень збалансованості та напрямки розбалансування функціонування регіональної системи.
  1. Очікувані результати


Систематизація досвіду слухачів зі структури регіональної системи; закріплення знань учасників щодо поняття збалансованого розвитку; вміння проведення аналізу та оцінювання рівня збалансованості та встановлення напрямків розбалансування.
  1. Навчальні методи


При проведенні тренінгу «Актуальні питання збалансованого регіонального розвитку» використовуються наступні навчальні методи: міні-лекція, мозковий штурм, запитання-відповіді, метаплан, дискусія, робота та презентація в малих групах, рухавка, рефлексія, анкетування.
  1. Міжсекторальні (наскрізні) питання


Застосування ґендерного підходу – це врахування інтересів і потреб жінок та чоловіків у процесі планування та виконання будь-яких заходів, включаючи законодавство, політику і програми у різних галузях і на всіх рівнях.

Впровадження ґендерного підходу до тренінгу «Актуальні питання збалансованого регіонального розвитку» є частиною реалізації державної ґендерної політики України у сфері регіонального економічного розвитку, спрямованої на утвердження у суспільстві соціальної справедливості та ґендерної рівності, забезпечення рівних прав і можливостей для жінок й чоловіків, їх участі у творенні національної культури та розбудові громадянського суспільства.

Інтеграція ґендерного підходу до тренінгу надасть реальну можливість фахівцям сфери державного управління; місцевого самоврядування; державних чи комунальних підприємств; представникам бізнесу, бізнес асоціацій чи громадських організацій, які займаються розробкою чи впровадженням стратегій розвитку, засвоїти нові знання, оволодіти навичками та практичним досвідом застосування ґендерного підходу у сфері регіонального економічного розвитку.

Врахування підходу ґендерної рівності у тренінгу «Актуальні питання збалансованого регіонального розвитку» забезпечить наступне: • Підвищення обізнаності жінок та чоловіків, які розробляють та впроваджують стратегії регіонального і місцевого розвитку, та програми збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку регіонів, відносно питань ґендерного підходу.

 • Ширше залучення жінок до консультацій щодо планування та управління ресурсами регіонального соціо-еколого-економічного розвитку, зокрема через використання.

 • Створення умов рівної участі жінок і чоловіків у процесах прийняття рішень, доступу до керівних посад, включення жінок до складу керівних та колегіальних органів з питань створення стратегій збалансованого розвитку конкретних територій.

 • Збільшення кількості інфраструктурних, капітальних проектів, що сприятимуть забезпеченню рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в українському суспільстві, як важливої складової стійкого регіонального соціально-економічного розвитку.

 • При проведенні поінформування населення щодо інноваційних методів роботи у сфері регіонального соціально-економічного розвитку орієнтуватися на потреби та інтереси як чоловіків, так і жінок.

 • Сприятиме широкому розумінню того, що соціально-економічний розвиток регіонів та його вдосконалення є справою як чоловіків, так й жінок.

Врахування екологічних аспектів у тренінгу «Актуальні питання збалансованого регіонального розвитку» буде реалізоване шляхом формування у цільової групи відповідних знань та базових практичних навичок, що забезпечить:

 • відповідність проектної діяльності пріоритетам екологічної політики та дотримання природоохоронного законодавства;

 • організацію проведення ОВНС та врахування її висновків у практичній діяльності;

 • використання, разом з іншими, екологічних індикаторів результативності та ефективності проектної діяльності, а також використання таких індикаторів під час аналізу та оцінки рівня екологічного розвитку регіону.
  1. Порядок денний та зміст навчального заходу


Тренінг «Актуальні питання збалансованого регіонального розвитку» розрахований на 8 аудиторних годин.

з/п

Час

Компонента

(тема, захід, вправа, метод)

Мета та завдання компоненти

Результат, що очікується від застосування компоненти

1.

830 – 900

Реєстрація учасників

Порівняти список запрошених з фактичною наявністю учасників, привітати учасників, видати учасникам роздатковий матеріал

Складений список учасників фактично приймаючих участь у НЗ, всі учасники мають добрий настрій і папки з матеріалами НЗ

2

900 – 910

Вступ (Презентація) Повідомляємо учасників тренінгу про:

- тренерів, які проводитимуть цей тренінг (коротке представлення);

- основні завдання тренінгу;

- перелік організацій, які сприяли проведенню цього тренінгу;

- інтерактивні методи роботи;

- загальні часові рамки (кількість днів та кількість годин щодня)Надати інформацію про майбутній тренінг
3.

910 – 920

Вироблення правил роботи / Роз’яснити учасникам необхідність встановити чіткі правила роботи. Запропоновувати групі висловити пропозиції щодо правил (мозковий штурм). Пояснити, що правила мають бути погоджені усією групою. Написати правила на фліпчарті.

Встановити загальні норми роботи під час тренінгу

Вироблені правила сумісної роботи на НЗ

4.

920 – 940

Знайомство Учасникам пропонується об’єднатися у групи по дві особи з тими,

кого вони не дуже добре знають.

Попросити учасників кожної групи розповісти про своє життя один одному,

приділяючи особливу увагу тому, коли вони вперше задумалися про збалансований розвиток території.

У ширшому колі запропонуйте кожному учаснику презентувати свого напарника.


1. Для учасників – краще познайомитися одному з одним.

2. Створити взаєморозуміння.

3. Розпочати обговорення ключової теми.


Учасники знайомі з тренером та між собою, створені сприятливі умови для подальшої довірчої роботи в аудиторії. Підвищена обізнаність та довіра.

5.

940 – 1000

Очікування, сподівання та страхи (Мозковий штурм) Запропонувати учасникам відповісти на запитання «Чого я очікую від цього тренінгу?» перед тим, як роздавати програму тренінгу. Запропонувати учасникам спочатку записати одне-два своїх очікування на стікері одного кольору, а одне-два побоювання – на стікерах іншого кольору, а потім представити групі та наклеїти на загальний фліпчарт. Повісити листок з відповідями, щоб його було видно протягом тренінгу. Після загального обговорення розглянути усі ці моменти та пояснити, чому певні сподівання та страхи можуть справдитися, а інші - ні.

1. Надати учасникам можливість визначитися з своїми очікуваннями від тренінгу, а також страхами, пов’язаними з тренінгом та вербалізувати їх.

2. Надати учасникам можливість висловити будь-які почуття, які заважають їм брати повноцінну участь у тренінгу.

3. Надати тренерам можливість адаптувати програму, якщо у цьому є необхідність.

4. Надати учасникам можливість чітко зрозуміти зміст програми, аби уникнути нереалістичних сподівань.

5. Сприяти духу співучасті та солідарності, зменшувати потенційну ворожість і страхи.


Впевненість співпадання запропонованих цілей НЗ з очікуваннями учасників

6.

940 – 1000

Запитання-відповіді: «Визначення поняття збалансованого розвитку регіону»

Тренер задає дискусійні питання аудиторії:

«Що Ви розумієте під поняттям «розвиток», «сталість», «стійкість», «збалансованість».

Всі відповіді записуються на окремих листках на фліпчарті. Колективно виводиться визначення поняття «збалансованого розвитку регіону».Розширити розуміння поняття «збалансованого розвитку»; об’єктивний та ґрунтовний відбір характеристик поняття «збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку регіонів»

Визначення «збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку регіонів», взяте за основу на роботі в тренінгу

7.

1000 – 1010

Міні-лекція «Концепція збалансованої системи» з використанням мультимедійної презентації.

Набуття теоретичних знань з концепції функціонування збалансованої системи та моделі еколого- збалансованого природокористу-вання

Набуті теоретичні знання з питань концепції функціонування збалансованої системи та моделі еколого- збалансованого природокористу-

вання8.

1010 –1020

Міні-лекція «Алгоритм аналізу збалансованого розвитку регіону» з використанням мультимедійної презентації

Ознайомлення з етапами аналізу та оцінки рівня збалансованого розвитку регіонів

Набуті теоретичні знання з етапів аналізу та оцінки рівня збалансованого розвитку регіонів

9.

1020 – 1030

Перерва на каву10.

1030 – 1045

Мозковий штурм: «Геополітичні передумови збалансованого розвитку регіонів України»

1. Геополітична характеристика.

2. Економіко-географічне положення.

3. Адміністративно-територіальний поділ.Систематизація досвіду слухачів та формування переліку геополітичних передумов розвитку регіонів

Сформований перелік геополітичних передумов розвитку регіонів

11.

1030 – 1040

Робота в малих групах: «Встановлення геополітичних передумов збалансованого розвитку
м. Севастополя»

Об'єднати аудиторію на невеликі змішані групи по три особи. Кожна з груп отримує завдання дослідити один із напрямків геополітичних передумов збалансованого розвитку


м. Севастополя:

1) геополітична характеристика;

2) економіко-географічне положення;

3) адміністративно-територіальний поділ.Врахування особливостей унікальності
м. Севастополя та встановлення геополітичних передумов його збалансованого розвитку

Виявлення наявного ресурсного забезпечення соціального та економічного зростання
м. Севастополя в майбутньому

12.

1040 – 1100

Презентація малих груп результатів дослідження геополітичних передумов збалансованого розвитку

м. Севастополя Загальний висновок

Презентація отриманих результатів та виявлення основних геополітичних передумов збалансованого розвитку

м. Севастополя
Встановлені та аргументовані основні геополітичні передумови збалансованого розвитку

м. Севастополя13.

1100 – 1125

Метаплан: «Формування системи вимірів, що адекватно характеризує соціальну сферу регіону»

Формування сукупності характеристик, що відображає кількісно-якісний стан існуючих соціальних процесів на конкретній території

Сформована сукупність характеристик рівня соціального розвитку регіону

14.

1125 – 1150

Метаплан: «Формування системи вимірів, що адекватно характеризує економічну, екологічну і соціальну сфери регіону»

1. Дати можливість учасникам рухатися.

2. Формування сукупності характеристик, що відображає кількісно-якісний стан існуючих економічних процесів на конкретній території.Сформована сукупність характеристик рівня економічного розвитку регіону

15.

1150 – 1230

Перерва на обід16.

1230 – 1240

Рухавка. Гра «Будинки – господарі – землетрус» Учасники об’єднуються в трійки. Двоє беруться за руки і стають будинком. Один заходить у середину. Він - господар. За командою «Будинок» будинки міняються місцями. За командою «Господар», господарі міняються місцями. За командою «Землетрус» усі міняються місцями.

Психологічне розвантаження, сприяння активізації уваги учасників НЗ, формування атмосфери довіри в групі та підвищення рівня її згуртованості

Слухачі психологічно розвантажені; активізована увага учасників НЗ, сформована атмосфера довіри в групі та підвищений рівень її згуртованості

17.

1240 – 1305

Метаплан: «Формування системи вимірів, що адекватно характеризує екологічну сферу регіону»

Формування сукупності характеристик, що відображає кількісно-якісний стан існуючих екологічних процесів на конкретній території

Сформована сукупність характеристик рівня екологічного розвитку регіону

18.

1305 –1320

Міні-лекція: «Методика аналізу та оцінки рівня збалансованості функціонування соціо-еколого-економічного розвитку регіонів України»

Набуття теоретичних навичок дослідження основних проблем, диспропорцій у функціонуванні соціо-еколого-економічної системи регіону. Забезпечення комплексного підходу при оцінювання регіонального розвитку.

Набуті теоретичні навички проведення комплексного аналізу та оцінки рівня збалансованості функціонування соціо-еколого-економічного розвитку регіонів України

19.

1320 – 1335

Вправа (робота в малих групах): «Аналіз та оцінки рівня збалансованості функціонування соціо-еколого-економічного розвитку
м. Севастополя та АРК»

Учасники об’єднуються в дві групи, кожна з яких на підставі отриманих статистичних даних аналізує та за допомогою ПЕОМ оцінює рівень збалансованості функціонування СЕЕР

м. Севастополя та АРК


Закріплення теоретичних та набуття практичних навичок з аналізу та оцінки рівня збалансованості функціонування соціо-еколого-економічного розвитку
м. Севастополя та АРК

Закріплені теоретичні та набуті практичні навички з аналізу та оцінки рівня збалансованості функціонування соціо-еколого-економічного розвитку
м. Севастополя та АРК

20.

1335 – 1350

Презентація малих груп результатів дослідження аналізу та оцінки рівня збалансованості функціонування соціо-еколого-економічного розвитку
м. Севастополя та АРК


Презентація отриманих результатів аналізу та оцінки рівня збалансованості функціонування соціо-еколого-економічного розвитку
м. Севастополя та АРК

Розраховані кількісні показники рівня збалансованості функціонування соціо-еколого-економічного розвитку
м. Севастополя та АРК

21.

1350 – 1400

Перерва на каву22.

1400 – 1420

Міні-лекція: «Методика встановлення напрямків розбалансування функціонування соціо-еколого-економічної регіональної системи»

Набуття теоретичних навичок встановлення напрямків розбалансування функціонування соціо-еколого-економічної регіональної системи

Набуті теоретичні навички встановлення напрямків розбалансування функціонування соціо-еколого-економічної регіональної системи

23.

1420 – 1440

Вправа (робота в малих групах): «Встановлення напрямків розбалансування функціонування соціо-еколого-економічної системи м. Севастополя та АРК»

Учасники об’єднуються в дві групи, кожна з яких на підставі отриманих статистичних даних та за допомогою ПЕОМ встановлює напрямки розбалансування функціонування


СЕЕ системи
м. Севастополя та АРК

Закріплення теоретичних та набуття практичних навичок із встановлення напрямків розбалансування функціонування соціо-еколого-економічної системи м. Севастополя та АРК

Закріплені теоретичні та набуті практичні навички із встановлення напрямків розбалансування функціонування соціо-еколого-економічної системи
м. Севастополя та АРК

24.

1440 – 1500

Презентація малих груп результатів дослідження аналізу та оцінки рівня збалансованості функціонування СЕЕР
м. Севастополя та АРК


Презентація отриманих результатів аналізу та оцінки рівня збалансованості функціонування СЕЕР
м. Севастополя та АРК


Розраховані кількісні показники рівня збалансованості функціонування СЕЕР
м. Севастополя та АРК

25.

1500 – 1520

Рефлексія. Вправа «Один день із життя учасника тренінгу»

Учасникам тренінгу пропонується намалювати сьогоднішній день, кожен встановлює для себе, що саме він буде малювати. Учасникам надається повна свобода вибору.

Питання для обговорення:


  1. Чи легко Вам було працювати разом?

  2. Які почуття Ви відчували, виконуючи дане завдання?

  3. Чи приходилось Вам підкорятися, поступатися?

  4. Як Ви вважаєте, чи вдалося Вам намалювати сьогоднішній день?

  5. Чи хотілось Вам що-небудь змінити чи добавити?

  6. Чи похожий Ваш день з намальованим?

 1. Згуртування групи.

 2. Збереження позитивного клімату в групі в кінці тренінгу.

 3. Мотивація зустрічі у наступних тренінгах даного напрямку.

Група згуртована, збережений позитивний клімат в групі в кінці тренінгу, група вмотивована на наступну зустріч

26.

1520 –1530

Підбиття підсумків дня (анкетування)

Запропонувати учасникам проаналізувати, що зїх очікувань та побоювань справдилось, а що ні.

Аналіз ефективності НЗ

Ретроспектива очікувань
  1. Навчально-методичні матеріали


 1. Кондіус І.С. Теоретико–методологічні засади аналізу та оцінки стійкого розвитку регіону. Навчально-методичний посібник. – Севастополь, 2009 - 84 с.

 2. Кондіус І.С. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія методологія, практика. (Розділ 4.4. Методичні підходи до оцінки рівня збалансованості функціонування соціо-еколого-економічної регіональної системи) Монографія. – Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2011. Том 1. – С. 361-385.

 3. Герасимчук З.В. Теоретичні та прикладні засади прогнозування стійкого розвитку регіону [Текст] / З.В. Герасимчук, І.С. Кондіус // Монографія. – Луцьк : Надстир’я, 2010. – С. 412.

 4. Кондіус І.С. Стратегічне прогнозування як інструмент управління територіальними суспільними системами [Текст] / І.С. Кондіус // Економічні науки. Серія: Регіональна економіка. Збірник наукових праць. – Луцьк : ЛНТУ, 2010. – Випуск 7 (27), Ч.3. – С. 208-217.

 5. Кондіус І.С. Методичні засади аналізу та оцінки екологічної складової стійкого розвитку регіону [Текст] / І.С. Кондіус // Економічні науки. Серія: Регіональна економіка. Збірник наукових праць. – Луцьк : ЛНТУ, 2009. – Випуск 6 (21), Ч. 1. – С. 195-206.

 6. Кондіус І.С. Геополітичні передумови забезпечення стійкого розвитку регіонів України [Текст] / І.С. Кондіус // Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія. Збірник наукових праць. – Луцьк : ЛНТУ, 2009. – Випуск 6 (23), Ч. 1. – С. 339-350.

 7. Кондіус І.С Визначення збалансованості розвитку регіону [Текст] / І.С. Кондіус // Стратегія забезпечення сталого розвитку України. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – Ч. 3. – С. 178-182.

 8. Кондіус І.С. Методологічні підходи до аналізу екологічного стану регіону [Текст] / І.С. Кондіус // «Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України»: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – Том 6. – С. 52-56.

 9. Кондіус І.С. Методичні підходи до формування та вибору стратегії стійкого розвитку регіону[Текст] / І.С. Кондіус // Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент. Збірник наукових праць. – Луцьк : ЛНТУ, 2008. – Випуск 5 (18), Ч. 1. – С. 257-272.

 10. Кондіус І.С. Методика аналізу та оцінки соціальної складової стійкого розвитку регіону [Текст] / І.С. Кондіус // Економічні науки. Серія: Регіональна економіка. Збірник наукових праць. – Луцьк : ЛНТУ, 2008. – Випуск 4 (13), Ч. 1. – С. 170-182.

 11. Пошук інформації в мережі Інтернет. Прийоми ефективного пошуку інформації [Текст] / І.С. Кондіус. – Севастопольський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації, 2011. – 44 с.
  1. Матеріали з оцінки якості навчання


Успішність навчання буде оцінюватись через усне тестування учасників, оцінку якості виконання практичних завдань, презентації виконаних вправ.

Інформація, що зазначена нижче буде регулярно збиратися за результатами кожної сесії: 1. Кількість учасників, котрі беруть участь у сесії (реальна і запланована).

 2. Активність під час сесії.

 3. Загальне розуміння відповідних тем.

 4. Загальна успішність практичних розрахунків.

Якість навчання буде регулярно оцінюватися через зворотній зв’язок від учасників за результатами кожної сесії. По завершенню навчання учасникам буде запропоновано заповнити оціночні форми з метою оцінки якості навчання та для забезпечення того, що навчання досягло запланованих результатів. Оціночну форму тренінгу можна знайти у додатках.
  1. Рекомендована література та джерела інформації


 1. Наше общее будущее. Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию : Пер. с англ. / Под ред.
  С.А. Евтеева и Р.А. Перелета / – М. : Прогресс, 1989. – 376 с.

 2. Крисаченко В.С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології / Підручник. – К. : Заповіт, 1998. – С. 614 666.

 3. Национальный доклад Украины о гармонизации жизнедеятельности общества в окружающей природной среде. - Киев, 2003. – 130 с.

 4. Програма ООН з навколишнього середовища (2008 рік). Декларація конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку людства.

 5. Національна екологічна політика України: оцінка і стратегія розвитку: [підготовлено в рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Оцінка національного потенціалу в сфері глобального екологічного управління в Україні»] / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Програма Розвитку ООН, Глобальний Екологічний Фонд. – К., 2007. – 184 с.

 6. Системы оценки воздействия на окружающую среду в странах Европы и Центральной Азии [Электронный ресурс ] / Департамент Европы и Центральной Азии : Отдел экологически и социально-устойчивого развития. – 2005. - Режим доступу : http//:www.worldbank.org/eca/environment.

 7. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-ХХІ / Верховна Рада України // ВВР України. – 1991. – №41. – Ст. 546.
 1. ДОДАТКИ

ДОДАТОК 3.1 Оціночна форма навчального заходу
Рисунок 3.1 Оціночна форма навчального заходуРисунок 3.3 Структура часткових показників інтегрального індексу рівня екологічного розвитку регіону

Рисунок 3.5 Життєвий цикл соціо-еколого-економічної активності регіону

Таблиця 3.2 Краща десятка країн світу за індексом стійкого розвитку

Рисунок 3.6 Матриця типології регіонів за рівнем соціального, економічного та екологічного розвитку регіонів

«Методика аналізу та оцінки рівня збалансованості функціонування соціо-еколого-економічного розвитку регіонів України»

Індекс соціо-еколого-економічного розвитку розраховується за формулою:
Тоді нормативні та порогові значення інтегральних індексів:,


Так як ідеальний вектор рівновіддалений від усіх осей, то:Нормативний вектор утворює з осями Іс, Іекн, Іекл такі кути:

,

Розрахунковий вектор утворює з осями Іс, Іекн, Іекл кути, розраховані за формулами:Отже, за величиною відхилення розрахункових значень кутів від нормативних будемо встановлювати напрямок розбалансування регіональної системи.

Коефіцієнт збалансованості пропонуємо розраховувати за формулою:

Застосування у методиці оцінки рівня стійкого розвитку регіону, міри збалансованості кожної із сфер дозволить врахувати рівень їх пропорційності та рівномірності розвитку. Відповідно до цього індекс стійкого розвитку з врахуванням коефіцієнта збалансованості буде розраховуватись за формулою:Для нотаток

На допомогу викладачеві

Кондіус І.С.

Тренінг

«Актуальні питання збалансованого регіонального розвитку»
Навчально-методичний посібник

Редагування тексту Л.О. Петручик

Оригінал-макет А.В. Токовенко

Севастопольський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,

державних підприємств, установ та організацій


99008, м. Севастополь, пл. Повсталих, 6.

Тел./факс (0692) 55-70-45.

e-mail: sev.cppk@mail.ru
СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ

КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ,

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ


Кондіус І.С.

Тренінг

«Актуальні питання збалансованого регіонального розвитку»

Навчально-методичний посібникСевастополь

2012


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка