Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» для студентів усіх форм навчанняСторінка5/5
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4   5

Державно-правові вчення Західної Європи

другої половини ХІХ – ХХ ст.
1. Німецький юрист, який зробив спробу застосувати у праві деякі ідеї соціології; центральним поняттям його теорії є поняття інтересу, яке виражене в праві.

а) Р.Ієрінг; в) Г.Спенсер;

б) Г.Еллінек; г) Л.Гумплович.
2. Кому належить визначення права як «системи соціальних цілей, які гарантуються примусом»; називав гроші «справжнім апостолом рівності»?

а) Р.Ієрінг; в) Г.Спенсер;

б) Г.Еллінек; г) Л.Гумплович.
3. Зробив своєрідну спробу поєднати формально-догматичне розуміння держави і права з соціологією; розрізняв соціальні і юридичні поняття держави і права:

а) Р.Ієрінг; в) Г.Спенсер;

б) Г.Еллінек; г) Л.Гумплович.
4. Один із засновників теорії єдиного індустріального суспільства, автор праці «Система синтетичної філософії», вважав що держава виникає і розвивається внаслідок наступальної чи оборонної війни проти інших суспільств; виділяв військовий і промисловий типи суспільств.

а) Р.Ієрінг; в) Г.Спенсер;

б) Г.Еллінек; г) Л.Гумплович.
5. Австрійський соціолог , який вважав, що головним фактором життя суспільства є боротьба за існування між расами, під якими він розумів не біологічний, а соціокультурний феномен. Держава, на його думку, це «природно існуюча організація панування, яка покликана підтримувати певний правовий порядок».

а) Р.Ієрінг; в) Г.Спенсер;

б) Г.Еллінек; г) Л.Гумплович.
6. Автор теорії солідаризму?

а) Дж.Кейнс; в) Л.Дюгі;

б) Ф.Хайек; г) Г.Ласкі.
7. Кому належить думка про те, що кожний клас в суспільстві виконує певну суспільно необхідну функцію, тому відкидав марксистське вчення про класову боротьбу, натомість виступав за солідарність класів?

а) Дж.Кейнс; в) Л.Дюгі;

б) Ф.Хайек; г) Г.Ласкі.
8. Англійський економіст, засновник однієї з течій у неолібералізмі, автор книги «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей»?

а) Дж.Кейнс; в) Л.Дюгі;

б) Ф.Хайек; г) Г.Ласкі.
9. Автор ідеї активного державного регулювання економіки?

а) Дж.Кейнс; в) Л.Дюгі;

б) Ф.Хайек; г) Г.Ласкі.
10. Австрійський економіст, неоконсерватор; невід’ємною рисою високорозвинених суспільств вважав «розсіяне знання», на основі цього виступав проти будь-яких форм державного регулювання економіки.

а) Дж.Кейнс; в) Л.Дюгі;

б) Ф.Хайек; г) Г.Ласкі.
11.Хто обґрунтував ідею плюралістичної демократії?

а) Дж.Кейнс; в) Л.Дюгі;

б) Ф.Хайек; г) Г.Ласкі.
12. Кому належить теза про те, що в країнах парламентської демократії виборчі права робітників мають декларативний характер, а представницькі органи влади захищають інтереси власників; «Капіталізм не сумісний зі свободою»?

а) Дж.Кейнс; в) Л.Дюгі;

б) Ф.Хайек; г) Г.Ласкі.
13. Італійський правознавець, автор теорії політичного класу?

а) В.Парето; в) Р.Міхельс;

б) Г.Моска; г) Р.Штамлер.
14. Засновник теорії еліт, автор твору «Трактат загальної соціології»?

а) В.Парето; в) Р.Міхельс;

б) Г.Моска; г) Р.Штамлер.
15. Кому належить теза про те, що суспільство завжди поділяється на дві страти – пануюча еліта та підлеглі (маса), при чому правляча страта поділяється на дві підгрупи – правляча і не правляча?

а) В.Парето; в) Р.Міхельс;

б) Г.Моска; г) Р.Штамлер.
16. Хто є автором «залізного закону олігархії»?

а) В.Парето; в) Р.Міхельс;

б) Г.Моска; г) Р.Штамлер.
17. Кому належить теза про несумісність бюрократичних організацій і демократії, тобто взаємодія організованих мас (партія, держава) та їх політичних лідерів невідворотно призводить до олігархічного правління?

а) В.Парето; в) Р.Міхельс;

б) Г.Моска; г) Р.Штамлер.
18. Німецький юрист, неокантіанець, критик марксизму; основу держави вбачав не в економічному базисі суспільства, а в праві, яке є першоосновою і першопочатком держави.

а) В.Парето; в) Р.Міхельс;

б) Г.Моска; г) Р.Штамлер.
19. Французький філософ неотоміст, йому належить теза: «Витікаючи цілковито від народу, влада першопочатково походить від Бога».

а) В.Парето; в) Р.Міхельс;

б) Ж.Марітен; г) Р.Штамлер.
20. На його думку природне право – це встановлені божественним розумом універсальні норми права і обов’язку; віруючі краще розуміють цей закон, ніж атеїсти.

а) В.Парето; в) Р.Міхельс;

б) Ж.Марітен; г) Р.Штамлер.
21. Неотоміст, автор класифікації прав людини:
1. Фундаментальні; 2. Політичні; 3. Соціальні?

а) В.Парето; в) Р.Міхельс;

б) Ж.Марітен; г) Р.Штамлер.
Навчальне видання

ПРОГРАМА ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВОЗНАВСТВО»


Укладачі В.М.Власенко, В.А.Нестеренко

Редактор В.Я.Медведєва

Відповідальний за випуск В.М.Власенко

Підписано до друку

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 4,19. Обл.-вид. арк. 2,82.

Тираж 100 пр. Собівартість вид. 5 грн. 08 к.

Зам. №
Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК №2365 від 08.12.2005

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова,2.
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил»,

п. 2.6.14


Заступник першого

проректора-начальник

організаційно-методичного

управління В.Б.Юскаєв


Програма та тестові завдання

з курсу

«Історія вчень про державу і право»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВОЗНАВСТВО»
Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам
Укладачі: В.М.Власенко

В.А.Нестеренко

Відповідальний за випуск В.М.Власенко

Декан гуманітарного факультету Л.П.Валенкевич


Суми

Вид-во СумДУ2007

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка