Програма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр галузь знань 0301 Соціально-політичні наукиСкачати 373.91 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір373.91 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра психології
ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

(пост. п. _від «__» ________2011 р.)
Ректор
__________________А. А. Мазаракі
ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ ТА

КРЕАТИВНІСТЬ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА


освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

напрям підготовки 030102 Психологія


Київ – 2011
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ І ТИРАЖУВАННЯ БЕЗ ОФІЦІЙНОГО ДОЗВОЛУ КНТЕУ ЗАБОРОНЕНО

Автор: О. В. Скуловатова, канд. псих. наук, старш. викл.

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри психології

протокол №2 від 20 вересня 2010 р.;

Рецензенти: О.М. Кокун, д-р. псих. наук, проф.

В. Т. Куєвда, канд.. псих. наукПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ ТА

КРЕАТИВНІСТЬ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

напрям підготовки 030102 Психологія

Автор: Скуловатова Олена Вікторівна


Редактор:

I. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни (компетенції), її місце у навчальному процесі
Дисципліна “Психологія творчості та креативність в професійній діяльності” є одним з напрямків психології, який вивчає закономірності психічної діяльності людини в процесі створення нових, ще невідомих людству речей, або вдосконалення тих, що вже існують. Говорячи про творчість ми маємо на увазі весь спектр діяльності, що потребує пошуку нових підходів, способів рішення, продукування ідей.

Знання з дисципліни є важливим фактором розвитку у студентів навичок професійної компетентності, розуміння психології творчого процесу та способів розвитку творчого мислення. Вивчення студентами-психологами дисципліни «Психологія творчості та креативність в професійній діяльності», теоретичне осмислення ними джерел, чинників, механізмів та закономірностей розвитку творчих здібностей, практичне опанування засобів і методів психологічної допомоги та психокорекції, в основі яких лежать теоретичні уявлення про творчий процес формує їх як професіоналів в своїй галузі.Основною метою навчальної дисципліниПсихологія творчості та креативність в професійній діяльності” є: формування в слухачів уявлень про домінуючу проблематику предмету що вивчається, засвоєння ними базових, концептуальних завдань з проблемних блоків програми та ознайомлення з прикладними практичними методами розробленими в даній галузі.

Завдання навчальної дисципліни:

 1. Сформувати у студентів систему знань про передумови та розвиток творчих здібностей.

 2. Виробити у студентів практичні уміння та навички щодо застосування знань з психології творчості у професійній діяльності практичного психолога.

 3. Розкрити студентам значення предмету та озброїти їх методиками розвитку та діагностики творчого потенціалу особистості.

Предметом навчальної дисципліни «Психологія творчості та креативність в професійній діяльності» є психологічні особливості людини, що дозволяють їй знаходити нові нестандартні рішення.

Основні особистісні та професійні компетенції можна визначити у тому, що студент повинен знати:

 • основні напрями сучасної психології креативності та творчості;

 • закономірності формування психічних реакцій у людей з різними видами здібностей;

 • методи дослідження психічних процесів в творчій діяльності;

 • закономірностями формування поведінки творчої діяльності,

Студент повинен вміти:

 • вивчати властивості нервової системи творчих людей за допомогою тестів і методів психологічного дослідження;

 • самостійно працювати з науковою літературою, спостерігати, аналізувати, узагальнювати психологічні факти, об’єктивно оцінювати поведінку, із урахуванням типологічних особливостей учасників творчого процесу;

 • створювати програми спрямовані на розвиток творчості та креативності особистості.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі.

Психологія креативності та творчості, як галузі психологічної науки, вивчається в тісному зв’язку з «Соціальною психологією», «Етнопсихологією», «Диференційною психологією», а також «Загальною психологією», «Основами психоаналізу» та іншими науками. Ці дисципліни створюють систему базових знань про методи дослідження особистості, психологічні теорії творчої особистості, індивідуальні особливості людей та вплив задатків та здібностей на процес формування творчої особистості.

Дисципліна розрахована на 54 години , що відповідає 1,5 кредитам ЕСТS. Формою підсумкової атестації є залік.

I I. Зміст дисципліни

Тема 1. Історичний екскурс у психологію творчості.

Творчість особистості й дзеркалі культури. Виникнення творчої самосвідомості особистості. Антична творчість - орієнтація на космос. Еволюція психологічних понять у вченнях давньогрецьких філософів. Трагічний початок у творчості. Творчість середньовіччя - шлях пізнання себе через бога. Людина, що творить себе, - епоха Відродження. Творчий пошук Фауста. Відчуження особистості у творчості сучасності.

Місце предмету психології творчості в системі наук. Роль та значення розуміння психології творчої діяльності для майбутнього психолога. Поняття про творчий процес. Фази творчого процесу. Особливості античної творчості. Еволюція психологічних понять у давньогрецьких філософів. Творчість в епоху Середньовіччя як шлях пізнання себе через Бога. Людина як творець себе в епоху Відродження.

Сутність творчої діяльності. Творчість як біологічний та соціальний феномен. Суб’єкт і об’єкт творчості, їх взаємодія. Рівні творчості. Передумови та закономірності творчості. Предмет психології творчості. Виникнення та розвиток психології творчості. Завдання психології творчості.


Тема 2. Творчість духу в містичному одкровенні.

Вчення про вільну Духовну Творчість. Роль інтуїції в творчому процесі. Феномен духовного живопису. Сон як засіб натхнення. Проблема таланту та стрес. Принцип всемогутності та феномен марнославства.

Психологічні особливості творчості в різних галузях діяльності. Види творчості: наукова, технічна, літературна, музична, образотворча, ігрова, навчальна, побутова, військова, управлінська, ситуаційна, комунікативна. Специфіка зазначених видів творчості. Основні функції видів творчості: гносеологічна, аксіологічна, евристико-конструктивна, репрезентативна. Роль досвіду життєвих вражень у творчості. Технічна творчість. Винахідництво як частина технічної творчості. Бар’єри винахідництва. Поняття про художню творчість. Поняття про задум у художній творчості. Художня творчість як синкретична єдність основних видів діяльності: пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної, перетворюючої та комунікативної. Поняття про наукову творчість. Роль різних видів мислення та емоцій у художній та науковий творчості.
Тема 3. Психологічні характеристики творчої особистості.

Якості творчої особистості. Психологічні стани та мистецтво. Три основних смислових рівні драматичного твору. Несвідомі процеси та мистецтво. Теорія творчості в роботах З. Фройда.

Характерні риси творчої особистості. Поняття про творчі задатки і творчий потенціал. Взаємозв’язок мислення і творчості. Інтелект як творчість. Поняття про творчі здібності. Професіоналізм і творчі здібності. Творчий потенціал і психічне здоров’я. Фактори, що впливають на рівень творчих здібностей. Психологічна характеристика рівнів здібностей.
Тема 4. Архитиповий та сенсо-духовний підходи до художньої творчості.

Архитиповий підхід в художній творчості. Сенсо-духовний підхід в творчості. Усвідомлене та неусвідомлене у творчості. Тлумачення творчості у психоаналізі. Інтерпретація творчості в теоретичних течіях містичного тлумачення. Трактування творчості в інтуїтивізмі. Діалектичні принципи інтерпретації творчості.


Тема 5. Маніпулятивний підхід у художній творчості.

Технології художньої творчості. Закони маніпуляції в мистецтві. Естрада і шоу-бізнес. Ілюзіонізм у творчості. Магія як підхід до творчості. Театр як мистецтво. Система Станіславського. Акторська майстерність – творчість та професіоналізм. Перевтілення актора.

Фотографія як вид творчості. Дизайнер як творець та компілятор. Відеопродукція як результат творчої діяльності. Інтернет як вид натхнення та збірник ідей. Циркові вистави – мистецтво, чи популізм. Технології сучасного мистецтва.
Тема 6. Діалектико-матеріалістичний та постмодерністський підходи до художньої творчості.

Психологія мистецтва в працях Л.С. Виготського. Постмодернізм в зображувальному мистецтві. Постмодернізм в кінематографі. Постмодернізм в науці. Постмодернізм в філософії. Постмодернізм в психології.

Особливості і методи вивчення творчого процесу письменника і поета. Особливості і методи вивчення творчої лабораторії художника. Основні принципи акторської психотехніки. Психологічні особливості музично-виконавської творчості. Психологічні передумови успішної музично-виконавської діяльності. Особливості психологічної підготовки музиканта до виступу.

Психофізіологічні основи творчості. Творче завдання як модель творчої діяльності. Суб’єктивні та об’єктивні фактори, що впливають на процес розуміння умови задачі. Стратегії рішення творчих завдань. Стрес як комплексна психофізіологічна характеристика творчого натхнення. Гіпотеза і стадії її формування у творчому процесі. Поняття про розумову тактику. Види розумових тактик.


Тема 7. Метод психодрами у художній творчості.

Роль методу психодрами у формуванні художньої творчості. Процедура проведення психодрами. Техніки. Представлення себе. Діалог. Монолог. Дублювання та багаторазове дублювання. Обмін ролями. Репліки в бік. Пустий стілець. Дзеркало. Психодрама як тренінг чуттєвого спілкування. Застосування музикотерапії в дитячому віці Танцювальна терапія як метод психокорекції. Вигадування історій як метод психокорекції. Правила застосування психогімнастики. Бібліотерапія.

Психологічні передумови застосування артерапії. Механізми корекційного впливу в арттерапії. Мета арттерапії. Основні напрямки в арттерапії. Результати арттерапії. Музикотерапія, дослідження, вплив.

ІІІ. Структура дисципліни та розподіл годин за темами

(тематичний план)
Назва теми

Кількість годин,

Форми контролю

Всього

год/кред


з них

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

1.

ТЕМА 1. Історичний екскурс у психологію творчості.

10

2

2

4

О, Т, Д

2.

ТЕМА 2. Творчість духу в містичному одкровенні.

8

2

2

4

О, Т, Д

3.

ТЕМА 3. Психологічні характеристики творчої особистості.

8

2

2

4

О, Т, Д

4.

ТЕМА 4. Архитиповий та сенсо-духовний підходи до художньої творчості.

8

2

2

3

О, Т, Д, ТЗ

5.

ТЕМА 5. Маніпулятивний підхід у художній творчості.

8

2

2

3

О, Т, Д

6.

ТЕМА 6 Діалектико-матеріалістичний та постмодерністський підходи до художньої творчості.

7

2

2

3

О, Т, Д

7.

ТЕМА 7 Роль творчості у вирішенні завдань.

7

2

2

3

О, Д

8.

Модульний контроль

2

О

9.

Підсумковий контроль


Залік
Всього годин

54/1,5

14

14

24
Скорочення:

опитування – О;

диспут, обговорення – Д;

тести – Т;

творче завдання – ТЗ;

ІV. Тематика та зміст лекційних, семінарських занять, самостійної

роботи студентів


Результати навчання


Навчальна діяльність

Робочий час студента

Оцінювання у

балах

Знати основні поняття, методологію, завдання психології творчості.

Знати роль інтуїції в творчому процесі, основні види та форми творчості.

Знати психологічні характеристики творчої особистості

Знати архитиповий та сенсо-духовний підходи до художньої творчості.

Знати основну специфіку та особливості художньої творчості у сучасному світі.

Знати діалектико-матеріалістичний та постмодерністський підходи до художньої творчості.

Знати сферу застосування та основні передумови використання методу псих одрами.
Тема 1.

Історичний екскурс у психологію творчості.

Лекція
План лекції

 1. Трагічний початок у творчості.

 2. Творчість середньовіччя - шлях пізнання себе через бога.

 3. Людина, що творить себе, - епоха Відродження.

 4. Відчуження особистості у творчості сучасності.


Завдання для самостійної роботи студента

 1. Підготувати відповіді на питання семінарського заняття; самостійно опрацювати основну літературу.

 2. Зробити короткий конспект питань:

2.1. Місце предмету психології творчості в системі наук.

2.2. Роль та значення розуміння психології творчої діяльності для майбутнього психолога.

2.3. Поняття про творчий процес.

2.4. Фази творчого процесу.

2.5. Особливості античної творчості.


 1. Опрацювати одну зі статей на вибір: О. Ранк «Естетика та психологія художньої творчості», Н.В. Рождественська «Проблеми та пошуки у вивченні художніх здібностей», Л.В. Грачова «"Виховання" почуттів», Ц. Короленко, Г. Фролова «Рятівна здатність – уявити», В. Ротенберг «Психофізіологічні аспекти вивчення творчості», І. Розет «Теоретичні концепції фантазії».


Література

Основна: 1, 2, 5

Додаткова: 1, 2, 3, 8

Інтернет-ресурси: 1, 3, 5, 6


Семінарське заняття

Предмет, завдання та методи психології творчості.

 1. Рівні творчості.

 2. Передумови та закономірності творчості.

 3. Предмет психології творчості.

 4. Виникнення та розвиток психології творчості.Тема 2.

Творчість духу в містичному одкровенні.

Лекція
План лекції

 1. Вчення про вільну Духовну Творчість.

 2. Роль інтуїції в творчому процесі. Сон як засіб натхнення.

 3. Феномен духовного живопису. Проблема таланту та стрес.

 4. Принцип всемогутності та феномен марнославства.


Завдання для самостійної роботи студента

 1. Підготувати відповіді на питання семінарського заняття; самостійно опрацювати основну літературу.

 2. Опрацювати на вибір одну зі статей: Н. Гончаренко «Натхнення та інтуїція», О. Лапіна «Роль психології у вивченні "неєвропейських" форм художньої творчості, Н. Волков «Процес зображувальної творчості та проблема "зворотних зв’язків", Л. Салямон «Про фізіологію емоційно-естетичних процесів».

 3. Підібрати батарею методик для вивчення творчості особистості.


Література

Основна: 5, 6

Додаткова: 2, 3, 8

Інтернет-ресурси: 1, 3, 5


Семінарське заняття

Вищі психічні процеси та їхня роль в формуванні творчої особистості. Задатки та здібності.

 1. Вияв здібностей людей з мислительним і художнім типом нервової системи в різних видах діяльності.

 2. Основні ознаки класичних типів темпераменту та їх зв'язок з креативністю.

 3. Емоції і почуття. Моделювання емоцій в музиці.

 4. Прийоми активізації вольової поведінки людей творчих професій (музикантів, художників, акторів).Тема 3.

Психологічні характеристики творчої особистості.

Лекція
План лекції

1. Якості творчої особистості.

2. Психологічні стани та мистецтво.

3. Три основних смислових рівні драматичного твору.

4. Несвідомі процеси та мистецтво.
Завдання для самостійної роботи студента


 1. Підготувати відповіді на питання семінарського заняття; самостійно опрацювати основну літературу.

 2. Опрацювати на вибір одну зі статей: Г. Воробьев «Особистість не "табу"», К, Сельченок «Мистецтво нашого життя»,
  Л. Виготський «Мистецтво та життя», Є. Замятін «Психологія творчості»,
  М. Фортунатов «Творчій процес
  Л.М. Толстого як "досвід в лабораторії"
  .

 3. Підготувати дайджест на тему: «Роль символів і їхнє значення для розуміння особистості».


Література

Основна: 1, 2, 3

Додаткова: 1, 2, 3

Інтернет-ресурси: 1, 2, 7


Семінарське заняття

Психологічні особливості творчої особистості.

 1. Характерні риси творчої особистості.

 2. Взаємозв’язок мислення і творчості.

 3. Інтелект як творчість.Тема 4.

Архитиповий та сенсо-духовний підходи до художньої творчості.

Лекція
План лекції

 1. Архитиповий підхід в художній творчості.

 2. Сенсо-духовний підхід в творчості.

 3. Психологія комічного.

 4. Проблема таланта в художній творчості.


Завдання для самостійної роботи студента

 1. Підготувати відповіді на питання семінарського заняття; самостійно опрацювати основну літературу.

 2. Опрацювати одну зі статей:
  Л. С. Виготский «Мистецтво та психоаналіз», В. Іванов «Безсвідоме, функціональна асиметрія, мова та творчість», Е. Мелетинський «Аналітичная психологія та походження архитипових сюжетів», Ч. Ломброзо «Божевільні артисти та художники», Н. Гончаренко «Божевілля або надрозум, божевілля або одержимість?», А. Шведерский «Чи можна навчити тому, чому не можна навчити?», М. Ямпольский «Обличчя-маска та обличчя-машина».Література

Основна: 5, 6

Додаткова: 1, 2, 3, 8

Інтернет-ресурси: 1, 3


Семінарське заняття

Творчість особистості у дзеркалі історії психології та

культури.

 1. Тлумачення творчості у психоаналізі.

 2. Інтерпретація творчості в теоретичних течіях містичного тлумачення.

 3. Трактування творчості в інтуїтивізмі.

 4. Діалектичні принципи інтерпретації творчості.Тема 5.

Маніпулятивний підхід у художній творчості. Діалектико-матеріалістичний та постмодерністський підходи до художньої творчості.
Лекція
План лекції

1. Технології художньої творчості.

2. Закони маніпуляції в мистецтві.

3. Магія як підхід до творчості.

4. Діалектико-матеріалістичний підхід (Психологія мистецтва в працях Л.С. Виготського).

5. Постмодерністський підхід.Завдання для самостійної роботи студента

 1. Підготувати відповіді на питання семінарського заняття; самостійно опрацювати основну літературу.

 2. Опрацювати одну зі статей:
  Р. Арнхейм. «Про природу фотографії», Б. Рунин «Про психологію імпровизації», І. Розет «Теоретичні концепції фантазії»,
  К. Сельченок. «Тайна місія музики»,
  В. Мартинов «Час та простір як фактори музичного формотворення».


Література

Основна: 1, 2, 5, 6

Додаткова: 1, 2, 9

Інтернет-ресурси: 1, 3, 4


Семінарське заняття

Творчість в сучасному світі.

 1. Фотографія як вид творчості.

 2. Дизайнер як творець та компілятор.

 3. Відеопродукція як результат творчої діяльності.

 4. Інтернет як вид натхнення та збірник ідей.Тема 6.

Менеджер - як творча особистість.

Лекція
План лекції

 1. Психологія сучасного менеджера.

 2. Прийоми ефективного керування.

 3. Тип лідера, що перетворює дійсність.

 4. На шляху до свідомості творчого мислення.


Завдання для самостійної роботи студента

 1. Підготувати відповіді на питання семінарського заняття; самостійно опрацювати основну літературу.

 2. У підгрупах підготувати на вибір коротку презентацію одного з питань:

  1. Особливості і методи вивчення творчого процесу письменника і поета.

  2. Особливості і методи вивчення творчої лабораторії художника.

  3. Основні принципи акторської психотехніки.

  4. Психологічні особливості музично-виконавської творчості.

  5. Психологічні передумови успішної музично-виконавської діяльності.

  6. Особливості психологічної підготовки музиканта до виступу.


Література

Основна: 1, 2, 5, 6

Додаткова: 1, 2, 4, 6

Інтернет-ресурси: 1, 2, 4


Семінарське заняття

Роль творчості у вирішенні завдань.

 1. Творче завдання як модель творчої діяльності.

 2. Стрес як комплексна психофізіологічна характеристика творчого натхнення.

 3. Гіпотеза і стадії її формування у творчому процесі.

 4. Поняття про розумову тактику. Види розумових тактик.Тема 7.

Метод психодрами у художній творчості.

Лекція
План лекції

 1. Роль методу психодрами у формуванні художньої творчості.

 2. Процедура проведення психодрами. Техніки.

  1. Представлення себе.

  2. Діалог.

  3. Монолог.

  4. Дублювання та багаторазове дублювання.

  5. Обмін ролями.

  6. Репліки в бік.

  7. Пустий стілець.

  8. Дзеркало.


Завдання для самостійної роботи студента

 1. Підготувати відповіді на питання семінарського заняття; самостійно опрацювати основну літературу.

 2. Опрацювати статті: Ю. Клименко «Театр як практична психологія», Р. Арнхейм. «Мистецтво як терапія».


Література

Основна: 1, 2, 5, 6

Додаткова: 1, 2, 3, 8

Інтернет-ресурси: 1, 3, 5, 7


Семінарське заняття

Арттерапія. Музико-терапія.

 1. Механізми корекційного впливу в арттерапії.

 2. Мета арттерапії.

 3. Основні напрямки та результати арттерапії.

 4. Музикотерапія, дослідження, вплив.


2

4

2

2


4


2

2

5

2

2

5

2

2

4

2

2


4

2

2

4

2
4

7

4


7

4

7


4

7

4

7

4

7

4

8

Модульний контроль

2

20
Всього


54

100V. Контроль та критерії оцінювання знань студентів.
Згідно з діючою в університеті системою комплексної діагностики знань студентів, з метою стимулювання планомірної та систематичної навчальної роботи, оцінка знань студентів здійснюється за 100 – бальною шкалою.
Форми контролю знань студентів:

- поточний контроль, який здійснюється в формі усного фронтального або індивідуального опитування, письмового індивідуального опитування (особливо в разі перевірки матеріалу, який вивчався раніше, не безпосередньо на певному семінарському занятті), написання та обговорення творчих завдань, повідомлень, розробка презентацій та конспектів до окремих питань, складання тестів до лекційних тем, індивідуальної та колективної перевірки письмових та усних завдань;

- модульний контроль знань студентів включає зведення результатів роботи студентів за усіма видами контролю та отримання (неотримання) заліку.
Розподіл балів, що присвоюються студентам з дисципліни

Психологія творчості та креативність в професійній діяльності”.
Перелік робіт

Оцінка в балах

Участь в конференціях, олімпіадах, підготовка наук. статей, виконання творчих завдань.

10

Складання тестів

5

Ведення конспекту (в конспекті повинні бути всі лекції та письмові завдання)

4

Розробка власної програми тренінгу розвитку креативності

6

Семінарське заняття 1-7

65

Модульний контроль

10

Сума

100


Поточне оцінювання знань студентів


Форма роботи

Оцінка в балах

Відповідь на теоретичне питання

1-3

Відповідь з використанням додаткової літератури, першоджерел

2-4

Змістовне доповнення

1-2

Відповідь на проблемне запитання

1-2

Суттєве запитання до доповідача

1-2

Експрес-тестування

1-3

Підготовка самостійної роботи

1-4

Бали з усіх форм роботи виставляються відповідно до наступних критеріїв: володіння матеріалом: змістовність та вичерпність відповіді; широта охоплення проблеми; глибина володіння матеріалом. Бали за експрес–тестування виставляються відповідно до математичного критерію - кількості правильних відповідей (100-90% правильних відповідей – 3 бали, 89-80% - 2 бали, 79-60% - 1 бал).


Модульний контроль знань студентів здійснюється в формі усного індивідуального опитування з кожної теми.

Критерії поточного та модульного оцінювання знань студентів


Усний виступ, практичні завдання, експрес-тестування

Модульний контроль

Критерії оцінки

9

10-9

Студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно виконав усі тестові завдання.

8

8-7

Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно виконав більшість тестових завдань.

7-6

6-5

Студент в цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно виконав половину тестових завдань.

5-4

4-3

Студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, стисло (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, поверхово розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. Правильно виконав менше 1/3 тестових завдань.

3-1

2-1

Студент частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно виконав менше 1/4 тестових завдань.

0

0

Студент не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань і практичних завдань. Не виконав жодного тестового завдання.

Студент, який з різних обставин не отримав необхідної кількості балів з будь-якої теми, має можливість самостійно її підготувати і пройти індивідуальний поточний контроль знань з цієї теми.


Підсумковий контроль знань студентів
Підсумковий контроль знань студентів включає зведення результатів роботи студентів за усіма видами контролю та отримання (неотримання) заліку.


за

системою КНТЕУ

за

шкалою ECTS

за

національною

системою

Визначення

90-100

А

відмінно

Студент повно та ґрунтовно засвоїв всі теми навчальної програми, вміє вільно та самостійно викласти зміст всіх питань навчальної дисципліни, робити висновки, розуміє її значення для своєї професійної підготовки, повністю виконав всі завдання, грамотно виконав індивідуальну творчу роботу. Брав участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях.

82-89

В

добре

Студент недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання навчальної програми. Вміє самостійно викласти зміст основних питань навчальної дисципліни, виконав всі завдання модульного контролю, виконав індивідуальну творчу роботу з певними неточностями.

75-81

С

добре

Студент недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв деякі теми навчальної програми, не вміє достатньо самостійно викласти зміст деяких питань навчальної дисципліни, окремі завдання модульного контролю виконав не повністю, при виконанні індивідуальної творчої роботи допустив помилки.

69-74

D

задовільно

Студент засвоїв лише окремі теми навчальної програми. Не вміє вільно самостійно викласти зміст основних питань навчальної дисципліни, окремі завдання модульного контролю не виконав, індивідуальну творчу роботу виконав з серйозними недоліками.

60-68

E

задовільно

Студент засвоїв лише окремі питання навчальної програми. Не вміє достатньо самостійно викласти зміст навчальної дисципліни, виконав лише окремі завдання модульного контролю, індивідуальну творчу роботу виконав з численними грубими помилками.

35-59

Fx

незадовільно

Студент не засвоїв більшості тем навчальної програми, не вміє викласти зміст більшості основних питань навчальної дисципліни, не виконав більшості завдань модульного контролю, не виконав індивідуальну творчу роботу.

1-34

F

незадовільно

Студент не засвоїв навчальної програми, не вміє викласти зміст навчальної дисципліни, не виконав модульного контролю, не виконав індивідуальну творчу роботу.

Якщо протягом триместру студент отримав менш, ніж 60 балів, він повинен самостійно вивчити передбачені програмою теми, навчально-методичну літературу та скласти залік.VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
Основні

 1. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии исскуства. / Арнхейм Р - М: Прометей, 2004. – 352 с.

 2. Гарифуллин Р. Психология художественного творчества. Учебное пособие. / Гарифуллин Р. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2004. – 276 с.

 3. Дилтс Р. НЛП: управление креативностью / Р. Дилтс. — СПб.: Питер, 2003. – 416 с.

 4. Козырева А. Ю. Лекции по педагогике и психологии творчества. / Козырева А.Ю. – Пемза, 2001. – 340 с.

 5. Крупник Е. П. Психологическое воздействие искусства. /
  Крупник Е. П — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1999. – 240 с.

 6. Психология художественного творчества. Хрестоматия. / Сост.
  К.В. Сельченок. – Минск: Харвест, 1999. – 510 с.Додаткові


 1. Альтшуллер Г. С. Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач. / Альтшуллер Г. С. — Новосибирск: Наука, 2002. – 224 с.

 2. Вульфсон С. И. Уроки профессионального творчества. / Вульфсон С. И.— М.: Академия, 1999. — 157 с.

 3. Галин О. Личность и творчество. / Галин О.— Новосибирск, 2003. — 128 с.

 4. Гиппиус С. Тренінг розвития креативности. Гімнастика чувств. / Гиппиус С.- СПб: Речь, 2001. – 210 с.

 5. Клименко В. В. Психологія наукової творчості. / Клименко В. В. — К.: Аверс, 1998. – 210 с.

 6. Меерович М. И., Шрагина Л. И. Технология творческого мышления: Практ. пособие. / Меерович М. И., Шрагина Л. И.– Минск: Харвест, 2003. – 213 с.

 7. Миллер А. Драма одареного ребёнка и поиск собственного я. / Пер. И.В.Розанова, И.В.Силаева, М.: Академический Проект, 2001. – 403 с.

 8. Розет И. М. Психология фантазии / Розет И. М.. — Минск: Универ, 2000. – 139 с.


Інтернет – ресурси


 1. http://libraryonline.ru/category/psixologiya

 2. http://psyfactor.org

 3. http://hpsy.ru

 4. http://www.gumer.info

 5. http://www.koob.ru

 6. http://www.psihologu.ru

 7. http://chitalka.info/psy.html

 8. http://abc.vvsu.ru/Books/psix_politiki

 9. http://flogiston.ru/library/conspects

 10. http://www.myword.ru
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка