Програма та практикум з дисципліни для спеціалістів спеціальності 060100 "Правознавство"Сторінка8/8
Дата конвертації24.03.2017
Розмір1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Література

 1. Актуальные проблемы развития экологического права в ХХІ веке. / О. Л. Дубовик, А. К. Голиченков, М. М. Бринчук и другие. Отв. ред. М. М. Бринчук, О. Л. Дубовик. – М.: Институт государства и права РАН, 2007. – 258 с.

 2. Андрейцев В. И. Гарантии эффективности экологической экспертизы: социально-правовые проблемы. – К.: Общество “Знание” Украины, Республиканский дом экономических и научно-технических знаний, 1992. – 20 с.

 3. Андрейцев В. І. Екологічне право і проблеми екологічної безпеки // Радянське право. – 1990. – №4. – С. 32-36

 4. Андрейцев В. І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996. – 208 с..

 5. Андрейцев В. І. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки // Право України. – 1999. – №1. – С. 62-69.

 6. Андрейцев В. І. Екологія і закон: еколого–правова відповідальність. – К.: Т – во “Знання” УРСР, 1991. – 48 с.

 7. Андрейцев В. І. Конституційно-правові засади національної екологічної безпеки // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 2001. – Вип. 41. – С. 5-20.

 8. Андрейцев В. І. Конституційне право громадян на екологічну безпеку: контрольно-наглядові гарантії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 45. – С. 9-21.

 9. Андрейцев В. І. Конституційно-правові засади права громадян на екологічну безпеку // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 2001. – Вип. 43. – С. 5-12.

 10. Андрейцев В. І. Політика. Інновації. Приватизація. Екологічна безпека. Право. (Проблеми оптимізації та екологізації законодавства України). Ексклюзивні нариси. – К.: УЕАН, 1996. – 140 с.

 11. Андрейцев В. І. Право громадян на екологічну безпеку: превентивні гарантії реалізації та захисту // Право України. – 2001. – № 12. – С. 15-20.

 12. Андрейцев В. І. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення // Право України. – 2001. – № 4. – С. 8 – 11.

 13. Андрейцев В. І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 54. – С. 103 – 109.

 14. Андрейцев В. І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту (продовження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 55. – С. 147 – 153.

 15. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: функціонально-процесуальні гарантії (початок) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 46. – С. 82 – 89.

 16. Андрейцев В. І. Право громадян на екологічну безпеку: функціонально-процесуальні гарантії (закінчення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 47. – С. 162 – 172.

 17. Андрейцев В. І. Розділ 1 Право екологічної безпеки. Глава 1 Право екологічної безпеки в системі екологічного права України // Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад.курс / В. І. Андрейцев, Г. І. Балюк, М. В. Краснова та ін.; За ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – С.10-49.

 18. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посібн. – К.: Знання-Прес, 2002. – 331 с.

 19. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: проблеми формування об’єктного складу // Право України. – 2001. – № 10. – С. 9-12.

 20. Андрейцев В. І. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Випуск 42. – С. 5-14.

 21. Андрейцев В. І. Проблеми конституціоналізації об’єктного складу права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2000. – Випуск 40. – С. 5-13.

 22. Анісімова Г. В. Здійснення громадянами екологічних прав. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06.– К., 1996. – 21 с.

 23. Анісімова Г. В. Параграф 1 Поняття екологічної безпеки та її правові форми. Розділ VII Правове забезпечення екологічної безпеки // Екологічне право України Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В. К. Попов, А. П. Гетьман, С. В. Размєтаєв та ін.; За ред. В. К. Попова та А. П. Гетьмана. – Харків: Право, 2001. – С. 145-149.

 24. Бакунина Т. С. О законодательном обеспечении экологической безопасности// Государство и право. – 1995. – №2. – С.115-130.

 25. Балюк Г. І. Законодавство у сфері надзвичайних екологічних ситуацій: історія становлення і сучасний стан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2005. – Випуск 67. – С. 8-12.

 26. Балюк Г. І. Поняття соціального захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2005. – Випуск 63. – С. 13-18.

 27. Балюк Г. І. Поняття “ядерного” та “радіаційного правопорушення” як підстави юридичної відповідальності в сфері використання ядерної енергії// В кн. Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні. Розділ І. Конституційно-правові засади реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні, – К., КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. – С.21-24.

 28. Балюк Г. І. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій та гарантії прав потерпілих громадян // Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад.курс / В. І. Андрейцев, Г. І. Балюк, М. В. Краснова та ін.; За ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – С. 166-193.

 29. Балюк Г. І. Проблеми формування та становлення ядерного права України. Автореф. дис. доктора. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 2000. – 33 с.

 30. Балюк Г. І. Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки в Україні: / Київський національний ун–т імені Тараса Шевченка. – К.– 196 с.

 31. Балюк Г. І. Стан законодавства про відходи та проблеми його вдосконалення// Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія „Юридичні науки”. – 2001. – № 44.

 32. Боброва Н. А. Гарантии реализиции государственно-правовых норм. – Воронеж, 1984. – 163 с.

 33. Боголюбов С. А. Раздел VII Чрезвычайные экологические ситуации // В кн. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об охране окружающей среды». Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук, проф. С. А. Боголюбов. – М.: Издательская группа ИНФРА М – НОРМА, 1997. – С. 175.

 34. Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА ). 2000. – 448 с.

 35. Бондар Л. О. Правові засади здійснення екологічно небезпечної діяльності в Україні: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 - Одеса, 2001. – 206 с.

 36. Бредіхіна В. Л. Право громадян на безпечне навколишнє природне середовище: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України імен і Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 21 с.

 37. Бринчук М. М. Комплексность в экологическом праве // Экологическое право. – 2004. – № 6. – С. 19-28.

 38. Бринчук М. М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными веществами, – М.: Наука, 1990, – 212 с.

 39. Бринчук М. М. Теоретические основы экологических прав человека // Государство и правао. – 2004. – № 5. – С. 5-15.

 40. Бринчук М. М. Юридическое экологическое образование в аспекте развития права окружающей среды// Государство и право.– 1995.– № 10.– С.127-128.

 41. Бринчук М. М. Экологические права граждан в контексте развития природоохранного законодательства // Вестник МГУ. Серия 11: Право.- 1996. № 1. – С. 13-15.

 42. Бринчук М. М. Экологическое право. (Право окружающей среды): Учебник для высших учебних заведений. – М.: Юристъ, 1999.– 688 с.

 43. Васильева М. И. Общественные экологические интересы: Правовое регулирование. (Комментарий к законодательству). – М.: Наука, 1999. – 132 с.

 44. Васильева М. И. О применении в праве экологических критериев благоприятности окружающей среды // Государство и право. – 2002. – № 11. – С. 84.

 45. Васильева М. И. Право на благоприятную окружающую среду как элемент правового статуса личности // Экологическое право. – 2005. – № 1. – С. 19-26.

 46. Васильева М. И. Проблемы защиты общественного интереса в экологическом праве // Государство и право. – 1999. – № 8. – С. 49-62.

 47. Васильева М. И. Судебная защита экологических прав граждан. Правовые вопросы возмещения и предупреждения экологического вреда (практическое руководство для граждан и общественных организаций). – М., 1996. – 217 с.

 48. Васильева М. И., Яковлева О.А. Особенности возмещения морального вреда, причиненного нарушением права на безопасную окружающую среду // Государство и право. – 1998. - № 3. – С. 43-48.

49. Васильева М. И. Правовые проблемы возмещения вреда, причиняемого здоровью граждан неблагоприятным воздействием окружающей среды // Государство и право. – 2008. - № 10. – С. 26-36.

50. Вербицкий В. В. Правовое регулирование обеспечения экологической безопасности в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – М., 1999. – 158 с.

51. Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. – М.: Наука, 1979. – 229 с.

52. Власенко В. В. До питання про відповідальність володільців джерел підвищеної екологічної небезпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Вип. 43. – С. 63-68.

53. Власенко В. В. Окремі питання реалізації права громадян на відшкодування шкоди, завданої порушенням вимог екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. – 2005. – Випуск. 65. – С. 43-48.

54. Власенко В. В. Роль юридичної відповідальності в системі забезпечення екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Випуск. 54. – С. 132-136.

55. Воронцов А. М. Экологическая безопасность, экологическая криминология, экологический контроль // Экологическое право.–1998. –№ 1. – с.17-23.

56. Галяметдинова А. Ю. Международно-правовые аспекты экологической безопасности: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. – Казань, 2002. – 180 с.

57. Голиченков А. Г. Экологический контроль: теория и практика правового регулирования. – М.: Изд-во МГУ, 1991.

58. Горбачев А. Н. Правовое регулирование оздоровления зон экологического неблагополучия: Монография. – Брянск: БФОРАГС, 2004. – 104 с.

59. Даугуль В. Поняття та особливості екологічного страхування в Україні // Право України. – 1999. – № 4. – С. 51-54.

60. Дубовик О. Л. Механизм действия права в чрезвычайных ситуациях // В кн.: Обеспечение безопасности населения и территорий (организационно-правовые вопросы). – М.: Ин – т гос-ва и права РАН. – 1994.

61. Дубовик О. Л. Механизм действия права в охране окружающей среды. М.: «Наука», 1984. – 167.

62. Дубовик О. Л., Кремер Л, Люббе-Вольф Г. Экологическое право: Учебник / Отв. ред. О. Л. Дубовик. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 768 с.

63. Екологічна експертиза: право і практика / В. І. Андрейцев, М. А. Пустовойт, С. В. Калиновський та ін. За ред. В. І. Андрейцева, М. А. Пустовойта. – К.: Урожай, 1992. – 208 с.

64. Єрофеєв М. І. Конституційне право громадян на безпечне довкілля та його забезпечення в умовах надзвичайних екологічних ситуацій // В кн.: Конституція України – основа подальшого розвитку законодавства. Збірник наукових праць. Випуск 2. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України., 1997. – С. 172.

65. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В. К. Попов, А. П. Гетьман, С. В. Разметаев та ін.; За ред. В. К. Попова, А. П. Гетьмана. – Харків: Право, 2007. – 485 с.

66. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г. І. Балюк, М. В. Краснова, Ю. С. Шемшученко та інші; За ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: “Юридична думка”, 2008. – 856 с.

67. Жалинский А. Э. Правовой статус населения в условиях чрезвычайного положения // В кн.: Обеспечение безопасности населения и территорий (организационно-правовые вопросы). – М.: Ин–т гос-ва и права РАН, 1994. – С. 26-38.

68. Игнатьева И. А. Цели и задачи экологического законодательства: соотношение, классификация, определения // Право и политика, – 2002. – №11.– С. 13-24.

69. Ільїна Н. Л. Правові засади екологічного планування як функції державного управління в сфері забезпечення екологічної безпеки // Юридична Україна. - № 6. – 2006. – С. 61-66.

70. Иойрыш А. И. Концепция риска: его оценка и управление им // В кн. обеспечение безопасности населения и территорий (организационно-правовые вопросы). – М.: Ин – т гос-ва и права РАН, 1994. – С. 19-26.

71. Кобецька Н. Р. Екологічні права громадян України. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06.– К., 1998. – 17 с.

72. Ковальчук Т. Екологічна безпека продуктів харчування: поняття та зміст // Право. України. – 1997. - № 5. – С. 22-25.

73. Ковальчук Т. Г. Правові питання забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 1996. – 20 с.

74. Колбасов О. С. Концепция экологической безопасности (юридический аспект) // Советское государство и право. – 1988. – № 12. – С. 47-55.

75. Коротинський П. А. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру // Надзвичайна ситуація. – 2004. – № 8. – С. 52-54.

76. Кравченко С. М. Захист екологічних прав громадян в Україні та США: порівняльний аналіз // Право України. – 1995. - № 5-6. – С. 33-36.

77. Краснова М. В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 1997. – 16 с.

78. Краснова М. В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 1997. – 200 с.

79. Краснова М. В. Конституція України та екологічні права громадян // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка: Юридичні науки. Випуск 37, 2000. – С.12-16.

80. Краснова М. В. До питання компенсації шкоди за екологічним законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 53. – С. 88-90.

81. Краснова М. В. Компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища як загальноюридичний принцип охорони довкілля // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія “Юридичні науки”. – 2004. – № 60.

82. Краснова М. В. Право громадян на екологічну інформацію: проблеми гарантій реалізації та захисту // Право України. – 1997. – № 3. – С. 42-48.

83. Краснова М. В. Правове забезпечення участі громадськості в процесі прийняття рішень, що стосуються довкілля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 48. – С. 263-273.

84. Краснова М. В. Правове регулювання екологічного інформування: порівняльно-правовий аналіз // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія “Юридичні науки”. – 2001. – № 45.

85. Краснова М. В., Малишева Н. Р., Шевчук П. І. та ін. Судовий захист екологічних прав громадян України. довідник для суддів. – К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2001. – 178 с.

86. Краснова М. В. Правові аспекти захисту екологічних прав громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 46. – С. 89-103.

87. Краснова М. В. Правові аспекти регулювання компенсації за шкоду за міжнародним та європейським екологічним законодавством // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія “Юридичні науки”. – 2005. – № 68.

88. Краснова М. В. Компенсація шкоди за екологічним законодавством України (теоретико-правові аспекти): Монографія / М.В. Краснова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 439 с.

89. Крассов О. И. Экологическое право: Учебник. – М.: Дело, 2001. – 768 с.

90. Лопатин В. Н. Экологическая безопасность: проблемы конституционной законности // Государство и право. – 2004. - № 2.- С. 21-31.

91. Лысухно П. И. Правовое обеспечение экологической безопасности граждан в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. – М., 2002. – 215 с.

92. Лукашева Е. А. Эффективность юридического механизма защиты прав человека: политические, экономические, социально-психологические аспекты // Государство и право. – 1994. - № 10. – С. 3-7.

93. Малеин Н. С. О юридической ответственности и компенсации ущерба в связи с авариями, катастрофами, экологическими бедствиями // Право и чрезвычайные ситуации. Отв. ред. Колбасов О. С., Бринчук М. М. – М.: РАН, ИГИП, 1992. – С. 158-166.

94. Малеина М. Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: М3 Прес, 2001. – 244 с.

95. Малышева Н. Р. Гармонизация экологического законодательства в Европе / Наталия Рафаэловна Малышева. – К., 1996. – 233 с.

96. Мамутов В. К. Розовский Б. Г. Проблеми екологічного права в контексті сталого розвитку України // Проблеми сталого розвитку України. – К.“БМТ”, 1999. – С. 174-193.

97. Матузов Н. И. Личность. Право. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. – Саратов, 1972. – 232 с.

98. Мисник Г. А. Субъективные экологические права // Государство и право. – 2004. – № 12. – С. 18-25.

99. Мороз Г. В. Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у галузі охорони довкілля : Автореф. дис. канд. юрид. наук / Галина Василівна Мороз. – К., 2006. – 20 с.

100. Мотовиловкер Е. Я. Теория регулятивного и охранительного права. – Воронеж, 1990. – 134 с.

101. Палехов Д. О. Правові засади стратегічної екологічної оцінки : Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. – К.: НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2009. – 19 с.

102. Петров В. В. Окружающая среда и здоровье человека (три вида возмещения вреда здоровью) // Вестник МГУ: Серия 11: Право.– 1994. – № 1. – С. 3-15.

103. Петров В. В. Экология и право. – М.: Юр. лит., 1981. – 217 с.

104. Позняк Е. В. Громадська екологічна еспертиза в системі права екологічної безпеки // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 16. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – С. 281-287.

105. Позняк Е. В. Організація громадської екологічної експертизи як функція управління в галузі екології ( соціально-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Вип. 44. – С. 31-35.

106. Позняк Е В. Правові аспекти здійснення громадської екологічної експертизи в Україні: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2005. – 179 с.

107. Правовое обеспечение экологической безопасности в Российской Федерации (Материалы круглого стола) // Государство и право. – 1998. - № 6. – 104-117.

108. Проект Закону „Про екологічну (природно-техногенну) безпеку”// ЗВІТ про науково-дослідну роботу по темі „Удосконалення правового механізму реалізації прав та інтересів людини і громадянина в України/ В. І. Андрейцев, М. В. Краснова, О. О. Шевченко, Н. О. Кіреєва та ін., Кервіник НДР В. І. Андрейцев. – К.: Юрид. ф.-т. КНУ ім. Т. Шевченка, 2000. – С.73-98.

109. Рабінович П. Моральна шкода та право на її компенсацію: загальнотеоретичний підхід / Право України. – 2002. - №4. – С.100-103.

110. Роль гражданина в применении законодательных мер по охране окружающей среды. – Вашингтон, 1992. – 62 с.

111. Серов Г. П. Правовое регулирование экологической безопасности при осуществлении промышленных и иных видов деятельности. – М.: Ось-89, 1998. – 222 с.

112. Серов Г. П. Экологическая безопасность населения и территорий Российской Федерации (Правовые основы, экологического страхования и экологический аудит). Учебное пособие.– М.: Издательский центр «Анкил», 1998 г. – 207 с.

113. Симила Ю. Регулирование охраны окружающей среды и его влияние на технологические нововведения // Экологическое право. – 2005. – № 2. – С. 33-41.

114. Синюкова Т. В. Юридические гарантии реализации прав и обязанностей советских граждае (вопросы теории) // Автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Свердловск, 1986. – 19 с.

115. Стегній О. Г. Неурядові екологічні організації України: сучасний стан і перспективи розвитку / За результатами національно-соціального дослідження. – К.: Наукова думка, 1996. – 110 с.

116. Тимошенко А. С. Глобальная экологическая безопасность. Международно-правовой аспект // Советское государство и право. – 1989. – № 1. – С. 84-93.

117. Тимошенко А. С. Формирование и развитие международного права окружающей среды. – М.: Наука, 1986. – 190 с.

118. Тимошенко А. С. Экологическая безопасность и международное право // Советский ежегодник международного права. – М., 1989. – С. 23-28.

119. Фролов М. О. Екологічний ризик у регулятивних правовідносинах екологічної безпеки // Право України, – 2000.– № 9. – С. 94-98.

120. Фролов М. О. Правові аспекти екологічного ризику. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 2001. – 211 с.

121. Фролов М. О. Правові аспекти екологічного ризику: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 2001. – 20 с.

122. Фролов М. О. Правові проблеми удосконалення нормативів екологічної безпеки у контексті концепції екологічного ризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2000. – Вип. 37. – С. 42-46.

123. Черепанцева Ю. С. Правовая защита территорий и граждан при чрезвычайных экологических ситуациях: Автореф. дис... канд. юр. наук: 12.00.06. Оренбургский ун-т. – Оренбург, 2000 . – 23 с.

124. Черкашина М. Поняття та класифікація юридичних гарантій екологічних прав громадян // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 11. – С. 82-84.

125. Шаповалова О. В. Організаційно-правові проблеми екологічної паспортизації виробничих об’єктів / Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02.– К., 1995. – 18 с.

126. Шемшученко Ю. С. Правовые проблемы экологии. – К.: «Наукова думка», 1989. – 260 с.

127. Шемшученко Ю. С. Розділ І Екологічне право – комплексна галузь права // Екологічне право. Академічний курс: Підручник / Ю. С. Шемшученко, М. В. Краснова, Г. І. Балюк та ін.; За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. – С. 8-27.

128. Шемшученко Ю. С. Человек и его право на безопасную (здоровую) окружающую среду // Государство и право. – 1993. – № 10. – С. 120-125.

129. Шмельова Г. Ю. Юридичний механізм забезпечення прав людини (загально-теоретична характеристика) // Право України. – 1994. - № 10. - С. 49-51.

130. Экологическое право России на рубеже ХХІ века. Сборник научных статтей преподавателей и аспирантов кафедры экологического и земельного права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова / А.К. Голиченков, И.А. Игнатьева, Н. Н. Осокин и др.; Под ред. А. К. Голиченкова. – М.: Зерцало, 2000. – 228 с.131. Юридические гарантии конституционных прав и свобод личности в социалистическом обществе. - М.: Изд-во МГУ, 1987. – 341 с.

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка