Програма та плани семінарських занять із дисципліни «філософія права» для студентів юридичного факультетуСкачати 318.46 Kb.
Дата конвертації23.04.2017
Розмір318.46 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ3826 Програма та плани семінарських занять

із дисципліни «ФІЛОСОФІЯ ПРАВА»
для студентів юридичного факультету

денної форми навчанняСуми


Сумський державний університет

2014


Програма та плани семінарських занять із дисципліни «Філософія права» / укладач Л. В. Теліженко. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 24 с.
Кафедра теорії та історії держави і права

ВСТУП

«Філософія права» є окремою самостійною науковою і навчальною дисципліною, що належить до міждисциплінарної галузі знання. Вона об’єднує пізнавальні зусилля філософії та юриспруденції і супроводжує всю історію їх розвитку аж до сучасності.

Як навчальна дисципліна «Філософія права» є необхідним елементом теоретичної, світоглядної, методологічної та спеціальної підготовки юристів. Її предметом є насамперед граничні засади права, виявлення яких сприяє розумінню смислу права, його обґрунтуванню, критичній оцінці, розв’язанню проблеми взаємозв'язку права та закону. У найбільш широкому розумінні основою філософії права, а, отже, і її предметом, є сама людина, яку розглядають крізь призму права. Тому порівняно з іншими видами та способами вивчення права «Філософія права» є вищою духовною формою його пізнання та розуміння цінності і значення в житті людей.

Метою дисципліни «Філософія права» є оволодіння вищою духовною формою пізнання права, поглибленим філософсько-правовим знанням про зміст права, методологією пізнавального процесу в праві, що є необхідним для професійної діяльності юриста-правознавця. Цілком слушно з цього приводу висловився сучасний французький правознавець Рене Давід: «Сутність підготовки юриста не в тому, щоб він завчив напам’ять і в дрібницях чинні зараз норми; навряд чи це знадобиться йому через десять років у професійній роботі, для якої більша частина цих норм стане непотрібною. Але йому важливо зрозуміти сутність права як загальнолюдського, наднаціонального явища. Ту сутність, яку неможливо свавільно змінити розчерком пера національного законодавця».

Завдання, що поставлені під час вивчення дисципліни «Філософія права», полягають у знанні сутності філософії права, змісту і суті світової і вітчизняної філософсько-правової традиції; вмінні аналізувати різні філософсько-правові підходи, методології у вирішенні проблеми буття права, його гуманістичних основ та цінності; набутті навичок самостійного опрацювання та наукового аналізу філософсько-правової літератури.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: сутність і специфіку філософії права як форми суспільної свідомості; предмет і завдання філософії права; основні наукові проблеми філософії права; основні етапи, напрями та концепції філософсько-правової думки; класичну, некласичну, постнекласичну методології пізнання правової реальності; історичні умови виникнення та теоретичні джерела вітчизняної філософії права; правову онтологію, антропологію та аксіологію; світоглядні та методологічні засади соціального і духовного буття людини.

Студенти повинні вміти: давати характеристику основним концепціям філософії права; розрізняти та аналізувати класичну, некласичну та постнекласичну філософію права; розуміти нормативну «піраміду»; визначати основні функції права; виділяти єдність і відмінності між природним та позитивним правом; визначати базові філософсько-правові підходи, на основі яких здійснюється тлумачення та застосування норм і принципів права; проводити методологічний аналіз різноманітних концепцій суспільного розвитку.

Цьому підпорядкована структура програми дисципліни та завдань, що виносяться на практичні заняття.Бажаємо успіхів у навчанні!


ПРОГРАМА
Тема 1

Вступ. Предмет філософії права
План

 1. Призначення філософії. Сутність її підходу до права.

 2. Філософія права як навчальна дисципліна.

 3. Предмет філософії права.

 4. Відмінність філософії права від загальної теорії права.

 5. Завдання філософії права. Її структура.

 6. Філософія права в системі філософії та правознавства.

 7. Функції філософії права. Її значення в підготовці юристів.

 8. Актуальність філософії права.


Тема 2

Методологія філософії права
План

 1. Сутність методології права та її рівні.

 2. Поняття методологічного підходу.

 3. Поняття парадигми.

 4. Типи наукової раціональності.

 5. Загальна характеристика основних пост-некласичних напрямків. Перспективи їх використання у філософії права.

 6. Основні підходи методології філософії права.

 7. Способи обґрунтування права. Правовий об’єктивізм. Правовий суб’єктивізм. Інтерсуб’єктивізм.

 8. Поняття моделі. Моделювання у філософії права.

Тема 3

Історія філософії права. Філософсько-правові вчення у Західній Європі в XV–XIХ ст.
План

1. Культурно-історичні передумови зміни правових поглядів в епоху Відродження і Реформації.

2. Філософсько-правові погляди Н. Макіавеллі, Ж. Бодена, М. Лютера.

3. Особливості епохи Нового часу.

4. Філософсько-правові концепції Г. Гроція, Т. Гоббса, Дж. Локка, Б. Спінози.

5. Філософсько-правові погляди французьких просвітників Ш. Л. Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо, Ф. М. Вольтера.

6. Німецький класичний ідеалізм. Право та свобода у філософській системі І. Канта.

7. Філософія права Г. Гегеля.

8. Правовий позитивізм І. Бентама, Дж. Остіна, К. Маркса.

9. Правовий ірраціоналізм у філософії А. Шопенгауера і Ф. Ніцше.

Тема 4

Історія філософії права. Філософія права ХХ ст.

Вітчизняна філософсько-правова думка
План

1. Основні риси філософії права ХХ ст.

2. Некласична філософія права.

3. Правовий неопозитивізм. Чиста теорія права Г. Кельзена. Вчення Г. Харта як прояв логічного позитивізму.

4. Постнекласична філософія права.

5. Правовий постмодернізм та фемінізм.

6. Філософсько-правова думка доби Київської Русі. «Руська Правда», «Слово про Закон і Благодать» Іларіона.

7. Право у «філософії серця» Г. Сковороди, І. Вишенського, П. Юркевича.

8. Академічна вітчизняна філософія права. Б. Кістяківський.

9. Основні ідеї видатних російських філософів права (Б. Чичерін, П. Новгородцев, Л. Петражицький, І. Ільїн) та їх вплив на розвиток української правової свідомості.

Тема 5

Філософська антропологія та онтологія права
План

1. Право як засіб людського співіснування. Вплив образу людини на образ права. Суперечливість людини.

2. Сутність людини. Необхідність «антропологічного повороту» у цілепокладання.

3. Вплив основних філософсько-антропологічних концепцій на визначення правопорядку (традиціоналізм, прагматизм, біхевіоризм, екзистенціоналізм, феноменологія, психоаналіз).

4. Фундаментальні проблеми антропології права. Детермінізм і свобода волі. Каузальність і цілепокладання як види детермінації у праві. Розум і воля. Розумні і вольові начала у праві.

5. Онтологічна природа права. Правова реальність.

6. Природне і позитивне право як основні структурні елементи правової реальності. Їх зміст і співвідношення.

7. Право як атрибут громадянського суспільства.

8. Нормативна «піраміда».
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Заняття 1

Предмет філософії права
План

1. Філософія права як навчальна дисципліна.

2. Предмет філософії права.

3. Завдання філософії права. Її структура.

4. Функції філософії права.
Питання для самостійного опрацювання

1. Актуальні філософсько-правові проблеми сучасності.

2. Предмет і предметне поле філософії права.

3. Значення філософії права в підготовці майбутніх юристів.

4. Співвідношення філософії права, загальної теорії права і соціології права.

5. Типи складності права.
Список літератури

1. Агацци Э. Человек как предмет философии / Э. Агацци // Вопросы философии. 1989. № 2. С. 2434.

2. Актуальні проблеми теорії держави та права. Частина І. Актуальні проблеми теорії держави / С. М. Тимченко, С. К. Бостан, С. М. Легуша та ін. – К. : КНТ, 2007. 288 с.3. Бачинін В.А. Філософія права / В. А. Бачинін, В. С. Журавський, М. Панов. – К: Видавничий дім «Ін Юре», 2003. 472 c.

4. Васечко Л. О. Взаємозв’язок права та економіки в умовах глобалізації / Л. О. Васечко // Держава і право : зб. наук. праць. Серія «Юридичні і політичні науки». – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2010. Вип. 50. С. 39 – 45.

5. Гарник А. В. Проблема дисциплинарного статуса философии права / А. В. Гарник // Философия и социология в контексте современной культуры. Днепропетровск, 1998.

6. Горінецький Й. І. Поняття законності : новий зміст у сучасних умовах / Й. І. Горінецький // Публічне право. – 2011. – № 4. – С. 276–280.

7. Жоль К. К. Философия и социология права / К. К. Жоль. – К. : Юринком; Интер, 2000. – 480 с.

8. Завалько Г. А. Проблема соотношения морали и религии в истории философии / Г. А. Завалько. М. : КомКнига, 2010. 216 с.

9. Козловський А. А. Філософія права як самосвідомість нації / А. А. Козловський // Актуальні проблеми філософії права // Проблеми філософії права. – 2003. – Т. 1. – С. 12–15.

10. Кузнєцов В. І. Філософія права. Історія та сучасність / В. І. Кузнєцов. – К. : ВД «Стилос»; ПЦ «Фоліант», 2003. – 382 с.

11. Кузнєцов В. І. Типи складності права / В. І. Кузнєцов // Проблеми філософії права. – 2003. – Т. 1. – С. 79–83.

12. Максимов С. І. Філософія права: сучасні інтерпретації: вибрані праці: статті, аналітичні огляди, переклади (2003–2010) / С. І. Максимов. – Х. : Право, 2010. – 336 с.

13. Нерсесянц В. С. Философия права / В. С. Нерсесянц. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2006. 848 с.

14. Петрова Л. В. Нариси з філософії права / Л. В. Петрова. – Харків : Національна юридична академія, 1995. – Розділ 1. – С. 7–90.

15. Поляков А. В. Общая теория права : курс лекций / А. В. Поляков. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. 642 с.

16. Попович М. В. Право з погляду філософа / М. В. Попович // Проблеми філософії права. – 2003. – Т. 1. – С. 10–12.

17. Філософія права / за заг. ред. М. В. Костицького, Б. Ф. Чміля. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 332 с.

18. Философия права [Электронный ресурс] / О. Г. Данильян, Л. Д. Байрачная, С. И. Максимов и др., под ред. О. Г. Данильяна. М. : Изд-во Эксмо, 2005. 416 с. – Режим доступа : www.infanata.org.

19. Шемшученко Ю. С. Актуальні проблеми філософії права / Ю. С. Шемшученко // Проблеми філософії права. – 2003. – Т. 1. – С. 7–10.

20. Шкода В. В. Вступ до правової філософії / В. В. Шкода. Х. : Фоліо, 1997. 221 с.
Заняття 2

Методологія філософії права
План

1. Поняття філософсько-правової методології, методу, підходу, парадигми, типу раціональності.

2. Класичні та некласичні методи правопізнання.

3. Методологічні особливості основних постнекласичних напрямків.

4. Моделювання у філософії права.
Питання для самостійного опрацювання

1. Поняття парадигми в книзі Т. Куна «Структура наукових революцій».

2. Типи наукової раціональності.

3. Особливості постнекласичної методології права: синергетичний підхід.

4. Особливості постнекласичної методології права: онтико-онтологічний підхід.

5. Синергійно-антропологічний підхід у постнекласичній філософії права.

6. Постнекласичні тенденції в західній та вітчизняній традиціях праворозуміння.
Список літератури

1. Бачинін В. А. Філософія права / В. А. Бачинін, В. С. Журавський, М. Панов. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2003. 472 c.

2. Деникина З. Д. Неклассическая и постнее-классическая философия права / З. Д. Деникина. – М. : Изд-во МГОУ, 2010. – 230 с.

3. Жоль К. К. Философия и социология права / К. К. Жоль. – К. : Юринком; Интер, 2000. – 480 с.

4. Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) / Д. А. Керимов. М. : Аванта+, 2000.

5. Кизима В. В. Принцип справедливости и право / В. В. Кизима // Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження. – К. : ЦГО НАН України. – 2010. – № 24. – С. 216 – 226.

6. Кузнєцов В. І. Філософія права. Історія та сучасність / В. І. Кузнєцов. – К. : ВД «Стилос»; ПЦ «Фоліант», 2003. – 382 с.

7. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. – М. : Прогресс, 1977. – 300 с.

8. Нерсесянц В. С. Философия права / В. С. Нерсесянц. – 2-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2006. 848 с.9. Павлов В. И. Антропологический тип правопонимания как открытие человекомерности права : [Электронный ресурс] / В. И. Павлов. Режим доступа : http://synergia-isa.ru/?page_id=9.

10. Павлов В. И. Энергийно-правовой дискурс как постклассическая антропология права. К началам деконструкции классической модели юридической ответственности / В. И. Павлов // Правоведение – 2012. – № 2. – С. 14–39.

11. Петрова Л. В. Нариси з філософії права : навчальний посібник / Л. В. Петрова. – Харків : Національна юридична академія, 1995. – Розділ 1. – С. 7–90.

12. Поляков А. В. Общая теория права : курс лекций / А. В. Поляков. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 642 с.

13. Степин В. С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации / В. С. Степин // Вопросы философии. – 1989. – № 10. – С. 3–18.

14. Теліженко Л. В. Моделювання як метод осмислення цілісної людини в постнекласиці / Л. В. Теліженко // Ученые записки Таврического Национального университета им. В. И. Вернадского. – Симферополь : Таврический Национальный университет им. В. И. Вернадского. Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». – 2010. – Том 23 (62), № 2. – С. 51 – 56.

15. Теліженко Л. В. Постнекласична модель цілісної людини : монографія / Л. В. Теліженко. – К. : ЦГО НАНУ, 2011. – 283 с.

16. Філософія права: проблеми та підходи / П. М. Рабінович та ін.; за заг. ред. П. М. Рабіновича. – Львів : ЮФ ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 332 с.

17. Філософія права / за заг. ред. М. В. Костицького, Б. Ф. Чміля. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 332 с.

18. Философия права [Электронный ресурс] / О. Г. Данильян, Л. Д. Байрачная, С. И. Максимов и др.; под ред. О. Г. Данильяна. – М. : Изд-во Эксмо, 2005. – 416 с. – Режим доступа : www.infanata.org.

19. Честнов И. Л. Правопонимание в эпоху постмодерна [Электр. ресурс] / И. Л. Честнов. – Режим доступа : http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=177191.

20. Честнов І. Посткласична теорія права: контури нової парадигми [Електронний ресурс] / І. Честнов. – Режим доступу: http://www.info-pressa.com/article-1193.html.


Заняття 3

Історія філософії права. Філософсько-правові вчення у Західній Європі в XV–XIХ ст.
План

1. Філософсько-правова думка епохи Відродження і Реформації (Н. Макіавеллі, Ж. Боден, М. Лютер).

2. Філософсько-правові концепції Нового часу (Г. Гроцій, Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спіноза, П. А. Гольбах).

3. Філософсько-правові погляди французьких просвітників (Ш. Л. Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо, Ф. М. Вольтер).

4. Право та свобода у філософії І. Канта і Г. Гегеля.

5. Правовий позитивізм та правовий ірраціоналізм (І. Бентам, Дж. Остін, К. Маркс, А. Шопенгауер, Ф. Ніцше).
Питання для самостійного опрацювання

1. Т. Гоббс про природні закони, природне право і державу.

2. Правосвідомість Дж. Локка – ранньобуржуазна інтерпретація рівності.

3. Ш. Л. Монтеск'є про дух законів.

4. Неокантіанська концепція філософії права. Г. Радбрух про цінності права.

5. Є. Ерліх: спільноти як джерело права.
Список літератури

1. Антология мировой правовой мысли : в 5 т. Т. 2. Европа: V–XVII века. – М., 1999.2. Бачинін В. А. Філософія права / В. А. Бачинін, В. С. Журавський, М. Панов. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2003. 472 c.

3. Гегель Г. В. Ф. Философия права / Г. В. Ф. Гегель. – М. : Мысль, 1990. – 524 с.

4. Гоббс Т. Левиафан / Т. Гоббс // Соч. : в 2 т. – М., 1989. – Т. 1. – С. 41–60.

5. Гроций Г. О праве войны и мира / Г. Гроций. – М., 1994.

6. Кант И. Метафизика нравов / И. Кант // Соч. : в 6 т. – М. : Мысль, 1965. – Т. 4, Ч. 2. – 478 с. – С. 107–438.

7. Кузнєцов В. І. Філософія права. Історія та сучасність / В. І. Кузнєцов. – К. : ВД «Стилос»; ПЦ «Фоліант», 2003. – 382 с.

8. Малахов В. П. Философия права / В. П. Малахов. – М. : Юнити-Дана, 2007. – 336 с.

9. Марченко М.Н. История политических и правовых учений / М. Н. Марченко, И. Ф. Мачин. – М. : Высшее образование, 2005. – 495 с.

10. Нерсесянц В. С. Философия права / В. С. Нерсесянц. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2006. – 848 с.

11. Петрова Л. В. Нариси з філософії права : навчальний посібник / Л. В. Петрова. – Харків: Національна юридична академія, 1995. – Розділ 1. – С. 7–90.12. Поляков А. В. Общая теория права / А. В. Поляков. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 642 с.

13. Радбрух Г. Філософія права / Г. Радбух; пер. з нім. Є. Причепія, В. Приходько. – К. : Тандем, 2006. – 316 с.

14. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права / Ж.-Ж. Руссо; пер. с фр. – М. : КАНОН-пресс, 1998. – 416 с.

15. Філософія права / за заг. ред. М. В. Костицького, Б. Ф. Чміля. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 332 с.

16. Философия права [Электронный ресурс] / О. Г. Данильян, Л. Д. Байрачная, С. И. Максимов и др.; под ред. О. Г. Данильяна. – М. : Изд-во Эксмо, 2005. – 416 с. – Режим доступа : www.infanata.org.

17. Философия права / сост. Н. О. Мартиросян. – Шахты : ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2010. – 142 с.

18. Философия права. Хрестоматия : учеб. пос. для студентов высш. учеб. заведений / колл. авт. под ред. Н. И. Панова. – К. : Издательский дом «Ин Юре», 2002. – С. 368–388.

19. Циппеліус Р. Філософія права : підруч. / Р. Циппеліус; пер. з нім. Є. М. Причепій, Л. А. Ситниченко, С. В. Пролєєва. – К. : Тандем, 2000. – 300 с.

20. Шкода В. В. Вступ до правової філософії / В. В. Шкода. – Х. : Фоліо, 1997. – 221 с.


Заняття 4

Філософія права ХХ ст. Вітчизняна філософсько-правова думка
План

1. Некласична філософія права.

2. Постнекласична філософія права.

3. Правовий постмодернізм і правовий фемінізм.

4. Філософія права Г. Сковороди, П. Юркевича, Б. Кістяківського.
Питання для самостійного опрацювання

1. Основні ідеї некласичної філософії права Дж. Ролза.

2. Філософсько-правові погляди Ю. Габермаса.

3. Основні ідеї видатних російських філософів права С. Франка та М. Бердяєва.

4. Філософія свободи Ж. П. Сартра і А. Камю. Історичний детермінізм і свобода вибору.

5. Концепція «відродженого» природного права: неотомізм Ж. Марітена.

6. Наукові дослідження сучасних українських філософів права.
Список літератури

1. Бачинін В. А. Філософія права / В. А. Бачинін, В. С. Журавський, М. Панов. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2003. 472 c.

2. Бердяев Н. А. Демократия, социализм и теократия [Электронный ресурс] / Н. А. Бердяев. – Режим доступа : http://www.vehi.net/berdyaev/demokratiya.html.

3. Горський В. С. Історія української філософії / В. С. Горський. – 3-тє вид. – К. : Наукова думка, 1997. – 286 с.

4. Деникина З. Д. Неклассическая и пост-неклассическая философия права / З. Д. Деникина. – М. : Изд-во МГОУ, 2010. – 230 с.

5. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду / А. П. Заєць. – К. : Парламентське вид-во, 1999. – 248 с.

6. Кузнєцов В. І. Філософія права. Історія та сучасність / В. І. Кузнєцов. – К. : ВД «Стилос»; ПЦ «Фоліант», 2003. – 382 с.

7. Кистяковский Б. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) / Б. Кистяковский // Вехи : сб. статей о русской интеллигенции. – М. : Правда, 1991. – С. 122–149.

8. Малахов В. П. Философия права / В. П. Малахов. – М. : Юнити-Дана, 2007. – 336 с.

9. Марченко М. Н. История политических и правовых учений / М. Н. Марченко, И. Ф. Мачин. – М. : Высшее образование, 2005. – 495 с.

10. Нерсесянц В. С. Философия права / В. С. Нерсесянц. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2006. – 848 с.

11. Петрова Л. В. Нариси з філософії права : навчальний посібник / Л. В. Петрова. – Харків : Національна юридична академія, 1995. – Розділ 1. – С. 7–90.

12. Поляков А. В. Общая теория права : курс лекцій / А. В. Поляков. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 642 с.

13. Рикёр П. Справедливое / П. Рикер; пер. Б. Скуратова. – М. : Гнозис ; Логос, 2005. – 304 с.

14. Філософія права / за заг. ред. М. В. Костицького, Б. Ф. Чміля. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 332 с.

15. Философия права [Электронный ресурс] / О. Г. Данильян, Л. Д. Байрачная, С. И. Максимов и др.; под ред. О. Г. Данильяна. – М. : Изд-во Эксмо, 2005. – 416 с. – Режим доступа : www.infanata.org.

16. Философия права / сост. Н. О. Мартиросян. – Шахты : ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2010. – 142 с.

17. Философия права. Хрестоматия : учеб. пос. для студентов высш. учеб. заведений / колл. авт.; под ред. Н. И. Панова. – К. : Издательский дом «Ин Юре», 2002. – С. 368–388.

18. Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность / Ю. Хабермас. – М. : Наука, 1992. – 176 с.

19. Хеффе О. Справедливость / О. Хеффе. – М. : Праксис, 2007. – 192 с.

20. Циппеліус Р. Філософія права : підруч. / Р. Циппеліус; пер. з нім. Є. М. Причепій, Л. А. Ситниченко, С. В. Пролєєва. – К. : Тандем, 2000. – 300 с.

21. Харт Г. Л. А. Понятие права / Г. Л. А. Харт ; под ред. Е. В. Афонасина, С. В. Моисеева. – СПб. : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. – 302 с.

22. Шкода В. В. Вступ до правової філософії / В. В. Шкода. – Х. : Фоліо, 1997. – 221 с.

23. Юркевич Памфіл. Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник / Памфіл Юркевич. – К. : Редакція журналу «Український Світ», 1998. – 321 с.
Заняття 5

Філософська антропологія та онтологія права
План

1. Сутність людини та її відображення в праві.

2. Основні філософсько-антропологічні концепції в праві.

3. Природне і позитивне право як основні структурні елементи правової реальності.

4. Громадянське суспільство та його функції.

Список літератури

1. Агацци Э. Человек как предмет философии / Э. Агацци // Вопросы философии. – 1989. – № 2. – С. 24–34.

2. Актуальні проблеми теорії держави та права. Частина І. Актуальні проблеми теорії держави / С. М. Тимченко, С. К. Бостан, С. М. Легуша та ін. – К. : КНТ, 2007. – 288 с.

3. Актуальные проблемы теории государства и права / отв. ред. Р. В. Шагаева. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2011. – 576 с.

4. Бачинін В. А. Філософія права / В. А. Бачинін, В. С. Журавський, М. Панов. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2003. 472 c.

5. Бондар Ю. М. Аксіологічний підхід у правознавстві й цінності права / Ю. М. Бондар // Філософські та методологічні проблеми права. – 2011. – № 2. – С. 110–117.

6. Братасюк М. Г. Форми буття права як утілення принципу правової рівності / М. Г. Братасюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 4. – С. 8–15.

7. Васечко Л. О. Взаємозв’язок права та економіки в умовах глобалізації / Л. О. Васечко // Держава і право : зб. наук. праць. Серія «Юридичні і політичні науки». – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2010. – Вип. 50. – С. 39–45.

8. Гарасимів Т. З. Девіантна поведінка особистості: філософсько-правовий вимір / Т. З. Гарасимів. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 524 с.

9. Кузнєцов В. І. Філософія права. Історія та сучасність / В. І. Кузнєцов. – К. : ВД «Стилос»; ПЦ «Фоліант», 2003. – 382 с.

10. Малахов В. П. Философия права / В. П. Малахов. – М. : Юнити-Дана, 2007. – 336 с.

11. Максимов С. І. Філософія права: сучасні інтерпретації: вибрані праці: статті, аналітичні огляди, переклади (2003–2010) / С. І. Максимов. – Х. : Право, 2010. – 336 с.

12. Нерсесянц В. С. Философия права / В. С. Нерсесянц. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2006. – 848 с.

13. Петрова Л. В. Нариси з філософії права : навчальний посібник / Л. В. Петрова. – Харків : Національна юридична академія, 1995. – Розділ 1. – С. 7–90.14. Поляков А. В. Общая теория права / А. В. Поляков. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 642 с.

15. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави / П. М. Рабінович. – 10-те вид., доповн. – Львів: Край, 2008. – 224 с.

16. Рулан Н. Юридическая антропология / Н. Рулан. – М. : Издательство «НОРМА», 1999. – 310 с.

17. Телиженко Л. В. Человек и Бытие как целое: тоталогическая концептуализация антропологической перспективы / Л. В. Телиженко // Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження. – К. : ЦГО НАН України. – 2011. – № 25. – С. 151–172.

18. Філософія права / за заг. ред. М. В. Костицького, Б. Ф. Чміля. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 332 с.

19. Філософія права: проблеми та підходи / П. М. Рабінович та ін.; за заг. ред. П. М. Рабіновича. – Львів : ЮФ ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 332 с.

20. Філософія прав людини / за ред. Ш. Госепата, Г. Ломанна; пер. з нім. О. Юдіна, Л. Доронічевої. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 320 с.

21. Философия права [Электронный ресурс] / О. Г. Данильян, Л. Д. Байрачная, С. И. Максимов и др.; под ред. О. Г. Данильяна. – М. : Изд-во Эксмо, 2005. – 416 с. – Режим доступа : www.infanata.org.

22. Философия права / сост. Н. О. Мартиросян. – Шахты : ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2010. – 142 с.

23. Циппеліус Р. Філософія права : підруч. / Р. Циппеліус; пер. з нім. Є. М. Причепій, Л. А. Ситниченко, С. В. Пролєєва. – К. : Тандем, 2000. – 300 с.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«ФІЛОСОФІЯ ПРАВА»

(для підготовки до тестів)


 1. Сутність підходу філософії до права.

 2. Завдання філософії права.

 3. Структура філософії права.

 4. Функції філософії права.

 5. Поняття методу і методології права.

 6. Апріорність ідеї права.

 7. Рівні знання у праві.

 8. Філософія і позитивна наука як основні елементи змісту філософії права.

 9. Концептуальна і практична необхідність філософії права.

 10. Право як формальна рівність.

 11. Право як свобода.

 12. Види свободи.

 13. Позитивна та негативна свобода.

 14. Право як справедливість.

 15. Види права.

 16. Правовий позитивізм як тип праворозуміння.

 17. Природно-правове мислення як тип праворозуміння.

 18. Рівні методології права.

 19. Основні підходи методології права.

 20. Методологічна революція у науці.

 21. Класична філософія права.

 22. Правовий об’єктивізм.

 23. Некласична філософія права.

 24. Правовий суб’єктивізм.

 25. Постнекласична філософсько-правова методо-логія.

 26. Ідея права як гештальт-ідея.

 27. Онтико-онтологізм у праві.

 28. Інтерсуб’єктивізм у праві.

 29. Моделювання у філософії права.

 30. Сутність революційності ідей Н. Макіавеллі.

 31. Ж. Боден про жерело права.

 32. Обґрунтування прав людини М. Лютером.

 33. Г. Гроцій про основу права.

 34. Т. Гоббс про сутність права.

 35. Дж. Локк про мету права.

 36. Б. Спіноза про зв’язок права з природою.

 37. П. А. Гольбах про природну причинність у праві.

 38. Ш. Л. Монтеск'є про специфіку законів.

 39. Ж.-Ж. Руссо про волю в праві.

 40. Деїстичний характер правових поглядів Ф. М. Вольтера.

 41. Сутність трансцендентальної філософії.

 42. І. Кант про розум та свободу волі.

 43. Категорія «трансцендентальний суб’єкт» як логічна структура права.

 44. Г. Гегель про право.

 45. Сутність аналітичного правового позитивізму.

 46. Бентам про мету права.

 47. Дж. Остін про закон.

 48. Ієрінг про право.

 49. Г. Радбрух про цінності права.

 50. Економічний правовий позитивізм Маркса.

 51. Критика економічного детермінізму Вебером.

 52. Є. Ерліх про джерело права.

 53. Критика метафізики у філософії права.

 54. Особливості правового ірраціоналізму.

 55. А. Шопенгауер і Ф. Ніцше як представники правового ірраціоналізму.

 56. Основні риси філософії права ХХ ст.

 57. П. Рікьор, Дж. Ролз, Х.-Г. Гадамер як представники некласичної філософії права.

 58. Сутність правового неопозитивізму.

 59. Особливості теорії права Г. Кельзена.

 60. Логічний позитивізм Г. Харта.

 61. К.-О. Апель, Ю. Габермас, Н. Луман як представники постнекласичної філософії права.

 62. Роль права в суспільстві «пост-».

 63. Основні тези правового постмодернізму.

 64. Постмодерністське розуміння правової аргументації.

 65. Вихідні принципи правового фемінізму.

 66. «Слово про Закон і Благодать» Іларіона.

 67. Право у «філософії серця» Г. Сковороди.

 68. П. Юркевич про право.

 69. Філософсько-правові погляди М. Драгоманова.

 70. Б. Кістяківський про право.

 71. Основні правові ідеї Б. Чичеріна.

 72. Основні правові ідеї І. Ільїна.

 73. Основні правові ідеї С. Франка.

 74. Основні правові ідеї М. Бердяєва.

 75. Форми буття права.

 76. Поняття громадянського суспільства.

 77. Функції громадянського суспільства.

 78. Нормативна «піраміда».

 79. Філософський зміст прав людини.

 80. Суперечливість людини.

 81. Сутність людини.

 82. Каузальність як вид детермінації у праві.

 83. Цілепокладання як вид детермінації у праві.

 84. Екзистенційні цінності.

 85. Природа цінностей.

 86. Види цінностей.

 87. Сутність ейдетичного права.

 88. Сучасна теорія цілісності.

 89. Постнекласична модель цілісної людини.

 90. Типи філософських антропологій: діонісійська людина, постмодерна людина, телеологія людини.

Навчальне видання
Програма та плани семінарських занять

із дисципліни «ФІЛОСОФІЯ ПРАВА»
для студентів юридичного факультету

денної форми навчання

Відповідальний за випуск В. М. Власенко

Редактор Н. З. Клочко

Комп’ютерне верстання Л. В. Теліженко

Підписано до друку 20.11.2014, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 1,40. Обл.-вид. арк. 1,03. Тираж 40 пр. Зам. № .

Собівартість видання грн к.

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка