Програма структура курсу анатомія нервової системи та психофізіологія з основами психогенетикиДата конвертації27.11.2016
Розмір67.3 Kb.
ЕКСПРЕС-ПРОГРАМА

СТРУКТУРА КУРСУ

Анатомія нервової системи та психофізіологія з основами психогенетики

МодульЛ

пз

Лаб

Інд

С.р.

1. Анатомія і фізіологія ЦНС

36

6
4

4

22

2. Психофізіологія

36

4

4
10

18

3. Психогенетика

36

4

2
2

28
108

14

6

4

16

68


АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ

Модуль 1.

Анатомія і фізіологія ЦНС.

1.1. Психофізіологічна проблема. Етапи еволюційного розвитку нервової системи. Основні типи нервової системи. Клітинна будова нервової системи.

1.2. Будова і основні властивості нейрону. Нейрон і глія.

Мембранний потенціал. Механізм генерації потенціалу дії.

Іонні механізми формування нервового імпульсу.

Синаптична передача і пластичність, центральне гальмування

1.3. Теорія рефлекторної діяльності.

Основи теорії рефлексу. Рефлекторна дуга. Рефлекторне кільце. Безумовний і умовний рефлекс.

1.4. Загальна будова нервової системи людини. Відділи нервової системи.

1.5. Будова і рефлекси спинного мозку.

1.6. Провідні шляхи. Пірамідна, екстрапірамідна, гангліобульбарний тракт, спиноталамічний боковий тракт, спитноталамічний передній тракт.

1.7. Будова головного мозку та його функції. Довгастий мозок. Задній мозок. Середній мозок. Проміжний мозок. Кінцевий мозок.

1.8. Будова вегетативної нервової системи. Симпатичні, парасимпатичні відділи.

1.9. Будова периферійної нервової системи. Система нервів: краніальні нерви; нюхові нерви; зоровий нерв; окоруховий нерв; блоковий нерв; трійчатий нерв; відвідний нерв; лицевий нерв; присінково-завитковий нерв; язикоглотковий нерв; блукаючий нерв; додатковий нерв; під’язиковий нерв.


Модуль 2.

Психофізіологія.

2.1. Системні основи психофізіології. Функціональна система як фізіологічна основа поведінки.

2.2. Методи психофізіології: Вивчення роботи головного мозку: електроенцефалографія, викликані потенціали головного мозку, топографічне квартирування електричної активності мозку, комп’ютерна томографія. Електрична активність шкіри. Показники роботи серцево-судинної системи. Показники активності м’язової системи. Показники активності дихальної системи (пневмографія). Реакція очей.

2.3. Людина та середовище. Активізація поведінки.

2.3.1. Вплив навколишнього середовища на організм.

Форми вродженої поведінки. Форми набутої поведінки. Взаємозв’язок вродженого і набутого в організації поведінки.

Акт поведінки: структурна схема організації поведінкового акту.

Домінанта як чинник організації цілеспрямованої поведінки.

2.3.2. Активізація. Потреби та їх класифікація. Типи потреб людини.

Мотивація: формування і фази розвитку. Види мотивації та їх загальні властивості. Загальна функціональна схема виникнення мотиваційної поведінки. Домінуюча мотивація. Принципи нейрофізіологічного забезпечення домінуючої мотивації. Регуляція мотивації збудження на молекулярному рівні.

2.3.3.


  1. Пізнавальні процеси.

Сприймання та його властивості. Основні параметри об’єктів, що сприймаються. Схема структурної організації сенсорних систем. Загальні принципи організації сенсорних систем. Класифікація сенсорних рецепторів.

  1. Програмована поведінка.

Рухи та їх класифікація. Принципи управління рухами. Функціональна система організації рухового акту. Рівні організації рухів. Стратегія і тактика рухів. Система ініціалізації рухів.

Мовлення та його функції. Розвиток мовлення. Характеристики мовного сигналу та мовного апарату. Мовні зони мозку. Роль міжпівкульової асиметрії в організації мовлення. Структура мозку, що бере участь в управлінні голосовими реакціями.

Особливості мислення та розумових понять. Основні типи мислення. Розвиток мислення. Розумові операції. Особливості залучення структур мозку при рішенні різних розумових задач. Роль міжпівкульової асиметрії в організації розумових процесів.


  1. Регуляція поведінки.

Увага та її властивості. Фізіологічні кореляти процесів уваги. Види уваги. Етапи розвитку уваги. Орієнтовний рефлекс як основа мимовільної уваги. Теорія нервової моделі імпульсу. Довільна увага. Взаємозв’язок механізмів довільної та мимовільної уваги. Структури мозку, що пов’язані з процесами уваги.

Емоції та їх класифікація. Дискретна та багатомірна модель організації емоцій. Функції емоцій. Функціональна схема організації емоцій. Емоції та індивідуальні розбіжності. Розвиток емоцій. Детекторна теорія емоцій. Системи мозку, що визначають появу емоцій.

Свідомість та його роль у регуляції діяльності людини. Організація вищого рівня свідомості. Дві функції свідомості. Безсвідоме та його роль в організації поведінки.

Людина та суспільство. Психофізіологічні передумови формування особистості. Співвідношення соціального та біологічного у структурі індивідуальності й особистості. Механізми міжособистісного спілкування. Біосоціальна природа людини.

Модуль 3.

Психогенетика.

3.1. Спадковість і мінливість. Хромосомна теорія спадковості.

3.2. Закони наслідування. Генетика статі.

3.3. Цитоплазматична спадковість.

3.4. Основні методи психогенетики: успадковуваність, близнюків метод, метод прийомних дітей, генеалогічний аналіз.

3.5. Генетичний аналіз поведінки тварин. Схожість геномів.

3.6. Генетика психічних розладів (олігофренія, аутизм, хвороба Альцгеймера, маніакально-депресивний психоз, шизофренія).

3.7. Психогенетика аномальної та девіантної поведінки (злочинність, алкоголізм, інші погані звички, гомосексуальність).

3.8. Психогенетика сенсорних здібностей, рухових функцій, темпераменту.

Генетика психофізіологічних і фізіологічних показників.

3.9. Психогенетичні дослідження інтелекту і здібностей.

Загальний інтелект. Спадковість інтелекту. Психогенетика обдарованості.


СТРУКТУРА ОПАРУВАННЯ КУРСУ

Модуль 1. Анатомія НС

Тема 1. Загальна будова НС. (Лекція - 2 год.)

Тема 2. Будова і рефлекси спинного мозку. Головний мозок. Стовбур ГМ. (лекція -2 год).

Лабораторна робота 1. (2 год.) Будова НС. Спинний мозок.

(Робота із ілюстраціями-атласами).Тема 3. Головний мозок. Кінцевий мозок.

Лабораторна робота 2. (2 год.) Головний мозок. Відділи та їхні функції.

(Робота із ілюстраціями-атласами).На самостійну роботу виноситься (22 год.):

1. Клітинна будова нервової системи (нервова клітина, глія).

2. Будова нервової системи

3. Еволюція нервової системи. Філогенез та онтогенез НС людини.

4. Вегетативна нервова система.

Периферійна нервова система (Нерви. Провідні шляхи мозку).Індивідуальна робота з модулю 1. (4 год).

2 - консультація з анатомії НС.

2 – тестування з 1 модулю (анатомії).
Модуль 2. Психофізіологія.

Тема 4. Системні основи та методи психофізіології. (Лекція 2 год.).

Семінарське заняття 3. (2 год.)Психофізіологічна система людини.

(доповідь та дискусії щодо визначення та пояснення загальних основ психофізіології та її методів).Тема 5. Людина та середовище: психофізіологічні аспекти регулятивної діяльності (лекція – 2 год.).

Семінарсько-практичне заняття 4 (2 год.). Психофізіологічні механізми психічних функцій

(структура заняття: 1 частина – теоретична, 2 частина – розв’язання завдань).

Проблематика:


  • Психофізіологія темпераменту,

  • Психофізіологія пізнавальних процесів.

  • Психофізіологія особистості.

  • Психофізіологія статевих відмінностей.

На самостійну роботу виноситься (18 годин):

1. Рефлекси безумовні та умовні, їх типи.

2. Теорія функціональних систем.

3. Психофізіологія акту поведінки.

4. Психофізіологія емоцій.

5. Психофізіологія когнітивної сфери (відчуття та сприймання, мислення, уява).

6. Функціональна асиметрія мозкової діяльності.

7. Психофізіологія сну.

8. Психофізіологія свідомості.

9. Психофізіологія мовлення.Індивідуальна робота з модулю 2. (10 год). 2 – загальна консультація з психофізіології. 6 год – консультація з виконання ІНДЗ та індивідуальних складнощів опанування психофізіології. 2 – тестування з 2 модулю.
Модуль 3. Основи психогенетики.

Тема 6. Загальна психогенетика (лекція – 2 год).

Тема 7. Галузева психогенетика (лекція - 2 год).

Семінарсько-практична робота 5 (2 год.) Основи психогенетичних механізмів

На самостійну роботу виноситься (28 годин):

1. Закони наслідування. Генетика статі.

2. Основні методи психогенетики: успадковуваність, близнюків метод, метод прийомних дітей, генеалогічний аналіз.

3. Генетика психічних розладів (олігофренія, аутизм, хвороба Альцгеймера, маніакально-депресивний психоз, шизофренія).

4. Психогенетика аномальної та девіантної поведінки (злочинність, алкоголізм, інші погані звички, гомосексуальність).

5. Психогенетика сенсорних здібностей, рухових функцій, темпераменту.

Генетика психофізіологічних і фізіологічних показників.

6. Психогенетичні дослідження інтелекту і здібностей.Загальний інтелект. Спадковість інтелекту. Психогенетика обдарованості.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка