Програма, спеціалізація «Інтелектуальна власність»Скачати 139.18 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір139.18 Kb.
Правове регулювання інтелектуальної власності в ЄС

назва вибіркової дисципліни
Освітній рівень: магістр (освітньо-професійна програма), спеціалізація «Інтелектуальна власність».

Семестр: 2
Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3);

аудиторні години – 32 (лекції - 16 , практичні - 16, семінарські - ___, лабораторні - __)
Лектор: доц. Довгань Г.В.
Результати навчання:

знати:

  • джерела правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності в ЄС;

  • загальні положення щодо здійснення прав інтелектуальної власності в ЄС;

  • особливості здійснення та захисту авторських та суміжних прав в ЄС;

  • особливості здійснення та захисту прав на засоби індивідуалізації товарів, робіт і послуг в ЄС;

  • особливості здійснення та захисту прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки в ЄС;

  • особливості здійснення та захисту прав на нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності в ЄС;

  • способи та порядок захисту прав інтелектуальної власності в ЄС;

  • шляхи адаптації українського законодавства до права ЄС у сфері інтелектуальної власності.

вміти:

- правильно застосовувати джерела права, що регулюють охорону прав інтелектуальної власності в ЄС;

- складати проекти документів, в тому числі процесуальних (заяви, позовні заяви, заяви про забезпечення позову, заяви про забезпечення доказів, клопотання тощо);

- аналізувати практичні казуси.


Анотація навчальної дисципліни:

Навчальна дисципліна складається з тематичних розділів. Увага зосереджена на теоретичних та практичних проблемах здійснення, охорони та захисту прав інтелектуальної власності в ЄС. Предметом курсу також охоплюється аналіз судової практики в ЄС, порівняння законодавства України та права ЄС, визначення шляхів адаптації законодавства України у сфері інтелектуальної власності до правових стандартів ЄС у вказаній сфері. Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання права інтелектуальної власності, права Європейського Союзу.Рекомендована література: 

Атаманова Ю. Право інтелектуальної власності: система міжнародно-правового регулювання. — X.: ДИВ, 2004.

Абдуліна А.І. Прецедентне рішення Верховного Суду США// Інтелектуальна власність. – 2013. - № 3.

Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х книгах / за ред. А.С. Довгерта. — Книга 1: Нормативні акти і до- кументи. Європейська інтеграція України / Уклад. Р.В. Дроб'язко. — К.: Видавничий дім «ІнЮре», 2001. — 520 с. Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів. — К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2001. — 460 с.

Андрощук Г. Модернізація Закону про авторське право Канади // Інтелектуальна власність. - 2014. - № 8.

Андрощук Г. Несподіване рішення італійського суду: Gucci v. Guess // Інтелектуальна власність. - 2014. - № 2.

Андрощук Г. Правова охорона географічних зазначень і найменувань місць походження товару за регламентом ЄС / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 7. — С 26-32.

Андрощук Г. Інститут корисної моделі у патентному праві ЄС / Г. Андрощук, Л. Работягова // Інтелектуальна власність. — 2001. — №11. — С. 37-44.

Бочарова Н. Права інтелектуальної власності ЄС. Гармонізація з національним законодавством // Віче. – 2006. – липень. - № 13. - . режим доступу: http://www.viche.info/journal/278/

Висоцька Л. Про підсумки роботи Апеляційної палати ДСІВУ та перспективи її подальшої діяльності // Інтелектуальна власність. - 2014. - № 2.

Гандзюк Ю., Власов М. Особливості авторського збору (відрахувань) з виробників та імпортерів обладнання і матеріальних носіїв: європейський досвід // Інтелектуальна власність. – 2014. - № 12.

Демченко Т.С. Правове регулювання промислової власності в Європі та в Україні: принципи побудови та шляхи зближення / Демченко Т.С. – К.: Преса України, 2005. – 64с.

Дроб’язко В. Правове регулювання авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі / В. Дроб'язко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 1. – С. 3-13.

Дроб’язко В. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу / В. Дроб'язко // Питання інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Вип. 4. – К., 2006. – С. 66-113.

Дроб’язко Р. Правова охорона комп’ютерних програм у ЄС / Р. Дроб'язко // Інтелектуальний капітал. – 2003. – № 1. – С. 9-13.

Демидович Є., Прохоров-Лукін Г. Захист авторського права і суміжних прав у кримінальному законодавстві деяких європейських країн // Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття. – 2012. – режим доступу: http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=310

Еременко В.И. Реформа европейской патентной системы / В.И. Еременко // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2001. – № 8. – С. 43-45.

Еннан Р.Є. Правова охорона інтелектуальної власності в ЄС: передумови формування, сучасний стан, тенденції розвитку // Часопис цивілістики. – Одеса. – 2012. - Випуск 13. – С. 113-119.

Законодавство Європейського Союзу та держав-членів Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності» // Науково-практичне видання, КНУ ім..Т.Шевченка. – К. – 2010.

Інтелектуальне право України. / За ред. О.С. Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 608с.

Капіца Ю.М. Охорона прав на промислові зразки у ЄС / Ю.М. Капіца, В.П. Воробйов // Університетські наукові записки. – 2005. – № 4. – С. 73-77.

Капіца Ю. Напрямки адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Право України. – 2005. – №1. – С. 66–70

Капіца Ю. Гармонизация прав интеллектуальной собственности в Европейском Союзе и вопросы адаптации законодательства Украины к стандартам ЕС // Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы/ Под ред. Е.Б. Кубко, В.В. Цветкова. – К.: Юринком Інтер, 2003. – С. 513–536.

Капіца Ю.М. Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі / Ю.М. Капіца // Інтелектуальний капітал. – 2005. – № 4. – С. 3-11.

Комзюк Л.Т. Деякі проблеми гармонізації авторського права ЄС / Л.Т. Комзюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 5. – С. 59-64.

Комзюк Л.Т. Деякі питання гармонізації охорони суміжних прав у контексті європейської інтеграції / Л.Т. Комзюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. – № 5. – С. 53-59.

Кожарська І. Охорона знаків для товарів і послуг в ЄС /І. Кожарська // Інтелектуальна власність. – 2002. – № 6. – С. 6-11.

Люка А. Уніфікація режиму охорони авторського права і суміжних прав у рамках Європейського Союзу / А. Люка // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – С. 6-15.

Овчаренко А. Система міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2010. - № 6. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3534

Патентні системи та законодавство країн СНД і Балтії. Ч. 2 [Текст] : збірник нормативно-правових актів / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. – 408 с.

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006.

Підопригора О. Право інтелектуальної власності. – Київ. – Вентурі. – 2002 р.

Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч.закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с.

Право інтелектуальної власності: Академічний курс / За ред. О.А. Підопригори, О. Д. Святоцького. — Вид. друге, перероб. та доповн. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006.

Право інтелектуальної власності в Інтернеті : [наук.-практ. посібник] / С.А. Петренко, В.М. Троцька. – К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 288 с.

Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади: монографія / За ред. О.П. Орлюк. – К.: Лазурит-Поліграф, 2010. – 464с.

Правове регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю: сучасний стан і перспективи розвитку : монографія / за загал. ред. Н. М. Мироненко; НДІ ІВ НАПрНУ — К. : Інтерсервіс, 2012. — 396 с.

Прохоров-Лукін Г., Кириченко І. Судова експертиза як невід’ємна складова ефективного захисту прав інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2005. - № 2. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1585

Петренко П. Роль суду ЄС у правовому регулюванні захисту авторського права і суміжних прав у європейському союзі // режим доступу http://www.spilnota.org.ua/ua/article/id-1112/

Романадзе Л.Д. Європейський досвід застосування деяких способів захисту прав на торговельні марки / Л.Д. Романадзе // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. – № 1. – С. 29-41.

Руденко О.В. Уніфікація норм авторського права в Директивах ЄС / О.В. Руденко // Науковий вісник Чернівецького універси- тету. – 2003. – Вип. 180. – С. 68-72.

Скордамалья В. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: Навч. посіб. / Скордамалья В. – К.: ІМВ КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2004. – 156с.

Слобожанин С.В. Новеллы европейского патентного законодательства / С.В. Слобожанин // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 2. – С. 177-181.

Тарасов Д. Про реформу права інтелектуальної власності в Євросоюзі // Інтелектуальна власність. – 2013. - № 3.

Директива Ради від 03.10.1989 про координацію певних положень, визначених законами, підзаконними актами, та адміністративних заходів у державах-членах, що стосуються здійснення діяльності з телевізійного мовлення (89/552/ЄEC) (Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities) OJ L 298, 17.10.1989, p. 23–30.

Директива Ради від 14.05.1991 про правову охорону комп’ютерних программ (91/250/ЄEC) (Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs) OJ L 122, 17.5.1991, p. 42–46.

Директива Ради 93/83/ЄЕC від 27.09.1993 про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції (Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission) OJ L 248, 6.10.1993, p. 15–21.

Директива 96/9 ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11.03.1996 року про правову охорону баз даних (Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases) OJ L 77, 27.3.1996, p. 20–28.

Директива № 2001/29/ ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22.05.2001 про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві (Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society) OJ L 167, 22.6.2001, p. 10–19.

Директива 2001/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27.09.2001 року про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва (Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art) OJ L 272, 13.10.2001, p. 32–36.

Рекомендації Комісії від 18.05.2005 щодо колективного міжнародного управління авторськими і суміжними правами стосовно правомірного надання музичних послуг онлайн Commission Recommendation of 18 May 2005 on collective cross-border management of copyright and related rights for legitimate online music services (Text with EEA relevance) OJ L 276, 21.10.2005, p. 54–57; OJ L 349M , 12.12.2006, p. 475–478 (MT).

Директива Європейського Парламенту і Ради від 12.12.2006 про право на прокат і позички та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності (кодифікована версія) (Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (codified version)) OJ L 376, 27.12.2006, p. 28–35.

Директива Європейського Парламенту та Ради 2006/115/ЄС від 12.12.2006, про право найму та прокату та певні права, що суміжні з авторським правом у галузі інтелектуальної власності (Кодифікована версія) (Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (codified version)) OJ L 376, 27.12.2006, p. 28–35.

Директива Ради Європейського парламенту і Ради від 12.12.2006 про строки охорони авторського права і деяких суміжних прав (кодифікована версія) (Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights (codified version) Official Journal L 372 , 27/12/2006 P. 0012 – 0018

Директива 98/44/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 06.07.1998 про правову охорону біотехнологічних винаходів (Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions) OJ L 213, 30.7.1998, p. 13–21.

Пропозиція про ухвалення Директиви Європейського Парламенту та Ради від 25.06.2002 про патентоздатність винаходів, пов’язаних з комп’ютером (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions /* COM/2002/0092 final - COD 2002/0047 */) OJ C 151E , 25.6.2002, p. 129–131.

Спільна позиція (ЄС) № 20/2005 від 07.03.2005, прийнята Радою, що діє відповідно до процедури, визначеної Статтею 251 Угоди, що засновує Європейське Співтовариство, щодо прийняття Директиви Європейського парламенту та Ради про патентоздатність винаходів, пов’язаних з комп’ютером (Common Position (EC) No 20/2005 of 7 March 2005 adopted by the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty establishing the European Community, with a view to adopting a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions) OJ C 144E , 14.6.2005, p. 9–15.

Законодавча резолюція Європейського парламенту про Спільну позицію Ради щодо прийняття Директиви Європейського парламенту та Ради про патентоздатність винаходів, пов’язаних з комп’ютером (European Parliament legislative resolution on the Council common position with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) OJ C 157E , 6.7.2006, p. 265–265.

Директива Європейського Парламенту та Ради 98/71/ЄС від 13.10.1998 про правову охорону промислових зразків (Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs) OJ L 289, 28.10.1998, p. 28–35.

Регламент Ради (EC) № 6/2002 від 12.12.2001 про промислові зразки Співтовариства (Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs) OJ L 3, 5.1.2002, p. 1–24.

Регламент Комісії (EC) № 2245/2002 від 21.10.2002 щодо реалізації Регламенту Ради (EC) № 6/2002 від 12.11.2001 про промислові зразки Співтовариства (Commission Regulation (EC) No 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs) OJ L 341, 17.12.2002, p. 28–53.

Рішення Ради 2006/954/ЄС від 18.12.2006 підтверджуюче приєднання ЄС до Женевського Акту Гаазької Угоди стосовно міжнародної реєстрації промислових зразків, прийнятого у Женеві 2 липня 1999 року (2006/954/EC: Council Decision of 18 December 2006 approving the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs, adopted in Geneva on 2 July 1999) OJ L 386, 29.12.2006, p. 28–43.

Регламент Ради (ЕС) № 1891/2006 від 18.12.2006 року щодо внесення змін до Регламенту Ради (EC) № 6/2002 та (EC) 40/94 з метою сприяння приєднання ЄС до Женевського Акту Гаазької Угоди стосовно міжнародної реєстрації промислових зразків, прийнятого у Женеві 2 липня 1999 року (Council Regulation (EC) No 1891/2006 of 18 December 2006 amending Regulations (EC) No 6/2002 and (EC) No 40/94 to give effect to the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs) OJ L 386, 29.12.2006, p. 14–16; OJ L 200M , 1.8.2007, p. 562–564 (MT)

Регламент Ради (ЄC) №40/94 від 20.12.1993 про торговельну марку Співтовариства (Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark) OJ L 11, 14.1.1994, p. 1–36.

Регламент Комісії (ЄС) № 2868/95 від 13.12.1995 імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Співтовариства (Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark) OJ L 303, 15.12.1995, p. 1–32.

Перша Директива Ради від 21.12.1988 про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (89/104/ЄEC) (First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks) OJ L 40, 11.2.1989, p. 1–7.

Регламент Ради (ЄС) № 422/2004 від 19.02.2004, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Співтовариства (Council Regulation (EC) No 422/2004 of 19 February 2004 amending Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark (Text with EEA relevance) OJ L 70, 9.3.2004, p. 1–7.

Регламент Комісії (ЄС) № 1041/2005 від 29.06.2005, яким вносяться зміни до Регламенту (ЄС) № 2868/95 та щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Співтовариства (Commission Regulation (EC) No 1041/2005 of 29 June 2005 amending Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark (Text with EEA relevance)) OJ L 172, 5.7.2005, p. 4–21 OJ L 287M , 18.10.2006, p. 12–29 (MT).

Директива 2008/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22.10.2008 щодо уніфікації законодавств Країн-Членів щодо торговельних марок (Кодифікована версія) (Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version) (Text with EEA relevance)) OJ L 299, 8.11.2008, p. 25–33.

Регламент Ради (ЄC) №40/94 від 20.12.1993 про торговельну марку Співтовариства (Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark) OJ L 11, 14.1.1994, p. 1–36.

Регламент Комісії (ЄС) № 2868/95 від 13.12.1995 імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Співтовариства (Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark) OJ L 303, 15.12.1995, p. 1–32.

Перша Директива Ради від 21.12.1988 про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (89/104/ЄEC) (First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks) OJ L 40, 11.2.1989, p. 1–7.

Регламент Ради (ЄС) № 422/2004 від 19.02.2004, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Співтовариства (Council Regulation (EC) No 422/2004 of 19 February 2004 amending Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark (Text with EEA relevance) OJ L 70, 9.3.2004, p. 1–7.

Регламент Комісії (ЄС) № 1041/2005 від 29.06.2005, яким вносяться зміни до Регламенту (ЄС) № 2868/95 та щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Співтовариства (Commission Regulation (EC) No 1041/2005 of 29 June 2005 amending Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark (Text with EEA relevance)) OJ L 172, 5.7.2005, p. 4–21 OJ L 287M , 18.10.2006, p. 12–29 (MT).

Директива 2008/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22.10.2008 щодо уніфікації законодавств Країн-Членів щодо торговельних марок (Кодифікована версія) (Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version) (Text with EEA relevance)) OJ L 299, 8.11.2008, p. 25–33.

Директива Ради (ЄЕС) № 80/777 від 15.07.1980 про наближення законів держав-членів, що стосується розробки та продажу природних мінеральних вод (Council Directive 80/777/EEC of 15 July 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the exploitation and marketing of natural mineral waters) OJ L 229, 30.8.1980, p. 1–10.

Регламент Ради (ЄЕС) № 1601/91 від 10.06.1991, що встановлює загальні правила визначення, опису та оформлення ароматизованих вин, ароматизованих напоїв на основі вин і ароматизованих коктейлів з виноградних виноматеріалів (Council Regulation (EEC) No 1601/91 of 10 June 1991 laying down general rules on the definition, description and presentation of aromatized wines, aromatized wine- based drinks and aromatized wine-product cocktails) OJ L 149, 14.6.1991, p. 1–9.

Рішення Ради 1999/468/ЄС від 28.06.1999, що встановлює процедури для здійснення виконавчих повноважень, покладених на Комісію (1999/468/EC: Council Decision of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission) OJ L 184, 17.7.1999, p. 23–26.

Регламент Ради ЄС № 510/2006 від 20.03.2006 р. про захист географічних зазначень та зазначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування (Council Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs) Official Journal L 093, 31/03/2006 P. 0012 – 0025.

Регламент Комісії (ЄС) № 1898/2006 від 14.12.2006, що встановлює деталізовані правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 510/2006про захист географічних зазначень та зазначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування (Commission Regulation (EC) No 1898/2006 of 14 December 2006 laying down detailed rules of implementation of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs) OJ L 369 , 23/12/2006 P. 0001 – 0019.

Регламент (ЄС) № 110/2008 Європейського Парламенту та Ради від 15.01.2008 щодо визначення, опису, оформлення, маркування та захисту географічних зазначень спиртних напоїв і щодо скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 1576/89 (Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks and repealing Council Regulation (EEC) No 1576/89) OJ L 039 , 13/02/2008 P. 0016 – 0054.

Регламент Ради (ЄС) № 479/2008 від 29.04.2008 про спільну організацію ринку вина, яким вносяться зміни до Регламенту (ЄС) № 1493/1999, (ЄС) № 1782/2003, (ЄС) № 1290/2005, (ЄС) № 3/2008 і скасовується Регламент (ЄЕС) № 2392/86 і (ЄС) № 1493/1999 (Council Regulation (EC) No 479/2008 of 29 April 2008 on the common organisation of the market in wine, amending Regulations (EC) No 1493/1999, (EC) No 1782/2003, (EC) No 1290/2005, (EC) No 3/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2392/86 and (EC) No 1493/1999) OJ L 148, 6.6.2008, p. 1–61.

Регламент Комісії (ЄС) № 628/2008 від 02.07.2008, яким вносяться зміни до Регламенту (ЄС) № 1898/2006, що встановлює деталізовані правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 510/2006 про захист географічних зазначень та зазначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування (Commission Regulation (EC) No 628/2008 of 2 July 2008 amending Regulation (EC) No 1898/2006 laying down detailed rules of implementation of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs)OJ L 173 , 03/07/2008 P. 0003 – 0005.

Регламент Комісії (ЄС) № 417/2008 від 08.05.2008, яким вносяться зміни до Додатків І та ІІ Регламенту Ради (ЄС) № 510/2006про захист географічних зазначень та зазначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування (Commission Regulation (EC) No 417/2008 of 8 May 2008 amending Annexes I and II to Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs) OJ L125 , 09/05/2008 P. 0027 – 0027.

Директива Ради від 16.12.1986 про правову охорону топографії напівпровідникових виробів (87/54/ЄЕС) (Council Directive 87/54/EEC of 16 December 1986 on the legal protection of topographies of semiconductor products) OJ L 24, 27.1.1987, p. 36–40.

94/824/ЄС: Рішення Ради від 22.12.1994 щодо подовження правової охорони топографії напівпровідникових виробів для осіб з Країн-Членів Світової Організації Торгівлі (94/824/EC: Council Decision of 22 December 1994 on the extension of the legal protection of topographies of semiconductor products to persons from a Member of the World Trade Organization) OJ L 349, 31.12.1994, p. 201–202.

Регламент Ради (ЄC) № 2100/94 від 27.07.1994 про права на сорт рослин Співтовариства (Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights) OJ L 227, 1.9.1994, p. 1–30.

Регламент Комісії (ЄС) № 1238/95 від 31.05.1995, яким встановлюються імплементаційні правила щодо застосування Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 в тому, що стосується зборів, які належить сплачувати Бюро Співтовариства з питань сортів рослин (Commission Regulation (EC) No 1238/95 of 31 May 1995 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards the fees payable to the Community Plant Variety Office) OJ L 121, 1.6.1995, p. 31–36.

Регламент Комісії (ЄС) № 1239/95 від 31.05.1995 що встановлює правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 щодо процедур, які розглядає Бюро Співтовариства з захисту прав на сорти рослин (Commission Regulation (EC) No 1239/95 of 31 May 1995 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards proceedings before the Community Plant Variety Office) OJ L 121, 1.6.1995, p. 37–59.

Регламент Комісії (ЄС) № 1768/95 від 24.07.1995, що запроваджує правила застосування сільськогосподарського винятку, передбаченого в статті 14(3) Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 про права Співтовариства на сорти рослин (Commission Regulation (EC) No 1768/95 of 24 July 1995 implementing rules on the agricultural exemption provided for in Article 14 (3) of Council Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights) OJ L 173, 25.7.1995, p. 14–21.

Регламент Ради (ЄC) № 2506/95 від 25.10.1995, яким вносяться поправки до Регламенту (ЄC) № 2100/94 про права Співтовариства на сорти рослин (Council Regulation (EC) No 2506/95 of 25 October 1995 amending Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights) OJ L 258, 28.10.1995, p. 3–4.

Регламент (ЄС) №1610/96 Європейського Парламенту та Ради від 23.07.1996 про створення додаткового охоронного сертифікату щодо засобів для захисту рослин (Regulation (EC) No 1610/96 of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 concerning the creation of a supplementary protection certificate for plant protection products) OJ L 198, 8.8.1996, p. 30–35.

Регламент Ради (ЄС) № 2470/96 від 17.12.1996 щодо продовження строків дії права на сорт рослин Співтовариства для сортів картоплі (Council Regulation (EC) No 2470/96 of 17 December 1996 providing for an extension of the terms of a Community plant variety right in respect of potatoes) OJ L 335, 24.12.1996, p. 10–10.

Регламент Комісії (ЄС) № 2605/98 від 03.12.1998, яким вносяться поправки до Регламенту (ЄC) № 1768/95, що запроваджує правила сільськогосподарських винятків, передбачених в статті 14(3) Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 про права Співтовариства на сорти рослин (Commission Regulation (EC) No 2605/98 of 3 December 1998 amending Regulation (EC) No 1768/95 implementing rules on the agricultural exemption provided for in Article 14(3) of Council Regulation (EC) No 2100/94 on Community Plant Variety Rights) OJ L 328, 4.12.1998, p. 6–7.

Регламент Комісії (ЄС) № 329/2000 від 11.02.2000, яким вносяться поправки до Регламенту (ЄC) № 1238/95, яким встановлюються імплементаційні правила щодо застосування Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 в тому, що стосується зборів, які належить сплачувати Бюро Співтовариства з питань сортів рослин (Commission Regulation (EC) No 329/2000 of 11 February 2000 amending Regulation (EC) No 1238/95 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards the fees payable to the Community Plant Variety Office) OJ L 37, 12.2.2000, p. 19–20.

Директива Ради 2002/53/ЄС від 13.06.2002 про спільний каталог сортів видів сільськогосподарських культур (Council Directive 2002/53/EC of 13 June 2002 on the common catalogue of varieties of agricultural plant species) OJ L 193, 20.7.2002, p. 1–11.

Регламент Комісії (ЄС) № 2181/2002 від 06.12.2002, яким вносяться поправки до Регламенту (ЄC) № 1239/95, яким встановлюються імплементаційні правила щодо застосування Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 в тому, що стосується процедур в Бюро Співтовариства з питань сортів рослин (Commission Regulation (EC) No 2181/2002 of 6 December 2002 amending Regulation (EC) No 1239/95 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards proceedings before the Community Plant Variety Office) OJ L 331, 7.12.2002, p. 14–15.

Регламент Комісії (ЄС) № 569/2003 від 28.03.2003, яким вносяться поправки до Регламенту (ЄC) № 1238/95, яким встановлюються імплементаційні правила щодо застосування Регламенту Комісії (ЄC) № 2100/94 в тому, що стосується зборів, які належить сплачувати Бюро Співтовариства з питань сортів рослин (Commission Regulation (EC) No 569/2003 of 28 March 2003 amending Regulation (EC) No 1238/95 establishing implementation rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards the fees payable to the Community Plant Variety Office) OJ L 82, 29.3.2003, p. 13–16

Регламент Ради (ЄС) № 1650/2003 від 28.06.2003, яким вносяться поправки до Регламенту (ЄC) № 2100/94 про права Співтовариства на сорти рослин (Council Regulation (EC) No 1650/2003 of 18 June 2003 amending Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights) OJ L 245, 29.9.2003, p. 28–29.

Регламент Ради (ЄС) № 873/2004 від 29.04.2004, яким вносяться поправки до Регламенту (ЄC) № 2100/94 про права Співтовариства на сорти рослин (Council Regulation (EC) No 873/2004 of 29 April 2004 amending Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights) OJ L 162, 30.4.2004, p. 38–39.

Пропозиція до Директиви Європейського Парламенту та Ради про заходи та процедури, призначені гарантувати забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (подана Комісією) COM(2003) 46 final 2003/0024 (COD).

Регламент Ради (ЄC) № 1383/2003 від 22.07.2003 щодо застосування митних дій стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які порушують такі права (Council Regulation (EC) No 1383/2003 of 22 July 2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights) OJ L 196, 2.8.2003, p. 7–14.

Директива 2004/48/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 29 APRIL 2004 ON THE ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (Text with EEA relevance)) OJ L 157, 30.4.2004, p. 45–86.

Регламент Комісії (ЄС) № 1891/2004 від 21.10.2004, що встановлює умови імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003 щодо застосування митних дій стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які порушують такі права (Commission Regulation (EC) No 1891/2004 of 21 October 2004 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 1383/2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights) OJ L 328, 30.10.2004, p. 16–49 OJ L 322M , 2.12.2008, p. 3–36 (MT).

Регламент Комісії (ЄС) № 2790/1999 від 22.12.1999 про застосування ст. 81(3) Договору до категорії вертикальних угод та узгоджених дій. (Commission Regulation (EC) N 2790/1999 of 22 December 1999 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices (Text with EEA relevance) // Official Journal L 336. — 29/12/1999. — P.0021-0025.)

Регламент Комісії (ЄС) № 2658/2000 від 29.11.2000 про застосування ст. 81(3) Договору до категорій угод про спеціалізацію. (Commission Regulation (EC) N 2658/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of specialisation agreements (Text with EEA relevance) // Official Journal L 304. — 05/12/2000. — P. 0003-0006.).

Регламент Комісії (ЄС) № 2659/2000 від 29.11.2000 про застосування ст. 81(3) Договору до категорій договорів з дослідження та розробок (Commission Regulation (EC) N 2659/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of research and development agreements // Official Journal L 304. — 05/12/2000. — P. 0007-0012.).

Регламент Комісії (ЄС) № 772/2004 від 27.04.2004 про застосування ст. 81(3) Договору до категорії договорів про передачу технологій. (Commission Regulation (EC) № 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements // Official Journal L 123. — 07/04/2004. — P.0011-0017.)

Керівництво щодо застосування статті 81 Договору ЄС до договорів з трансферу технологій 2004 р. (Commission Notice – Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements (2004/ C 101/02) // Official Journal C 101. — 27/04/2004. — P. 2-42.).

Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) та їх державами-членами (дата підписання: 14.06.1994; дата ратифікації: 10.11.1994; дата набуття чинності: 01.03.1998).

Закон України від 18.03.2004 № 1629-IV “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” (із змінами).Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1365 “Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства ЄС”(із змінами).

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота 

Форма звітності: залік

Мова навчання:  українська
Розглянуто на засіданні кафедри «___» __________ 201__ р. Протокол № _____
Завідувач кафедри ________________________ проф. О.С.Яворська

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка