Програма Сестринська практикаСторінка1/15
Дата конвертації16.04.2017
Розмір2.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ІФНМУ,

Професор

____________ Г.М. Ерстенюк

“____” __________________ 2012 p.


РОБОЧА ПРОГРАМА
"Сестринська практика"

(назва навчальної дисципліни)


7.12010001 "ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА". 7.1201000 "ПЕДІАТРІЯ"

(шифр, назва спеціальності)

Факультет – медичний, підготовки іноземних громадян

Кафедра - пропедевтики внутрішньої медицини, дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії, загальної хірургії

Нормативні дані

Кафедра/ форма навчання


Курс

Семестр

Кількість годин

Підсум-ковий

модульний контроль
Підсу-мок по дис.-циплі-ні

Всьо- го

Аудиторних

С

П

РС

Лек-

ції


Прак-тичні заняття

Лабора-

торні заняттяСемі-нарсь-кі за-нят тя

Денна

3

5

120

-

82

-

-

38

5, 10,15 тиждень

16-17 тиждень

Пропедевтики внутрішньої медицини /Терапія

3

5

40

-

28

-

-

12Загальної хірургії /Хірургія

3

5

40

-

28

-

-

12Пропедевтики педіатрії

/Педіатрія3

5

40

-

26

-

-

14Робочу програму склали:

завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Нейко В.Є., професор Дзвонковська В.В., доцент Ромаш Н.І., доцент Сарапук І.В., доктор медичних наук, професор Юрцева А.П., завідувач кафедри загальної хірургії, професор Гудз І.М., .професор Геник С.М., доцент Михальчук Д.С., доцент Симчич А.В.


Івано-Франківськ - 2012
Робоча програма складена згідно програми сестринської виробничої практики для вищих медичних закладів України III-IV рівнів акредитації для спеціальностей 7.110101 "Лікувальна справа" напряму "Медицина" відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затвердженої Наказом МОН України від 16.04.2003 р. та навчального плану, затвердженого Наказом МОЗ України від 23.07.2007 р. №414.
Робочу програму обговорено на засіданні кафедри пропедевтики внутрішньої медицини (протокол № 18 від 11.06.2012 р.).

Завідувач кафедри ___________ проф. док. мед. наук Нейко В.Є.


Робоча програма обговорена на засіданні кафедри загальної хірургії (протокол №5 від 30.11.2011).

Завідувач кафедри _______________проф. док. мед. наук І.М. Гудз


Робоча програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри пропедевтики педіатрії (протокол № 52 від 20.04.2012 р.).

Завідувач кафедри ___________________д.м.н., професор А.П.Юрцева

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії зі спеціальності «Терапія»” (протокол № 4 від 13.06.2012 р.).

Голова циклової комісії _________ проф. д. мед. н. Орнат С.Я.

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії з хірургічних дисциплін (протокол № 4 від 02.12.2011)

Голова циклової комісії ____________ проф., д.м.н. І.М. Шевчук

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії за спеціальністю «Педіатрія» (протокол № 6 від 16.05.2012 р.).

Голова циклової комісії ________________ проф., д.м.н. А.П.ЮрцеваЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . . . . . . . . .

      1. Структура залікових кредитів модулів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . . . . . . . . . . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .


2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .
2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . .


1.2.ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ

1.2.1. Тематичні плани практичнх занять
Тематичний план

практичних занять змістового модулю 1 сестринської практики "Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення"з/п


Тема заняття

К-сть годинМорально-етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні. Структура і функції терапевтичного стаціонару. Основні підрозділи терапевтичного стаціонару. Вакцинопрофілактика та імунопрофілактика населення.

2Організація роботи і обов'язки медичної сестри. Організація роботи постової медичної сестри.

2Організація роботи медичної сестри маніпуляційного кабінету.

2Методика виконання внутрішньошкірних, підшкірних та внутрішньом'язових ін'єкцій.

2Методика виконання венепункцій, внутрішньовенних ін'єкцій та внутрішньовенних крапельних вливань.

2Асептика і антисептика в роботі медичної сестри. Передстерилізаційна підготовка, проведення дезінфекції.

2Основні правила підготовки та забір загальноклінічних, біохімічних аналізів, аналізу шлункового соку та дуоденального зондування.

2Основні правила підготовки до ендоскопічних, рентгенологічних та сонографічних методів обстеження.

2Методика і техніка реєстрації ЕКГ.

2Організація роботи медичної сестри процедурного кабінету.

2Організація роботи медичної сестри фізіотерапевтичного кабінету.

2Методика проведення водних, світлових, електромагнітних процедур.

2

13-14

Підсумковий модульний контроль.

4

всього:

28

Тематичний план практичних занять

змістового модулю 2 сестринської практики "Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення"


з/п

Тема

Кількість годин

1.

Кровотеча та крововтрата.

2

2.

Переливання крові та кровозамінників.

2

3.

Реанімаційні заходи у хірургічних хворих.

2

4.

Місцеве і загальне знеболення.

2

5.

Чисті та гнійні рани

2

6.

Десмургія І. Основні типи пов’язок на голову, грудну клітку, живіт

2

7.

Переломи та вивихи. Закриті пошкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки.

2

8.

Транспортна імобілізація та гіпсова техніка

2

9.

Гострі гнійні захворювання м’яких тканин та кисті.

2

10.

Десмургія ІІ. Основні типи пов’язок на кінцівки і промежину.

2

11.

Гостра специфічна хірургічна інфекція.

2

12.

Некроз. Гангрена. Виразки. Нориці. Сторонні тіла.

2
Підсумковий модульний контроль

4

Всього

28

Тематичний план

практичних занять змістового модулю 3 сестринської практики „Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення"


з/п


Тема заняття

К-сть годин

1.

Особливості деонтології в роботі медсестри з дітьми та їх родичами. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують роботу медсестри педіатричного відділення.

2

2.

Організація роботи поста медичної сестри педіатричного відділення. Медична документація, порядок її ведення. Правила обліку і зберігання медикаментів.

2

3.

Спектр обов'язків та дій постової та маніпуляційної медичної сестри педіатричного відділення. Заповнення історії хвороби.

2

4.

Термометрія. Вимірювання артеріального тиску, пульсу.

2

5.

Техніка виконання підшкірних, внутрішньом'язових, внутрішньовенних ін'єкцій. Вимоги до очищення інструментарію

2

6.

Забезпечення лікувального та діагностичного процесу у педіатричному стаціонарі.

2

7.

Основні види клізм. Підготовка хворих та правила взяття аналів калу, сечі, мазків з носа і зіву.

2

8.

Правила накладання компресів, користування інгаляторами, техніка промивання шлунку. Підготовка зондів, катетерів, наконечників до маніпуляцій.

2

9.

Обов’язки медсестри щодо забезпечення особистої гігієни дітей різного віку. Проведення гігієнічної ванни, підмивання. Прочищення вух і носа. Обробка пуповидного залишку новонародженої дитини

2

10.

Обов’язки медсестри щодо забезпечення особистої гігієни дітей різного віку. Проведення гігієнічної ванни, підмивання. Прочищення вух і носа. Обробка пуповидного залишку новонародженої дитини

2

11

Вигодовування дітей першого року життя. Правила прикладання дітей до грудей. Техніка вигодовування дітей з пляшечки. Техніка антропометрії.

2

12-13.

Підсумковий модульний контроль.

4

всього:

26


1.2.1. Тематический план практических занятий
Тематический план

практических занятий содержательного модуля 1 сестринской практики "Основные обязанности и профессиональные действия медицинской сестры терапевтического отделения"п/п


Тема занятия

К-во часовМорально-этические и законодательные принципы медсестринства на Украине. Структура и функции терапевтического стационара. Основные подразделения терапевтического стационара. Вакцинопрофилактика и иммунопрофилактика населения.

2Организация работы и обязанности медицинской сестры .Организация работы постовой медицинской сестры.

2Организация работы медицинской сестры манипуляционного кабинета.

2Методика исполнения внутрикожных, подкожных и внутримышечных инъекций.

2Методика исполнения венепункций, внутривенных иньекций и внутривенных капельных вливаний.

2Асептика и антисептика в работе медицинской сестры. Предстерилизационная подготовка, проведение дезинфекции.

2Основные правила подготовки и забор общеклинических, биохимических анализов, анализа желудочного сока и дуоденального зондирования.

2Основные правила подготовки к эндоскопическим, рентгенологическим и сонографическим методам исследования.

2Методика и техника регистрации ЭКГ.

2Организация работы медицинской сестры процедурного кабинета.

2Организация работы медицинской сестры физиотерапевтического кабинета.

2Методика проведения водных, световых, электромагнитных процедур.

2

13-14

Итоговый модульный контроль.

4

всего:

28

Тематический план

практических занятий содержательного модуля 2 сестринской практики

"Основные обязанности и профессиональные действия медицинской сестры

хирургического отделения "


з/п

Тема

Количество часов

1.

Кровотечение и кровопотеря.

2

2.

Переливание крови и кровезаменителей.

2

3.

Реанимационные мероприятия у хирургических больных

2

4.

Местное и общее обезболивание

2

5.

Чистые и гнойные раны.

2

6.

Десмургия І. Основные типы повязок на голову, грудную клетку, живот

2

7.

Переломы и вывихи. Закрытые повреждения мягких тканей, черепа, грудной клетки.

2

8.

Транспортная иммобилизация и гипсовая техника

2

9.

Острые гнойные заболевания мягких тканей и кисти.

2

10.

Десмургия II . Основные типы повязок на конечности и промежность

2

11.

Острая специфическая хирургическая инфекция.

2

12.

Некроз. Гангрена. Язвы. Свищи. Инородные тела.

2
Итоговый модульный контроль

4

Всего

28

Тематический план

практических занятий содержательного модуля 3 сестринской практики "Основные обязанности и профессиональные действия медицинской сестры педиатрического отделения"


п/п


Тема занятия

К-сть годин

1.

Особенности деонтологии в работе медсестры с детьми и их родственниками. Законодательные и нормативные акты, которые регламентируют работу медсестры педиатрического отделения.

2

2.

Организация работы поста медицинской сестры педиатрического отделения. Медицинская документация, порядок ее ведения. Правила учета и хранения медикаментов

2

3.

Спектр обязанностей и действий постовой и манипуляционной медицинской сестры педиатрического отделения. Заполнение истории болезни.

2

4.

Термометрия. Измерение артериального давления, пульса.

2

5.

Техника проведения подкожных, внутримышечных, внутривенных иньекций. Требования к очистке инструментария.

2

6.

Обеспечение лечебного и диагностического процесса в педиатрическом стационаре. Основные виды клизм. Подготовка больных и правила взятия анализов кала, мочи, мазков из носа и глотки.

2

7.

Правила наложения компрессов, использование ингаляторов, техника промывания желудка. Подготовка зондов, катетеров, наконечников к манипуляциям.

2

8.

Обязанности медсестры относительно обеспечения личной гигиены детей разного возраста. Проведение гигиенической ванны, подмывание. Очистка ушей и носа.

2

9.

Обработка пупочного остатка новорожденного ребенка. Уход за новорожденными.

2

10.

Вскармливание детей первого года жизни. Правила прикладывания детей к груди. Техника вскармливания детей из бутылочки.

2

11.

Техника антропометрии, оценка полученных результатов.

2

12-13.

Итоговый модульный контроль.

4

всего:

26
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка