Програма роботи секцій sessions workplan VI (68) Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вченихСторінка4/9
Дата конвертації31.12.2016
Розмір1.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Терапевтична ефективність «Квертину» в комплексному лікуванні хворих на остеоартроз

К.C.Чорней, Д.С.Царенко, М.В.Волошина

Науковий керівник к.мед.н.,доц Л.О.Волошина

Буковинський державний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини

(зав. каф.:д.мед.н.,проф. О.І.Федів)

м.Чернівці, Україна


СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ


 1. СПЕКТР СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН ПРИ ГІПЕРТРОФІЧНІЙ КАРДІОМІОПАТІЇ

Орищин Я.О.

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Чубучна І.І.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра внутрішньої медицини №2

(зав.каф.,: д.мед.н., проф. О.М.Радченко)

м. Львів, Україна
 1. ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ АНТРАЦИКЛІНОВОЇ КАРДІОТОКСИЧНОСТІ У ХВОРИХ НА ГОСТРІ ЛЕЙКЕМІЇ

Лиманець Т.В.

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Скрипник І.М.

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Кафедра внутрішньої медицини №1

(д.мед.н., проф. Скрипник І.М.)

м. Полтава, УкраїнаПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«ЛІНГВОКУЛЬТОРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
SESSION WORKPLAN

«LINGUISTIC AND CULTURAL ASPECTS OF PROFESSIONAL ACTIVITY»
Голова журі:

доцент, завідувач кафедри латинської мови О.Г. Кісельова

Члени журі:

доцент кафедри внутрішньої медицини №2, кандидат медичних наук Н.В. Береза

доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, кандидат медичних наук Я.А. Кульбашна

доцент кафедри загального мовознавства та класичної філології КНУ ім. Т.Шевченка, кандидат філологічних наук О.Г. Михайлова


Секретарi:

член СНТ ім. О.А.Киселя О.В. Долгополова
Chairman of jury:

Associate Professor, Head of department of latin language Olena Kiselova

Jury:

Associate Professor of department of Internal medicine #2 Nataliya Bereza

Associate Professor of department of Dental and Maxilla-facial surgery Yaroslava KulbashnaAssociate Professor of department of General Linguistics and Classical Philology T.Shevchenko’s KNU Olena Mihaylova

Secretaies:

Member of O.A.Kysil SSS Oksana Dolgopolova


Офіційні мови секціїукраїнська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 9 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 8 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 9 a.m., all participants must arrive at 8 a.m. for registration and recording of the materials.
ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ

Голова жюрі, модератор секції «Лінгвокульторологічний аспект професійної діяльності», к.мед.н., доцент, завідувач кафедри латинської мови Національного медичного університету ім.. О.О.Богомольця Кісельова О.Г.


УСНІ ДОПОВІДІ
 1. Концепт «здоров’я» в античному світі
  Нежурбіда Іван Андрійович
  Науковий керівник: к.м.н, доцент Кісельова О.Г.
  Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
  Кафедра латинської мови (зав. каф.: к.м.н., доцент Кісельова О.Г.)
  м.Київ, Україна
 2. Емпіричні докази гіпотези мовної відносності
  Джума Ахмад
  Науковий керівник: к. філол. н., ст. викл. Г.М. Воскобойник-Шпинта
  Рецензент: зав. каф. латинської мови, к.мед.н., доцент Кісельова О.Г.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
  Кафедра латинської мови (зав. каф.: к. мед. н., доцент Кісельова О.Г.)
  м. Київ, Україна
 3. Пародонтит: исторический аспект происхождения, этимология понятия. Функционирование термина «пародонтит» в современной медицинской терминологии и литературе
  Сергеева Анна Владимировна
  Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.Г.Киселёва.
  Национальный медицинский университет им. акад. А.А. Богомольца
  Кафедра латинского языка (зав. каф. к.м.н., доцент Е.Г.Киселёва)
  г.Киев, Украина
 4. Походження медичних термінів в ехокардіографії
  Шматко Андрій Миколайович
  Науковий керівник: к.мед.н., доцент Кісельова О.Г.
  Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
  Кафедра латинської мови (зав. каф.: к.мед.н., доцент Кісельова О.Г. )
  м.Київ, Україна
 5. Лінгво-культорологічні та когнітивні аспекти деяких термінів, що використовуються в сучасній психіатрії
  Ніколаєнко Софія Ігорівна
  Науковий керівник: к. м. н., доцент Кісельова О. Г.
  Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
  Кафедра латинської мови (зав. каф.: к. м. н., доцент Кісельова О. Г.)
  м.Київ, Україна

Перерва – 30 хв.

Break – 30 min.

 1. Дослідження доступності в Україні отологічних лікарських засобів (група S02)
  Думенко Михайло Вікторович
  Науковий керівник: к.мед.н., доцент Кісельова О.Г.
  Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
  Кафедра латинської мови (зав. кафедри.: к. мед. н., доцент Кісельова О.Г.)
  м. Київ, Україна


 2. Вплив етіологічних чинників на рівень захворюваністі онкологічною патологією у Стародавній Греції та сучасному світі
  Долгополова Оксана Володимирівна
  Науковий керівник: к.м.н, доцент Кісельова О.Г.
  Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
  Кафедра латинської мови (зав. каф.: к.м.н., доцент Кісельова О.Г.)
  м.Київ, Україна
 3. Фоносемантичні виміри сакральних латино мовних написів
  Галамага Олена Володимирівна
  Науковий керівник: д.філ.н., проф. І.О. Голубовська
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Інститут філології
  Кафедра загального мовознавства і класичної філології (зав. каф. д.філ.н.,
  проф. І.О. Голубовська)
  м. Київ, Україна
 4. Лексико-семантичні аспекти перекладацького стилю Бориса Тена (на матеріалі «Іліади» Гомера)
  Горобець І.С.
  Науковий керівник: доктор. пед. н., професор Шовковий В.М.
  НМУ імені О.О. Богомольця
  Кафедра латинської мови ( к.м.н., доц., Кісельова О.Г.)
  м. Київ, Україна
 5. Особливості експресивного синтаксису латинської мови
  Комашинська Ю.В.
  Науковий керівник: к.ф.н., доц.. Лефтерова О.М.
  НМУ імені О.О. Богомольця
  Кафедра латинської мови (к.м.н., доц.. Кісельова О.Г.)
  м.Київ, Україна


 6. Лексичний склад мови Марціаля
  Ніколаєнко Оксана Іванівна
  Науковий керівник: к.філ.н., доцент кафедри загального мовознавства та класичної філології В.М. Миронова
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Інститут філології
  Кафедра загального мовознавства і класичної філології (зав. каф. д.філ.н., проф. І.О. Голубовська)
  м. Київ, Україна


 7. Лінгвосеміотичні виміри латинських сфрагістичних написів
  Мосаковська Кристина Володимирівна
  Науковий керівник: к.ф.н., доц.. Лефтерова О.М.
  НМУ імені О.О. Богомольця
  Кафедра латинської мови (к.м.н., доц.. Кісельова О.Г.)
  м.Київ, Україна

ПОСТЕРНА СЕКЦІЯ

 1. Подвижництво і благодійність як приклад для наслідування
  Денисайко Катерина Вікторівна
  Науковий керівник: д.м.н., професор В.О. Мойсеєнко
  Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 (зав. каф.: д.мед.н.,
проф. В.О. Мойсеєнко
м. Київ, Україна

ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«МЕДИЧНЕ ПРАВО»
SESSION WORKPLAN

«MEDICAL LAW»
Голова журі:

к.ю.н., завідувач кафедри медичного та фармацевтичного
права НМУ ім.О.О.Богомольця І.С. Демченко

Члени журі:

доцент, к.ю.н., завідувач Центру гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ,адвокат О.Ю. Кашинцева
доцент кафедри Інтелектуальної власності КНУ ім. Т.Г.Шевченка,
к.ю.н. О.Ю. Кронда
доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права НАН України, к.ю.н. Н.Б. Мушак
доцент кафедри медичного та фармацевтичного права НМУ ім.О.О.Богомольця, к.ю.н І.В. Галицький
викладач кафедри медичного та фармацевтичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, к.ю.н А.Б. Касумова
асистент кафедри цивільного права КНУ ім Т.Г.Шевченка,
к.ю.н. М.М. Хоменко
кандидат юридичних наук, зав.курсу права ВНМУ ім.М.І.Пирогова О.О.Верлан-Кульшенко

Секретар:

Д.С. Куньковський
Chairman of jury:

Ph.D., Head of department of medical and pharmaceutical law Ivan Demchenko

Jury:

Ph.D., Assoc. Prof. Oksana Kashyntseva
Ph.D. Olha Kronda
Ph.D., Assoc. Prof. Nataliya Mushak
Ph.D. Igor Galytskyy
Ph.D. Anzhela Kasumova
Ph.D. Mykhaylo Khomenko
Ph.D. Olena Verlan-Kulshenko

Secretary:

Dmytro Kunkovsky


Офіційні мови секції – українська, російська, англійська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian, Russian, English; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 9 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 8 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 9 a.m., all participants must arrive at 8 a.m. for registration and recording of the materials.
ВСТУПНІ ЛЕКЦІЇ

 1. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на охороноздоровче право України
  Impact of decisions of European Court of Human Rights into ukrainian health law


Голова журі, к.ю.н., завідувач кафедри медичного та фармацевтичного
права Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця
Іван Сергійович Демченко 1. Implementation in polish legal system the Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 6 March 2011 on the application of patients’ rights in cross-boarder healthcare

Імплементація в польській правовій системі Директиви 2011/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 березня 2011 року про застосування прав пацієнтів в транскордонній сфері охорони здоров'я

Jagiellonian University, Grzegorz Glanowski


 1. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері охорони здоров'я

Harmonisation of ukrainian legislation with the legislation of European Union under the EU-Ukraine Association Agreement in healthcare

Доцент кафедри міжнародного права та порівняльного законодавства Київського університету права НАН України, к.ю.н., адвокат Наталія Богданівна Мушак
ДОПОВІДІ ВИКЛАДАЧІВ


 1. Право на вільний вибір лікаря та закладу охорони здоров’я

The right for a free choice of the doctor and health care department

Викладач кафедри медичного та фармацевтичного права Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, к.ю.н., Анжела Борисівна Касумова


 1. Поняття неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником

The notion of improper perfomance of professional duties by medical worker

Викладач кафедри медичного та фармацевтичного права Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Юлія Володимирівна Задорожко


 1. Державне обов’язкове страхування медичних працівників

Obligative stati insurance for medical workers

Викладач кафедри медичного та фармацевтичного права Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Євгенія Валеріївна Ковалевська

Перерва – 30 хв.

Break – 30 min.

УСНІ ДОПОВІДІ


 1. Прововий статус новонародженої дитини в українському законодавстві

Legal status of newborn child in ukrainian legislation
Дзигар Наталія Ігорівна
Науковий керівник: викладач О.О. Верлан-Кульшенко
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Кафедра патологічної анатомії, судової медицини та медичного права(зав.каф.: д.м.н., доц. Гаврилюк А.О.)
м.Вінниця, Україна 1. Поняття правової компетенції медичного працівника в Україні

Concept of the legal competence of the health care worker in Ukraine
Кучер Іван Володимирович
Науковий керівник: викладач О.О. Верлан- Кульшенко
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
Кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права (зав.каф.: д.мед.н., доц. А.О. Гаврилюк) м.Вінниця, Україна 1. Правове регулювання переведення працівника на легшу роботу за станом здоров’я

Legal regulation of transferring the employee to the easier work for health reasons

Куньковський Дмитро Сергійович
Нayкoвий керiвник: зав. каф., к.ю.н. I.С. Демченкo
Нaцioнaльний медичний yнiверситет iменi O.O.Бoгoмoльця
Кaфедрa медичнoгo тa фaрмaцевтичнoгo прaвa (зaв. кaф.: к.ю.н. Демченкo I.С.)
м.Київ, Україна 1. Проблеми медичної реформи в Україні

Problems of health reform in Ukraine
Лавренчук Олексій Андрійович
Науковий керівник: викладач О.О.Верлан-Кульшенко
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права (зав. каф.: д.мед.н., доц. А.О. Гаврилюк )
м. Вінниця, Україна


 1. Порівняльний аналіз законодавчих основ сурогатного материнства республіки Білорусь, Російської Федерації, Ізраїля та України

The comparative analysis of the law basis of surrogasy in republic of Belarus, Russian Federation, Israel and Ukraine

Мерінова Ірина Володимирівна
Науковий керівник: викладач О.О.Верлан-Кульшенко
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права (зав. каф.: д.мед.н., доц. А.О. Гаврилюк )
м. Вінниця, Україна


 1. Правова регламентація донорства ооцитів в репродуктивній медицині

Legal regulation of oocyte donation in reproductive medicine
Поліщук Дмитро Ігорович
Науковий керівник: викладач О.О.Верлан-Кульшенко
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права (зав. каф.: д.мед.н., доц. А.О. Гаврилюк )
м. Вінниця, Україна 1. Порівняльна характеристика системи медичного страхування України та Німеччини

Comparative characteristics of the health insurance system in Ukraine and Germany

Фурса Олена Володимирівна
Науковий керівник: викладач О.О.Верлан-Кульшенко
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права (зав. каф.: д.мед.н., доц. А.О. Гаврилюк )
м. Вінниця, Україна 1. Проблематика реєстрації нових лікарських засобів на території України

Problems of registration of new drugs in Ukraine
Штангеєв Артем Ігорович
Нayкoвий керiвник: зав. каф., к.ю.н. I.С.Демченкo
Нaцioнaльний медичний yнiверситет iменi O.O.Бoгoмoльця
Кaфедрa медичнoгo тa фaрмaцевтичнoгo прaвa (зaв. кaф.: к.ю.н. Демченкo I.С.)
м.Київ, Україна
ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«МЕДИЧНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ, ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ ТА ФАРМАКОГНОЗІЇ»

SESSION WORKPLAN

«MEDICAL AND GENERAL CHEMISTRY, PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHARMACOGNOSY »Голова журі:

д.м.н., професор, завідувач кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії І.В. Ніженковська

Члени журі:

професор, завідувач кафедри фармакогнозії та ботаніки В.М Мінарченко

д.х.н., професор, завідувач кафедри медичної та загальної хімії В.О. Калібабчук

д.фарм.н., доцент О.В Вельчинська

к.фарм.н., доцент Н.П КовальськаСекретарi:

cтудентка 3 курсу фармацевтичного факультету Д.В. Кириченко

cтудентка 3 курсу фармацевтичного факультету Н.В. Горшкова

студент 3 курсу фармацевтичного факультету А.А. Мітченко

Chairman of jury:

D.Sc. in Medicine, Professor, Head of department of pharmaceutical, biological and toxicological chemistry Iryna V. Nizhenkovska

Jury:

Professor, Head of Department of farmacognosy and botany

Valentyna M. Minarchenko

D.Sc. in Chemistry, Professor, Head of department of medical and general chemistry Valentyna O. Kalibabchuk

Associate Professor Olena V. Velchynska

Associate Professor Nadiya P. Kovalska


Secretaries:

3th year student of pharmaceutical faculty Daryna V. Kyrychenko

3th year student of pharmaceutical faculty Natalia V. Horshkova

3th year student of pharmaceutical faculty Andriy A. MitchenkoОфіційні мови секції – українська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 9 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 8 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 9 a.m., all participants must arrive at 8 a.m. for registration and recording of the materials.

УСНІ ДОПОВІДІ


 1. Дослідження жирнокислотного складу Vitex agnus-castus L. та v. Cannabifolia sieb.

Ющишена О. В.

Наукові керівники: д.м.н., проф. І.В. Ніженковська,


д.фарм.н., проф. О.О. Цуркан

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії

(зав. каф.: д.м.н., проф. І.В. Ніженковська)

м. Київ, Україна


 1. Цетрарія ісландська як перспективна лікарська рослина

Мельник В.О.

Науковий керівник: к.фарм.н. У.В. Карпюк

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Кафедра фармакогнозії та ботаніки

(в.о. зав. каф.: д.б.н. проф. В.М. Мінарченко)

м. Київ, Україна
 1. Ідентифікація есціну в насінні гіркокаштану звичайного методом тонкошарової хромтографії

Карпюк У.В

Науковий керівник: д.фарм.н., професор В.С. Кисличенко

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра фармакогнозії та ботаніки

(в.о. зав. каф.: к.,б.н., проф. В.М. Мінарченко)

м. Київ, Україна

Національний фармацевтичний університет

Кафедра хімії природних сполук

(в.о. зав.каф. – д.фарм.н., професор В.С Кисличенко)

м. Харків, Україна
 1. Дослідження біологічно активних сполук у поліекстрактах різних видів оману

Бутко А.Ю.

Науковий керівник: д.б.н. В.М. Мінарченко

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Кафедра фармакогнозії та ботаніки

(в.о. зав. каф.: д.б.н. проф. В.М. Мінарченко)

м. Київ, Україна


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка