Програма роботи секцій sessions workplan VI (68) Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вченихСторінка1/9
Дата конвертації31.12.2016
Розмір1.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Міністерство охорони здоров’я України

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Студентське наукове товариство імені О.А. Киселя

Товариство молодих вчених та спеціалістів


Ministry of Health of Ukraine

Bogomolets National Medical University

O.A. Kysil Students’ Scientific Society

Young Scientists’ and Specialists’ Society


ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЙ

SESSIONS WORKPLAN
VI (68) Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вчених

«Актуальні проблеми сучасної медицини»
VI (68) International Students’ and Young Doctors’ Congress

Actual Problems of Modern Medicine”


15-17 жовтня 2014 року

м. Київ, Україна
October 15-17, 2014

Kyiv, Ukraine


ЗМІСТ / CONTENT


АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

3

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

6

БІОЛОГІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ

8

ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА

11

ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ

15

ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ

18

ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

20

ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІКА, ТА ПСИХІАТРІЯ

21

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, ІМУНОЛОГІЯ, АЛЕРГОЛОГІЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ

26

КАРДІОЛОГІЯ І РЕВМАТОЛОГІЯ

30

ЛІНГВОКУЛЬТУРО-ЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

33

МЕДИЧНЕ ПРАВО

36

МЕДИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

41

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

44

НАНОБІОТЕХНОЛО-ГІЇ ТА НАНОМЕДИЦИНА

48

НЕВРОЛОГІЯ ТА НЕЙРОХІРУРГІЯ

51

ОНКОЛОГІЯ

55

АПТЕЧНОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

58

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

61

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

64

ПЕДІАТРІЯ

69

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ,

72

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

75

СТОМАТОЛОГІЯ

79

ФАРМАКОЛОГІЯ

83

ХІРУРГІЯ

86ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«Акушерства та гінекології»

SESSION WORKPLAN

«Obstetrics and Gynecology»

Голова журі:

професор, член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри акурешства та гінекології №1 Венцьківський Б.М.

Члени журі:

професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри акурешства та гінекології №2 Гнатко О.П.

професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри акушерства та гінекології №3 Бенюк В.О.

професор, доктор медичних наук Товстановська В.О.

доцент, доктор медичних наук Ластовецька Л.Д.

доцент, доктор медичних наук Сольський С.В.


Секретарi:

член СНТ ім. О.А.Киселя, І.О.Басенко, Г.П.Сердюк
Chairman of jury:

professor, corresponding member of the Academy of Medical Sciences of Ukraine, honored worker of science and technique of Ukraine, Head of Gynecology and akureshstva №1 Ventskivskyy B.

Jury:

Professor, MD, head of gynecology and akureshstva №2 Gnatko A.
Professor, MD, Chair of Obstetrics and Gynecology №3 Benyuk V.
Professor, MD Tovstanovsky V.
Associate Professor, MD Lastowecky L.
Associate Professor, MD Solskyi S.

Secretaies:

Member CHO them. O.A.Kyselya, I.Basenko, H.Serdyuk
Офіційні мови секції – українська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the sectionUkrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 9 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 8 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 9 a.m., all participants must arrive at 8 a.m. for registration and recording of the materials.


ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ

Історичний шлях та сучасність кафедри акушерства та гінекології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Голова жюри, д.м.н., профессор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 Венцьківський Б.М.

УСНІ ДОПОВІДІ

1. Стан проблеми підліткової вагітності в умовах сьогодення у Львові та львівської області

Антоняк Богдана

Науковий керівник – ас. Т.В. Фартушок

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра акушерства та гінекології

Завідувач кафедри – проф. Л.Б. Маркін

м. Львів, Україна
2. Профилактика рецидивов хронического кандидозного вульвовагинита

в период ранней постменопаузи

Бусленко Ю.А., Ластовецкая Л.Д., Дындарь Е.А

Научный руководитель: д. мед. наук, профессор В.А.Бенюк

Национальный медицинский университет им. А.А.Богомольца

м. Київ,Україна


3. Порушення мікробного біоценозу піхви як фактор ризику передчасних пологів

Чайковська С.М.

Науковий керівник: к.мед.н. доц. Л.М. Юр’єва

Буковинський державний медичний університет

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

(зав.каф.: д.мед.м., проф. О.В.Кравченко)

м. Чернівці, Україна


4. Лікування вагітних з НВV-Інфекцією з моніторингом γ-глутамілтранспептидази

Н. Курташ

Науковий керівник: професор Н.І. Геник

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра акушерства та гінеколгії імені І.Д. Ланового

(зав. каф.: професор Н.І. Геник)

м. Івано-Франківськ; Україна


5. Психологічні аспекти безплідності

Мітіна О.Л., Донець О.П.

Науковий керівник: к.п.н., доцент І.О. Погоріла

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра медичної біології (зав.каф.: д.б.н., проф. О.В.Романенко)

м. Київ, Україна

Перерва – 30 хв.

Break – 30 min.

6. Особливості мікробіоценозу геніталій у жінок з

гіперпроліферативними захворюваннями та патологією шийки матки

Нарольська А.І., Горбань Н.Є.

Науковий керівник: д.мед.н. В.К.Кондратюк

Державна установа “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України”

Відділення планування сім’ї (зав.відд.: д.мед.н., проф. І.Б.Вовк)

м. Київ, Україна
7. Эффективность комплексных методов органоохраняющего лечения

у женщин с субмукозной миомой матки: собственный опыт

Писарева О.Л.

Научный руководитель: д. мед. н., доцент Чайка К.В.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии УНИПО

(зав. каф. – чл.-корр. НАМН Украины, д. мед. н., профессор В.К. Чайка

г. Донецк, Украина


8. Профилактика осложнений у матери и плода во втором периоде родов

Страшевич К. В.

Научный руководитель: д.м.н., проф. Голяновский О. В.

Кафедра акушерства и гинекологии №1

г. Киев, Украина


9. Стан вагетативної нервової системи у вагітних жінок з поєднаною формою пізнього гестозу

Ворона Р. М.

Науковий керівник: асистент Майданник І. В.

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Кафедра Акушерства і гінекології №3 (зав. кафедрою Бенюк В. О.)

м. Київ, Україна

10. Медико-соціальні аспекти тютюнозалежності серед вагітних жінок

Мішина К.М/; Мудра Ю.С

Науковий керівник: к.м.н. ас.Жесткова I.В.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра акушерства та гінекології № 2

(зав.каф.: д.м.н.,проф. Гнатко О.П)

м.Київ, Україна


11. Лікування патологічного прелімінарного періоду в сучасному акушерстві

Сердюк Г.П.
Науковий керівник: к.м.н. Дрозд О. О.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Кафедра акушерства та гінекології № 2 (зав.каф.: д.м.н.,проф. Гнатко О.П)
м.Київ, Україна
12. Ризики гравідарного вегетаріанства

Мішина К.М

Науковий керівник: к.м.н Дрозд О.О., к.м.н. ас. Жесткова I.В.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра акушерства та гінекології № 2

(зав.каф.: д.м.н., проф. Гнатко О.П)

м. Київ, Україна


13. Ефективність епідуральної анестезії в пологах у вагітних з прееклампсією

Мудра Ю.С/ I.Mudra

Науковий керівник: к.м.н. Дрозд О. О.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра акушерства та гінекології № 2

(зав.каф.: д.м.н.,проф. Гнатко О.П)

м.Київ, УкраїнаПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ»

PROGRAM OF SECTION OF

«ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE»

Голова журі:

д.мед.н., професор, лауреат Державної премії України, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Глумчер Ф.С.

Члени журі:

д.мед.н., професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

Дубров С.О.

д.мед.н., професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

Чепкий Л.П.

к.мед.н., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

Кучин Ю.Л.

к.мед.н., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Ярославська С.М.

к.мед.н., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

Волошина Н.О

асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

Стрєпєтова О.В.Секретарі:

Член Ради СНТ ім. О.А.Киселя Дьомін Є.Ю.

Член СНТ ім. О.А.Киселя Бедлінська Ю.Р.


Chairman of jury:

D.Sc. in Medicine, Professor, Head of department of anesthesiology and intensive care Felix S. Glumcher

Jury:

Professor of department of anesthesiology and intensive care, D.Sc. in Medicine Serhiy O. Dubrov

Associate Professor of department of anesthesiology and intensive care, PhD Yuriy L. Kuchyn

Associate Professor of department of anesthesiology and intensive care, PhD Svitlana M. Yaroslavska

Associate Professor of department of anesthesiology and intensive care, PhD Natalya O. Voloshyna

Assistant Professor of department of anesthesiology and intensive care, PhD Olena V. Strepetova


Secretary:

Member of O.A.Kysil SSS Council Eugene Y. Diomin

Member of O.A.Kysil SSS Yuliia R. Bedlinska


Офіційні мови секції – українська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 9 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 8 годині для реєстрації і запису матеріалів.

УСНІ ДОПОВІДІ


 1. Клінічний випадок фібриляції шлуночків у дитини з комбінованою впродженою вадою серця

Хеміо Арнес С. Г.

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Ярославська С.М.

Національний медичний університет

імені О.О.Богомольця

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

(зав. каф. – д.мед.н., проф. Глумчер Ф.С.)

м. Київ, Україна


 1. Імунологічна теорія розвитку прееклампсії у вагітних

Бедлінська Ю.Р.

Науковий керівник: к.мед.н., доцент Ю.Л. Кучин

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії (зав. каф.: д.мед.н., проф. Ф.С. Глумчер)

м. Київ, Україна


 1. Каудальна анестезія у новонародженихі недоношених

Янчук О.О., Краснякова М.Є.

Науковий керівник: к.мед.н., доцент Ю.Л. Кучин

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії (зав. каф.: д.мед.н., проф. Ф.С. Глумчер)

м. Київ, Україна
А ТАКОЖ – ДОПОВІДІ ЗГІДНО ДОДАТКОВОЇ ПРОГРАМИ
ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«БІОЛОГІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ»
SESSION WORKPLAN

«BIOLOGICAL AND BIOORGANIC CHEMISTRY»

Голова журі:

професор, завідувач кафедри біоорганічної та біологічної хімії
Л.В. Гайова

Члени журі:

професор А.Г. Матвієнко

доцент М.В. Зарицька

асистент Н.М. Юрженко


Секретарi:

член СНТ ім. О.А.Киселя Є.В. Костюченко
Chairman of jury:

Professor, Head of department of bioorganic and biological chemistry Lyudmila Gayova

Jury:

Professor Anatoliy Matvienko

Associate Professor Maryna Zarytska

Assistant Professor Nataliia Yurzhenko


Secretaies:

Member of O.A.Kysil SSS Yevhenii Kostiuchenko


Офіційні мови секції – українська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 9 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 8 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 9 a.m., all participants must arrive at 8 a.m. for registration and recording of the materials.
УСНІ ДОПОВІДІ

 1. Біохімічні та морфологічні зміни при різних моделях експериментальної виразки шлунка у щурів

Бобеляк Мар’ян Михайлович

Научный руководитель – к.м.н., ас. Х.М. Насадюк

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра біохімії (зав.каф.: д.м.н., проф. О.Я. Скляров)

м. Львів, Україна


 1. Біохімічний скринінг І і ІІ триместру вагітності

Дубенко Дмитро Євгенійович

Науковий керівник: к.х.н., ас. Юрженко Н.М.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії (зав. каф.: д.м.н., професор Л.В. Гайова)

м. Київ, Україна


 1. Біохімічний механізм розвитку шизофренії

Кобилінський Ігор Анатолійович

Науковий керівник: к.х.н., ас. Н.М. Юрженко

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії (зав. каф.: д.м.н., проф. Л.В. Гайова)

м. Київ, Україна


 1. Вплив тіаміну та окситіаміну на виживання клітин

Костюченко Євгеній Вікторович

Науковий керівник: к.б.н., доц. Л.В. Яніцька

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії (зав. каф.: д.м.н., проф. Л.В. Гайова)

м. Київ, Україна
Перерва – 30 хв.

Break – 30 min.


 1. Экспериментальное изучение возможности применения горького миндаля в качестве онкопротектора

Кукушкина Мария Юриевна

Научный руководитель: к.б.н., доц. Т.В. Горбач

Харьковский национальный медицинский университет

Кафедра биологической химии (зав.каф.: д.м.н., проф. О.А. Наконечная)

г. Харьков, Украина


 1. Вплив магнітної рідини на швидкість агрегації тромбоцитів

Отчик Анна Євгеніївна

Науковий керівник: к.біол.н., доц. Т.В. Горбач

Харківський Національний Медичний Університет

Кафедра біологічної хімії (зав. каф.: д.мед.н., д.біол.н., проф. В.І. Жуков)

м. Харків, Україна


 1. Вплив нікотинаміду, α-ліпоєвої кислоти та ацетил-карнітину на функціонування поліолового шляху обміну глюкози в серці та мозку щурів з експериментальним цукровим діабетом 2 типу

Сергійчук Юлія Тиборівна

Науковий керівник : д.б.н., пров. наук. співр. Т.М. Кучмеровська

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ННЦ «Інститут Біології»

Кафедра біохімії (зав. каф.: д.б.н., проф. Л.І. Остапченко)

м. Київ, Україна
 1. Поширеність цукрового діабету в м. Жовті води Дніпропетровської області

Цапяк Кіра Сергіївна

Науковий керівник: к.б.н., ас. О.Ф.Мисник

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії (зав. каф.: д.м.н., проф. Л.В. Гайова)

м. Київ, Україна
ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА»

SESSION WORKPLAN

«INTERNAL MEDICINE»
Голова журі:

завідувач кафедри внутрішньої медицини №3, д.мед.н., професор А.С.Свінціцький

Члени журі:

завідувач кафедри ендокринології, д.мед.н., професор П.М.Боднар,

завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2, д.мед.н., професор В.О.Мойсеєнко,

професор кафедри внутрішньої медицини №3, д.мед.н., професор В.І.Бульда,

доцент кафедри внутрішньої медицини №3, к.мед.н. М.І.ЗагороднийСекретар:

голова Ради СНТ імені О.А.Киселя С.І.Устінов
Chairman of jury:

Head of Department of Internal Medicine №3, Professor Anatoliy Svintsitskyy

Jury:

Head of Department of Endocrinology, Professor Petro Bodnar,

Head of Department of Propedeutics of Internal Medicine №2, Professor Valentyna Moyseyenko,

Professor of Department of Internal Medicine №3, Professor Volodymyr Bulda,

Associate Professor of Department of Internal Medicine №3 Maksym ZagorodnySecretary:

Chairman of O.A.Kysil SSS Stanislav Ustinov


Офіційні мови секції – українська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 9:00, всім учасникам бажано прибути до місця проведення секції о 8:00.

Attention! Activity at section starts at 9 a.m., all participants should arrive at 8 a.m.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка