Програма предмета „ захист вітчизни для навчальних закладів, професійно-технічних та вищих навчальнихСкачати 469.62 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір469.62 Kb.
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИП Р О Г Р А М А ПРЕДМЕТА

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ”( для навчальних закладів, професійно-технічних та вищих навчальних

закладів

I та II-го рівня акредитації)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Погоджено з Міністерством оборони України

Миколаїв -2015


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОГРАМИ
"ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ"

Предмет "Захист Вітчизни" викладається на підставі діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів , затверджених Наказом Міністерства ос­віти і науки України за № 132 від 23.02.2004 .Метою предмета «Захист Вітчизни» є:

- ознайомлення учнів з основами нормативно-правово­го забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони здоров'я;

- набуття знань про задачи Збройних Сил України, їх ха­рактерні особливості; засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільно­го захисту, основ медичних знань; здійснення психологіч­ної підготовки до захисту Вітчизни;

- формування та удосконалення життєво необхідних знань,


умінь і навичок учнів щодо захисту Вітчизни і військово-патріо­тичного виховання;

- підготовка учнів до захисту Вітчизни, професійної орієнта-­


ції молоді, служби у Збройних Силах України та інших військових
формуваннях, визначених чинним законодавством.

Предмет "Захист Вітчизни" є обов’язковим навчальним предметом, який викладається в старшій школі навчальних закладів системи повної загальної середньої освіти. Уроки проводяться відповідно до потижневого (календарного) плану по дві годи­ни на тиждень (на першому році навчання заняття проводяться по 2 години на тиждень протягом навчального року; на другому році навчання заняття проводяться : в першому семестрі - по 2 години на тиждень , а в другому семестрі - по 1,5 години на тиждень та 18 годин відводиться на проведення військово-польових занять).

Вивчення предмета проводиться з юнаками та дівча­тами разом. Поділ класів на групи здійснюється незалежно від кількості учнів у класі (але не менше ніж 5 чоловік). При закінченні вивчення курсу предмета "Захист Вітчизни" організовуються 3-х денні (18 годин) військово-польові заняття на базі військових частин, військових комісаріатів та базових навчальних закладів,які організуються та проводяться районними військовими комісаріатами та органами місцевого самоврядування .

У навчальних закладах, в яких учні навчаються за спортивним напрямком, вивчення предмета "Захист Вітчизни" здійснюється з наданням додатково 36 годин до розділу «Прикладна фізична підготовка» за тематикою навчального закладу.

Програма предмета "Захист Вітчизни" включає:

1) пояснювальну записку;

2) зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів;

3) додатки, що включають: критерії оцінювання навчальних


досягнень учнів, перелік об'єктів навчально-матеріальної бази , заходи безпеки на за­няттях , нормативи та окремі положення курсу стрільб.

Військово-польові заняття проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, вмінь та навичок учнів у кінці вивчення програми «Захист Вітчизни». На завершальному етапі навчання наприкінці військово-польових занять організується і проводиться військово-спортивне свято. Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Осно­ви цивільного захисту» також передбачається під час проведення Тижнів безпеки життєдіяльності та Днів цивільного захисту.

Стрільба з автомата проводиться на відповідно обладнаних стрільбищах і в тирах згідно з планами військових комісаріатів на підставі наказів, погоджених з началь­ником гарнізону (командиром військової частини, начальником вищого військового навчального закладу), органом управління ос­вітою і керівником навчального закладу.

До заходів військово-патріотичного виховання у розділ річ­ного плану навчального закладу включається вивчення традицій, історії, духовної спадщини, символіки, звичаїв українського на­роду, національної гідності, культури міжнаціональних відносин, морально-психологічних якостей громадянина, патріота, захис­ника Вітчизни. Організовуються відвідування учнями військових частин (військових навчальних закладів) з метою ознайомлення їх зі зброєю і бойовою технікою, з побутом і життям військово­службовців, відвідування військових музеїв, зустрічі з ветеранами Збройних Сил, проведення туристичного походу з військово-патріотичною тематикою, який включає елементи тактичної, при­кладної фізичної підготовки та військової топографії.

Основною організаційною формою вивчення предмета "Захист Вітчизни" в усіх типах загальноосвітніх навчальних закладах є урок, що проводиться вчителем згідно навчальним планом, програмою та календарно – тематичним плануванням. Урок починаєть­ся з шикування, перевірки готовності усього класу (взводу, групи) до уроку та тренування за тематикою уроку протягом 3-5 хвилин.

Обовязкова форма одягу для вчителя та учнів, під час проведення занять з предмету «Захист Вітчизни» - військова.

На уроках «Захисту Вітчизни» і позакласних заходах з військово-патріотичного виховання відносини між учнями і вчителями предмета будуються на основі вимог статутів Збройних сил України.
РОЗДІЛ 1. ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Цим розділом розглядаються основи законодавства про призначення, структуру Збройних Сил України та військову службу, розкриваються історія українського війська. Вивчення розділу спрямовано на формування у молоді ідеалу людини-патріота, захисника Вітчизни на прикладах героїчної боротьби українського народу за незалежність.Завдання навчання:

- оволодіння знаннями про структуру Збройних Сил України, важливі історичні етапи розвитку українського війська, напрями міжнародного військового співробітництва.- знати основні вимоги міжнародного гуманітарного права, об’єкти та осіб, що знаходяться під його захистом і потребують медичної допомоги та догляду, правила поведінки учасників військових дій;

- вміти діяти і реагувати в будь-який ситуації у відповідності до своїх обов’язків та норм міжнародного гуманітарного права.

Особливості подання матеріалу

Організаційні форми і методи навчання визначає викладач предмета, орієнтуючись на систему військової підготовки. Вивчення навчального матеріалу щодо історії українського війська базується на знаннях учнів з історії України основної школи. Проблеми реформування та розвитку Збройних Сил України висвітлюються щорічником «Біла книга» Міністерства оборони України, який інформує про оборонну політику держави та інші заходи у цій сфері. Окремі навчальні питання розділу отримають розвиток під час виконання заходів військово-патріотичного виховання, використання резервного часу програми. Особливо це стосується розширення обізнаності та поглиблення знань зі спільних міжнародних військових навчань, миротворчих міжнародних акцій та місії ООН.

Учні також оволодівають знаннями з міжнародного гуманітарного права. Викладачі самостійно вибирають форми і методи проведення занять, визначають питання, які потребують особливої уваги під час занять. Окремі навчальні питання з міжнародного гуманітарного права можуть розширюватися та вивчатися у резервний час, під час заходів військово-патріотичного виховання. У стислому вигляді основні нормативно-правові акти міжнародного гуманітарного права (а також пам’ятка військовослужбовцям Збройних Сил України щодо застосування цих норм) викладено у бойовому статуті.

Перевірка знань учнів здійснюється в ході засвоєння навчального матеріалу, а правил поведінки в бою - на тактичних заняттях під час навчально-польових зборів.


РОЗДІЛ 2. ВІЙСЬКОВІ СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Розділ формує уявлення учнів про статути Збройних Сил як про закони військової служби. У ньому розглядаються основні положення організації внутрішньої служби, повсякденної життєдіяльності військ. Також вивчаються стройові прийоми та рухи зі зброєю та без зброї, стройова підготовка навчального відділення, під час яких учні оволодівають стройовими прийомами і діями. Розділом передбачено виховання в учнів поваги до строю, гордості за Збройні Сили України..Завдання навчання:

- знати визначення статутів Збройних Сил України, загальні обов’язки військовослужбовців, основи організації внутрішньої служби; основні положення Стройового статуту (строї та їх характеристики, сигнали управління строєм);

- вміти виконувати обов’язки днювального роти, дотримуватися правил поведінки військовослужбовця; виконувати стройові прийоми і рухи, злагоджено діяти у складі навчального підрозділу у пішому порядку (за командами і сигналами управління строєм);.

- набути первинних навичок із дотримання статутних взаємовідносин та військової дисципліни, у шикуванні в розгорнутий і похідний стрій.Особливості подання матеріалу

Основою засвоєння військових статутів є вивчення положень статутів Збройних Сил України. Організаційні форми і методи навчання викладач предмета вибирає самостійно, зважаючи на систему військової підготовки. Заняття проводяться, як правило, практично, на спеціально обладнаних місцях. Правила військової ввічливості, поведінки та військового вітання військовослужбовців відпрацьовуються створенням практичних ситуацій. Під час вивчення організації служби добовим нарядом роти основна увага звертається на порядок виконання обов’язків днювального роти, зберігання в роті зброї і боєприпасів, практичне виконання дій днювального роти.

Удосконалення знань зі статутів Збройних Сил України, практичних навичок їх виконання здійснюється у ході навчально-виховного процесу, а також у ході навчально-польових зборів - під час підготовки та несення служби у добовому наряді і виконання інших заходів.

Стройова підготовка учнів здійснюється на планових заняттях, а також під час шикувань і пересувань на протязі всього вивчення предмету. Заняття зі стройової підготовки починається з роз’яснення відповідних статей Стройового статуту Збройних Сил України, потім показуються стройові прийоми, що відпрацьовуються, далі проводиться тренування. Усі заняття проводяться, як правило, на обладнаному стройовому майданчику навчального закладу з дотриманням такої методичної послідовності: тренування та перевірка прийомів, що вивчалися на попередніх заняттях; показ із коротким поясненням нового стройового прийому та розучування цього прийому (якщо прийом складний, вивчати його за елементами або за допомогою підготовчих вправ, потім у цілому; якщо прийом не складний, розучувати його спочатку в повільному темпі, а потім довести у процесі навчання до встановленого темпу); тренування до зразкового виконання розученого прийому з використанням індивідуального і попарного способів навчання; організація змагання на краще виконання прийому та проведення розбору занять.

Тема «Строї відділення» необхідна для підготовки учнів до дій в строю у складі навчального підрозділу. Під час проходження навчально-польових зборів стройова підготовка учнів у складі навчальних підрозділів удосконалюється у ході занять з тактичної та вогневої підготовки.

Перевірка рівня знань учнів здійснюється у ході засвоєння навчального матеріалу. Вміння виконувати стройові прийоми та діяти у складі навчального відділення оцінюється на протязі курсу навчання.РОЗДІЛ 3. ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

Як один із основних розділів програми, вогнева підготовка передбачає вивчення теоретичних положень основ стрільби, оволодіння прийомами та правилами стрільби зі стрілецької зброї і метання ручних гранат.Завдання навчання:

- знати матеріальну частину стрілецької зброї, що вивчається, її бойові можливості, порядок підготовки зброї до вирішення вогневих завдань, основи та правила стрільби;

- вміти готувати зброю до стрільби, вести розвідку цілей, володіти прийомами і способами ведення вогню зі стрілецької зброї, влучно уражати противника, метати ручні гранати, усувати несправності, які виникають під час стрільби;

- набути первинних навичок у діях зі зброєю під час виконання воневих завдань.Особливості подання матеріалу

Вогнева підготовка проводиться на заняттях: з основ стрільби, вивчення зброї, прийомів і правил стрільби; із виконання вправ початкових і навчальних стрільб; на вогневих тренуваннях; із виконання вправи контрольних стрільб і вправи бойових стрільб під час навчально-польових зборів.

Під час вивчення основ стрільби зі стрілецької зброї застосовують такі методи: розповідь, показ і тренування у вирішенні вогневих завдань із використанням навчально-тренувальних засобів, прицілів, наочних посібників. Практичні заняття з вивчення будови зброї і боєприпасів проводяться у кабінеті предмета з використанням навчальної зброї та її макетів. Основний метод занять – розповідь у поєднанні з показом будови, роботи частин і механізмів на схемах, плакатах, макетах та навчальних зразках зброї, а також виконання практичних дій зі зброєю. Неможливість використання на заняттях зразків навчальної зброї компенсується їх комп’ютерним відображенням. Під час вивчення прийомів і правил стрільби та метання ручних гранат учням прищеплюються знання та практичні навички у застосуванні зброї для ураження цілей різними способами. Головна увага звертається на навчання учнів виявленню цілей та визначення дальності до них, коректування стрільби, техніку метання гранат. Виконання прийомів і правил стрільби та метання ручних гранат удосконалюються на вогневих тренуваннях, стрільбах і тактичних заняттях.

Вогневі тренування і стрільби проводяться, як правило, у стрілковому тирі, на військовому стрільбищі. На вогневих тренуваннях учні навчаються прийомам та правилам стрільби і метанню гранат, відпрацьовують нормативи, вирішують вогневі завдання, тренуються у спостереженні за полем бою, виявляють цілі і визначають дальності до них. У ході цих тренувань в учнів формуються і удосконалюються первинні навички із вогневої підготовки.

Перевірка знань і виконання нормативів з вогневої підготовки здійснюється під час проведення занять на навчальних місцях. Результати перевірки враховуються при визначені поточної оцінки за заняття. Отримані оцінки за виконання вправ стрільб враховуються під час тематичного оцінювання.

Оцінки за виконання першої і другої навчальних вправ з метання ручних гранат та оцінка за виконання вправи бойових стрільб із автомата не впливають на загальну оцінку учня з предмета.

РОЗДІЛ 4. ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Як провідний розділ програми, тактична підготовка вивчає: основні положення щодо підготовки та ведення сучасного бою механізованим відділенням; прийоми і способи дій солдата в основних видах бою у складі відділення.


Завдання навчання:

- знати основи загальновійськового бою, обов’язки солдата в бою, основні положення щодо підготовки та ведення бою механізованим відділенням;

- вміти пересуватися на полі бою, готувати вогневу позицію і вести спостереження, виконувати прийоми знищення противника, діяти у різних умовах тактичної обстановки;

- оволодіти навичками дій солдата в бою, набути первинних навичок в діях у наступі та в обороні у складі відділення.Особливості подання матеріалу

На теоретичних заняттях учні вивчають основні положення бойових статутів щодо підготовки та ведення загальновійськового бою. Основним методом теоретичних занять є демонстрація бою відділення механізованого взводу сучасними графічно-інформаційними технологіями, в тому числі комп’ютерне моделювання бойових дій та імітація бою на місцевості. Основним методом навчання на практичних (тактико-стройових, тактичних) заняттях є вправа (тренування) з виконання прийомів і способів дій. На практичних заняттях учні оволодівають прийомами і способами дій солдата в бою, удосконалюють дії солдата у складі відділення в основних видах бою. За необхідності можуть застосовуватися пояснення і показ. Викладачами створюються можливі ситуації, що вимагають прийняття рішень з дотримання кодексу поведінки учасниками бойових дій, під час відпрацювання яких учні отримують практичні навички і удосконалюють теоретичні знання щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права.

На завершальному етапі тактичної підготовки учнів рекомендується проведення занять у формі гри «Дії солдата у складі механізованого відділення в бою».

Особливістю практичних занять і військової тактичної гри є створення у ході тактичних дій екстремальних та стресових ситуацій за рахунок обмеження часу на виконання та ускладнення нормативних завдань, несподівана постановка ввідних та інше. Тим самим тактична підготовка сприятиме морально-психологічній готовності молоді до військової діяльності.

Під час занять відпрацьовуються нормативи, які входять до змісту навчальних питань. Їх результати враховуються при поточному та тематичному оцінюванні навчання із тактичної підготовки.

У ході занять з військової топографії особлива увага звертається на вироблення в учнів практичних навичок у орієнтуванні на незнайомій місцевості та визначення захисних властивостей місцевості. Знання, вміння і навички, одержані на заняттях з військової топографії, удосконалюються на заняттях з тактичної і вогневої підготовки.

Перевірка рівня знань, вмінь і навичок учнів здійснюється у ході викладення навчального матеріалу, а також може уточнюватися під час занять на навчально-польових зборах.


РОЗДІЛ 5. ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

У розділі значна увага приділяється розучуванню та систематизації

прийомів самозсту.

Завдання навчання:

- вміти переносити короткотривалі фізичні і психологічні навантаження, успішно діяти в умовах сучасного бою; виробляти загальну витривалість, силу і швидкість;

- знати техніку застосування прийомів національних мистецтв в бою;

- набути первинних навичок під час самозахисту в бою.

Особливості подання матеріалу

Прикладна фізична підготовка учнів здійснюється на планових заняттях та у процесі засвоєння інших основних розділів предмета. Висока ефективність занять досягається скороченням часу на перешикування і пересування, коротким поясненням, виконанням вправ усіма учнями одночасно.

На заняттях учні оволодіють прийомами застосування зброї в бою (удари прикладом, уколи багнетом). Завданням занять є навчання учнів прийомам захисту зброєю та обеззброювання противника в оборонному бою.

Пересування навчальних підрозділів до місць занять з інших розділів предмета, у ході занять та під час повернення з них супроводжується фізичним тренуванням учнів.

Учень протягом навчального року повинен бути перевірений і оцінений за всіма нормативними вправами програми. Із учнями, які слабко фізично підготовлені, а також з тими, хто переніс захворювання, проводяться додаткові заняття за рахунок годин позакласної роботи з поступовим підвищенням фізичного навантаження.
РОЗДІЛ 6. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
У розділі подано нормативно - правову базу цивільного захисту, розглядаються надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного і соціально-політичного характеру, заходи і засоби захисту населення від надзвичайних ситуацій. Розділ є спільним для навчання групи юнаків і групи дівчат.
Завдання навчання:

- знати порядок використання індивідуальних засобів захисту, вимоги безпеки під час дій на зараженій місцевості;

- вміти користуватися засобами індивідуального захисту, використовувати захисні властивості місцевості, діяти в умовах застосування зброї масового ураження, запалювальних речовин і впливу СДОР, проводити часткову санітарну обробку;

-набути первинних навичок у користуванні індивідуальними засобами захисту.Особливості подання матеріалу

На заняттях учні вивчають способи захисту від зброї масового ураження, набувають первинних навичок у використанні засобів індивідуального захисту, спеціальної обробки, а також навчаються діям в умовах застосування зброї масового ураження та інших надзвичайних ситуацій. Навички, які отримані на заняттях, вдосконалюються на заняттях з інших предметів навчання, особливо під час занять з тактичної підготовки.

Вивчення впливу зброї масового ураження і впливу СДОР на організм людини, заходів і засобів захисту від них здійснюється методом розповіді з використанням навчальних (тренувальних) засобів. Вивчення прийомів користування засобами індивідуального захисту здійснюється методом показу з переходом до тренування учнів за раптовою подачею команд і сигналів. Особлива увага звертається на правильність надівання засобів індивідуального захисту. Для навчання учнів виявленню радіаційного та хімічного зараження використовуються прилади радіаційної розвідки, тренажери приладів та комплекти контрольних індикаторних трубок. Захисні властивості місцевості, фортифікаційних споруд, засобів індивідуального захисту вивчаються практично з використанням засобів захисту, імітаційних засобів і наочних посібників.

На заняттях з вивчення запалювальних речовин та захисту від них учням показується вплив запалювальних речовин на обмундирування, засоби індивідуального захисту, техніку, фортифікаційні спорудження, відпрацьовуються прийоми захисту і надання допомоги в разі ураження. Також може проводитися тренування у гасінні запалювальних речовин і подолання осередків (смуги) пожеж. З метою удосконалення умінь і навичок учнів як на планових заняттях, так і на польових заняттях з інших розділів предмета в обов’язковому порядку відпрацьовуються відповідні нормативи з основ цивільного захисту.


РОЗДІЛ 7. ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ.
У розділі викладається порядок надання домедичної допомога пораненим як при ураженні звичайною зброєю, так і зброєю масового ураження, а також навчання користуванню індивідуальними засобами медичного захисту.

Завдання навчання:

- знати заходи, порядок огляду та надання домедичної допомоги при пораненнях і ушкодженнях; засоби індивідуального медичного оснащення військовослужбовця;

- вміти накладати первинні пов’язки і джгут для зупинки кровотеч, шини при переломах кісток і пов’язки при травмах голови, грудної клітки і живота, користуватися засобами знеболювання, виконувати штучне дихання та зовнішній масаж серця;

- набути первинних навичок у володінні прийомами зупинки кровотечі, іммобілізації, накладення пов'язок, проведення реанімаційних заходів.Особливості подання матеріалу

Головна увага на заняттях звертається на набуття учнями практичних навичок. Теоретичний матеріал повинний викладатися тільки в тому обсязі, який необхідний для свідомого виконання практичних прийомів. Відпрацьовування нормативних прийомів на заняттях доцільно проводити у такій послідовності: показ прийому керівником, виконання прийому по елементах учнями, тренування з виконання прийому відповідно до встановлених нормативів часу. Для кращого засвоєння практичних прийомів доцільно поділяти навчальний підрозділ на групи, у яких по черзі одні учні представляють поранених, інші відпрацьовують прийом. Переходити до відпрацьовування чергового прийому необхідно тільки після засвоєння попереднього.

З метою удосконалення знань і практичних навичок учнів щодо порядку огляду та надання домедичної допомоги викладачі предмета можуть опрацьовувати заходи медичної допомоги на тактичних заняттях (без збільшення загального часу на проведення заняття) з предмета.

Перевірка рівня знань, вмінь і навичок учнів здійснюється у ході навчальних занять, а також може уточнюватися під час занять з тактичної і вогневої підготовки.  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка