Програма підвищення кваліфікації керівників та спеціалістівСторінка4/7
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

По закінченні навчання видається свідоцтво встановленого (державного) зразка про підвищення кваліфікації

3.1.2 Економіка та управління господарської діяльності підприємства


Модуль.3.1.2.:

Економіка та управління господарської діяльності підприємства


Укладачі:
Бутнік-Сіверський О.Б., д. е. н., проф.,
Шарова А.М., ст. викл.,

Жовнірова М.В., к. е. н., доц.,

Федорова О.В., ст. викл.,

Земко Г.В., ст. викл.Структурно-логічне місце в програмі:


послідовність викладання не має значення.

Мета:

ознайомлення з концептуальними положеннями та основними завданнями економічної політики України, оновлення знань з теорії та практики економіки господарської діяльності підприємництва.
Зміст модуля:


п/п

Назва теми

Усього годин

Лекції

Інші види

Самос-тійна робота

1.

Бюджетування в системі фінансового планування

1

12.

Інвестиційний процес та його інноваційна складова

1

13.

Формування витрат виробництва та управління ними. Цінова політика та механізм ціноутворення

2

1

1
4.

Оплата праці та її державне регулювання

2

1

1
5.

Система управління підприємством та його організаційне забезпечення

2

1

1
6.

Маркетингова програма організації виробництва та реалізації продукції

2

1

1Разом:

10

6

4Форма контролю:

відповіді на запитання при проведенні занять.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Тема 1. Бюджетування в системі фінансового планування

Поняття «бюджет» на рівні підприємства. Бюджетування як стандартизований процес. Вимоги і процедури бюджетування. Етапи бюджетного планування. Послідовність складання бюджетів структурних підрозділів підприємств. Структура зведеного бюджету підприємства. Склад і порядок розробки операційного та фінансового бюджетів підприємства. Критерії встановлення реальності бюджету підприємства.


Тема 2. Інвестиційний процес та його інноваційна складова

Інвестиційний капітал. Інвестиційний капітал як каталізатор економічної активності. Інвестиції. Інвестиційна діяльність. Інвестиційний ринок.

Інвестиційна політика. Інвестиційна політика як складова загальної фінансової стратегії підприємства. Основні напрями формування інвестиційної політики: реальні інвестиції, фінансові інвестиції, інноваційні інвестиції.

Управління реальними інвестиціями. Основні форми реальних інвестицій, їх класифікація за ознаками. Інвестиційний процес. Компоненти інвестиційного процесу: підприємство, інвестор, інвестиційний проект, система страхування. Інвестиційний проект. Фази “інвестиційного циклу”: передінвестиційна, інвестиційна, виробнича. Схема розробки інвестиційного проекту. Паспорт інвестиційного проекту. Формування портфелю реальних інвестицій по критерію доходності, ризику та ліквідності

Управління фінансовими інвестиціями. Форми здійснення фінансових інвестицій. Фінансові інвестиції та фондовий ринок. Оцінка інвестиційних якостей окремих фондових та грошових інструментів. Оцінка ринкової вартості цінних паперів. Формування портфелю фінансових інвестицій по критерію доходності, ризику та ліквідності.

Управління інноваційними інвестиціями. Інноваційний процес. Інноваційна діяльність – ключовий фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства і росту кінцевих фінансових результатів його діяльності. Форми інноваційних інвестицій. Напрями управління інноваційними інвестиціями.

Управління інноваційним розвитком. Інноваційна політика. Особливості розробки інноваційної стратегії розвитку підприємства. Управління інноваційними проектами. Реалізація проектів інноваційного розвитку.

Оцінка ефективності та модель вибору інвестиційних (інноваційних) проектів.Правове регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності.
Рекомендована література:

 1. Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 04.07.2002.

 2. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» № 433-IV від 16.01.2003.

 3. Указ Президента України «Про заходи щодо поліпшення інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні» від 19.07.2005.

 4. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року «Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України» від 11.07.2006.

 5. Аптекар С. Оцінка ефективності інвестиційних проектів // Економіка України. – 2007. - № 1. – С.42-49.

 6. Бень Т. До визначення ефективності інвестицій // Економіка України. – 2007. - № 4. – С. 12 – 19.

 7. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2002. – 232 с.

 8. Висилик Д.О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів // Фінанси України. – 2005. - № 6. С. 93-102.

 9. Грачова М.В. Анализ проектных рисков: Учеб. пособие. – М.: ЗАО «Финстратинформ», 1999. – 216 с.

 10. Довбня С.Б., Ковель К.А. Новий підхід до оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів // Фінанси України. – 2007. - № 16. – С. 11-17.

 11. Каракай Ю. Роль держави у стимулюванні інноваційної діяльності // Економіка України. – 2007. - № 3.

 12. Катеринич М.Б. Аналіз та оцінка інвестиційних проектів // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. - № 16. С. 11-17.

 13. Кирилова Л.І., Серебряков О.В. Удосконалення підходів до оцінки абсолютної ефективності інвестиційних проектів //Інвестиції: практика та досвід. – 2005. - № 12. – С. 22-25.

 14. Орлов П.А. Визначення ефективності реальних інвестицій // Фінанси України. – 2006. - № 1. – С. 51-57.

 15. Салила К.С. Порівняльна характеристика методів економічного обґрунтування інвестиційних проектів // Інвестиції: практика та досвід. – 2006. - № 19. – С. 22-24.

 16. Стецюк П.А. Дискусійні питання методології інвестиційного аналізу // Агро інком. – 2006. № 2. – С. 57-63.

 17. Хотомлянський О., Знахуренко П., Порівняння методів визначення економічної ефективності інвестицій // Економіка України. -2007. - № 6. – С. 82-86.

 18. Хотомлянский А.Л., Знахуренко П.А. Совершенствование методики определения экономической эффективности капитальных вложений //Актуальні проблеми економіки. – 2007. - № 3 (69). – С. 155-161.

 19. Чилій О.В. Обґрунтування норми дисконту в оцінці інвестиційних проектів // Фінанси України. – 2001. - № 8. – С. 112-116.

 20. Яструбецька Л.С. Грошові потоки в оцінці інвестиційного проекту підприємства // Фінанси України. – 2005. С. 101-109.Тема 3. Формування витрат виробництва та управління ними. Цінова політика та механізм ціноутворення

Формування витрат за видами, центрами відповідальності та носіями на підприємствах галузі. Управління витратами, як процес цілеспрямованого формування витрат за постійного контролю їх рівня та стимулювання знищення. Роль калькулювання в управлінні витратами. Аналіз системи «витрати-випуск-прибуток». Розподіл витрат на змінні і постійні. Роль маржинального прибутку в аналізі і прийнятті рішень. Беззбитковий обсяг виробництва і безпека діяльності підприємства і його підрозділів. Витрати як база ціни і фактор прибутковості. Механізм, методи та політика ціноутворення на продукцію галузі.


План практичного заняття:

 1. Обчислити собівартість одиниці продукції та її ціну.

 2. Визначити беззбитковий обсяг операційної діяльності у натуральному і грошовому вимірі.

 3. Проаналізувати вплив структури і динаміки витрат, і політики ціноутворення на прибуток підприємства.


Тема 4. Оплата праці та її державне регулювання.

Форми та системи оплати праці на підприємстві Тарифна система оплати праці. Законодавчо встановлені розміри мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та податкової соціальної пільги та їх вплив на оплату праці працівників підприємства. Індексація заробітної плати.

Законодавча база регулювання оплати праці. Регулювання оплати праці на підприємстві на основі галузевої угоди. Вплив колективного договору і угоди на умови оплати праці. Відповідальність за порушення трудового законодавства.
План практичних занять:


 1. Розглянути порядок регулювання оплати праці згідно галузевої угоди.

 2. Провести індексацію заробітної плати.


Рекомендована література
1. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: в 2–х т. / Пер. в англ. под ред. В.В. Ковалева. СПб.: Экономическая школа. – 2001. – С.84-86

 1. Білик М. Д. Бюджетування у системі фінансового планування // Фінанси України. – 2003. - № 3. - С. 97-109.

3. Джай К. Шим, Джойл Г, Сигел. Основы коммерческого бюджетирования / Пер. с англ. - Спб: Азбука. - 2001. - С. 13.

4. Керимов В.З. Управленческий учет: Учебник. – М: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", - 2001. - С. 92.

5. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под редакиией Е.С. Стояновой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Перспектива". – 1999. – С. 411.

6. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика. – 2001.–С. 295.

7. Хруцкий В. Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по постановке финансового планирования М.: Финансы и статистика, 2004. - 400 с.

8. Закон України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.07 р. № 107-VI.

9. Кодекс законів про працю України –К.: Видавничий дім « Скіф», 2005. – 104 с. 1. Закон України « Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 р. № 3356 – ХІІ.


Тема 5: Система управління підприємством та його організаційне забезпечення.
Концепція стратегічного управління. Місія підприємства. Визначення цілей та основних пріоритетів підприємства. Класифікація стратегій в управлінні. Основні елементи та суть кожного виду стратегій. Методи побудови стратегій.

Організаційне забезпечення системи управління підприємством. Методи управління (економічні, організаційні, соціальні та психологічні). Організаційні форми реалізації методів управління. Параметри та типи організаційних структур управління та принципи їх побудови. Організаційно-структурний потенціал підприємства. Життєвий цикл підприємства.

Керівництво і лідерство. Стилі управління. Керівництво на підприємстві. Порівняльна характеристика різних методів керівництва. Роль лідера в управлінні колективом. Формальне та неформальне лідерство. Стилі управління: авторитарне, демократичне, ліберальне керівництво.
План практичного заняття:

 1. Провести комплексний аналіз потенціалу підприємства.

 2. Провести коректування організаційної структури управління підприємством.


Рекомендована література:

 1. Андрейчук В.Г., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень, ризик: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 1998.

 2. Друкер П. Практика менеджмента.– Спб., 2001.

 3. Максвелл Дж. Шеф и его команда. Спб.– 2000.

 4. Митчелл Дж. Настольная книга менеджера. – Дн-ск.– 2001.

 5. Нельсон Б., Экономика. Умение управлять. – М. – 2002.

 6. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч.посіб. – К.: Кондор, 2003.

 7. Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: теорія і практика: Навч.посіб. – К.: Кондор, 2003.

 8. Федулова Л., Фролов Г. Ситуаційний менеджмент: Науково-методологічний аспект. – К., 2002.


Тема 6: Маркетингова програма організації виробництва та реалізації продукції.
Складові комерційної діяльності підприємства, роль маркетингу в її успішній реалізації. Маркетинг, як філософія сучасного бізнесу, інструмент комерційної діяльності, методологія ведення конкурентної боротьби та особлива психологія. Практичний маркетинг та його основні напрями. Маркетингова програма організації виробництва. Зміст маркетингової програми організації виробництва: стратегія розвитку цільового ринку, сильні і слабкі сторони роботи підприємства, маркетингова стратегія, товарна стратегія, цінова стратегія.

Розповсюдження товару. Формування каналів розподілу та товаропросування.

Політика розподілу і метод збуту. Головна мета просування товару. Рух товару.Методи просування товарів: канали розподілу та товаропотоків, основні їх види та функції. Формування складової комплексу просування товару: реклама, особистий продаж. Сервіс поставок. Формування потреб та стимулювання збуту.
План практичного заняття:

 1. Розглянути бюджет маркетингової програми виробництва.

 2. Розглянути рух товару, види каналів товаропросування, яке може використати підприємство.

 3. Проаналізувати структуру витрат товаропросування.


Рекомендована література:

 1. Березин И., Маркетинговый анализ. Принципы и практика.– М.– 2002.

 2. Войчак А., Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.

 3. Кардаш В.Я., маркетингова товарна політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ.– 1997.

 4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение и контроль. – Спб., 1998.

 5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. – Спб., 2001.

 6. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг. Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1997.

 7. Трейси М., Вирсема Ф. Маркетинг ведущих компаний. – М.,– Спб.- К., 2007.

 8. Уэллс У., Бернет Дж., Мориартри С. Реклама. Принципы и практика.– Спб, 2001.


3.1.3. Сучасні засоби інформатики для вирішення виробничих завдань
Укладач:


доц. О.Я. Петренко

Структурно-логічне місце в програмі:


викладається після модулів (нормативної частини функціональної складової).

Мета:

ознайомлення із сучасними інформаційними технологіями, закріплення у спеціалістів системи знань та навичок, оволодіння якими передбачає можливість застосування інформаційно-комп’ютерної техніки в різних галузях організаційної та управлінської діяльності.

Навчальні цілі:

За результатами навчання слухачі повинні:

використовувати можливості Internet­комунікацій для розширення сфер діяльності підприємства.


Зміст модуля:


№ п/п

Назва теми

Усього годин

Аудиторні

Самост. роботаВикористання ресурсів комп’ютерних мереж у професійній діяльності

3

3

-
Разом:

3

3

-
Форма контролю:

відповіді на запитання при проведенні занять.


Тема 1. Використання ресурсів комп’ютерних мереж у професійній діяльності

Технологія та техніка доступу до світових інформаційних ресурсів. Комп’ю­терний електронний переклад з іноземних мов. Принципи оптимізації та узгодження роботи в мережах у режимах реального часу (on line) та відстроченого (off line) оброблення даних. Підвищення ефективності документообігу за рахунок адекватного використання комуніка­ційних систем.


Рекомендована література


 1. Благовестова Е. Информация, общество, власть// Бизнес. –1997. –№14. –С. 61.

 2. Ботт Э., Зихерт К. Эффективная работа: Windows XP. –СПб.: Питер, 2003. –1072 с.

 3. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті: Навчальний посібник. –Тернопіль: Карт-бланш, 2001. –354 с.

 4. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Посіб. / За ред. О.І. Пушка­ря. –К.: Академія, 2002. –704 с.

 5. Офісне застосування персонального комп’ютера: Навч. посіб. / За ред. Г.Д. Деця. –К.: ІПДО НУХТ, 2004. – 64 с.

 6. Хан Х. Эффективный самоучитель работы в Internet. –СПб.: ООО “ДиаСофтЮП”, 2003. –416 с.3.1.4 Блок : ОХОРОНА ПРАЦІ


Укладач: доц. В.З. Шишков

Навчання посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці

Мета: надання знань з охорони праці ,забезпечення виконання вимог охорони праці посадовими особами та спеціалістами при виконанні службових обов’язків, модуль орієнтовано на проведення навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів підприємств, установ і організацій у виробничій та невиробничій сферах діяльності всіх форм власності.

Задачі навчання: поглиблення професійних знань, умінь та навичок посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці при проведенні технологічних процесів, експлуатації машин, механізмів, обладнання, будівель та споруд, а також проведення робіт при локалізації та ліквідації аварій й аварійних ситуацій.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка