Програма підвищення кваліфікації керівників та спеціалістівСторінка1/7
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (м. КИЇВ)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів

агропромислового комплексу за спеціальністю:

«Обладнання переробних і харчових виробництв»
(для головних механіків і завідувачів механічними майстернями

цукрових заводів)

По закінченні навчання видається свідоцтво встановленого (державного) зразка про підвищення кваліфікації


Київ 2009


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дана програма направлена на підвищення кваліфікації головних механіків, механіків і завідувачів механічними майстернями цукрових заводів. Програма розроблена відповідно до завдань, передбачених кваліфікаційними характеристиками посадових категорій: головного механіка, механіка і завідувача механічною майстернею підприємств цукрової промисловості з урахуванням базової освіти, стажу роботи.

Мета навчання: оновлення та поглиблення професійних знань слухачів, ознайомлення їх з новими досягненнями науки і техніки, передового вітчизняного і зарубіжного досвіду, придбання навичок знаходити рішення, направлені на підвищення надійності і довгострокової роботи обладнання, зменшення втрат сировини і матеріальних ресурсів.

Нормативний термін навчання за програмою становить 86 годин аудиторних занять і передбачає крім того, самостійну роботу, вхідний, потоковий та підсумковий контроль знань у вигляді написання і захисту випускної роботи.

Форма проведення занять – з відривом від виробництва.

Програма містить кваліфікаційну характеристику, навчальні та тематичні плани, програми по курсах.

Кваліфікаційні характеристики складено згідно з вимогами “Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”: Міністерство праці та соціальної політики України. ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 “Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності”, розділ 1 “Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності.” Краматорськ: 2007, 361 с., і містять вимоги до знань, умінь та навичок, якими повинні володіти спеціалісти, займаючи відповідну посаду.

В основу програми внесені матеріали з питань прискорення науково-технічного прогресу, удосконалення методів і засобів управління, шляхи прискорення науково-технічного прогресу і впровадження високопродуктивної техніки і передової технології.

Зміст програми включає матеріали першочергових завдань національної програми по збільшенню виробництва технічних комплексів машин і устаткування для харчової і переробної промисловості України. Програмою передбачається вивчення сучасних технологічних процесів, апаратурного їх оформлення, питань раціональної і ефективної експлуатації обладнання, нових передових методів організації роботи, які сприяють інтенсифікації технологічних процесів, скороченню затрат ручної фізичної праці, автоматизації і механізації виробництва, зменшенню витрат паливно-енергетичних ресурсів і матеріалів, впровадженню безвідходних технологій, підвищенню якості і зменшенню собівартості виробленої продукції.

В програмі враховані пропозиції і вимоги останнього часу до системи підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних працівників і спеціалістів.

Вивчення даного курсу повинно бути націлене на широке впровадження нових машин і апаратів, сучасних технологій, передових методів організації роботи, на підвищення якості продукції, зменшення втрат бурякомаси і цукру у виробництві, на збільшення виходу цукру, на впровадження механізації і автоматизації технологічних процесів, на вивчення і впровадження передового досвіду роботи цукрових заводів.

Виконання навчальної програми реалізується шляхом читання лекцій, розбору виробничих ситуацій, проведенню ділових ігор, науково-практичних конференцій, занять у виробничих умовах і т.п.. Рівень знань визначається шляхом тестування при вхідному контролі, а оцінка професійних знань і ділових якостей спеціалістів – шляхом виконання випускної роботи.

Заняття пропонується проводити з використанням науково-технічних фільмів, наочних посібників, плакатів, матеріалів і виробів, технічних засобів навчання.

Розбір виробничих практичних ситуацій і вирішення практичних задач проводяться з використанням обчислювальної техніки.

Зміст окремих тем може бути доповнений, уточнений з урахуванням нових досягнень в області техніки і технології і в кожному окремому випадку з урахуванням контингенту слухачів і базового рівня їх підготовки. При цьому усі зміни і доповнення розглядаються на засіданнях кафедри.

Відомості про найновіші досягнення науки і техніки, передовий досвід господарювання з програмної тематики, питання для самоперевірки знань слухачів, списки рекомендованої літератури з окремих питань і тем містяться в методичних розробках кафедри.2. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОВНОГО МЕХАНІКАЗавдання та обов’язки. Забезпечує безперебійну технічно правильну експлуатацію і надійну роботу обладнання, підвищення його змінності, утримання в робочому стані на необхідному технічному рівні. Організує розробку планів огляду і профілактичних ремонтів обладнання, затверджує ці плани і контролює їх виконання, забезпечує технічну підготовку виробництва. Погоджує плани (графіки) з підрядними організаціями, запрошеними для виконання монтажних і ремонтних робіт, своєчасно забезпечує їх необхідною технічною документацією, бере участь у складанні титульних списків на капітальний ремонт. Організує роботу по обліку наявності і переміщення обладнання, складанні і оформленні технічної і звітної документації. Керує розробленням нормативних матеріалів по ремонту обладнання, витрат матеріалів на ремонтно-експлуатаційні потреби, аналізом показників його використання, складанням кошторисів на проведення ремонтів, оформленням заявок на придбання матеріалів і запасних частин, необхідних для експлуатації обладнання. Організує міжремонтне обслуговування, своєчасний і якісний ремонт і модернізацію обладнання, роботу по підвищенню його надійності і довговічності, технічний нагляд за станом, утриманням, ремонтом будівель та споруд, забезпечує раціональне використання матеріалів на виконання ремонтних робіт. Приймає участь в підготовці пропозицій по атестації, раціоналізації, обліку і плануванні робочих місць, по модернізації обладнання, реконструкції, технічному переозброєнню підприємства, впровадженню засобів комплексної механізації і автоматизації технологічних процесів, охорони навколишнього середовища, у розробленні планів підвищення ефективності виробництва. Організує проведення інвентаризації виробничих основних фондів, визначає застаріле обладнання, об`єкти, що потребують капітального ремонту, та встановлює черговість проведення ремонтних робіт.

Бере участь в експериментальних, налагоджувальних та інших роботах з впровадження та освоєння нової техніки, у випробуваннях обладнання, у прийманні нового і відремонтованого обладнання.

Вивчає умови роботи обладнання, окремих вузлів та деталей, розробляє і впроваджує заходи по запобіганню непланових зупинок обладнання, подовженню терміну служби вузлів та деталей, міжремонтних періодів, поліпшенню зберігання обладнання, підвищенню надійності його в експлуатації; організує на підприємствах спеціалізований ремонт, централізоване виготовлення запасних частин вузлів і змінного обладнання. Бере участь у вивченні причин підвищеного зносу обладнання, його простоїв, аналізі аварій, розробці і впровадженні заходів щодо їх усунення і запобігання. Керує розробленням та впровадженням заходів щодо заміни малоефективного обладнання високоефективним, скорочення незапланованих ремонтів та простоїв обладнання, зниження витрат на ремонт та його утримання на основі застосування нових прогресивних методів ремонту і відновлення деталей, вузлів і механізмів. Забезпечує контроль за якістю робіт з монтажу обладнання, раціональному використанню коштів на ремонт, за правильністю збереження обладнання на складах, своєчасністю перевірки і представлення інспекції Держміськтехнагляду підйомних механізмів та інших об`єктів державного нагляду, внесення змін в паспорти на обладнання.

Вживає заходи з покращення експлуатації діючого обладнання, організації ремонтних робіт на основі механізації праці і впровадження передового досвіду, вдосконаленню організації праці працівників ремонтної служби.

Забезпечує виконання правил охорони праці і техніки безпеки при проведенні ремонтних робіт. Бере участь у розробці і впровадженні заходів по створенню безпечних і належних умов праці при експлуатації і ремонті обладнання.

Керує працівниками відділу і підрозділами при виконанні ремонтного обслуговування обладнання, будівель і споруд підприємства.Повинен знати: постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації ремонту обладнання, будівель, споруд; профіль, спеціалізацію і особливості структури виробництва; порядок і методи планування роботи обладнання і виконання ремонтних робіт; систему планово-попереджувального ремонту і раціональної експлуатації технологічного обладнання; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи обладнання підприємства, правила його експлуатації; методи монтажу і ремонту обладнання, організацію і технологію ремонтних робіт; порядок складання відомостей дефектів, паспортів, альбомів креслень запасних частин, інструкцій з експлуатації обладнання та іншої технічної документації; правила прийому і здачі обладнання після ремонту; вимоги організації праці при експлуатації, ремонті і модернізації обладнання і ремонтної оснастки; вітчизняний і зарубіжний досвід ремонтного обслуговування підприємства; основи економіки, організації виробництва, праці і управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка