Програма отримання спеціалізації інспекторів-криміналістівСторінка1/15
Дата конвертації22.04.2017
Розмір2.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ІНСПЕКТОРІВ-КРИМІНАЛІСТІВ


Київ 2017

ЗМІСТ
І. Пояснювальна записка

ІІ. Навчально-тематичний план

ІІІ. Зміст навчального матеріалу

ІV. Контрольні заходи. Перелік питань для комплексного підсумкового екзамену

V. Рекомендована література

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Отримання спеціалізації інспекторів-криміналістів є дуже актуальним на сьогодні. У своїй професійній діяльності вони стикаються з низкою питань, вирішення яких потребує високопрофесійної підготовки, а саме: взаємодією поліцейського з громадськістю у професійній діяльності; антикорупційним законодавством; основними способами формування позитивного іміджу поліцейського; діловодством в діяльності інспекторів-криміналістів, вимогами до створення та оформлення документів; загальними положеннями теорії судових доказів, процесом доказування на різних стадіях кримінального провадження, попереднім дослідженням речових доказів; особливостями та тактикою виявлення, вилучення, пакування і зберігання слідів; проблемними аспектами попередніх класифікаційних, ситуаційних, діагностичних досліджень вогнепальної зброї та конструктивно схожих з нею пристроїв, набоїв (їх елементів); правилами техніки безпеки при роботі з об’єктами (хімічного, біологічного, ботанічного, зоологічного, мікробіологічного та ін. походження); кримінально-правовими ризиками в процесі техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів тощо.

Таким чином, для отримання спеціалізації інспекторів-криміналістів та сприяння їм в роботі у вказаних та багатьох інших напрямках й була розроблена дана Професійна програма. Підібрана у ній тематика слугуватиме закріпленню рівня базових знань і розвитку умінь, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності інспекторів-криміналістів. Під час висвітлення тем у слухачів формуватиметься потреба в постійному підвищенні свого професійного рівня та вдосконалені службової компетентності, удосконалюватимуться навички самоосвіти.

За результатами навчання слухачі отримають знання про основні засади, методи та засоби розвитку і вдосконалення діяльності інспекторів-криміналістів, оволодіють належним інструментарієм для подолання проблем у професійній діяльності.

Загальні вимоги до слухачів:

розвивати уміння якісно реалізовувати завдання у сфері службової діяльності інспекторів-криміналістів, здатність аналізувати, узагальнювати та систематизувати інформацію щодо її результатів;

дотримуватись вимог чинного законодавства, виховувати ініціативність, особисту ввічливість, толерантність, тактовність й витримку.

Слухач повинен уміти:

орієнтуватися в основних вимогах щодо компетенції та діяльності інспекторів-криміналістів;

правильно аналізувати, узагальнювати та систематизувати інформацію щодо якісної реалізації своїх повноважень;

оптимально застосовувати отриманні знання під час практичної діяльності.Слухач повинен знати: Конституцію та інші закони України, що регламентують діяльність інспекторів-криміналістів; міжнародні та національні стандарти забезпечення прав і свобод людини; укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють роботу з означених вище питань.

Програма регламентує перелік навчальних дисциплін та відповідних тем, обов’язкових для вивчення, їх зміст, обсяг, мету навчання, форми підсумкового контролю.

Відповідно до вимог замовника, навчання здійснюється за денною формою.

Загальний фонд навчального часу отримання спеціалізації за Професійною програмою – 220 годин.Тривалість навчання за Програмою визначається в академічних годинах (1 академічна година становить 45 хвилин) і включає час для проведення навчальних занять під керівництвом науково-педагогічних працівників, проведення підсумкового контролю (комплексного підсумкового екзамену).

ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва теми

Заплановано годин

У т.ч. лекції

У т.ч.

практичні заняття

Заняття проводить
1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

1.1

Права людини. Верховенство права. Конституціоналізм. Свобода від катувань. Свобода та особиста недоторканість. Право на приватність.

4

2

2

Представник кафедри конституційного та міжнародного права

1.2

Міжнародні відносини у сфері забезпечення прав людини. Європейська система забезпечення прав людини. Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції.

4

2

2

Представник кафедри конституційного та міжнародного права

1.3

Ефективна комунікація. Комунікація у професійній діяльності поліцейського. Спілкування. Невербальна комунікація. Офіційне спілкування. Діалог. Конфлікт та маніпуляція. Толерантність та недискримінація в роботі поліцейського.

4

2

2

Представник кафедри юридичної психології

1.4

Професійна етика. Основи професійної етики працівників правоохоронних органів. Кодекс професійної етики поліцейського. Основні принципи діяльності поліцейського.

2

1

1

Представник кафедри філософії та юридичної логіки

1.5

Стресостійкість. Стрес та форми його опанування. Психологічна допомога в роботі інспектора-криміналіста.

2

1

1

Представник кафедри юридичної психології

1.6

Взаємодія поліцейського з громадськістю у професійній діяльності.

2

2

-

Представник кафедри адміністративної діяльності

1.7

Антикорупційне законодавство. Корупція: поняття, запобігання та відповідальність. Корупційні правопорушення. Корупційне виховання поліцейських.

4

2

2

Представники кафедри адміністративного права і процесу, кримінального права

1.8

Адміністративна відповідальність за правопорушення підвідомчі органам Національної поліції та їх профілактика. Обмеження прав на особисту свободу в діяльності поліції.

2

2

-

Представник кафедри адміністративного права і процесу

1.9

Основи іміджеології. Основні способи формування позитивного іміджу поліцейського. Роль засобів масової інформації у побудові іміджу поліцейського.

2

2

-

Представник кафедри управління та роботи з персоналом

1.10

Засади діяльності та проходження служби в поліції.

2

2

-

Представник кафедри адміністративної діяльності

1.11

Психологічні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

4

2

2

Представник кафедри юридичної психології

1.12

Діловодство в діяльності інспекторів-криміналістів. Вимоги до створення та оформлення документів. Документообіг в діяльності органів Національної поліції.

4

2

2

Представник кафедри юридичного документознавства

УСЬОГО ГОДИН НОРМАТИВНОЇ ЧАСТИНИ


36

22

14
2. ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

2.1

Загальні положення теорії судових доказів. Докази та їх процесуальні джерела. Процес доказування на різних стадіях кримінального провадження. Попереднє дослідження речових доказів: процесуальний та не процесуальний аспекти.

4

2

2

Представники кафедр криміналістичних експертиз, кримінального процесу

2.2

Поняття «спеціаліст» (інспектор-криміналіст) у кримінальному процесі та криміналістиці. Права та обов’язки інспектора-криміналіста при проведенні слідчих (розшукових) дій, його процесуальний статус та участь в судовому засіданні.

4

2

2

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.3

Предмет, система та завдання криміналістики. Класифікація методів криміналістики та їх види. Поняття, об’єкти, типи та види криміналістичної ідентифікації.

6

4

2

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.4

Поняття та правові основи використання криміналістичної техніки. Класифікація технічних засобів. Завдання техніко-криміналістичних засобів, які використовуються для виявлення, фіксації, вилучення, дослідження слідів: засоби освітлення, оптичні засоби, пошукові засоби, допоміжні засоби з різних сфер науково-технічного застосування, засоби вимірювання, засоби фіксації, фотографічні засоби.

6

4

2

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.5

Судова фотографія та відеозапис: предмет, методи та система. Застосування судової фотографії та відеозйомки під час проведення слідчих (розшукових) дій. Цифрові технології у криміналістичній фотографії.

8

4

4

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.6

Поняття трасології та її значення. Поняття та класифікація слідів. Механізм слідоутворення. Сліди рук, види та типи папілярних узорів. Сутність дактилоскопічної експертизи. Сліди ніг та взуття людини. Сліди знарядь злому та інструментів. Сліди транспортних засобів. Слідів дії зброї.


10

4

6

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.7

Особливості виявлення слідів рук на різних поверхнях. Послідовність використання методів та тактичних засобів виявлення, вилучення та фіксації слідів.

4

2

2

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.8

Фіксація і вилучення окремих слідів кримінального правопорушення: знарядь зламу, слідів рукавичок, слідів взуття, слідів транспортних засобів, слідів пошкоджень одягу від дії зброї.

6

4

2

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.9

Сліди рельєфу шкіри людини, босих ніг та зубів людини. Виявлення, вилучення та фіксація.

6

2

4

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.10

Особливості та тактика виявлення, вилучення, пакування і зберігання слідів біологічного походження при проведенні слідчих (розшукових) дій.

6

2

4

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.11

Особливості тактики виявлення, вилучення і пакування мікрооб’єктів під час проведення огляду місця події та інших слідчих (розшукових) дій. Мікрооб’єкти та правила роботи з ними.

6

2

4

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.12

Засоби і методи виявлення, фіксації, вилучення та способи пакування наркотичних речовин, засобів та прекурсорів.

2

1

1

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.13

Запахові сліди. Виявлення, вилучення, фіксація, пакування. Застосування службово-розшукових собак для пошуку і встановлення підозрюваних.

6

2

4

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.14

Особливості виявлення, фіксації, огляду, вилучення, упакування та транспортування документів при проведенні слідчих (розшукових) дій.

4

2

2

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.15

Проблемні аспекти попередніх класифікаційних, ситуаційні, діагностичні дослідження вогнепальної зброї та конструктивно схожих з нею пристроїв, набоїв (їх елементів). Основні та додаткові сліди пострілу. Виявлення, фіксація, вилучення та пакування. Техніка безпеки.

10

4

6

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.16

Сліди ґрунто-мінералогічного походження. Порядок підбору та надання матеріалу на ґрунтознавчу експертизу. Сліди рослинного походження та сліди тварин. Виявлення, вилучення, фіксація, пакування.

4

2

2

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.17

Загальні положення тактики проведення слідчих (розшукових) дій із залученням інспектора-криміналіста.

4

2

2

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.18

Огляд як невідкладна слідча (розшукова) дія, види огляду. Підстави та форми використання допомоги інспектора-криміналіста та спеціальних знань при огляді. Об’єкти огляду. Порядок огляду житла чи іншого володіння особи як місця події. Попереднє дослідження слідів на місці події з метою отримання і реалізації розшукової інформації.

6

2

4

Представники кафедр криміналістики та судової медицини, криміналістичних експертиз

2.19

Огляд трупа. Спеціалісти, які залучаються до огляду трупа. Стадії та особливості огляду трупа, знарядь вчинення злочину, ложе трупа. Правила фотографування трупа. Значення і використання даних огляду трупа для встановлення особи загиблого та з’ясування інших обставин.

8

4

4

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.20

Особливості огляду місця вчинення деяких видів вбивств (за фактом учинення самогубства, інсценування нещасного випадку, вбивства, безвісне зникнення особи, вбивства з розчленуванням тіла). Особливості огляду місця вчинення вбивства на відкритій місцевості та у приміщенні. Особливості огляду місця події при незаконному позбавленні волі або викраденні людини. Особливості огляду помешкання, місця роботи та останнього перебування безвісно зниклої особи.

10

6

4

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.21

Особливості проведення огляду місця вчинення зґвалтування. Огляд та вилучення одягу потерпілої особи. Учасники огляду, характерна обстановка місця події, виявлення, вилучення, фіксація та пакування слідів.

6

2

4

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.22

Особливості огляду місця пов’язаних з викраденням культурних цінностей та творів мистецтва.

10

6

4

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.23

Особливості огляду місця дорожньо-транспортної пригоди. Першочергові дії після прибуття на місце події. Особливості огляду транспортних засобів. Фіксація результатів огляду.

6

2

4

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.24

Особливості огляду місця події за фактом застосуванням вибухових пристроїв та речовин. Особливості огляду місця події за фактом пожежі.

6

2

4

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.25

Особливості огляду місця події за фактами вчинення злочинів, спосіб вчинення яких пов'язаний з використанням комп’ютерної та телекомунікаційної техніки (підробка цінних паперів, бланків суворої звітності і таке інше).

4

2

2

Представники кафедр криміналістичних експертиз, інформаційних технологій

2.26

Засоби фіксації результатів огляду. Зміст та форма протоколу огляду. Вимоги до складання протоколу. Додатки до протоколу: плани, схеми, фототаблиці (ілюстративні таблиці), відеозапис. Правила складання планів і схем до протоколу огляду.

4

2

2

Представники кафедр криміналістичних експертиз, досудового розслідування

2.27

Тактика проведення обшуку та тимчасового доступу до речей і документів із залученням інспектора-криміналіста.


4

2

2

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.28

Тактика проведення допиту та слідчого експерименту за участю інспектора-криміналіста. Застосування засобів фіксації в ході їх проведення.

4

2

2

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.29

Дотримання морально-етичних вимог при освідуванні. Заходи, що застосовуються для забезпечення таємниці особистого життя освідуваного. Обов’язкові та необов’язкові учасники освідування. Коло осіб, які можуть бути освідуванні. Використання спеціальних знань під час проведення освідування. Фіксація слідів, мікрослідів під час проведення освідування, використання даної інформації. Застосування технічних засобів. Тактичні прийоми та їх комплекси, що застосовуються під час освідування. Дослідження одягу та особистих речей освідуваного.

4

2

2

Представники кафедр криміналістичних експертиз, криміналістики та судової медицини

2.30

Особливості відбору зразків спеціалістом для порівняльного дослідження при призначенні та проведенні окремих видів судових експертиз.

4

2

2

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.31

Правила техніки безпеки при роботі з об’єктами (хімічного, біологічного, ботанічного, зоологічного, мікробіологічного та ін. походження).

2

2

-

Представник кафедри криміналістичних експертиз

2.32

Актуальні проблеми участі інспекторів-криміналістів у проведенні слідчих (розшукових) дій. Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Проблемні питання взаємодії слідчого, інспектора-криміналіста та експерта.

6

4

2

Представник кафедри кримінального процесу

2.33

Кримінально-правові ризики в процесі техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів.

2

2

-

Представник кафедри кримінального процесу

УСЬОГО ГОДИН ВАРІАТИВНОЇ ЧАСТИНИ

182

89

93
3. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ

3.1

Комплексний підсумковий екзамен на основі таких тем:

Права людини. Верховенство права. Конституціоналізм. Антикорупційне законодавство. Особливості та тактика виявлення, вилучення й пакування слідів біологічного походження, а також мікрооб’єктів. Особливості огляду місця події при розслідуванні окремих видів злочинів. Особливості виявлення, фіксація і вилучення окремих слідів кримінального правопорушення: холодної та вогнепальної зброї, набоїв (їх елементів), слідів пострілу, знарядь зламу, слідів рукавичок, слідів взуття, слідів транспортних засобів слідів пошкоджень одягу від дії зброї.2

-

2

Представник кафедри криміналістичних експертиз
УСЬОГО ГОДИН

220

111

109
Ш. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
І.  НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка