Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»Скачати 260.23 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір260.23 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін

ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ

ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисципліни

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

галузі знань 0304 «Право»

спеціальності 7.03040101 «Правознавство»

Київ – 2013 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національна академія внутрішніх справ


РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Камінська Н.В. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, к.ю.н., доцент; Юрковська Л.Г. – викладач кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС.

Обговорено та рекомендовано Науково-методичною радою НАВС

29 жовтня 2013 року, протокол № 28

Вступ

Правові системи сучасності є самостійною навчальною дисципліною, яка вивчається у юридичних вузах та юридичних факультетах.

Формування молодої незалежної української держави вимагає від майбутніх юристів глибоких фундаментальних знань про правові системи та правові сім’ї сучасного світу. Тому положення курсу “Правові системи сучасності” є фундаментом професіоналізму майбутніх, як наукових, так і практичних кадрів в Україні.

Для студентів та слухачів магістратури цей курс необхідний для усвідомлення сутності і змісту основних правових сімей сучасності, що дозволяє взяти на озброєння все те позитивне, що має місце у практиці функціонування сучасних правових систем з метою подальшого реформування правової системи України та її інтеграції у міжнародне співтовариство.

Сучасний розвиток науки характеризується новими підходами до вирішення глобальних проблем у світі, окремих регіонах та конкретних країнах. Застосування порівняльно-правового та інших подібних підходів при цьому дозволяє аналізувати проблеми і знаходити шляхи їх вирішення у різних сферах суспільних відносин, галузях права і законодавства відповідних національних правових систем, правових систем міжнародних організацій тощо.

Запропонована програма відображає основні напрями та обсяги навчальної роботи студентів з даного курсу, що включає загальнотеоретичні теми, а також теми, присвячені вивченню існуючих правових систем сучасності, їх порівняльно-правовому аналізу.

Зважаючи на багатоманітність видів діяльності юристів та специфічність діяльності правоохоронних органів у навчальній програмі дисципліни “Правові системи сучасності” подані тільки загальні вимоги щодо структури та змісту дисципліни, отриманих знань та вмінь. У переліку рекомендованої літератури наведені лише джерела загального характеру, вимоги яких є актуальними для всіх спеціальностей фахівців-юристів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є:
- правові поняття і категорії, які стосуються правових систем і правових сімей;

- джерела права національних правових систем;

- судова та інша юридична практика;

- нормативна-правові акти, що визначають питання еволюції, функціонування правових систем і правових сімей;- особливості галузей та інститутів національних правових систем у межах відповідних правових сімей;

- суб’єкти права національних правових систем;

- система права національних правових систем;

- система законодавства національних правових систем;

- особливості правових систем міжнародних організацій;

- порівняльно-правовий аналіз існуючих правових систем сучасності.Міждисциплінарні зв’язки: Теорія держави та права, Міжнародне право, Право Європейського Союзу, Конституційне право України, Державне право зарубіжних країн, .Історія держави та права зарубіжних країн, Адміністративне право, Кримінальне право, Екологічне право, Митне право, Транспортне право, Міжнародне публічне право тощо.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. ТЕМА 1. Загальна характеристика правових систем сучасності. ТЕМА 2. Романо-германська правова сім'я. ТЕМА 3. Англо-американська правова сім'я.
2. ТЕМА 4. Загальна характеристика релігійно-традиційної правової сім'ї. ТЕМА 5. Особливості маргінальних правових систем та правових систем міжнародних організацій.


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою дисципліни є формування у студентів — майбутніх фахівців правоохоронної діяльності та правознавців — цілісного уявлення про існуючі правові системи сучасності, їх особливості, національні правові системи, правові системи сучасних міжнародних організацій, їх суб'єктів, джерела та основні галузі; надання необхідних знань національних і міжнародно-правових актів, умінь та навичок правильного їх застосування; формування вмінь і навичок роботи з нормативно-правовими документами, їх грамотну класифікацію, вміння правильно використовувати юридичні терміни; формування наукового світогляду; визначення проблем, що виникають при його застосуванні та шляхи їх усунення.

Метою викладання навчальної дисципліни “Правові системи сучасності” є надання знань, умінь, здатностей:

а) науково-юридична: закласти та сформувати у студентів знання із самостійних правових систем, її норм та інститутів, основних галузей, а також дати чітке уявлення щодо їх органічних зв’язків з окремими галузями права України, існуючими правовими системами;

б) загальноосвітня: вивчення історичних передумов становлення правові системи сучасності та впливу на правову систему України, відповідні галузі права та міжгалузеві зв’язки, вплив на державотворчі процеси в Україні та глобалізацій ні процеси у світі;

в) виховна: сприяти формуванню патріотизму, громадсько-політичної та правової культури майбутнього юриста.


1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Правові системи сучасності” є

Вивчення дисципліни, що полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно реалізовувати набуті теоретичні знання на практиці. Завданням вивчення дисципліни є також детальне вивчення міжнародних договорів України, положень Конституції, законів та інших нормативно-правових актів України, зарубіжного законодавства, що становлять систему джерел даної науки і навчальної дисципліни.

Вивчення дисципліни “Правові системи сучасності” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, при якому він повинен:

Основні загальнокультурні та професійні компетенції

У результаті вивчення дисципліни “Правові системи сучасності” студенти повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з ефективністю забезпеченням прав і свобод людини і громадянина на внутрішньодержавному і зарубіжному, міжнародному рівнях, під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції з правових систем сучасності:Загальнокультурні компетенції.

 • здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів у своїй діяльності;

 • володіння основними правовими поняттями і категоріями;

Професійні компетенції.

у практичній юридичній діяльності:

 • використовувати знання з теорії держави та права, міжнародного права в юридичній практиці;

 • відслідковувати зв’язки норм національної правової системи з нормами інших правових систем;

 • у межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм права;

в організаційно-управлінській діяльності:

 • обґрунтовувати конституційність і доцільність правових рішень.

 • використовувати правові процедури захисту прав і свобод людини;

 • здійснювати подальше вивчення та узагальнення досліджень правових систем сучасності.


Вимоги до знань та умінь
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

 • особливості предмету вивчення курсу “Правові системи сучасності”;

 • місце правових норм правових систем сучасності у системі нормативного регулювання;

 • особливості системи та джерела сучасних правових систем сучасності;

 • співвідношення міжнародного і національного права, взаємодію і взаємозв’язок різних правових систем сучасності;

 • особливості галузей права правових систем сучасності, їх інститутів;

 • особливості правосуб’єктності держави, міжнародних організацій, індивіда;

 • специфіку правової свідомості та ідеології правових систем сучасності;

 • правові акти, їх положення щодо організації влади, захисту прав людини і громадянина, настання відповідальності за їх порушення в законодавстві різних країн;

 • практику діяльності України стосовно втілення принципів і загальновизнаних норм міжнародного права, виконання нашою державою своїх міжнародних зобов'язань;

 • доцільність запозичення позитивного досвіду функціонування правових систем сучасності у внутрішньому правопорядку.


Вміти:

 • користуватися правовими актами, спрямованими, зокрема на боротьбу зі злочинністю, на захист прав людини, розвитку правової свідомості і правової культури тощо;

 • порівнювати романо-германську, англо-американську правові сім’ї, сім’ю релігійно-традиційного типу, правові системи міжнародних організацій і т.д.;

 • користуватися Конституцією та законами України, двосторонніми договорами, актами міжнародних організацій, актами зарубіжного законодавства;

 • застосовувати положення міжнародно-правових угод за участю України, актів зарубіжного законодавства;

 • тлумачити норми правових актів, міжнародних та інших договорів за участю України, судової та іншої юридичної практики;

 • оцінювати національне законодавство з точки зору його відповідності сучасним загальновизнаним міжнародно-правовим стандартам, визначати перспективи його удосконалення.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити ECTS.


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ СИСТЕМ СУЧАСНОСТІ
Предмет, завдання та структура навчального курсу. Поняття порівняльного правознавства як юридичної категорії та навчальної дисципліни. Місце порівняльного правознавства в системі юридичних наук. Співвідношення порівняльного правознавства та правових систем сучасності. Етапи становлення порівняльного правознавства, шляхи його розвитку. Основні функції порівняльного правознавства на сучасному етапі розвитку.

Поняття та різновиди соціальних систем. Поняття правової системи. Ознаки та функції національних правових систем. Інтегративна, регулятивна, комунікативна і охоронна функції правової системи.

Структура та характеристика основних елементів національної правової системи. Система права. Дихотомія права. Джерело права. Структура права. Система законодавства. Правова політика держави. Судова та інша юридична практика. Механізм правового регулювання. Правореалізаційний процес (у т.ч. акти застосування і тлумачення). Права, свободи і обов'язки громадян (право в суб'єктивному значенні). Система правовідносин у суспільстві. Законність і правопорядок. Правова ідеологія (правосвідомість, юридичні доктрини та теорії, правова культура тощо). Суб'єкти права (індивідуальні і колективні). Системні зв'язки, які забезпечують єдність, цілісність та стабільність системи. Інші правові явища (юридична відповідальність, правосуб'єктність, правовий статус, законні інтереси), які утворюють «інфраструктуру правової системи». Інституціональна, нормативна, ідеологічна, функціональна і регулятивна складові в структурі правової системи.

Класифікація і типології національних правових систем. Правова сім'я: поняття, структура, властивості. Різновиди правових сімей. Підстави об’єднання правових систем у правові сім’ї. Історичні шляхи виникнення і розвитку правових сімей. Об’єднання правових систем. Сучасні процеси взаємовпливу національних правових систем. Наступність у правовій системі. Правовий досвід, правова спадщина, правові традиції. “Правонаступництво” та “наступність в праві”.

Головні положення концепцій стосовно статусу національної правової системи. Особливості становлення та розвитку національної правової системи України.
ТЕМА 2. РОМАНО-ГЕРМАНСЬКА ПРАВОВА СІМ'Я
Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї. Історичні шляхи виникнення, становлення та розвитку романо-германської правової сім'ї.

Континентальне право як соціальний регулятор, його форми, джерела, структура. Зв’язки національних правових систем романо-германської правової сім'ї з національними правовими системами інших правових сімей, системою міжнародного права, європейського права.

Спільні ознаки правових систем різних країн романо-германської правової сім’ї. Домінуючі теорії, концепції, доктрини праворозуміння. Особливості окремих груп правових систем романо-германської правової сім’ї (романська, німецька, іберійська, змішана).

Загальна характеристика правових систем окремих держав, які входять до романо-германської правової сім’ї. Основні властивості національних правових систем Франції, Іспанії та Італії. Основні властивості національних правових систем Німеччини. Основні властивості національних правових систем скандинавських країн.

Джерела права країн, правові системи яких належать до романо-германської правової сім’ї. Система права країн, правові системи яких належать до романо-германської правової сім’ї.

Романо-германська правова сім’я і правова система ЄС. Сучасні тенденції розвитку романо-германської правової сім’ї.ТЕМА 3. АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКА ПРАВОВА СІМ'Я

Загальна характеристика англо-американської правової сім'ї. Історичні шляхи виникнення, становлення та розвитку англо-американської правової сім'ї.

Властивості загального права як соціального регулятора, його форми, джерела, структура. Зв’язки національних правових систем англо-американської правової сім'ї з національними правовими системами інших правових сімей, міжнародним правом.

Основні властивості національної правової системи Великобританії. Основні властивості національної правової системи США. Особливості національних правових систем Австралії та Канади.

Англійське право і американське право (групи правових систем): спільне, відмінне, тенденції взаємовпливу і взаємозв’язку. Спільні ознаки правових систем різних країн англо-американської правової сім’ї. Джерела права, системи права і законодавства, правова доктрина країн, правові системи яких належать до англо-американської правової сім'ї.

Порівняльний аналіз романо-германської правової сім’ї та англо-американської правової сім'ї.

Закономірності розвитку англо-американської правової сім'ї в сучасних умовах. Англо-американська правова сім'я і правова система ЄС.

Змістовний модуль 2.

ТЕМА 4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛІГІЙНО-ТРАДИЦІЙНОЇ ПРАВОВОЇ СІМ'Ї

Загальна характеристика релігійно-традиційної правової сім’ї. Історичні шляхи виникнення, становлення та розвитку правової сім'ї теологічних правових систем.

Релігійне право як соціальний регулятор, його форми, джерела, структура. Зв’язки правових систем світових релігій з національними правовими системами. Взаємовплив релігійно-традиційної правової сім’ї і національних правових систем інших правових сімей. Міжнародне право і релігійно-традиційна правова сім’я.

Основні властивості правових систем світових релігій. Мусульманське право. Індуське право. Канонічне право. Іудейське право.

Загальна характеристика та історичні шляхи виникнення, становлення та розвитку правової сім’ї звичаєвих правових систем. Звичаєве право як соціальний регулятор, його форми, джерела, структура. Зв’язки звичаєвих правових систем з національними правовими системами, а також національними правовими системами інших правових сімей, міжнародним правом. Основні властивості правових систем окремих країн звичаєвого права (країни Африки, Мадагаскар).

Сім’я традиційного права країн Африки і держав Далекого Сходу та особливості, яку відрізняють її від інших правових систем. Спільні ознаки правових систем різних країн релігійно-традиційної правової сім’ї. Вплив релігії, звичаїв і традицій на формування правової системи окремих країн африканського континенту.

Джерела права країн, правові системи яких належать до релігійно-традиційної правової сім’ї.. Система права країн, правові системи яких належать до релігійно-традиційної правової сім’ї. Норми права, норми нормативно-правових актів і релігійні норми.

Зближення правових систем держав, які відносяться до мусульманської правової сім’ї. Особливості національних правових систем окремих держав, які відносяться до мусульманської правової сім’ї. Сучасні тенденції розвитку релігійно-традиційної правової сім’ї. Взаємодія релігійно-традиційної правової сім’ї з іншими правовими сім’ями, системами.ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ МАРГІНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ

Поняття маргінальних правових систем. Місце і взаємодія маргінальних правових систем з іншими правовими системами і правовими сім’ями. Підстави і особливості їх виокремлення, становлення і розвитку.

Змішані правові сім`ї, тенденції їх становлення. Перспективи розвитку основних правових систем сучасноcті та маргінальних правових систем у ХХІ столітті.

Соціалістична правова сім’я. Особливості правових систем пострадянських країн. Правові системи скандинавських країн. Правові системи слов’янських країн.

Особливості національної правової системи України. Взаємозв’язки правової системи України з національними правовими системами інших правових сімей, міжнародним правом. Ефективні шляхи інтеграції правової системи України у світовий та європейський правовий простір.

Правові системи Австралії. Далекосхідний тип правових систем. Особливості правових систем Китаю та Японії.

Правові системи латиноамериканських держав. Іберійська правова система.

Правові системи сучасних міжнародних організацій. Правова система Європейського Союзу. Право Ради Європи. Право Світової організації торгівлі. Право СНД. Право ОБСЄ.

Закономірності функціонування правових систем сучасних міжнародних організацій. Конвергенція правових систем сучасності.

Наднаціональність і правові системи сучасності. Інтеграція правових систем сучасності.

Перспективи розвитку правових систем сучасності.

3. Рекомендована література


Основні законодавчі та нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Парлам. вид-во, 1997. – 98 с.

4. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" // Голос України. — 1998. — № 20. — 20 січ.

5. Закон України „Про міжнародні договори України” 2004 р. // www.rada.gov.ua

6. 7. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 2004 р. .// www.rada.gov.ua

11. Загальна декларація прав людини. — К.: Право, 1995.Основні доктринальні джерела:

 1. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. - М.: Международные отношения, 1999.

 2. Давид Р. Основные правовые системы современности. - М.,1988.

 3. Малишев Б. В. Правова система (телеологічний вимір): монографія / Б. В. Малишев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Дакор, 2012. - 363 с.

 4. Порівняльне правознавство: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчал. закладів / В.Д. Ткаченко, С.П. Погребняк, Д.В. Лук’янов; За ред.: В.Д. Ткаченка. – Х.: Право, 2003.

 5. Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності : монографія / [Оніщенко Н. М. та ін.] ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. - К. : Кондор, 2012. – 614 с.

 6. Правові системи сучасності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2012. - 490 с.

 7. Правові системи сучасності / За заг. ред. В.С. Журавського. К.- 2003. - С.296.

 8. Правовые системы стран мира. Энциклопедический словарь / Отв. ред. А.Я. Сухарев. – М., 2000.

 9. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник. - М.: Юридическая литература, 1993.

 10. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (Основные правовые системы современности). – М., 2000.


Додаткові джерела:

 1. Авдеева О.А. История формирования научного понимания права. – Иркутск, 1996.

 2. Авер’янов В.Б. Принци верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практики реалізації // Право України. - 2010.- №3. - С.72-79.

 3. Авер’янов В.Б. Проблеми організації виконавчої влади // Правова держава – Вип. №7.-1996.-С. 20-29.

 4. Административное право зарубежных стран. Учебное пособие. - М.: Издательство “Спарк”, 1996.

 5. Актуальні проблеми юридичної науки. Ч. 1:Теорія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. - 2010. - 162 с.

 6. Актуальні проблеми юридичної науки. Ч. 1:Теорія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права. Міжнародне право. Порівняльне правознавство . - 2011. - 146 с.

 7. Актуальні проблеми юридичної науки. Ч. 1:Теорія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права. Міжнародне право. Порівняльне правознавство . - 2012. - 120 с.

 8. Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия / некоторое тенденции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи. - М.: Статус, 2000.

 9. Андреев М.Д. Теория как форма организации научного знания. – М., 1979.

 10. Аннерс Э. История европейского права/ Пер. с швед.-М.,1996.

 11. Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного права / Отв. ред. В.А. Туманов. – М., 1981.

 12. Антологія української юридичної думки: В 10 т. Т. 1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права /Упоряд. Бабкін В.Д., Усенко І.Б, Пархоменко Н.М., За заг. ред. Шемшученко Ю.С..- К.: Видавничий дім "Юридична книга", 2002.- 568 с.

 13. Арановский К.В. Курс лекций по государственному праву зарубежных стран. Сравнительное государствоведение. – Владивосток, 1996.

 14. Беленький М.С. Иудаизм. – М., 1974.

 15. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ. - М., 1998.

 16. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США.-К.,1999.

 17. Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 1997.

 18. Бірюков Р. М. Національна правова система в умовах глобалізації (основні напрямки трансформації) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бірюков Руслан Миколайович ; Міжнар. гуманіт. ун-т. - О., 2011. - 20 с.

 19. Бірюков Р. М. Національна правова система в умовах глобалізації (основні напрямки трансформації) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бірюков Руслан Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О., 2011. - 204 арк.

 20. Боботов С.В., Жигачев И.Ю. Введение в правовую систему США. – М., 1997.

 21. Богдановская И.Ю. Прецедентное право. – М., 1993.

 22. Бойко І. С. Порівняльне правознавство [Текст] : навч. посіб. / І. С. Бойко, Б. В. Бабін ; Одес. нац. мор. акад. - О. : Фенікс, 2011. - 151 с.

 23. Вишневский А.А. Каноническое право в Западной Европе. – М., 1994.

 24. Гнатовський М. Концепція "європейського правового простору" в контексті проблем європейської інтеграції // Право України.-2003.-№ 01.-c.133-135.

 25. Гойхбарг А.Г. Сравнительное семейное право. – М., 1927.

 26. Гончаров В. Американська оригінальна теорія тлумачення юридичних норм і сучасність // Право України. - 2010.- №1. - С.142-146.

 27. Гришко О. М. Теорія держави і права [Текст] : практикум / О. М. Гришко, В. І. Риндюк, Ю. М. Рижук ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Ф. П. Шульженка ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 308 с.

 28. Джекинс Э. Английское право. Источники права. Судопроизводство. – М., 1996.

 29. Джероза Л. Каноническое право/ Пер. с итал. - М., 1996.

 30. Дмітрієв А.І., Шепель А.О. Порівняльне правознавство: Навчальний посібник / Відп. редактор В.Н. Денисов. – К., 2003.

 31. Европейское право. Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.М. Энтина. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА М), 2001.

 32. Европейское право: Учебник / Под ред. Л.М. Энтина.-М.,2000.

 33. Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право.-М.,2001.

 34. Железняк Н. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Право України.-2004.-№ 11.-c.140-143.

 35. Журавський В.С. Етапи гармонізації законодавства України із європейським законодавством // Держава і право: Зб. наук.праць. Юридичні і політичні науки.-2002.-№ 16.-c.399-401.

 36. Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [М. В. Цвік та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф, акад. АПрН України О. В. Петришина ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2010. - 583 с.

 37. Задорожний Ю. Започаткування Римським правом принципів права у романо-германській правовій сім'ї // Право України. - 2010.- №3. - С.272-276.

 38. Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА М), 2000.

 39. Зуєва В.О. Методологія політичної регіоналістики: уроки ХХ століття і шляхи у ХХІ століття // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки.-2002.-№ 16.-c.481-487.

 40. Ильин Ю.Д. История и право Европейского союза. – Харьков, 1998.

 41. История государства и права зарубежных стран / Отв. ред. О.А. Жидков, Н.А. Крашенинникова. ч. I – II. – М., 1996.

 42. История Европы / Пер. с франц.-М.,1996.

 43. История современной зарубежной философии: компаративистский подход. – Санкт-Петербург, 1997.

 44. Кагадій М.І. Поняття та елементи правової системи // Право України.-2004.-№ 12.-c.32-36.

 45. Карбонье Ж. Юридическая социология / Пер. с франц.-М.,1986.

 46. Коваль В. Створення конституції Європейського Союзу: pro et contra // Право України.-2003.-№ 02.-c.145-147.

 47. Ковальова О. Зближення законодавства Європейського Союзу з правовими системами держав-кандидатів на вступ до ЄС // Право України.-2003.-№ 09.-c.138-142.

 48. Ковлер А.И. Антропология права: Учебник для вузов.-М.,2002.

 49. Козюбра М. Праворозуміння: поняття, типи, рівні // Право України. - 2010.- №4. - С.10-21.

 50. Конституции государств Восточной Европы. Учебное и справочное пособие / Отв. ред. Д.А. Ковачев. – М.: Издательская группа АНФРА. М- НОРМА, 1996.

 51. Конституція України від 28 червня 1996 р.– К., Юрінком, 1996.

 52. Косарев А.И. Англосаксонская и романо-германская формы буржуазного права. – Калинин, 1977.

 53. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение. - М., 2000.

 54. Коцюбинська О. Ю. Теорія держави і права: системний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Коцюбинська Олена Юріївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2012. - 199 арк.

 55. Кузьмін С. А. Теорія держави та права в питаннях і відповідях [Текст] : посібник / С. А. Кузьмін, Д. М. Карпенко. - К. : Вид. Паливода А. В., 2010. - 128 с.

 56. Кравчук І. Адаптація права України до права Європейського Союзу: цілі, етапи, пріоритети // Право України.-2004.-№ 10.-c.132-135.

 57. Кросс Р. Прецедент в английском праве. – М., 1985.

 58. Кудрявцев В.Н. Проблемы сравнительного правоведения. – М., 1993.

 59. Кунєв Ю. Методологія дослідження державно-правових явищ // Право України. - 2009.- №11. - С.118-124.

 60. Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право. - К.,1997.

 61. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права [Текст] : посіб. для підготов. до держ. іспитів / [Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова] ; за заг. ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2012. - 190 с.

 62. Марченко М.Н. Курс сравнтельного правоведения. – М.: ООО "Гродец-издат", 2002.

 63. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. – М., 2001.

 64. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. - М.: Зеркало, 2001.

 65. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. Учебник для юридических вузов.-М.,2001.

 66. Марчук В. М. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / В. М. Марчук, О. В. Корольков ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 415 с.

 67. Мірошниченко М.І. Методологічні передумови класифікації правової системи України // Право України.-2003.-№ 11.-c.33-36.

 68. Молдован В.В., Молдован А.В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посібник.- К.,1999.

 69. Музика О.А. Адаптація до законодавства ЄС і порівняльне правознавство у галузі прямих податків // Юридична Україна.-2004.-№ 07.-c.38-43.

 70. Мусульманское право. – М., 1984.

 71. Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. – М., 1982.

 72. Національна правова система в умовах формування європейського правового простору: зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп., (м. Київ, 10 жовт. 2012 р.). - К., 2012. - 315 с.

 73. Оборотов Ю.Н. Правовая система Украины и евразийская правовая семья // Актуальні проблеми політики:Зб.наук.праць.-Вип.9-2000

 74. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Изд.2-е. Отв. ред. Марченко М.Н.- М.,2001.

 75. Ониськів М. Глобалізація і правотворення // Право України.-2002.-№ 09.

 76. Оніщенко Н. Механізм розвитку національних правових систем // Право України. - 2009.- №10. - С.83-88.

 77. Орлова И.Б. Евразийская цивилизация. Социально-историческая ретроспектива и перспектива. - М.- 1998.

 78. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и особенная часть. – М.: Юристъ, 2000.

 79. Очерки сравнительного права (Сборник) / Под ред. В.А. Туманова. - М.: Прогресс, 1981.

 80. Петрова Л.В. Гештальттеорія як метод сучасної західної юриспруденції // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки.-2002.-№ 15.-c.3-8.

 81. Письменицький А.А. Теорія держави і права: навч. посіб. / А. А. Письменицький, Д. В. Слинько, А. С. Спаський ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. - 242 с.

 82. Порівняльне правознавство : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [С. П. Погребняк та ін.] ; за заг. ред. акад. О. В. Петришина ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2011. - 271 с. :

 83. Порівняльне правознавство : підручник / [С. П. Погребняк та ін.] ; за заг. ред. акад. НАПрН України О. В. Петришина ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2012. - 271 с.

 84. Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання : зб. наук. пр. і навч.-метод. матеріалів / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Укр. асоц. порівнял. правознав. ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О. В. Кресін]. - К. : Ун-т "Україна, 2011. - 287 с.

 85. Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової дійсності: генезис та напрями вдосконалення [Текст] : зб. матеріалів юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп., 15 груд. 2011 р. - К., 2011. - 264 с.

 86. Правова система України: проблеми і тенденції розвитку : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 3 червня 2010 р. / Нац. акад. правових наук України [та ін.] ; редкол.: Ю. П. Битяк [та ін.]. - Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2010. - 171 с.

 87. Правова система України: становлення і перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. та повідомлень за матеріалами Міжвуз. студ. наук.-практ. конф., 26 квітня 2013 р., м. Полтава / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Полтав. юрид. ін-т ; [ред. кол.: О. П. Бущан та ін.]. - Х. : Точка, 2013. - 225 с.

 88. Правова система України: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали наукового семінару, 11 грудня 2012 року / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, Каф. теорії держави і права ; [редкол., уклад.: Куракін О. М., Кучук А. М.]. - Д. : Грані, 2012. - 95 с.

 89. Правова система України: теорія і практика. – К., 1993.

 90. Правовая система Нидерландов. Отв. Ред. В.В. Бойцова, Л.В.Бойцов.-М.,1998.

 91. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навчальний посібник.- Вид. 5-те, зі змінами.- К.: Атіка, 2001.- 176 с.

 92. Риндюк В. І. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика : монографія / В. І. Риндюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2012. - 271 с.

 93. Романов А.К. Правовая система Англии. - М.,2000.

 94. Садовская О.Н. Место правовых систем Италии и Украины среди правовых систем мира // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки.-2001.-№ 13.-c.16-20.

 95. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и юридическая география мира - М.: Институт государства и права РАН, 1993.

 96. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Сидоренко. - К. : Ун-т "Україна", 2013. - 197 с.

 97. Ситар І. М. Релігійні правові системи: проблема секуляризації та ресекуляризації [Текст] : навч. посіб. / І. М. Ситар ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : ЗУКЦ, 2012. - 279 с.

 98. Cкакун О. Ф. "Загальне порівняльне правознавство" як навчальна дисципліна: досвід і перспективи в Україні [Текст] : [відкрита лекція] / О. Ф. Скакун ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України [та ін.]. - К. ; Івано-Франківськ : Логос, 2010. - 18 с.

 99. Скакун О. Ф. Теорія права і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - К. : Правова єдність, 2011. - 520 с.

 100. Сравнительное конституционное право. - М.: Издательская фирма “Манускрипт”, 1996.

 101. Сравнительное правоведение: Сб. статей (под ред. В.А. Туманова. – М.: Прогресс, 1978.

 102. Сучасні системи адвокатури /За ред. О.Д. Святоцького. – К.: Право України, 1993.

 103. Сучасні системи вищої освіти: порівняльний аналіз для України. –К.,1997.

 104. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: вопросы теории и практики. – М., 1986.

 105. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. – М., 1997.

 106. Телушкин Р. Еврейский мир. Важнейшие знания о еврейском народе, его истории и религии. – М., 1998.

 107. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / [С. К. Бостан та ін.]. - К. : Академія, 2013. - 346 с.

 108. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / О. М. Головко [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Погрібного ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2010. - 277 с.

 109. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / Херсон. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ ; [авт.-упоряд.: Пихтін М. П. та ін. ; за заг. ред. В. В. Галунька]. - Херсон : Херсон. міськ. друк., 2011. - 262 с.

 110. Теорія держави і права [Текст] : посіб. для підготов. до держ. іспитів / [Д. В. Лук'янов та ін.] ; за заг. ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2013. - 202 с.

 111. Теорія і практика конституціоналізації національних систем права та законодавства: український досвід [Текст] : аналіт. доп. / [Ю. С. Шемшученко та ін. ; відп. ред. Пархоменко Н. М.] ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького Нац. акад. наук України. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. - 127 с.

 112. Тилле А.А. Социалистическое сравнительное правоведение. - М.: Юридическая литература, 1975.

 113. Тилле А.А., Швеков Г.В. Сравнительний метод в юридических дисциплинах. - М.: Юридическая литература, 1978.

 114. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. - М.: Издательство НОРМА, 1996.

 115. Трембіцький А.М. Порівняльне правознавство [Текст] : навч.-метод. посіб. / Трембіцький А. М. ; [Межрегион. акад. упр. персоналом]. - Хмельницький : Мельник А. А., 2011. - 222 с.

 116. Тункин Г.И. Теория международного права / Под общ. ред. Л.Н. Шестакова. – М., 2000.

 117. Фаренік С.А. Логіка і методологія наукового дослідження. Науково-методичний посібник. – К., 2000. – 339 с.

 118. Філіпченко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 208 с.

 119. Фридмэн Л. Введение в американское право. – М.: Издательская группа "Прогрес" "Универс", 1993.

 120. Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи. - Харків, Одіссей. - 2002

 121. Хахуліна К. С. Теорія держави і права в схемах та визначеннях [Текст] : навч. посіб. / К. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стаднік. - Донецьк : Донбас, 2011. - 340 с.

 122. Хрестоматия по исламу. – М., 1994.

 123. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере часного права. – М., 1998.

 124. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т.1.-М., 1995.

 125. Цунэо Инако Современное право Японии / Пер. с япон. - М,1981

 126. Цыпин В. Церковное право. - М., 1996.

 127. Чиркин В.М. Основы сравнительного государствоведения. - М.: Издательский дом “Артикул”, 1997.

 128. Чиркин В.М. Элементы сравнительного государствоведения. - М.: Институт государства и права РАН, 1994.

 129. Шестопалова Л. Теорія права та держави [Текст] : посібник / Людмила Шестопалова. - К. : Паливода А. В. [вид.], 2012. - 255 с.Інтернет-ресурси:

 130. Шилінгов В.С., Чернецька О.В. Сучасні національні правові системи. Ірпінь. – 2004. - С.98.

 131. Юридична енциклопедія. Т. 1-6. /За ред. Ю.С. Шемшученка та ін. – Київ: Видавництво “Українська енциклопедія” імені М.П. Бажана, 2000-2004.

 132. Яковюк І. Державний суверенітет національних держав у складі Європейського Союзу: проблеми визначення // Вісник Академії правових наук України.-2004.-№ 03(38).- С.114-126.


Інтернет-ресурси:

 1. http://europa.eu.int/eur-lex – База даних законодавства ЄС

 2. http://www.un.org/ - Офіційний веб-сайт ООН

 3. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

 4. http://kmu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

 5. http://ccu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України.

 6. http://president.gov.ua - Офіційний веб-сайт Президента України.

 7. http://www.nau.ua   Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

 8. Бібліотека Міжнародного центру перспективних досліджень. – http://www.icps.kiev.ua/library. 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залікПоточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожної окремої теми модуля навчальної дисципліни. Прозорість оцінювання рівня знань студентів забезпечується чіткими критеріями.

Конкретна кількість балів за роботу студентів під час семінарських та практичних занять визначається керівником заняття.

Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять студентами та їх успішності.Модульний контроль – визначає якість виконаної студентом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну та модульну контрольну роботу.

Підсумковий контроль – виставляється як сума балів з усіх модулів навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових модулів. По закінченню вивчення навчальної дисципліни студент складає семестровий іспит.


 1. Засоби діагностики успішності навчання:

Студентам пропонується виконання контрольної роботи у вигляді предметного тесту та модульної контрольної роботи.

Шкала оцінювання завдань контрольних робіт – бальна, побудована за принципом урахування типу завдання й особистих досягнень виконавця.

Складання тематичного тесту за однією з тем курсу (для комп’ютерного тестування) або для бланкового тестування (різних форм). Кожен складений тест чи творче завдання оцінюється однією одиницею.

Критерієм визначення досягнень студентів є правильність, повнота складання тестових завдань, творчих вправ, моделювання особливостей перевірки й оцінювання знань учнів.

Оцінка “1” бал: тест (творче завдання тощо) складений правильно і має якісну функцію контролю.

Завдання на розв’язування тестів за вибором з будь-якого предмета оцінюються 5-ма одиницями, мають достатній ступінь складності, носять, творчий характер і дають змогу виявити вміння студентів самостійно мислити, оцінювати явища і факти.

Під час визначення досягнень студентів об’єктом аналізу є такі орієнтири:

– характеристика відповіді – елементарна, фрагментарна, логічна, доказова, обґрунтована;

– якість знань – правильність, повнота, глибина, гнучкість, системність, узагальненість;

– рівень оволодіння розумовими операціями – уміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, робити висновки;

– самостійність оціночних суджень.

Оцінка “5” балів виставляється, якщо відповідь правильна, повна, з достатнім теоретичним обґрунтуванням, позначена елементами творчості; має місце аргументація конкретних прикладів, узгодженої із загальними цінностями.

Оцінка “4” бали: відповідь правильна, повна логічна, обґрунтована, але без елементів власних суджень, вміння поєднувати теоретичний матеріал з конкретними прикладами.

Оцінка “3” бали: завдання виконано в цілому правильно, повністю, проте з окремими неточностями або містить розв'язання без належних теоретичних обґрунтувань.

Оцінка “2” бали: відповідь неповна, поверхова, недостатньо осмислена, характеризується відсутністю самостійного аналізу й узагальненості висновків.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка